Tłumaczenia na język angielski:

 • compass rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose plot   
   
  meteorol. meteorologia diagram obrazujący statystyki kierunków i prędkości wiatrów w danym punkcie
   
  meteorol. meteorologia, meteorologiczny diagram obrazujący statystyki kierunków i prędkości wiatrów w danym punkcie

Picture dictionary

compass rose, wind rose
compass rose, wind rose
wind rose plot
wind rose plot

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "róża wiatrów", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nad portretem biegnie napis „SAN MARINO », a po prawej stronie widnieje róża wiatrów i znak mennicy „R »
en The inscription « SAN MARINO » appears above his portrait, and a wind rose and the mint mark « R » to the right
pl Róża wiatrów zostanie podzielona na osiem części po ‧°, rozpoczynając od ‧° w kierunku (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°
en The wind rose will be split into eight sections of ‧° starting form ‧° onwards (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°
pl Ja czasami słyszę ten głos, w bukiecie róż, w porywie wiatru
en I sometimes here that voice, in a bouquet of roses, in a gust of wind
pl Życzę nam pomyślnych wiatrów
en May the wind be at our backs.Stations, please
pl w przypadku wiatrów wiejących z poszczególnych sektorów, warunków rozpraszania w atmosferze oraz czasu trwania inwersji temperatury
en for each wind sector, atmospheric dispersion conditions, duration of temperature inversions
pl Nie wiedziała, czym będzie ten przypadek, jakie przywieją go wiatry, ku jakim uniesie ją brzegom, czy będzie szalupą, czy trójpokładowcem, ładownym udręką, czy też wypełnionym szczęściem po same burty.
en She did not know what this chance would be, what wind would bring it her, towards what shore it would drive her, if it would be a shallop or a three-decker, laden with anguish or full of bliss to the portholes.
pl skutki wiatrów bocznych (ppkt
en effects of cross winds
pl Enklawa gór Prades charakteryzuje się cechami geograficznymi: ‧ m npm, gleby bardzo żyzne, piaszczyste i bogate w krzemionkę o delikatnie kwaśnym odczynie pH, rzadko występujące opady, stosunkowo niskie temperatury i wilgotne wiatry wiejące od strony morza
en The privileged location/distinctive geographical characteristics of the area (‧ metres above sea level, highly fertile sandy siliceous soils with a slightly acidic pH, little rainfall, fairly low temperatures and moist winds blowing in from the sea) have a beneficial impact on the quality of the tubers
pl Na Ziemi występują najwolniejsze wiatry w układzie słonecznym, o średniej prędkości ‧ km/h
en The asteroid explorer Hayabusa, of the Japan aerospace exploration agency, recently one- upped near
pl W regionie występują wiatry, w szczególności mistral wiejący z północy i mogą występować ostre zimy
en The region is affected by winds, particularly the mistral from the north, and can be subject to harsh winters
pl - od wiatrów północnych osłania nas w samej rzeczy las Argueil, a od zachodnich wzgórze Saint-Jean; co zaś do upału, to ten, ze względu na parę wodną nad rzeką i masową obecność bydła, które, jak państwu wiadomo, wydziela duże ilości amoniaku, znaczy azotu, wodoru i tlenu ( przepraszam, tylko azotu i wodoru ), ten mógłby na dłuższą metę zrodzić, zaabsorbowawszy próchnicę z gleby i zmieszawszy owe emanacje, związawszy je niejako, żeby tak powiedzieć, w jeden bukiet, przy udziale elektryczności atmosferycznej, o ile tylko takowa jest obecna, mógłby, powiadam, zrodzić, podobnie jak w krajach podzwrotnikowych, szkodliwe miazmaty;
en And, as a matter of fact, we are sheltered from the north winds by the forest of Argueil on the one side, from the west winds by the St. Jean range on the other; and this heat, moreover, which, on account of the aqueous vapours given off by the river and the considerable number of cattle in the fields, which, as you know, exhale much ammonia, that is to say, nitrogen, hydrogen and oxygen (no, nitrogen and hydrogen alone), and which sucking up into itself the humus from the ground, mixing together all those different emanations, unites them into a stack, so to say, and combining with the electricity diffused through the atmosphere, when there is any, might in the long run, as in tropical countries, engender insalubrious miasmata
pl Wiatry mogłyby przenieść zarazę w kierunku południowej Kalifornii
en Those winds could conceivably sweep the contagionTowards southern california
pl Jej wola, jak ujarzmiony wstążką woal kapelusza, zmaga się wciąż z wiatrami; pragnienie ją targa, konwenans powściąga.
en Her will, like the veil of her bonnet, held by a string, flutters in every wind; there is always some desire that draws her, some conventionality that restrains.
pl Mamy zapowiedź dużych opadów śniegu i silnych wiatrów
en G‧ says it' s packing big snow
pl Wysoka temperatura powietrza połączona w okresie suszenia z przewagą wiatrów północnych pozwala suszyć winogrona w odpowiednim stopniu i przez odpowiedni czas, wyłącznie poprzez wystawienie ich na słońcu oraz bez użycia jakichkolwiek substancji wspomagających
en The high average air temperature combined with the predominance of northern winds during the drying period allow the grapes to dry to a desirable degree and within a desirable time from exposure to the sun alone and without the assistance of substances
pl Chociaż wiedziałem, że w Europie władza świecka zagraża autorytetowi kościoła, chociaż wiedziałem, że kościół, aby mógł przetrwać tam, musi udowodnić swoją władzę nad Jezuitami tutaj, nie mogłem oprzeć się wątpliwości, czy ci Indianie nie woleliby, aby morze i wiatry nigdy nas do nich nie przywiodły
en Though I knew, in Europe, states were tearing at the authority of the church...... and though I knew that to preserve itself there...... the church must show its authority over the Jesuits here......I had to wonder whether these Indians would not have preferred...... that the sea and wind had not brought any of us to them
pl W ciągu całego roku, jak i w poszczególnych miesiącach, dominują tu wiatry południowo-zachodnie
en The most common prevailing wind direction, taken over the year and for individual months, is south-westerly
pl Inne, rzadziej występujące, mogące dotyczyć od jednego do dziesięciu na ‧ chorych, i zwykle łagodnie przebiegające objawy niepożądane to: zmniejszenie liczby białych lub czerwonych ciałek krwi, wysypki skórne, nieznaczne wypadanie włosów, zmęczenie, gorączka, osłabienie, senność, ból głowy, drętwienie lub mrowienie, zaburzenia smaku, zawroty głowy, bezsenność, obrzęki nóg, utrata apetytu, zaparcie, odwodnienie, opryszczka wargi, zapalenie nosa i gardła, zakażenia dróg oddechowych, zapalenie żył (zakrzepowe zapalenie żył), duszność, krwawienie z nosa, kaszel, zwiększenie wydzieliny w nosie, krwawienie z jelita, uczucie pieczenia w klatce piersiowej, nadmierne wiatry, suchość w ustach, zmiana zabarwienia skóry, zmiany w obrębie paznokci, bóle stawów, klatki piersiowej i pleców oraz utrata masy ciała
en Other less common and usually mild side-effects which may affect between ‧ and ‧ people in ‧ have been seen: decreases in the number of white blood cells or red blood cells, skin rashes, slight hair loss, weariness, fever, weakness, drowsiness, headache, numbness or tingling sensations, taste changes, dizziness, sleeplessness, swelling in the legs, constipation, dehydration, cold sores, inflammation of the nose and throat, chest infection, depression, problems with the eyes, inflammation of the veins (thrombophlebitis), shortness of breath, nose bleeds, cough, runny nose, bleeding from the gut, heartburn, excess wind, dry mouth, skin discolouration, nail disorder, pain in the joints, chest or back and loss of weight
pl Charakterystyczne warunki klimatyczne panujące na obszarze produkcji (suche, zimne wiatry i delikatne prądy powietrza) w okresie od września do maja i szczególna mikroflora są koniecznymi warunkami dla zapewnienia właściwych warunków suszenia przy produkcji kiełbas Gornooryahovski Sudzhuk
en The characteristic climatic conditions in the area of manufacture (dry, cold winds and gentle air currents) during the period from September to May and the specific microflora are preconditions for the establishment of appropriate drying conditions in the manufacture of Gornooryahovski Sudzhuk sausages
pl Każde Państwo Członkowskie określa dla każdej linii interoperacyjnej zasady stosowane zarówno wobec pojazdów, jak i infrastruktury, aby zagwarantować stateczność pojazdów poddanych działaniu wiatrów bocznych
en Each Member State shall define for each interoperable line the rules to be applied to both vehicles and infrastructure to guarantee the stability of vehicles subjected to crosswinds
pl Rekompensata szkód w produkcji rolnej i w strukturach rolnych na skutek niekorzystnych warunków meteorologicznych (gwałtowne wiatry w prowincji Genua w dniach ‧ i ‧ kwietnia ‧ r
en To compensate damage to agricultural production and farming structures as a result of bad weather (high winds in Genoa province, ‧ and ‧ April
pl Dno Oceanu Atlantyckiego jest podzielone na dwoje przez ogromny wulkaniczny łańcuch górski niezłamane przez wiatry długie na czterdzieści pięć tysięcy mil dookoła globu
en The floor of the Atlantic Ocean is split in two by an immense volcanic mountain chain that winds unbroken for forty five thousand miles around the globe
pl Wiatry słoneczne (GL) Name
en Solar Winds (GL
pl Przy sprzyjających wiatrach dawca może dostarczyć od ‧ do ‧ litrów krwi
en Under optimal conditions, a donor can generate anywhere from ‧ to ‧ pints of blood
pl Panie Balfour, proszę mówić./ Panie Putnam. przeciwne wiatry były silniejsze/ niż w chwili startu./ Przeliczyłem zużycie paliwa:/ wzrośnie o dziewięć procent
en Mr. Balfour, come in, over.Mr. Putnam. The headwinds were stronger than they knew when they took off
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2434 zdań frazy róża wiatrów.Znalezione w 1,493 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.