Tłumaczenia na język angielski:

 • compass rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose plot   
   
  meteorol. meteorologia diagram obrazujący statystyki kierunków i prędkości wiatrów w danym punkcie
   
  meteorol. meteorologia, meteorologiczny diagram obrazujący statystyki kierunków i prędkości wiatrów w danym punkcie

Picture dictionary

wind rose, compass rose
wind rose, compass rose
wind rose plot
wind rose plot

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "róża wiatrów", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nad portretem biegnie napis „SAN MARINO », a po prawej stronie widnieje róża wiatrów i znak mennicy „R »
en The inscription « SAN MARINO » appears above his portrait, and a wind rose and the mint mark « R » to the right
pl Róża wiatrów zostanie podzielona na osiem części po ‧°, rozpoczynając od ‧° w kierunku (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°
en The wind rose will be split into eight sections of ‧° starting form ‧° onwards (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°
pl Ja czasami słyszę ten głos, w bukiecie róż, w porywie wiatru
en I sometimes here that voice, in a bouquet of roses, in a gust of wind
pl Ponadto w tym okresie przeważają wiatry północne i północno-wschodnie, które sprzyjają suszeniu fasoli
en In addition, at this time of year the prevailing winds, from the east, north and north-east help the beans to dry
pl Rekompensata szkód w produkcji rolnej i w strukturach rolnych na skutek niekorzystnych warunków meteorologicznych (gwałtowne wiatry w prowincji Genua w dniach ‧ i ‧ kwietnia ‧ r
en To compensate damage to agricultural production and farming structures as a result of bad weather (high winds in Genoa province, ‧ and ‧ April
pl Kiedy mnie caluje, czuje powiew czterech wiatrów
en When she kisses me, I feel all four winds blow at my face
pl Wiatry w porywach do ‧ węzłów
en Okay, we' re getting a reading of winds over ‧ knots sustained
pl Odmiana Picholine wykazuje pewien stopień odporności na niską temperaturę w zimie, a jej mocno osadzone owoce są odporne na silne, jesienne wiatry
en The Picholine variety demonstrates a certain resistance to the winter cold and its solidly attached fruits resist the strong winds of autumn
pl Na tym etapie pada cały system trawienny, czemu towarzyszy niekontrolowane oddawani wiatrów
en At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence
pl Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Relistor (obserwowane u ponad ‧ pacjenta na ‧) to: bóle brzucha, nudności (uczucie mdłości), wzdęcia (wiatry) oraz biegunka
en The most common side effects with Relistor (seen in more than ‧ patient in ‧) are abdominal (tummy) pain, nausea (feeling sick), flatulence (wind) and diarrhoea
pl Cząstkowa atmosfera zdominowana przez gaz, piasek i wiatry o dużej szybkości
en Limited atmosphere dominated by craylon gas, sand, high velocity winds
pl Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Fosavance (obserwowane u ‧ pacjentów na ‧) to bóle głowy, bóle w układzie mięśniowo-szkieletowym (kości, mięśni lub stawów) oraz objawy ze strony układu pokarmowego takie jak bóle brzucha, dyspepsja (niestrawność), zaparcia, biegunki, oddawanie gazów (wiatrów), owrzodzenia przełyku, trudności z połykaniem, wzdęcia i kwaśne odbijanie
en The most common side effects with Fosavance (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are headache, musculoskeletal (bone, muscle or joint) pain and gastro-intestinal symptoms such as abdominal (tummy) pain, dyspepsia (indigestion), constipation, diarrhoea, flatulence (wind), oesophageal (gullet) ulcers, dysphagia (difficulty swallowing), abdominal distension (swollen tummy) and acid regurgitation
pl Roślina pnąca Lathyrus clymenum L. jest chroniona od silnych wiatrów, jej kserofilny charakter pozwala jej na przetrwanie w warunkach prawie pustynnych, ponadto dzięki zdolności do wiązania azotu z powietrza roślina ta potrafi zapobiec brakowi podstawowych składników odżywczych
en As a twining plant, it was protected from strong winds and, as a xerophilous plant, it could survive in the almost desert-like conditions; moreover, owing to its capacity to retain atmospheric nitrogen, the plant was able to cope with the lack of basic nutrients
pl Może to mieć negatywne skutki w przypadku występowania wiatrów bocznych
en This can be disadvantageous with regard to disruptive crosswind components
pl Często: • zgaga; trudności w połykaniu; ból podczas połykania; owrzodzenie przełyku (przełyk jest przewodem, który łączy jamę ustna z żołądkiem), które powoduje ból klatki piersiowej, zgagę lub trudności lub ból podczas połykania, • bóle kości, mięśni i (lub) stawów, • ból brzucha, uczucie dyskomfortu w żołądku lub odbijanie po jedzeniu; zaparcia; uczucie oddawanie gazów; uczucie pełności i wzdęcia żołądka; biegunka; wzdęcie z oddawaniem wiatrów, • ból głowy
en Common: heartburn; difficulty swallowing; pain upon swallowing; ulceration of the gullet (oesophagus-the tube that connects your mouth with your stomach) which can cause chest pain, heartburn or difficulty or pain upon swallowing, bone, muscle and/or joint pain, abdominal pain; uncomfortable feeling in the stomach or belching after eating; constipation; full or bloated feeling in the stomach; diarrhoea; flatulence, headache
pl Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (obserwowanymi u od ‧ do ‧ pacjentek na ‧) są bóle głowy, bóle w układzie mięśniowo-szkieletowym (kości, mięśni lub stawów) oraz objawy ze strony układu pokarmowego takie jak bóle brzucha, dyspepsja (niestrawność), zaparcia, biegunki, oddawanie gazów (wiatrów), owrzodzenia przełyku, trudności z połykaniem, wzdęcia i kwaśne odbijanie
en The most common side effects (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are headache, musculoskeletal (bone, muscle or joint) pain and gastro-intestinal symptoms such as abdominal (tummy) pain, dyspepsia (indigestion), constipation, diarrhoea, flatulence (wind), oesophageal (gullet) ulcers, dysphagia (difficulty swallowing), abdominal distension (swollen tummy) and acid regurgitation
pl Czynniki o szczególnym znaczeniu to znacznie skrócony okres wegetacyjny, niska średnia temperatura roczna, znaczne amplitudy temperatur w okresie wegetacji, znacznie silniejsza niż na nizinach insolacja (bezpośrednie działanie promieni słonecznych na powierzchnie nimi naświetlone), silne wiatry oraz wiatry halne, gruba pokrywa śnieżna, lawiny, szczególne właściwości gleb na podłożu wapiennym i granitowym
en Factors of particular importance include a substantially reduced vegetation period, a low average annual temperature, significant variations in temperature in the vegetation period, stronger insolation (direct effect of the sun's rays on surfaces) than in the lowlands, high winds and mountain winds, a thick snow cover, avalanches, and the specific properties of soils occurring on calcareous and granite bedrock
pl Działania interwencyjne na obszarach rolnych, które poniosły szkody (mrozy w styczniu i lutym ‧ r., w prowincjach Cosenza i Catanzaro, gwałtowne wiatry w dniu ‧ kwietnia ‧ r. w prowincji Reggio Calabria
en Assistance in agricultural areas which have suffered damage (frosts in January/February ‧ in the provinces of Cosenza and Catanzaro, strong winds on ‧ April ‧ in the province of Reggio Calabria
pl Na Ziemi występują najwolniejsze wiatry w układzie słonecznym, o średniej prędkości ‧ km/h
en The asteroid explorer Hayabusa, of the Japan aerospace exploration agency, recently one- upped near
pl środowiska naturalnego charakteryzującego się przewagą klimatu śródziemnomorskiego i umiarkowanymi wiatrami
en the depths of their natural environment, with its predominantly Mediterranean climate balanced by moderate winds
pl Każde Państwo Członkowskie określa dla każdej linii interoperacyjnej zasady stosowane zarówno wobec pojazdów, jak i infrastruktury, aby zagwarantować stateczność pojazdów poddanych działaniu wiatrów bocznych
en Each Member State shall define for each interoperable line the rules to be applied to both vehicles and infrastructure to guarantee the stability of vehicles subjected to crosswinds
pl Często zgłaszane działania niepożądane (występujące u ‧ do ‧ na ‧ leczonych pacjentów): • Zmęczenie, zaburzenia snu, lęk, pobudzenie lub niezwykłe sny. • Drżenie mięśni lub zdrętwienie, w tym zdrętwienie lub mrowienie skóry. • Biegunka, wymioty, zgaga, wiatry, ból brzucha. • Szumy w uszach (uczucie dźwięku w uszach przy braku zewnętrznego źródła dźwięku). • Niewyraźne widzenie. • Uczucie kołatania serca lub nagłe zaczerwienienie twarzy, zwiększona potliwość, nocne pocenie się. • Problem z uzyskaniem erekcji, zmniejszony popęd płciowy. • Wysypka (swędząca). • Ból mięśni, sztywność mięśni lub kurcze mięśni. • Nasilone ziewanie • Brak apetytu, zmniejszenie masy ciała
en Common side effects (these can affect from ‧ to ‧ users in ‧ patients treated) Tiredness, trouble sleeping, anxiety, feeling agitated or having abnormal dreams. Tremor or numbness, including numbness or tingling of the skin. Diarrhoea, being sick (vomiting), heartburn, breaking wind, stomach pain. Tinnitus (perception of sound in the ear when there is no external sound). Blurred eyesight. Feeling the heart pumping in the chest, flushing, increased sweating, night sweats Problems getting an erection, less sex drive. (Itchy) rash. Muscle pain, muscle tightness, muscle spasm. Increased yawning. Lack of appetite, weight loss
pl często: wymioty, biegunka, bóle brzucha, nudności, Zaburzenia żołądka i jelit: dyspepsja; niezbyt często: zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, wzdęcie w obrębie jamy brzusznej, aftowe zapalenie jamy ustnej, wiatry, suchość w jamie ustnej
en common: vomiting, diarrhoea, abdominal pain, nausea, dyspepsia; uncommon: pancreatitis, gastritis, abdominal distension, stomatitis aphthous, flatulence, dry mouth
pl Wysoka temperatura powietrza połączona w okresie suszenia z przewagą wiatrów północnych pozwala suszyć winogrona w odpowiednim stopniu i przez odpowiedni czas, wyłącznie poprzez wystawienie ich na słońcu oraz bez użycia jakichkolwiek substancji wspomagających
en The high average air temperature combined with the predominance of northern winds during the drying period allow the grapes to dry to a desirable degree and within a desirable time from exposure to the sun alone and without the assistance of substances
pl Chwała bohaterom naszego kraju > > < < Naszej ukochanej Brazylii > > < < Odkąd na początku Cabral nazwał > > < < Ten kraj ' cudowny ', w piękny kwietniowy dzień > > < < Przez głos grzmiących wodospadów > > < < Wiatry i oceany pełne błękitu > > < < Chwała bohaterom naszego kraju > > < < Szczęśliwa ziemia Krzyża Południa
en Glory to the heroes of our country > > < < The dear country of ours that' s Brazil > > < < Since the beginning Cabral called > > < < This country ' glorious ' on a beautiful April day > > < < By the voice of strong waterfalls > > < < Winds and oceans full of blue > > < < Glory to the heroes of our country > > < < The happy land of the Southern Cross
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2434 zdań frazy róża wiatrów.Znalezione w 1,447 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.