Tłumaczenia na język angielski:

 • compass rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose plot   
   
  meteorol. meteorologia diagram obrazujący statystyki kierunków i prędkości wiatrów w danym punkcie
   
  meteorol. meteorologia, meteorologiczny diagram obrazujący statystyki kierunków i prędkości wiatrów w danym punkcie
 • compass card   

Picture dictionary

wind rose, compass rose
wind rose, compass rose
wind rose plot
wind rose plot

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "róża wiatrów", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Róża wiatrów zostanie podzielona na osiem części po ‧°, rozpoczynając od ‧° w kierunku (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°
en The wind rose will be split into eight sections of ‧° starting form ‧° onwards (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°
pl Nad portretem biegnie napis „SAN MARINO », a po prawej stronie widnieje róża wiatrów i znak mennicy „R »
en The inscription « SAN MARINO » appears above his portrait, and a wind rose and the mint mark « R » to the right
pl Ja czasami słyszę ten głos, w bukiecie róż, w porywie wiatru
en I sometimes here that voice, in a bouquet of roses, in a gust of wind
pl Rozproszone na cztery wiatry
en All them beeves are scattered from here to next week
pl Przeważające wiatry mają kierunek północno-zachodni i są silniejsze w lipcu i sierpniu, zapobiegając w ten sposób bardzo wysokim temperaturom w godzinach południowych
en The prevailing winds are north-westerly and they are stronger in July and August, thus preventing very high temperatures during midday hours
pl Gdy wiatry głaszczą ocean
en While the trade winds caressThe sea
pl Inne istotne informacje: przeważające kierunki wiatrów, stosunek między odległością i wysokością najbliższych przeszkód
en other relevant information: prevailing wind direction, ratio between distance from and height of closest obstacles,...
pl Nudności, wymioty, bóle brzucha, nieprawidłowe stolce, niestrawność, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, zaburzenie żołądkowo-jelitowe
en Nausea, vomiting, abdominal pain, abnormal stools, dyspepsia, flatulence, gastrointestinal disorder
pl Są noce, kiedy wiatry Eterium, niosące pełne obietnic powiewy wolności, uskrzydlają duszę
en There are nights when the winds of the Etherium... so inviting in their promise of flight and freedom... made one' s spirit soar!
pl Przepraszam, komandorze, wiatry komety zakłócają transmisję
en Sorry, Commander, everything' s been swamped by the coma winds
pl Tak, drzwi Gurukul zostały otwarte na stałeI kolory Holi zmieniły wiatry na zawsze
en Yes, the doors to Gurukul opened forever
pl Warunki pogodowe stwarzające zagrożenie dla bezpiecznej eksploatacji statku powinny obejmować w szczególności silne wiatry, wzburzone morze, silny prąd, trudne warunki lodowe i skrajnie wysoki lub niski poziom wody
en Weather conditions endangering the safe operation of the ship should include, but not be limited to, strong winds, heavy seas, strong currents, difficult ice conditions and extremely high or low water levels
pl Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do leczenia objawowego łagodnych, kurczowych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, w tym wzdęć i oddawania wiatrów
en Traditional herbal medicinal product for symptomatic treatment of mild, spasmodic gastro-intestinal complaints including bloating and flatulence
pl Crom śmieje się ze szczytu z twych Wiatrów
en Crom laughs from his mountain at your Four Winds
pl Celem niniejszej pomocy jest rekompensata strat w zbiorach poniesionych przez rolników na skutek burzowych opadów deszczu, gradu oraz wiatrów, nieobjętych polisami ubezpieczeniowymi
en The objective of the aid is to offset the harvest losses incurred by farmers as a result of the heavy rainstorms, hailstorms and strong winds which occurred, losses that were not covered by insurance policies
pl Wiatry słoneczne (GL) Name
en Solar Winds (GL
pl Spotkamy się w motelu Zmienne Wiatry
en I' il meet you at the Tradewinds Motel
pl Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Relistor (obserwowane u ponad ‧ pacjenta na ‧) to: bóle brzucha, nudności (uczucie mdłości), wzdęcia (wiatry) oraz biegunka
en The most common side effects with Relistor (seen in more than ‧ patient in ‧) are abdominal (tummy) pain, nausea (feeling sick), flatulence (wind) and diarrhoea
pl środowiska naturalnego charakteryzującego się przewagą klimatu śródziemnomorskiego i umiarkowanymi wiatrami
en the depths of their natural environment, with its predominantly Mediterranean climate balanced by moderate winds
pl Wiatry ponownie zmieniły kierunek
en The winds have changed their direction once again
pl Jej wola, jak ujarzmiony wstążką woal kapelusza, zmaga się wciąż z wiatrami; pragnienie ją targa, konwenans powściąga.
en Her will, like the veil of her bonnet, held by a string, flutters in every wind; there is always some desire that draws her, some conventionality that restrains.
pl Owce Manx Loaghtans są bardzo odporne i dobrze rozwijają się w wilgotnym klimacie morskim panującym na Wyspie Man; mimo łagodnych średnich temperatur zimą, przez cały rok wieją tam bardzo silne wiatry
en Manx Loaghtans are very hardy and thrive in the damp, maritime climate of the Isle of Man where, although the mean winter temperatures are not extreme, gale force winds are common throughout the year
pl Niezbyt często: wymioty, dyspepsja, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, brak łaknienia, ból brzucha
en Uncommon: vomiting, dyspepsia, flatulence, anorexia, abdominal pain
pl Wiatry słoneczne
en Solar Winds
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2434 zdań frazy róża wiatrów.Znalezione w 1,094 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.