Tłumaczenia na język angielski:

 • compass rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose plot   
   
  meteorol. meteorologia diagram obrazujący statystyki kierunków i prędkości wiatrów w danym punkcie
   
  meteorol. meteorologia, meteorologiczny diagram obrazujący statystyki kierunków i prędkości wiatrów w danym punkcie

Picture dictionary

wind rose, compass rose
wind rose, compass rose
wind rose plot
wind rose plot

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "róża wiatrów", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nad portretem biegnie napis „SAN MARINO », a po prawej stronie widnieje róża wiatrów i znak mennicy „R »
en The inscription « SAN MARINO » appears above his portrait, and a wind rose and the mint mark « R » to the right
pl Róża wiatrów zostanie podzielona na osiem części po ‧°, rozpoczynając od ‧° w kierunku (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°
en The wind rose will be split into eight sections of ‧° starting form ‧° onwards (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°
pl Ja czasami słyszę ten głos, w bukiecie róż, w porywie wiatru
en I sometimes here that voice, in a bouquet of roses, in a gust of wind
pl Rekompensata szkód w produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (grad w dniu ‧ lipca ‧ r., gwałtowne wiatry i grad w dniach od ‧ sierpnia do ‧ sierpnia ‧ r. w prowincji Werona
en Compensation for damage to agricultural production as a result of bad weather (hail on ‧ July ‧, and strong winds and hail from ‧ to ‧ August ‧ in the province of Verona
pl Działania interwencyjne na obszarach rolnych, które poniosły szkody (mrozy w styczniu i lutym ‧ r., w prowincjach Cosenza i Catanzaro, gwałtowne wiatry w dniu ‧ kwietnia ‧ r. w prowincji Reggio Calabria
en Assistance in agricultural areas which have suffered damage (frosts in January/February ‧ in the provinces of Cosenza and Catanzaro, strong winds on ‧ April ‧ in the province of Reggio Calabria
pl Okazało się, że osoby takie jak pan premier Berlusconi, które kpiły z europejskiej dyrektywy w sprawie "trzech wiatrów” i nazywały ją planem donkiszotowskim, nie mają racji.
en Those, like Mr Berlusconi, who mocked the European 'three winds' directive and called it a quixotic plan, have been proven wrong.
pl Wiatry, w naturalny sposób, niosą okręty z Afryki na Karaiby, jakby ten szlak pobłogosławił sam Bóg
en Winds blow ships from Africa to the Indies naturally, as if the route were blessed by God
pl Mamy zapowiedź dużych opadów śniegu i silnych wiatrów
en G‧ says it' s packing big snow
pl Wątpię, żeby był miły.Mają być przednie wiatry
en They said it is all headwinds
pl Oprócz prac związanych z udoskonalaniem i selekcją wykonywanych przez osadników z Jerte, również obecność czynników środowiskowych, takich jak wskaźnik wilgotności zwiększony w miesiącach letnich, wiatry w dolinach, położenie geograficzne, średnie roczne nasłonecznienie, wysokość nad poziomem morza, różnorodność mikroklimatyczna oraz kwaśność gleby, przyczyniła się do jakości czereśni
en Combined with the improvements and clonal selection carried out by the inhabitants of the Jerte, environmental factors such as high humidity (even in summer), the breezes in the valley, its orientation, average annual sunshine, altitude, the variety of microclimates and the acidity of the soil have done the rest
pl Ponadto bariera, jaką wzgórza stanowią dla wschodnich wiatrów, oraz obecność wiatrów północnych, sprawiają, że roczna amplituda temperatur jest łagodniejsza w porównaniu z amplitudą na obszarach nizinnych i uniemożliwiają powstawanie mgieł, co pozytywnie wpływa na warunki fitosanitarne i rozwój roślin i pozwala na uzyskanie produktu zdrowego i dobrej jakości
en Moreover, the barrier formed by the hills against east winds and the presence of currents from the north, which reduce the annual temperature range as compared to the lowlands and prevent the formation of fog, have a positive influence on the health and development of the plants, thereby making it possible to obtain a healthy, high-quality product
pl Daj nam sprzyjające wiatry w udanej wyprawie w zamian za jej młode życie
en Give us fair winds and a prosperous voyage in return for her young life
pl Sadzenie jest bardzo gęste, w postaci ciasnych rzędów bardzo lekko obredlanych w celu osłonięcia przed nieraz bardzo silnymi wiatrami, jakie nawiedzają wyspę
en The crops are densely planted and in close rows under a slight furrow in order to resist the sometimes violent winds on the island
pl Na tym etapie pada cały system trawienny, czemu towarzyszy niekontrolowane oddawani wiatrów
en At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence
pl Nie wiedziała, czym będzie ten przypadek, jakie przywieją go wiatry, ku jakim uniesie ją brzegom, czy będzie szalupą, czy trójpokładowcem, ładownym udręką, czy też wypełnionym szczęściem po same burty.
en She did not know what this chance would be, what wind would bring it her, towards what shore it would drive her, if it would be a shallop or a three-decker, laden with anguish or full of bliss to the portholes.
pl Silne wiatry
en All airlines--- ‧ passengers
pl Silne wiatry z północy.O tej porze roku... wieją mocno. Wtedy cały ten teren staje dęba!
en Big winds from the north this time of year... when they blow hard, this desert country stands right up on its hind legs!
pl ustnej, wzdęcia z oddawaniem wiatrów Hiperbilirubinemia Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Alergiczne zapalenie skóry, swędzące Zaburzenia skóry i tkanki wysypki podskórnej Ból stawów Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości Zatrzymanie moczu, cukromocz Zaburzenia nerek i dróg moczowych Astenia, gorączka, uczucie znużenia, Zaburzenia ogólne i stany w miejscu uczucie gorąca, stany grypopodobne podania Zwiększenie aktywności Badania aminotransferaz, wydłużenie odstępu QT w EKG W badaniach wykonywanych po wprowadzeniu produktu do obrotu opisywano bardzo rzadkie (< ‧ ‧) przypadki reakcji nadwrażliwości i odczynów w miejscu wstrzyknięcia (uczucie pieczenia, twardy naciek, dyskomfort oraz ból
en Very rare cases (< ‧,‧) of hypersensitivity reactions and injection site reactions (burning, induration, discomfort and pain) were reported from post-marketing experience
pl Opady wynoszą nieco powyżej średniej krajowej – ‧ mm/rok, wiatry przeważają z sektora zachodniego
en At ‧ mm per year, rainfall is slightly higher than the national average, with prevalent westerly winds
pl gwałtowne, gorące wiatry
en exposure to warm and violent winds
pl Powodem są południowo- wschodnie wiatry
en This natural phenomena has caused southwest winds to carry the volcanic smoke into ASEAN countries especially into southern Thailand where thick smoke has reduced visibility to a mere ‧ meters
pl Enklawa gór Prades charakteryzuje się cechami geograficznymi: ‧ m npm, gleby bardzo żyzne, piaszczyste i bogate w krzemionkę o delikatnie kwaśnym odczynie pH, rzadko występujące opady, stosunkowo niskie temperatury i wilgotne wiatry wiejące od strony morza
en The privileged location/distinctive geographical characteristics of the area (‧ metres above sea level, highly fertile sandy siliceous soils with a slightly acidic pH, little rainfall, fairly low temperatures and moist winds blowing in from the sea) have a beneficial impact on the quality of the tubers
pl Wiatry wiejące przez Ocean Indyjski, zbierają wilgoć i pchają ją na północ w kierunku Himalajów
en Winds blowing across the Indian Ocean collect moisture and sweep northwards towards the Himalayas
pl Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (obserwowanymi u od ‧ do ‧ pacjentek na ‧) są bóle głowy, bóle w układzie mięśniowo-szkieletowym (kości, mięśni lub stawów) oraz objawy ze strony układu pokarmowego takie jak bóle brzucha, dyspepsja (niestrawność), zaparcia, biegunki, oddawanie gazów (wiatrów), owrzodzenia przełyku, trudności z połykaniem, wzdęcia i kwaśne odbijanie
en The most common side effects (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are headache, musculoskeletal (bone, muscle or joint) pain and gastro-intestinal symptoms such as abdominal (tummy) pain, dyspepsia (indigestion), constipation, diarrhoea, flatulence (wind), oesophageal (gullet) ulcers, dysphagia (difficulty swallowing), abdominal distension (swollen tummy) and acid regurgitation
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2434 zdań frazy róża wiatrów.Znalezione w 2,08 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.