Tłumaczenia na język angielski:

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "przypadki" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (59)

a jeśli mi się zdarzy; a jeśli przypadkiem; a jesli tak się złożyand if I happen to
beznadziejny przypadeka hopeless case
czy może przypadkiem pamiętaszdo you by any chance remember
czy przypadkiemdo you happen to
czy przypadkiem pamiętaszdo you happen to remember
czy przypadkiem wie pando you happen to know
czysty przypadekmere accident
diagram przypadków użyciause case diagram
dietetyczne żywienie w przypadku zaburzeń metabolizmudietary management of metabolic disorders
Dziwne przypadki w Blake Holsey HighStrange Days at Blake Holsey High
Dziwny przypadek psa nocną porąThe Curious Incident of the Dog in the Night-time
element warunkowy „w innym przypadku”otherwise element
gdyby przypadkiemif peradventure
jeśli przypadkowo; o ile przypadkiemif by any possibility
klucz przypadkucase key
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkiThe Adventures of Mr. Nicholas Wisdom
na rzecz; w poj. przypadkach - w imieniuon behalf (e.g. of the supplier)
na zasadzie regularnej lub w każdym indywidualnym przypadkuon a regular or case-by-case basis
najgorszy przypadekworst case
nazwa botaniczna [tylko w przypadku gatunków roślin]scientific name
Obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien w przypadkach karteliCommission notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases (2002)
odmiana (przez przypadki)declension
odmiana przez przypadkideclension
odmieniać (przez przypadki)decline
postanowienia zapobiegające ewentualnym przypadkom obchodzenia ograniczeń praw przewozowychcircumvention clause
poważne lub rażące przypadki prania pieniędzyevent of serious or aggravated money-laundering
procedura w przypadku nienależytego wykonywania obowiązkówprocedures for dealing with incompetence
program ochrony w przypadku likwidacjiwind-down protection scheme
Program współpracy w sprawie gotowości i reagowania w przypadku ataków przy użyciu czynników biologicznych i chemicznychProgramme of Cooperation on Preparedness and Response to biological and chemical agent attacks
przepraszam, czy przypadkiem zna panexcuse me, do you happen to know
przypadek; chance; coincidence; haphazard; random; occurrence; randomness; fate; accidence; hazard; occurance; occasion; instance; accident; happening; contingency; fall; fortuity; fortune; happenstance; hap; incident; luck; declension; by chance; accidentally; by accident; case; event; adventure; grammatical case
PrzypadekBlind Chance
przypadek skrajnyborderline case
przypadek testowytest case
przypadek użyciause case
przypadek zależnyoblique case
Przypadki pewnego ChińczykaTribulations of a Chinaman in China
przypadkiemby chance; fortuitous; randomly; by any chance; accidentally; by accident; casually
przypadkiem, przypadkowoby chance
przypadkiem; przypadkowoby fortune
resztkowa zdolność jazdy w przypadkach awariiresidual traction capability in degraded mode
sieć do celów powiadamiania o pojawieniu się nowych przypadków organizmów szkodliwychnetwork for the notification of new occurrences of harmful organisms
skrajny przypadekan extreme case
skrajnym przypadkiem jestan extreme case is
specjalna linia telefoniczna gdzie zgłasza się przypadki oszustwa i znęcania się (tzw. gorąca linia)Fraud and Abuse Hotline
sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa indywidualnych przypadkówICSR; Individual Case Safety Report
studia przypadkówcase study; case studies
trudny przypadek losowyhardship case
umowy z przypadkurandom signing
urzędy i urzędnicy przeprowadzający postępowania w przypadku stwierdzenia niewypłacalnościinsolvency authorities and officers
w każdym przypadkuin either case
w najlepszym razie; w najlepszym przypadkuat best
w przypadku gdyin case
w stosownych przypadkachwhere appropriate
w tym przypadkuin this case
weźmy hipotetyczny przypadeklet us take a hypothetical case
zarządzanie przypadkami oszustwFraud management
Zasady prowadzenia efektywnych dochodzeń i dokumentowania w przypadkach tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Protokół z Istambułu)Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Istanbul Protocol)
zmienione obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien w przypadkach karteliAmended 2002 Commission Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel cases

Przykładowe zdania z "przypadki", pamięć tłumaczeniowa

add example
w przypadku stawki ryczałtowej, ocenia wagę naruszenia zasad i stopień następstw finansowych niedociągnięć systemu zarządzania i kontroli, które doprowadziły do powstania nieprawidłowościin the case of a flat rate, it shall assess the importance of the infringement of rules and the extent and financial implications of any shortcomings in the management and control system that have led to the irregularity established
Dane osobowe mogą być wymieniane tylko w przypadku, gdy Strona mająca je otrzymać zobowiąże się do zapewnienia ochrony tych danych w sposób co najmniej równoważny do ochrony zapewnianej w danym przypadku przez Stronę mającą przekazać informacjePersonal data may be exchanged only where the Party which may receive them undertakes to protect such data in at least an equivalent way to the one applicable to that particular case in the Party that may supply them
Całe finansowanie ze środków EFR udzielane beneficjentom spoza Komisji podlega wyrażeniu na piśmie zgody przez beneficjentów lub w przypadku braku zgody z ich strony przez wykonawców lub podwykonawców, na przeprowadzenie przez Trybunał Obrachunkowy kontroli wykorzystania udzielonych środków finansowychAll financing from EDF resources granted to beneficiaries outside the Commission shall be subject to the agreement in writing by the beneficiaries or, failing agreement on their part, by the contractors or subcontractors, to an audit by the Court of Auditors of the use made of the financing granted
Państwa członkowskie wymagają od dostawców dostarczenia dowodów w rozumieniu art. ‧ dotyczących rzetelności informacji podawanych na ich etykietach lub kartach w przypadku gdy mają podejrzenia, że informacje takie są błędneMember States shall require suppliers to provide evidence within the meaning of Article ‧ concerning the accuracy of the information supplied on their labels or fiches when they have reason to suspect that such information is incorrect
W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw konieczne może być większe wsparcie w celu uwzględnienia tego, że przedsiębiorstwa te często nie doceniają długoterminowych korzyści płynących z oszczędzania energii, co jest przyczyną niedoinwestowania w środki służące oszczędzaniu energiiIn the case of small and medium-sized enterprises, more favourable support may be needed to take into account the fact that these enterprises often under-estimate the benefits related to energy savings over long periods, which leads to their under-investment in energy-saving measures
Są dwa aspekty, w przypadku których moim zdaniem Unia Europejska istotnie wnosi wartość dodaną.There are two points where, in my opinion, the European Union does indeed bring added value.
Państwa członkowskie przyjmują środki mające na celu informowanie konsumentów o charakterze i składzie omawianych produktów, w przypadku gdy brak takich informacji może powodować dezorientacjęMember States shall adopt measures to inform consumers of the nature and composition of the products concerned where the absence of such information is likely to cause confusion
odbiorcy, w przypadku dystrybucji lokalnej (z wyjątkiem pełnego ładunku i transportu na niektórych trasachfor the consignee in case of local distribution (except for full load and for transport with certain routings
Chciałbym powiedzieć, że jestem zadowolony i popieram wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego wcześniejsze dyrektywy w sprawie wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów.I would like to say that I welcome and support the proposal for a European Parliament and Council directive amending previous directives on reporting and documentation requirements in the case of mergers and divisions.
Podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych urzędów, mam nadzieję, że ten urząd - jeśli chodzi o kwestie budżetu, struktur i kapitału ludzkiego - będzie miał możliwość dobrego funkcjonowania.As with the other two authorities, I hope that this one is put in a position - in terms of budget, structures and human capital - to function as well as possible.
W przypadku zajścia w ciążę podczas leczenia lekiem Irbesartan Winthrop, należy natychmiast skonsultować się z lekarzemIf you become pregnant during therapy with Irbesartan Winthrop, please inform and see your doctor without delay
Członkowie mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia ich kadencji, w następujących przypadkachMembers may be replaced for the remainder of their term of office in any of the following cases
Skarga została złożona w dniu ‧ maja ‧ r. przez Komitet Ochrony Przemysłu Stalowych Rur Bez Szwu Unii Europejskiej (Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union) (skarżący) w imieniu producentów reprezentujących większość, w tym przypadku ponad ‧ %, całkowitej wspólnotowej produkcji niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub staliThe complaint was lodged on ‧ May ‧ by the Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union (the complainant) on behalf of producers representing a major proportion, in this case more than ‧ %, of the total Community production of certain seamless pipes and tubes, of iron or steel
W związku z tym rynek turecki wydawał się wystarczająco reprezentatywny dla ustalenia wartości normalnej w przypadku ChRL i UkrainyThe Turkish market was therefore deemed sufficiently representative for the determination of normal value for the PRC and Ukraine
jeżeli chodzi o uzasadnienie, które ma zostać dostarczone, wyraża wątpliwość, czy wniosek Komisji lub tekst Rady spełnia wymogi wyroku we wspomnianej powyżej sprawie Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie i Komisji, które dotyczyły obowiązku przekazania informacji o powodach, na podstawie których w tych przypadkach nazwisko osoby lub nazwa podmiotu znalazły się na liście, ze szczególnym uwzględnieniem prawa danych osób lub podmiotów do otrzymania informacji o dowodach przeciwko nimQueries, in relation to the statement of reasons to be provided, whether either the Commission proposal or the Council text complies with the requirements of the judgment in the above-mentioned Case Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission, which referred to the obligation to communicate the grounds on which, in such cases, the name of a person or entity is included in the list, taking into particular account the right of persons and entities concerned to be informed of the evidence against them
Komisja stwierdza wreszcie, że przeciwnie do oświadczenia władz francuskich zasada przedawnienia nie ma zastosowania w analizowanym przypadku. EDF oczywiście utworzyło rezerwy księgowe przez zwolnienie z podatku w latach ‧–Lastly, the Commission considers that, contrary to what is claimed by the French authorities, the rule on limitation periods does not apply in the case in point
BIORĄC POD UWAGĘ, iż wszyscy obywatele UE są zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku podróży do Republiki Serbii trwającej nie dłużej niż ‧ dni bądź tranzytu przez terytorium Republiki SerbskiejBEARING IN MIND that, all EU citizens are exempted from the visa requirement when travelling to the Republic of Serbia for a period of time not exceeding ‧ days or transiting through the territory of the Republic of Serbia
do ‧ % faktycznych kosztów w przypadku środków produkcji należących do gospodarstwa, o ile inwestycja nie prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodarstwaup to ‧ % of actual costs for productive structures on farms, provided that the investment does not entail any increase in the production capacity of the farm
W przypadku stwierdzenia niektórych naruszeń z art. ‧, ‧ i ‧ lub wymagań i środków z załącznika ‧ można przyjąć zasady zgodnie z procedurą przewidzianą w art. ‧, dotyczące pozbawienia prawa do używania oznakowania wykazanego w załączniku VRules on withdrawal of the indication shown in Annex V where certain infringements of Articles ‧, ‧ and ‧ or of the requirements and measures in Annex ‧ are detected may be adopted in accordance with the procedure laid down in Article
W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w ‧. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego Państwa Członkowskiego lub państwa EFTAWhen the code of a maintainer does not appear in the ‧rd complete edition, the name of the maintainer and his address may be obtained from the authority indicated in the list for the Member State or EFTA country concerned
Bez naruszenia możliwości zakończenia umowy zgodnie z art. II.‧ oraz bez naruszenia możliwości zastosowania przez Parlament Europejski sankcji, o których mowa w art. II.‧, Parlament Europejski może zmniejszyć początkowo przewidzianą wysokość dotacji w przypadku niewykonania, niewłaściwego, częściowego lub opóźnionego wykonania zatwierdzonego programu prac, proporcjonalnie do rzeczywistej realizacji programu prac na warunkach przewidzianych w umowieWithout prejudice to the right to terminate the agreement pursuant to Article II.‧, and without prejudice to its right to impose the penalties specified in Article II.‧, the European Parliament may reduce the grant originally provided for in the event of the non-implementation, improper implementation, partial implementation or late implementation of the agreed programme of activities, in line with the actual implementation of the programme of activities and on the terms laid down in the agreement
Wierzyciele szczególnie nalegają na wprowadzenie takich klauzul w przypadku kredytów bankowych oraz finansowania projektów i przejmowania przedsiębiorstwCreditors insist on them particularly in the case of commercial loans and project and acquisition financing
W przypadku wystąpienia zmian w stężeniu lipidów należy zastosować odpowiednie leczenie, w szczególności u pacjentów z zaburzeniami przemiany lipidów i u pacjentów, u których występują czynniki ryzyka rozwoju takich zaburzeńLipid alterations should be managed as clinically appropriate, particularly in dyslipidemic patients and in patients with risk factors for the development of lipids disorders
Kontrola substancji aromatycznych zgłaszanych przez Państwa Członkowskie i ustanowionych w decyzji ‧/WE ujawniła szereg niespójności w numerach chemicznych, nazwach, synonimach i nazwach systematycznych, a także zidentyfikowała szereg przypadków kiedy ta sama substancja występowała w rejestrze pod różnymi nazwami chemicznymiScrutiny of the flavouring substances notified by Member States and laid down in Decision ‧/EC revealed a number of inconsistencies in the chemical numbers, names, synonyms and systematic names and identified a number of cases where the same substances appeared under different chemical names in the register
W przypadku otrzymania skargi lub gdy inspektor na podstawie swoich obserwacji na pokładzie stwierdzi, że marynarze są przemęczeni, inspektor przeprowadza bardziej szczegółową inspekcję, zgodnie z ust. ‧, w celu określenia, czy zarejestrowane godziny pracy i odpoczynku odpowiadają normom określonym w dyrektywie ‧/WE oraz czy są należycie przestrzegane, biorąc pod uwagę inne informacje dotyczące działania statkuIf a complaint has been received or the inspector from his own observations on board believes that the seafarers may be unduly fatigued, the inspector shall conduct a more detailed inspection, pursuant to paragraph ‧, to determine whether the working hours or rest periods recorded conform to the standards laid down in Directive ‧/EC and that they have been duly observed, taking into account other records relating to the operation of the ship
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 188488 zdań frazy przypadki.Znalezione w 11,135 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.