Tłumaczenia na język angielski:

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "przypadki" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (59)

beznadziejny przypadek
a hopeless case
czy może przypadkiem pamiętasz
do you by any chance remember
czy przypadkiem
do you happen to
czy przypadkiem pamiętasz
do you happen to remember
czy przypadkiem wie pan
do you happen to know
czysty przypadek
mere accident
dietetyczne żywienie w przypadku zaburzeń metabolizmu
dietary management of metabolic disorders
Dziwne przypadki w Blake Holsey High
Strange Days at Blake Holsey High
Dziwny przypadek psa nocną porą
The Curious Incident of the Dog in the Night-time
gdyby przypadkiem
if peradventure
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
The Adventures of Mr. Nicholas Wisdom
na rzecz; w poj. przypadkach - w imieniu
on behalf (e.g. of the supplier)
Obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien w przypadkach karteli
Commission notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases (2002)
poważne lub rażące przypadki prania pieniędzy
event of serious or aggravated money-laundering
program ochrony w przypadku likwidacji
wind-down protection scheme
Program współpracy w sprawie gotowości i reagowania w przypadku ataków przy użyciu czynników biologicznych i chemicznych
Programme of Cooperation on Preparedness and Response to biological and chemical agent attacks
przepraszam, czy przypadkiem zna pan
excuse me, do you happen to know
przypadek
; chance; coincidence; haphazard; random; occurrence; randomness; fate; accidence; hazard; occurance; occasion; instance; accident; happening; declension; contingency; fall; fortuity; fortune; happenstance; hap; incident; luck; by chance; accidentally; by accident; case; event; adventure; grammatical case
Przypadek
Blind Chance
przypadek skrajny
borderline case
przypadek zależny
oblique case
Przypadki pewnego Chińczyka
Tribulations of a Chinaman in China
przypadkiem
by chance; fortuitous; randomly; by any chance; accidentally; by accident; casually
resztkowa zdolność jazdy w przypadkach awarii
residual traction capability in degraded mode
sieć do celów powiadamiania o pojawieniu się nowych przypadków organizmów szkodliwych
network for the notification of new occurrences of harmful organisms
skrajny przypadek
an extreme case
skrajnym przypadkiem jest
an extreme case is
studia przypadków
case study; case studies
umowy z przypadku
random signing
w każdym przypadku
in either case
w stosownych przypadkach
where appropriate
w tym przypadku
in this case
weźmy hipotetyczny przypadek
let us take a hypothetical case
Zasady prowadzenia efektywnych dochodzeń i dokumentowania w przypadkach tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Protokół z Istambułu)
Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Istanbul Protocol)
zmienione obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien w przypadkach karteli
Amended 2002 Commission Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel cases

Przykładowe zdania z "przypadki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl przewoźnik lotniczy musi być zobowiązany do ustanowienia zasad dotyczących przyjęcia na pokład w przypadku lotu o zawyżonej liczbie rezerwacji
en Whereas an air carrier should be obliged to establish rules for boarding in the event of an overbooked flight
pl informację dotyczącą rodzaju i rozmiaru przewozu, którego ubiegający planuje się podjąć w przypadku wniosku o rozpoczęcie działalności przewozowej, lub którego się podjął w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia
en information concerning the type and volume of the service which the applicant plans to provide, in the case of an application to create a service, or which has been provided, in the case of an application for renewal of an authorisation
pl w przypadku Nutrilux/Permira: fundusze inwestycyjne
en Nutrilux/Permira: investment funds
pl w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – przedsiębiorstwo, które utraciło ponad połowę kapitału założycielskiego, w tym jedną czwartą w okresie ostatnich ‧ miesięcy, albo
en in the case of a limited liability company, where more than half of its registered capital has disappeared and more than one-quarter of that capital has been lost over the preceding ‧ months, or
pl W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia Komisja wydaje opinię w sprawie wniosku danego państwa członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski w sprawie zmiany odpowiednich przepisów niniejszej dyrektywy
en Within three months of its receipt of a notification, the Commission shall adopt an opinion with respect to the request by the Member State concerned, and where appropriate, submit proposals to the European Parliament and to the Council to amend the relevant provisions of this Directive
pl W przypadku pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, pułapy podane w sekcji ‧.B.‧.‧.‧ mogą zostać podniesione o ‧ % EDB w przypadku pomocy przyznawanej małym przedsiębiorstwom oraz o ‧ % EDB w przypadku pomocy przyznawanej średnim przedsiębiorstwom
en In the case of aid awarded to small and medium-sized enterprises, the ceilings in Section ‧.B.‧.‧.‧ may be increased by ‧ % GGE for aid granted to small enterprises and by ‧ % GGE for aid granted to medium-sized enterprises
pl Substancje chemiczne nie powinny być klasyfikowane jako toksyczne dla rozrodczości, w przypadku gdy takie działania są wyłącznie wytwarzane jako nieokreślone wtórne następstwo innych toksycznych skutków
en Chemicals should not be classified as toxic to reproduction where such effects are solely produced as a non-specific secondary consequence of other toxic effects
pl podkreśla, że klęski żywiołowe, a w szczególności pożary lasów, poważnie zagroziły w tym roku zabytkom i stanowiskom archeologicznym, które mają wielkie znaczenie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego; zwraca uwagę w tym kontekście na zagrożenie zniszczeniem starożytnej Olimpii, kolebki igrzysk olimpijskich, i w szczególności jej muzeum, jako zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego; wnosi o natychmiastowe udostępnienie środków w celu dokonania renowacji w przypadku zniszczenia przez nieustające pożary lasów miejsc stanowiących część europejskiego dziedzictwa kulturowego
en Stresses that natural disasters, and in particular forest fires, have this year placed in considerable danger monuments and archaeological sites that are of major importance to the European cultural heritage; draws attention, in this connection, to the threat to Ancient Olympia, birthplace of the Olympic Games and, in particular, its museum, as a World Heritage Site; requests that resources be made available immediately for the purposes of restoration should sites forming part of European cultural heritage be damaged by continuing forest fires
pl W przypadku gdy wprowadzone są takie środki, przeglądy przeprowadzone na podstawie art. ‧ rozważają również czy załącznik I powinien zostać zmieniony w celu objęcia emisji z tych czynności w sposób zharmonizowany w całej Wspólnocie
en In the event that such measures are introduced, reviews carried out pursuant to Article ‧ shall also consider whether Annex I should be amended to include emissions from these activities in a harmonised way throughout the Community
pl w sprawie działu ‧a: Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia- odrzuca redukcje środków na zobowiązania i płatności dokonane przez Radę w pierwszym czytaniu, szczególnie w przypadkach, gdy dotyczą one programów wieloletnich, o których zadecydowano niedawno przy udziale Parlamentu, a których celem jest realizacja strategii lizbońskiej; przywraca zredukowane środki i proponuje zwiększenie liczby linii stanowiących priorytet polityczny dla Parlamentu; proponuje pewną liczbę projektów pilotażowych i działań przygotowawczych zgodnie ze swoimi uprawnieniami budżetowymi; podkreśla znaczenie zmniejszenia stygmatu niepowodzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w świetle programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP
en On heading ‧a, Competitiveness for growth and employment, rejects the cuts in commitment and payment appropriations made by the Council in its first reading, especially where these cover multi-annual programmes recently co-decided with Parliament that aim to deliver on the Lisbon Strategy; restores these cuts and proposes increases on a number of lines that are political priorities for Parliament; proposes a number of pilot projects and preparatory actions in line with its budgetary prerogatives; underlines the importance of reducing the stigma of business failure in the context of the Competitiveness and Innovation Programme (CIP
pl W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia charakterystyki wyrobu, jeśli nie życzy on sobie przedkładać deklaracji dotyczących właściwości produktu w tym zakresie
en In those cases the verification of such a characteristic must not be imposed on the manufacturer if he does not wish to declare the performance of the product in that respect
pl W świetle powyższego stwierdza się, że nie ma żadnych istotnych powodów do nienakładania środków w niniejszym przypadku oraz że nałożenie tego rodzaju środków leżałoby w interesie Wspólnoty
en In light of the above, it is concluded that no compelling reasons exist for not imposing measures in the present case and that the application of such measures would be in the interest of the Community
pl We wszystkich pozostałych przypadkach stanowisko Wspólnoty we Wspólnym Komitecie lub we wspólnych grupach sektorowych, określane jest przez Radę, stanowiącą na wniosek Komisji kwalifikowaną większością głosów
en In all other cases the position of the Community in the Joint Committee or Joint Sectoral Committees shall be determined by the Council, acting by qualified majority on a proposal from the Commission
pl Niemniej jednak w przypadku tego programu, a także jednego programu objętego kontrolą w Zjednoczonym Królestwie, ustanowienie konsorcjum lokalnych szkół, działającego na podstawie pisemnej umowy oraz korzystającego z pomocy koordynatora, stanowi nowatorską i wartą polecenia praktykę, odnoszącą pozytywny wpływ na skuteczne administrowanie projektami i programem
en Nevertheless, in the case of this programme and one UK project also audited, the establishment of a consortium of local schools or colleges operating under written agreements and with the assistance of a coordinator constitutes an innovative and worthwhile practice, contributing positively to the efficient administration of the projects and the programme
pl podkreśla, że reforma dyrektywy ‧/‧/WE powinna zaradzić różnym lukom i brakom tej dyrektywy, które utrudniają wykrycie przypadków unikania podatków i wykrycie oszustw podatkowych
en Points out that reform of Directive ‧/‧/EC must tackle its various loopholes and deficiencies, as they prevent discovery of tax evasion and fiscal fraud operations
pl W przypadku gdy w odniesieniu do sprzedaży produktów przez agencję interwencyjną zasady regulujące wspólną organizację rynków lub ogłoszenia o zaproszeniu do przetargu przyznają nabywcy takich produktów pewien okres na ich odbiór po dokonaniu płatności i w przypadku gdy taki okres przekracza trzydzieści dni, koszty finansowania obliczone zgodnie z pkt ‧ obniża się o kwotę wynikającą z następującego wyliczenia
en Where, for the sale of products by paying agencies, the rules governing the common market organisation or notices of invitation to tender allow the purchaser of such products a period in which to remove them once payment has been made, and where such period exceeds ‧ days, the financing costs calculated in accordance with point ‧ shall be reduced, in the accounts of the paying agencies, by the amount obtained from the following calculation
pl W przypadku gdy jedna ze Stron uczestniczących nie wypełni zobowiązań ustanowionych w poprzednich artykułach, wówczas druga Strona ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia
en Should one of the participating Parties fail to comply with its essential obligations laid down in the previous Articles, the other Party shall have the right to terminate this Agreement by serving a one-month notice
pl Intendent żąda od beneficjenta wniesienia takiej gwarancji z wyprzedzeniem w przypadkach określonych w zasadach wykonawczych
en The authorising officer shall require the beneficiary to lodge such a guarantee in advance in the cases specified in the implementing rules
pl Próby wprowadzania zmian w już istniejących przepisach dotyczących żeglugi międzynarodowej - i jak to może być w tym przypadku - także Unii Europejskiej, powinniśmy podejmować tylko po tym, jak poznamy aktualny stan rzeczy oraz sytuację w zakresie zgodności z przepisami.
en Only after we know the actual starting position and the situation concerning compliance with the regulations should we seek amendments to regulations which are already established for international shipping and, as the case may be, for the European Union too.
pl Aby zapewnić spójność i skuteczność pomocy wspólnotowej podczas przyjmowania programów działań, o których mowa w art. ‧, lub środków specjalnych, o których mowa w art. ‧, Komisja może zdecydować, że kraje, terytoria i regiony kwalifikujące się do pomocy na podstawie innych zewnętrznych instrumentów pomocy wspólnotowej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju kwalifikują się do objęcia środkami podejmowanymi na podstawie niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy realizowany projekt lub program ma charakter globalny, regionalny lub transgraniczny
en To ensure the coherence and effectiveness of Community assistance, the Commission may decide, when adopting action programmes of the type referred to in Article ‧ or the special measures referred to in Article ‧, that countries, territories and regions eligible for assistance under other Community external assistance instruments and the European Development Fund are eligible for measures under this Regulation where the project or programme implemented is of a global, regional or cross-border nature
pl W tym przypadku dane osobowe gromadzone do celów komercyjnych (transakcje handlowe, marketing, świadczenie usług, itd.) oraz zarządzane przez prywatnych kontrolerów są osiągane, a następnie wykorzystywane przez organy publiczne do bardzo różnych celów zapobiegania przestępstwom, ich ścigania, wykrywania i karania
en In this case, personal data collected for commercial purposes (commercial transactions, marketing, provision of services, etc.) and managed by private controllers are then accessed and further used by public authorities for the very different purpose of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences
pl Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego nauczycieli
en This is particularly so for continuing teacher training and professional development
pl W wyjątkowych przypadkach poszczególne Państwa Członkowskie mogą zawierać dwustronne umowy lub porozumienia dotyczące unieszkodliwiania określonych odpadów w tych Państwach Członkowskich, jeżeli odpady te nie zostaną w państwie wysyłki zagospodarowane w sposób racjonalny ekologicznie określony w art
en In exceptional cases, individual Member States may conclude bilateral agreements and arrangements for the disposal of specific waste in those Member States, where such waste will not be managed in an environmentally sound manner, as referred to in Article ‧, in the country of dispatch
pl W przypadku użycia dodatkowych formularzy, na dokumentach powinien być umieszczony symbol
en In the event of use of supplementary forms, the symbol
pl odpowiednia wiedza techniczna wnioskodawcy, m.in. w takich dziedzinach, jak: prace rozwojowe, badania, bezpieczeństwo i środowisko; jednocześnie istotnym czynnikiem będzie to, w jaki sposób wiedza ta może aktywnie przyczynić się do prowadzenia poszukiwań i w stosownych przypadkach wydobywania ropy naftowej w sposób opłacalny na wyznaczonym obszarze geograficznym
en The relevant technical expertise of the applicant, including expertise related to development work, research, safety and the environment, and how this expertise may actively contribute to cost-effective exploration and, as appropriate, the production of petroleum from the geographical area in question
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 188488 zdań frazy przypadki.Znalezione w 23,737 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.