Tłumaczenia na język angielski:

  • decline         
    (verb, noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (56)

beznadziejny przypadek
a hopeless case
czy może przypadkiem pamiętasz
do you by any chance remember
czy przypadkiem
do you happen to
czy przypadkiem pamiętasz
do you happen to remember
czy przypadkiem wie pan
do you happen to know
czysty przypadek
mere accident
dietetyczne żywienie w przypadku zaburzeń metabolizmu
dietary management of metabolic disorders
Dziwne przypadki w Blake Holsey High
Strange Days at Blake Holsey High
Dziwny przypadek psa nocną porą
The Curious Incident of the Dog in the Night-time
gdyby przypadkiem
if peradventure
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
The Adventures of Mr. Nicholas Wisdom
na rzecz; w poj. przypadkach - w imieniu
on behalf (e.g. of the supplier)
Obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien w przypadkach karteli
Commission notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases (2002)
poważne lub rażące przypadki prania pieniędzy
event of serious or aggravated money-laundering
program ochrony w przypadku likwidacji
wind-down protection scheme
Program współpracy w sprawie gotowości i reagowania w przypadku ataków przy użyciu czynników biologicznych i chemicznych
Programme of Cooperation on Preparedness and Response to biological and chemical agent attacks
przepraszam, czy przypadkiem zna pan
excuse me, do you happen to know
przypadek
fate; by chance; grammatical case; randomness; incident; adventure; hap; coincidence; case; story; random; fortune; affair; event; luck; chance event; accidence; instance; fall; accident; declension; happening; happenstance; hazard; stroke; chance; ; contingency; occurance; accidentally; mishap; occasion; occurrence; by accident; fortuity; haphazard
Przypadek
Blind Chance
przypadek skrajny
borderline case
przypadek zależny
oblique case
Przypadki pewnego Chińczyka
Tribulations of a Chinaman in China
przypadkiem
by accident; fortuitous; casually; by any chance; by chance; randomly; accidentally
resztkowa zdolność jazdy w przypadkach awarii
residual traction capability in degraded mode
sieć do celów powiadamiania o pojawieniu się nowych przypadków organizmów szkodliwych
network for the notification of new occurrences of harmful organisms
skrajny przypadek
an extreme case
skrajnym przypadkiem jest
an extreme case is
studia przypadków
case study; case studies
umowy z przypadku
random signing
w każdym przypadku
in either case
w stosownych przypadkach
where appropriate
Zasady prowadzenia efektywnych dochodzeń i dokumentowania w przypadkach tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Protokół z Istambułu)
Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Istanbul Protocol)

Przykładowe zdania z "przypadki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Taka kontrolowana likwidacja, możliwie połączona z wkładem publicznych środków, może być stosowana w indywidualnych przypadkach, bądź jako następny krok po udzieleniu pomocy na ratowanie indywidualnej instytucji finansowej, gdy stanie się jasne, że nie może ona zostać pomyślnie zrestrukturyzowana, bądź też jako jedyne działanie
en Such a controlled liquidation, possibly carried out in conjunction with a contribution of public funds, may be applied in individual cases, either as a second step, after rescue aid to an individual financial institution when it becomes clear that the latter cannot be restructured successfully, or in one single action
pl nie jest już spełniany jeden z warunków ich udzielenia, lub też w przypadku, gdy w momencie udzielenia zezwolenia warunek ten nie był i w dalszym ciągu nie jest spełniony, lub
en one of the conditions upon which they were issued is no longer satisfied or was not satisfied as at the date upon which the licence was issued and this defect still prevails; or
pl W takim przypadku państwa członkowskie informują danych obywateli państw trzecich o możliwości złożenia takiego wniosku
en In such a case, Member States shall inform the third-country nationals concerned of the possibility of submitting such an application
pl W przypadku gdy cena oferowana franco granica za produkt spadnie poniżej ceny śluzy, opłata nałożona na ten produkt ulega zwiększeniu o dodatkową kwotę równą różnicy między ceną śluzy a ceną oferowaną franco granica
en Where the free-at-frontier offer price for a product falls below the sluice-gate price, the levy on that product shall be increased by an additional amount equal to the difference between the sluice-gate price and the free-at-frontier offer price
pl w przypadku przedsiębiorstwa Goldman Sachs: bankowość inwestycyjna oraz zarządzanie papierami wartościowymi i inwestycjami w skali globalnej
en for Goldman Sachs: global investment banking, securities and investment management firm
pl Wysokość pomocy nie powinna przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy w wysokości ‧ % kwalifikowanych inwestycji na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (powiększonej o ‧ % w przypadku młodych rolników) oraz ‧ % w pozostałych regionach
en The amount of aid should not exceed the maximum aid intensities allowed, i.e. ‧ % in non less-favoured regions and ‧ % of eligible investment in less-favoured regions (and a further ‧ % for young farmers
pl W przypadku tego przedsiębiorstwa sprzedaż produktu objętego próbą na rynku krajowym była reprezentatywna
en For this company which could be granted MET, the domestic sales of the product concerned were found to be representative
pl W pewnych okolicznościach towary będące przedmiotem regulacji wspólnej polityki rolnej mogą być traktowane jedynie w sposób konkretnie określony dla ich przypadku
en In certain circumstances, goods governed by the common agricultural policy may be handled only in those ways specifically provided for in their case
pl powtarzające się przypadki niedopełnienia obowiązku weryfikacji statusu pochodzenia danego produktu lub produktów
en a repeated failure to respect the obligations to verify the originating status of the product(s) concerned
pl Prawo wspólnotowe stanowi, że w przypadku kolei koszty zewnętrzne mogą być przedmiotem internalizacji tylko wtedy, gdy taka internalizacja obejmuje inne środki transportu.
en The Community legislation provides that external costs for the railways can only be internalised if the other modes of transport also internalise their external costs.
pl W każdym przypadku jednostka certyfikująca zachowuje pełną odpowiedzialność
en The certifying body in all cases retains overall responsibility
pl stwierdza, że w okresie będącym przedmiotem sprawozdania OLAF zarejestrował ‧ nowych przypadków i oszacował wpływ finansowy wszystkich przypadków, będących w dniu ‧ grudnia ‧ r. przedmiotem toczących się postępowań, na ‧, ‧ mld EUR; pod koniec tego okresu sprawdzanych było ‧ przypadków, w odniesieniu do ‧ rozpoczęto dochodzenie, zaś w ‧ przypadkach należało podjąć działania następcze
en Notes that OLAF registered ‧ new cases in the reporting period and that the financial impact of all cases still under investigation on ‧ December ‧ is put at EUR ‧,‧ billion; a total of ‧ cases were still being assessed at the end of the reporting period, investigations had been initiated in ‧ cases, and follow-up measures were necessary in ‧ cases
pl Stosowne dostosowania dotyczące różnic w zakresie właściwości fizycznych, obniżek, transportu i ubezpieczenia, pakowania, kredytu i kosztów po sprzedaży przyznano we wszystkich przypadkach, w których uznano je za właściwe i poparte potwierdzonymi dowodami
en Appropriate adjustments concerning differences in physical characteristics, discounts, transport and insurance, packing, credit and after-sales costs were granted where they were found to be appropriate and supported by verified evidence
pl w przypadku przedsiębiorstwa SNCM: transport morski między Francją kontynentalną a Korsyką; międzynarodowe połączenia żeglugowe z Sardynią, Tunezją i Algierią
en for SNCM: sea transport between the French continent and Corsica; international sea lines to Sardinia, Tunisia and Algeria
pl Komisja otrzymała z Kanady i Izraela wykazy zakładów gwarantujące, że zakłady te spełniają odpowiednie wspólnotowe wymagania sanitarne oraz że w przypadku niezastosowania się do tych wymagań przez zaklad, wywóz do Wspólnoty Europejskiej zostanie zawieszony
en Whereas the Commission has received from Canada and Israel lists of establishments with guarantees that they fully meet the appropriate Community health requirements and that should an establishment fail to do so its export activities to the European Community will be suspended
pl W przypadku transmisji bitu stosuje się
en For bit transmission the
pl W przypadku podrobów pakowanych w rzeźni numer zawarty w oznakowaniu musi być numerem zatwierdzenia weterynaryjnego danej rzeźni
en In the case of offal packaged in a slaughterhouse, the number included in the mark must be the veterinary approval number of the slaughterhouse concerned
pl W razie występowania dwóch lub więcej niezależnych urządzeń typu ster-śruba, napęd strugowodny lub pędnik cykloidalny drugi system sterowania nie jest wymagany, jeśli w przypadku awarii jednego z tych urządzeń statek zachowuje zdolność manewrową zgodnie z rozdziałem
en Where there are two or more rudder-propeller, water-jet or cycloidal-propeller installations that are independent of each other the second actuation system is not necessary if the vessel retains the manoeuvrability required by Chapter ‧ if one of the systems fails
pl Bez uszczerbku dla przewidzianej w umowie możliwości zastosowania kar, kandydaci lub oferenci i wykonawcy, którzy są winni złożenia fałszywych oświadczeń, lub w przypadku których dowiedziono poważnych uchybień w zakresie spełniania przez nich zobowiązań umownych w ramach wcześniejszej procedury udzielania zamówień, są wykluczani ze wszystkich umów i dotacji z budżetu Wspólnoty na okres maksymalnie dwóch lat od dnia, kiedy stwierdzone zostało naruszenie, potwierdzone w postępowaniu kontradyktoryjnym z wykonawcą
en Without prejudice to the application of penalties laid down in the contract, candidates or tenderers and contractors who have been guilty of making false declarations or have been found to have seriously failed to meet their contractual obligations in an earlier procurement procedure shall be excluded from all contracts and grants financed by the Community budget for a maximum of two years from the time when the infringement is established, as confirmed after an adversarial procedure with the contractor
pl W przypadku lotów, w czasie których nie przewozi się bagażu podręcznego w kabinie lub gdy bagaż podręczny uwzględniany jest oddzielnie, od powyższych mas dla mężczyzn i kobiet można odjąć ‧ kg
en On flights where no hand baggage is carried in the cabin or where hand baggage is accounted for separately, ‧ kg may be deducted from the below male and female masses
pl Jednak w przypadku szczegółowych wymogów UE, Wspólnota dysponuje pełnym prawem podejmowania decyzji w sprawie rozwoju i ewentualnego dostosowania systemu w dążeniu do sprostania tym wymogom
en However, in the case of specific EU requirements, the Community shall have full discretion to take decisions on the development and possible adaptation of the system to meet such requirements
pl W przypadku sprzedaży towarów eksportowanych do Wspólnoty bezpośrednio niezależnym klientom, ceny eksportowanych towarów zostały ustalone na podstawie cen faktycznie zapłaconych lub należnych do zapłaty przez tych klientów, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ podstawowego rozporządzenia
en Where export sales to the Community were made directly to independent customers export prices were established on the basis of the prices actually paid or payable by these customers in accordance with Article ‧) of the Basic Regulation
pl Jeśli po upływie trzech miesięcy od daty przekazania proponowanych środków Radzie, Rada nie stanowi, środki te przyjmuje Komisja, z wyjątkiem przypadków kiedy Rada sprzeciwiła się proponowanym środkom stanowiąc zwykłą większością głosów
en If, on the expiry of a period of three months from the date of referral to the Council, the Council has not acted, the proposed measures shall be adopted by the Commission, save where the Council has decided against the said measures by a simple majority
pl W szczególnych przypadkach Komisja może zlecić przeprowadzenie kontroli na innej próbie świadectw
en In special cases the Commission may request that physical checks cover different percentages
pl Takie przestępstwa będą w każdym przypadku obejmować przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności lub co do których można wydać zarządzenie zatrzymania, którego górna granica zagrożenia jest wyższa niż jeden rok; jeżeli chodzi o państwa, których system prawny przewiduje minimalne zagrożenie dla przestępstw, będą to przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności lub co do których można wydać zarządzenie zatrzymania na czas nie krótszy niż sześć miesięcy
en Such offences should in any event include offences which are punishable by deprivation of liberty or a detention order of a maximum of more than one year, or, as regards those States which have a minimum threshold for offences in their legal system, offences punishable by deprivation of liberty or a detention order of a minimum of more than six months
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 188488 zdań frazy przypadki.Znalezione w 8,23 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.