wymowa: IPA: ˌpʃɨɡɔtɔˈvɨvaʨ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • prepare         
  (verb   )
   
  przyrządzać, organizować co w określonym celu, tak, aby było gotowe na czas, aby się nadawało do czegoś
   
  przyrządzać, organizować coś w określonym celu, tak, aby było gotowe na czas, aby się nadawało do czegoś
 • fix     
  (Verb, Verbal  ) (verb, noun   )
   
  to prepare
   
  to prepare
   
  to prepare
 • set         
  (Verb, Verbal  ) (verb, noun, adjv   )
   
  to prepare (a stage or film set)
   
  to prepare (a stage or film set)
   
  to prepare (a stage or film set)
 • conceptualise   
 • dispense       
  (verb   )
 • equip     
  (verb   )
 • get ready   
 • prepare a draft   
 • provide         
  (verb   ) []
 • to prepare   

Pozostałe znaczenia:

 
uprzedzać kogoś o czymś, co ma nastąpić; oswajać kogoś z czymś; nastawiać kogo na coś
 
stawać się gotowym na coś; zbierać się, szykować się

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

przygotowywanie
preparing; preparation
przygotowywanie pasz
feed processing

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przygotowywać", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przygotowujemy nowy numer
en We' re prepping the next issue
pl dla ułatwienia procesu wytwarzania, przetwarzania, przygotowywania, obróbki, pakowania, transportu lub przechowywania środków spożywczych, pod warunkiem że dodatek nie jest stosowany w celu zamaskowania skutków stosowania nieprawidłowych surowców lub niewłaściwych (w tym niehigienicznych) praktyk lub technik, w ramach któregokolwiek z wymienionych powyżej działań
en to provide aids in manufacture, processing, preparation, treatment, packing, transport or storage of food, provided that the additive is not used to disguise the effects of the use of faulty raw materials or of undesirable (including unhygienic) practices or techniques during the course of any of these activities
pl Przygotowuje się
en Getting ready
pl Jeżeli państwo członkowskie lub Komisja uważa, że norma nie odpowiada w zupełności podstawowym wymogom, które obejmuje, Komisja lub dane państwo członkowskie przygotowuje swoje argumenty i przedstawia sprawę komitetowi ustanowionemu dyrektywą ‧/‧/WE
en When a Member State or the Commission considers that a standard does not entirely satisfy the essential requirements which it covers, the Commission or the Member State concerned shall set out its arguments and bring the matter before the Committee set up by Directive ‧/‧/EC
pl z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do ponownego przedstawienia propozycji całkowitego włączenia EFR do budżetu podczas dyskusji na temat następnych ram finansowych; zwraca się do Komisji o przedstawienie Komisji Kontroli Budżetowej pełnych informacji na temat przygotowywania tej inicjatywy
en Welcomes the Commission engagement to raise again its proposal to fully incorporate the EDF into the budget during discussions on the next financial framework; invites the Commission to keep its Committee on Budgetary Control fully informed as regards the preparation of this initiative
pl mając na uwadze cele określone w karcie lipskiej i obejmujące wzmocnienie podejścia opierającego się na zintegrowanej polityce rozwoju miast poprzez tworzenie i utrzymywanie przestrzeni publicznej wysokiej jakości, modernizowanie sieci infrastruktury i podniesienie wydajności energetycznej, aktywne wspieranie innowacji i kształcenia oraz promowanie przyjaznego dla środowiska, wydajnego i niedrogiego transportu miejskiego, zwłaszcza w zaniedbanych dzielnicach miast, zapewnienie ciągłości strategiom urbanistycznym mającym na celu podniesienie atrakcyjności lokalizacji, wzmocnienie lokalnej gospodarki i lokalnej polityki w zakresie rynku pracy oraz aktywną politykę w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży, w tym również kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
en whereas the objectives set out in the Leipzig Charter are making greater use of integrated urban development policy approaches by creating and ensuring high-quality public spaces, modernising infrastructure networks and improving energy efficiency, promoting proactive innovation and educational policies and- particularly in deprived neighbourhoods- promoting sustainable, efficient and affordable urban transport, pursuing strategies for upgrading the physical environment, strengthening the local economy and local labour market policy, and proactive education and training policies for children and young people
pl Preliminarze wszystkich dochodów i wydatków instytutu są przygotowywane na każdy rok budżetowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym i wykazywane w budżecie instytutu
en Estimates of all the revenue and expenditure of the Institute shall be prepared for each financial year, corresponding to the calendar year, and shall be shown in the budget of the Institute
pl Chciałbym więc poprosić Komisję Europejską o zwrócenie bacznej uwagi na żeglugę śródlądową podczas przygotowywania nowego prawodawstwa w sprawie mobilności w mieście.
en I would therefore ask the European Commission to keep a close eye on the interests of inland shipping when it drafts new legislation on urban mobility.
pl zauważa, że nowe porozumienie utrzymuje najważniejsze dziedziny (infrastrukturę, technologie informatyczne i telekomunikację oraz tłumaczenia, z uwzględnieniem przygotowywania dokumentów) w zakresie uprawnień Wspólnych Służb, natomiast oddzielona jest ograniczona liczba służb, jak służby wewnętrzne, służba socjalno-medyczna, biblioteka i mała poligrafia
en Notes that the new agreement keeps the most important areas (infrastructures, IT and telecommunications as well as translation, including the production of documents) within the Joint Services' remit, while a limited number of services are de-coupled, such as internal services, socio-medical service, the library and prepress
pl Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
en Structural-metal preparers and erectors
pl Prezydencja może zwoływać grupy przygotowujące obrady Coreperu częściej, o ile wymagają tego okoliczności
en The Presidency may convene more frequently the groups that prepare Coreper's proceedings, when required by circumstances
pl przygotowuje warunki realizacji, w tym przepisy i procedury prawne i finansowe, postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej powstałych w wyniku działań w ramach programu BONUS, zasoby ludzkie oraz aspekty komunikacyjne
en preparation of the implementation modalities, including legal and financial rules and procedures, provisions governing the intellectual property rights arising from BONUS activities, human resources and communication aspects
pl Wnioski o współfinansowanie przygotowywane przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ muszą być sporządzane zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia
en Applications for part-financing drawn up by the Member States in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ must be presented in accordance with the Annex hereto
pl W drodze odstępstwa od przepisów art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, belgijska agencja interwencyjna przygotowuje ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert i publikuje je najpóźniej osiem dni przed rozpoczęciem okresu składania ofert
en By way of derogation from Article ‧ and of Regulation (EC) No ‧/‧, the Belgian intervention agency shall draw up a notice of invitation to tender and publish it at least eight days before the beginning of the period for the submission of tenders
pl Podłoże przygotowuje się przez rozcieńczenie stężonych roztworów podstawowych składników pokarmowych
en the medium can be prepared by diluting concentrated stock solutions of nutrients
pl Każdy z tych instrumentów ma inny charakter i jest przygotowywany i wdrażany zgodnie ze szczególnymi procedurami oraz może być wspierany dzięki pomocy przedakcesyjnej
en Each of these instruments is different in nature and is prepared and implemented according to specific procedures and may be supported by presaccession aid
pl Dopiero ją przygotowujemy, nie jest łatwo ewakuować milion osób
en We' re preparing for it now.It is not easy to clear out a crowd of one million
pl wzywa Komisję do dalszego odgrywania wiodącej roli w walce o zapobieganie zmianom klimatycznym i do opracowania strategii mających na celu włączenie lotnictwa do systemu handlu prawami do emisji gazów; wzywa Komisję do stworzenia ram przygotowujących drogę dla dalszych zobowiązań w zakresie redukcji emisji w okresie po wygaśnięciu Protokołu z Kyoto, tj. po ‧ r., co dostarczy dalszych bodźców do korzystania ze środków rynkowych dla realizacji tych celów
en Requests the Commission to maintain a leading role in the fight against climate change and to develop strategies aimed at the inclusion of aviation in the EU emissions trading schemes; calls on the Commission to establish a framework paving the way for further commitments on emission reductions in the post-Kyoto period after ‧, thereby providing further incentives for the use of market-driven instruments to meet these goals
pl Komisja jest świadoma problemu i uwzględnia go, przygotowując nowy program tematyczny na lata ‧–‧, który kładzie nacisk na pomocniczości komplementarność programu tematycznego w stosunku do programów geograficznych
en The Commission is aware of the problem and is addressing it in the preparation of the new thematic programme for ‧-‧, which insists on the subsidiarity and on the complementarity of the thematic programme to the geographic programmes
pl Estry metylowe przygotowuje się z zastosowaniem procedury wymienionej w załączniku X B. Substancje tłuszczowe posiadające wolną kwasowość ponad ‧ % muszą być zobojętnione zgodnie z załącznikiem ‧ pkt
en The methyl esters are prepared using the procedure set out in Annex X B. As a precaution, fatty substances having a free acidity over ‧ % must be neutralized in accordance with ‧ of Annex
pl Obecnie zagraniczne wojska przygotowują się do opuszczenia Iraku.
en Now the foreign troops are preparing to withdraw from Iraq.
pl Bez uszczerbku dla wymogów weterynaryjnych, przygotowuje się plany gotowości, które zapewnią, że w przypadku wybuchu pryszczycy wszelkie masowe pozbywanie się zwłok oraz odpadów zwierzęcych dokonywane jest bez narażania ludzkiego zdrowia i bez użycia procesów lub metod, które zapobiegają dającym się uniknąć szkodom dla środowiska, w szczególności
en Without prejudice to veterinary requirements, contingency plans shall be prepared with a view to ensuring that in the event of an outbreak of foot-and-mouth disease, any mass disposal of animal carcasses and animal waste is done without endangering human health and without using processes or methods which prevent any avoidable damage to the environment and in particular
pl Wymagane kwalifikacje członków każdej z Izb Odwoławczych, kompetencje poszczególnych członków w zakresie przygotowywania rozstrzygnięć i reguły głosowania określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art
en The qualifications required for the members of each Board of Appeal, the powers of individual members in the preparatory phase of the decisions and the voting conditions shall be determined in the implementing rules pursuant to Article
pl W terminie dwunastu miesięcy od daty powiadomienia przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przygotowuje i przedkłada Komisji sprawozdanie (dalej zwane projektem sprawozdania z oceny) wraz z kopią dla Urzędu, oceniające, czy można się spodziewać, że dana substancja czynna spełnia kryteria zatwierdzenia, określone w art
en Within twelve months of the date of the notification provided for in the first subparagraph of Article ‧, the rapporteur Member State shall prepare and submit to the Commission, with a copy to the Authority a report, hereinafter referred to as draft assessment report, assessing whether the active substance can be expected to meet the approval criteria provided for in Article
pl kursy podlegające regulacjom przygotowujące do wykonywania zawodów asystenta technicznego
en Regulated courses preparatory to the pursuit of the professions of technical assistant
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6543 zdań frazy przygotowywać.Znalezione w 1,08 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.