wymowa: IPA: ˌpʃɨɡɔtɔˈvɨvaʨ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • fix     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to prepare
   
  to prepare
 • prepare         
  (verb   )
   
  przyrządzać, organizować co w określonym celu, tak, aby było gotowe na czas, aby się nadawało do czegoś
   
  przyrządzać, organizować coś w określonym celu, tak, aby było gotowe na czas, aby się nadawało do czegoś
 • set         
  (Verb  ) (verb, noun, adjv   )
   
  to prepare (a stage or film set)
   
  to prepare (a stage or film set)
 • dispense       
  (verb   )
 • equip     
  (verb   )
 • get ready   
 • provide         
  (verb   ) []
 • to prepare   

Pozostałe znaczenia:

 
uprzedzać kogoś o czymś, co ma nastąpić; oswajać kogoś z czymś; nastawiać kogo na coś
 
stawać się gotowym na coś; zbierać się, szykować się

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

przygotowywanie
preparing; preparation
przygotowywanie pasz
feed processing

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przygotowywać", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Panie przewodniczący! Słowacja przygotowuje się do wprowadzenia euro: zwiększy to konkurencyjność słowackiej gospodarki i będzie stanowić ostatni krok na drodze Słowacji do dołączenia do grupy krajów o ustalonej pozycji.
en Mr President, Slovakia is preparing to adopt the euro: this will increase the competitiveness of the Slovak economy and it will be the final step on Slovakia's road to joining the established countries.
pl Fakt przygotowywania przez Komisję oceny skutków nie oznacza, że w jej wyniku opracowany zostanie wniosek legislacyjny.
en The fact that the Commission carries out an impact assessment does not necessarily mean that a proposal will follow.
pl Przygotowywanie procesu nagrywającego
en Preparing write process
pl Operatorzy statków powietrznych mają najbardziej bezpośrednią kontrolę nad rodzajami eksploatowanych statków powietrznych oraz sposobami wykonywania lotów i dlatego powinni być odpowiedzialni za wypełnianie obowiązków nałożonych przez niniejszą dyrektywę, w tym obowiązku przygotowywania planu monitorowania i obowiązku monitorowania emisji oraz sporządzania sprawozdań na ich temat zgodnie z tym planem
en Aircraft operators have the most direct control over the type of aircraft in operation and the way in which they are flown and should therefore be responsible for complying with the obligations imposed by this Directive, including the obligation to prepare a monitoring plan and to monitor and report emissions in accordance with that plan
pl Jednakże w przypadku gdy całe produkty rybołówstwa poddawane obróbce na takich statkach wykorzystywane są bezpośrednio do przygotowywania oleju rybnego do spożycia przez ludzi, surowce można poddawać obróbce bez schłodzenia do ‧ godzin po połowie lub załadowaniu, pod warunkiem że produkty rybołówstwa nadal spełniają kryteria w zakresie świeżości
en However, when whole fishery products handled in such vessels are used directly in the preparation of fish oil for human consumption, the raw material may be processed up to ‧ hours without chilling after the catch or the loading on the vessel, provided that the fishery products still meet the freshness criteria
pl dlatego jest niezbędne dokonanie zmian wymogów dotyczących ogólnych warunków zatwierdzania zakładów, ogólnych warunków zdrowotnych stosowanych w odniesieniu do pomieszczeń, sprzętu i narzędzi i szczególnych warunków zdrowotnych odnośnie do zakładów przygotowujących produkty mięsne, wymogów dotyczących opakowań jednostkowych i zbiorczych, etykietowania, oznakowania zdrowotności, składowania i transportu produktów mięsnych i tych wymogów, które dotyczą szczególnych warunków przygotowywanych mączek mięsnych i wytopionych tłuszczów
en Whereas it is therefore necessary to amend the requirements relating to the general conditions for approval of establishments, the general conditions of hygiene applicable to premises, equipment and tools, the special conditions of hygiene for establishments preparing meat products, the requirements for the wrapping, packaging, labelling, health marking, storage and transport of meat products and those relating to the special conditions for prepared meat meals and for rendered fats
pl Wzmocnienie autonomii strategicznej w kwestiach bezpieczeństwa wiąże się dla Unii Europejskiej z możliwością uzgadniania wspólnych celów politycznych i wytycznych strategicznych, zawierania strategicznych partnerstw z szeregiem właściwych organizacji międzynarodowych, w tym NATO oraz państw, gromadzenia adekwatnych informacji i przygotowywania wspólnych ocen i analiz, wykorzystywania, a w razie potrzeby łączenia potencjału finansowego, cywilnego i wojskowego, planowania i realizacji skutecznych operacji w dziedzinie zarządzania kryzysowego w ramach rozszerzonego zakresu misji petersburskich, jak również sformułowania i wdrożenia wspólnej polityki obronnej poprzez podjęcie konkretnych działań zmierzających do zbudowania wspólnego systemu obrony.
en Enhancing strategic autonomy in security affairs entails, for the EU, the capacity to agree upon common political objectives and strategic guidelines, to establish strategic partnerships with relevant international organisations, including NATO, and with other countries, to collect adequate information and generate joint analyses and assessments, to harness and, where necessary, pool financial, civilian and military resources, to plan and run effective crisis management operations across the extended range of the Petersburg-type missions, and to frame and implement a common defence policy, laying the first tangible foundations on which to build common defence.
pl Strony przygotowują i wprowadzają w życie krajowe plany działania dotyczące pojedynczych gatunków dla populacji ujętych w kolumnie A tabeli ‧, mając na celu poprawę ich ogólnego stanu zachowania
en Parties shall prepare and implement national single species action plans for the populations listed in Column A of Table ‧ with a view to improving their overall conservation status
pl Na tym samym obszarze produkt jest przygotowywany i przetwarzany, dzięki czemu zagwarantowana jest identyfikacja całego procesu produkcji, kontrola nazwy, a także zachowane są cechy jakościowe produktu, który łatwo ulega zepsuciu
en Packing must take place in that area to ensure traceability and checks on the designation and to protect the quality characteristics of the product, which deteriorates easily
pl Inicjatywa Lepsze stanowienie prawa jest niewątpliwie stosowną platformą pozwalającą na podjęcie kroków w tym kierunku, gdyż polega na tym, by przygotowywano konieczne i skuteczne akty prawne, których skutki są stałe i przewidywalne dla odbiorców, w pełni włączonych w proces analizy i kontroli oddziaływania za pośrednictwem wspólnotowych organów konsultacyjnych (EKES-u i KR-u), a także- w zależności od charakteru aktów prawnych- partnerów społecznych i kompetentnych w danej dziedzinie organizacji pozarządowych
en There is no doubt that the Better lawmaking initiative offers a suitable springboard for pushing ahead in this direction, i.e. proposing vital and effective legislation, whose consequences are both predictable and stable for its addressees and more closely incorporated in the impact analysis and evaluation process conducted by the EU's consultative bodies (the EESC and the CoR) and, depending on the nature of the legislation, by the social partners and the relevant NGOs in the area concerned
pl Popieram apel Parlamentu o przygotowywanie okresowych sprawozdań w sprawie różnic płacowych ze względu na płeć w Unii Europejskiej, popieram także wszelkie środki mające na celu ułatwienie ograniczenia dyskryminacji wobec kobiet Unii Europejskiej.
en I agree with Parliament's call for the preparation of regular reports on the gender pay gap in the European Union, and I support all measures to help reduce discrimination against women in the European Union.
pl Dziękuję także osobom piastującym stanowiska w Komisji Budżetowej i w mojej własnej grupie, które przygotowując projekt budżetu były w stanie osiągnąć dobre wyniki mimo bardzo napiętego kalendarza.
en My thanks also go to the office holders on the Committee on Budgets and those in my own group, who were able to produce good results in drawing up the budget under all the pressure of a tight schedule.
pl Państwa członkowskie przekazują Komisji streszczenia krajowych planów i programów, które są przygotowywane w celu rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, a w szczególności projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, o których mowa w art
en The Member States shall provide the Commission with abstracts of national plans and programmes which they are drawing up with a view to development of the trans-European transport network, in particular in relation to the projects declared to be of European interest referred to in Articles ‧ to
pl W celu przyznania refundacji produkty muszą spełniać odpowiednie wymogi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaków identyfikacyjnych określonymi w sekcji I załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
en For a refund to be granted the products should meet the relevant requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs and of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, notably preparation in an approved establishment and compliance with the identification marking requirements specified in Section I of Annex ‧ to Regulation (EC) No
pl Wyłączenie to nie obejmuje radioaktywnych izotopów, innych niż paliwo jądrowe, podczas gdy izotopy te są przygotowywane, przewożone, składowane lub używane w celach handlowych, rolniczych, medycznych, naukowych lub temu podobnych celach pokojowych
en The exclusion in this sub clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
pl grafomotoryka w zabawach przygotowujących dzieci do nauki pisania w przedszkolu na przykładzie grupy 5 latków w publicznym przedszkolu nr 6 w ostrowie wielkopolskim
en graphomotorics in games preparing children for learning how to write in kindergarten onexample of a group of five-year-olds in public kindergarten number 6 in ostrow wielkopolski
pl Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie wspólnych ram prawnych na użytek systematycznego przygotowywania wspólnotowych danych statystycznych dotyczących zwierząt gospodarskich i produkcji mięsa w państwach członkowskich, a zwłaszcza
en The purpose of this Regulation is to establish a common legal framework for the systematic production of Community statistics on livestock and meat production in Member States, in particular
pl Sprawozdanie finansowe przygotowywane jest zgodnie z zasadami rachunkowości Wspólnot Europejskich, które opierają się na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS
en The financial statements are prepared in accordance with the Accounting Rules of the European Communities, which have been inspired by International Public Sector Accounting Standard (IPSAS
pl personel powinien przejść przeszkolenie w zakresie przygotowywania preparatu
en Personnel should be trained to reconstitute the medicine
pl zauważa, że niniejsza strategia została wprowadzona w życie podczas przygotowywania pierwszego czytania w Parlamencie budżetu na rok ‧, zgodnie z priorytetami politycznymi określonymi w ustępie ‧ rezolucji w sprawie APS i potwierdzona w ustępie ‧ wyżej wymienionego sprawozdania w sprawie mandatu na postępowanie pojednawcze z Radą dotyczące projektu budżetu na rok ‧; zauważa, że priorytety te stanowiły oś poprawek budżetowych Parlamentu dotyczących programów priorytetowych
en Notes that this strategy has been put into effect in preparing the Parliament's first reading on the ‧ budget with policy priorities set out in paragraph ‧ of the APS resolution, and re-stated in paragraph ‧ of the abovementioned report on the mandate for the ‧ draft budget conciliation procedure with the Council; notes that these priorities were central to Parliament's budget amendments on priority programmes
pl Doświadczyliśmy tego boleśnie, na przykład gdy przygotowywaliśmy się do interwencji w Czadzie.
en We had painful experience of this when preparing for the intervention in Chad, for example.
pl W wyniku błędu urzędniczego podczas przygotowywania dyrektywy Komisji ‧/WE zmieniającej dyrektywę ‧/WE, zmieniony tekst nie dotyczy Grecji w odniesieniu do Gonipterus scutellatus Gyll
en Due to a clerical error in the preparation of Commission Directive ‧/EC amending Directive ‧/EC, the amended text did not refer to Greece in connection with Gonipterus scutellatus Gyll
pl Przygotowując programy dokapitalizowania otwarte dla szeregu różnych banków, państwa członkowskie powinny uważnie rozważyć kryteria kwalifikowalności oraz sposób traktowania banków o różnych profilach ryzyka, jak również odpowiednio zróżnicować ich traktowanie (zob. załącznik
en In designing recapitalisation schemes open to a set of different banks, Member States should carefully consider the entry criteria and the treatment of banks with different risk profiles and differentiate in their treatment accordingly (see Annex
pl Rozpoczęcie przygotowywania kompleksowej polityki w dziedzinie badań naukowych oraz podjęcie działań w celu integracji z europejską przestrzenią badawczą
en Start designing an integrated research policy and take actions to integrate into the European Research Area
pl Prezydencja może zwoływać grupy przygotowujące obrady Coreperu częściej, o ile wymagają tego okoliczności
en The Presidency may convene more frequently the groups that prepare Coreper's proceedings, when required by circumstances
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6543 zdań frazy przygotowywać.Znalezione w 2,565 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.