wymowa: IPA: ˌpʃɨɡɔtɔˈvɨvaʨ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • fix     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to prepare
   
  to prepare
 • prepare         
  (verb   )
   
  przyrządzać, organizować co w określonym celu, tak, aby było gotowe na czas, aby się nadawało do czegoś
   
  przyrządzać, organizować coś w określonym celu, tak, aby było gotowe na czas, aby się nadawało do czegoś
 • set         
  (Verb  ) (verb, noun, adjv   )
   
  to prepare (a stage or film set)
   
  to prepare (a stage or film set)
 • dispense       
  (verb   )
 • equip     
  (verb   )
 • get ready   
 • provide         
  (verb   ) []
 • to prepare   

Pozostałe znaczenia:

 
uprzedzać kogoś o czymś, co ma nastąpić; oswajać kogoś z czymś; nastawiać kogo na coś
 
stawać się gotowym na coś; zbierać się, szykować się

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

przygotowywanie
preparing; preparation
przygotowywanie pasz
feed processing

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przygotowywać", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl krajowe seminaria przygotowujące do wprowadzania krajowych planów działań w dziedzinie zatrudnienia, seminaria dotyczące polityki zatrudnienia lub organizacja ważnych międzynarodowych imprez o tematyce priorytetowej lub związane z interesem ogólnym
en national seminars in preparation for the National Action Plans for Employment, seminars on employment policy or the organisation of important international events on priority topics or topics of general importance
pl Dziś debatujemy nad jednym zezwoleniem na pobyt i pracę wyłącznie dla osób już przebywających na terytorium Unii Europejskiej oraz przygotowujemy błękitną kartę dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, której wpływ na wskaźnik imigracji w Europie wyniesie od 1,5% do 3%, zatem odegra ona znikomą rolę, zważywszy na nasze rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników w Europie.
en Today, we are debating a single residence and work permit exclusively for those who are already in European Union territory and we are creating the Blue Card for highly qualified workers, which will have an impact of only between 1.5% and 3% on the immigration rate in Europe, and thus will play a minimal role as compared to our real requirements for workers in Europe.
pl Producentem jest osoba fizyczna lub prawna, która faktycznie przygotowuje produkty tytoniowe i ustala maksymalną cenę sprzedaży detalicznej dla każdego Państwa Członkowskiego, w którym dane produkty są przeznaczone do konsumpcji
en Whereas a manufacturer needs to be defined as a natural or legal person who actually prepares tobacco products and sets the maximum retail selling price for each of the Member States for which the products in question are to be released for consumption
pl Przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy przygotowywali sprawozdanie roczne.
en First of all, I would like to thank all those who have prepared the annual report.
pl Ponieważ przygotowuję się do ucieczki stąd
en Because I' m preparing to run away
pl W jaki sposób informacje, których pan nam właśnie udzielił, mają się do tego, co ewidentnie jest przygotowywane w związku z tą lokalizacją?
en How does the information which you have just given us fit together with what is obviously already in preparation on this site?
pl podkreśla, że podjął wysiłki, aby przyjąć wytyczne dotyczące budżetu na ‧ r. na początkowym etapie; w związku z tym oczekuje, że Komisja uwzględni je podczas przygotowywania WPB
en Stresses that it has made efforts to adopt its guidelines for the ‧ budget at an early stage; therefore expects the Commission to take them on board in the preparation of the PDB
pl Choć nie oznacza to, że pozostali producenci samochodów nie byli w tym czasie przedmiotem rozmów kartelowych, Komisja uznała ten okres za etap wprowadzający, w którym uczestnicy kartelu stopniowo przygotowywali zmowę kartelową wobec wszystkich producentów samochodów
en While this does not mean that other car manufacturers were not the subject of cartel discussions in the first two and a half years, the Commission has taken account of those two and a half years as a roll-out phase during which the cartelists only progressively developed their collusive behaviour towards all car manufacturers
pl Analiza semantyczna wybranych czasowników nazywających czynności przygotowywania posiłków
en Semantic analysis of selected verbs refering to meal prepearing activities
pl Uwzględniając fakt, że zbliża się ten termin, chciałbym zapytać pana komisarza, czy dysponuje on informacją, które państwa złożyły jak dotąd wnioski i czy powinniśmy przyznać preferencyjne warunki jakimś nowym państwom, kiedy będziemy przygotowywać się do zmiany wymaganych kryteriów.
en Given that the deadline is approaching, I would like to ask the Commissioner, if he has this information available, which states have applied so far and whether we should grant preferential terms to some new states when we are preparing to change the required criteria.
pl Władze lokalne i regionalne oraz wspólnoty będą dotknięte konsekwencjami zwolnień i zamknięcia przedsiębiorstw, dlatego powinny uczestniczyć w przygotowywaniu strategii zaradczych
en Local and regional authorities and their communities will be affected by the consequences of relocation and closure, and should be involved in the design of remedial strategies
pl Ustanowione są również proste zasady dotyczące dokumentów przygotowywanych dla przywozu z państw trzecich innych niż kraj pochodzenia wyrobów winiarskich, w przypadku gdy wyrób ten nie został poddany znaczącemu przetworzeniu
en Simple rules should also be laid down regarding the documents to be produced for imports from a third country other than the country of origin of the wine product, where that product has not undergone substantial processing
pl Przygotowywałem się do tego przez miesiące
en I' ve been getting ready for this for months
pl terminy i miejsca, w których materiał rozszczepialny będzie przygotowywany do wysyłki
en the dates on and locations at which the nuclear material will be prepared for shipment
pl Dodatki roztworu przędzalniczego, dodatki przędzalnicze oraz środki przygotowujące do przędzenia wstępnego (w tym także oleje gręplujące, wykończenia przędzalnicze oraz smary
en Spinning solution additives, spinning additives and preparation agents for primary spinning (including carding oils, spin finishes and lubricants
pl Przygotowuje dla mnie kilka ręcznie dzierganych prześcieradeł
en Well, she' s makin ' me up some hand- crocheted sheets
pl Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Ja także bardzo się cieszę, że mamy możliwość odbyć tę debatę dziś po południu, przygotowując się do szczytu, który pozwoli się wam wszystkim spotkać w Waszyngtonie 20 i 21 kwietnia.
en Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I, too, am very glad that we are able to have an opportunity to have this debate this afternoon, in preparation for the summit that will bring you all together in Washington on 20 and 21 April.
pl Po trzecie, musimy zacząć przygotowywać plany naprzód, na okres, w którym w Zimbabwe będzie funkcjonował prawowity rząd i kiedy kraj ten będzie potrzebował ogromnego wsparcia międzynarodowego.
en Thirdly we must start planning ahead now for the day when Zimbabwe has a legitimate government and will need a broad package of international support.
pl Przy przygotowywaniu uzasadnionej opinii, o której mowa w ust. ‧, Urząd bierze pod uwagę dostępny stan wiedzy naukowej i technicznej, a zwłaszcza informacje dostarczone przez Państwa Członkowskie zgodnie z wymogami art
en In preparing the reasoned opinion referred to in paragraph ‧, the Authority shall take into account the scientific and technical knowledge available, and in particular, information provided by the Member States as required by Article
pl Ściślej mówiąc, w oparciu o uzgodnione wytyczne sieć ta, we współpracy z krajowym punktem kontaktowym FP7, pomaga MŚP poprzez udzielanie wsparcia na zwiększanie świadomości, budowanie zdolności dotyczących udziału w programie ramowym, angażowanie nowych MŚP w przygotowywanie wniosków, poszukiwanie partnerów, wspólne działania adresowane do MŚP oraz prowadzenie konsultacji w sprawie włączenia do programów roboczych zagadnień dotyczących MŚP.
en More precisely, based on agreed guidelines, this network, together and in cooperation with the national contact points of FP7, assists SMEs by providing support for awareness raising, capacity building for participation in the framework programme, engaging new SMEs in the proposals, partner search, joint actions addressed to SMEs and conducting consultations on inclusion of SME-related call topics in work programmes.
pl W tym celu Prezydencja przygotowuje sprawozdanie półroczne z działalności Europejskiej Sieci Sądowej oraz ze wszystkich problemów polityki kryminalnej występujących w Unii, które zostały wskazane dzięki działalności tej sieci
en To that end, the Presidency shall prepare a bi-annual report on the activities of the European Judicial Network and on any criminal policy problems within the Union highlighted as a result of the European Judicial Network's activities
pl Wybrane stężenia badane są przygotowywane przez dodawanie odpowiednich podwielokrotności do prekultur glonów (patrz dodatek
en The chosen test concentrations are prepared by adding suitable aliquots to algal pre-cultures (see Appendix
pl Taki organ miałby sporządzać regularne i publicznie dostępne sprawozdania z postępów w całej Europie, a także udzielać wczesnych ostrzeżeń, jeżeli działania nie będą odpowiadać zobowiązaniom, lub – w przypadku adaptacji – nie będą odpowiednio przygotowywały na zbliżające się skutki zmian klimatu
en Such an independent body would report regularly and publicly on progress across Europe, and give early warnings if action appeared to be falling behind commitments or, in the case of adaptation, to be failing to prepare adequately for imminent impacts of climate change
pl W szczególności przygotowuje ona członkom odpowiednie zalecenia dotyczące
en In particular, it shall make appropriate recommendations to the members concerning
pl Należy o tym pamiętać podczas przygotowywania i podawania preparatu BeneFIX
en This should be considered during the preparation and administration of BeneFIX
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6543 zdań frazy przygotowywać.Znalezione w 2,196 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.