wymowa: IPA: ˌpʃɨɡɔtɔˈvɨvaʨ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • fix     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to prepare
   
  to prepare
 • prepare         
  (verb   )
   
  przyrządzać, organizować co w określonym celu, tak, aby było gotowe na czas, aby się nadawało do czegoś
   
  przyrządzać, organizować coś w określonym celu, tak, aby było gotowe na czas, aby się nadawało do czegoś
 • set         
  (Verb  ) (verb, noun, adjv   )
   
  to prepare (a stage or film set)
   
  to prepare (a stage or film set)
 • dispense       
  (verb   )
 • equip     
  (verb   )
 • get ready   
 • provide         
  (verb   ) []
 • to prepare   

Pozostałe znaczenia:

 
uprzedzać kogoś o czymś, co ma nastąpić; oswajać kogoś z czymś; nastawiać kogo na coś
 
stawać się gotowym na coś; zbierać się, szykować się

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

osoba przygotowująca prognozy podażysupply planner
osoba przygotowująca prognozy popytudemand planner
przygotowywaniepreparing; preparation
przygotowywanie paszfeed processing

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przygotowywać", pamięć tłumaczeniowa

add example
krajowe seminaria przygotowujące do wprowadzania krajowych planów działań w dziedzinie zatrudnienia, seminaria dotyczące polityki zatrudnienia lub organizacja ważnych międzynarodowych imprez o tematyce priorytetowej lub związane z interesem ogólnymnational seminars in preparation for the National Action Plans for Employment, seminars on employment policy or the organisation of important international events on priority topics or topics of general importance
Dziś debatujemy nad jednym zezwoleniem na pobyt i pracę wyłącznie dla osób już przebywających na terytorium Unii Europejskiej oraz przygotowujemy błękitną kartę dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, której wpływ na wskaźnik imigracji w Europie wyniesie od 1,5% do 3%, zatem odegra ona znikomą rolę, zważywszy na nasze rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników w Europie.Today, we are debating a single residence and work permit exclusively for those who are already in European Union territory and we are creating the Blue Card for highly qualified workers, which will have an impact of only between 1.5% and 3% on the immigration rate in Europe, and thus will play a minimal role as compared to our real requirements for workers in Europe.
Producentem jest osoba fizyczna lub prawna, która faktycznie przygotowuje produkty tytoniowe i ustala maksymalną cenę sprzedaży detalicznej dla każdego Państwa Członkowskiego, w którym dane produkty są przeznaczone do konsumpcjiWhereas a manufacturer needs to be defined as a natural or legal person who actually prepares tobacco products and sets the maximum retail selling price for each of the Member States for which the products in question are to be released for consumption
Przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy przygotowywali sprawozdanie roczne.First of all, I would like to thank all those who have prepared the annual report.
Ponieważ przygotowuję się do ucieczki stądBecause I' m preparing to run away
W jaki sposób informacje, których pan nam właśnie udzielił, mają się do tego, co ewidentnie jest przygotowywane w związku z tą lokalizacją?How does the information which you have just given us fit together with what is obviously already in preparation on this site?
podkreśla, że podjął wysiłki, aby przyjąć wytyczne dotyczące budżetu na ‧ r. na początkowym etapie; w związku z tym oczekuje, że Komisja uwzględni je podczas przygotowywania WPBStresses that it has made efforts to adopt its guidelines for the ‧ budget at an early stage; therefore expects the Commission to take them on board in the preparation of the PDB
Choć nie oznacza to, że pozostali producenci samochodów nie byli w tym czasie przedmiotem rozmów kartelowych, Komisja uznała ten okres za etap wprowadzający, w którym uczestnicy kartelu stopniowo przygotowywali zmowę kartelową wobec wszystkich producentów samochodówWhile this does not mean that other car manufacturers were not the subject of cartel discussions in the first two and a half years, the Commission has taken account of those two and a half years as a roll-out phase during which the cartelists only progressively developed their collusive behaviour towards all car manufacturers
Analiza semantyczna wybranych czasowników nazywających czynności przygotowywania posiłkówSemantic analysis of selected verbs refering to meal prepearing activities
Uwzględniając fakt, że zbliża się ten termin, chciałbym zapytać pana komisarza, czy dysponuje on informacją, które państwa złożyły jak dotąd wnioski i czy powinniśmy przyznać preferencyjne warunki jakimś nowym państwom, kiedy będziemy przygotowywać się do zmiany wymaganych kryteriów.Given that the deadline is approaching, I would like to ask the Commissioner, if he has this information available, which states have applied so far and whether we should grant preferential terms to some new states when we are preparing to change the required criteria.
Władze lokalne i regionalne oraz wspólnoty będą dotknięte konsekwencjami zwolnień i zamknięcia przedsiębiorstw, dlatego powinny uczestniczyć w przygotowywaniu strategii zaradczychLocal and regional authorities and their communities will be affected by the consequences of relocation and closure, and should be involved in the design of remedial strategies
Ustanowione są również proste zasady dotyczące dokumentów przygotowywanych dla przywozu z państw trzecich innych niż kraj pochodzenia wyrobów winiarskich, w przypadku gdy wyrób ten nie został poddany znaczącemu przetworzeniuSimple rules should also be laid down regarding the documents to be produced for imports from a third country other than the country of origin of the wine product, where that product has not undergone substantial processing
Przygotowywałem się do tego przez miesiąceI' ve been getting ready for this for months
terminy i miejsca, w których materiał rozszczepialny będzie przygotowywany do wysyłkithe dates on and locations at which the nuclear material will be prepared for shipment
Dodatki roztworu przędzalniczego, dodatki przędzalnicze oraz środki przygotowujące do przędzenia wstępnego (w tym także oleje gręplujące, wykończenia przędzalnicze oraz smarySpinning solution additives, spinning additives and preparation agents for primary spinning (including carding oils, spin finishes and lubricants
Przygotowuje dla mnie kilka ręcznie dzierganych prześcieradełWell, she' s makin ' me up some hand- crocheted sheets
Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Ja także bardzo się cieszę, że mamy możliwość odbyć tę debatę dziś po południu, przygotowując się do szczytu, który pozwoli się wam wszystkim spotkać w Waszyngtonie 20 i 21 kwietnia.Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I, too, am very glad that we are able to have an opportunity to have this debate this afternoon, in preparation for the summit that will bring you all together in Washington on 20 and 21 April.
Po trzecie, musimy zacząć przygotowywać plany naprzód, na okres, w którym w Zimbabwe będzie funkcjonował prawowity rząd i kiedy kraj ten będzie potrzebował ogromnego wsparcia międzynarodowego.Thirdly we must start planning ahead now for the day when Zimbabwe has a legitimate government and will need a broad package of international support.
Przy przygotowywaniu uzasadnionej opinii, o której mowa w ust. ‧, Urząd bierze pod uwagę dostępny stan wiedzy naukowej i technicznej, a zwłaszcza informacje dostarczone przez Państwa Członkowskie zgodnie z wymogami artIn preparing the reasoned opinion referred to in paragraph ‧, the Authority shall take into account the scientific and technical knowledge available, and in particular, information provided by the Member States as required by Article
Ściślej mówiąc, w oparciu o uzgodnione wytyczne sieć ta, we współpracy z krajowym punktem kontaktowym FP7, pomaga MŚP poprzez udzielanie wsparcia na zwiększanie świadomości, budowanie zdolności dotyczących udziału w programie ramowym, angażowanie nowych MŚP w przygotowywanie wniosków, poszukiwanie partnerów, wspólne działania adresowane do MŚP oraz prowadzenie konsultacji w sprawie włączenia do programów roboczych zagadnień dotyczących MŚP.More precisely, based on agreed guidelines, this network, together and in cooperation with the national contact points of FP7, assists SMEs by providing support for awareness raising, capacity building for participation in the framework programme, engaging new SMEs in the proposals, partner search, joint actions addressed to SMEs and conducting consultations on inclusion of SME-related call topics in work programmes.
W tym celu Prezydencja przygotowuje sprawozdanie półroczne z działalności Europejskiej Sieci Sądowej oraz ze wszystkich problemów polityki kryminalnej występujących w Unii, które zostały wskazane dzięki działalności tej sieciTo that end, the Presidency shall prepare a bi-annual report on the activities of the European Judicial Network and on any criminal policy problems within the Union highlighted as a result of the European Judicial Network's activities
Wybrane stężenia badane są przygotowywane przez dodawanie odpowiednich podwielokrotności do prekultur glonów (patrz dodatekThe chosen test concentrations are prepared by adding suitable aliquots to algal pre-cultures (see Appendix
Taki organ miałby sporządzać regularne i publicznie dostępne sprawozdania z postępów w całej Europie, a także udzielać wczesnych ostrzeżeń, jeżeli działania nie będą odpowiadać zobowiązaniom, lub – w przypadku adaptacji – nie będą odpowiednio przygotowywały na zbliżające się skutki zmian klimatuSuch an independent body would report regularly and publicly on progress across Europe, and give early warnings if action appeared to be falling behind commitments or, in the case of adaptation, to be failing to prepare adequately for imminent impacts of climate change
W szczególności przygotowuje ona członkom odpowiednie zalecenia dotycząceIn particular, it shall make appropriate recommendations to the members concerning
Należy o tym pamiętać podczas przygotowywania i podawania preparatu BeneFIXThis should be considered during the preparation and administration of BeneFIX
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6543 zdań frazy przygotowywać.Znalezione w 2,316 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.