Tłumaczenia na język angielski:

 • nickname   
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  byname
   
  byname
 • sobriquet     
  (Noun  ) (noun   )
   
  familiar name for a person
   
  familiar name for a person
 • cognomen   
  (Noun  ) (noun   )
 • alias   
  (noun   )
 • moniker   
  (Noun  ) (noun   )
 • soubriquet   
  (Noun  ) (noun   )
 • byname   
  (Noun  )
 • name         
  (verb, noun   )
 • nick   
  (verb, noun   )
 • surname         
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Ksywa
 
Przekleństwo
 
Bluzg
 
Pseudonim
 
Wyzwisko
 
Ksywka
 
inwektywa, obelga
 
Epitet
 
przydomek, pseudonim, pseudo
 
obelżywość, impertynencje
 
dodatkowa nazwa nadana komuś, często o charakterze ironicznym
 
Miano
 
Inwektywa
 
przydomek, nie zawsze żartobliwy
 
wyzwisko, epitet, przekleństwo
 
Przydomek, np. Kuternoga lub Gębalski
 
Przydomek
 
nadana komuś nazwa, osobiste miano o zabarwieniu ujemnym
 
posp. ksywa
 
Określenie
 
środ. nick

Przykładowe zdania z "przezwisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mówi mu jakieś przezwiska
en He is heaping abuse on him
pl Językowo - kulturowy obraz ziemi limanowskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach mieszkańców Laskowej koło Limanowej.
en Linguistic and cultural picture of Limanowa’s region fixed in nicknames and family nicknames of the inhabitants of Laskowa
pl Bo przezwiska to złe... nazwiska
en Because nicknames are bad... names
pl Przezwiska nauczycieli i uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Nowym Sączu.
en Nicknames of students and teachers at Nowy Sącz primary and lower secondary schools.
pl Znasz moje przezwisko
en You know my name
pl Nazwiska i przezwiska mieszkańców wsi Ulaski - gminie Czerwonka
en The surnames and nicknames of the inhabitants of Ulaski – the village in Czerwonka borough
pl Przeproś mnie za wszystkie przezwiska
en Apologize for calling me all those names
pl Lubią wymyślać obrażliwe przezwiska, prawda?
en They do like to sling demeaning nicknames, don' t they?
pl Co za dziwne, nowe przezwisko!?!
en What a strange new nickname
pl Przezwiska i przydomki mieszkańców Gronkowa w powiecie nowotarskim.
en Nicknames and sobriquets of inhabitants in Gronków in the district of Nowy Targ”
pl Nie lubię tego przezwiska
en I' m a little too skinny to take it kindly
pl Nie wiesz jak dorobił się takiego przezwiska?
en You know how he got that name?
pl Językowo-kulturowy obraz świata wpisany w przezwiska i przydomki mieszkańców Samoklęski i wsi okolicznych
en A linguistic-cultural image of the world inscribed in the individual nicknames and famili nicknames of the inhabitans of Samokleski and nearby village
pl Nazwiska i przezwiska mieszkańców Dobieszyna.
en Surnames and nicknames of the dwellers of Dobieszyn.
pl Przezwisko?
en What is that?
pl tożsamości (nazwiska i imienia, wszelkich poprzednich nazwisk, pseudonimów lub przezwisk, daty i miejsca urodzenia, aktualnego obywatelstwa oraz wszelkich poprzednich obywatelstw osoby ubiegającej się o azyl oraz, tam gdzie stosowne, członków jego rodziny
en identity (surname and forename, any previous names, nicknames or aliases, date and place of birth, present nationality and any previous nationalities of the asylum seeker and, where appropriate, of the asylum seeker
pl Przezwiska uczniów Liceum Ogólnokształcącego z klasy z programem policyjnym w Gromniku.
en Nicknames of secondary school students from classes with police profil i Gromnik.
pl szczegółów danej osoby, która ma zostać przekazana (takich jak: nazwisko, nadane imię, imiona używane poprzednio, przezwisko lub pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, płeć oraz obecne i wszystkie poprzednie obywatelstwa
en the particulars of the person to be transferred (e.g. surname, given name, any previous names, nicknames or pseudonyms, date and place of birth, sex, current and any previous nationality
pl Przezwiska mieszkańców gminy Skrzyszów
en Nicknames of inhabitants of Skrzyszów district
pl Nadali ci przezwisko
en They' ve given you a nickname
pl Przezwiska uczniów w dąbrowskich szkołach.
en Students' Nicknames in Dabrowa Tarnowska
pl To jedno z jej przezwisk
en It' s kind of her nickname
pl Przezwiska uczniów z Ciężkowic w województwie małopolskim
en Nicknames learner's from Ciezkowice in malopolska province
pl Po prostu nie rozumiem, dlaczego wszyscy muszą mieć przezwisko
en I just don' t see why everyone has to have a name
pl Stąd to przezwisko ... strażnika zmarłych
en That' s how he got his nickname... guardian of the dead
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 110 zdań frazy przezwisko.Znalezione w 0,267 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.