Przykładowe zdania z "przewlekła niewydolność nerek", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wytwarzanie endogennej erytropoetyny jest zaburzone u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerekProduction of endogenous erythropoietin is impaired in patients with chronic renal failure and the primary cause of their anaemia is due to erythropoietin deficiency
Gwiazdką (*) oznaczono dodatkowe działania niepożądane występujące u > ‧ % pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą ze współistniejącą przewlekłą niewydolnością nerek oraz jawnym białkomoczem i występujące częściej niż w grupie placeboTerms marked with a star (*) refer to the adverse reactions that were additionally reported in > ‧ % of diabetic hypertensive patients with chronic renal insufficiency and overt proteinuria and in excess of placebo
U chorych z przewlekłą niewydolnością nerek produkt leczniczy należy podawać dożylnie (patrz punktIn patients with chronic renal failure the medicinal product has to be administered intravenously (see section
Leczenie niedokrwistości objawowej związanej z przewlekłą niewydolnością nerek u pacjentów dorosłych i pediatrycznychTreatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (CRF) in adult and paediatric patients
U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą z przewlekłą niewydolnością nerek i jawnym białkomoczem, hiperkaliemia (≥ ‧, ‧ mEq/l) wystąpiła u ‧, ‧ % pacjentów w grupie otrzymującej irbesartan i u ‧, ‧ % pacjentów w grupie placeboIn diabetic hypertensive patients with chronic renal insufficiency and overt proteinuria, hyperkalaemia (‧ mEq/L) occurred in ‧ % of the patients in the irbesartan group and ‧ % of the patients in the placebo group
Dorośli z przewlekłą niewydolnością nerekAdult patients with chronic renal failure
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i klinicznie oczywistym niedokrwieniem mięśnia sercowego lub zastoinową niewydolnością serca, podtrzymywane stężenie hemoglobiny nie powinno przekroczyć górnej granicy docelowego stężenia hemoglobinyIn patients with chronic renal failure and clinically evident ischemic heart disease or congestive heart failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the upper limit of the target haemoglobin concentration
PRCA).W odosobnionych przypadkach aplazję wywołaną neutralizującymi przeciwciałami skierowanymi przeciwko erytropoetynie raportowano przeważnie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, stosujących Aranesp podskórnieIn isolated cases, neutralising anti-erythropoietin antibody mediated pure red cell aplasia (PRCA) associated with Aranesp therapy have been reported predominantly in patients with CRF treated subcutaneously
Leczenie objawowej niedokrwistości u dorosłych i dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek iczTreatment of symptomatic anaemia in adult and paediatric chronic renal failure patients
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leku Retacrit nie wolno podawać podskórnieIn chronic renal failure patients Retacrit has not to be administered subcutaneously
Należy poinformować lekarza, jeśli choruje się na przewlekłą niewydolność nerekInform your doctor whether you suffer from problems with your kidney
Leczenie niedokrwistości związanej z przewlekłą niewydolnością nerek u pacjentówTreatment of anaemia associated with chronic renal failure in paediatric and adult patients on
Aranesp jest stosowany w leczeniu objawowej niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej niewydolności nerek u dorosłych i dzieciAranesp is used to treat symptomatic anaemia that is associated with chronic renal failure (kidney failure) in adults and children
• Długotrwałe leczenie dzieci z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi nieprawidłowym endogennym wydzielaniem hormonu wzrostu. • Długotrwałe leczenie zaburzeń wzrostu powiązanych z zespołem Turnera. • Leczenie dzieci przed pokwitaniem z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi przewlekłą niewydolnością nerek do czasu przeszczepu nerki. • Uzupełnienie endogennego hormonu wzrostu u dorosłych z niedoborami hormonu wzrostu stwierdzone zarówno od dzieciństwa jak i wieku dojrzałymLong-term treatment of children with growth failure due to inadequate endogenous growth hormone secretion. Long-term treatment of growth failure associated with Turner syndrome. Treatment of prepubertal children with growth failure associated with chronic renal insufficiency up to the time of renal transplantation. Replacement of growth hormone in adults with growth hormone deficiency originating in either childhood or adulthood
PRCA).W odosobnionych przypadkach aplazję wywołaną neutralizującymi przeciwciałami skierowanymi przeciwko erytropoetynie raportowano przeważnie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, stosujących NespoIn isolated cases, neutralising anti-erythropoietin antibody mediated pure red cell aplasia (PRCA) associated with Nespo therapy have been reported predominantly in
leki, które czasami otrzymują pacjenci po zabiegu transplantacji), cholestyraminę (zazwyczaj stosowana u pacjentów, którzy mają duże stężenie cholesterolu we krwi), ryfampicynę (antybiotyk), leki wiążące fosforany (stosowane u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w celu zmniejszenia wchłaniania fosforanów lub jakiekolwiek inne leki (uwzględniając również leki sprzedawane bez recepty), o których lekarz prowadzący nie został poinformowanywhich are sometimes given to patients after a transplant operation), cholestyramine (used to treat patients with high blood cholesterol), rifampicin (antibiotic), phosphate binders (used in patients with chronic renal failure to reduce the absorption of phosphate) or any other medicines (including those you can buy without a prescription) that your doctor does not know about?
leki, które czasami otrzymują pacjenci po zabiegu transplantacji), cholestyraminę (zazwyczaj stosowana u pacjentów, którzy mają duże stężenie cholesterolu we krwi), ryfampicynę (antybiotyk), leki zobojętniające sok żołądkowy, leki wiążące fosforany (stosowane u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w celu zmniejszenia wchłaniania fosforanów lub jakiekolwiek inne leki (uwzględniając również leki sprzedawane bez recepty), o których lekarz prowadzący nie został poinformowanywhich are sometimes given to patients after a transplant operation), cholestyramine (used to treat patients with high cholesterol), rifampicin (antibiotic), antacids, phosphate binders (used in patients with chronic renal failure to reduce the absorption of phosphate) or any other medicines (including those you can buy without a prescription) that your doctor does not know about?
Dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek, którym podaje się preparat NutropinAq są bardziej podatne na rozwój nadciśnienia wewnątrzczaszkowegoChildren with chronic renal insufficiency receiving NutropinAq are more likely to develop intracranial hypertension
U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą z przewlekłą niewydolnością nerek i jawną proteinurią, hyperkaliemia (≥ ‧, ‧ mEq/l) wystąpiła u ‧, ‧ % (tj. bardzo często) pacjentów w grupie otrzymującej irbesartan i u ‧, ‧ % pacjentów w grupie placeboIn diabetic hypertensive patients with chronic renal insufficiency and overt proteinuria, hyperkalaemia (‧ mEq/L) occurred in ‧ % (i. e. very common) of the patients in the irbesartan group and ‧ % of the patients in the placebo group
Bardzo rzadko opisywano przypadki wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej (PRCA) wywołanej obecnością przeciwciał u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, którym podawano erytropoetynę drogą podskórnąCases of antibody-mediated PRCA have been very rarely reported in chronic renal failure patients with erythropoietin administered by the subcutaneous route
U pacjentów po przeszczepieniu nerek z ciężką przewlekłą niewydolnością nerek (przesączanie kłębuszkowe < ‧ ml/min/‧, ‧ m‧), poza okresem bezpośrednio po przeszczepieniu nerki, należy unikać podawania dawki większej niż ‧ g podawanej dwa razy na dobęIn renal transplant patients with severe chronic renal impairment (glomerular filtration rate < ‧ ml min-‧.‧ m-‧), outside the immediate post-transplant period, doses greater than ‧ g administered twice a day should be avoided
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek stężenie hemoglobiny w trakcie leczenia nie powinno przekraczać górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny zgodnie z zaleceniem w punkcieIn patients with chronic renal failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the upper limit of the target haemoglobin concentration recommended in section
Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerekChronic renal failure patients
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 10132 zdań frazy przewlekła niewydolność nerek.Znalezione w 8,878 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.