Przykładowe zdania z "przewlekła niewydolność nerek", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek
en Paediatric patients with chronic renal failure
pl Leczenie objawowej niedokrwistości u dorosłych i dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek
en Treatment of symptomatic anaemia in adult and paediatric chronic renal failure patients
pl Wiązanie A‧ z białkami było zmniejszone i bardziej zróżnicowane u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub przewlekłą niewydolnością nerek
en Binding of A‧ appeared slightly reduced and more variable in plasma from patients with rheumatoid arthritis or chronic renal insufficiency
pl Gwiazdką (*) oznaczono dodatkowe działania niepożądane występujące u > ‧ % pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą ze współistniejącą przewlekłą niewydolnością nerek oraz jawnym białkomoczem i występujące częściej niż w grupie placebo
en Terms marked with a star (*) refer to the adverse reactions that were additionally reported in > ‧ % of diabetic hypertensive patients with chronic renal insufficiency and overt proteinuria and in excess of placebo
pl Dorośli z przewlekłą niewydolnością nerek
en Adult patients with chronic renal failure
pl U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek produktu Retacrit nie wolno podawać podskórnie
en In chronic renal failure patients Retacrit has not to be administered subcutaneously
pl ob Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek
en Chronic renal failure patients
pl U chorych z przewlekłą niewydolnością nerek i objawami klinicznymi choroby niedokrwiennej serca lub zastoinowej niewydolności serca, stężenie hemoglobiny w trakcie leczenia nie powinno przekraczać górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny, zgodnie z zaleceniem w punkcie
en In patients with chronic renal failure and clinically evident ischaemic heart disease or congestive heart failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the upper limit of the target haemoglobin concentration as recommended under section
pl prowadzono badań dotyczących podawania wielokrotnych dawek mykofenolanu mofetylu chorym z ciężką przewlekłą niewydolnością nerek
en Multiple dosing of mycophenolate mofetil in patients with severe chronic renal impairment has not been studied
pl Poziom insuliny i IGF-1 u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
en Insulin and IGF-1 concentration in patients with chronic renal failure
pl Leczenie objawowej niedokrwistości związanej z przewlekłą niewydolnością nerek u osób dorosłych i dzieci
en Treatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (CRF) in adults and paediatric patients
pl sz Dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek
en Paediatric patients with chronic renal failure
pl U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą z przewlekłą niewydolnością nerek i jawnym białkomoczem, hiperkaliemia (≥ ‧, ‧ mEq/l) wystąpiła u ‧, ‧ % pacjentów w grupie otrzymującej irbesartan i u ‧, ‧ % pacjentów w grupie placebo
en In diabetic hypertensive patients with chronic renal insufficiency and overt proteinuria, hyperkalaemia (‧ mEq/L) occurred in ‧ % of the patients in the irbesartan group and ‧ % of the patients in the placebo group
pl U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek podtrzymywane stężenie hemoglobiny nie powinno przekroczyć górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny, zgodnie z zaleceniami w punkcie
en In patients with chronic renal failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the upper limit of the target haemoglobin concentration recommended in section
pl U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek należy monitorować stężenia elektrolitów w surowicy
en Serum electrolytes should be monitored in chronic renal failure patients
pl Właściwości farmakokinetyczne darbepoetyny alfa analizowano w badaniach klinicznych obejmujących pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, otrzymujących lek dożylnie lub podskórnie
en ed The pharmacokinetics of darbepoetin alfa has been studied clinically in chronic renal failure patients following intravenous and subcutaneous administration
pl U pacjentów cierpiących na przewlekłą niewydolność nerek, podtrzymywane stężenie hemoglobiny nie powinno przekraczać górnej granicy docelowego jej stężenia zalecanego w części
en In patients with chronic renal failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the upper limit of the target haemoglobin concentration recommended in Section
pl Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością nerek dializowanym otrzewnowo
en Nursing care model of a patient on peritoneal dialysis with chronic renal failure
pl U dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek, otrzymujących preparat NutropinAq częściej mogą wystąpić objawy łagodnego podwyższenia ciśnienia mózgowego (łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe), takie jak tarcza zastoinowa, zmiany w polu widzenia, ból głowy, nudności i wymioty
en Symptoms of benign increased brain pressure (benign intracranial hypertension), which are papilloedema, visual changes, headache, nausea and vomiting, may occur more often in children with chronic renal insufficiency receiving NutropinAq
pl Zaburzenie czynności nerek Po podaniu jednej dawki ‧ mg rufinamidu nie stwierdzono różnic pod względem parametrów farmakokinetycznych pomiędzy pacjentami z przewlekłą oraz ciężką niewydolnością nerek w porównaniu z populacją osób zdrowych
en Renal impairment The pharmacokinetics of a single ‧ mg dose of rufinamide were not altered in subjects with chronic and severe renal failure compared to healthy volunteers
pl Właściwości farmakokinetyczne darbepoetyny alfa analizowano w badaniach klinicznych obejmujących pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, otrzymujących lek dożylnie lub podskórnie
en The pharmacokinetics of darbepoetin alfa has been studied clinically in chronic renal failure patients following intravenous and subcutaneous administration
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 10132 zdań frazy przewlekła niewydolność nerek.Znalezione w 5,939 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.