Przykładowe zdania z "przewlekła niewydolność nerek", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl U pacjentek z przewlekłą niewydolnością nerek epoetynę alfa należy stosować w okresie ciąży
en In chronic renal failure patients, epoetin alfa should be used in pregnancy only if the potential
pl leki, które czasami otrzymują pacjenci po zabiegu transplantacji), cholestyraminę (zazwyczaj stosowana u pacjentów, którzy mają duże stężenie cholesterolu we krwi), ryfampicynę (antybiotyk), leki zobojętniające sok żołądkowy, leki wiążące fosforany (stosowane u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w celu zmniejszenia wchłaniania fosforanów) lub jakiekolwiek inne leki (uwzględniając również leki sprzedawane bez recepty), o których lekarz prowadzący nie został poinformowany
en are sometimes given to patients after a transplant operation), cholestyramine (used to treat patients with high blood cholesterol), rifampicin (antibiotic), antacids, phosphate binders (used in patients with chronic kidney failure to reduce the absorption of phosphate), or any other medicines (including those you can buy without a prescription) that your doctor does not know about?
pl Zaburzenia afektywne wśród osób z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializą.
en Occurrence of affective disorders among patients with chronic kidneys disease which were treated with hemodialysis.
pl Leczenie niedokrwistości objawowej u pacjentów dorosłych i pediatrycznych z przewlekłą niewydolnością nerek
en Treatment of symptomatic anaemia in adult and paediatric chronic renal failure patients
pl Zaburzenie czynności nerek Po podaniu jednej dawki ‧ mg rufinamidu nie stwierdzono różnic pod względem parametrów farmakokinetycznych pomiędzy pacjentami z przewlekłą oraz ciężką niewydolnością nerek w porównaniu z populacją osób zdrowych
en Renal impairment The pharmacokinetics of a single ‧ mg dose of rufinamide were not altered in subjects with chronic and severe renal failure compared to healthy volunteers
pl Właściwości farmakokinetyczne darbepoetyny alfa analizowano w badaniach klinicznych obejmujących pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, otrzymujących lek dożylnie lub podskórnie
en ed The pharmacokinetics of darbepoetin alfa has been studied clinically in chronic renal failure patients following intravenous and subcutaneous administration
pl Właściwości farmakokinetyczne darbepoetyny alfa analizowano w badaniach klinicznych obejmujących pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, otrzymujących lek dożylnie lub podskórnie
en The pharmacokinetics of darbepoetin alfa has been studied clinically in chronic renal failure patients following intravenous and subcutaneous administration
pl Ciężkie, wyniszczające choroby zasadnicze, w tym pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek
en Severe, debilitating medical conditions, including patients with chronic renal failure, patients
pl U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą z przewlekłą niewydolnością nerek i jawną proteinurią, hyperkaliemia (≥ ‧, ‧ mEq/l) wystąpiła u ‧, ‧ % (tj. bardzo często) pacjentów w grupie otrzymującej irbesartan i u ‧, ‧ % pacjentów w grupie placebo
en In diabetic hypertensive patients with chronic renal insufficiency and overt proteinuria, hyperkalaemia (‧ mEq/L) occurred in ‧ % (i. e. very common) of the patients in the irbesartan group and ‧ % of the patients in the placebo group
pl leki, które czasami otrzymują pacjenci po zabiegu transplantacji), cholestyraminę (zazwyczaj stosowana u pacjentów, którzy mają duże stężenie cholesterolu we krwi), ryfampicynę (antybiotyk), leki zobojętniające sok żołądkowy, leki wiążące fosforany (stosowane u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w celu zmniejszenia wchłaniania fosforanów lub jakiekolwiek inne leki (uwzględniając również leki sprzedawane bez recepty), o których lekarz prowadzący nie został poinformowany
en which are sometimes given to patients after a transplant operation), cholestyramine (used to treat patients with high blood cholesterol), rifampicin (antibiotic), antacids, phosphate binders (used in patients with chronic renal failure to reduce the absorption of phosphate) or any other medicines (including those you can buy without a prescription) that your doctor does not know about?
pl W przypadku przewlekłej niewydolności nerek leczenie należy rozpoczynać przy pogorszeniu czynności nerek o ponad ‧ % w stosunku do normy
en In chronic renal insufficiency, renal function should be below ‧ percent of normal before institution of therapy
pl U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i klinicznie oczywistym niedokrwieniem mięśnia sercowego lub zastoinową niewydolnością serca, podtrzymywane stężenie hemoglobiny nie powinno przekroczyć górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny
en In patients with chronic renal failure and clinically evident ischemic heart disease or congestive heart failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the upper limit of the target haemoglobin concentration
pl Leczenie objawowej niedokrwistości u dorosłych i dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek be
en Treatment of symptomatic anaemia in adult and paediatric chronic renal failure patients lp
pl Dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek
en Paediatric patients with chronic renal failure
pl Pacjenci z niedoborem hormonu wzrostu w następstwie przewlekłej niewydolności nerek powinni być poddawani okresowym badaniom lekarskim mającym na celu określenie postępu osteodystrofii nerkowej
en Patients with growth hormone failure secondary to CRI should be examined periodically for evidence of progression of renal osteodystrophy
pl Dotychczasowe badania wykazują, że niedializowani pacjenci z przewlekłymi chorobami nerek leczeni cynakalcetem narażeni są na większe ryzyko hipokalcemii niż dializowani pacjenci ze schyłkową niewydolnością nerek leczeni cynakalcetem.Może być to spowodowane niższym początkowym stężeniem wapnia i (lub) diurezą resztkową
en These studies show that CKD patients not undergoing dialysis treated with cinacalcet have an increased risk for hypocalcaemia compared with cinacalcet-treated ESRD patients receiving dialysis, which may be due to lower baseline calcium levels and/or the presence of residual kidney function
pl Jakie działania podejmuje się w związku z preparatem NutropinAq w odniesieniu do leczenia upośledzenia wzrostu z powodu niedoboru hormonu wzrostu, zespołu Turnera lub przewlekłej niewydolności nerek?
en What is happening for NutropinAq for treatment of failure to grow due to growth hormone deficiency, Turner syndrome or chronic renal insufficiency?
pl sz Dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek
en Paediatric patients with chronic renal failure
pl U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą z przewlekłą niewydolnością nerek i jawnym białkomoczem, hiperkaliemia (≥ ‧, ‧ mEq/l) wystąpiła u ‧, ‧ % pacjentów w grupie otrzymującej irbesartan i u ‧, ‧ % pacjentów w grupie placebo
en In diabetic hypertensive patients with chronic renal insufficiency and overt proteinuria, hyperkalaemia (‧ mEq/L) occurred in ‧ % of the patients in the irbesartan group and ‧ % of the patients in the placebo group
pl U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek należy monitorować stężenia elektrolitów w surowicy
en Serum electrolytes should be monitored in chronic renal failure patients
pl do U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, u których występują objawy kliniczne choroby na niedokrwiennej serca lub zastoinowej niewydolności krążenia, docelowe stężenie hemoglobiny należy ustalać indywidualnie
en In patients with chronic renal failure and clinical evidence of ischaemic heart disease or congestive heart failure, the target haemoglobin should be determined individually
pl ob Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek
en Clinical Trial Experience er ng Chronic renal failure patients lo
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością nerek hemodializowanym
en Nursing care of the hemodialyzed patient with chronic renal failure
pl Pacjentom z przewlekłą niewydolnością nerek nie wolno podawać preparatu Binocrit podskórnie!
en In chronic renal failure patients Binocrit has not to be administered subcutaneously!
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 10132 zdań frazy przewlekła niewydolność nerek.Znalezione w 6,214 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.