Przykładowe zdania z "przewlekła niewydolność nerek", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wytwarzanie endogennej erytropoetyny jest zaburzone u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek
en Production of endogenous erythropoietin is impaired in patients with chronic renal failure and the primary cause of their anaemia is due to erythropoietin deficiency
pl Gwiazdką (*) oznaczono dodatkowe działania niepożądane występujące u > ‧ % pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą ze współistniejącą przewlekłą niewydolnością nerek oraz jawnym białkomoczem i występujące częściej niż w grupie placebo
en Terms marked with a star (*) refer to the adverse reactions that were additionally reported in > ‧ % of diabetic hypertensive patients with chronic renal insufficiency and overt proteinuria and in excess of placebo
pl U chorych z przewlekłą niewydolnością nerek produkt leczniczy należy podawać dożylnie (patrz punkt
en In patients with chronic renal failure the medicinal product has to be administered intravenously (see section
pl Leczenie niedokrwistości objawowej związanej z przewlekłą niewydolnością nerek u pacjentów dorosłych i pediatrycznych
en Treatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (CRF) in adult and paediatric patients
pl U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą z przewlekłą niewydolnością nerek i jawnym białkomoczem, hiperkaliemia (≥ ‧, ‧ mEq/l) wystąpiła u ‧, ‧ % pacjentów w grupie otrzymującej irbesartan i u ‧, ‧ % pacjentów w grupie placebo
en In diabetic hypertensive patients with chronic renal insufficiency and overt proteinuria, hyperkalaemia (‧ mEq/L) occurred in ‧ % of the patients in the irbesartan group and ‧ % of the patients in the placebo group
pl Dorośli z przewlekłą niewydolnością nerek
en Adult patients with chronic renal failure
pl U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i klinicznie oczywistym niedokrwieniem mięśnia sercowego lub zastoinową niewydolnością serca, podtrzymywane stężenie hemoglobiny nie powinno przekroczyć górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny
en In patients with chronic renal failure and clinically evident ischemic heart disease or congestive heart failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the upper limit of the target haemoglobin concentration
pl PRCA).W odosobnionych przypadkach aplazję wywołaną neutralizującymi przeciwciałami skierowanymi przeciwko erytropoetynie raportowano przeważnie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, stosujących Aranesp podskórnie
en In isolated cases, neutralising anti-erythropoietin antibody mediated pure red cell aplasia (PRCA) associated with Aranesp therapy have been reported predominantly in patients with CRF treated subcutaneously
pl Leczenie objawowej niedokrwistości u dorosłych i dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek icz
en Treatment of symptomatic anaemia in adult and paediatric chronic renal failure patients
pl U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leku Retacrit nie wolno podawać podskórnie
en In chronic renal failure patients Retacrit has not to be administered subcutaneously
pl Należy poinformować lekarza, jeśli choruje się na przewlekłą niewydolność nerek
en Inform your doctor whether you suffer from problems with your kidney
pl Leczenie niedokrwistości związanej z przewlekłą niewydolnością nerek u pacjentów
en Treatment of anaemia associated with chronic renal failure in paediatric and adult patients on
pl Aranesp jest stosowany w leczeniu objawowej niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej niewydolności nerek u dorosłych i dzieci
en Aranesp is used to treat symptomatic anaemia that is associated with chronic renal failure (kidney failure) in adults and children
pl • Długotrwałe leczenie dzieci z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi nieprawidłowym endogennym wydzielaniem hormonu wzrostu. • Długotrwałe leczenie zaburzeń wzrostu powiązanych z zespołem Turnera. • Leczenie dzieci przed pokwitaniem z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi przewlekłą niewydolnością nerek do czasu przeszczepu nerki. • Uzupełnienie endogennego hormonu wzrostu u dorosłych z niedoborami hormonu wzrostu stwierdzone zarówno od dzieciństwa jak i wieku dojrzałym
en Long-term treatment of children with growth failure due to inadequate endogenous growth hormone secretion. Long-term treatment of growth failure associated with Turner syndrome. Treatment of prepubertal children with growth failure associated with chronic renal insufficiency up to the time of renal transplantation. Replacement of growth hormone in adults with growth hormone deficiency originating in either childhood or adulthood
pl PRCA).W odosobnionych przypadkach aplazję wywołaną neutralizującymi przeciwciałami skierowanymi przeciwko erytropoetynie raportowano przeważnie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, stosujących Nespo
en In isolated cases, neutralising anti-erythropoietin antibody mediated pure red cell aplasia (PRCA) associated with Nespo therapy have been reported predominantly in
pl leki, które czasami otrzymują pacjenci po zabiegu transplantacji), cholestyraminę (zazwyczaj stosowana u pacjentów, którzy mają duże stężenie cholesterolu we krwi), ryfampicynę (antybiotyk), leki wiążące fosforany (stosowane u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w celu zmniejszenia wchłaniania fosforanów lub jakiekolwiek inne leki (uwzględniając również leki sprzedawane bez recepty), o których lekarz prowadzący nie został poinformowany
en which are sometimes given to patients after a transplant operation), cholestyramine (used to treat patients with high blood cholesterol), rifampicin (antibiotic), phosphate binders (used in patients with chronic renal failure to reduce the absorption of phosphate) or any other medicines (including those you can buy without a prescription) that your doctor does not know about?
pl leki, które czasami otrzymują pacjenci po zabiegu transplantacji), cholestyraminę (zazwyczaj stosowana u pacjentów, którzy mają duże stężenie cholesterolu we krwi), ryfampicynę (antybiotyk), leki zobojętniające sok żołądkowy, leki wiążące fosforany (stosowane u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w celu zmniejszenia wchłaniania fosforanów lub jakiekolwiek inne leki (uwzględniając również leki sprzedawane bez recepty), o których lekarz prowadzący nie został poinformowany
en which are sometimes given to patients after a transplant operation), cholestyramine (used to treat patients with high cholesterol), rifampicin (antibiotic), antacids, phosphate binders (used in patients with chronic renal failure to reduce the absorption of phosphate) or any other medicines (including those you can buy without a prescription) that your doctor does not know about?
pl Dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek, którym podaje się preparat NutropinAq są bardziej podatne na rozwój nadciśnienia wewnątrzczaszkowego
en Children with chronic renal insufficiency receiving NutropinAq are more likely to develop intracranial hypertension
pl U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą z przewlekłą niewydolnością nerek i jawną proteinurią, hyperkaliemia (≥ ‧, ‧ mEq/l) wystąpiła u ‧, ‧ % (tj. bardzo często) pacjentów w grupie otrzymującej irbesartan i u ‧, ‧ % pacjentów w grupie placebo
en In diabetic hypertensive patients with chronic renal insufficiency and overt proteinuria, hyperkalaemia (‧ mEq/L) occurred in ‧ % (i. e. very common) of the patients in the irbesartan group and ‧ % of the patients in the placebo group
pl Bardzo rzadko opisywano przypadki wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej (PRCA) wywołanej obecnością przeciwciał u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, którym podawano erytropoetynę drogą podskórną
en Cases of antibody-mediated PRCA have been very rarely reported in chronic renal failure patients with erythropoietin administered by the subcutaneous route
pl U pacjentów po przeszczepieniu nerek z ciężką przewlekłą niewydolnością nerek (przesączanie kłębuszkowe < ‧ ml/min/‧, ‧ m‧), poza okresem bezpośrednio po przeszczepieniu nerki, należy unikać podawania dawki większej niż ‧ g podawanej dwa razy na dobę
en In renal transplant patients with severe chronic renal impairment (glomerular filtration rate < ‧ ml min-‧.‧ m-‧), outside the immediate post-transplant period, doses greater than ‧ g administered twice a day should be avoided
pl U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek stężenie hemoglobiny w trakcie leczenia nie powinno przekraczać górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny zgodnie z zaleceniem w punkcie
en In patients with chronic renal failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the upper limit of the target haemoglobin concentration recommended in section
pl Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek
en Chronic renal failure patients
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 10132 zdań frazy przewlekła niewydolność nerek.Znalezione w 9,264 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.