Przykładowe zdania z "przewlekła niewydolność nerek", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dotychczasowe badania wykazują, że niedializowani pacjenci z przewlekłymi chorobami nerek leczeni cynakalcetem narażeni są na większe ryzyko hipokalcemii niż dializowani pacjenci ze schyłkową niewydolnością nerek leczeni cynakalcetem.Może być to spowodowane niższym początkowym stężeniem wapnia i (lub) diurezą resztkową
en These studies show that CKD patients not undergoing dialysis treated with cinacalcet have an increased risk for hypocalcaemia compared with cinacalcet-treated ESRD patients receiving dialysis, which may be due to lower baseline calcium levels and/or the presence of residual kidney function
pl ob Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek
en Clinical Trial Experience er ng Chronic renal failure patients lo
pl Preparat Retacrit stosuje się do stymulowania wytwarzania krwinek czerwonych w następujących sytuacjach: • w leczeniu niedokrwistości (obniżonego poziomu krwinek czerwonych) na skutek niewydolności nerek (przewlekłego, postępującego obniżenia zdolności nerek do prawidłowego funkcjonowania) lub innych problemów dotyczących nerek, • w leczeniu niedokrwistości oraz w celu zmniejszenia konieczności przetaczania krwi u osób dorosłych otrzymujących chemioterapię w ramach leczenia pewnych typów nowotworów, • w celu zwiększenia ilości krwi, jaką pacjenci z umiarkowaną niedokrwistością mogą oddać przed zabiegiem chirurgicznym, dzięki czemu podczas zabiegu lub po jego zakończeniu można u nich wykonać autotransfuzję
en Retacrit is used to stimulate red blood cell production in the following situations: to treat anaemia (low red blood cell counts) caused by chronic renal failure (long-term, progressive decrease in the ability of the kidneys to work properly) or other kidney problems, to treat anaemia and reduce the need for blood transfusions in adults receiving chemotherapy for certain types of cancer, to increase the amount of blood that patients with moderate anaemia can donate before surgery, so that their own blood can be given back to them during or after surgery
pl Zaburzenia wzrostu związane z przewlekłą niewydolnością nerek
en Growth disturbance associated with chronic renal insufficiency
pl Do grupy pacjentów o podwyższonym ryzyku wystąpienia hiperkaliemii należą osoby z niewydolnością nerek, osoby > ‧. roku życia, osoby ze źle kontrolowaną cukrzycą oraz osoby przyjmujące sole potasu, diuretyki zatrzymujące potas i inne substancje czynne podwyższające stężenie potasu w osoczu, a także osoby odwodnione, osoby z ostrą niewydolnościa serca lub zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca, osoby z kwasicą metaboliczną
en Patients at risk for development of hyperkalaemia include those with renal insufficiency, age (> ‧ years), uncontrolled diabetes mellitus, or those using potassium salts, potassium retaining diuretics and other plasma potassium increasing active substances, or conditions such as dehydration, acute cardiac decompensation, metabolic acidosis
pl Dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek, którym podaje się preparat NutropinAq są bardziej podatne na rozwój nadciśnienia wewnątrzczaszkowego
en Children with chronic renal insufficiency receiving NutropinAq are more likely to develop intracranial hypertension
pl ob Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek
en Chronic renal failure patients
pl Leczenie objawowej niedokrwistości u dorosłych i dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek
en Treatment of symptomatic anaemia in adult and paediatric chronic renal failure patients
pl Dorośli z przewlekłą niewydolnością nerek
en Adult patients with chronic renal failure
pl Edukacja pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych metodą hemodializy
en Education of Patients with Chronic Renal Failure Treated with Hemodialysis
pl U dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek, otrzymujących preparat NutropinAq częściej mogą wystąpić objawy łagodnego podwyższenia ciśnienia mózgowego (łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe), takie jak tarcza zastoinowa, zmiany w polu widzenia, ból głowy, nudności i wymioty
en Symptoms of benign increased brain pressure (benign intracranial hypertension), which are papilloedema, visual changes, headache, nausea and vomiting, may occur more often in children with chronic renal insufficiency receiving NutropinAq
pl Leczenie niedokrwistości związanej z przewlekłą niewydolnością nerek u pacjentów
en Treatment of anaemia associated with chronic renal failure in paediatric and adult patients on
pl U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą z przewlekłą niewydolnością nerek i jawną proteinurią, hyperkaliemia (≥ ‧, ‧ mEq/l) wystąpiła u ‧, ‧ % (tj. bardzo często) pacjentów w grupie otrzymującej irbesartan i u ‧, ‧ % pacjentów w grupie placebo
en In diabetic hypertensive patients with chronic renal insufficiency and overt proteinuria, hyperkalaemia (‧ mEq/L) occurred in ‧ % (i. e. very common) of the patients in the irbesartan group and ‧ % of the patients in the placebo group
pl sz Dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek
en Paediatric patients with chronic renal failure
pl ie en Dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek
en Paediatric patients with chronic renal failure
pl Nie prowadzono badań dotyczących podawania wielokrotnych dawek mykofenolanu mofetylu chorym z ciężką przewlekłą niewydolnością nerek
en Multiple dosing of mycophenolate mofetil in patients with severe chronic renal impairment has not been studied
pl u Dorośli z przewlekłą niewydolnością nerek
en Adult patients with chronic renal failure
pl do U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, u których występują objawy kliniczne choroby na niedokrwiennej serca lub zastoinowej niewydolności krążenia, docelowe stężenie hemoglobiny należy ustalać indywidualnie
en In patients with chronic renal failure and clinical evidence of ischaemic heart disease or congestive heart failure, the target haemoglobin should be determined individually
pl U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek stężenie hemoglobiny w trakcie leczenia nie powinno przekraczać górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny zgodnie z zaleceniem w punkcie
en In patients with chronic renal failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the upper limit of the target haemoglobin concentration recommended in section
pl U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą z przewlekłą niewydolnością nerek i jawnym białkomoczem, hiperkaliemia (≥ ‧, ‧ mEq/l) wystąpiła u ‧, ‧ % pacjentów w grupie otrzymującej irbesartan i u ‧, ‧ % pacjentów w grupie placebo
en In diabetic hypertensive patients with chronic renal insufficiency and overt proteinuria, hyperkalaemia (‧ mEq/L) occurred in ‧ % of the patients in the irbesartan group and ‧ % of the patients in the placebo group
pl Stosowanie w niewydolności nerek: u pacjentów po przeszczepieniu nerek z ciężką przewlekłą niewydolnością nerek (przesączanie kłębuszkowe < ‧ ml/min/‧, ‧ m‧), poza okresem bezpośrednio po przeszczepieniu nerki, należy unikać podawania dawki większej niż ‧ g podawanej dwa razy na dobę
en Use in renal impairment: in renal transplant patients with severe chronic renal impairment (glomerular filtration rate < ‧ ml min-‧.‧ m-‧), outside the immediate post-transplant period, doses greater than ‧ g administered twice a day should be avoided
pl W niektórych przedklinicznych badaniach toksykologicznych prowadzonych u psów i szczurów (ale nie u małp) leczenie epoetyną alfa wiązało się z subklinicznym włóknieniem szpiku kostnego (włóknienie szpiku kostnego jest znanym powikłaniem przewlekłej niewydolności nerek u ludzi i może być związane z wtórną nadczynnością przytarczyc lub nieznanymi czynnikami
en In some preclinical toxicological studies in dogs and rats, but not in monkeys, epoetin alfa therapy was associated with subclinical bone marrow fibrosis (bone marrow fibrosis is a known complication of chronic renal failure in humans and may be related to secondary hyperparathyroidism or unknown factors
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 10132 zdań frazy przewlekła niewydolność nerek.Znalezione w 3,088 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.