wymowa: IPA: ˈpʃɛvut ˌpɔkarˈmɔvɨ

Tłumaczenia na język angielski:

 • alimentary canal   
  (noun   )
 • digestive system   
  (Noun  ) (noun   )
 • gastrointestinal system   
  (Noun  )
 • alimentary tract   
 • systema alimentarium   
  (Noun  )
 • systema digestorium   
  (Noun  )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

mikroflora przewodu pokarmowego
digestive tract microflora
motoryka przewodu pokarmowego
gastrointestinal motility; peristalsis; regurgitation; digestive tract motility; intestinal motility; stomach motility
treść przewodu pokarmowego
digestive tract content
wirusowe zakażenie przewodu pokarmowego
gastroenteritis; intestinal flu; stomach flu; infectious diarrhea; stomach bug; gastric flu; stomach virus; gastro

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przewód pokarmowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w przypadku surowca kategorii ‧ (innego niż obornik i treść przewodu pokarmowego) oraz produktów przetworzonych z nich uzyskanych sformułowanie nieprzeznaczone do spożycia przez zwierzęta
en in the case of Category ‧ material (other than manure and digestive tract content) and processed products derived therefrom, the words
pl W badaniach dotyczących toksyczności, trwających ‧ i ‧ tygodni, owrzodzenia przewodu pokarmowego u szczurów obserwowano również przy stężeniu preparatu porównywalnym do osiąganego po podaniu dawki terapeutycznej u ludzi
en In the ‧-and ‧-week toxicity study, gastrointestinal ulcers were also seen at exposures comparable to those seen in man at the therapeutic dose
pl Możliwość rozwoju niedrożności przewodu pokarmowego Ze względu na to, że tabletki produktu INVEGA nie odkształcają się i nie zmieniają w przewodzie pokarmowym swojego kształtu w sposób znaczący, zwykle nie należy podawać produktu INVEGA pacjentom z istniejącym uprzednio znacznym zwężeniem przewodu pokarmowego (patologicznym lub jatrogennym) lub pacjentom z dysfagią, czy mającym istotne trudności z połykaniem tabletek
en Potential for gastrointestinal obstruction Because the INVEGA tablet is non-deformable and does not appreciably change shape in the gastrointestinal tract, INVEGA should not ordinarily be administered to patients with preexisting severe gastrointestinal narrowing (pathologic or iatrogenic) or in patients with dysphagia or significant difficulty in swallowing tablets
pl w przypadku surowca kategorii ‧, innego niż obornik i treść przewodu pokarmowego oraz produktów przetworzonych z nich otrzymanych, zawierać sformułowanie „nie do spożycia przez zwierzęta” lub (iii
en in the case of Category ‧ material, other than manure and digestive tract content, and processed products derived therefrom, the words
pl Ilościowa ocena poziomu przeciwciał IgG anty-Helicobacter pylori CagA w surowicy pacjentów z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego
en Quantitive evaluation of IgG antibodies anti-Helicobacter pylori CagA in serum of patients with gastrointestinal diseases.
pl Substancje pobudzające motorykę przewodu pokarmowego, takie jak cyzapryd i metoklopramid mogą ‧ powodować wystąpienie interakcji farmakokinetycznych
en Pharmacokinetic interactions may be observed with gastrointestinal prokinetic agents such as cisapride and metoclopramide
pl W przypadku pacjentów przyjmujących jednocześnie kwas acetylosalicylowy w niskiej dawce (około ‧ % pacjentów) korzyści dla górnego odcinka przewodu pokarmowego wynikające z przyjmowania etorykoksybu nie były statystycznie istotne w porównaniu z diklofenakiem
en The upper GI benefit for etoricoxib compared with diclofenac was not statistically significant in patients taking concomitant low-dose aspirin (approximately ‧ % of patients
pl W szczególności obejmuje to następujące sytuacje zwiększające ryzyko krwawienia: – niedawne nakłucie dużych naczyń lub biopsja z narządu, – nieprawidłowości naczyń lub narządów, – niedawno przebyty epizod naczyniowo-mózgowy, udar lub zabieg chirurgiczny mózgu, – ciężkie niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, – bakteryjne zapalenie wsierdzia, – zaawansowane zaburzenie czynności nerek, – skaza krwotoczna, – niedawno przebyty większy zabieg chirurgiczny, – niedawno przebyte krwawienie (np. wewnątrzczaszkowe, z przewodu pokarmowego, śródgałkowe, w płucach), – wyraźne objawy krwawienia, – niedawno czynny wrzód trawienny, – wiek powyżej ‧ lat
en This particularly includes the following situations with increased bleeding risk: Recent puncture of large vessels or organ biopsy Anomaly of vessels or organs Recent cerebrovascular accident, stroke, or intracerebral surgery Severe uncontrolled hypertension Bacterial endocarditis Advanced renal impairment Haemorrhagic diathesis Recent major surgery Recent bleeding (e. g. intracranial, gastrointestinal, intraocular, pulmonary) Overt signs of bleeding Recent active peptic ulcer Age > ‧ years
pl Większość objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Xenical wynika z jego miejscowego działania w przewodzie pokarmowym
en The majority of unwanted effects related to the use of Xenical result from its local action in your digestive system
pl W rzadkich przypadkach obserwowane były działania niepożądane typowe dla niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) takie jak spadek apetytu, wymioty, biegunka, krwawienie z przewodu pokarmowego i osowiałość
en Typical adverse drug reactions of NSAIDs such as loss of appetite, vomiting, diarrhoea, faecal occult blood and apathy have occasionally been reported
pl Czynniki ryzyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego
en Risk factors of alimentary tract bleeding
pl Ze względu na możliwość nasilenia objawów podrażnienia błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego, należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u osób z czynnymi zaburzeniami ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego takimi, jak: trudności w połykaniu, choroby przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy, owrzodzenia lub u osób, u których ostatnio (w ciągu ostatniego roku) wystąpiły ciężkie choroby układu pokarmowego takie, jak wrzód trawienny, czynne krwawienie z przewodu pokarmowego, zabieg chirurgiczny w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego inny niż plastyka odźwiernika (patrz punkt
en Because there is a potential for worsening of the underlying disease, caution should be used when alendronate is given to patients with active upper gastrointestinal problems, such as dysphagia, oesophageal disease, gastritis, duodenitis, ulcers, or with a recent history (within the previous year) of major gastrointestinal disease such as peptic ulcer, or active gastrointestinal bleeding, or surgery of the upper gastrointestinal tract other than pyloroplasty (see section
pl Leczenie było dobrze tolerowane; najczęściej występującymi zdarzeniami niepożądanymi były zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego
en The treatment was well tolerated, the most commonly occurring adverse event were gastrointestinal disorders
pl Leki przeciwcholinergiczne (np. atropina, beperyden) mogą zwiększyć biodostępność tiazydowych leków moczopędnych poprzez zmniejszenie perystaltyki przewodu pokarmowego i opóźnienie opróżniania żołądka
en Anticholinergic agents (e. g. atropine, beperiden) may increase the bioavailability of thiazide-type diuretics by decreasing gastrointestinal motility and stomach emptying rate
pl Wchłanianie Oseltamiwir łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu fosforanu oseltamiwiru (proleku) i ulega wydajnemu przekształcaniu, głównie przez esterazy wątrobowe, do aktywnego metabolitu (karboksylanu oseltamiwiru
en Absorption Oseltamivir is readily absorbed from the gastrointestinal tract after oral administration of oseltamivir phosphate (pro-drug) and is extensively converted by predominantly hepatic esterases to the active metabolite (oseltamivir carboxylate
pl U pacjentów z nowotworami podścieliskowymi przewodu pokarmowego lub rakiem nerki, otrzymujących preparat SUTENT, rzadko (< ‧ %) obserwowano zapalenie trzustki
en Pancreatitis has been observed rarely (< ‧ %) in patients receiving SUTENT for GIST or MRCC
pl Istnieją rzadkie doniesienia o występowaniu objawów niedrożności związanych z przyjmowaniem leków w postaci nie zmieniających kształtu produktów o kontrolowanym uwalnianiu u pacjentów ze stwierdzonym zwężeniem w obrębie przewodu pokarmowego
en There have been rare reports of obstructive symptoms in patients with known strictures in association with the ingestion of medicines in non-deformable controlled-release formulations
pl W badaniach dotyczących toksyczności, trwających ‧ i ‧ tygodni, owrzodzenia przewodu pokarmowego u szczurów obserwowano również gdy stężenie produktu leczniczego było porównywalne do osiąganego po podaniu dawki terapeutycznej u ludzi
en In the ‧-and ‧-week toxicity study, gastrointestinal ulcers were also seen at exposures comparable to those seen in man at the therapeutic dose
pl w następstwie przetworzenia lub bez przetworzenia, w przypadku obornika, przewodu pokarmowego i jego treści, mleka, produktów na bazie mleka i siary, jaj i produktów jajecznych, jeżeli właściwy organ uznał, że nie stwarzają one ryzyka dla rozprzestrzeniania poważnej choroby zakaźnej
en in the case of manure, digestive tract and its content, milk, milk-based products, colostrum, eggs and egg products which the competent authority does not consider to present a risk for the spread of any serious transmissible disease, following or without prior processing
pl Dzięki przezskórnemu podawaniu produktu nie oczekuje się wpływu posiłku i chorób przewodu pokarmowego
en Because the patch is administered transdermally, no effect of food and gastrointestinal conditions is expected
pl Wprowadzenie Fentanyl charakteryzuje się wysoką lipofilnością i jest bardzo szybko wchłaniany przez śluzówkę jamy ustnej i wolniej drogą konwencjonalną z przewodu pokarmowego
en General introduction Fentanyl is highly lipophilic and can be absorbed very rapidly through the oral mucosa and more slowly by the conventional gastrointestinal route
pl Objawy ze strony przewodu pokarmowego u psów występowały przy ekspozycji równej lub mniejszej od ekspozycji stwierdzanej w warunkach klinicznych po podaniu zalecanej dawki leku
en Gastrointestinal effects were observed in the dog at systemic exposure levels equivalent to or less than the clinical exposure at the recommended dose
pl Większość przewidywanych objawów toksyczności dotyczy przewodu pokarmowego, supresji szpiku kostnego i wątroby
en The major anticipated toxicities are gastrointestinal, bone marrow suppression and hepatic toxicity
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5189 zdań frazy przewód pokarmowy.Znalezione w 1,763 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.