wymowa: IPA: ˈpʃɛvut ˌpɔkarˈmɔvɨ

Tłumaczenia na język angielski:

  • alimentary canal   
    (noun   )
  • alimentary tract   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

mikroflora przewodu pokarmowegodigestive tract microflora
motoryka przewodu pokarmowegogastrointestinal motility
treść przewodu pokarmowegodigestive tract content
wirusowe zakażenia przewodu pokarmowegogastroenteritis
wirusowe zakażenie przewodu pokarmowegogastroenteritis

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przewód pokarmowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
w przypadku surowca kategorii ‧ (innego niż obornik i treść przewodu pokarmowego) oraz produktów przetworzonych z niego otrzymanych – nie do spożycia przez zwierzęta; jednak gdy surowiec kategorii ‧ jest przeznaczony do żywienia zwierząt określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. c) zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowym artykule, etykieta powinna zawierać wyrazy do żywienia uzupełnione nazwą określonego gatunku zwierząt, do żywienia których przeznaczony jest dany surowiecin the case of Category ‧ material (other than manure and digestive tract content) and processed products derived therefrom, not for animal consumption; however, when Category ‧ material is intended for the feeding of animals referred to in Article ‧(c) under the conditions provided for in that Article, the label shall instead indicate for feeding to ... completed with the name of the specific species of those animals for the feeding of which the material is intended
Stosowanie preparatu często powoduje działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, w tym nudności, wymioty i biegunkęIts use is commonly associated with gastrointestinal adverse reactions, including nausea, vomiting, and diarrhoea
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu BYETTA u pacjentów przyjmujących doustnie produkty lecznicze, które wymagają szybkiego wchłaniania z przewodu pokarmowym lub leki o wąskim wskaźniku terapeutycznymBYETTA should be used with caution in patients receiving oral medicinal products that require rapid gastrointestinal absorption and medicinal products with a narrow therapeutic ratio
Związane z leczeniem prowadzące do zgonu krwawienie z przewodu pokarmowego wystąpiło u ‧, ‧ % pacjentów otrzymujących placebo w badaniu ‧ fazy u pacjentów z GISTTreatment-related fatal gastrointestinal bleeding occurred in ‧ % of patients receiving placebo in the GIST Phase ‧ study
W następujących sytuacjach klinicznych należy rozważyć stosowanie topotekanu dożylnie: niekontrolowane wymioty, zaburzenia połykania, niekontrolowana biegunka, stany kliniczne oraz stosowanie leków, które mogą zaburzyć motorykę przewodu pokarmowego i wchłanianie lekuIntravenous topotecan should be considered in the following clinical situations: uncontrolled emesis, swallowing disorders, uncontrolled diarrhoea, clinical conditions and medication that may alter gastrointestinal motility and drug absorption
Zastosowanie metody PCR w wykrywaniu patogenności szczepów Helicobacter pyroli izolowanych z górnego odcinka przewodu pokarmowegoUse of PCR method to detecting the pathogenicity of Helicobacter pylori strains isolated from upper segment of digestive tract
Rola pielęgniarki w diagnostyce górnego odcinka przewodu pokarmowegoThe role of nurses in the diagnosis of upper gastrointestinal tract
Objawy ze strony przewodu pokarmowego u psów występowały przy ekspozycji równej lub mniejszej od ekspozycji stwierdzanej w warunkach klinicznych po podaniu zalecanej dawki lekuGastrointestinal effects were observed in the dog at systemic exposure levels equivalent to or less than the clinical exposure at the recommended doses
Ogólne odczucie osłabienia, obrzęk wywołany zatrzymaniem płynów, ból (w tym ból brzucha, pleców, klatki piersiowej i stawów), mdłości (nudności i wymioty), biegunka, gorączka, ból gardła, opryszczka i stany zapalne w jamie ustnej i (lub) przewodzie pokarmowym, kaszel, krwotok z nosa, wyciek z nosa, wysypka, swędzenie, zaburzenia w obrębie paznokci, trądzik, suchość skóry, jadłowstręt, zadyszka, niski poziom potasu w krwi (co może powodować osłabienie mięśni), mała liczba krwinek czerwonych, wysoki poziom cukru we krwi, wysoki poziom cholesterolu i innych związków tłuszczowych we krwi, ropnie, zakażenia, zakażenia dróg moczowych, nieprawidłowa czynność nerek (w tym niewydolność nerek), zmiana odczuwania smakuGeneral feeling of weakness, swelling due to fluid retention, pain (including abdominal, back, chest and joint pain), feeling or being sick (nausea and vomiting), diarrhoea, fever, sore throat, sores and inflammation in the mouth and/or the digestive tract, cough nose bleed, runny nose, rash, itching, nail disorder, acne, dry skin, anorexia, shortness of breath, low levels of potassium in the blood (which may cause muscle weakness), low red blood cell count, high blood sugar, high cholesterol and other blood fats, abscess, infections, urinary tract infections, abnormal kidney function (including kidney failure), change in the sense of taste
Ból brzucha i krwotok z przewodu pokarmowego były najczęściej obserwowane u pacjentów z GISTAbdominal pain and gastrointestinal haemorrhage were most commonly observed in GIST patients
Grupa farmakoterapeutyczna: leki wpływające na przewód pokarmowy oraz metabolizm, kod ATCPharmacotherapeutic group: alimentary tract and metabolism product, ATC code
Leki przeciwcholinergiczne (np. atropina, beperyden) mogą zwiększyć biodostępność tiazydowych leków moczopędnych poprzez zmniejszenie perystaltyki przewodu pokarmowego i opóźnienie opróżniania żołądkaAnticholinergic agents (e. g. atropine, beperiden) may increase the bioavailability of thiazide-type diuretics by decreasing gastrointestinal motility and stomach emptying rate
przewód pokarmowy, śródjelicie, żołądkowe i śródjelitowe węzły chłonne (łac. gastrici, mesenterici, craniales i caudalesthe gastro-intestinal tract, the mesentery, the gastric and mesenteric lymph nodes (Lnn. gastrici mesenterici, craniales and caudales
W badaniach klinicznych, tak jak po stosowaniu innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia owrzodzenia przewodu pokarmowego lub innych powikłań ze strony przewodu pokarmowego po stosowaniu parekoksybu jednocześnie z małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego w porównaniu z parekoksybem stosowanym w monoterapiiIn the submitted studies, as with other NSAIDs, an increased risk of gastrointestinal ulceration or other gastrointestinal complications compared to use of parecoxib alone was shown for concomitant administration of low-dose acetylsalicylic acid (see section
Do dwóch dużych badań otwartych włączono ‧ pacjentów z nowotworem, otrzymujących chemioterapię bez pochodnych platyny, w tym ‧ z guzami litymi (piersi-‧, płuc-‧, narządu rodnego-‧, przewodu pokarmowego-‧ i innymi rodzajami guzów-‧) oraz ‧ pacjentów z nowotworami krwiIn two large, open-label studies, ‧ cancer patients receiving non-platinum chemotherapy were included, ‧ with solid tumours (‧ breast, ‧ lung, ‧ gynaecological, ‧ gastro-intestinal, and ‧ other tumour types) and ‧ with haematological malignancies
Nie wiadomo, czy somatropina jest wydzielana do mleka kobiecego, ale jest mało prawdopodobne, aby z przewodu pokarmowego dziecka białko zostało wchłonięte w nienaruszonej postaciIt is not known if somatropin is excreted into breast milk, but absorption of intact protein from the gastrointestinal tract of the infant is extremely unlikely
zakażenia przewodu pokarmowego wywołane przez E. coli;-zakażenia układu moczowo-płciowego wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące;-zakażenia ran i ropnie wywołane przez Streptococcus spp., Staphylococcus aureusurogenital infections caused by bèta-haemolytic streptococci;-wounds and abscesses by Streptococcus spp., Staphylococcus aureus
Obecnie brak jest danych dotyczących zaleceń dawkowania u pacjentów z GIST po resekcji w obrębie przewodu pokarmowegoThere are currently no data available to support specific dosing recommendations for GIST patients based on prior gastrointestinal resection
W badaniach toksyczności po podaniu dawek wielokrotnych wykazano, że główne narządy docelowe stanowią tkanki, w których zachodzą dynamiczne podziały komórkowe: szpik kostny, tkanka limfatyczna, jądra oraz przewód pokarmowyRepeat-dose toxicity studies have shown that primary target organs were tissues that undergo rapid cell division: bone marrow, lymphoid tissue, testes and digestive tract
Leki przeciwcholinergiczne mog powodowa hamowanie motoryki przewodu pokarmowego.Dlatego, z uwagi na ryzyko wywołania niedro no ci przewodu pokarmowego, nale y zachowa ostro no podczas stosowania tych leków u pacjentów, u których wyst puj schorzenia przebiegaj ce z utrudnieniem opró niania przewodu pokarmowegoAnticholinergic medicinal products may decrease gastrointestinal motility and should be used with caution in patients with gastrointestinal obstructive disorders because of the risk of gastric retention
Mutacje wtórne w KIT, jako przyczyna oporności na leczenie imatinibem w nowotworach podścieliska przewodu pokarmowego.KIT secondary mutations as the cause of resistance to imatinib therapy in gastrointestinal stromal tumors.
• Reakcje ze strony przewodu pokarmowegoGastrointestinal Reactions
W badaniach narażenia długotrwałego w dawkach z przedziału najwyższej proponowanej dawki terapeutycznej dla ludzi kwas zoledronowy działał toksycznie na inne narządy, w tym na przewód pokarmowy, wątrobę, śledzionę i płuca, oraz w miejscu dożylnego podaniaLonger-term repeat administration at doses bracketing the highest intended human therapeutic dose of zoledronic acid produced toxicological effects in other organs, including the gastrointestinal tract, liver, spleen and lungs, and at intravenous injection sites
Ból w przebiegu niedrożności przewodu pokarmowego u koniPain associated with equine colic
W podpunktach określa się procedurę dla każdej z dróg narażenia, tj. przez drogi oddechowe, przez kontakt ze skórą, z oczami oraz przez przewód pokarmowySubdivisions shall be used to indicate the procedure for each route, such as inhalation, skin, eye and ingestion
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5189 zdań frazy przewód pokarmowy.Znalezione w 2,579 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.