wymowa: IPA: ˈpʃɛvut ˌpɔkarˈmɔvɨ

Tłumaczenia na język angielski:

  • alimentary canal   
    (noun   )
  • alimentary tract   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

mikroflora przewodu pokarmowego
digestive tract microflora
motoryka przewodu pokarmowego
gastrointestinal motility
treść przewodu pokarmowego
digestive tract content

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przewód pokarmowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jednakże, przedawkowanie doustnej postaci leku może spowodować wystąpienie objawów z górnego odcinka przewodu pokarmowego, takich jak podrażnienie żołądka, zgaga, zapalenie przełyku, zapalenie lub owrzodzenie żołądka
en However, oral overdosage may result in upper gastrointestinal events, such as upset stomach, heartburn, oesophagitis, gastritis or ulcer
pl Krwawienie z przewodu pokarmowego
en Gastrointestinal bleeding
pl W każdym z badań terenowych zwierzęta różnych ras, grup wiekowych i o różnej masie ciała, w sposób naturalny zarażone pasożytami bytującymi w przewodzie pokarmowym takimi jak robaki obłe i robaki płaskie, leczono preparatem Profender albo innym lekiem zarejestrowanym w Unii Europejskiej dla tego wskazania
en In each of the field studies, animals of various breeds, age groups and different weights that were naturally infected with parasitic gastrointestinal roundworms or tapeworms, were treated either with Profender or another medicine which is authorised in the European Union for this indication
pl Często Krwotok z przewodu pokarmowego
en Gastrointestinal disorders Common
pl U pacjentów leczonych docetakselem w monoterapii w dawce ‧ mg/m‧ pc., u których wystąpiło zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT i (lub) AspAT) powyżej ‧, ‧-krotnej wartości GGN jednocześnie ze zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej-powyżej ‧, ‧-krotnej wartości GGN, zwiększa się ryzyko wystąpienia poważnych reakcji niepożądanych, takich jak zagrażająca życiu posocznica, zagrażające życiu krwawienie z przewodu pokarmowego, gorączka neutropenicza, zakażenia, trombocytopenia, zapalenie jamy ustnej i osłabienie
en In patients treated with docetaxel at ‧ mg/m‧ as single agent who have serum transaminase levels (ALT and/or AST) greater than ‧ times the ULN concurrent with serum alkaline phosphatase levels greater than ‧ times the ULN, there is a higher risk of developing severe adverse reactions such as toxic deaths including sepsis and gastrointestinal haemorrhage which can be fatal, febrile neutropenia, infections, thrombocytopenia, stomatitis and asthenia
pl Stan emocjonalny w chorobie nowotworowej przewodu pokarmowego jako czynnik aktywizujący machanizm zaprzeczania chorobie
en The emotional state in tumor of the alimetary canal as a factor that activates the mechanisms of rejection in the illness.
pl Preparatu Kentera nie należy stosować u osób, u których może występować nadwrażliwość (alergia) na oksybutyninę lub jakikolwiek inny składnik preparatu, a także u pacjentów z zatrzymaniem moczu (trudnościami z oddawaniem moczu), ciężkimi chorobami przewodu pokarmowego, źle kontrolowaną jaskrą z wąskim kątem przesączania (podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym w oku pomimo leczenia), a także z miastenią (chorobą nerwów, która powoduje osłabienie mięśni
en Kentera should not be used in people who may be hypersensitive (allergic) to oxybutynin or any of the other ingredients, and in patients with urinary retention (difficulty in passing urine), severe gastro-intestinal conditions, uncontrolled narrow-angle glaucoma (increased eye pressure even with treatment) or myasthenia gravis (a disease of the nerves causing muscle weakness
pl Escherichia coli (E. coli) jest bakterią bardzo często występując ą w przewodzie pokarmowym i wchodzącą w skład normalnej flory bakteryjnej.
en Escherichia coli (E.coli) are very common bacteria in the gastrointestinal tract, and part of the normal bacterial flora.
pl Uszkodzeniom przewodu pokarmowego można było zapobiegać podając doustnie roztwory soli i poprzez izolowanie zwierząt w grupach
en Gastric lesions could be prevented/ameliorated by oral saline supplementation and group housing of animals
pl W rzadkich przypadkach obserwowane były działania niepożądane typowe dla niesterydowych leków przeciwzapalnych (NSAID) takie jak spadek apetytu, wymioty, biegunka, krwawienie z przewodu pokarmowego, osowiałość i zaburzenia pracy nerek
en Typical adverse drug reactions of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) such as loss of appetite, vomiting, diarrhoea, faecal occult blood, apathy and renal failure have occasionally been reported
pl Zaburzenia żołądka i jelit Podczas leczenia celekoksybem opisywano przypadki powikłań ze strony przewodu pokarmowego (perforacje, owrzodzenia lub krwawienia), niektóre z nich zakończone zgonem pacjenta
en Gastro-intestinal disorder Upper gastrointestinal complications [ perforations, ulcers or bleeds (PUBs) ], some of them resulting in fatal outcome, have occurred in patients treated with celecoxib
pl W rzadkich przypadkach obserwowane były działania niepożądane typowe dla niesterydowych leków przeciwzapalnych (NSAID) takie jak spadek apetytu, wymioty, biegunka, krwawienie z przewodu pokarmowego, osowiałość i niewydolność nerek
en Typical adverse drug reactions of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) such as loss of appetite, vomiting, diarrhoea, faecal occult blood, apathy and renal failure have occasionally been reported
pl Zapalenie płuc, grypa, zakażenie dróg oddechowych, moniliaza układu oddechowego, zakażenie przewodu pokarmowego, kandydoza, zapalenie przewodu pokarmowego, infekcja, zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła, zapalenie zatok, grzybicze zakażenie skóry, kandydoza skóry, kandydoza pochwy, zapalenie błony śluzowej nosa
en Pneumonia, influenza, respiratory tract infection, respiratory moniliasis, gastrointestinal infection, candidiasis, gastroenteritis, infection, bronchitis, pharyngitis, sinusitis, fungal skin infection, skin candida, vaginal candidiasis, rhinitis
pl Nie stosować u zwierząt z objawami schorzeń przewodu pokarmowego takimi jak podrażnienie i krwawienie, u zwierząt z upośledzoną wydolnością wątroby, serca lub nerek, u zwierząt ze schorzeniami krwotocznymi
en Do not use in animals suffering from gastrointestinal disorders such as irritation and haemorrhage, impaired hepatic, cardiac or renal function and haemorrhagic disorders
pl Wydaje się, że mechanizm ten polega na przerwaniu krążenia jelitowo-wątrobowego metabolitu i/lub usuwaniu A‧ ze światła przewodu pokarmowego
en The mechanism is thought to be by interruption of enterohepatic recycling and/or gastrointestinal dialysis of A
pl Vimpat ‧ mg/dobę okazał się również skuteczny w kontrolowanych badaniach w leczeniu uzupełniającym, jednak skuteczność była podobna do obserwowanej po dawce ‧ mg/dobę a pacjenci gorzej tolerowali dawkę ‧ mg/dobę z powodu działań niepożądanych dotyczących OUN i przewodu pokarmowego
en Vimpat ‧ mg/day was also shown to be effective in controlled adjunctive therapy trials, although the efficacy was similar to ‧ mg/day and patients were less likely to tolerate this dose because of CNS-and gastrointestinal-related adverse reactions
pl W kluczowych badaniach, w których wystąpiły reakcje niepożądane ze strony przewodu pokarmowego takie, jak utrata łaknienia, zmniejszenie masy ciała, dobową dawkę walproinianu zmniejszano o około ‧ % tygodniowo
en In the pivotal studies in the event of gastrointestinal adverse reactions such as loss of appetite, loss of weight, the daily dose of valproate was reduced by around ‧ % every week
pl Nie wiadomo, czy somatropina jest wydzielana do mleka kobiecego, ale jest mało prawdopodobne, aby z przewodu pokarmowego dziecka białko zostało wchłonięte w nienaruszonej postaci
en It is not known if somatropin is excreted into breast milk, but absorption of intact protein from the gastrointestinal tract of the infant is extremely unlikely
pl Pacjenci przyjmujący jednocześnie doustne kortykosteroidy, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub leki hamujące agregację płytek, takie jak kwas acetylosalicylowy w niskiej dawce, są narażeni na zwiększone ryzyko ciężkich powikłań ze strony przewodu pokarmowego (patrz niżej i patrz punkt
en Patients taking concomitant oral corticosteroids, selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) or anti-platelet agents such as low-dose acetylsalicylic acid are at increased risk of serious GI complications (see below and section
pl Ketokonazol i itrakonazol Wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu z przewodu pokarmowego następuje szybciej w obecności kwasu ołądkowego
en Ketoconazole and itraconazole The absorption of ketoconazole and itraconazole from the gastrointestinal tract is enhanced by the presence of gastric acid
pl Możliwość rozwoju niedrożności przewodu pokarmowego Ze względu na to, że tabletki produktu INVEGA nie odkształcają się i nie zmieniają w przewodzie pokarmowym swojego kształtu w sposób znaczący, zwykle nie należy podawać produktu INVEGA pacjentom z istniejącym uprzednio znacznym zwężeniem przewodu pokarmowego (patologicznym lub jatrogennym) lub pacjentom z dysfagią, czy mającym istotne trudności z połykaniem tabletek
en Potential for gastrointestinal obstruction Because the INVEGA tablet is non-deformable and does not appreciably change shape in the gastrointestinal tract, INVEGA should not ordinarily be administered to patients with preexisting severe gastrointestinal narrowing (pathologic or iatrogenic) or in patients with dysphagia or significant difficulty in swallowing tablets
pl Działanie stymulatorów białka CFTR na transport janów w przewodzie pokarmowym
en Effect of the CFTR protein stimulators on the ion transport in gastrointestinal tract
pl Endoskopowa ocena oddziaływania leków na aktywność motoryczną przewodu pokarmowego
en Endoscopic Assessment of Gastrointestinal Prokinetic Drugs.
pl Istnieją rzadkie doniesienia o występowaniu objawów niedrożności związanych z przyjmowaniem leków w postaci nie zmieniających kształtu produktów o kontrolowanym uwalnianiu u pacjentów ze stwierdzonym zwężeniem w obrębie przewodu pokarmowego
en There have been rare reports of obstructive symptoms in patients with known strictures in association with the ingestion of medicines in non-deformable controlled-release formulations
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5189 zdań frazy przewód pokarmowy.Znalezione w 3,106 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.