wymowa: IPA: ˈpʃɛvut ˌpɔkarˈmɔvɨ

Tłumaczenia na język angielski:

  • alimentary canal   
    (noun   )
  • alimentary tract   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

mikroflora przewodu pokarmowegodigestive tract microflora
motoryka przewodu pokarmowegogastrointestinal motility
treść przewodu pokarmowegodigestive tract content
wirusowe zakażenia przewodu pokarmowegogastroenteritis
wirusowe zakażenie przewodu pokarmowegogastroenteritis

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przewód pokarmowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jednakże, przedawkowanie doustnej postaci leku może spowodować wystąpienie objawów z górnego odcinka przewodu pokarmowego, takich jak podrażnienie żołądka, zgaga, zapalenie przełyku, zapalenie lub owrzodzenie żołądkaHowever, oral overdosage may result in upper gastrointestinal events, such as upset stomach, heartburn, oesophagitis, gastritis or ulcer
Krwawienie z przewodu pokarmowegoGastrointestinal bleeding
W każdym z badań terenowych zwierzęta różnych ras, grup wiekowych i o różnej masie ciała, w sposób naturalny zarażone pasożytami bytującymi w przewodzie pokarmowym takimi jak robaki obłe i robaki płaskie, leczono preparatem Profender albo innym lekiem zarejestrowanym w Unii Europejskiej dla tego wskazaniaIn each of the field studies, animals of various breeds, age groups and different weights that were naturally infected with parasitic gastrointestinal roundworms or tapeworms, were treated either with Profender or another medicine which is authorised in the European Union for this indication
Często Krwotok z przewodu pokarmowegoGastrointestinal disorders Common
U pacjentów leczonych docetakselem w monoterapii w dawce ‧ mg/m‧ pc., u których wystąpiło zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT i (lub) AspAT) powyżej ‧, ‧-krotnej wartości GGN jednocześnie ze zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej-powyżej ‧, ‧-krotnej wartości GGN, zwiększa się ryzyko wystąpienia poważnych reakcji niepożądanych, takich jak zagrażająca życiu posocznica, zagrażające życiu krwawienie z przewodu pokarmowego, gorączka neutropenicza, zakażenia, trombocytopenia, zapalenie jamy ustnej i osłabienieIn patients treated with docetaxel at ‧ mg/m‧ as single agent who have serum transaminase levels (ALT and/or AST) greater than ‧ times the ULN concurrent with serum alkaline phosphatase levels greater than ‧ times the ULN, there is a higher risk of developing severe adverse reactions such as toxic deaths including sepsis and gastrointestinal haemorrhage which can be fatal, febrile neutropenia, infections, thrombocytopenia, stomatitis and asthenia
Stan emocjonalny w chorobie nowotworowej przewodu pokarmowego jako czynnik aktywizujący machanizm zaprzeczania chorobieThe emotional state in tumor of the alimetary canal as a factor that activates the mechanisms of rejection in the illness.
Preparatu Kentera nie należy stosować u osób, u których może występować nadwrażliwość (alergia) na oksybutyninę lub jakikolwiek inny składnik preparatu, a także u pacjentów z zatrzymaniem moczu (trudnościami z oddawaniem moczu), ciężkimi chorobami przewodu pokarmowego, źle kontrolowaną jaskrą z wąskim kątem przesączania (podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym w oku pomimo leczenia), a także z miastenią (chorobą nerwów, która powoduje osłabienie mięśniKentera should not be used in people who may be hypersensitive (allergic) to oxybutynin or any of the other ingredients, and in patients with urinary retention (difficulty in passing urine), severe gastro-intestinal conditions, uncontrolled narrow-angle glaucoma (increased eye pressure even with treatment) or myasthenia gravis (a disease of the nerves causing muscle weakness
Escherichia coli (E. coli) jest bakterią bardzo często występując ą w przewodzie pokarmowym i wchodzącą w skład normalnej flory bakteryjnej.Escherichia coli (E.coli) are very common bacteria in the gastrointestinal tract, and part of the normal bacterial flora.
Uszkodzeniom przewodu pokarmowego można było zapobiegać podając doustnie roztwory soli i poprzez izolowanie zwierząt w grupachGastric lesions could be prevented/ameliorated by oral saline supplementation and group housing of animals
W rzadkich przypadkach obserwowane były działania niepożądane typowe dla niesterydowych leków przeciwzapalnych (NSAID) takie jak spadek apetytu, wymioty, biegunka, krwawienie z przewodu pokarmowego, osowiałość i zaburzenia pracy nerekTypical adverse drug reactions of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) such as loss of appetite, vomiting, diarrhoea, faecal occult blood, apathy and renal failure have occasionally been reported
Zaburzenia żołądka i jelit Podczas leczenia celekoksybem opisywano przypadki powikłań ze strony przewodu pokarmowego (perforacje, owrzodzenia lub krwawienia), niektóre z nich zakończone zgonem pacjentaGastro-intestinal disorder Upper gastrointestinal complications [ perforations, ulcers or bleeds (PUBs) ], some of them resulting in fatal outcome, have occurred in patients treated with celecoxib
W rzadkich przypadkach obserwowane były działania niepożądane typowe dla niesterydowych leków przeciwzapalnych (NSAID) takie jak spadek apetytu, wymioty, biegunka, krwawienie z przewodu pokarmowego, osowiałość i niewydolność nerekTypical adverse drug reactions of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) such as loss of appetite, vomiting, diarrhoea, faecal occult blood, apathy and renal failure have occasionally been reported
Zapalenie płuc, grypa, zakażenie dróg oddechowych, moniliaza układu oddechowego, zakażenie przewodu pokarmowego, kandydoza, zapalenie przewodu pokarmowego, infekcja, zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła, zapalenie zatok, grzybicze zakażenie skóry, kandydoza skóry, kandydoza pochwy, zapalenie błony śluzowej nosaPneumonia, influenza, respiratory tract infection, respiratory moniliasis, gastrointestinal infection, candidiasis, gastroenteritis, infection, bronchitis, pharyngitis, sinusitis, fungal skin infection, skin candida, vaginal candidiasis, rhinitis
Nie stosować u zwierząt z objawami schorzeń przewodu pokarmowego takimi jak podrażnienie i krwawienie, u zwierząt z upośledzoną wydolnością wątroby, serca lub nerek, u zwierząt ze schorzeniami krwotocznymiDo not use in animals suffering from gastrointestinal disorders such as irritation and haemorrhage, impaired hepatic, cardiac or renal function and haemorrhagic disorders
Wydaje się, że mechanizm ten polega na przerwaniu krążenia jelitowo-wątrobowego metabolitu i/lub usuwaniu A‧ ze światła przewodu pokarmowegoThe mechanism is thought to be by interruption of enterohepatic recycling and/or gastrointestinal dialysis of A
Vimpat ‧ mg/dobę okazał się również skuteczny w kontrolowanych badaniach w leczeniu uzupełniającym, jednak skuteczność była podobna do obserwowanej po dawce ‧ mg/dobę a pacjenci gorzej tolerowali dawkę ‧ mg/dobę z powodu działań niepożądanych dotyczących OUN i przewodu pokarmowegoVimpat ‧ mg/day was also shown to be effective in controlled adjunctive therapy trials, although the efficacy was similar to ‧ mg/day and patients were less likely to tolerate this dose because of CNS-and gastrointestinal-related adverse reactions
W kluczowych badaniach, w których wystąpiły reakcje niepożądane ze strony przewodu pokarmowego takie, jak utrata łaknienia, zmniejszenie masy ciała, dobową dawkę walproinianu zmniejszano o około ‧ % tygodniowoIn the pivotal studies in the event of gastrointestinal adverse reactions such as loss of appetite, loss of weight, the daily dose of valproate was reduced by around ‧ % every week
Nie wiadomo, czy somatropina jest wydzielana do mleka kobiecego, ale jest mało prawdopodobne, aby z przewodu pokarmowego dziecka białko zostało wchłonięte w nienaruszonej postaciIt is not known if somatropin is excreted into breast milk, but absorption of intact protein from the gastrointestinal tract of the infant is extremely unlikely
Pacjenci przyjmujący jednocześnie doustne kortykosteroidy, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub leki hamujące agregację płytek, takie jak kwas acetylosalicylowy w niskiej dawce, są narażeni na zwiększone ryzyko ciężkich powikłań ze strony przewodu pokarmowego (patrz niżej i patrz punktPatients taking concomitant oral corticosteroids, selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) or anti-platelet agents such as low-dose acetylsalicylic acid are at increased risk of serious GI complications (see below and section
Ketokonazol i itrakonazol Wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu z przewodu pokarmowego następuje szybciej w obecności kwasu ołądkowegoKetoconazole and itraconazole The absorption of ketoconazole and itraconazole from the gastrointestinal tract is enhanced by the presence of gastric acid
Możliwość rozwoju niedrożności przewodu pokarmowego Ze względu na to, że tabletki produktu INVEGA nie odkształcają się i nie zmieniają w przewodzie pokarmowym swojego kształtu w sposób znaczący, zwykle nie należy podawać produktu INVEGA pacjentom z istniejącym uprzednio znacznym zwężeniem przewodu pokarmowego (patologicznym lub jatrogennym) lub pacjentom z dysfagią, czy mającym istotne trudności z połykaniem tabletekPotential for gastrointestinal obstruction Because the INVEGA tablet is non-deformable and does not appreciably change shape in the gastrointestinal tract, INVEGA should not ordinarily be administered to patients with preexisting severe gastrointestinal narrowing (pathologic or iatrogenic) or in patients with dysphagia or significant difficulty in swallowing tablets
Działanie stymulatorów białka CFTR na transport janów w przewodzie pokarmowymEffect of the CFTR protein stimulators on the ion transport in gastrointestinal tract
Endoskopowa ocena oddziaływania leków na aktywność motoryczną przewodu pokarmowegoEndoscopic Assessment of Gastrointestinal Prokinetic Drugs.
Istnieją rzadkie doniesienia o występowaniu objawów niedrożności związanych z przyjmowaniem leków w postaci nie zmieniających kształtu produktów o kontrolowanym uwalnianiu u pacjentów ze stwierdzonym zwężeniem w obrębie przewodu pokarmowegoThere have been rare reports of obstructive symptoms in patients with known strictures in association with the ingestion of medicines in non-deformable controlled-release formulations
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5189 zdań frazy przewód pokarmowy.Znalezione w 2,874 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.