Tłumaczenia na język angielski:

 • entrepreneurship   
  (noun   )
   
  nauka lub sztuka podejmowania ryzyka i innowacyjności w budowaniu biznesu
   
  zespół cech człowieka stanowiących o chęci i powodzeniu w załatwianiu różnych spraw (bycie przedsiębiorczym)
   
  quality of being an entrepreneur
 • enterprise     
  (verb, noun   )
   
  ogół przedsiębiorców i przedsiębiorstw
 • adventurousness   
   
  zespół cech człowieka stanowiących o chęci i powodzeniu w załatwianiu różnych spraw (bycie przedsiębiorczym)
 • enterpreneurship   
 • initiative   
  (noun, adjv   )
 • resourcefulness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Operatywność
 
Cecha pożądana u biznesmena, człowieka interesu
 
Zaradność
 
Czynność
 
aktywność, operatywność, prężność
 
ruchliwość, mobilność, zaangażowanie
 
rzutkość, energiczność, energia
 
witalizm, duch
 
Ruchliwość dla właściciela firmy
 
Komercja, nastawienie na zysk
 
Inwencja, operatywność
 
zapał, werwa, temperament
 
inicjatywa, zaradność, spryt
 
pomysłowość, kreatywność, inwencja
 
Inicjatywa, operatywność
 
wigor, żywotność, witalność
 
Rzutkość
 
Kupiectwo, nastawienie na zysk
 
Prężność
 
Obrotność
 
Komercyjność, nastawienie na zysk
 
sprężystość, dynamiczność, dynamizm
 
Rozmach

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Centre for the Development of Enterprise
inicjatywność i przedsiębiorczość
sense of initiative and entrepreneurship
Ministrowie przedsiębiorczości
Minister for Enterprise
program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji
Entrepreneurship and Innovation Programme

Przykładowe zdania z "przedsiębiorczość", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Skuteczność modelu "flexicurity” w zakresie europejskiego rynku pracy może być wątpliwa, jeśli nie będą towarzyszyć mu inne działania i propozycje na rzecz promowania przedsiębiorczości i ułatwiania zakładania firm, takich jak np. ustanawianie statutu europejskich przedsiębiorstw prywatnych.
en Mr President, the so-called flexicurity model is unlikely to be effective in the European labour market unless it is accompanied by other actions and proposals aimed at promoting entrepreneurship and making it easier to set up businesses. I have in mind, for example, the work on drawing up a statute for the European private company.
pl Przedsiębiorczość jest wielopłaszczyznowym zjawiskiem, obejmującym takie elementy jak inicjatywa, podejmowanie ryzyka i innowacyjność
en Entrepreneurship is a complex phenomenon that comprises elements of a sense of initiative, risk-taking and innovation
pl W rezultacie, projekty te nie mogą być przedmiotem polityki, której priorytetem i dogmatem jest konkurencja, deregulacja lub tak zwana zdolność dostosowawcza oraz przedsiębiorczość, które są priorytetami strategii lizbońskiej.
en As a result, these projects must not be subject to a policy which has, as its priority and dogma, the competition, deregulation or so-called adaptability and entrepreneurship which are priorities of the Lisbon Strategy.
pl zwraca się do Państw Członkowskich o przedsięwzięcie inicjatyw i środków zmierzających do wspierania i promowania przedsiębiorczości kobiet, tak by dać im możliwość rozwijania przedsiębiorczości i przyczyniania się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności
en Calls on the Member States to take initiatives to support and measures to promote women as entrepreneurs in order to give women the opportunity to develop their entrepreneurial spirit and to contribute to economic development and competitiveness
pl Wykorzystanie niektórych instrumentów komunikacji marketingowej w promowaniu idei przedsiębiorczości na przykładzie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
en The use of certain instruments of marketing communication in promoting the idea of entrepreneurship as an example of Academic Incubators of Entrepreneurship
pl Ponieważ nie ma z nami przewodniczącego Barroso, powstrzymam się od komentarza dotyczącego Europejskiego Instytutu Technologicznego i przejdę do ustawy o drobnej przedsiębiorczości, komunikatu Komisji dla małych przedsiębiorstw, ponieważ w tym środowisku budzi on znaczne nadzieje.
en As President Barroso is not here, I will forbear from commenting on the European Institute of Technology and move on swiftly to mention the Small Business Act, the Commission communication for small businesses, because there are high expectations in the small business community of this proposal.
pl Jest ponadto przekonany, że rewitalizacja miast powinna prowadzić do zacieśnienia więzów między edukacją, przedsiębiorczością, badaniami naukowymi i innowacyjnością oraz do tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw
en also believes that urban regeneration should strengthen the links between education, business and research and innovation, and promote new innovative businesses
pl Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ‧/‧/WE Rady w sprawie wieloletniego programu dla przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) (‧-‧ r.) [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
en Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Council Decision ‧/‧/EC on a multiannual programme for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) (‧-‧) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- Committee on Industry, Research and Energy
pl Projekt przewodniEuropejski program walki z ubóstwem: rozwój agendy na rzecz włączenia społecznego, ukierunkowanej na szczebel terytorialny i mającej na celu poprawę skuteczności i dostępności usług socjalnych oraz integrację ludzi wykluczonych z rynku pracy; poprawa komplementarności między funduszami UE przeznaczonymi na walkę z wykluczeniem społecznym i ubóstwem i jednocześnie wykorzystanie kompetencji prawnych i programów dostosowanych do potrzeb lokalnych; stworzenie nowego wymiaru walki z ubóstwem poprzez wyraźne uznanie – za pośrednictwem nowych europejskich ram na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości kobiet – potrzeb kobiet w miejscu pracy oraz kobiet-przedsiębiorców; uznanie potrzeby zwrócenia się w stronę młodzieży i dzieci; tworzenie regionalnych obserwatoriów zajmujących się monitorowaniem wskaźników i polityk związanych z włączeniem społecznym
en Flagship Initiative: European Platform against Poverty: developing a territorialised social inclusion agenda to make local social services more effective and accessible to all and integrating people who are excluded from the labour market; better complementarity between EU funds addressing social inclusion and fight against poverty while using legal competences and tailored programmes to the local needs; creating a new dimension for combating poverty by recognizing the explicit needs of women in the workplace and as entrepreneurs through a new European Framework for Women's Economic Development and Enterprise; recognising the need for a focus on young people and children; establishment of regional observatories to monitor indicators and policies related to social inclusion
pl System edukacyjny powinien promować inicjatywy w zakresie przedsiębiorczości oraz podejmowanie ryzyka
en The education system needs to encourage entrepreneurial initiatives and risk-taking
pl Zwraca poza tym uwagę na fakt, że nastawienie do przedsiębiorczości kształtuje się bardzo wcześnie
en further notes that attitudes to entrepreneurship are formed at a very young age
pl Dobra jakość warunków pracy wraz z promocją zatrudnienia i przedsiębiorczości znajdują się w centrum uwagi strategii zatrudnienia Unii Europejskiej
en A good quality of working life together with the promotion of employment and entrepreneurship are central to the European Union's employment strategy
pl Swoboda przedsiębiorczości dla usługodawców
en Freedom of establishment for providers
pl zgodnie z Traktatem, począwszy od końca okresu przejściowego, zabronione jest stosowanie jakichkolwiek praktyk dyskryminacyjnych ze względu na przynależność państwową w odniesieniu do przedsiębiorczości i świadczenia usług
en Whereas, pursuant to the Treaty, all discriminatory treatment based on nationality with regard to establishment and provision of services is prohibited as from the end of the transitional period
pl Owszem, zgodnie z tym, co mówi się w dyskusjach i debatach na temat kształtu naszego pakietu na okres po 2012 roku, na tle poważnej ogólnoświatowej recesji gospodarczej i kryzysu finansowego, będzie nam potrzebne wnikliwe zarządzanie, będziemy się musieli wykazać przedsiębiorczością i talentem organizacyjnym oraz innowacyjnością w nauce.
en Yes, as we discuss and debate our post-2012 package against a backdrop of serious global economic recession and financial crisis, we will need all the incisive governance, entrepreneurial flair and scientific innovation that we can muster.
pl Wielkopolska przedsiębiorczość. Pozycja małych i średnich przedsiębiorstw w lokalnej gospodarce w latach 2004-2009.
en Entrepreneurship in Wielkopolska. Position of small and medium sized enterprises in local economy in 2004-2009
pl Po trzecie, chciałbym podkreślić znaczenie strategii na rzecz stymulowania przedsiębiorczości.
en Thirdly, I should like to stress the importance of policies to stimulate entrepreneurship.
pl Czy to wiatr niszczy stojące w portach łodzie rybackie, domy rybaków, drobną przedsiębiorczość i stocznie?
en In ports, is it the wind destroying fishing craft, fishermen's livelihoods, small businesses and shipyards?
pl Aby odróżnić swobodę przedsiębiorczości od swobodnego przepływu usług, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości kluczowym elementem jest kwestia, czy podmiot gospodarczy prowadzi przedsiębiorstwo w państwie członkowskim, w którym świadczy daną usługę, czy też nie
en As regards the distinction between the freedom of establishment and the free movement of services, according to the case law of the Court of Justice the key element is whether or not the operator is established in the Member State where it provides the service concerned
pl powszechny program stanowi, że wszystkie gałęzie reasekuracji muszą być, bez wyróżnień, przed końcem ‧ r. zliberalizowane w zakresie zarówno prawa przedsiębiorczości jak i świadczenia usług
en Whereas the General Programmes provide that all branches of reinsurance must, without distinction, be liberalised before the end of ‧ as regards both right of establishment and provision of services
pl Wśród mocnych stron słoweńskiego programu reform i jego realizacji w ‧ r. wymienić należy: działania w zakresie reformy fiskalnej; różnego rodzaju działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; zmiana inwestorów publicznych w inwestorów portfelowych; zmniejszający się udział pomocy państwa w PKB; dążenie do całkowitej liberalizacji rynku energetycznego oraz wprowadzenie na ten rynek konkurenta
en The strengths of the National Reform Programme and its implementation include: the fiscal reform efforts; the various measures to promote entrepreneurship; the ongoing restructuring of State funds into portfolio investors; the decreasing share of State aid in GDP; and the progress towards the full liberalisation of energy markets and the creation of a second player in the market
pl na piśmie. - (PT) Sprawozdanie wykazuje silne tendencje neoliberalne, raz jeszcze pokazując, że Parlament Europejski skłania się ku dalszej liberalizacji, wyższej rentowności kapitału dla przedsiębiorczości i grup finansowych, które już teraz notują zyski w wysokości 35% lub wyższe.
en in writing. - (PT) This report has a very strong neoliberal bias, showing once again that the European Parliament is bent on ever more liberalisation, more returns on capital for business and financial groups that are already recording profits of 35% or more.
pl Zgadzam się z opinią sprawozdawczyni, że powinniśmy wpierać postawę przedsiębiorczości wśród kobiet oraz podejmowane przez nie inicjatywy, zwłaszcza poprzez promowanie kobiecej przedsiębiorczości, sieci kobiet przedsiębiorców oraz rozwiązań w sektorze finansowym ułatwiających dostęp kobiet przedsiębiorców z obszarów wiejskich do inwestycji i kredytów - wyposażając je bardziej skutecznie na rynku pracy i pozwalając na rozwój takich form biznesu, które pozwolą im prowadzić stabilne życie.
en I agree with the rapporteur's opinion that we should encourage women's entrepreneurial spirit and initiatives, in particular through the promotion of female ownership, networks of female entrepreneurs, and provision in the financial sector for facilitating access for rural businesswomen to investment and credit - thus empowering them more effectively in the marketplace and enabling them to develop businesses from which they can make a stable living.
pl Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji
en The Entrepreneurship and Innovation Programme
pl Swoboda przedsiębiorczości
en Freedom of establishment
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3128 zdań frazy przedsiębiorczość.Znalezione w 0,645 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.