Tłumaczenia na język angielski:

 • entrepreneurship   
  (noun   )
   
  nauka lub sztuka podejmowania ryzyka i innowacyjności w budowaniu biznesu
   
  zespół cech człowieka stanowiących o chęci i powodzeniu w załatwianiu różnych spraw (bycie przedsiębiorczym)
   
  quality of being an entrepreneur
 • enterprise     
  (verb, noun   )
   
  ogół przedsiębiorców i przedsiębiorstw
 • adventurousness   
   
  zespół cech człowieka stanowiących o chęci i powodzeniu w załatwianiu różnych spraw (bycie przedsiębiorczym)
 • enterpreneurship   
 • initiative   
  (noun, adjv   )
 • resourcefulness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Operatywność
 
Cecha pożądana u biznesmena, człowieka interesu
 
Zaradność
 
Czynność
 
aktywność, operatywność, prężność
 
ruchliwość, mobilność, zaangażowanie
 
rzutkość, energiczność, energia
 
witalizm, duch
 
Ruchliwość dla właściciela firmy
 
Komercja, nastawienie na zysk
 
Inwencja, operatywność
 
zapał, werwa, temperament
 
inicjatywa, zaradność, spryt
 
pomysłowość, kreatywność, inwencja
 
Inicjatywa, operatywność
 
wigor, żywotność, witalność
 
Rzutkość
 
Kupiectwo, nastawienie na zysk
 
Prężność
 
Obrotność
 
Komercyjność, nastawienie na zysk
 
sprężystość, dynamiczność, dynamizm
 
Rozmach

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Centre for the Development of Enterprise
inicjatywność i przedsiębiorczość
sense of initiative and entrepreneurship
Ministrowie przedsiębiorczości
Minister for Enterprise
program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji
Entrepreneurship and Innovation Programme

Przykładowe zdania z "przedsiębiorczość", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dlatego też przemysł budowy maszyn to dziedzina, w której panuje duch przedsiębiorczości, niezbędny do realizacji celów lizbońskich
en Mechanical engineering therefore epitomises the spirit of entrepreneurship fundamental to realising the Lisbon objectives
pl Jednakże środki służące poprawie jakości pracy i perspektyw zawodowych, rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, zmniejszeniu różnicy wynagrodzeń oraz promowaniu znaczenia kobiet w sektorze nowych technologii mają charakter wybiórczy
en However, measures to improve the quality of work and career prospects, encourage women entrepreneurs, narrow the wage gap and promote women's position in the new technology sector are only patchy
pl W związku z tym Komisja zapowiedziała wniosek dotyczący stworzenia nowego instrumentu mikrofinansowego dla całej UE (zwanego dalej Instrumentem) w celu skuteczniejszego dotarcia z mikrofinansowaniem do grup narażonych na szczególne ryzyko oraz w celu jeszcze silniejszego wspierania rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki socjalnej i mikroprzedsiębiorstw
en The Commission therefore announced a proposal for a new EU-wide microfinance facility (hereinafter the Facility) to extend the outreach of microfinance to particular at-risk groups and to further support the development of entrepreneurship, the social economy and micro-enterprises
pl Inkubator Przedsiębiorczości jako narzędzie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie inkubatora Fundacji i Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego.
en Business Inkubator SA an Instrument to Develop Smal land Medium - Sized Enterprises. A Case Study of the Fundation for Business Promotion of the Kraków Region.
pl Swoboda przedsiębiorczości obejmuje prawo obywateli (osób fizycznych i prawnych) jednego z państw EOG do zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw w innym państwie EOG na warunkach, jakie prawo państwa przyjmującego określa dla własnych obywateli
en The right of establishment includes the right for nationals (natural and legal persons) of one EEA State to set up and manage undertakings in another EEA State under the conditions laid down by the law of the host State for its own nationals
pl Celem tytułu ‧ wniosku Komisji jest określenie przepisów jasno stanowiących, że powinno się zastosować mniej uciążliwe warunki do tymczasowego i okazyjnego transgranicznego świadczenia usług niż te, które stosują się do prawa do przedsiębiorczości, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości
en The purpose of Title ‧ of the Commission's proposal is to lay down provisions making it clear that less onerous conditions should be applied to the temporary and occasional cross-frontier provision of services than apply to the right of establishment, in accordance with the case-law of the Court of Justice
pl Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Promowanie przedsiębiorczości kobiet w regionie eurośródziemnomorskim
en Opinion of the European Economic and Social Committee on the Promotion of Women's Entrepreneurship in the EUROMED Region
pl uważa, że usuwanie przeszkód w swobodnym przepływie czynników produkcji i towarów na rynku wewnętrznym jest niezbędne, ponieważ może ono pomóc w zapewnieniu łatwiejszego dostępu do kapitału podwyższonego ryzyka, zwiększenia mobilności badaczy oraz przepływu towarów i usług opartych na nowatorskich technologiach, a także płynniejszego przekazywania wiedzy, co przyczynia się do tworzenia rzeczywistej europejskiej przestrzeni dla innowacyjności; jest zdania, że użyteczne rozwiązania innowacyjne charakterystyczne dla branży usługowej powinny być szerzej brane pod uwagę i uważa, że systematyczna likwidacja barier w swobodnym przepływie towarów, usług i kapitału, swoboda przedsiębiorczości oraz swobodny przepływ osób, w tym pracowników, pobudzi innowacyjność
en Considers it necessary to reduce obstacles to the free movement of production factors and products within the internal market, given that this may help to secure easier access to risk capital, while ensuring the mobility of researchers and of technologically innovative goods and services and an improved flow of knowledge, all of which contribute to the development of a genuine European innovation area; is of the opinion that there should be wider consideration of useful innovative solutions specific to the services industry, and believes that the continued removal of barriers to the free movement of goods, services and capital, freedom of establishment and the free movement of persons, including workers, will stimulate innovation
pl entuzjazmu i zaangażowania w tworzenie kultury przedsiębiorczości w Europie
en Enthusiasm and commitment to foster entrepreneurial culture in Europe
pl mając na uwadze, że rozwój Internetu i łączy szerokopasmowych zmieniły oblicze światowej gospodarki, zintegrowały regiony i kraje, wprowadziły dynamiczne postrzeganie rzeczywistości, wg którego poszczególni obywatele niezależnie od miejsca zamieszkania dysponują niespotykanymi dotychczas możliwościami w zakresie dostępu do informacji, komunikacji, wywierania wpływu, udziału, konsumpcji, życia zawodowego oraz przedsiębiorczości
en whereas the development of Internet and broadband has transformed the global economy, integrated regions and countries with each other, created a dynamic paradigm where individual citizens wherever they live have opportunities never seen before regarding information, communication, influence, participation, consumption, professional life and entrepreneurship
pl Duże znaczenie dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia będzie miało uwolnienie potencjału, jaki tkwi w przedsiębiorczości Europejczyków, szczególnie chodzi tu o małe i średnie firmy, które generują ponad 2/3 produktu krajowego brutto Unii.
en Liberating the potential of European entrepreneurs will be of great importance for economic growth and employment. This applies particularly to small and medium-sized enterprises, which generate over two thirds of the Union's GNP.
pl Dlatego właśnie uważam, że zarówno Europejski Fundusz Pomocy Społecznej, jak i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego muszą wspierać działania, które pozwolą na rozwijanie przedsiębiorczości wśród kobiet.
en This is why I think that both the European Social Fund and the European Fund for Regional Development must support actions which will allow entrepreneurship to develop among women.
pl Oprócz rzetelnej wiedzy, coraz większego znaczenia nabierają takie kompetencje jak przedsiębiorczość, zrozumienie międzykulturowe, kreatywność. Decydują one o sukcesie zawodowym na równi z przygotowaniem merytorycznym.
en As well as the right knowledge, competences such as entrepreneurship, intercultural understanding and creativity are becoming increasingly significant, and are playing a decisive role, on a par with formal training, in the achievement of professional success.
pl Psychospołeczne uwarunkowania sukcesu w przedsiębiorczości
en Psychosocial determinants of success in business
pl Jak stwierdzono w sprawozdaniu, konieczne jest udzielenie konkretnego wsparcia przedsiębiorczości i mikroprzedsiębiorstwom, które powinny stać się filarem polityki Unii Europejskiej na rzecz innowacji i młodzieży.
en As stated in the report, specific support must be provided for entrepreneurship and for micro-enterprises, and these issues should be placed at the heart of European Union policy for youth and innovation.
pl Działania zbiorowe podjęte przez organizacje wiązkowe jako ograniczenie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług
en Collective action of trade unions as a restriction of the freedom of establishment and freedom to provide services
pl Strony starają się stworzyć korzystne warunki do propagowania technicznych, gospodarczych i handlowych więzi pomiędzy przedsiębiorstwami Stron, zachęcając do tworzenia klimatu przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji
en The Parties shall endeavour to create conditions favourable to the promotion of relations between their enterprises in the technical, economic and commercial spheres, by encouraging the establishment of an environment favourable to the development of business and investment
pl Poprzez inicjatywę EQUAL i w ramach strategii lizbońskiej Europejski Fundusz Społeczny (EFS) stworzył cenne innowacyjne propozycje rozwiązań, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości i zatrudnienia tych kobiet, których dotyczy największa dyskryminacja
en Via the EQUAL initiative and in the context of the Lisbon Strategy, the ESF has implemented valuable, innovative approaches to promote the entrepreneurship and employability of women suffering from greater discrimination
pl Niemniej jednak Komisarz odpowiedzialny za politykę przedsiębiorczości może zdecydować, że członkowie, obserwatorzy lub eksperci zatrudnieni przez małe lub średnie przedsiębiorstwo[‧] mogą otrzymać zwrot kosztów wynikających z prac przygotowawczych oraz ich nieobecności w przedsiębiorstwie w postaci stałej diety wynoszącej ‧ EUR dziennie za maksymalnie dziesięć dni w roku
en Nevertheless, the Commissioner responsible for enterprise policy may decide that members, observers or experts who are employed by a small or medium-sized enterprise, may also be compensated for the costs resulting from preparatory work and of being away from their enterprise, by a fixed allowance of EUR ‧ a day, to a maximum of ‧ days a year
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- House of Lords- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ protokołu dodatkowego podpisanego w dniu ‧ listopada ‧ r., załączonego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją i dotyczącego środków, jakie należy przyjąć celem ich wprowadzenia w życie (Dz.U. ‧ L ‧, str. ‧)- Prawo państwa członkowskiego do wprowadzania nowych ograniczeń w wjeździe obywateli tureckich na jego terytorium celem wykonywania tam swobody przedsiębiorczości
en Reference for a preliminary ruling- House of Lords- Interpretation of Article ‧ of the Additional Protocol, signed on ‧ November ‧, annexed to the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey and on measures to be taken for their entry into force (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Whether a Member State may introduce new restrictions on entry for Turkish nationals seeking to establish themselves in business in that State
pl wzywa UE i Rosję do poczynienia niezwłocznie po przystąpieniu Rosji do WTO kroków w kierunku lepszej integracji poprzez przygotowanie i rozpoczęcie negocjacji w sprawie obszaru wolnego handlu; uważa, że obszar wolnego handlu UE- Rosja będzie stanowił ambitny etap w tworzeniu Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej, obejmujący handel towarami i usługami, wolność przedsiębiorczości, przepisy dotyczące zamówień rządowych, zgodność regulacji i inne aspekty handlowe
en Calls on the EU and Russia to develop deeper integration by preparing and starting negotiations on a Free Trade Area immediately after Russia's accession to the WTO; considers that the EU-Russia Free Trade Area agreement will be an ambitious stage in the formation of the Common Economic Space, covering trade in goods and services, freedom of establishment, rules on government procurement, regulatory compatibility and other trade aspects
pl pochwala zobowiązanie do poprawy środowiska działalności gospodarczej w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania firmami, w celu zwiększenia skuteczności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wzmocnienia zarówno praw udziałowców, jak i ochrony osób trzecich; nawołuje do występowania z inicjatywami pracy na rzecz zbieżności prawa cywilnego i handlowego
en Applauds the commitment to improving the business environment as regards entrepreneurship and corporate governance, with the aim of fostering the efficiency and competitiveness of business and of strengthening both the rights of shareholders and the protection of third parties; calls for initiatives to work towards a convergence of civil and commercial law
pl Sprostowanie do komunikatu Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. ‧ aktu, o którym mowa w pkt ‧ załącznika ‧ do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady nr ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury, łącznie ze środkami ułatwiającymi skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług
en Corrigendum to the Communication from the EFTA Surveillance Authority under Article ‧ of the Act referred to at point ‧ of Annex ‧ to the EEA Agreement (Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in architecture, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Liège- Belgia)- État belge- SPF Finances przeciwko Truck Center SA (Swoboda przedsiębiorczości- Artykuł ‧ traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. ‧ WE) i art. ‧ traktatu WE (obecnie art. ‧ WE)- Swobodny przepływ kapitału- Artykuł ‧b i art. ‧d traktatu WE (obecnie, odpowiednio, art. ‧ WE i art. ‧ WE)- Opodatkowanie osób prawnych- Dochody z kapitału i z dóbr ruchomych- Opodatkowanie u źródła- Zaliczka na podatek od dochodów kapitałowych- Pobór zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom niebędącym rezydentami- Brak poboru zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom będącym rezydentami- Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania- Ograniczenie- Brak
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ December ‧ (reference for a preliminary ruling from the Cour d'appel de Liège- Belgium)- État belge- SPF Finances v Truck Center SA (Freedom of establishment- Article ‧ of the EC Treaty (now, following amendment, Article ‧ EC) and Article ‧ of the EC Treaty (now Article ‧ EC)- Free movement of capital- Articles ‧b and ‧d of the EC Treaty (now Articles ‧ EC and ‧ EC respectively)- Taxation of legal persons- Income from capital and movable property- Retention of tax at source- Withholding tax- Charging of withholding tax on interest paid to non-resident companies- No charging of withholding tax on interest paid to resident companies- Double taxation convention- Restriction- None
pl Determinanty przedsiębiorczości. Porównanie warunków do prowadzenia biznesu w Polsce i innych krajach.
en Determinants of entrepreneurship. Comparison of conditions for doing business in Poland and other countries.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3128 zdań frazy przedsiębiorczość.Znalezione w 1,019 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.