Tłumaczenia na język angielski:

 • entrepreneurship   
  (Noun  ) (noun   )
   
  nauka lub sztuka podejmowania ryzyka i innowacyjności w budowaniu biznesu
   
  zespół cech człowieka stanowiących o chęci i powodzeniu w załatwianiu różnych spraw (bycie przedsiębiorczym)
   
  quality of being an entrepreneur
   
  quality of being an entrepreneur
 • enterprise     
  (verb, noun   )
   
  ogół przedsiębiorców i przedsiębiorstw
 • adventurousness   
   
  zespół cech człowieka stanowiących o chęci i powodzeniu w załatwianiu różnych spraw (bycie przedsiębiorczym)
 • resourcefulness   
  (Noun  ) (noun   )
 • enterpreneurship   
 • entrepreneurs   
 • imagination     
  (Noun  ) (noun   )
 • initiative   
  (noun, adjv   )
 • resource           
  (Noun  ) (noun, verb, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Operatywność
 
Cecha pożądana u biznesmena, człowieka interesu
 
Zaradność
 
Czynność
 
aktywność, operatywność, prężność
 
ruchliwość, mobilność, zaangażowanie
 
rzutkość, energiczność, energia
 
witalizm, duch
 
Ruchliwość dla właściciela firmy
 
Komercja, nastawienie na zysk
 
Inwencja, operatywność
 
zapał, werwa, temperament
 
inicjatywa, zaradność, spryt
 
pomysłowość, kreatywność, inwencja
 
Inicjatywa, operatywność
 
wigor, żywotność, witalność
 
Rzutkość
 
Kupiectwo, nastawienie na zysk
 
Prężność
 
Obrotność
 
Komercyjność, nastawienie na zysk
 
sprężystość, dynamiczność, dynamizm
 
Rozmach

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Centre for the Development of Enterprise
inicjatywność i przedsiębiorczość
sense of initiative and entrepreneurship
Komisja ds. drobnej przedsiębiorczości Senatu USA
United States Senate Committee on Small Business and Entrepreneurship
Ministrowie przedsiębiorczości
Minister for Enterprise
program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji
Entrepreneurship and Innovation Programme

Przykładowe zdania z "przedsiębiorczość", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeżeli podmiot gospodarczy prowadzi przedsiębiorstwo w państwie członkowskim, w którym świadczy usługi, zastosowanie ma swoboda przedsiębiorczości
en If the operator is established in the Member State where it provides its services, it should come under the scope of application of the freedom of establishment
pl Pytanie ‧ (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Środki mające na celu wzmocnienie przedsiębiorczości w Europie
en Question ‧ (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Measures to boost European entrepreneurship
pl Dyskryminacja ta może zatem stanowić przeszkodę dla swobody przedsiębiorczości spółek zagranicznych w Luksemburgu sprzeczną z traktatem, a przez to niezgodną ze wspólnym rynkiem
en This discrimination may therefore constitute a barrier to the freedom of establishment of foreign companies in Luxembourg contrary to the Treaty and hence incompatible with the common market
pl Aby mogła stanowić oparcie dla inicjatyw w dziedzinie polityki Wspólnoty, musi być zdolna do odzwierciedlenia takich zjawisk występujących w podlegającej zmianom gospodarce wspólnotowej, jak globalizacja, nowe tendencje w przedsiębiorczości, społeczeństwo informacyjne, handel usługami, innowacja, zmieniające się modele handlu oraz konkurencyjność w świetle odnowionej strategii lizbońskiej
en To underpin Community policy initiatives, they have to be capable of reflecting phenomena in the changing Community economy such as globalisation, emerging trends in entrepreneurship, the information society, trade in services, innovation, shifting trade patterns, and competitiveness in the light of the renewed Lisbon strategy
pl polityki edukacji i szkoleń sprzyjające integracji oraz działania mające na celu znaczne ułatwienie dostępu do początkowego kształcenia zawodowego, szkolnictwa średniego i wyższego, co obejmuje praktyki zawodowe i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości
en inclusive education and training policies and action to facilitate significantly access to initial vocational, secondary and higher education, including apprenticeships and entrepreneurship training
pl Stworzenie Europejskiej Sieci Nauczycieli Przedsiębiorczości
en creating a European Entrepreneurship Educators Network
pl Stymulowanie przedsiębiorczości powoduje zwiększenie konkurencyjności i podniesienie jakości gospodarki opartej na wiedzy, w myśl zmienionej strategii lizbońskiej.
en Encouraging entrepreneurship results in greater competitiveness and a higher quality knowledge-based economy, in keeping with the revamped Lisbon Strategy.
pl Panie przewodniczący! Ogólnym celem Europejskiego Roku 2009 jest "promowanie kreatywności wśród wszystkich jako siły napędzającej innowacyjność oraz jako kluczowego czynnika w rozwoju kompetencji osobistych, zawodowych, społecznych i w zakresie przedsiębiorczości poprzez kształcenie ustawiczne”.
en Mr President, the overall objective of the European Year 2009 is 'to promote creativity for all as a driver for innovation and as a key factor for the development of personal, occupational, entrepreneurial and social competences through lifelong learning'.
pl Załącznik do opinii pokazuje, jak rząd Norwegii, zarówno Ministerstwo Edukacji jak i Ministerstwo Przedsiębiorczości, bardzo ściśle współpracuje z organizacją JA-YE, jak też z partnerami społecznymi od szczebla lokalnego po krajowy, korzystając z połączenia umiejętności i oddania pracodawców, związków zawodowych, administracji publicznej, a także rodziców
en In the example attached the Norwegian Government, both Education and Enterprise Ministries, worked very closely with JA-YE as well as the social partners from local to national level, utilising the combined skills and commitment of employers, trade unions, public administration and also parents
pl Wsparcie działań sektora prywatnego przedsiębiorczości AKP-UE jest udzielane zgodnie z następującymi celami
en Support for operations of an ACP-EU private sector business forum shall be provided in pursuit of the following objectives
pl Przedsiębiorczość i konkurencyjność
en Entrepreneurship and Competitiveness
pl bardziej zracjonalizowane zarządzanie, ponieważ posiadacze praw bezpośrednio odpowiadają za zarządzanie i przestrzeganie ogólnych zasad, co przyczynia się do istnienia sektora charakteryzującego się większymi zdolnościami w zakresie przedsiębiorczości i mniej uzależnionego od doradztwa ekspertów, pośrednictwa i finansowania ze środków publicznych
en greater rationalisation of management, since right-holders are made directly responsible for management and compliance with the general rules, which tends to produce a sector with greater entrepreneurial capacities that is less dependent on expert advice, brokering and public funding
pl Państwa członkowskie powinny również znieść przeszkody we wchodzeniu nowych pracowników na rynek pracy, promować prowadzenie działalności na własny rachunek, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy we wszystkich obszarach, takich jak m.in. ekologiczne miejsca pracy i opieka, oraz promować innowacje społeczne
en Member States should also remove barriers to labour market entry for newcomers, promote self-employment, entrepreneurship and job creation in all areas including green employment and care and promote social innovation
pl wspieranie dynamicznej przedsiębiorczości
en fostering dynamic entrepreneurship
pl Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - polski przykład innowacji społecznej
en University Business Incubators - polish example of social innovation
pl W szkołach zachęcających uczniów do przedsiębiorczości działalność taka nie powinna przyjmować formy sklepików z przekąskami, tradycyjnie oferujących chipsy i słodycze
en Where entrepreneurial activity is encouraged between pupils in schools this should not be in the form of tuck shops where traditionally crisps and confectionery are sold
pl Franchising jako forma przedsiębiorczości
en Franchising as a form of entrepreneurship
pl dyrektywa Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie medycyny, obejmująca środki ułatwiające skuteczne wykonywanie prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług‧, oraz dyrektywa ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotycząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie działalności lekarzy‧, były wielokrotnie i w znaczącym stopniu zmieniane
en Whereas Council Directives ‧/EEC of ‧ June ‧ concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in medecine, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services and ‧/EEC of ‧ Juni ‧ concerning the coordination of provisions laid down by law, regulation or administrative action in respect of activities of doctors have been frequently and substantially amended
pl Portugalskie unormowania prawne przewidujące wyłączny lub niemal wyłączny charakter, odpowiednio, wykonywania działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz prowadzenia biura nieruchomości, stanowią ograniczenie swobody przedsiębiorczości i swobody czasowego świadczenia usług
en The Portuguese rules which provide that estate agents must act exclusively as estate agents and property brokerage firms must carry out almost exclusively property brokerage constitute a restriction of freedom of establishment and freedom to provide services on a temporary basis
pl W części pierwszej Aktu omówiono plany Komisji dotyczące stworzenia środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości.
en Part 1 of the Act discusses the Commission's plans for introducing an environment which encourages entrepreneurship.
pl Niezależnie od właściwości przepisów o pomocy przyznawanej przez Państwa, czy zastosowanie preferencyjnej regulacji podatkowej do dystrybucji dochodów wyłącznie krajowych przedsiębiorstw-beneficjentów prowadzących działalność bankową, kontrolowanych przez fundacje i tym ostatnim przekazanych lub dochodów przedsiębiorstw, w których udziały zostały nabyte za pomocą środków pozyskanych ze zbycia udziałów w powyżej wskazanych przedsiębiorstwach prowadzących działalność bankową, stanowi dyskryminację innych przedsiębiorstw działających na rynku na korzyść przedsiębiorstw, których udziały są własnością fundacji, i jednocześnie naruszenie zasad swobody przedsiębiorczości i swobody przepływu kapitału, wyrażonych w art. ‧, ‧ i nast., ‧ i nast. TWE?
en Leaving out of consideration the question whether the rules on State aids are applicable, does according more favourable tax treatment to the distribution of the profits of the – exclusively national – conferred banking undertakings, controlled by the foundations, and received by the latter, or of those undertakings in which holdings were acquired using the proceeds from the disposal of holdings in conferred banking companies, constitute discrimination against the undertakings invested in as compared with the other undertakings operating on the market and, at the same time, infringe the principles of freedom of establishment and the free movement of capital, in relation to Articles ‧, ‧ et seq and Article ‧ et seq of the EC Treaty?
pl Przepisy wspólne dla prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług
en Provisions common to the right of establishment and freedom to provide services
pl Strona skarżąca podnosi, że odmowa zezwolenia na podejmowanie wyłącznie zawodu instruktora snowboardu nie może być usprawiedliwiona w oparciu o podstawowe zasady swobodnego przepływu osób, swobodnego świadczenia usług oraz swobody przedsiębiorczości
en The applicant considers that the refusal to permit access to the profession of snowboard instructor alone cannot be justified having regard to the fundamental principles of free movement of persons, freedom to provide services and the right of establishment
pl Nastąpił również pewien postęp w zakresie uwalniania potencjału przedsiębiorczości
en There has been also some progress with regard to unlocking business potential
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ stycznia ‧ r. dotyczącą wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie położnictwa i zawierającą środki mające na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług z późniejszymi zmianami
en Having regard to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ January ‧ concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in midwifery and including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services and its subsequent amendments
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3128 zdań frazy przedsiębiorczość.Znalezione w 0,988 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.