wymowa: IPA: ˈpraska ˌdɔ‿ʑɛ̃mjˈɲakuf

Tłumaczenia na język angielski:

 • potato masher   
  (Noun  )
   
  utensil for mashing potatoes
   
  utensil for mashing potatoes
 • potato ricer   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "praska do ziemniaków", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W celu wytworzenia Pizza Napoletana GTS nie dopuszcza się innych sposobów przygotowywania ciasta, a w szczególności używania wałka do ciasta i/lub maszyny tarczowej typu praska mechaniczna
en No other type of preparation is authorised for the preparation of Pizza Napoletana TSG, in particular the use of a rolling pin and/or a mechanical press-type disc machine
pl Inne sposoby przygotowania, szczególnie z użyciem wałka do ciasta lub maszyny tarczowej (typu praska mechaniczna), nie są w stanie spowodować przesuwania się w jednorodny sposób pęcherzyków powietrza, znajdujących się w masie ciasta, w kierunku zewnętrznym, tak aby powstało koło jednorodne w każdym miejscu
en In contrast, other types of preparation, in particular those carried out using a rolling pin or a disc machine (mechanical press-type) do not succeed in homogenously displacing the air in the pockets present in the mass towards the edges, and this is necessary to produce a disc of dough which is uniform across all its parts
pl Zamek praski jest siedzibą Václava Klausa, który będzie przemawiać do nas w lutym, gdy przyjedzie do Brukseli.
en Prague Castle is the seat of Václav Klaus, who will be speaking to us in February, when he comes to Brussels.
pl „Kryzys Węgierski 1956 i Praska Wiosna 1968 w kontekście zimnej wojny”
en “Hungarian crisis of 1956 and the Prague Spring in 1968 in the context of the Cold War”
pl Praska Wiosna jako masowy ruch społeczny
en The Prague Spring as a mass social movement
pl J. uznając historyczną i polityczną więź między rewolucją węgierską w październiku ‧ r. a różnymi innymi formami oporu i ruchami opozycyjnymi, takimi jak: masowe demonstracje w Niemczech Wschodnich w ‧ roku, Poznański Czerwiec w Polsce w ‧ r., Praska Wiosna ‧ r., narodziny ruchu Solidarność w Polsce w ‧ r. oraz zmiany demokratyczne w byłym ZSRR, zwłaszcza w krajach bałtyckich
en J. recognising the historical and political link between the Hungarian Revolution in October ‧ and various other forms of resistance and resistance movements, such as the mass demonstrations in East Germany in June ‧, the Poznan demonstrations in Poland in June ‧, the Prague Spring of ‧, the birth of the Solidarity Movement in Poland in ‧ and democracy movements in the former USSR, notably those of the Baltic peoples
pl uznając historyczną i polityczną więź między rewolucją węgierską w październiku ‧ r. a różnymi innymi formami oporu i ruchami opozycyjnymi, takimi jak: masowe demonstracje w Niemczech Wschodnich w ‧ roku, Poznański Czerwiec w Polsce w ‧ r., Praska Wiosna ‧ r., narodziny ruchu Solidarność w Polsce w ‧ r. oraz zmiany demokratyczne w byłym ZSRR, zwłaszcza w krajach bałtyckich
en recognising the historical and political link between the Hungarian Revolution in October ‧ and various other forms of resistance and resistance movements, such as the mass demonstrations in East Germany in June ‧, the Poznan demonstrations in Poland in June ‧, the Prague Spring of ‧, the birth of the Solidarity Movement in Poland in ‧ and democracy movements in the former USSR, notably those of the Baltic peoples
pl Mimo to elementami naszej wspólnej historii europejskiej stały się trzy wydarzenia, jakie miały miejsce w Europie Środkowej, akty buntu wobec Związku Radzieckiego i komunistycznych dyktatur w stylu radzieckim - powstanie węgierskie z 1956 r., praska wiosna z 1968 r. i polski ruch Solidarności.
en Three central European events, acts of opposition to the Soviet Union and Soviet-style Communist dictatorships - the Hungarian Revolution of '56, the Prague Spring of '68, and the Polish Solidarity (Solidarność) movement - have nevertheless become part of our common European history.
pl Historie naszych krajów, Rumunii i Czech, mocno łączą dwa elementy: rok 1968 i praska wiosna, która dla naszego narodu, ciemiężonego przez najbardziej okrutną z dyktatur komunistycznych, była światłem nadziei na drodze ku wolności.
en The histories of our two countries, Romania and the Czech Republic, have two strong features in common: 1968 and then the Prague Spring, which represented for us Romanians, subjected to the most cruel Communist dictatorship, a ray of light which guided us along the path to freedom.
pl Ani powstania w Berlinie Wschodnim z 1953 roku, w Polsce i na Węgrzech z 1956 roku, ani praska wiosna z 1968 roku nie były w stanie poważnie naruszyć fundamentów komunistycznej władzy.
en Neither the uprisings in East Berlin in 1953 and in Poland and Hungary in 1956, nor the Prague Spring of 1968, succeeded in seriously shaking the foundations of communist rule.
pl Praska Wiosna - idee i koncepcje reform polityczno-ustrojowych.
en The Prague Spring - Ideas and Conceptions of political and structural reforms.
pl Pani komisarz stwierdziła, że następną okazją do spotkania będą obrady Grupy z Rio, które odbędą się w trakcie praskiego szczytu podczas prezydencji czeskiej Unii w maju tego roku.
en The Commissioner said that the next encounter now will be the Rio Group meeting, which will take place during the Prague meeting under the Czech Presidency of the Union in May this year.
pl Po trzecie, musimy pilnie zadbać, aby Białoruś w końcu otworzyła drzwi dla nas jako posłów do Parlamentu Europejskiego i obywateli Europy, żeby mur, którym białoruski reżim systematycznie odgradza swój naród, został obalony, żebyśmy mogli być tam obecni i dyskutować o wielu kwestiach, abyśmy mogli pomóc w zaistnieniu czegoś w rodzaju białoruskiej wiosny, w 40 lat po praskiej wiośnie.
en Thirdly, there is an urgent need for us to ensure that Belarus finally opens up to us as Members of the European Parliament and European citizens, that the wall of isolation is breached with which the Belarusian regime has systematically enclosed its people, that we can be present there and discuss matters and that we can help to foster something like a Belarusian Spring, 40 years after the Prague Spring.
pl Drugie przesłanie skierowane jest do Alaksandra Łukaszenki: niech Pan zacznie przestrzegać międzynarodowych konwencji, do których Pana państwo przystąpiło, w tym również do Deklaracji Praskiej Partnerstwa Wschodniego.Niech Pan przestanie prześladować swoich obywateli!
en The second message is to Alexander Lukashenko: start showing respect for the international conventions your country has ratified, including the Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership, and stop persecuting your citizens.
pl najstarsza architektura sakralna praskiego grodu od ix do xi wieku
en the oldest sacral architecture in the prague stronghold
pl W tamtych czasach znajdowałem się w sowieckiej strefie okupacyjnej, widziałem węgierskich uchodźców z 1956 roku, uchodźców Praskiej Wiosny 1968 roku, takich jak mój kolega poseł do PE, pan Libor Rouček.
en At that time, I was in the Soviet occupation zone and I saw the Hungarian refugees of 1956, the refugees from the Prague Spring in 1968, such as my fellow Member, Libor Rouček.
pl Wzywam prezydencję czeską do realizacji dążenia wyrażonego w deklaracji praskiej.
en I call on the Czech Presidency to carry out the resolve expressed in the Prague declaration.
pl Na dworze francuskim wzrastał nasz największy król Karol IV, cesarz rzymsko-niemiecki, który na wzór paryskiej Sorbony założył później uniwersytet praski - jedną z wybitnych instytucji nauki europejskiej.
en The French court is where our greatest king, Charles IV, Holy Roman Emperor, grew up, and, following the model of the Sorbonne in Paris, he founded the university in Prague, one of the outstanding institutions of European learning.
pl Niech jak najwięcej z nas poprze deklarację praską.
en May as many of us as possible support the Prague Declaration.
pl Stanowi ona bardzo cenny wkład w praską konferencję.
en It represents a very welcome input into the Prague conference.
pl Praski Prefekt we własnej osobie
en The Prefect in person
pl Uderzając w praską wiosnę, Moskwa zasygnalizowała, że mogła zrobić, co tylko chciała, w tej strefie wpływów, którą wykradła Europie pod koniec drugiej wojny światowej, oraz że nie było żadnych granic imperialistycznego bezwstydu i hipokryzji radzieckiej Rosji.
en By crushing the Prague Spring, Moscow signalled that it could do whatever it wanted in its sphere of influence, which it had stolen from Europe at the end of the Second World War, and that there were no borders to the imperialist shamelessness and hypocrisy of Soviet Russia.
pl I co ja mam teraz zrobić, panie Praski?
en What am I supposed to do now, Mr. Praski?
pl powinny być podejmowane działania, zmierzające do eliminacji samosiewów ziemniaka oraz pomidora i innych naturalnie występujących roślin żywicielskich organizmu, łącznie z chwastami z rodziny psiankowatych
en measures shall be taken to eliminate volunteer potato and tomato plants as well as other naturally found host plants of the organism including solanaceous weeds
pl W Finlandii i Szwecji, zmiany do wniosków o pomoc mogą być wprowadzane do ‧ czerwca w przypadku ziemniaków na skrobię
en For starch potato, in Finland and Sweden amendments to the aid application may be done up to ‧ June
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1098728 zdań frazy praska do ziemniaków.Znalezione w 75,162 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.