wymowa: IPA: ˌpraʦ̑ɔˈdafʦ̑a  

Tłumaczenia na język angielski:

 • employer     
  (Noun  ) (noun   )
   
  person or entity which employs others
   
  osoba lub przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników;
   
  person or entity which employs others
   
  person or entity which employs others
 • master         
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
employer

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (13)

konfederacja pracodawców
employers' confederation; employers’ confederation
organizacje pracodawców
employers' organisation; employers’ organisation; employers' organizations
związek z pracodawca
employment relationship

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pracodawca", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE (debata)
en Sanctions against employers of illegally staying third-country nationals (debate)
pl Musimy także pamiętać, iż szereg pracodawców zwiększa swoje zyski, zatrudniając imigrantów bez papierów, unikając tym samym płacenia składek na ubezpieczenie społeczne czy podatków na rzecz państwa.
en We also need to be aware that a number of employers are boosting their profits by employing immigrants without papers, thereby avoiding payment of social insurance contribution or taxes to the state.
pl Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, rządy, uczelnie, szkoły oraz wszystkie inne związane z tym instytucje stoją na równi przed zadaniem dalszego zwiększenia potencjału innowacyjnego naszych społeczeństw
en It is a duty equally incumbent on employers, workers, governments, universities, schools and all other stakeholders to raise the innovative potential of our societies still further
pl Przede wszystkim jednak trzeba zwiększyć kary dla handlarzy i pracodawców, którzy wykorzystują niekorzystną sytuację swoich ofiar, niekiedy dzieci.
en Above all, however, it is important to increase the penalties for traffickers and employers who take advantage of the vulnerability of their victims, who are sometimes minors.
pl Zakładane wstępnie składki na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców (wyłączając praktykantów
en Employers' imputed social contributions (excluding apprentices
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ października ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen- Belgia)- postępowanie karne przeciwko Vítorowi Manuelowi dos Santosowi Palhocie, Mário de Mourze Gonçalvesowi, Fernando Luisowi das Nevesowi Palhocie i Termiso Lda (Swobodne świadczenie usług- Artykuły ‧ TFUE i ‧ TFUE- Delegowanie pracowników- Ograniczenia- Pracodawcy mający siedzibę w innym państwie członkowskim- Rejestracja uprzedniego zgłoszenia delegowania- Dokumenty zabezpieczenia społecznego lub pracownicze- Równoważność z dokumentami przewidzianymi w prawie przyjmującego państwa członkowskiego- Kopia- Przechowywanie do dyspozycji władz krajowych
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ October ‧ (reference for a preliminary ruling from the Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium))- Criminal proceedings against Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Limitada (Freedom to provide services- Articles ‧ TFEU and ‧ TFEU- Posting of workers- Restrictions- Employers established in another Member State- Registration of prior declaration of posting- Social or labour documents- Equivalent to those provided for under the law of the host Member State- Copy- Keeping available to the national authorities
pl systemów o zdefiniowanym świadczeniu, gdzie składki pracodawcy mają na celu zapewnienie współmierności funduszy koniecznych do pokrycia kosztów zdefiniowanych świadczeń
en in the case of funded defined-benefit schemes where the employer's contributions are intended to ensure the adequacy of the funds necessary to cover the cost of the benefits defined
pl Można przyjąć stanowisko, że państwo nie powinno regulować umów pomiędzy pracodawcami i pracownikami, lub też można przyjąć stanowisko, że potrzebne jest właściwe ustawodawstwo.
en You can take the view that the state ought not to regulate contracts between employers and employees or you can take the view that we need this legislation.
pl Na życzenie władz pracodawca musi dostarczyć informacje wykorzystane przy dokonywaniu oceny
en The employer must supply the authorities responsible at
pl Promowanie praw człowieka (w tym praw pracodawców, jak również praw pracowniczych i związkowych, zgodnie z zapisami Konwencji MOP nr ‧ i ‧) i demokratyzacji w państwach trzecich stanowi podstawowe zagadnienie, jeżeli chodzi o wspieranie rozwoju i demokracji
en The promotion of human rights (including employers' as well as workers' and trade union rights as established in ILO Conventions ‧ and ‧) and democratisation in third countries are fundamental issues in order to bring forward development and democracy
pl Załącznik do opinii pokazuje, jak rząd Norwegii, zarówno Ministerstwo Edukacji jak i Ministerstwo Przedsiębiorczości, bardzo ściśle współpracuje z organizacją JA-YE, jak też z partnerami społecznymi od szczebla lokalnego po krajowy, korzystając z połączenia umiejętności i oddania pracodawców, związków zawodowych, administracji publicznej, a także rodziców
en In the example attached the Norwegian Government, both Education and Enterprise Ministries, worked very closely with JA-YE as well as the social partners from local to national level, utilising the combined skills and commitment of employers, trade unions, public administration and also parents
pl Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych pracowników lokalnych, a także na pokrycie kosztów związanych z pracą w godzinach nadliczbowych
en This appropriation is intended to cover the remuneration of other staff, and the social security charges and benefits and overtime to be met by the employer
pl Jednak nie mają ochoty na dziewięciomiesięczne szarady, po których pracodawcy odstąpiliby od negocjacji.
en But they are not prepared to go through a charade of nine months' negotiations only for the employers then to walk away.
pl Jak powiesz pracodawcom?
en What' s gonna happen with your career?How are you gonna tell them?
pl W kwestii zwolnienia ze składek na Fundusz Ochrony Emerytur władze Zjednoczonego Królestwa przypominają, że fundusz ten jest częścią pakietu wprowadzonego ustawą o emeryturach z ‧ r. w celu poprawy ochrony członków systemów emerytalnych na wypadek niewypłacalności pracodawcy
en With regard to the exemption of the payment of the levy to the Pension Protection Fund, the authorities of the United Kingdom recall that the Pension Protection Fund was part of a package introduced under the Pensions Act ‧ with a view to improving the protection offered to members of pension schemes in case of employer insolvency
pl obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników
en the employers' social security obligations
pl Każde Państwo Członkowskie uznaje, że prowadzenie działalności o jakiej mowa w art. ‧ Dyrektywy ‧/Euratom przez pracodawców zewnętrznych podlega zgłaszaniu i uprzedniemu uzyskiwaniu zezwolenia, jak ustalono zgodnie z postanowieniami Działu ‧ wspomnianej wyżej Dyrektywy, a w szczególności w art
en Each Member State shall make the performance of the activities referred to in Article ‧ of Directive ‧/Euratom by outside undertakings subject to reporting or prior authorization as laid down in accordance with Title ‧ of the aforementioned Directive, in particular Article ‧ thereof
pl Należy przewidzieć możliwość zwiększania kary finansowej dla pracodawców, którzy w dalszym ciągu lub ponownie zatrudniają nielegalnie obywateli państw trzecich
en Provision should be made for increasing the financial penalty for employers who continue to employ third country nationals illegally or who reoffend
pl Komitet uważa, że administracja rządowa krajów członkowskich musi stać się wzorem dla wszystkich innych pracodawców i to nie tylko w kwestiach związanych bezpośrednio z równouprawnieniem w płacach czy w awansie zawodowym, ale także poprzez kreowanie rozwiązań organizacyjnych (np. w zakresie elastycznego czasu pracy) umożliwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego albo rozwiązań w zakresie polityki szkoleń, wspierających wyrównywanie szans zawodowych obu płci
en The Committee feels that government administration in Member States must set a good example for all other employers- not only in relation to issues directly linked to equal pay and promotion, but also in terms of arrangements such as flexitime enabling a good life-work balance and of training policy to ensure equal opportunities
pl Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
en Transfer of an undertaking to another employer
pl Jak zawsze, Komisja Europejska przechwala się, że blisko współpracuje z pracodawcami, zapominając jak zwykle o pracownikach, którzy mogliby nauczyć ją bardzo wiele, zwłaszcza na temat ogólnej deregulacji sektora transportu, dumpingu społecznego oraz odmowy wprowadzenia wiążącego prawodawstwa dotyczącego warunków pracy personelu pracującego w transporcie drogowym.
en As always, the European Commission boasts of having worked closely with employers, forgetting, as always, the workers who might have been able to teach it a great deal, especially about the general deregulation of the transport sector, social dumping, and the refusal to introduce binding legislation on working conditions and training for road transport staff.
pl pokrycie wynagrodzeń oraz składek pracodawcy na system ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego, tłumaczy symultanicznych pomocniczych, pracowników miejscowych i tłumaczy pomocniczych
en the remuneration and the employer's contribution to the social security scheme of auxiliary staff, of auxiliary interpreters, of local staff, of auxiliary translators
pl Przedsiębiorcy utrzymujący kontakty oraz organizacje pracodawców zaangażowane we współpracę powinni być aktywnie wspierani w ustanawianiu bliższych kontaktów oraz w dzieleniu się doświadczeniami i standardami działania
en Business-to-business contacts and cooperation between employers' organisations should be actively encouraged to establish closer links and to transfer experience and standards for activities
pl znać obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników
en be familiar with the employers
pl Pracodawcy w sektorze budownictwa stosujący produkty do wykonywania podłóg zawierające octan metylu powinni uwzględnić wszelkie specyficzne dla danego sektora wytyczne wypracowane na poziomie krajowym w oparciu o praktyczne wytyczne o niewiążącym charakterze, udostępnione przez Komisję zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
en Employers using products for flooring works in the building trade containing methyl acetate should take note of any sector specific guidance developed at national level based on the practical non-binding guidance, available from the Commission as provided for in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4985 zdań frazy pracodawca.Znalezione w 0,757 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.