wymowa: IPA: ˌpraʦ̑ɔˈdafʦ̑a  

Tłumaczenia na język angielski:

 • employer     
  (Noun  ) (noun   )
   
  person or entity which employs others
   
  osoba lub przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników;
   
  person or entity which employs others
 • master         
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
employer

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (13)

dobrowolne składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówvoluntary employers' actual social contributions
inne płatności otrzymywane od pracodawcypayments in kind
konfederacja pracodawcówemployers' confederation; employers’ confederation
kwartalne rozliczanie sie z podatku przez pracodawcęemployer’s quarterly tax return
obowiązkowe składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówcompulsory employers' actual social contributions
organizacje pracodawcówemployers' organisation; employers’ organisation; employers' organizations
Pracodawca kierujący się zasadą równouprawnienia zawodowegoEqual Opportunity Employer
relacje między pracodawcami i pracownikamilabour relations
składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' actual social contributions
składki na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' social contributions
system płacenia podatku, w którym pracodawca odtrąca część płatności przeznaczonych na podatek do Urzędu Skarbowegopay as you go basis
zakładane wstępnie składki na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' imputed social contributions
związek z pracodawcaemployment relationship

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pracodawca", pamięć tłumaczeniowa

add example
papierów wartościowych oferowanych, przydzielonych lub papierów wartościowych, które zostaną przydzielone obecnym lub byłym dyrektorom lub pracownikom przez ich pracodawcę, którego papiery wartościowe zostały już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub przez przedsiębiorstwo powiązane, pod warunkiem że dostępny jest dokument zawierający informacje w sprawie liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przyczyn i szczegółów ofertysecurities offered, allotted or to be allotted to existing or former directors or employees by their employer which has securities already admitted to trading on a regulated market or by an affiliated undertaking, provided that a document is made available containing information on the number and nature of the securities and the reasons for and details of the offer
Środki takie nie mogą być ograniczone poprzez wcześniejsze ustalenie górnego limitu, z wyjątkiem przypadków, w których pracodawca może wykazać, że jedyną szkodą, jaką starający się o pracę poniósł w wyniku dyskryminacji w rozumieniu niniejszej dyrektywy jest odmowa rozpatrzenia jego podania o pracęSuch remedies may not be restricted by the fixing of a prior upper limit, except in cases where the employer can prove that the only damage suffered by an applicant as a result of discrimination within the meaning of this Directive is the refusal to take his job application into consideration
płace i wynagrodzenia, które pracodawca wypłaca nadal w przypadku choroby, wypadku przy pracy, urlopu macierzyńskiego lub pracy krótkoterminowejwages and salaries which the employer continues to pay in the event of illness, occupational accident, maternity leave or short-time working
Pracodawca mający miejsce zamieszkania w państwie związanym niniejszą konwencją może być pozwanyAn employer domiciled in a State bound by this Convention may be sued
Analiza wykładni prawa podatkowego Naczelnego Sądu Administracyjnego na przykładzie orzecznictwa dotyczącego opodatkowania wykupionych przez pracodawcę pakietów świadczeń medycznychAnalysis of the tax law interpretation of the Supreme Administrative Court on the basis of the judicature on the taxation of health benefits packages
niezwłocznie informować pracodawcę i pracowników o właściwym zakresie odpowiedzialności za sprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników o każdej sytuacji w miejscu pracy, która pociągałaby za sobą poważne i bezpośrednie niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa i zdrowia osób oraz o niedostatkach w przedsięwzięciach ochronnychimmediately inform the employer and/or the workers with specific responsibility for the safety and health of workers of any work situation they have reasonable grounds for considering represents a serious and immediate danger to safety and health and of any shortcomings in the protection arrangements
Czy klauzula ‧ pkt ‧ Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony sprzeciwia się stosowaniu przepisu krajowego takiego, jak § ‧ ust. ‧ zdanie drugie pkt ‧ Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (ustawy o pracy w niepełnym wymiarze czasu oraz o umowach o pracę zawieranych na czas określony, zwanej dalej TzBfG), który kolejne umowy o pracę zawierane na czas określony jedynie w służbie publicznej uzasadnia obiektywnymi powodami polegającymi na tym, że pracownik wynagradzany jest ze środków budżetowych przeznaczonych w prawie budżetowym na zatrudnienie na czas określony, podczas gdy w przypadku pracodawców w sektorze prywatnym tego rodzaju względy ekonomiczne nie są uznawane za obiektywny powód?Does Clause ‧ of the framework agreement on fixed-term work preclude the application of a provision of national law such as Paragraph ‧ of the Law on part-time working and fixed-term contracts (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge, the TzBfG) which justifies successive fixed terms of employment contracts in the public sector alone for the objective reason that the employee is paid out of budgetary funds provided for fixed-term employment, whereas in the case of employers in the private sector such economic reasons are not recognised as objective reasons?
Środki te są przeznaczone na pokrycie składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia, o których mowa w artykule AThis appropriation is intended to cover the employer's contribution to the sickness insurance of the recipients of the allowances referred to in Article A
Liczba pracowników zdefiniowana jest jako te osoby, które pracują dla pracodawcy i które mają umowę o pracę oraz otrzymują wynagrodzenie w postaci płacy, uposażeń, honorariów, gratyfikacji, wynagrodzenia za pracę akordową, wynagrodzenia rzeczoweThe number of employees is defined as those persons who work for an employer and who have a contract of employment and receive compensation in the form of wages, salaries, fees, gratuities, piecework pay or remuneration in kind
z rozczarowaniem odnotowuje, że konflikt dotyczący zapłaty składek emerytalnych obciążających pracodawcę nadal nie został rozwiązany; wzywa Centrum do zwiększenia wysiłków zmierzających do rozwiązania tego konfliktuIs disappointed to note that the conflict concerning payment of employer's pension contributions has still not been resolved; urges the Centre to step up its efforts to settle this dispute
Czy w ramach oceny dyskryminującego charakteru polityki zatrudnienia prowadzonej przez pracodawcę, służącej stwierdzeniu bezpośredniej dyskryminacji w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. a) dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, może zostać wzięta pod uwagę okoliczność, że spółka związana z tym pracodawcą zatrudnia wyłącznie monterów rodzimych?For the purpose of establishing that there is direct discrimination within the meaning of Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, may account be taken of the recruitment of exclusively indigenous fitters by an affiliated company of the employer in assessing whether that employer's recruitment policy is discriminatory?
znać obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczenia społecznego pracownikówbe familiar with the employers
podkreśla, że mobilność pracowników nie powinna być rozumiana przez niektórych pracodawców jako okazja do zmniejszenia wynagrodzeń, zabezpieczeń społecznych, lub ogólnie mówiąc do pogorszenia warunków pracy; wzywa państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich środków nie tylko w celu wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji, lecz również w celu zagwarantowania jak najlepszych warunków działalności pracowników migracyjnych i ich rodzinStresses that the mobility of workers should not be construed by some employers as an opportunity to reduce wages, cut back social security or, in general, to downgrade working conditions; urges the Member States to take appropriate measures not only to eliminate all forms of discrimination but also to ensure the best possible conditions for the activities of migrant workers and their families
Dyrektor szkoły jako zwierzchnik i pracodawca - na przykładzie Zespołu Szkół nr 52 w WarszawieA school headmaster as supervisor and employer
Należności z tytułu składek emerytalnych od pracodawcówPension contributions receivable from employers
Pracodawca niemający miejsca prowadzenia działalności w państwie członkowskim, którego ustawodawstwo ma zastosowanie, może uzgodnić z pracownikiem, że spoczywający na pracodawcy obowiązek zapłacenia składek może być wypełniany w jego imieniu przez pracownika, bez uszczerbku dla podstawowych obowiązków pracodawcyAn employer who does not have a place of business in the Member State whose legislation is applicable and the employee may agree that the latter may fulfil the employer’s obligations on its behalf as regards the payment of contributions without prejudice to the employer’s underlying obligations
składki finansowane przez pracodawcę (‧,‧ %) na rzecz ubezpieczenia zdrowotnegothe institutions' contributions (‧,‧ %) towards sickness insurance
Employer branding – budowanie wizerunku pracodawcy.Employer branding – developing a positive employer image on a job market.
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w zbiorowym prawie pracyTransfer of undertaking according to Collective Labour Law
Dlatego w ramach regulacji w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy także tam należy podjąć problem szkodliwych skutków spożywania alkoholu, co jest przede wszystkim zadaniem pracodawcyAlcohol related harm should also be addressed in the workplace, in the framework of health and safety regulations, which is primarily the responsibility of the employer
Czy art. ‧, ‧ ust. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE należy interpretować w ten sposób, że pracodawca, u którego dzienny poziom ekspozycji na hałas pracowników wynosi ponad ‧ dB (mierzonej bez uwzględnienia skutków ochronników słuchu), spełnia obowiązki ustalone w ww. dyrektywie dotyczące materialnych warunków pracy poprzez wydanie owym pracownikom ochronników słuchu, które poprzez osiągnięty dzięki nim poziom tłumienia, spowodują obniżenie dziennej ekspozycji na hałas tych pracowników poniżej ‧ dB?Are Articles ‧, ‧, ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EC to be interpreted as meaning that a company in which the workers’ daily noise exposure level is above ‧ dbA (measured without taking account of the effect of hearing protectors) fulfils the obligations to take preventive measures laid down in that Directive in respect of physical working conditions by providing those workers with hearing protectors so that, with the level of attenuation provided by those protectors, the workers’ daily noise exposure level is reduced to less than ‧ dbA?
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczneEmployer's social security contributions
Dzięki dzisiejszemu głosowaniu zatrudnianie nielegalnych pracowników będzie więc drogo kosztować pracodawców, a może nawet doprowadzić do ich osadzenia w więzieniu.Thanks to today's vote, employing illegal workers will henceforth cost employers dear and may even put them in prison.
składki pracodawcy na ubezpieczenie od ryzyka chorób zawodowych i wypadków przy pracy dla członków Komisjithe employer's contribution towards insurance against occupational disease and accident for members of the Commission
Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń personelowi pomocniczemu oraz na pokrycie składki pracodawcy na program ubezpieczenia społecznego dla pracowników pomocniczych, z wyłączeniem kwot wypłaconych w formie wskaźnika korygującego, który widnieje w pozycjiThis appropriation is intended to cover the remuneration of auxiliary staff and the employer's contribution to the social security scheme of auxiliary staff, excluding the amounts paid in the form of salary weighting, which are charged to Item
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4985 zdań frazy pracodawca.Znalezione w 1,655 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.