wymowa: IPA: ˌpraʦ̑ɔˈdafʦ̑a  

Tłumaczenia na język angielski:

 • employer     
  (Noun  ) (noun   )
   
  person or entity which employs others
   
  osoba lub przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników;
   
  person or entity which employs others
 • master         
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
employer

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (13)

dobrowolne składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówvoluntary employers' actual social contributions
inne płatności otrzymywane od pracodawcypayments in kind
konfederacja pracodawcówemployers' confederation; employers’ confederation
kwartalne rozliczanie sie z podatku przez pracodawcęemployer’s quarterly tax return
obowiązkowe składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówcompulsory employers' actual social contributions
organizacje pracodawcówemployers' organisation; employers’ organisation; employers' organizations
Pracodawca kierujący się zasadą równouprawnienia zawodowegoEqual Opportunity Employer
relacje między pracodawcami i pracownikamilabour relations
składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' actual social contributions
składki na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' social contributions
system płacenia podatku, w którym pracodawca odtrąca część płatności przeznaczonych na podatek do Urzędu Skarbowegopay as you go basis
zakładane wstępnie składki na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' imputed social contributions
związek z pracodawcaemployment relationship

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pracodawca", pamięć tłumaczeniowa

add example
Odnosi się do kwoty składki na zabezpieczenie społeczne pracownika, przewidzianej przez prawo lub układ zbiorowy i przetrzymywanej przez pracodawcęThis refers to the amount of the employee social security contribution laid down by law or by collective agreements and withheld by the employer
Z całego serca popieram sprawozdawczynię, panią poseł Oomen-Ruijten, gdy podkreśla istotne znaczenie emerytur gromadzonych przez pracodawcę (znanych pod nazwą drugiego filaru) i indywidualnego gromadzenia środków na emeryturę (trzeci filar).I wholeheartedly support rapporteur Oomen-Ruijten when she highlights the importance of pension build-up via the employer (what is known as the second pillar) and individual pension build-up (the third pillar).
Państwo Członkowskie udziela odstępstw, określonych w ust. ‧ i ‧, po przeprowadzeniu dwustronnych konsultacji z przedstawicielami pracodawców i pracowników zgodnie z krajowym prawem i praktykąThe derogations referred to in paragraphs ‧ and ‧ shall be granted by Member States after consultation of the two sides of industry in accordance with national laws and practice
Przedstawiciele organizacji pracodawcówEmployers’ Representatives
Jeśli myślimy o należytym karaniu takich pracodawców, to musimy popracować nad odpowiednimi przepisami, które ponadto będą stanowić środek odstraszania względem napływu nielegalnych imigrantów.We need to work upon this law if we want to properly penalise these employers, as this will, in addition, serve as a deterrent to the influx of illegal immigrants.
Ponadto, jak wskazuje na to treść zobowiązania, kwoty te mogą obejmować wsparcie na rzecz działań w zakresie stosunków między pracodawcą a pracownikami, w szczególności działania mające na celu rozwój wiedzy specjalistycznej i wymiany informacji na poziomie europejskimIn addition, as the heading suggests, this appropriation can cover support for industrial relations measures, in particular those designed to develop expertise and exchange of information on a European basis
W dużych sektorach przemysłu i usług, dla zachowania spójności branżowej, należy negocjować branżowe zbiory wzorców, wraz z instrumentami, pomiędzy europejskimi lub innego odpowiedniego poziomu sektorowymi organizacjami pracodawców i pracownikówIn the major industrial and service sectors, it is necessary, in the interests of sectoral cohesion, for the sectoral reference criteria in respect of CSR and the corresponding instruments to be drawn up on the basis of negotiations between sectoral federations- at European or other appropriate levels- representing employers, on the one hand, and workers, on the other hand
Jaki mają wybór w obliczu pracodawcy, kiedy poszukują zatrudnienia?What choice do they have when faced with an employer when they are looking for a job?
wyraża żal z powodu braku planu na rzecz równości i oczekuje, że agencja wkrótce opracuje plan czyniący z niej pracodawcę stwarzającego równe szanse pracownikom; oczekuje, że agencja nie tylko będzie brać pod uwagę kwestie równości na etapie rekrutacji, ale także podejmie aktywne i długofalowe działania w celu wspierania równości płciRegrets the absence of an equality plan and expects the Agency to develop a plan shortly in order to become an equal opportunities employer; expects the Agency not only to consider equality issues at the stage of recruitment but also to work proactively and on a long-term basis to promote gender equality
Państwa Członkowskie będą co pięć lat składać sprawozdanie Komisji w sprawie zagadnień praktycznego wprowadzania w życie przepisów niniejszej dyrektywy, zaznaczając opinie pracodawców i pracownikówMember States shall report to the Commission every five years on the practical implementation of the provisions of this Directive, indicating the points of view of employers and workers
Dlatego też, w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, niezbędne są przepisy przejściowe, umożliwiające pracodawcom sukcesywne dostosowanie systemów emerytalnychTo avoid any negative effects, transitional arrangements enabling employers to gradually bring pension schemes into line are needed
w celu realizacji powierzonych jej zadań, Komisja musi być informowana o poziomie, tendencjach i strukturze kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców i wynagrodzeniu pracowników w Państwach CzłonkowskichWhereas, in order to carry out the tasks entrusted to it, the Commission must be kept informed of the level, trend and structure of employers
Bez uszczerbku dla art. ‧ i ‧ dyrektywy ‧/EWG, pracodawca zapewnia pracownikom narażonym w miejscu pracy na hałas o wartościach ekspozycji równych lub wyższych od dolnych wartości, przy których podejmuje się odpowiednie działania, oraz/lub ich przedstawicielom, uzyskanie informacji i szkolenia w zakresie ryzyka wynikającego z narażenia na hałas, w szczególności dotycząceWithout prejudice to Articles ‧ and ‧ of Directive ‧/EEC the employer shall ensure that workers who are exposed to noise at work at or above the lower exposure action values, and/or their representatives, receive information and training relating to risks resulting from exposure to noise concerning, in particular
Pracodawcy powinni być zobowiązani do dokumentowania na piśmie, przed rozpoczęciem wszelkich projektów związanych z usuwaniem azbestu, obecności lub przypuszczalnej obecności azbestu w budynkach lub instalacjach oraz przekazywania tych informacji osobom, które mogą być narażone na działanie azbestu w wyniku używania, konserwacji lub innych prac prowadzonych w budynku lub na dachu budynkuEmployers should be required to record, before the start of any asbestos removal project, the presence or presumed presence of asbestos in buildings or installations and communicate this information to others who may be exposed to asbestos as a result of its use, of maintenance or of other activities in or on the building
członków z kręgu biznesu i przemysłu mianowanych na podstawie propozycji zgłoszonych przez Związek Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców Europy (UNICEmembers with a business and industrial focus will be nominated on the basis of a proposal from the Union of Industrial and Employers
Odpowiedzialność pracownicza i cywilnoprawna pracodawcy za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzeniaEmployer liability for unlawful termination of employment without notice
Nie jesteś zbyt lojalny wobec swego pracodawcy, JettYou' re not exactly loyal to your employer, Jett
Niniejszy kodeks postępowania stanowi dla państw członkowskich, pracodawców, podmiotów finansujących badania, naukowców oraz, bardziej ogólnie, wszystkich osób i organizacji społeczeństwa obywatelskiego prowadzących badania w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii (NiN) lub zainteresowanych takimi badaniami (wszystkie zainteresowane podmioty) wytyczne, których celem jest przyjęcie odpowiedzialnego i otwartego podejścia do badań w dziedzinie NiN we WspólnocieThis Code of Conduct provides Member States, employers, research funders, researchers and more generally all individuals and civil society organisations involved or interested in nanosciences and nanotechnologies (N&N) research (all stakeholders) with guidelines favouring a responsible and open approach to N&N research in the Community
doskonalenie i aktualizowanie umiejętności powinno być doceniane i uznawane na rynku pracy i przez pracodawcówThe updating/upgrading of skills has to be valued and recognised on the labour market and by employers
Niewypłacalność pracodawcyInsolvency of employer
Organizacje pracodawców i organizacje związkowe mogą domagać się od swoich członków przestrzegania zasad postępowania i orzekania kar w przypadku nieprzestrzegania tych zasadEmployer and industry organisations could require their members to adhere to codes of conduct or risk various forms of sanctions
Niemniej jednak niektóre aspekty poprawki ‧ (np. apel o jasność przepisów dotyczących praw pracowników tymczasowych oraz uznanie agencji pracy tymczasowej jako pracodawców) zostały uwzględnione w przeformułowanym tekście motywuSome aspects of Amendment ‧ (e.g. the call for clarity concerning the rights of temporary agency workers and concerning the status of temporary work agencies as employers) have, however, been included in the redrafted text of the recital
Składki pracodawcy wpłacane na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez agencje zdecentralizowaneEmployer's contribution by the decentralised agencies to the pension scheme
Pracodawcy i pracownicy mogą zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Porozumienia w sprawie polityki społecznej wspólnie wystąpić o realizację porozumienia na poziomie wspólnotowym na mocy decyzji Rady podjętej na wniosek KomisjiWhereas management and labour may, in accordance with Article ‧ of the Agreement on social policy, request jointly that agreements at Community level be implemented by a Council decision on a proposal from the Commission
Pracodawcy muszą móc wspomagać kobiety, o których nie można twierdzić, że są już ekonomicznie nieprzydatne.Employers need to be able to support women without it meaning they are no longer economically viable.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4985 zdań frazy pracodawca.Znalezione w 2,322 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.