Tłumaczenia na język angielski:

  • you'll manage it easily   

Przykładowe zdania z "poradzisz sobie z tym z łatwością", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl zatrudnienie wśród kobiet i przyrost naturalny nie muszą być ze sobą sprzeczne: w tym względzie należy się na przykład kierować dobrymi rozwiązaniami krajów, których systemy podatkowe pozwalają kobietom wejść ponownie z większą łatwością na rynek pracy po urodzeniu dzieci, bez jakiejkolwiek szkody dla kariery bądź zarobków
en female employment and childbirth should not be seen as incompatible: examples should be sought from the best practices of those countries whose tax systems enable women to get back into the labour market more easily after the birth of their children, without being penalised in career or pay terms
pl Z łatwością dostaniesz rozwód.Sam się tym zajmę
en They' r e publishing a newspaper
pl Omawiając kwestię korupcji w szeregach władzy, z łatwością mogę sobie wyobrazić reakcję Komisji na wiadomość o tym, iż bułgarski premier wprowadził chroniące go przed oskarżeniem prawo.
en When speaking of corruption in the corridors of power, I can imagine what the reaction of the Commission would be if a Bulgarian prime minister introduces a law that would save him from prosecution.
pl niniejsza dyrektywa dotyczy konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu typu dwufilarowego zamontowanych z przodu siedzenia kierowcy oraz charakteryzujących się ograniczoną wolną przestrzenią typową dla sylwetki ciągnika, a w związku z tym nie zalecanych w żadnych warunkach, gdyż utrudniają dostęp do miejsca kierowania, jednakże konstrukcje te stosuje się (odgięte lub nie) z powodu niekwestionowanej łatwości ich użytkowania
en Whereas this Directive covers roll-over protection structures of the dual-pillar type mounted in front of the driver
pl Ponieważ ww. artykuły ‧a i załącznik ‧b są wyraźne w odniesieniu do kwestii masy, jaką należy brać pod uwagę przy obliczaniu należności celnych, podmioty gospodarcze działające zwyczajowo w sektorze przywozu bananów, znające tym samym właściwe przepisy prawa stosowane w tego rodzaju działalności, mogły z łatwością dowiedzieć się, iż zgłoszenie celne, które miały złożyć, powinno zawierać masę netto, to jest rzeczywistą wagę bananów, a nie masę handlową, która stanowi, co w większości przypadków zostało udowodnione, masę fikcyjną
en Article ‧a of, and Annex ‧b to, Regulation No ‧/‧ being clear with regard to the question of the weight to be taken into account for the computation of the customs duties, it would be very easy for traders whose usual activity is the importing of bananas and who are, for that reason, aware of the legislation applicable to that activity, to know that the customs declaration that they had to present must state the net mass, in other words, the true weight of the bananas and not a commercial weight which is, as proved in the vast majority of cases, a fictitious weight
pl W tym momencie pozwolę sobie powiedzieć, że skoro mamy tu do czynienia z wydobyciem złota, a nie z uprawą ziemniaków, to właściciele firm z łatwością mogą przeznaczyć wystarczające zasoby gospodarcze i finansowe na badania nad technologiami kompatybilnymi z bezpieczeństwem środowiska i zdrowia.
en On this point, let me say that since this deals with systems for mining gold and certainly not potatoes, the proprietor companies could easily allocate adequate economic and financial resources to researching technologies that are compatible with the environment and health safety.
pl Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
en Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in more complex situations.
pl Moim zdaniem prawdziwy problem - bo takim chcę się zająć - polega na tym, że duże gospodarstwa, które otrzymują ogromne kwoty, mogą z łatwością dzielić się na mniejsze wyłącznie do celów księgowych, a wtedy nic realnie się nie zmieni.
en The problem, I see here, as I do want to tackle the real problem, is that the large holdings that receives these big amounts of money can easily split up for only accountancy purposes and then nothing will be changed.
pl Wiąże się z tym łatwość, z jaką można likwidować jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
en This is explained by the ease with which MMF shares/units can be liquidated
pl stworzenie warunków sprzyjających innowacji i łatwości dostosowywania się w świecie ulegającym szybkim zmianom; uwzględniane są przy tym wszystkie formy innowacji, również w wymiarze społecznym i związanym z przedsiębiorczością
en providing an environment which is favourable to innovation and adaptability in a rapidly changing world; all forms of innovation, including social and entrepreneurial innovation, shall be taken into account
pl Obszary górskie mogą nie być w stanie z łatwością przystosować się do warunków konkurencji i mogą wymagać większych nakładów. Zatem nie można oczekiwać, że produkty wytwarzane na ich terenie będą tańsze i bardzo konkurencyjne, lecz należy skupić uwagę na wykorzystaniu dostępnych zasobów, w tym także piękna naturalnego krajobrazu, do przyciągnięcia turystów, czy na wykorzystaniu potencjalnej konkurencyjnej przewagi tych regionów, związanej przykładowo z produktami regionalnymi i tradycyjnych, bogactwem tradycyjnej wiedzy i procesów wytwarzania.
en Mountainous regions may not be able to adapt as easily to competitive conditions and may entail extra costs so that they cannot produce very competitive products at low prices, but the focus needs to be on exploiting the resources available, including the beauty of the natural landscape to attract tourists, and exploiting the potential competitive advantage of these regions, including the array of regional and traditional products, the wealth of traditional knowledge and manufacturing procedures, which give their products competitive edge.
pl Z jednej strony stawia się zarzuty tejże konstytucji, że nie odwołuje się do Boga, nie odwołuje się do chrześcijaństwa i nie chroni tak zwanych małżeństw homoseksualnych, a przecież tego rodzaju zarzuty można z łatwością postawić bardzo wielu konstytucjom europejskim w tym np. polskiej konstytucji, która również takie zapisy przewiduje, bądź w tym ostatnim nie przewiduje.
en On the one hand, accusations have been levelled at the constitution because it does not refer to God and Christianity, and because it offers no protection for what are known as homosexual marriages. Yet such accusations could easily be made regarding a great many European constitutions, including the Polish constitution, for example, which also contains such provisions, or does not contain them in the latter case.
pl Jak będzie widać wyraźniej w podsumowaniu, Komisja zajmuje się różnymi aspektami tego zagadnienia, podczas gdy ignoruje lub pomija inne (na przykład skutki spekulacji, obecność form oligopolu w tym sektorze, które z łatwością przyjmują formę karteli, wraz z wynikającymi z nich konsekwencjami itd
en As will be seen more clearly in the summary, the Commission looks at a number of aspects of this question, while others are virtually ignored or underestimated (e.g. the effects of speculation, the presence of types of oligopoly in the sector, easily leading to cartels with all the ensuing consequences, etc
pl Należy w tym przypadku pamiętać, że przesłanki dotyczące jurysdykcji szczególnej sądu miejsca wystąpienia szkodliwego zdarzenia wywodzą się z faktu, że taki sąd jest zazwyczaj najbardziej uprawniony do orzekania w danej sprawie z racji bliskości do miejsca sporu i łatwości pozyskania dowodów; przesłanki te stosuje się nie tylko do roszczeń o odszkodowanie za szkody już poniesione, lecz także do powództw mających nie dopuścić do wystąpienia szkody
en It should be remembered in this regard that the rationale for the special jurisdiction of the court of the place of a harmful event lies in the fact that that court is usually best placed to decide the case, owing to its proximity to the dispute and the ease with which evidence can be produced, and that this rationale applies not only to claims for compensation for damage already sustained but also to actions aimed at preventing damage from occurring
pl Wymóg ten jest tym ważniejszy, że przepisy, które są ostatecznie przyjmowane, są często wynikiem kompromisów i nie zawsze dają się z łatwością przenieść do krajowych systemów prawnych
en This requirement is all the more important as the texts which are adopted finally are often the subject of compromises which cannot always be transposed easily into national laws
pl Na ile to można przewidzieć, żadna część instalacji paliwa ciekłego zawierająca podgrzane paliwo pod ciśnieniem przekraczającym ‧ N/mm‧, nie powinna znajdować się w na tyle ukrytym miejscu, aby uszkodzenia i przecieki nie mogły być z łatwością zauważone
en As far as practicable, parts of the oil fuel system containing heated oil under pressure exceeding ‧ N/mm‧ shall not be placed in a concealed position such that defects and leakage cannot readily be observed
pl Odnośnie tego ważne jest spostrzeżenie, że w przeciwieństwie do łatwości prognozowania podaży, popyt jest bardzo trudny do przewidzenia z racji wielu oddziałujących na siebie czynników rynkowych mogących wywołać fluktuacje cen
en In this respect, it should be noted that, in contrast to a possible forecast of supply, the demand is very difficult to anticipate as there are many interacting factors in the market which may cause price fluctuations
pl Telefon dzwonił długo, zanim odłożyła słuchawkę. Zdawała sobie sprawę, że z łatwością może zostać namierzona, ale nie obchodziło jej to.
en She let the telephone ring a long time before she put down the receiver — she was aware she was making it easy for Them to trace the call, but she didn’t care.
pl zwraca uwagę, że bez zobowiązań w sposobie ‧ nie da się w pełni osiągnąć założeń umowy o wolnym handlu; podkreśla, że zarówno w UE, jak i w Indiach istnieją ogromne korzyści w odniesieniu do ogólnokrajowego i ogólnounijnego uznawania kwalifikacji zawodowych, umów dotyczących wzajemnego uznawania i wymogów licencyjnych w ramach sektora wolnych zawodów, które z łatwością mogłyby zostać włączone do umowy o wolnym handlu; mimo to zwraca się o przeprowadzenie dokładnych analiz dotyczących poszczególnych państw członkowskich
en Notes that the full ambition of the FTA cannot be fulfilled without commitments in Mode ‧; stresses that there are huge benefits from nationwide and EU-wide accreditation of professional qualifications and agreements on mutual recognition and licensing requirements within professional services in both the EU and India, which could be easily covered by the FTA; nevertheless requests a thorough analysis in relation to the individual Member States
pl Zważywszy na brak większej konkurencji na rynku wspólnotowym tego produktu stwierdza się także, że wzrost kosztów może z łatwością zostać przerzucony na klientów tego przedsiębiorstwa
en Given the lack of significant competition on the Community market for this product, it is also considered that the cost increase can be easily passed on to the customers of this company
pl Nadzór był tak niedbały, że z łatwością mógł podkradać z tego coś dla siebie, by użyć potem do kupowania towarów na kwitnącym w Auschwitz czarnym rynku
en Supervision was so lax that he had the chance to steal some of it for himself, using it to buy goods on the thriving black market in Auschwitz
pl Jednocześnie to oczywiste, że zwiększa łatwość korzystania z naszych podstawowych praw, takich jak wolność słowa, wolność działalności politycznej, wolność wiedzy i edukacji oraz wolność zrzeszania się.
en At the same time, it is clear that it enhances the facility for us to exercise our fundamental rights, such as freedom of speech, freedom of political action, freedom of knowledge and education and freedom of association.
pl Jest to kraj, w którym znajduje się 2 miliony nielegalnie postawionych budynków, wiele z nich na obszarach leśnych. Domy letnie można z łatwością budować na spalonej ziemi, a potem doprowadzić do nich elektryczność i kanalizację dzięki poprawkom forsowanym przez rządy.
en It is a country of 2 million unauthorised buildings, many in forest areas; villas can easily be built on burnt land and later connected to electricity and water thanks to vote-winning amendments made by governments.
pl Podejście to pozwala na osiągniecie praktycznych korzyści, obarczone jest też jednak wadami natury finansowej: Instytucje miały niewiele opcji do wyboru, rynek z łatwością mógł przewidzieć decyzje instytucji, a dostępne tereny stały się droższe z uwagi na silny popyt na budynki w danym obszarze
en This approach had practical advantages but also financial disadvantages: the Institutions had few alternatives to choose from, the market could easily anticipate the Institutions’ decisions and the available sites became more expensive because of the strong demand for buildings in the area
pl Jeśli nigdy wcześniej ci tego nie mówiłam, to dlatego... że nie byłam dziewczyną, której z łatwością przychodzą takie słowa... i zawsze się rumieniłam
en lf I never told you before, it ́s because...I wasn ́t the sort of girl that could say the word... " sexual " without blushing
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2643380 zdań frazy poradzisz sobie z tym z łatwością.Znalezione w 518,552 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.