Tłumaczenia na język angielski:

 • above average   
  (Adjective  )
   
  Better than average
   
  Better than average
 • above       
  (advb, prep, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
wyjątkowy, wybitny, znakomity
 
niesłychany, niespotykany, nieprawdopodobny
 
Nieprzeciętny
 
Nietuzinkowy
 
niezwykły, niezrównany, niebywały
 
nieprzeciętny, niepospolity, nietuzinkowy
 
Unikalny pomysł
 
Niebywały
 
Niepospolity
 
jakich mało
 
nadzwyczajny, bezkonkurencyjny, odosobniony
 
Niezwyczajny
 
Niezwykły
 
Niesamowity

Przykładowe zdania z "ponadprzeciętny", pamięć tłumaczeniowa

add example
próbuję ale tak trudno zapomnieć o panu Eltonie on jest takim ponadprzeciętnym przykładem męskościI do try so hard to forget about Mr. Elton but he is such a superior example of manhood
Nawet w przypadku przedsiębiorstwa przynoszącego ponadprzeciętne zyski prywatny inwestor zwróciłby uwagę na to, czy zrealizuje całą dodatkową korzyść wynikającą z inwestycjiEven where the undertaking is far more profitable than average, the private investor would take care to realise all the additional gains made possible by his investment
Przecież nawet te państwa, które są powszechnie chwalone za swoje skuteczne strategie flexicurity, wykazują ponadprzeciętny poziom wydatków państwaMoreover, countries which are praised for their successful flexicurity strategies also have higher than average levels of government spending
To moje ponadprzeciętne umiejętności.Książka telefonicznaMy extraordinary skill... the telephone book
Ponadprzeciętny współczynnik funduszy własnych w ‧ r. jest [...]* niezbędnyAn aboveaverage own‐funds ratio in ‧ was vital [...]*
Spadek udziału Galileo w rynku dowodziłby, zdaniem strony notyfikującej, że ponadprzeciętny udział Galileo w rynku nie odzwierciedla jego siły rynkowejThe decrease in Galileo's market shares would, according to the notifying party, demonstrate that Galileo's above average market share does not reflect market power
Zatem nawet w przypadku przedsiębiorstwa przynoszącego ponadprzeciętne zyski – tak jak według Niemiec ma to miejsce w przypadku banku BayernLB nie chodzi o to, o ile jego rentowność przewyższa średnią, i czy w momencie przeprowadzania inwestycji inwestor jeszcze osiąga zadowalający zysk z kapitałuEven in the case of an undertaking with above-average profitability, as BayernLB is described by Germany, the key point is not by how much its profitability lies above the average and whether the investor may nevertheless continue to achieve a satisfactory return in overall terms at the time of the investment
" Nawet gdyby był supermenem, to wówczas to byłoby wciąż niepożądane..." żeby wasi ludzie mieli uznanie dla niego i jego ponadprzeciętnych zdolności" Even if he were a superman, it would still be highly undesirable that our men should credit him with supernatural powers. "
Niemcy oświadczyły, że pomimo udziałów w rynku w wysokości ‧ % w sektorze depozytów klientów indywidualnych nie można mówić o ponadprzeciętnej pozycji BGB, ponieważ berliński rynek detaliczny cechuje silna konkurencja, a klienci mogą zmienić bank bez ponoszenia dużych kosztów i bez większego wysiłkuGermany explained that, despite market shares of around ‧ % in the retail deposit sector, BGB could not be said to be in a dominant position since the Berlin retail market was very competitive and customers could move from one bank to another without significant cost or effort
podkreśla, że szczególną uwagę należy zwrócić na tych uczniów, którzy nie posiedli bądź nie nabywają podstawowych umiejętności, w takiej samej mierze jak na wyjątkowo uzdolnionych uczniów, aby mogli oni w dalszym ciągu możliwie najlepiej rozwijać swoje ponadprzeciętne umiejętności i talentyStresses that special attention ought to be paid to those students who have not acquired or are not acquiring basic skills, as well as to exceptionally talented students so that they can maximise the development of their above-average abilities and talents
Nie ujmując niczego ponadprzeciętnemu statusowi pani Lulling, namawiam państwa, abyście nie dali się zwieść i głosowali z empatią za rezolucją legislacyjną w końcowym głosowaniu imiennym.Without taking anything away from her divine status, I would urge you not to be distracted by this and to vote emphatically in favour of the legislative resolution during the roll-call vote at the end.
Jego zdolności intelektualne są ponadprzeciętne.His mental level is higher than the average boy's.
Jest to zasadniczo zgodne z zalecaną przez Radę strategią wyjścia, również ze względu na wysoką relację długu publicznego do PKB i ponadprzeciętny wpływ starzenia się społeczeństwa na budżetThis is broadly in line with the exit strategy advocated by the Council, taking also into account the high public debt-to-GDP ratio and the above-average budgetary impact of ageing
ponadprzeciętna zawartość kwasu (‧,‧ %acid content higher than average (‧,‧ %
Szukamy czegoś, co CIA nazywa osobowością " Typu A ".Ponadprzeciętny, wysokie zdolności dostosowawcze, dobrze wykształcony, niezachwiany, wystraczająco manipulatywny, żeby przekonać lojalnego narodowca do zdrady ojczyzny, czy żony do zdrady męża. Najważniejsze, że ten unsub już dawno temu zaakceptował fakt, że zostanie stracony, jeśli zostanie złapanywe' re looking for what the cia classifies a type- a personality. overachiever, highly adaptable, well educated, virtually unshakable. manipulative enough to persuade a loyal foreign national to betray their country or a wife to betray her husband. most importantly, this unsub long ago accepted the reality they will be summarily executed if caught
W państwach członkowskich, w których nastąpił ponadprzeciętny spadek produkcji cukru wskutek reformy rynku cukru, należy zezwolić na wzrost produkcji.In Member States where there was a higher-than-average decrease in sugar production as a result of the sugar reform, production must be allowed to increase.
Byłoby to korzystne również ze względu na wysoką relację długu publicznego do PKB w Belgii, ponadprzeciętny koszt starzenia się społeczeństwa dla budżetu oraz znaczne zobowiązania warunkowe wynikające z gwarancji udzielonych sektorowi finansowemuThis would also help in view of Belgium’s high public debt-to-GDP ratio, above-average budgetary cost of ageing, and the government’s considerable contingent liabilities in view of guarantees provided to the financial sector
Sam jestem osobą niepełnosprawną i wykazuję być może ponadprzeciętną wrażliwość na dyskryminację czy podwójną moralność.I myself am a person with a disability, and I am perhaps more sensitive than the average person to discrimination or double standards.
Musimy jednak wykorzystywać możliwości naukowe i technologiczne w regionach, które rozbudowały innowacyjne sieci i klastry konkurencyjności, a których innowacje i efektywność są ponadprzeciętne w stosunku do reszty kraju.However, we need to make use of the scientific and technological skills of the regions, which have developed innovation networks and competitiveness clusters, and whose innovation and effectiveness exceeds those of their countries.
Statki bandery państwa występującego w tabeli trzyletnich średnich kroczących o ponadprzeciętnych zatrzymaniach i opóźnieniach publikowanych w rocznych sprawozdaniach Protokołu UstaleńShips flying the flag of a State appearing in the three-year rolling average table of above-average detentions and delays published in the annual report of the MOU
Uważam, że wszyscy, nie tylko wielcy, ale też ci trochę ponadprzeciętni, a także ci, którzy są zdolni do powiedzenia czegoś nowego, muszą być przestępcamiFrom this I conclude that all great men and even those out ofthe ordinary who are capable of saying a new word, are by their very nature criminals
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 22 zdań frazy ponadprzeciętny.Znalezione w 0,437 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.