Tłumaczenia na język angielski:

  • aid policy   
     
    A course of action adopted and pursued by government or some other organization that promotes or determines the allocation of assistance, support or relief, often from one country to another. (Source: ODE)
     
    działania przyjęte i stosowane przez rząd lub inną organizację dotyczące świadczenia pomocy, często na terenie innego kraju

Przykładowe zdania z "polityka dotycząca udzielania pomocy socjalnej i humanitarnej", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie zakresu działań zewnętrznych Unii, w tym postanowienia dotyczące stworzenia nowej podstawy prawnej i instrumentów obejmujących obszary związane z WPZiB, takie jak jasno sprecyzowana podstawa prawna dla europejskiej polityki sąsiedztwa, ustanowienie jednolitej osobowości prawnej Unii, pilna pomoc finansowa udzielana państwom trzecim, pomoc humanitarna, sankcje stosowane wobec podmiotów innych niż państwa, polityka w zakresie przestrzeni kosmicznej, bezpieczeństwo energetyczne, zwalczanie zmian klimatycznych, zapobieganie terroryzmowi międzynarodowemu i ochrona danych osobowych
en Welcomes the broadening of the Union's external field of action, including the provision of a new legal basis and instruments affecting CFSP-related areas, such as an explicit legal basis for the ENP, the establishment of a single legal personality for the Union, urgent financial support for third countries, humanitarian aid, sanctions against non-state entities, space policy, energy security, combating climate change, the prevention of international terrorism and the protection of personal data
pl uważa, że polityka rozwoju jest głównym elementem działania zewnętrznego Unii Europejskiej, którego celem jest wykorzenienie ubóstwa za pomocą reform społecznych i gospodarczych oraz poprzez rozwijanie infrastruktur socjalnych, edukacyjnych i zdrowotnych, podnoszenie potencjału produkcyjnego ludności ubogiej, zagwarantowanie trwałości środowiska naturalnego oraz udzielanie wsparcia zainteresowanym krajom, aby mogły one zwiększyć wzrost gospodarczy i rozwijać swoje potencjały lokalne; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja nadal pracuje nad realizacją milenijnych celów rozwoju (MCR
en Takes the view that development policy is an essential component of the Union's external action, the aims of which are to eradicate poverty by means of economic and social reform and by bolstering social, educational and health-related infrastructure, increasing the production capacity of poor populations, ensuring environmental sustainability and granting support to the countries concerned to enable them to increase growth and local potential; welcomes the fact that the Commission is continuing to seek to achieve the MDGs on this basis
pl uważa, że plany ratowania sektora bankowego powinny być uzależnione od spełniania pewnych warunków dotyczących zachęt pieniężnych, dostępności kredytów, udzielania pożyczek, restrukturyzacji sektora i ochrony zasad polityki socjalnej
en Considers that conditionality should be attached to the banking sector rescue plans in terms of monetary incentives, provision of credit, lending conditions, restructuring of the sector and protection of social policy terms
pl przypomina o zaleceniach sformułowanych w ww. badaniu poświęconym przemocy wobec dzieci przeprowadzonym przez Sekretarza Generalnego ONZ, które dotyczą zapobiegania i przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec dzieci, w szczególności zauważa potrzebę uprzywilejowania rozwiązań w dziedzinie polityki prewencyjnej i wzmocnienia usług socjalnych, zwłaszcza usług z zakresu mediacji rodzinnej, wzmocnienia wsparcia udzielanego ofiarom przemocy, pociągania sprawców do odpowiedzialności oraz usprawnienia procesu gromadzenia i analizy danych dotyczących tego ukrytego problemu; w obrębie ram policyjnych wzywa do propagowania zapobiegania przemocy wymierzonej przeciwko dzieciom, działań wspierających poszerzanie wiedzy, akcji informacyjnych i edukacyjnych, działań z zakresu budowania potencjału na rzecz grup zawodowych pracujących dla dzieci i z dziećmi
en Recalls the recommendations contained in the abovementioned UN Secretary-General's Study on Violence against Children on preventing and responding to all forms of violence against children; in particular, acknowledges the need to prioritise preventive policies and reinforce social services, with special reference to family mediation services, to improve the support offered to victims of violence, to hold perpetrators accountable and to strengthen the collection and analysis of data on this hidden problem; calls for the promotion, within the framework of policies to prevent violence against children, of awareness-raising, information and education campaigns and capacity-building activities for professional groups working with and for children
pl Dotyczy to takich zagadnień, jak w pełni efektywny wewnętrzny rynek usług, handel międzynarodowy, zasady pomocy publicznej, rynek pracy, instrumenty socjalne, szkolenia i polityka regionalna, badania i rozwój, innowacje, standaryzacja, przedsiębiorczość, poprawa jakości danych statystycznych i przepływu informacji, z uwzględnieniem- gdy to konieczne- szczególnych potrzeb sektora usług
en This involves matters such as: a fully effective internal market for services, international trade, state aid rules, labour market, social measures, training and regional policy, R&D, innovation, standardisation, entrepreneurship, and better statistics and information, taking into consideration, where appropriate, the specific needs of services
pl wsparciu dochodu wystarczające do zapobieżenia wykluczeniu społecznemu: zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności państwa członkowskie powinny opracować programy minimalnych dochodów, powiązane z nimi świadczenia i pomoc społeczną, które powinny być łatwo dostępne i zapewniać wystarczające środki, a także powinny opracować dodatkowo strategiczny plan dotyczący polityki w zakresie aktywnej integracji społecznej, aby wydźwignąć ludzi z ubóstwa i zapobiegać wykluczeniu społecznemu (odnotowując, że polityka aktywnej integracji obejmuje większą sprawiedliwość systemów ochrony socjalnej oraz zapewniać szczególne środki ochrony (np. rehabilitację, szkolenia, doradztwo, opiekę nad dziećmi, pomoc mieszkaniową, naukę języka dla imigrantów i służby wsparcia) w celu umożliwienia ludziom godnego życia
en income support sufficient to prevent social exclusion: Member States should, in accordance with the principles of subsidiarity and proportionality, define minimum income schemes, related benefits and social assistance which should be easily accessible and provide sufficient resources, and should accompany these with a strategic plan for active inclusion policies in order to lift people out of poverty and prevent social exclusion (noting that active inclusion policies comprise greater equity of social protection systems and also provide specific flanking measures (e.g. rehabilitation, training, counselling, childcare, housing, language training for immigrants and support services) to enable people to lead a dignified life
pl Zalecenie Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wspólnych kryteriów dotyczących wystarczających środków i pomocy społecznej w ramach systemów ochrony socjalnej jest nadal instrumentem odniesienia na potrzeby polityki Wspólnoty w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego; treść zalecenia pozostaje w pełni aktualna, choć konieczne są dalsze działania w celu jego pełnego wprowadzenia w życie
en Council Recommendation ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on common criteria concerning sufficient resources and social assistance in social protection systems remains a reference instrument for Community policy in relation to poverty and social exclusion and has lost none of its relevance, although more needs to be done to implement it fully
pl uwzględniając zalecenie Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wspólnych kryteriów dotyczących wystarczających środków i pomocy społecznej w systemach ochrony socjalnej oraz zalecenie Rady nr ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie konwergencji celów ochrony socjalnej i polityk
en having regard to Council Recommendation ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on common criteria concerning sufficient resources and social assistance in social protection systems and to Council Recommendation ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on the convergence of social protection objectives and policies
pl Zwraca uwagę, że w ramach harmonizacji norm dotyczących przyjmowania, pomoc socjalna w zakresie mieszkań, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, edukacji i dostępu do rynku udzielana osobom ubiegającym się o azyl w żadnym razie nie może przewyższać poziomem pomocy świadczonej miejscowej ludności
en points out that in harmonising reception standards, social assistance given to asylum seekers in relation to housing, welfare, health, education and access to the labour market, must certainly be provided at a level no higher than equivalent with the national population
pl Misja winna udzielać rady i pomocy bezpośrednio właściwym władzom kongijskim lub za pośrednictwem konkretnych projektów, dbając o promocję polityki zgodnej z prawami człowieka oraz międzynarodowym prawem humanitarnym, normami demokratycznymi i zasadami dobrych rządów, przejrzystości i poszanowania państwa prawnego
en The mission must provide advice and assistance directly to the responsible Congolese authorities or by means of concrete projects, while taking care to promote policies compatible with human rights and international humanitarian law, democratic standards and the principles of good governance, transparency and respect for the rule of law
pl Misja winna udzielać rady i pomocy władzom kongijskim odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, dbając o promocję polityki zgodnej z prawami człowieka oraz z międzynarodowym prawem humanitarnym, normami demokratycznymi i zasadami dobrych rządów, przejrzystości i poszanowania państwa prawa
en The mission must provide the Congolese authorities responsible for security with advice and assistance, while taking care to promote policies compatible with human rights and international humanitarian law, democratic standards and the principles of good governance, transparency and respect for the rule of law
pl Misja winna udzielać rady i pomocy bezpośrednio właściwym władzom kongijskim oraz za pośrednictwem komitetu monitorującego reformę policji i mieszanego komitetu ds. wymiaru sprawiedliwości, dbając o promocję polityki zgodnej z prawami człowieka oraz międzynarodowym prawem humanitarnym, normami demokratycznymi i zasadami dobrych rządów, przejrzystości i poszanowania państwa prawnego
en The mission must provide advice and assistance directly to the responsible Congolese authorities and through the police reform monitoring committee (CSRP) and the joint committee on justice, while taking care to promote policies compatible with human rights and international humanitarian law, democratic standards and the principles of good governance, transparency and respect for the rule of law
pl szczególne środki ochrony dzieci i politykę ochrony dziecka zgodne z wytycznymi UNICEF i poradnikiem dotyczącym ochrony praw dzieci-ofiar handlu ludźmi należy wprowadzić zarówno w kraju pochodzenia, jak i kraju docelowym; powinny one obejmować działalność uliczną pracowników socjalnych, pomoc rodzinom, tworzenie sieci bezpieczeństwa dla dzieci, lepszą informację na temat zagrożeń wynikających z nieprzygotowanej migracji oraz pomoc w powrocie z uwzględnieniem najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka
en special protection measures for children and a child protection policy according to the abovementioned Unicef Guidelines and Reference Guide should be implemented in both countries of origin and destination, including more street social work, family assistance, building a safety net for children, more information on the risks of unsafe migration, and assisted returns according to the views and best interest of the child
pl wzywa poza tym państwa członkowskie do włączenia do polityki edukacyjnej przyznawania wsparcia psychologicznego i doradztwa szczególnie przeznaczonych dla dzieci mających problemy resocjalizacyjne, możliwości udzielania pomocy medycznej w każdym obiekcie szkolnym, wyznaczania pracownika socjalnego przydzielanego do każdego przypadku w ograniczonej liczbie obiektów szkolnych, socjologa-kryminologa, pedopsychiatry i ekspertów w dziedzinie przestępczości dziecięcej, ścisłej kontroli spożywania alkoholu i używania narkotyków przez uczniów, walki z wszelkiego rodzaju dyskryminacją wobec członków wspólnoty szkolnej, wyznaczenia wspólnotowego mediatora będącego łącznikiem między szkołą a wspólnotą, a także współpracy między poszczególnymi wspólnotami szkolnymi w zakresie opracowywania i realizacji programów przeciw przemocy
en Calls on the Member States in addition to include within their educational policies the provision of special counselling and psychological support for children encountering problems of social integration, the availability of medical care in each school and the appointment of social workers, sociologists/criminologists, child psychologists and experts in issues relating to juvenile delinquency, each serving a small number of educational institutions, close checks on alcohol and drug consumption among pupils, measures to combat all forms of discrimination against members of the school community, the appointment of a community ombudsman acting as an intermediary between the school and the community and cooperation between various school communities in drawing up and implementing programmes to prevent violence
pl W centrum zainteresowania organizacji obywatelskich, zajmujących się do tej pory ochroną i propagowaniem praw człowieka oraz działalnością humanitarną, znajduje się obecnie coraz większym stopniu kształtowanie polityki społecznej i praw socjalnych
en With the previous predominant orientation of civil society towards the protection and promotion of human rights and humanitarian work, today there is a shift towards the realisation of social policy and social rights
pl PODKREŚLAJĄC, że przestrzeń kosmiczna stanowi istotny element europejskiej strategii na rzecz trwałego rozwoju i ma znaczenie dla wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, gdyż wspiera osiąganie ich celów przez dostarczanie ważnych informacji dotyczących decydujących kwestii globalnych, takich jak zmiany klimatu i pomoc humanitarna
en UNDERLINING that space represents a significant element of Europe's Sustainable Development Strategy and is relevant to the Common Foreign and Security Policy, supporting their goals by providing vital information on critical global issues such as on Climate Change and humanitarian aid
pl sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Spraw Zagranicznych. - (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Komisja Spraw Zagranicznych popiera wniosek komisarza Michela dotyczący międzyinstytucjonalnej deklaracji w sprawie europejskiego konsensusu w sprawie pomocy humanitarnej, ale poszczególne rządy 27 państw członkowskich nadal postępują zgodnie z celami polityki krajowej odnośnie pomocy humanitarnej, które czasami znacznie różnią się od celów europejskich.
en draftsman of the opinion of the Committee on Foreign Affairs. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, the Committee on Foreign Affairs supports Commissioner Michel's proposal for an interinstitutional declaration on the European Consensus on Humanitarian Aid, but the individual governments of the 27 Member States are still pursuing national policy goals on humanitarian aid, which sometimes differ substantially from Europe's goals.
pl odnotowuje rosnącą liczbę podmiotów zaangażowanych w pomoc humanitarną w sytuacjach kryzysowych i jest zdania, że Konsensus powinien oferować wytyczne i rozwiązania dotyczące nowych rodzajów zagrożeń i wyzwań w zakresie realizacji i koordynacji, potwierdzając jednocześnie poszanowanie przez UE zasad humanitarnych i międzynarodowego prawa humanitarnego; przypomina, że UE jest największym dawcą pomocy humanitarnej na świecie; jest ponadto zdania, że konkluzje posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach ‧-‧ czerwca ‧ r., zgodnie z którymi pomoc humanitarna została uznana w traktacie z Lizbony za pełnoprawny obszar polityki UE, są pozytywnym sygnałem uznania tego faktu
en Takes note of the increasing number of different actors involved in humanitarian crisis situations, and believes that the Consensus should provide guidance on and answers to the new risks and implementation and coordination challenges, while reaffirming the EU's commitment to humanitarian principles and IHL; recalls that the EU is the largest humanitarian aid donor in the world; and further believes that the conclusions of the European Council of ‧-‧ June ‧, following which humanitarian aid has been recognised as an EU policy area in its own right in the draft Treaty of Lisbon, are a welcome recognition of that fact
pl Obecne wnioski dotyczące rozporządzeń są dyktowane potrzebą dostosowania już istniejących aktów według procedury, o której mowa w art. ‧ Traktatu, zgodnie z procedurami stosowanymi w następujących dziedzinach: rolnictwo, zatrudnienie, pomoc humanitarna, polityka przedsiębiorczości, środowisko, statystyki europejskie, rynek wewnętrzny, zdrowie i ochrona konsumentów, energia i transport, społeczeństwo informacyjne
en The proposed regulations under review here, are prompted by the need to adapt existing legislation to the procedure laid down in Article ‧ of the Treaty, in accordance with the applicable procedures in the areas of: agriculture; employment; humanitarian aid; enterprise policy; environment; European statistics; internal market; consumer health and protection; energy and transport; and the information society
pl na piśmie. - Cieszy mnie przyjęcie tej rezolucji, głównie dlatego, że wezwano w niej do znacznego zwiększenia unijnej pomocy humanitarnej dla ludzi dotkniętych niedawnym wybuchem przemocy w południowym Kirgistanie i do daleko idącego wykorzystania instrumentu stabilności, a także dlatego, że podkreślono w niej nasz pogląd, iż w dłuższej perspektywie czasowej konieczne będzie zwiększenie poziomu naszego zaangażowania w sprawy południowego Kirgistanu. Cieszy mnie również, że w rezolucji powtórzono wezwanie skierowane do Komisji dotyczące przygotowania wniosków w sprawie przesunięcia środków instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju, co ułatwiłoby UE trwalsze reagowanie na nową sytuację w Kirgistanie; stwierdzono w niej również, że zasadnicze znaczenie z punktu widzenia unijnej polityki wobec Azji Centralnej ma skupienie się na bezpieczeństwie ludzi.
en in writing. - I welcome the adoption of this resolution mainly because it calls for a substantial increase in EU humanitarian aid to the people affected by the recent violence in southern Kyrgyzstan, as well as for comprehensive use of the Instrument for Stability, and because it stresses our belief that a new level of EU engagement in southern Kyrgyzstan will be necessary in the longer term as well; reiterates Parliament's call to the Commission to prepare proposals for a reallocation of funds under the Development Cooperation Instrument designed to put the EU in a better position to give a sustained response to the new situation in Kyrgyzstan; and maintains that a focus on human security is essential in the EU's Central Asia policy.
pl Konieczne jest opracowanie zintegrowanej, spójnej i skutecznej strategii dla wspólnotowych działań dotyczących pomocy humanitarnej, rehabilitacji, pomocy przesiedleńcom i współpracy na rzecz rozwoju, w związku z dążeniem do realizacji zrównoważonej polityki rozwoju Wspólnoty Europejskiej
en An integrated, consistent and effective strategy must be devised for Community action in respect of humanitarian aid, rehabilitation, aid to uprooted people and development cooperation, with a view to pursuing a sustainable European Community development policy
pl Obecna polityka UE dotycząca kobiet, pokoju i bezpieczeństwa jest bardzo rozsądna i obejmuje wszystkie aspekty stosunków zewnętrznych Unii, począwszy od zarządzania kryzysowego, aż po pomoc humanitarną i współpracę na rzecz rozwoju.
en Today, we have a sound EU policy on women, peace and security, covering all aspects of the Union's external relations, from crisis management up to and including humanitarian aid and development cooperation.
pl uwzględniając wspólne oświadczenia Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego oraz Komisji dotyczące polityki rozwojowej Unii Europejskiej, zatytułowane Konsensus europejski (Konsensus europejski w sprawie rozwoju) oraz Konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej
en having regard to the joint statements by the Council and the representatives of the governments of the Member States meeting within the Council, the European Parliament and the Commission on European Union Development Policy: The European Consensus (The European Consensus on Development) and The European Consensus on Humanitarian Aid
pl Polityka Wspólnoty dotycząca bezpieczeństwa żywnościowego ewoluowała w kierunku wspierania na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym strategii bezpieczeństwa żywnościowego opartych na szerokich podstawach, ograniczania zastosowania pomocy żywnościowej do sytuacji, w których wymagana jest pomoc humanitarna, i sytuacji kryzysów żywnościowych oraz unikania jej destrukcyjnego wpływu na lokalną produkcję oraz lokalne rynki; polityka ta musi uwzględniać specyficzną sytuację krajów o niestabilnych strukturach i znacznie uzależnionych od wsparcia w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w celu uniknięcia gwałtownego zmniejszenia pomocy wspólnotowej dla tych krajów
en Community policy on food security has evolved towards supporting broad-based food security strategies at national, regional and global level, limiting the use of food aid to humanitarian situations and food crises and avoiding disruptive effects on local production and markets, and needs to take into account the specific situation of countries that are structurally fragile and highly dependent on support for food security, in order to avoid a steep reduction of Community assistance to these countries
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1797163 zdań frazy polityka dotycząca udzielania pomocy socjalnej i humanitarnej.Znalezione w 169,057 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.