wymowa: IPA: ˌpɔljiˈtɛçɲika [pɔljiˈtɛxɲika]

Tłumaczenia na język angielski:

 • polytechnic   
  (Noun  ) (noun   )
 • Technical University   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • University of Technology   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • engineering school   
  (Noun  )
 • polysyllabic   
  (adjv   )
 • polytechnic institute   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
polytechnic (Institution of higher education (typically accepting students from the age of about 19, depending on country, but in some cases able to take younger students in exceptional cases) where technical subjects are studied and researched in depth and degrees are offered).

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

A-11 Politechnika
Politechnika
AZS Politechnika Warszawska
AZS Politechnika Warszawa
Politechnika Białostocka
Białystok Technical University
Politechnika Gdańska
Gdańsk University of Technology
Politechnika Krakowska
Cracow University of Technology
Politechnika Lwowska
Lviv Polytechnic
Politechnika Łódzka
Technical University of Łódź
Politechnika Opolska
Opole University of Technology
Politechnika Poznańska
Poznań University of Technology
Politechnika Ryska
Riga Technical University
Politechnika Szczecińska
Szczecin University of Technology
Politechnika Śląska
Silesian University of Technology
Politechnika Świętokrzyska
Kielce University of Technology
Politechnika Warszawska
Warsaw University of Technology
Politechnika Wrocławska
Wrocław University of Technology
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Faculty of Power and Aeronautical Engineering of Warsaw University of Technology

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "politechnika", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architektura
en Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture
pl W związku z powyższym, władze niderlandzkie zleciły Stratix Consulting/Politechnice w Delft opracowanie sprawozdania, weryfikującego i potwierdzającego zasadność przyjętych założeń
en In this respect, the Dutch authorities had the feasibility of the assumptions reviewed and endorsed by a report by Stratix Consulting/Delft Technical University
pl Zarys historii dziejów Politechniki Warszawskiej
en A draft of Warsaw Politechnic history
pl Relacje nauka - biznes na przykładzie Politechniki Warszawskiej
en Science business relation based on the example of Warsaw University of Technology
pl Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politechnika Timişoara, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architektura
en Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (University Politehnica Timişoara, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
pl O skutecznych metodach nauczania biznesowego języka angielskiego studentów i pracowników politechniki
en On effective methods of teaching Business English to technological university students and staff
pl Ocena benchmarkingowa stron WWW polskich politechnik
en Benchmarking analysis of technology universities' websites
pl Musimy mieć najlepsze politechniki na świecie i musimy je wspierać.
en We must have the best engineering schools in the world and we must support them.
pl W związku z obecnym kryzysem finansowo-gospodarczym Komitet dostrzega następujące poważne niebezpieczeństwo: wiele przedsiębiorstw może być zmuszonych do ograniczenia także swoich działań w zakresie badań i rozwoju, a zarazem do reakcji polegającej na wstrzymaniu zatrudniania nowych pracowników, co skazałoby na bezrobocie absolwentów wyższych uczelni i politechnik
en The Committee sees a serious danger in the context of the current financial and economic crisis: that many companies could be forced to trim their R&D activities as well, responding by halting recruitment, which would condemn university graduates to unemployment
pl Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
en Institute of Applied Radiation Chemistry, Technical University of Lodz
pl W latach ‧ studiował architekturę na politechnice monachijskiej pod kierunkiem Friedricha von Thierscha oraz na politechnice stuttgarckiej pod kierunkiem Theodora Fischera
en From ‧ to ‧ he studied architecture at the Technical University of Munich under Friedrich von Thiersch, and at the Technical University of Stuttgart under Theodor Fischer
pl Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politechnika Gh.Asachi Iaşi, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architektura
en Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Technical University Gh.Asachi Iaşi, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
pl Jest nowy budynek Politechniki w Temasek, wygląda bardzo " stylowo "
en There' s a new building at Temasek Polytechnic,looks very " designer "
pl Administrator zintegrowanego systemu bibliotecznego: studium przypadku Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej.
en Integrated Library System Administrator: a Case Study.
pl Tom i ja poznaliśmy się na Politechnice stanu Illinois
en Tom and I met at Illinois Polytechnic University
pl Niegdyś politechnika, ten uniwesytet został otwarty w ‧ r przez sir Durham Day
en Formerly Dudley Polytechnic, this university was opened by Sir Darren Day in
pl Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Politechnika Timişoara, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architektura
en Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (University Politehnica Timişoara, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
pl W związku z tym w ‧ r. objął tymczasowo stanowisko profesora zwyczajnego w katedrze projektowania na politechnice monachijskiej. Zajmował je do przejścia na emeryturę w ‧ r
en Therefore, in ‧ he took up the temporary cover position as Full Professor of Design at the Technical University of Munich, which he held until he retired in
pl Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi (Politechnika Gh. Asachi Iaşi
en Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi (Gh. Asachi Technical University Iaşi
pl Dotyczy: obaw związanych z przeniesieniem planowanej politechniki dla obszaru Morza Śródziemnego z Sycylii do Słowenii
en Subject: Threatened transfer of the Polytechnic of the Mediterranean from Sicily to Slovenia
pl Kobiety na Politechnice
en Women at the Technical University
pl Koncentracja zapasów ropy w kilku regionach świata (‧,‧ % na Bliskim Wschodzie, ‧,‧ % w Europie i Rosji, ‧,‧ % w Afryce, ‧,‧ % w Ameryce Południowej, ‧,‧ % w Ameryce Północnej i ‧,‧ % na Dalekim Wschodzie- F. Profumo, Politechnika w Turynie) powinna skłaniać Komisję do uprawiania wspólnej, bardziej zdecydowanej polityki zarówno w stosunku do tych regionów, jak i organizacji międzynarodowych, w których zawiera się umowy i podejmuje się decyzje
en The concentration of oil reserves in just a few areas of the world (‧,‧ % in the Middle East, ‧,‧ % in Europe and Russia, ‧,‧ % in Africa, ‧,‧ % in South America, ‧,‧ % in North America and ‧,‧ % in the Far East (F. Profumo, Politecnico di Torino) should prompt the Commission to exercise a common policy that has to be more incisive towards these areas and in international organisations where agreements are drawn up and decisions taken
pl W budowaniu zaufania państwa do tych instytucji bardzo ważną rolę mają do odegrania zarówno publiczne, jak i prywatne uczelnie wyższe, uniwersytety i politechniki.
en The role of both public and private institutes of higher education, universities and polytechnics will be very valuable in building state confidence in these institutions.
pl Analiza porównawcza aktywności studentów w Internecie ( na przykładzie studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, oraz Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
en Comparative analysis of student activity on the Internet (For example, students of the Faculty of Pedagogy, Warsaw University, Warsaw University of Technology Faculty of Electrical Engineering, and Institute of Ecology and Bioethics at the University of Cardinal Stefan Wyszynski)
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95 zdań frazy politechnika.Znalezione w 0,409 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.