wymowa: IPA: ˌpɔljiˈtɛçɲika [pɔljiˈtɛxɲika]

Tłumaczenia na język angielski:

 • polytechnic   
  (noun   )
 • Technical University   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • University of Technology   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • polysyllabic   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
polytechnic (Institution of higher education (typically accepting students from the age of about 19, depending on country, but in some cases able to take younger students in exceptional cases) where technical subjects are studied and researched in depth and degrees are offered).

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

A-11 Politechnika
Politechnika
AZS Politechnika Warszawska
AZS Politechnika Warszawa
Politechnika Białostocka
Białystok Technical University
Politechnika Gdańska
Gdańsk University of Technology
Politechnika Krakowska
Cracow University of Technology
Politechnika Lwowska
Lviv Polytechnic
Politechnika Łódzka
Technical University of Łódź
Politechnika Opolska
Opole University of Technology
Politechnika Poznańska
Poznań University of Technology
Politechnika Ryska
Riga Technical University
Politechnika Szczecińska
Szczecin University of Technology
Politechnika Śląska
Silesian University of Technology
Politechnika Świętokrzyska
Kielce University of Technology
Politechnika Warszawska
Warsaw University of Technology
Politechnika Wrocławska
Wrocław University of Technology
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Faculty of Power and Aeronautical Engineering of Warsaw University of Technology

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "politechnika", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na podstawie tych ustaleń, a także uwzględniając dostępne informacje porównawcze oraz wyniki sprawozdania Stratix Consulting/Politechniki w Delft, Komisja stwierdza, że ceny hurtowe przewidziane w planie operacyjnym nie są nierealne w porównaniu z podobnymi usługami świadczonymi przez innych operatorów
en Based on these considerations and also taking into account the benchmark information available and the results of the Stratix Consulting/Delft Technical University report, the Commission concludes that the wholesale prices in the business plan are not unrealistic compared to similar services provided by other operators
pl Wykorzystanie wydawnictw zwartych w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej w latach 2004-2007
en The Using of books in the Main Library of the Warsaw University of Technology in years 2004-2007
pl Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Architektury i Urbanistyki), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architektura
en Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Architecture and Urbanism), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
pl Koncentracja zapasów ropy w kilku regionach świata (‧,‧ % na Bliskim Wschodzie, ‧,‧ % w Europie i Rosji, ‧,‧ % w Afryce, ‧,‧ % w Ameryce Południowej, ‧,‧ % w Ameryce Północnej i ‧,‧ % na Dalekim Wschodzie- F. Profumo, Politechnika w Turynie) powinna skłaniać Komisję do uprawiania wspólnej, bardziej zdecydowanej polityki zarówno w stosunku do tych regionów, jak i organizacji międzynarodowych, w których zawiera się umowy i podejmuje się decyzje
en The concentration of oil reserves in just a few areas of the world (‧,‧ % in the Middle East, ‧,‧ % in Europe and Russia, ‧,‧ % in Africa, ‧,‧ % in South America, ‧,‧ % in North America and ‧,‧ % in the Far East (F. Profumo, Politecnico di Torino) should prompt the Commission to exercise a common policy that has to be more incisive towards these areas and in international organisations where agreements are drawn up and decisions taken
pl W latach ‧ był asystentem Theodora Fischera w Monachium, a w latach ‧ – asystentem profesora Paula Bonatza na politechnice stuttgarckiej, gdzie ponadto w latach ‧ jako profesor nadzwyczajny wykładał projektowanie, architekturę średniowieczną i formy budownictwa
en Between ‧ and ‧ he worked as assistant to Theodor Fischer in Munich, and from ‧ to ‧ as assistant to Professor Paul Bonatz at the Technical University of Stuttgart, where he also held a chair in building design, medieval architecture and building types from ‧ to ‧ areer peak
pl Zarys historii dziejów Politechniki Warszawskiej
en A draft of Warsaw Politechnic history
pl Na podstawie badań przeprowadzonych przez Stratix Consulting i Politechnikę w Delft, władze niderlandzkie zaznaczają również, że wiele przykładów udanych inwestycji zrealizowanych nie tylko w Niderlandach, ale również w Stanach Zjednoczonych i w Japonii wskazuje na to, że założony współczynnik penetracji jest realny
en Furthermore, the Dutch authorities relying on the already mentioned study prepared by Stratix Consulting and Delft Technical University stress that several successful examples not only from the Netherlands, but also from the US and Japan indicate that the targeted penetration rate is realistic
pl Szczątki są zwinięte na płasko, przykryte prześcieradłem z politechniki
en The remains are wrapped in four- mil flat poly construction sheeting
pl Możemy pójść na politechnikę
en Sure.I mean, we could always go to Polytech
pl Ocena benchmarkingowa stron WWW polskich politechnik
en Benchmarking analysis of technology universities' websites
pl Dotyczy: obaw związanych z przeniesieniem planowanej politechniki dla obszaru Morza Śródziemnego z Sycylii do Słowenii
en Subject: Threatened transfer of the Polytechnic of the Mediterranean from Sicily to Slovenia
pl Pozycji wewnątrz środek kultury i historii, i oni chce ‧- ‧ mieszanka politechnika bawełny koszulka z obrazem trojańskiego konia
en Standing in the middle of culture and history, and they want a ‧- ‧ poly- cotton blend T- shirt with a picture of a Trojan horse
pl Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architektura
en Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
pl Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architektura
en Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture
pl W związku z tym w ‧ r. objął tymczasowo stanowisko profesora zwyczajnego w katedrze projektowania na politechnice monachijskiej. Zajmował je do przejścia na emeryturę w ‧ r
en Therefore, in ‧ he took up the temporary cover position as Full Professor of Design at the Technical University of Munich, which he held until he retired in
pl W latach ‧ studiował architekturę na politechnice monachijskiej pod kierunkiem Friedricha von Thierscha oraz na politechnice stuttgarckiej pod kierunkiem Theodora Fischera
en From ‧ to ‧ he studied architecture at the Technical University of Munich under Friedrich von Thiersch, and at the Technical University of Stuttgart under Theodor Fischer
pl Zastosowanie marketingu w kształtowaniu rynku usług sportowych (na przykładzie działalności profesjonalnego klubu piłki siatkowej AZS Politechnika Warszawska)
en The use of marketing in shaping the sports market (for example, the activities of professional academic volleyball club Warsaw University of Technology)
pl Технически университет- Варна (Politechnika- Warna
en Технически университет- Варна (Technical University- Varna
pl Kobieta inżynier – motywy wyboru technicznego kierunku studiów i sytuacja kobiet na Politechnice Warszawskiej
en Woman Engineer - the Motives of Choosing Technical Faculties and the Situation of Women at Warsaw University of Technology
pl Nie, my robimy to po swojemu, w sposób europejski, budując strukturę sieciową, promując i wspierając istniejące już uniwersytety, politechniki, ośrodki badań i ośrodki nauczania.
en No, we are doing this our own way, the European way, by building up a networking structure here and promoting and supporting the universities, polytechnics, research establishments and teaching institutions we already have here.
pl Działania promocyjne państwowych uczelni wyższych na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej.
en Promotional activites of public universities. The case of Warsaw University and Warsaw Technical University.
pl Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politechnika Timişoara, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architektura
en Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (University Politehnica Timişoara, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
pl W początkowym, wystarczająco długim okresie, przyznawanie dyplomów powinno pozostawać prawem i obowiązkiem uniwersytetów oraz/lub politechnik państw członkowskich, wybranych na partnerów w ramach poszczególnych WWI
en For a sufficiently long initial period, awarding degrees should remain the prerogative and responsibility of Member States' universities and/or polytechnics which have been selected as partners within each KIC
pl Należy również dołożyć wszelkich starań, aby poziom wykształcenia naukowo-technicznego oferowany na uniwersytetach i politechnikach przynajmniej odpowiadał najwyższym standardom międzynarodowym
en This also means that scientific and technological training in universities and technical colleges must, at the very least, match the highest international standards
pl uniwersytety, politechniki, szkoły oraz szkoły wyższe otrzymujące dotacje
en Universities and polytechnics, maintained schools and colleges
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95 zdań frazy politechnika.Znalezione w 0,557 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.