wymowa: IPA: ˌpɔljiˈtɛçɲika [pɔljiˈtɛxɲika]

Tłumaczenia na język angielski:

 • polytechnic   
  (noun   )
 • Technical University   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • University of Technology   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • polysyllabic   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
polytechnic (Institution of higher education (typically accepting students from the age of about 19, depending on country, but in some cases able to take younger students in exceptional cases) where technical subjects are studied and researched in depth and degrees are offered).

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

A-11 Politechnika
Politechnika
AZS Politechnika Warszawska
AZS Politechnika Warszawa
Politechnika Białostocka
Białystok Technical University
Politechnika Gdańska
Gdańsk University of Technology
Politechnika Krakowska
Cracow University of Technology
Politechnika Lwowska
Lviv Polytechnic
Politechnika Łódzka
Technical University of Łódź
Politechnika Opolska
Opole University of Technology
Politechnika Poznańska
Poznań University of Technology
Politechnika Ryska
Riga Technical University
Politechnika Szczecińska
Szczecin University of Technology
Politechnika Śląska
Silesian University of Technology
Politechnika Świętokrzyska
Kielce University of Technology
Politechnika Warszawska
Warsaw University of Technology
Politechnika Wrocławska
Wrocław University of Technology
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Faculty of Power and Aeronautical Engineering of Warsaw University of Technology

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "politechnika", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Uniwersytet Slough Metropolitan, Politechnika Abergavenny
en Slough Metropolitan University, Abergavenny Tech
pl Obecnie nie da się określić tych czynników z całą pewnością, czego dowodzą różnice poglądów pomiędzy przedsiębiorstwem UPC (bardziej sceptycznym, jeżeli chodzi o perspektywy rynkowe) oraz Reggefiber, ING RE i Politechniką w Delft (które, jako inwestorzy lub niezależni konsultanci, poparły szacunki zawarte w planie operacyjnym
en These factors cannot be known with certainty at this point in time, as is demonstrated by the different views between UPC (more sceptical regarding market prospects) and Reggefiber, ING RE and Delft Technical University (who have endorsed the estimates in the business plan either as investors or as independent consultants
pl Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi (Politechnika Gh. Asachi Iaşi
en Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi (Gh. Asachi Technical University Iaşi
pl dyplomy inżyniera budowlanego/architekta oraz dyplomy architekta/inżyniera wystawiane przez katedry nauk stosowanych w uniwersytetach oraz przez politechnikę w Mons
en the civil engineering/architecture diplomas and architecture/engineering diplomas awarded by the faculties of applied sciences of the universities and by the Polytechnical Faculty of Mons (ingénieur-architecte, ingenieur-architect
pl Niegdyś politechnika, ten uniwesytet został otwarty w ‧ r przez sir Durham Day
en Formerly Dudley Polytechnic, this university was opened by Sir Darren Day in
pl Pozycji wewnątrz środek kultury i historii, i oni chce ‧- ‧ mieszanka politechnika bawełny koszulka z obrazem trojańskiego konia
en Standing in the middle of culture and history, and they want a ‧- ‧ poly- cotton blend T- shirt with a picture of a Trojan horse
pl Analiza porównawcza aktywności studentów w Internecie ( na przykładzie studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, oraz Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
en Comparative analysis of student activity on the Internet (For example, students of the Faculty of Pedagogy, Warsaw University, Warsaw University of Technology Faculty of Electrical Engineering, and Institute of Ecology and Bioethics at the University of Cardinal Stefan Wyszynski)
pl Należy ustanowić lub rozwinąć w sposób bardziej aktywny parki przemysłowe i technologiczne przy uczelniach technicznych (politechnikach
en Business parks and technology parks around technical universities should be set up or developed more actively
pl Kobieta inżynier – motywy wyboru technicznego kierunku studiów i sytuacja kobiet na Politechnice Warszawskiej
en Woman Engineer - the Motives of Choosing Technical Faculties and the Situation of Women at Warsaw University of Technology
pl Analiza porównawcza stosunku i stopnia utożsamiania się studentek Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego z ideologią i działalnością ruchu feministycznego.
en Identification with feminist ideology and activities. Comparative analysis among students at the University of Warsaw and the Warsaw University of Technology.
pl Struktura osobowości w ujęciu Costy i McCrae, obraz siebie i przejawy narcyzmu u studentów politechniki i ASP.
en The structure of personality by P. T. Costa i R. R. McCrae, self-image and intensity of narcissism of The Art Academy students
pl Możemy pójść na politechnikę
en Sure.I mean, we could always go to Polytech
pl Leksyka środowiskowa studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
en Environmental lexis of students of The Faculty of Civil Engineering of Warsaw University of Technology
pl Zasoby i działalność Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w kontekście barier informacyjnych wśród użytkowników
en Resources and activities of the Main Library of Warsaw University of Technology
pl Szczątki są zwinięte na płasko, przykryte prześcieradłem z politechniki
en The remains are wrapped in four- mil flat poly construction sheeting
pl Administrator zintegrowanego systemu bibliotecznego: studium przypadku Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej.
en Integrated Library System Administrator: a Case Study.
pl Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Politechnika Cluj-Napoca
en Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Technical University Cluj-Napoca
pl Wykorzystanie wydawnictw zwartych w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej w latach 2004-2007
en The Using of books in the Main Library of the Warsaw University of Technology in years 2004-2007
pl Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Architektury i Urbanistyki), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architektura
en Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Architecture and Urbanism), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
pl Universitatea Politehnica din Timişoara (Politechnika Timişoara
en Universitatea Politehnica din Timişoara (University Politehnica Timişoara
pl Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
en Institute of Applied Radiation Chemistry, Technical University of Lodz
pl Технически университет- Габрово (Politechnika- Gabrowo
en Технически университет- Габрово (Technical University- Gabrovo
pl Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na przykładzie Politechniki Warszawskiej
en Employee Benefit Fund In Warsaw University of Technology
pl Psycholingwistyczne badania kwestionariuszowe cechy męskość-kobiecość wśród studentów Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Filologicznego UMK
en Psycholinguistic Questionnaire Study of Masculinity-Femininity Trait Among Students of Warsaw University of Technology and the Faculty of Languages at Nicolaus Copernicus University in Toruń
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95 zdań frazy politechnika.Znalezione w 0,45 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.