wymowa: IPA: ˌpɔljiˈtɛçɲika [pɔljiˈtɛxɲika]

Tłumaczenia na język angielski:

 • polytechnic   
  (noun   )
 • Technical University   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • University of Technology   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • polysyllabic   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
polytechnic (Institution of higher education (typically accepting students from the age of about 19, depending on country, but in some cases able to take younger students in exceptional cases) where technical subjects are studied and researched in depth and degrees are offered).

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

A-11 Politechnika
Politechnika
AZS Politechnika Warszawska
AZS Politechnika Warszawa
Politechnika Białostocka
Białystok Technical University
Politechnika Gdańska
Gdańsk University of Technology
Politechnika Krakowska
Cracow University of Technology
Politechnika Lwowska
Lviv Polytechnic
Politechnika Łódzka
Technical University of Łódź
Politechnika Opolska
Opole University of Technology
Politechnika Poznańska
Poznań University of Technology
Politechnika Ryska
Riga Technical University
Politechnika Szczecińska
Szczecin University of Technology
Politechnika Śląska
Silesian University of Technology
Politechnika Świętokrzyska
Kielce University of Technology
Politechnika Warszawska
Warsaw University of Technology
Politechnika Wrocławska
Wrocław University of Technology
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Faculty of Power and Aeronautical Engineering of Warsaw University of Technology

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "politechnika", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Prymus w liceum, poszedł na politechnikę
en Valedictorian of his high school class, worked his way through M. l. T
pl Analiza porównawcza aktywności studentów w Internecie ( na przykładzie studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, oraz Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
en Comparative analysis of student activity on the Internet (For example, students of the Faculty of Pedagogy, Warsaw University, Warsaw University of Technology Faculty of Electrical Engineering, and Institute of Ecology and Bioethics at the University of Cardinal Stefan Wyszynski)
pl Dyplomy przyznane przez politechniki i instytucje szkolnictwa wyższego w zakresie budownictwa w następujących dziedzinach: електро- и топлотехника (elektrotechnika i termotechnika), съобщителна и комуникационна техника (techniki i technologie telekomunikacyjne), строителни технологии (technologie budowlane), приложна геодезия (geodezja stosowana) i ландшафт и др.(architektura krajobrazu itp.) w zakresie budownictwa
en the diplomas awarded by technical universities and institutions of higher education for construction in the fields of: електро- и топлотехниката (electro- and thermotechnics), съобщителна и комуникационна техника (telecommunication technics and technologies), строителни технологии (construction technologies), приложна геодезия (applied geodesy) and ландшафт и др. (landscape etc.) in the construction area
pl Wykorzystanie koncepcji marketingu-mix w strategii rozwoju organizacji na przykładzie Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej
en The use of the marketing mix in the strategy development of the organization as an example of Bialystok Technical University Faculty of Management
pl W latach ‧ był asystentem Theodora Fischera w Monachium, a w latach ‧ – asystentem profesora Paula Bonatza na politechnice stuttgarckiej, gdzie ponadto w latach ‧ jako profesor nadzwyczajny wykładał projektowanie, architekturę średniowieczną i formy budownictwa
en Between ‧ and ‧ he worked as assistant to Theodor Fischer in Munich, and from ‧ to ‧ as assistant to Professor Paul Bonatz at the Technical University of Stuttgart, where he also held a chair in building design, medieval architecture and building types from ‧ to ‧ areer peak
pl Badania konsumenckie przeprowadzone przez Politechnikę w Monachium w latach ‧, ‧ i ‧ wyraźnie wykazały, że konsumenci wysoko cenią Bayerisches Rindfleisch
en Consumer research conducted by the Technical University of Munich in ‧, ‧ and ‧ has clearly demonstrated that consumers hold Bayerisches Rindfleisch in high regard
pl Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architektura
en Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Polytechnic Institute Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture
pl Nie, my robimy to po swojemu, w sposób europejski, budując strukturę sieciową, promując i wspierając istniejące już uniwersytety, politechniki, ośrodki badań i ośrodki nauczania.
en No, we are doing this our own way, the European way, by building up a networking structure here and promoting and supporting the universities, polytechnics, research establishments and teaching institutions we already have here.
pl Specyfika języka studentów Politechniki Poznańskiej w odniesieniu do ogólnopolskiej normy językowej
en The specificity of the language of Poznan University of Technology students in relation to nationwide standards of language
pl Na podstawie tych ustaleń, a także uwzględniając dostępne informacje porównawcze oraz wyniki sprawozdania Stratix Consulting/Politechniki w Delft, Komisja stwierdza, że ceny hurtowe przewidziane w planie operacyjnym nie są nierealne w porównaniu z podobnymi usługami świadczonymi przez innych operatorów
en Based on these considerations and also taking into account the benchmark information available and the results of the Stratix Consulting/Delft Technical University report, the Commission concludes that the wholesale prices in the business plan are not unrealistic compared to similar services provided by other operators
pl Analiza porównawcza stosunku i stopnia utożsamiania się studentek Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego z ideologią i działalnością ruchu feministycznego.
en Identification with feminist ideology and activities. Comparative analysis among students at the University of Warsaw and the Warsaw University of Technology.
pl Szczątki są zwinięte na płasko, przykryte prześcieradłem z politechniki
en The remains are wrapped in four- mil flat poly construction sheeting
pl Технически университет- Варна (Politechnika- Warna
en Технически университет- Варна (Technical University- Varna
pl Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politechnika Gh.Asachi Iaşi, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architektura
en Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Technical University Gh.Asachi Iaşi, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture
pl Uniwersytet Slough Metropolitan, Politechnika Abergavenny
en Slough Metropolitan University, Abergavenny Tech
pl W początkowym, wystarczająco długim okresie, przyznawanie dyplomów powinno pozostawać prawem i obowiązkiem uniwersytetów oraz/lub politechnik państw członkowskich, wybranych na partnerów w ramach poszczególnych WWI
en For a sufficiently long initial period, awarding degrees should remain the prerogative and responsibility of Member States' universities and/or polytechnics which have been selected as partners within each KIC
pl Технически университет- София (Politechnika Sofijska
en Технически университет- София (Technical University- Sofia
pl Struktura osobowości w ujęciu Costy i McCrae, obraz siebie i przejawy narcyzmu u studentów politechniki i ASP.
en The structure of personality by P. T. Costa i R. R. McCrae, self-image and intensity of narcissism of The Art Academy students
pl Porównanie stylu życia studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej
en Comparing lifestyle of students of the Collegium Medicum of the Jagiellonian University and students of the Cracow University of Technology
pl Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Architektury i Urbanistyki), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architektura
en Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Architecture and Urbanism), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
pl Pozycji wewnątrz środek kultury i historii, i oni chce ‧- ‧ mieszanka politechnika bawełny koszulka z obrazem trojańskiego konia
en Standing in the middle of culture and history, and they want a ‧- ‧ poly- cotton blend T- shirt with a picture of a Trojan horse
pl Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
en Institute of Applied Radiation Chemistry, Technical University of Lodz
pl Jest nowy budynek Politechniki w Temasek, wygląda bardzo " stylowo "
en There' s a new building at Temasek Polytechnic,looks very " designer "
pl Leksyka środowiskowa studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
en Environmental lexis of students of The Faculty of Civil Engineering of Warsaw University of Technology
pl Postrzeganie szans na lokalnym rynku pracy przez studentów kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Krakowskiej
en Perceptions of opportunities in the local market by the students of Architecture and Urban Planning of The Cracow University of Technology
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95 zdań frazy politechnika.Znalezione w 0,478 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.