Tłumaczenia na język angielski:

 • yard       
  (noun   )
   
  A small, usually uncultivated area adjoining or within the precincts of a house or other building.
   
  przestrzeń przydomowa ogrodzona lub otoczona zabudowaniami
   
  land around a house
 • backyard   
  (noun   )
   
  przestrzeń przydomowa ogrodzona lub otoczona zabudowaniami
 • schoolyard   
   
  przestrzeń przydomowa ogrodzona lub otoczona zabudowaniami

Pozostałe znaczenia:

 
Z trzepakiem i piaskownicą
 
Z piaskownicą i trzepakiem
 
Dwór, dziedziniec
 
Podwórze
 
plac, majdan
 
teren między osiedlowymi blokami a trzepakiem
 
Plac między budynkami
 
Podwórko
 
Podwórzec
 
Obejście
 
Plac wśród zabudowań
 
Dziedziniec
 
własne, rodzinne, swoje, cudze ...
 
małe podwórze

Przykładowe zdania z "podwórko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pamiętasz jak dobrze bawiliśmy się na podwórku?
en Millie, you remember how much fun we had the other day when we played?
pl Na podwórku są jacyś ludzie
en There are people outside
pl Rola podwórka w socjalizacji dzieci i młodzieży przed 1990 rokiem w Polsce.
en The Role of the Playground in the Socialization of Chldren and Young People before 1990 in Poland.
pl Miotłą możesz zamiatać podwórko
en Why don' t you try kicking the smell of cigars out of the yard?
pl Na podwórku przy kaplicy
en In the yard, by the chapel
pl To, co dzieje się we Włoszech, nie jest wewnętrzną sprawą Włoch; jest to sprawa o znaczeniu ogólnoeuropejskim, ponieważ kiedy Unia Europejska bada i ocenia naruszenia podstawowych zasad i praw w krajach trzecich, tolerując naruszenia tych samych wartości i zasad na własnym podwórku, zagrożona jest bezpośrednio jej wiarygodność.
en What is happening in Italy is not an Italian issue, it is a European issue, because the very credibility of the European Union is at risk when it controls and judges infringements of fundamental principles and rights in third countries and tolerates infringement of those same values and principles in its own back yard.
pl Chcesz obejrzeć nowe podwórko?
en You want to come see your new back yard?
pl Nie chcemy wejść komuś na podwórko
en We don' t wanna go waltzing into their back yard
pl Nie, na podwórko
en No, the backyard
pl Ogród kuchenny i podwórko
en A kitchen garden and a farmyard
pl Wzdłuż budynków ciągnęły się zwały parującego obornika, a prócz indyków i kur grzebało w nim kilka pawi, rzadki luksus na normandzkich podwórkach. Owczarnia była długa, stodoła wysoka, o ścianach gładkich jak dłoń.
en Right along the outbuildings extended a large dunghill, from which manure liquid oozed, while amidst fowls and turkeys, five or six peacocks, a luxury in Chauchois farmyards, were foraging on the top of it. The sheepfold was long, the barn high, with walls smooth as your hand.
pl Podwórko - przestrzeń naznaczona.
en The Courtyard - a meaningful space.
pl Kwestie moralne to jego podwórko
en Moral issues were his home ground
pl Żądam zdecydowanie, żeby zająć się tą sprawą ponownie na sesji plenarnej, nie tylko dlatego, że dotyczy tysięcy pracowników na moim własnym podwórku, czyli w Antwerpii, we Flandrii - zobaczą państwo, że w sprawie tej zabierze głos wielu posłów Parlamentu Europejskiego - ale także szczególnie dlatego, że dotyczy to ogólnoeuropejskiej restrukturyzacji obejmującej swoim zasięgiem nie tylko zamknięcie jednego zakładu, ale także likwidację tysięcy miejsc pracy w innych zakładach.
en I urgently requested that this issue be discussed in plenary once more, not only because it concerns thousands of workers in my back yard, Antwerp in Flanders - you will see that many Members of the European Parliament will take the floor on this issue - but also, in particular, because it concerns a pan-European restructuring operation involving the closure of one plant and the loss of thousands of other jobs.
pl mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich okolice szkoły, a nawet podwórka szkolne, również w dzielnicach uprzywilejowanych, stały się strefami bezprawia (oferowanie narkotyków, przemoc- czasami z użyciem broni białej, różnego rodzaju wymuszenia i rozwój niebezpiecznych gier- patrz zjawisko happy slapping z umieszczaniem na stronach internetowych robionych telefonami komórkowymi zdjęć obrazujących sceny przemocy
en whereas in certain Member States the environs of and even the school playground itself (including those in affluent neighbourhoods) have become lawless areas (drug-dealing, acts of violence sometimes involving the use of knives, extortion by various means, the development of dangerous games and the phenomenon of happy slapping, involving the posting on websites of photographs of violent scenes taken with a mobile telephone
pl Ale przypomnijmy sobie, że nasze przywództwo rozpoczyna się na naszym podwórku.
en But let us also recall that our leadership starts at home.
pl Ona nie traktuje mnie jak jakiegoś cieniasa z podwórka
en She doesn' t treat me like some lame yard boy
pl eliminowanie postawy nie na moim podwórku poprzez program badań nad ograniczeniem uciążliwości, a tym samym zwiększenie akceptacji ze strony społeczności lokalnych
en reducing the not-in-my-back-yard effect through a research programme on the reduction of nuisance related issues and thus improving the acceptability by communities
pl Moja córka zostawiła swoją piłkę na waszym podwórku
en My daughter left her ball in your yard
pl Dlatego też zwracam się do państwa z prośbą o odrzucenie projektowanej poprawki do ust. 16 i zachowanie jej pierwotnego brzmienia, które stanowi dla nas bodziec do posprzątania na własnym podwórku.
en This is why I am asking you to reject the proposed amendment to paragraph 16, but to preserve the initial wording, which calls on us to put our own house in order.
pl Tłuką się na czyichś podwórkach i wrzucają to na Youtube
en They brawl in people' s backyards...... and they upload the footage to YouTube
pl Zjechał z ulicy w podwórka... jedzie na zachód
en It' s off the street, going through back yards...... heading west
pl To również duży gracz mający 45 milionów obywateli, a Rosja postrzega ten kraj jako część swojego podwórka.
en It is also a big player, with 45 million citizens, and Russia sees the country as very much in its backyard.
pl Chciałbym jedynie stanąć z boku i zapytać, czy Unia Europejska zamiast zajmować się flagowaniem działań gdzieś na Karaibach nie ma pilniejszych problemów bliżej swojego podwórka?
en I would just stand back and ask whether the European Union does not have rather more pressing concerns closer to home than whether it puts flags on things in the Caribbean.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 255 zdań frazy podwórko.Znalezione w 0,815 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.