Tłumaczenia na język angielski:

 • yard       
  (noun   )
   
  A small, usually uncultivated area adjoining or within the precincts of a house or other building.
   
  przestrzeń przydomowa ogrodzona lub otoczona zabudowaniami
   
  land around a house
 • backyard   
  (noun   )
   
  przestrzeń przydomowa ogrodzona lub otoczona zabudowaniami
 • schoolyard   
   
  przestrzeń przydomowa ogrodzona lub otoczona zabudowaniami

Pozostałe znaczenia:

 
Z trzepakiem i piaskownicą
 
Z piaskownicą i trzepakiem
 
Dwór, dziedziniec
 
Podwórze
 
plac, majdan
 
teren między osiedlowymi blokami a trzepakiem
 
Plac między budynkami
 
Podwórko
 
Podwórzec
 
Obejście
 
Plac wśród zabudowań
 
Dziedziniec
 
własne, rodzinne, swoje, cudze ...
 
małe podwórze

Przykładowe zdania z "podwórko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeśli pójdzie pan ze mną na podwórko za domkiem
en And if you follow me to the backyard.And, uh
pl Była pani na moim podwórku?
en Were you just in my backyard?
pl Nie mijały dwie, trzy minuty i z podwórka znikały ostatnie robaki. Tak mijało mi sporo czasu.
en Within two or three minutes the yard would be cleared of every single maggot. I suppose it was something to do, to pass the time.
pl To oczywiste, że Komisja zwraca niewielką uwagę na zalecenia Trybunału Obrachunkowego i dlatego chcę zapytać prezesa Trybunału, czy nie jest to zniechęcające, gdy rok za rokiem stwierdza, że Komisja nie doprowadziła do porządku swojego podwórka w tym zakresie.
en It is clear that the Commission has taken little notice of the recommendations of the Court of Auditors, and so I wish to ask the President of the Court whether it is not dispiriting to find, year after year, that the Commission has failed to put its house in order in this regard.
pl Zmarli leżeli na podwórkach, a na koniec pozostawali w swoich chatach.
en The dead lay in the courtyards and in the end stayed in their huts.
pl Walka osła ze słoniem na polskim podwórku - wizerunek Demokratów i Republikanów w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej przed wyborami prezydenckimi 2004 i wyborami do Kongresu 2006
en The image of The Democratic Party and The Republican Party in Polish newspapers: Gazeta Wyborcza and Rzeczpospolita before the presidential elections 2004 and elections to congress 2006
pl Należy jednakże zwrócić uwagę również na naruszanie takich praw jak odmówienie obywatelstwa 400 tysiącom Rosjan żyjących na Łotwie i podkreślić, że Unia Europejska ma wiele do zrobienia na swoim własnym podwórku.
en However, attention must also be drawn to those rights violations such as the denial of citizenship to 400 000 Russians living in Latvia, highlighting that the European Union still has plenty to do in its own backyard.
pl U nas na podwórku chłopak wrócił
en We have a guy coming from the battlefield
pl Z lądowiskiem dla helikoptera na podwórku, paroma tysiącami linii telefonicznych, sześćdziesiąt służących
en We could find a nice house on Pennsylvania Avenue, nothing ostentatious
pl Ani nie można było na podwórko wyjść, ani okna, broń Boże, otworzyć, ani z domu wyjść
en You couldn' t go out into the yard, no way could you open a window or go outside. "
pl EKES podejmuje się zaprowadzić porządki na własnym podwórku i zapewnić przestrzeganie zasad i wdrażanie praktyki dostępności w ramach realizacji publicznych zakupów w procedurach zamówień publicznych
en The EESC is committed to getting its own house in order and ensuring it will respect the principle and practice of accessibility in public purchasing in its public procurement activities
pl Skrócił sobie drogę biegnąc przez podwórka, w poprzek skraju parku... przeszedł pod drucianym płotem... i czekał na holownik
en He cut through the backyards, across the edge of the park... climbed through the chain- link fence... and waited for the tow truck
pl Wybacz, że wchodzę na twoje podwórko, ale ślad krwi przebiega stąd- dotąd
en Pardon me for treading on your territory, but we got a blood trail that leads from there to here
pl Zbliża się od podwórka
en He' s coming from the back
pl A co, do diabła, zrobimy z komunistami na własnym podwórku?
en What do you really mean, Jack?
pl Jednakże działania te należy rozpocząć na własnym podwórku i nowa kampania na rzecz odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej jest korzystna nie tylko dla klimatu, ale też dla naszej gospodarki.
en However, action starts at home, and a renewed push for renewable energy and energy efficiency is beneficial not only for the climate but also for our economy.
pl To twoje podwórko
en You say this is your back yard
pl SIECIAKI Z PODWÓRKA. O nastoletnich użytkownikach technologii komunikacyjnych na przykładzie gimnazjalistów z Ostródy
en Net-kids from backyard. About teenage users of communication technology on example of students of secondary school from Ostróda
pl Idź na podwórko
en Visit the grounds
pl Apogeum zimnej wojny na „amerykańskim podwórku” - rola CIA w zwalczaniu sił rewolucyjnych w regionie Ameryki Środkowej i Karaibów w czasie prezydentury Ronalda Reagana
en Culminating point of cold war on „America’s backyard” - CIA's role in fight against revolutionary forces in the region of Central America and Caribbean during the presidency of Ronald Reagan
pl Jego pies biegał po podwórku.
en His dog was running in the yard.
pl W szczególności młode pokolenie patrzy na Europę jak na swoje podwórko, a na świat - jak na swoje miasto.
en Especially the young generation regards Europe as the backyard and the globe as just the hometown.
pl Moja drużyna zna te lasy, jak własne podwórko
en My team know these woods like our own backyard
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 255 zdań frazy podwórko.Znalezione w 0,464 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.