Tłumaczenia na język angielski:

 • yard       
  (noun   )
   
  A small, usually uncultivated area adjoining or within the precincts of a house or other building.
   
  przestrzeń przydomowa ogrodzona lub otoczona zabudowaniami
   
  land around a house
 • backyard   
  (noun   )
   
  przestrzeń przydomowa ogrodzona lub otoczona zabudowaniami
 • schoolyard   
   
  przestrzeń przydomowa ogrodzona lub otoczona zabudowaniami

Pozostałe znaczenia:

 
Z trzepakiem i piaskownicą
 
Z piaskownicą i trzepakiem
 
Dwór, dziedziniec
 
Podwórze
 
plac, majdan
 
teren między osiedlowymi blokami a trzepakiem
 
Plac między budynkami
 
Podwórko
 
Podwórzec
 
Obejście
 
Plac wśród zabudowań
 
Dziedziniec
 
własne, rodzinne, swoje, cudze ...
 
małe podwórze

Przykładowe zdania z "podwórko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niedługo będziesz spacerował godzinę po podwórku, a potem wrócisz do swojej celi
en Soon you' il just be allowed an hour round the yard, then back to your cell
pl Ostry zmysł dotyku dał mi siłę i równowagę... aż miasto stało się moim podwórkiem
en An acute sense of touch gave me both strength and balance...... until the city itself became my playground
pl (DE) Panie przewodniczący! Czasy, gdy Ameryka Łacińska uważana była za podwórko Stanów Zjednoczonych, na szczęście dawno minęły.
en (DE) Mr President, fortunately the time when Latin America was regarded as the backyard of the United States is long since past.
pl Skrócił sobie drogę biegnąc przez podwórka, w poprzek skraju parku... przeszedł pod drucianym płotem... i czekał na holownik
en He cut through the backyards, across the edge of the park... climbed through the chain- link fence... and waited for the tow truck
pl To jego podwórko
en It is his backyard
pl Wynosicie rzeczy z podwórka Lipnickich
en Taking stuff off the Lipnickis ' yard
pl Nie będziesz go trzymał na podwórku, prawda?
en You' re not gonna keep him in the backyard, are you?
pl Weźmy moje podwórko
en Take my game
pl Z lądowiskiem dla helikoptera na podwórku, paroma tysiącami linii telefonicznych, sześćdziesiąt służących
en Little helicopter pad in the back, couple of thousand phone lines, staff of ‧, come on
pl To oczywiste, że Komisja zwraca niewielką uwagę na zalecenia Trybunału Obrachunkowego i dlatego chcę zapytać prezesa Trybunału, czy nie jest to zniechęcające, gdy rok za rokiem stwierdza, że Komisja nie doprowadziła do porządku swojego podwórka w tym zakresie.
en It is clear that the Commission has taken little notice of the recommendations of the Court of Auditors, and so I wish to ask the President of the Court whether it is not dispiriting to find, year after year, that the Commission has failed to put its house in order in this regard.
pl Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy UE zaprowadzi najpierw porządek na swoim podwórku.
en However, this will only work if the EU puts its own house in order first.
pl Musimy poprzeć wołanie Tybetańczyków o ich prawa, ale Europa powinna także zrobić porządki na własnym podwórku.
en We must speak up for the rights of the Tibetan people, but let Europe also set its own house in order.
pl Przyczyny są różne w różnych krajach, ale stało się jasne, że zwłaszcza kraje rozwijające się uważają. iż powinniśmy zacząć na własnym podwórku zanim obejmiemy systemem loty kończące się lub rozpoczynające w portach lotniczych w ich krajach oraz ich linie lotnicze.
en The reasons vary from country to country, but it became clear that the developing countries in particular believed we should begin at home before also applying the system to flights to and from their countries, and to their airlines.
pl Z lądowiskiem dla helikoptera na podwórku, paroma tysiącami linii telefonicznych, sześćdziesiąt służących
en We could find a nice house on Pennsylvania Avenue, nothing ostentatious
pl Podwórko - przestrzeń naznaczona.
en The Courtyard - a meaningful space.
pl Tylko na podwórku i zawsze po nim sprzątałem!
en Only the backyard and I always cleaned it up!
pl Ogród kuchenny i podwórko
en A kitchen garden and a farmyard
pl W domu nie ma prądu, drzwi są otwarte, samochód stoi na podwórku
en The power’ s been cut, and the back door was open.But her car is still out back
pl Ale przypomnijmy sobie, że nasze przywództwo rozpoczyna się na naszym podwórku.
en But let us also recall that our leadership starts at home.
pl Szanowni komisarze! Musimy oczywiście uporządkować również i nasze własne podwórko.
en Honourable Commissioners, we too must put our house in order, of course, and I believe much still lies in disarray in Europe.
pl Chcesz obejrzeć nowe podwórko?
en You want to come see your new back yard?
pl mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich okolice szkoły, a nawet podwórka szkolne, również w dzielnicach uprzywilejowanych, stały się strefami bezprawia (oferowanie narkotyków, przemoc- czasami z użyciem broni białej, różnego rodzaju wymuszenia i rozwój niebezpiecznych gier- patrz zjawisko happy slapping z umieszczaniem na stronach internetowych robionych telefonami komórkowymi zdjęć obrazujących sceny przemocy
en whereas in certain Member States the environs of and even the school playground itself (including those in affluent neighbourhoods) have become lawless areas (drug-dealing, acts of violence sometimes involving the use of knives, extortion by various means, the development of dangerous games and the phenomenon of happy slapping, involving the posting on websites of photographs of violent scenes taken with a mobile telephone
pl Renowacja i rewitalizacja przestrzeni Torunia na przykładzie podwórek miejskich toruńskiej Starówki.
en Renovation and revitalization of the space of Toruń city basis on example of courtyards of Toruń's Old Town.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 255 zdań frazy podwórko.Znalezione w 0,636 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.