Tłumaczenia na język angielski:

 • yard       
  (Noun  ) (noun   )
   
  A small, usually uncultivated area adjoining or within the precincts of a house or other building.
   
  przestrzeń przydomowa ogrodzona lub otoczona zabudowaniami
   
  land around a house
   
  land around a house
 • backyard   
  (noun   )
   
  przestrzeń przydomowa ogrodzona lub otoczona zabudowaniami
 • schoolyard   
   
  przestrzeń przydomowa ogrodzona lub otoczona zabudowaniami
 • court         
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Z trzepakiem i piaskownicą
 
Z piaskownicą i trzepakiem
 
Dwór, dziedziniec
 
Podwórze
 
plac, majdan
 
teren między osiedlowymi blokami a trzepakiem
 
Plac między budynkami
 
Podwórko
 
Podwórzec
 
Obejście
 
Plac wśród zabudowań
 
Dziedziniec
 
własne, rodzinne, swoje, cudze ...
 
małe podwórze

Przykładowe zdania z "podwórko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dlatego SWAT zaparkował na podwórku?
en That' s so... emily
pl Prawdą jest również to, że Parlament powinien uporządkować własne podwórko i że powinien zapewniać maksimum jawności pod każdym względem, zanim zmiesza kogoś z błotem.
en It is also true that Parliament should put its own house in order, and should guarantee maximum openness in all its facets, before it hauls others over the coals.
pl Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy UE zaprowadzi najpierw porządek na swoim podwórku.
en However, this will only work if the EU puts its own house in order first.
pl Idź na podwórko
en Visit the grounds
pl Mamy wielkie podwórko
en We' ve got a great backyard
pl Korporacja: fabryka, sekta, teatr absurdu?Z przykładami z podwórka korporacji japońskiej
en With focus on specifics of working in a Japanese corporation
pl Jeśli Europa ma być wiarygodną siłą napędową w okresie po porozumieniu z Kioto, musimy zrobić porządki na własnym podwórku.
en Now the issue before us is that if Europe seeks to be a credible, driving force in the post-Kyoto agreement we must have our house in order.
pl W szczególności młode pokolenie patrzy na Europę jak na swoje podwórko, a na świat - jak na swoje miasto.
en Especially the young generation regards Europe as the backyard and the globe as just the hometown.
pl To ich podwórko
en It' s their ball game
pl Kiedy się czasem rozstąpiła, w oddali widać było oblane słońcem dachy Yonville, nadrzeczne ogrody, podwórka, murki, wieżę kościelną.
en Sometimes through a rift in the clouds, beneath a ray of sunshine, gleamed from afar the roots of Yonville, with the gardens at the water’s edge, the yards, the walls and the church steeple.
pl Na podwórku przy kaplicy
en In the yard, by the chapel
pl Poszli na podwórko?Rywalizują?
en Did they go in the yard?
pl Chłopcy z podwórka warszawskiej kamienicy: Cybulski, Komeda, Skolimowski, Polański. Klimat filmów młodych polskich twórców i jazzu lat 50. i 60.
en Boys from the yard of a Warsaw tenement: Cybulski, Komeda, Skolimowski, Polański. Climate in the movies of young Polish directors and jazz musicians in the 1950s and 60s
pl Reguły ze szkolnego podwórka
en Schoolyard rules
pl Oczywiście sytuacja w Afryce Północnej i w basenie Morza Śródziemnego przynagla nas w Europie do tego, abyśmy posprzątali na własnym podwórku.
en Of course, the situation in Northern Africa and in the Mediterranean accelerates the need for us in Europe to have our house in order.
pl Z lądowiskiem dla helikoptera na podwórku, paroma tysiącami linii telefonicznych, sześćdziesiąt służących
en Little helicopter pad in the back, couple of thousand phone lines, staff of ‧, come on
pl Ale ich dzień nadejdzie, a my będziemy mogli na podwórku bawić się grzechotką czy łukiem i strzałami, na co sami całkowicie sobie zasłużymy.
en But their day will come, and it will be into the courtyard for all of us to the rattle of rifle bolts, and we will have richly deserved it.
pl To oczywiste, że Komisja zwraca niewielką uwagę na zalecenia Trybunału Obrachunkowego i dlatego chcę zapytać prezesa Trybunału, czy nie jest to zniechęcające, gdy rok za rokiem stwierdza, że Komisja nie doprowadziła do porządku swojego podwórka w tym zakresie.
en It is clear that the Commission has taken little notice of the recommendations of the Court of Auditors, and so I wish to ask the President of the Court whether it is not dispiriting to find, year after year, that the Commission has failed to put its house in order in this regard.
pl Pamiętasz jak dobrze bawiliśmy się na podwórku?
en Millie, you remember how much fun we had the other day when we played?
pl Zabieraj się z mojego podwórka
en Get off my property.He didn' t mean anything by it
pl Jesteśmy na podwórku
en We' re in a backyard.All right
pl Albo dowiedzieli się, że tatuś to oszust... od kolegów z podwórka?
en Or find out that daddy' s a crook... from the kids in the playground?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 255 zdań frazy podwórko.Znalezione w 0,461 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.