Tłumaczenia na język angielski:

 • conquer       
  (Verbal  ) (verb   )
   
  defeat in combat
 • enslave   
  (verb   )
 • line       
  (verb, noun   )
 • subdue   
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
Opanować
 
postawić swoją stopę na czymś
 
zmajoryzować, skolonizować, zyskać kontrolę
 
przymocować coś do czegoś od spodu
 
Zdobyć nowe terytorium
 
pozdobywać, uzależnić, zdominować
 
Zdominować
 
uderzyć, pchnąć coś od spodu
 
zdobyć panowanie, opanować, zająć
 
uwieść, skokietować, zniewolić
 
zawojować, ujarzmić
 
zyskać sympatię zjednać, pozyskać, ująć
 
Dokonać podboju
 
Podszyć
 
zaatakować jakiś kraj i zwyciężywszy w walce, podporządkować go swojej władzy
 
owładnąć, zawładnąć, zagarnąć
 
zniewolić, podporządkować, styranizować
 
można też oko
 
podn. uciemiężyć
 
... komuś bębenka- pochlebić komuś
 
Zawojować obce terytorium
 
cenę, stawkę
 
Zaanektować
 
przymocować, przybić, podstemplować
 
zdobyć
 
zawojować
 
np. płaszcz podszyć, przyszyć, wywatować
 
zawładnąć
 
oko podsiniaczyć
 
Wesprzeć
 
postemplować, ostemplować, podeprzeć
 
postawić swoją nogę na czymś

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

podbicie
instep; lining; metatarsus; subdual; subjugation; liner
podbite oko
shiner; black eye
podbity
subject

Przykładowe zdania z "podbić", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Z tobą przy mym boku... nie ma ograniczeń czy granic. czy świata... którego nie moglibyśmy podbić
en With you beside me, there is no boundary...... or frontier or world we could not conquer
pl Mogę podbić do maksimum
en I could get the maximum
pl Zdejmowane ochraniacze podbicia
en Removable instep protectors
pl Wszyscy muszą ciężko trenować Cuju.Tylko z twardymi ciałami możemy wygrać tę wojnę. Gdy podbijemy Południe, wasze rodziny będą zwolnione z podatków przez trzy lata!
en Everyone must practice hard at Cuju only with tough bodies can we win this war once the Southlands are subdued your families will be exempt from taxes for three years
pl Etykiety dostarczają informacji o materiale, ustalonej zgodnie z załącznikiem I, który stanowi przynajmniej ‧ % powierzchni przyszwy, podbicia i wkładek do butów oraz przynajmniej ‧ % objętości zewnętrznej podeszwy
en The labelling shall provide information on the material, determined in accordance with Annex I, which constitutes at least ‧ % of the surface area of the upper, and the lining and sock, of the footwear, and at least ‧ % of the volume of the outersole
pl Kiedy mój zmarły brat miał ‧ lat, podbił południe
en When my late brother was twenty- six, he conquered the Southland
pl Twoje wojska podbiją kraje na wschodzie
en Your armies will conquer in the west
pl Odniesienia do podbitych ziem w ikonografii i legendach monetarnych Oktawiana Augusta
en The references to the conquerd lands in the iconography and monetary legends of Octavian Augustus
pl Matka Natura nareszcie się zemściła i podbiła planetę
en Mother Nature is finally taking her revenge and reclaiming the planet
pl Wojskowa zieleń, miękkie podbicie
en Cushioned sole, O. D. Green
pl Jeżeli do końca wieczora nie podbijesz wszystkich męskich serc, to nie znam się na urodzie
en If every man does not end the evening in love with you, then I' m no judge of beauty
pl Podbijemy cały świat
en We' ve got them by the throat, Stu
pl Kiedy zdobędę mózg ludzki, podbiję świat
en If I capture a human brain I can capture the world as well
pl Uchwyciliśmy Ziemię w jej najsłabszym momencie i teraz łatwo ją podbić
en We caught the earth in its weakest state and now it is very easy to conquer it
pl Błagam was.Uwolnijcie nas. Hunowie już prawie nas podbili
en " I beseech you, send aid, we are overrun by the Huns. "
pl Europa musi w tej dziedzinie zrobić duży krok do przodu, ponieważ tylko przekonując inne kontynenty i duże państwa takie jak Chiny, Indie i Stany Zjednoczone możemy budować politykę w sprawie zmian klimatycznych i stworzyć nowe miejsca pracy, czym można także podbić serca naszych obywateli.
en Europe must take a major step forward here, as it is only by persuading other continents and large countries like China and India and the United States that we can draw up policy on climate change and create new jobs that we shall also win over the hearts of our citizens.
pl Zdradzieckim Decepticonom udało się podbić rodzimą planetę Autobotów-- Cybertron
en The treacherous decepticons have conquered the autobots ' home planet of Cybertron
pl Podbili oni serca milionów kibiców na całym świecie
en These same- gendered sensations have taken centre ice in the hearts of millions of skating fans everywhere
pl Bycie gwiazdą to za mało.Czas podbić rynek muzyczny
en But it' s not enough to be a movie star
pl Aby podbić kobiece serceBo to jest największe zwycięstwo
en To conquer a women' s heart is the hardest victory
pl Gładki niczym jedwab z przećwiczonymi kwestiami, stworzonymi by podbić serca stosunkowo prostych dziewczynek jak ty, Miss Simpson, sączonymi prosto do ich uszu
en Smooth as silk, with a highly practised line of chatter, specifically designed to knock relatively unsophisticated chickslike you, Miss Simpson, right on their ears
pl Zazwyczaj pojawiają się z czystej ciekawości albo po to, żeby podbić cenę
en They usually turn up out of interest or perhaps just to bump up the price
pl Od pierwszego podbicia nie miał nic
en When he did his first raise he had nothing
pl Tekstylia, filce i tkaniny podbite filcem, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, skórą wyprawioną lub innym materiałem, w rodzaju stosowanych do obić zgrzeblarskich i podobnych materiałów włókienniczych, w rodzaju stosowanych do innych celów technicznych, włącznie z taśmami wykonanymi z welwetu impregnowanego gumą do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów tkackich
en Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 207 zdań frazy podbić.Znalezione w 0,63 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.