Tłumaczenia na język angielski:

  • geographical origin   
  • geographical provenance   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych
Register of protected designations of origin and protected geographical indications

Przykładowe zdania z "pochodzenie geograficzne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, and in particular the first subparagraph of Article ‧ thereof
pl zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Prosciutto di Parma (ChNP
en approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications- Prosciutto di Parma (PDO
pl Zapewnienie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zarejestrowanych we Wspólnocie na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr
en Ensure protection of the geographical indications and designations of origin registered in the Community pursuant to Council Regulation (EC) No
pl wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług
en indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of the service, or other characteristics of goods or services
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ zdanie drugie
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, and in particular the second sentence of Article ‧ thereof
pl Publikacja wniosku zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych
en Publication of an application pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
pl Rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika (ChNP)]
en Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ November ‧ entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika (PDO
pl wina o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym, wina o podanej nazwie odmiany winorośli
en Wines with a protected designation of origin or a protected geographical indication, wines with an indication of the wine grape variety
pl niewłaściwym wykorzystaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli wskazane jest prawdziwe pochodzenie wyrobu lub jeśli oznaczenie geograficzne zostało przetłumaczone, lub jeśli towarzyszy mu określenie takie jak podobny, typu, w stylu, wyprodukowany, o smaku czy inne podobne określenie
en any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by an expression such as like, type, style, made, flavour or any other similar term
pl Chcę powiedzieć, że nie chcemy żadnych enologicznych metod, które zabiorą nas w kierunku Coca-Coli; chcemy zabezpieczenia przyszłości nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych.
en What I mean is that we do not want any oenological methods that take us in the direction of Coca-Cola; we want the future of designations of origin and geographical indications to be secured.
pl rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mela di Valtellina (ChOG)]
en entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Mela di Valtellina (PGI
pl rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Prosciutto di Sauris (ChOG)]
en entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Prosciutto di Sauris (PGI
pl Oznaczenia chroniona nazwa pochodzenia oraz chronione oznaczenie geograficzne umieszczone w symbolach można zastąpić ich odpowiednikami w innych językach urzędowych Wspólnoty, wymienionymi w załączniku V do niniejszego rozporządzenia
en The indications PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN and PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION within the symbols may be replaced by the equivalent terms in another official language of the Community as laid down in Annex V to this Regulation
pl Można również używać oznaczeń pochodzenia geograficznego z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych
en Indications of geographical origin may also be used subject to the provisions of Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
pl posiada szczególną jakość, reputację lub inne cechy charakterystyczne, które można przypisać temu pochodzeniu geograficznemu
en it possesses a specific quality, reputation or other characteristics attributable to that geographical origin
pl znaki towarowe zawierające lub składające się z nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego, zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, których dotyczy jedna z sytuacji objętych przez art. ‧ wspomnianego rozporządzenia i które dotyczą tego samego typu produktu, pod warunkiem że zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji zostało złożone po dacie zgłoszenia do rejestracji w Komisji nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego
en trade marks which contain or consist of a designation of origin or a geographical indication registered in accordance with Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs when they correspond to one of the situations covered by Article ‧ of the said Regulation and regarding the same type of product, on condition that the application for registration of the trade mark has been submitted after the date of filing with the Commission of the application for registration of the designation of origin or geographical indication
pl uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w sprawie wprowadzenia pewnych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice oraz Noix du Périgord
en supplementing the Annex to Regulation (EC) No ‧/‧ on the entry of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice and Noix du Périgord
pl gdy nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne, którego nazwa już została zarejestrowana jako znak towarowy, uzyskała ochronę z inicjatywy jednego producenta zgodnie z kryteriami określonymi w art. ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧, producent ten nie może powstrzymać innych producentów na określonym obszarze, którzy produkują zgodnie z zarejestrowanym opisem, od używania chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego
en Whereas, where a designation of origin or geographical indication whose name has already been registered as a trade mark is granted protection at the initiative of a single producer in accordance with the criteria set out in Article ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧, that producer may not prevent other producers in the area defined who produce in accordance with the registered specification from using the protected designation of origin or the protected geographical indication
pl Dla kukurydzy należy uczynić ten przepis bardziej precyzyjnym, zarówno odnośnie pochodzenia geograficznego kukurydzy, jak i pewnych ograniczeń do zastosowania w stosunku do cen, w przypadku ich znaczącego wzrostu
en In the case of maize, this provision should be made more explicit both as regards the geographical origin of the maize and certain limits to be applied to the price levels where there is a significant increase
pl zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Baena (CHNP
en approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Baena (PDO
pl Zarządzenie z dnia ‧ stycznia ‧ r. szczegółowo określające zgodność ustawodawstwa hiszpańskiego z rozporządzeniem (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych
en Order of ‧ January ‧ specifying the correlation between Spanish law and Regulation (EEC) No ‧/‧ as regards designations of origin and geographical indications for agricultural products and foodstuffs
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 73067 zdań frazy pochodzenie geograficzne.Znalezione w 17,223 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.