Tłumaczenia na język angielski:

  • geographical origin   
  • geographical provenance   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych
Register of protected designations of origin and protected geographical indications

Przykładowe zdania z "pochodzenie geograficzne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych
en Publication of an application in accordance with Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
pl Oznaczenia pochodzenia mogą wskazywać pochodzenie regionalne odnośnie produktów korzystających z chronionego oznaczenia pochodzenia lub chronionego wskazania geograficznego, w ramach rozporządzenia (EWG) nr
en Designations of origin may indicate a regional origin for products benefiting from a protected designation of origin or a protected geographical indication under Regulation (EEC) No
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧, w szczególności jego art. ‧ ust
en Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, as last amended by Commission Regulation (EC) No ‧, and in particular Article ‧) thereof
pl Rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Mâconnais (ChNP
en Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ August ‧ entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Mâconnais (PDO
pl uzupełniającego Załącznik do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana i Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras
en supplementing the Annex to Regulation (EC) No ‧/‧ on the entry of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana and Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras
pl Wytwarzanie pasz spożywanych przez świnie objęte chronioną nazwą pochodzenia ma miejsce w całości na obszarze geograficznym wyznaczonym w niniejszym dokumencie
en The feed on which the pigs covered by this designation of origin are fed is produced entirely within the geographical area described in this document
pl Publikacja wniosku zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych
en Publication of an application pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on protected geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
pl rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pintadeau de la Drôme (ChOG)]
en entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Pintadeau de la Drôme (PGI
pl Publikacja wniosku zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych
en Publication of an application pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
pl Należy ustanowić jeden standardowy formularz dla prezentacji streszczeń opisów dotyczących oznaczeń pochodzenia i oznaczeń geograficznych celem ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en A single standard form should be laid down for the presentation of summaries of specifications for designations of origin and geographical indications for publication in the Official Journal of the European Union
pl Publikacja wniosku zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych
en Publication of an application for registration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
pl W celu zachowania zasady równowagi środowisk pochodzenia i równowagi geograficznej oraz osiągnięcia przewidywanej liczby ‧ członków wskazane jest, aby w skład grupy ekspertów weszło czterech dodatkowych członków z organizacji międzyrządowych, międzynarodowych i pozarządowych działających na poziomie europejskim, co zrównoważy brak zgłoszeń ze strony partnerów społecznych i stowarzyszeń pracodawców działających na poziomie europejskim
en It is advisable that the group of experts should include four additional members taken from inter-governmental, international and non-governmental organisations active at European level, to compensate for the lack of applications received from social partners and employers' associations operating at European level, so as to ensure a balanced topical and geographical representation and to make up the total of ‧ members originally envisaged
pl Wspomniane powyżej symbole Wspólnoty przyczyniły się do zwiększenia znaczenia chronionych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia oraz ułatwiły konsumentom odróżnić niektóre produkty, których cechy charakterystyczne są związane z miejscem pochodzenia
en Those Community symbols have contributed to the development of protected geographical indications and protected designations of origin and have enabled consumers to identify certain products whose characteristics are linked to their origin
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i artykułów żywnościowych
en COMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules of application of Council Regulation (EEC) No ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Andruty kaliskie (ChOG
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Andruty kaliskie (PGI
pl Musimy również wprowadzić rygorystyczne kryteria certyfikacji i etykietowania w związku z koniecznością zapewnienia identyfikowalności produktów, tak by zapewnić konsumentom informacje na temat geograficznego pochodzenia sprzedawanych produktów, warunków, w których zostały one wyprodukowane lub poławiane, a przede wszystkim jakości.
en We must also introduce stringent criteria for certifying and labelling in respect of the traceability of products, in order to inform consumers of the geographical origin of products on sale, the conditions under which they were produced or caught and, above all, their quality.
pl Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
en Proposal for a Council regulation on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧ (CNS
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, and in particular the first subparagraph of Article ‧ thereof
pl b/w przypadku win stołowych z oznaczonym pochodzeniem geograficznym oraz win gatunkowych por
en in the case of table wines with geographical indication and quality wines psr
pl Koszty działań związanych z badaniem rynku, powstawaniem koncepcji i projektu produktów rolnych, łącznie z przygotowaniem wniosków o rejestrację oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia lub świadectw o szczególnym charakterze zgodnie z odpowiednimi przepisami Wspólnoty oraz opracowania specyfikacji dotyczących certyfikacji produktów rolnych w zgodzie z systemami jakości żywności zatwierdzonymi przez prawo krajowe
en Costs for market research activities, creation of agricultural product conception and design, including preparation of applications for registration of geographical indications and designations of origin or certificates of specific character in accordance with the Community regulations and development of specifications regarding certification of agricultural products in accordance with food quality schemes approved by national legislation
pl Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych
en Publication of an amendment application pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 73067 zdań frazy pochodzenie geograficzne.Znalezione w 21,046 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.