Tłumaczenia na język angielski:

  • geographical origin   
  • geographical provenance   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii EuropejskiejProtected designation of origin
rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychRegister of protected designations of origin and protected geographical indications

Przykładowe zdania z "pochodzenie geograficzne", pamięć tłumaczeniowa

add example
Publikacja zmiany wniosku zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczychPublication of an amendment application pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧, w szczególności jego artHaving regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, as last amended by Commission Regulation (EC) No ‧, and in particular Article ‧ thereof
Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Oznaczeń Geograficznych i Nazw PochodzeniaThe measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Regulatory Committee on Geographical Indications and Designations of Origin
Nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzneDesignations of origin and geographical indications
Jeżeli produkt jest pakowany poza wyżej określonym obszarem geograficznym, zagwarantowana musi być identyfikowalność miejsca pochodzeniaIf the product is packaged outside the geographical area indicated above, traceability to the place of origin must be guaranteed
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ zdanie drugieHaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, and in particular the second sentence of Article ‧ thereof
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszyHaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, and in particular the first subparagraph of Article ‧ thereof
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Veau d’Aveyron et du Ségala (ChOGCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ approving minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Veau d’Aveyron et du Ségala (PGI
Komitet uważa, że konieczne jest ustalenie w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami należącymi do stowarzyszeń składających wniosek (konsorcja udzielające ochrony itp.) kryteriów i parametrów dotyczących zawartości składników oznaczenia geograficznego, tak by móc wykorzystać nazwę pochodzenia i oznaczenie geograficzne w produkcie końcowymThe EESC believes it is necessary for all stakeholders which are part of the applicant associations (protection consortia etc.) to agree on the criteria and parameters established regarding the GI-ingredient content required for the PDO and PGI labels to be used on the finished product
gatunkowych winach produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) i winach likierowych produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) spełniających wymogi do opisania ich terminem lub jednym z terminów vin santo, passito, liquoroso i vendemmia tardiva, z wyjątkiem gatunkowych win produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr), w stosunku do których można używać oznaczenia pochodzenia Alto Adige, opisanych za pomocą terminów lub jednego z terminów passito lub vendemmia tardivathe quality wines psr and the quality liqueur wines psr meeting the requirements to be described by the terms or one of the terms vin santo, passito, liquoroso and vendemmia tardiva, with the exception of the quality wines psr entitled to bear the designation of origin Alto Adige described by the terms or one of the terms passito and vendemmia tardiva
Publikacja wniosku zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczychPublication of an application pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
Nazwy, które stały się nazwami własnymi, nie są objęte ochroną jako nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzneNames that have become generic shall not be protected as a designation of origin or geographical indication
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Radicchio Rosso di Treviso (ChOGCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Radicchio Rosso di Treviso (PGI
Bośnia i Hercegowina zapewnia ochronę wspólnotowych oznaczeń geograficznych zarejestrowanych we Wspólnocie na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, zgodnie z warunkami niniejszego artykułuBosnia and Herzegovina shall provide protection of geographical indications of the Community registered in the Community under Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, in accordance with the terms of this Article
Publikacja wniosku zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczychPublication of an application pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
cech charakterystycznych towarów lub usług, takich jak ich dostępność, rodzaj, wykonanie, skład, sposób i data produkcji lub wykonania, przydatność do celu, zastosowanie, ilość, specyfikacja, pochodzenie geograficzne lub handlowe lub spodziewane rezultaty jego zastosowania oraz rezultaty i szczególne właściwości testów lub kontroli wykonanych na towarach lub usługachthe characteristics of goods or services, such as their availability, nature, execution, composition, method and date of manufacture or provision, fitness for purpose, uses, quantity, specification, geographical or commercial origin or the results to be expected from their use, or the results and material features of tests or checks carried out on the goods or services
W przypadkach gdy nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne zostało zarejestrowane na podstawie niniejszego rozporządzenia, wniosek o rejestrację znaku towarowego, odpowiadający jednemu z przypadków wymienionych w art. ‧ i odnoszący się do tej samej kategorii produktów, jest odrzucany, o ile wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony po złożeniu w Komisji wniosku o rejestracjęWhere a designation of origin or a geographical indication is registered under this Regulation, the application for registration of a trademark corresponding to one of the situations referred to in Article ‧ and relating to the same class of product shall be refused if the application for registration of the trademark is submitted after the date of submission of the registration application to the Commission
W celu stosowania nazwy mniejszej jednostki geograficznej niż obszar objęty nazwą pochodzenia lub oznaczeniem geograficznym obszar danej jednostki geograficznej jest ściśle określonyFor the use of the name of a smaller geographical unit than the area underlying the designation of origin or geographical indication the area of the geographical unit in question shall be well defined
zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bleu des Causses (CHNPapproving minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Bleu des Causses (PDO
Pochodzące ze Wspólnoty wnioski o ochronę nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego win zgodnie z art. ‧b są przedmiotem wstępnej procedury krajowej, zgodnie z niniejszym artykułemApplications for protection of a designation of origin or a geographical indication of wines in accordance with Article ‧b originating in the Community shall be subject to a preliminary national procedure in accordance with this Article
Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczychPublication of an amendment application pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ lit. bHaving regard to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, and in particular Article ‧(b) thereof
rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Třeboňský kapr (ChOGentering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Třeboňský kapr (PGI
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 73067 zdań frazy pochodzenie geograficzne.Znalezione w 15,21 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.