Tłumaczenia na język angielski:

  • geographical provenance   
  • geographical origin   
  • origin       
    (noun   )
  • provenance   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych
Register of protected designations of origin and protected geographical indications

Przykładowe zdania z "pochodzenie geograficzne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl do ‧ % kosztów poniesionych na działania z zakresu badania rynku, koncepcji i projektowania produktu, w tym pomoc przyznawana na przygotowanie wniosków o zatwierdzenie oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia lub świadectw na szczególnego rodzaju produkty zgodnie z odpowiednimi przepisami Wspólnoty
en up to ‧ % of the costs of market research activities, product conception and design, including aid granted for the preparation of applications for recognition of geographical indications, designations of origin or certificates of specific character in accordance with the relevant Community regulations
pl DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniająca decyzję Komisji ‧/EWG ustanawiającej komitet naukowy dla określenia nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i świadectw o szczególnym charakterze
en COMMISSION DECISION of ‧ June ‧ amending Commission Decision ‧/EEC setting up a Scientific Committee for designations of origin, geographical indications and certificates of specific character
pl Niemniej jednak Agencja może określać geograficzne pochodzenie dostaw, pod warunkiem że użytkownik będzie miał zagwarantowane warunki nie mniej korzystne niż wskazane w zamówieniu
en The Agency may, however, decide on the geographical origin of supplies provided that conditions which are at least as favourable as those specified in the order are thereby secured for the user
pl homonimiczny oznacza takie samo oznaczenie geograficzne lub tradycyjne określenie, lub termin podobny w stopniu mogącym powodować nieporozumienia, stosowane w celu oznaczenia różnych miejsc pochodzenia, procedur lub przedmiotów
en homonymous means the same geographical indication or same traditional expression, or such a term so similar as to be likely to cause confusion, to denote different places, procedures or things
pl znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną, na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usługi
en trade marks which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ i
en Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, as last amended by Comission Regulation (EC) No ‧, and in particular Article ‧) and thereof
pl Dana nazwa nie może zostać zarejestrowana jako nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne, jeśli koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i może z tego powodu wprowadzić w błąd konsumenta co do prawdziwego pochodzenia danego produktu
en A name may not be registered as a designation of origin or a geographical indication where it conflicts with the name of a plant variety or an animal breed and as a result is likely to mislead the consumer as to the true origin of the product
pl Pomoc nie jest wypłacana bezpośrednio producentom, lecz poprzez rady regulacyjne chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych oraz rady ds. rolnictwa ekologicznego w regionie Murcja w odniesieniu do produktów objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz rozporządzeniem Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych
en The aid is not paid directly to the producers but through the Regulatory Councils for Designations of Origin and Geographical Indications and for the Murcia Organic Farming Board for products governed by Council Regulation No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ on the common organisation of the market in wine and Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych ‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ i
en Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, as last amended by Commission Regulation (EC) No ‧, and in particular Article ‧) and thereof
pl Sprostowanie do publikacji wniosku zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. C ‧ z
en Corrigendum to the publication of an application pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (OJ C
pl Dodał, że używanie nazwy geograficznej gminy miejskiej dla oznaczenia obszaru geograficznego nazwy pochodzenia, która jest inna i określona w tym celu, jest dość częste i do przyjęcia z prawnego punktu widzenia, jeśli jest to uzasadnione
en It added that the use of the geographical name of a municipality to designate a geographical area for a designation of origin which is different and defined for that purpose is quite frequent and legally acceptable where justified
pl mając na uwadze, że prawa własności intelektualnej w tym oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia nie zawsze są chronione w sposób skuteczny przez partnerów handlowych Unii Europejskiej
en whereas IPRs, including geographical indications and denominations of origin, are not always protected effectively by the European Union's trading partners
pl Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych
en Publication of an amendment application pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
pl rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Redykołka (ChNP
en entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Redykołka (PDO
pl Oznaczenia geograficzne i terminy tradycyjne, o których mowa w ust. ‧, nie mogą być stosowane, jeśli pomimo tego, że są formalnie prawdziwe dla terytorium, regionu lub miejscowości pochodzenia towarów, fałszywie przedstawiają konsumentom, że produkty pochodzą z innego terytorium
en The geographical indications and traditional terms referred to in paragraphs ‧, ‧ and ‧ may not be used if, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate, they falsely represent to the public that the goods originate in another territory
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, and in particular the first subparagraph of Article ‧ thereof
pl Zatwierdzoną nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficzne wpisuje się rejestru
en A designation of origin or geographical indication which has been accepted shall be entered in the Register
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Amarene Brusche di Modena (ChOG
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Amarene Brusche di Modena (PGI
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ i
en Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin of agricultural products and foodstuffs, and in particular Article ‧ and thereof
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bleu des Causses (CHNP
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ approving minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Bleu des Causses (PDO
pl Zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ Portugalia przekazała Komisji wniosek w sprawie rejestracji nazwy Farinheira de Estremoz e Borba jako oznaczenia geograficznego, Włochy przekazały Komisji wniosek w sprawie rejestracji nazwy Kiwi Latina jako oznaczenia geograficznego oraz wniosek w sprawie rejestracji nazwy Valle del Belice jako nazwy pochodzenia i Francja przekazała Komisji dwa wnioski w sprawie rejestracji nazw Domfront oraz Noix du Périgord jako nazw pochodzenia
en In accordance with Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧, Portugal has sent the Commission an application for registration of the name Farinheira de Estremoz e Borba as a geographical indication, Italy has send the Commission an application for registration of the name Kiwi Latina as a geographical indication and an application for registration of the name Valle del Belice as a designation of origin, and France has sent the Commission an application for registration of the names Domfront and Noix du Périgord as designations of origin
pl rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Salame Cremona (ChOG
en entering a designation in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Salame Cremona (PGI
pl do ‧ % kosztów działalności związanej z badaniami rynkowymi, pomysłem i projektem produktów rolnych, obejmującej przygotowanie wniosków o uznanie oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia lub świadectw o szczególnym charakterze zgodnie z obowiązującymi przepisami Wspólnoty oraz sporządzenie specyfikacji na potrzeby certyfikacji produktów rolnych w ramach systemów jakości żywności zgodnych z prawem krajowym
en up to ‧ % of the costs of market research activities, agricultural product conception and design, including the preparation of applications for recognition of geographical indications and designations of origin or certificates of specific character in accordance with Community regulations and the drafting of specifications for the certification of agricultural products under food quality schemes recognised by national legislation
pl zalety udzielania informacji na temat wspólnotowego systemu obejmującego wina o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym, wina o podanej nazwie odmiany winorośli i napoje spirytusowe o chronionym oznaczeniu geograficznym oraz potrzeba informowania o wzorcach odpowiedzialnej konsumpcji i szkodliwości ryzykownej konsumpcji alkoholu
en the desirability of providing information on the Community system covering wines with a protected designation of origin or geographical indication, wines with an indication of the wine grape variety and spirit drinks with a protected geographical indication and the need to inform on responsible drinking patterns and harm linked to hazardous alcohol consumption
pl Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych
en Publication of an application for registration pursuant to Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ on the protection of geographical indications and designations of origin
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 73067 zdań frazy pochodzenie geograficzne.Znalezione w 9,104 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.