wymowa: IPA: pɔˈxɔdna  

Tłumaczenia na język angielski:

 • derivative   
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [chemistry, ]
   
  something derived
   
  chemical derived from another
   
  In mathematics, the instantaneous rate of change of a function.
   
  W matematyce, chwilowa szybkość zmian funkcji.
   
  (Chemistry) A substance or compound obtained from, or regarded as derived from, another substance or compound.
   
  mat. matematyka, matematyczny granica ilorazu różnicowego;
   
  chemical derived from another
 • derived function   
  (Noun  )
   
  calculus: a function
   
  calculus: a function
 • coefficient   
  (noun   )
 • daughter           
  (noun   )
 • differential   
  (noun, adjv   )
 • offshoot   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
derivative (something derived)
 
(mathematics) derivative
 
chem. chemia, chemiczny związek chemiczny pochodzący od innego związku;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (39)

długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymi
long-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
element pochodny
derived element
instrument pochodny na akcje
derivative contract on a share
instrumenty pochodne
financial derivatives
instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego
exchange rate and interest rate instruments
klasa pochodna
derived class
klucz pochodny
derived key
kolumna pochodna
derived column
krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymi
short-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
kwas perfluorookatnosulfonowy i jego pochodne
perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives
monobenzylidynowa pochodna sorbitolu
monobenzylidine derivative of sorbitol
papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymi
securities other than shares, excluding financial derivatives
pochodna cząstkowa
partial derivative
pochodna księga amortyzacji
derived depreciation book
pochodna logarytmiczna
logarithmic derivative
pochodne
derivative
pochodne instrumenty finansowe
financial derivatives
pochodne kurary
curare derivatives
pochodne kwasów alifatycznych
aliphatic acid derivatives
pochodne kwasu cynamonowego
cinnamic acid derivatives
pochodne kwasu kumarowego
coumaric acid derivatives
pochodne tłuszczów
fat derivatives
pochodne uracylu
uracil derivatives
pochodny
derived; secondary; derivative
pozagiełdowe instrumenty pochodne
over-the-counter (OTC) derivatives
pozostałości metabolitów pochodnych triazolu (TDM)
residues of triazole derivative metabolites (TDMs)
produkcja pochodna
derived production
produkty pochodne mleka
milk-derived products
produkty pochodne od zobrazowań
imagery-derived products
stilbeny i pochodne stilbenów oraz ich sole i estry
stilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pochodna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Chcielibyśmy również, żeby Komisja szybciej zareagowała w sprawie instrumentów pochodnych, produktów, za sprawą których wielu obywateli znalazło się w dramatycznej sytuacji, podobnie jak wiele administracji i państw członkowskich.
en We would also have liked the Commission to have responded more promptly on derivatives, products that have brought many citizens to their knees, as well as many administrations and EU Member States.
pl Do substancji, które mogą zmniejszać działanie hipoglikemizujące insuliny należą: kortykosteroidy, danazol, diazoksyd, leki moczopędne, glukagon, izoniazyd, estrogeny i progestageny (np. w doustnych środkach antykoncepcyjnych), pochodne fenotiazyny, somatropina, leki z grupy sympatykomimetyków np. epinefryna (adrenalina), salbutamol, terbutalina, hormony tarczycy, inhibitory proteazy i nietypowe leki przeciwpsychotyczne (np. olanzapina i klozapina
en Substances that may reduce the blood-glucose-lowering effect include corticosteroids, danazol, diazoxide, diuretics, glucagon, isoniazid, oestrogens and progestogens (e. g. in oral contraceptives), phenothiazine derivatives, somatropin, sympathomimetic agents (e. g. epinephrine [ adrenaline ], salbutamol, terbutaline), thyroid hormones, protease inhibitors and atypical antipsychotic medicinal products (e. g. olanzapine and clozapine
pl Na przemysł użytkowników fluorytu składają się małe, średnie i duże spółki, które poczyniły znaczne inwestycje w ‧ r. Średnia ważona rentowność sektora produkcji związków pochodnych fluorytu wzrosła z ‧% w ‧ r. do ‧% w ‧ r
en The fluorspar user industry is composed of small, medium size and large companies which made significant investments in ‧. The weighted average profitability of the fluorspar derivatives sector has increased from ‧ % in ‧ to ‧ % in
pl Wydalanie całkowitego topotekanu z kałem wynosiło ‧ %, natomiast ‧, ‧ % stanowiła pochodna N-demetylowa topotekanu
en Faecal elimination of total topotecan accounted for ‧ % while faecal elimination of N-desmethyl topotecan was ‧ %
pl Aktywność przeciwbólowa pochodnych pirydynokarboksyimidu
en Analgesic activity of pyridinedicarboximide derivatives
pl Ferrocen i jego wybrane pochodne - syntezy i zastosowania w chemii organicznej
en Ferrocene and its selected derivatives - synthesis and application in organic chemistry
pl Podczas jednoczesnego stosowania produktu EMEND i pochodnych alkaloidów sporyszu, które są substratami CYP‧A‧, może wystąpić zwiększenie stężenia tych substancji czynnych w osoczu
en Co-administration of EMEND with ergot alkaloid derivatives, which are CYP‧A‧ substrates, may result in elevated plasma concentrations of these active substances
pl Procedury wyceny pozagiełdowych instrumentów pochodnych
en Procedures for the valuation of the OTC derivatives
pl Aktywność przeciwarytmiczna i hipotensyjna nowych aminopropanolowych oraz piperazynowych pochodnych ksantonu.
en Antiarrhythmic and hypotensive activities of new aminopropanol and piperazine xanthone derivatives
pl wpływ prazosyny oraz fenytoiny i jej nowo zsyntezowanej pochodnej na błony biologiczne – charakterystyka oddziaływań z mieszanymi monowarstwami dppc/cholesterol na granicy faz woda/powietrze
en The influence of prazosin and phenytoin as well as its new synthetized derivative on cell membranes - characteristic of interactions with mixed DPPC/cholesterol monolayer at the air-water interface.
pl Synteza symetrycznych i niesymetrycznych pochodnych estru dietylowego kwasu 2,6-dimetylobenzofuro(5,6-b)furano-3,7di-karboksylowego.
en Synthesis of symmetrical and unsymmetrical derivatives of diethyl 2,6-dimethylbenzofuro(5,6-b)furan-3,7-dicarboxylate.
pl Osłonka na igłę w półautomatycznym wstrzykiwaczu zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną lateksu
en The needle cover of the pre-filled pen contains dry natural rubber (a derivative of latex
pl Modelowanie widm absorpcyjnych w podczerwieni i rozpraszania Ramana wybranych fosfonowych pochodnych glicyny
en Modelling IR and Raman spectra of the selected phosphonic derivatives of glycine
pl Projekt licencjacki: Preparatyka modyfikowanych azydkowych pochodnych monocukrów jako bloków budulcowych do syntezy oligosacharydów i ich wykorzystanie w chemii "click"
en Preparation of azido derivatives of monosaccharides as starting material for synthesis of oligosacharydes and their use in "click" chemistry
pl Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe
en Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues
pl CPA ‧.‧.‧: Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne
en CPA ‧.‧.‧: Ethers, organic peroxides, epoxides, acetals and hemiacetals and their derivatives
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. j) rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ przewoźnik może przystąpić do sprzedaży miejsc (tzn. bezpośredniej ogólnie dostępnej sprzedaży miejsc prowadzonej przez niego lub upoważnionego agenta lub firmę czarterującą, z wyłączeniem wszystkich innych pochodnych usług takich jak zakwaterowanie), tylko wtedy, gdy dana usługa lotnicza spełnia wszystkie wymagania w ramach obowiązku użyteczności publicznej
en In accordance with Article ‧(j) of Regulation (EEC) No ‧/‧, an air carrier may offer seat-only sales (i.e. direct sale to the public by the air carrier, his approved agent or a charterer, excluding any other associated service such as accommodation) only if the air service in question meets all the requirements of the public service obligation
pl chemioterapeutyku zaliczanego do pochodnych antracyklinowych
en anthracycline-containing chemotherapy
pl Do tych leków należą: niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy), anilidy (np. paracetamol), leki blokujące receptory H‧ i inhibitory pompy protonowej, leki moczopędne, digoksyna i glikozydy nasercowe, organiczne azotany i inne leki rozszerzające naczynia stosowane w leczeniu chorób serca, leki blokujące kanał wapniowy, leki blokujące receptory adrenergiczne, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny II, selektywni agoniści β‧-adrenoreceptorów, doustne leki przeciwzakrzepowe, inhibitory agregacji płytek, statyny, fibraty i pochodne benzodiazepin
en These included: nonsteroidal anti-inflammatory agents (including acetylsalicylic acid), anilides (such as paracetamol), H‧ blockers and proton pump inhibitors, diuretics, digoxin and cardiac glycosides, organic nitrates and other vasodilators for cardiac diseases, calcium channel blockers, beta blockers, ACE inhibitors, angiotensin ‧ antagonists, selective beta-‧ adrenoceptor agonists, oral anticoagulants, platelet aggregation inhibitors, statins, fibrates and benzodiazepine derivatives
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ rozporządzenia nr ‧/EWG dla lat gospodarczych ‧ i ‧ podstawowe i pochodne ceny interwencyjne ustala się na poziomach umożliwiających sprawne przejście do systemu ceny interwencyjnej stosowanego od roku gospodarczego
en By way of derogation from Article ‧ of Regulation No ‧/EEC, for the ‧ and ‧ marketing years, the basic intervention prices and the derived intervention prices shall be fixed at levels permitting a smooth transition to the intervention price system applying from the ‧ marketing year
pl Badanie dostępności farmaceutycznej substancji leczniczej z systemów zrównoważonych hydrodynamicznie (HBS) formułowanych z pochodnymi celulozy
en Drug dissolution process of hydrodynamically balanced systems (HBS) with cellulose derivatives
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ i ‧, zawarte w nich przepisy nie mają zastosowania do martwych okazów, części i produktów pochodnych okazów gatunków wymienionych w załącznikach A do D, które stanowią dobra prywatne lub części gospodarstwa domowego wprowadzane do Wspólnoty, wywożone lub powrotnie wywożone z niej, zgodnie z przepisami, które określi Komisja, według procedury ustanowionej w art
en By way of derogation from Articles ‧ and ‧, the provisions therein shall not apply to dead specimens, parts and derivatives of species listed in Annexes A to D which are personal or household effects being introduced into the Community, or exported or re-exported therefrom, in compliance with provisions that shall be specified by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article
pl Anilina, jej sole oraz halogenowane i sulfonowane pochodne
en Aniline, its salts and its halogenated and sulphonated derivatives
pl Mechanizm działania Retapamulina jest półsyntetyczną pochodną pleuromutyliny, która została wyizolowana z Clitopilus passeckerianus (wcześniej zwanym Pleurotus passeckerianus) za pomocą fermentacji
en Retapamulin is a semi-synthetic derivative of the compound pleuromutilin, which is isolated through fermentation from Clitopilus passeckerianus (formerly Pleurotus passeckerianus
pl Glustin ‧ mg można stosować jako jedyny lek lub jednocześnie z metforminą i (lub) z lekami z grupy pochodnych sulfonylomocznika, które są także doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
en Glustin ‧ mg tablets may be used on their own or in combination with metformin and/or a sulphonylurea which are also oral anti-diabetic medicines
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4879 zdań frazy pochodna.Znalezione w 3,014 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.