wymowa: IPA: pɔˈxɔdna  

Tłumaczenia na język angielski:

 • derivative   
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [chemistry, ]
   
  something derived
   
  chemical derived from another
   
  In mathematics, the instantaneous rate of change of a function.
   
  W matematyce, chwilowa szybkość zmian funkcji.
   
  (Chemistry) A substance or compound obtained from, or regarded as derived from, another substance or compound.
   
  mat. matematyka, matematyczny granica ilorazu różnicowego;
   
  chemical derived from another
   
  chemical derived from another
   
  in analysis: value
 • derived function   
  (Noun  )
   
  calculus: a function
   
  calculus: a function
   
  calculus: a function
 • coefficient   
  (noun   )
 • daughter           
  (noun   )
 • differential   
  (noun, adjv   )
 • offshoot   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
derivative (something derived)
 
(mathematics) derivative
 
chem. chemia, chemiczny związek chemiczny pochodzący od innego związku;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (41)

długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymi
long-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
element pochodny
derived element
funkcja pochodna
derived function
instrument pochodny
derivative; derivative instrument
instrument pochodny na akcje
derivative contract on a share
instrumenty pochodne
financial derivatives
instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego
exchange rate and interest rate instruments
klasa pochodna
derived class
klucz pochodny
derived key
kolumna pochodna
derived column
krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymi
short-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
kwas perfluorookatnosulfonowy i jego pochodne
perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives
monobenzylidynowa pochodna sorbitolu
monobenzylidine derivative of sorbitol
papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymi
securities other than shares, excluding financial derivatives
pochodna cząstkowa
partial derivative
pochodna księga amortyzacji
derived depreciation book
pochodna logarytmiczna
logarithmic derivative
pochodne
derivative
pochodne instrumenty finansowe
financial derivatives
pochodne kurary
curare derivatives; immobilizing agents; muscle relaxants; suxamethonium
pochodne kwasów alifatycznych
aliphatic acid derivatives; organic compounds; aliphatic compounds
pochodne kwasu cynamonowego
cinnamic acid derivatives; cinnamic acids; hydroxycinnamic acids
pochodne kwasu kumarowego
coumaric acid derivatives; coumaric acids
pochodne tłuszczów
fat derivatives
pochodne uracylu
uracil derivatives
pochodny
derived; secondary; derivative
pozagiełdowe instrumenty pochodne
over-the-counter (OTC) derivatives
pozostałości metabolitów pochodnych triazolu (TDM)
residues of triazole derivative metabolites (TDMs)
produkcja pochodna
derived production
produkty pochodne mleka
milk-derived products
produkty pochodne od zobrazowań
imagery-derived products
stilbeny i pochodne stilbenów oraz ich sole i estry
stilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters
wyraz pochodny
derivative

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pochodna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Informacje wewnętrzne związane z towarowymi instrumentami pochodnymi
en Inside information in relation to derivatives on commodities
pl Oznaczałoby to dopuszczenie czy wynajdywanie pochodnej wina w czasie, gdy walczymy z finansowymi instrumentami pochodnymi.
en It would mean authorising or inventing a wine derivative, at a time when we are fighting financial derivatives.
pl Poszerzone badania farmakologiczne aktywności przeciwbólowej pochodnych [ 3,4-d ]pirydazyny oraz [ 2,3-d ]pirymidyny
en Widened pharmacological studies of analgesic activity of [ 3,4-d ]pyridazine and [ 2,3-d ]pyrimidine derivatives
pl Wpływ 1,4-podstawionych pochodnych piperazyny na mięśniówkę gładką narządów izolowanych
en Influence of 1,4-substituted piperazine derivatives on isolated organs' smooth muscle
pl Dnia ‧ lutego ‧ r., Komisja przyjęła komunikat skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szybszego podjęcia działania, nakierowanego na główne choroby zakaźne, w kontekście ograniczania ubóstwa, zgodnie z którym Komisji zalecono, między innymi, ustanowienie globalnego systemu cen warstwowych na podstawowe środki farmaceutyczne niezbędne do celu zapobiegania, diagnozowania i leczenia HIV/AIDS, gruźlicy i malarii, oraz chorób pochodnych, dla najbiedniejszych krajów rozwijających się oraz zapobieganie przekierowania handlu tymi produktami dla innych rynków w drodze zapewnienia wprowadzenia skutecznych środków zabezpieczających
en On ‧ February ‧, the Commission adopted a communication to the European Parliament and to the Council on accelerated action targeted at major communicable diseases within the context of poverty reduction, according to which the Commission was instructed, inter alia, to establish a global tiered pricing system for key pharmaceuticals for the prevention, diagnosis and treatment of HIV/AIDS, TB and malaria and related diseases for the poorest developing countries and to prevent product diversion of these products to other markets by ensuring that effective safeguards were in place
pl Niniejsza uwaga stosuje się tylko do niektórych substancji kompleksowych będących pochodnymi węgla i olejów w części
en This note applies only to certain complex coal- and oil-derived substances in Part
pl Produkty pochodne orzechów fig i orzechów ziemnych o cząstkach małych rozmiarów
en Products derived from nuts, figs and groundnuts with small particle size
pl Po to, aby kwalifikować się do traktowania określonego w załączniku ‧ część ‧ ust. ‧, ochrona kredytowa w postaci gwarancji lub kredytowego instrumentu pochodnego musi spełniać następujące warunki
en To be eligible for the treatment set out in Annex VII, Part ‧, point ‧, credit protection deriving from a guarantee or credit derivative shall meet the following conditions
pl Instrument pochodny dołączony do instrumentu finansowego, który może być przenoszony niezależnie od tego instrumentu, albo dotyczy innego kontrahenta niż strona tego instrumentu, nie jest instrumentem wbudowanym, lecz oddzielnym instrumentem finansowym
en A derivative that is attached to a financial instrument but is contractually transferable independently of that instrument, or has a different counterparty from that instrument, is not an embedded derivative, but a separate financial instrument
pl Reguła dla przetworów spożywczych objętych pozycją ‧, która wyraźnie wyłącza użycie zbóż i produktów im pochodnych, nie zabrania użycia soli mineralnych, materiałów chemicznych i innych dodatków, które nie są produktami zbożowymi
en The rule for prepared foods of heading ‧, which specifically excludes the use of cereals and their derivatives, does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals
pl Opcja przedpłaty wbudowana w strip odsetkowy lub w strip kapitałowy jest ściśle związana z umową zasadniczą, jeśli umowa zasadnicza (i) powstała na skutek rozdzielenia prawa do uzyskania umownych przepływów pieniężnych z instrumentu finansowego, który sam w sobie nie zawierał wbudowanego instrumentu pochodnego; oraz (ii) nie zawiera żadnych warunków, które nie występowałyby również w pierwotnym zasadniczym instrumencie dłużnym
en An embedded prepayment option in an interest-only or principal-only strip is closely related to the host contract provided the host contract (i) initially resulted from separating the right to receive contractual cash flows of a financial instrument that, in and of itself, did not contain an embedded derivative, and (ii) does not contain any terms not present in the original host debt contract
pl siarkowe pochodne węglowodorów
en sulphurous hydrocarbons
pl Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem
en Designates all parts and derivatives, except
pl Aktywność adrenolityczna, przeciwarytmiczna i hipotensyjna nowej pochodnej aminopropanu -2-olu
en Adrenolytics, antiarrhythmics and antihypertensive activity of new derivative of aminopropane-2-ol
pl Niniejszą uwagę stosuje się tylko do niektórych substancji kompleksowych pochodnych olejów w załączniku I
en This note applies to certain complex oil-derived substances in Annex I
pl Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne chinazoliny (np. prazosynę, terazosynę
en Hypersensitivity to the active substance, other quinazolines (e. g. prazosin, terazosin), or to any
pl pochodną sulfonylomocznika, tylko u pacjentów z nietolerancją metforminy lub u których
en a sulphonylurea, only in patients who show intolerance to metformin or for whom metformin is
pl Reguła dotycząca przetworów spożywczych objętych pozycją ‧, która wyraźnie wyklucza użycie zbóż i ich pochodnych, nie wyklucza wykorzystania soli mineralnych, substancji chemicznych lub innych dodatków, które nie są produkowane ze zbóż
en The rule for prepared foods of heading ‧, which specifically excludes the use of cereals and their derivatives, does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals
pl Meloksykam metabolizowany jest do alkoholu, do pochodnych kwasów i do kilku metabolitów polarnych
en Meloxicam is metabolised to an alcohol, an acid derivative and to several polar metabolites
pl towarowe instrumenty pochodne
en derivatives on commodities
pl Synteza i przemiany fotochemiczne pochodnych kwasu bis-(3,4,5-trimetoksybenzylideno)bursztynowego
en Synthesis and photochemical transformations of bis-(3,4,5-trimethoxybenzylidene)succinic acid derivatives
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ i ‧, zawarte w nich przepisy nie mają zastosowania do martwych okazów, części i produktów pochodnych okazów gatunków wymienionych w załącznikach A–D, które stanowią dobra prywatne lub części gospodarstwa domowego wprowadzane do Wspólnoty, z niej wywożone lub powrotnie wywożone, zgodnie z przepisami, które określi Komisja
en By way of derogation from Articles ‧ and ‧, the provisions therein shall not apply to dead specimens, parts and derivatives of species listed in Annexes A to D which are personal or household effects being introduced into the Community, or exported or re-exported therefrom, in compliance with provisions that shall be specified by the Commission
pl Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi, budynki oraz koszty pochodne w obszarze polityki Handel
en Expenditure related to equipment, furniture and services, buildings and related expenditure of Trade policy area
pl powyższe usługi dotyczą akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub równorzędnym rynku państwa trzeciego, instrumentów rynku pieniężnego, obligacji lub innych form zabezpieczenia zadłużenia w papierach wartościowych (z wyłączeniem obligacji lub zadłużenia zabezpieczonego w papierach wartościowych obejmujących instrumenty pochodne), przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe oraz innych nie kompleksowych instrumentów finansowych
en the above services relate to shares admitted to trading on a regulated market or in an equivalent third country market, money market instruments, bonds or other forms of securitised debt (excluding those bonds or securitised debt that embed a derivative), UCITS and other non-complex financial instruments
pl WBUDOWANE INSTRUMENTY POCHODNE
en EMBEDDED DERIVATIVES
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4879 zdań frazy pochodna.Znalezione w 1,23 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.