wymowa: IPA: pɔˈxɔdna  

Tłumaczenia na język angielski:

 • derivative   
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [chemistry, ]
   
  something derived
   
  chemical derived from another
   
  In mathematics, the instantaneous rate of change of a function.
   
  W matematyce, chwilowa szybkość zmian funkcji.
   
  (Chemistry) A substance or compound obtained from, or regarded as derived from, another substance or compound.
   
  mat. matematyka, matematyczny granica ilorazu różnicowego;
   
  chemical derived from another
 • derived function   
  (Noun  )
   
  calculus: a function
   
  calculus: a function
 • coefficient   
  (noun   )
 • daughter           
  (noun   )
 • differential   
  (noun, adjv   )
 • offshoot   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
derivative (something derived)
 
(mathematics) derivative
 
chem. chemia, chemiczny związek chemiczny pochodzący od innego związku;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (39)

4-metyloamfetamina jest syntetyczną metylową pochodną amfetaminy (podstawnik metylowy jest przy 4 węglu pierścienia)4-methylamphetamine is a synthetic ring-methylated derivative of amphetamine
długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymilong-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
element pochodnyderived element
glikozydy naparstnicy (pochodne digitogeniny)digitalis glycosides
instrument pochodnyderivative
instrument pochodny na akcjederivative contract on a share
instrumenty pochodnefinancial derivatives
instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowegoexchange rate and interest rate instruments
klasa pochodnaderived class
klucz pochodnyderived key
kolumna pochodnaderived column
kredytowy instrument pochodny uruchamiany drugim niewykonaniem zobowiązaniasecond-asset-to-default credit derivative
kredytowy instrument pochodny uruchamiany pierwszym niewykonaniem zobowiązaniafirst-asset-to-default credit derivative
krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymishort-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
kwas perfluorookatnosulfonowy i jego pochodneperfluorooctane sulfonic acid and its derivatives
monobenzylidynowa pochodna sorbitolumonobenzylidine derivative of sorbitol
papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymisecurities other than shares, excluding financial derivatives
pochodna cząstkowapartial derivative
pochodna księga amortyzacjiderived depreciation book
pochodna logarytmicznalogarithmic derivative
pochodnederivative
pochodne instrumenty finansowefinancial derivatives
pochodne instrumenty finansowe (niewchodzące w skład aktywów rezerwowych)financial derivatives (other than reserves)
pochodne kurarycurare derivatives
pochodne kwasów alifatycznychaliphatic acid derivatives
pochodne kwasu cynamonowegocinnamic acid derivatives
pochodne kwasu kumarowegocoumaric acid derivatives
pochodne tłuszczówfat derivatives
pochodne uracyluuracil derivatives
pochodnyderived; secondary; derivative
posiadane indeksowe instrumenty pochodneindex holdings
pozagiełdowe instrumenty pochodneover-the-counter (OTC) derivatives
pozostałości metabolitów pochodnych triazolu (TDM)residues of triazole derivative metabolites (TDMs)
produkcja pochodnaderived production
produkty pochodne mlekamilk-derived products
produkty pochodne od zobrazowańimagery-derived products
stilbeny i pochodne stilbenów oraz ich sole i estrystilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters
twórca klas pochodnychinheritor
wyznaczać pochodnądifferentiate

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pochodna", pamięć tłumaczeniowa

add example
środek aromatyzujący dymu wędzarniczego oznacza produkt otrzymany w wyniku frakcjonowania i oczyszczania skondensowanego dymu, co prowadzi do powstania początkowych koncentratów dymnych, początkowych frakcji smołowych i/lub pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego określonych w art. ‧ ust. ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nrsmoke flavouring shall mean a product obtained by fractionation and purification of a condensed smoke yielding primary smoke condensates, primary tar fractions and/or derived smoke flavourings as defined in points , and of Article ‧ of Regulation (EC) No
zgodnie z takimi warunkami, obecność pozostałości rozpuszczalnika lub związków pochodnych w finalnych środkach spożywczych lub składnikach żywności może być niezamierzona, ale nieunikniona z technologicznego punktu widzeniaWhereas, under such conditions, the presence of residues or derivatives in the final foodstuff or food ingredient may be unintentional but technically unavoidable
Nadwrażliwość na lewetyracetam, związki pochodne pirolidonów lub na którąkolwiek substancję pomocnicząHypersensitivity to levetiracetam or other pyrrolidone derivatives or any of the excipients
aktywa w postaci finansowych instrumentów pochodnych (netto, na zasadzie odniesienia do rynkufinancial derivative assets (net, marked to market
Badanie aktywności cytotoksycznej pochodnych N, N'-bis-(2-chloroetylo)-O-(p-nitrobenzylo)diamidoestru kwasu fosforowegoStudy of Cytotoxic Activity of Derivatives of N,N'-Bis-(2-Chloroethyl)-O-(P-Nitrobenzyl)Diamidoester of Phosphoric Acid.
w razie nieuwzględnienia powyższego wniosku, o stwierdzenie w trybie art. ‧ WE niezgodności z prawem i niemożności zastosowania art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w zakresie, w jakim nie pozwala na uwzględnienie przez Komisję występowania bezcłowego i nieograniczonego kontyngentami ilościowymi importu w celu ustalenia pochodnej ceny interwencyjnejas a secondary matter, declare, pursuant to Article ‧ EC, Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ unlawful and inapplicable, inasmuch as it does not allow the Commission to take into consideration the existence of imports bearing zero duty and not subject to a quota for the purposes of the fixing of the derived intervention price
Instrument pochodny wbudowany w kontrakt ubezpieczeniowy jest ściśle związany z zasadniczym kontraktem ubezpieczeniowym, jeśli wbudowany instrument pochodny oraz zasadniczy kontrakt ubezpieczeniowy są współzależne do tego stopnia, że jednostka nie jest w stanie oddzielnie wycenić instrumentu wbudowanego, (tj. bez uwzględnienia kontraktu zasadniczegoA derivative embedded in an insurance contract is closely related to the host insurance contract if the embedded derivative and host insurance contract are so interdependent that an entity cannot measure the embedded derivative separately (ie without considering the host contract
Azotan amonu trafia do handlu w rozmaitych stężeniach (określanych jako procent zawartości azotu) oraz łącznie z innymi istotnymi składnikami (zazwyczaj są to pochodne fosforu i potasu) lub bez takowych składnikówAmmonium nitrate may be supplied in a number of strengths (% nitrogen content) and with or without other essential elements (typically phosphorus and potassium derivatives
Antybiotyki z grupy pochodnych ryfampicyny (ryfampicyna, ryfabutyna), niektóre leki przeciwdrgawkowe (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, prymidon), efawirenz i cymetydyna, stosowane jednocześnie z pozakonazolem, mogą znacznie zmniejszać jego stężenieRifamycin antibacterials (rifampicin, rifabutin), certain anticonvulsants (phenytoin, carbamazepine, phenobarbital, primidone), efavirenz and cimetidine
W grupach porównawczych dołączenie leku z grupy pochodnych sulfonylomocznika u osoby stosującej wcześniej metforminę powodowało średnie zwiększenie masy ciała o ‧, ‧ kg, natomiast dołączenie metforminy u osoby stosującej wcześniej lek z grupy pochodnych sulfonylomocznika powodowało zmniejszenie masy ciała średnio o ‧ kgIn comparator groups addition of sulphonylurea to metformin resulted in a mean weight gain of ‧ kg and addition of metformin to a sulphonylurea a mean weight loss of ‧ kg
Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy ocenia, czy wbudowany instrument pochodny należy oddzielić od umowy zasadniczej i ujmować jako instrument pochodny, w oparciu o warunki obowiązujące w dniu, w którym jednostka ta stała się po raz pierwszy stroną umowy, lub w dniu, w którym zgodnie z paragrafem ‧ wymagana jest ponowna ocena, w zależności od tego, która z tych dwóch dat jest późniejszaA first-time adopter shall assess whether an embedded derivative is required to be separated from the host contract and accounted for as a derivative on the basis of the conditions that existed at the later of the date it first became a party to the contract and the date a reassessment is required by paragraph
Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznychHalogenated derivatives of aromatic hydrocarbons
Do substancji mogących osłabiać działanie hipoglikemizujące należą: kortykosteroidy, danazol, diazoksyd, leki moczopędne, glukagon, izoniazyd, pochodne fenotiazyny, somatropina, sympatykomimetyki (np. epinefryna-adrenalina, salbutamol, terbutalina), hormony tarczycy, estrogeny, progestageny (np. wchodzące w skład doustnych środków antykoncepcyjnych), inhibitory proteazy oraz nietypowe leki przeciwpsychotyczne (np. olanzapina i klozapinaSubstances that may reduce the blood-glucose-lowering activity include corticosteroids, danazol, diazoxide, diuretics, glucagon, isoniazid, phenothiazine derivatives, somatropin, sympathomimetic agents (e. g. epinephrine [ adrenaline ], salbutamol, terbutaline), thyroid hormones, estrogens, progestins (e. g. in oral contraceptives), protease inhibitors and atypical antipsychotic medicinal products (e. g. olanzapine and clozapine
Procedura dopuszczenia alternatywnej metody stosowania lub usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych może zostać rozpoczęta albo na wniosek Komisji, albo na wniosek państwa członkowskiego lub zainteresowanej strony, która może reprezentować więcej zainteresowanych stronThe procedure for authorisation of an alternative method of use or disposal of animal by-products or derived products may be initiated either by the Commission or, following an application, by a Member State or by an interested party, which may represent several interested parties
Z uwagi na problemy praktyczne związane z wyodrębnieniem transakcji aktywnych i pasywnych dla niektórych instrumentów pochodnych wszystkie transakcje dotyczące finansowych instrumentów pochodnych rejestrowane są w bilansie płatniczym strefy euro w kwotach nettoOwing to practical problems involved in separating the asset and liability flows for some derivative instruments, all financial derivatives transactions in the euro-area balance of payments are recorded net
Po podaniu przezskórnym oksybutyniny nast puje pomini cie metabolizmu w trobowego i jelitowego oraz efektu „ pierwszego przej cia ”, co zmniejsza powstawanie pochodnej N-dietylowejTransdermal administration of oxybutynin bypasses the first-pass gastrointestinal and hepatic metabolism, reducing the formation of the N-desethyl metabolite
Produkty pochodne orzechów fig i orzechów ziemnych o cząstkach małych rozmiarówProducts derived from nuts, figs and groundnuts with small particle size
hydrazyna i jej pochodne (zob. także: pochodne utleniających hydrazynę w ppkt ML‧.d.‧ oraz ML‧.d.‧), w tymHydrazine and derivatives, as follows (see also ML‧.d.‧. and d.‧. for oxidising hydrazine derivatives
Wyznaczanie chromatograficznego parametru lipofilowości pochodnych ksantonu o ustalonej aktywności biologicznejEvalution of the lipophilicity chromatographical parameter of some xanthone derivatives potential biological activity
Wycena instrumentów pochodnych metodą ceny obojętności w niezupełnym modelu rynkuPricing derivatives using indifference price in incomplete market
instrumentem pochodnym, który będzie rozliczony lub może być rozliczony w inny sposób niż przez wymianę ustalonej kwoty środków pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych na ustaloną liczbę własnych instrumentów kapitałowych jednostkia derivative that will or may be settled other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of the entity's own equity instruments
W kategorii tej ujmuje się również instrumenty pochodneDerivatives are also categorised in this category
Synteza fenylotiohydrantoinowych i fenylotiokarbamidowych pochodnych 3-aminopropylocysteinySynthesis of phenylthiohydantoin and phenylthiocarbamide derivatives of 3-aminopropylcysteine
szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedniej i niezależnej wyceny wartości instrumentów pochodnych OTC; orazdetailed rules regarding the accurate and independent assessment of the value of OTC derivatives; and
Grupa farmakoterapeutyczna: dopa i jej pochodne, kod ATCPharmacotherapeutic group: dopa and dopa derivatives, ATC code
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4879 zdań frazy pochodna.Znalezione w 1,145 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.