wymowa: IPA: pɔˈxɔdna  

Tłumaczenia na język angielski:

 • derivative   
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [chemistry, ]
   
  something derived
   
  chemical derived from another
   
  In mathematics, the instantaneous rate of change of a function.
   
  W matematyce, chwilowa szybkość zmian funkcji.
   
  (Chemistry) A substance or compound obtained from, or regarded as derived from, another substance or compound.
   
  mat. matematyka, matematyczny granica ilorazu różnicowego;
   
  chemical derived from another
 • derived function   
  (Noun  )
   
  calculus: a function
   
  calculus: a function
 • coefficient   
  (noun   )
 • daughter           
  (noun   )
 • differential   
  (noun, adjv   )
 • offshoot   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
derivative (something derived)
 
(mathematics) derivative
 
chem. chemia, chemiczny związek chemiczny pochodzący od innego związku;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (39)

4-metyloamfetamina jest syntetyczną metylową pochodną amfetaminy (podstawnik metylowy jest przy 4 węglu pierścienia)4-methylamphetamine is a synthetic ring-methylated derivative of amphetamine
długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymilong-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
element pochodnyderived element
glikozydy naparstnicy (pochodne digitogeniny)digitalis glycosides
instrument pochodnyderivative
instrument pochodny na akcjederivative contract on a share
instrumenty pochodnefinancial derivatives
instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowegoexchange rate and interest rate instruments
klasa pochodnaderived class
klucz pochodnyderived key
kolumna pochodnaderived column
kredytowy instrument pochodny uruchamiany drugim niewykonaniem zobowiązaniasecond-asset-to-default credit derivative
kredytowy instrument pochodny uruchamiany pierwszym niewykonaniem zobowiązaniafirst-asset-to-default credit derivative
krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymishort-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
kwas perfluorookatnosulfonowy i jego pochodneperfluorooctane sulfonic acid and its derivatives
monobenzylidynowa pochodna sorbitolumonobenzylidine derivative of sorbitol
papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymisecurities other than shares, excluding financial derivatives
pochodna cząstkowapartial derivative
pochodna księga amortyzacjiderived depreciation book
pochodna logarytmicznalogarithmic derivative
pochodnederivative
pochodne instrumenty finansowefinancial derivatives
pochodne instrumenty finansowe (niewchodzące w skład aktywów rezerwowych)financial derivatives (other than reserves)
pochodne kurarycurare derivatives
pochodne kwasów alifatycznychaliphatic acid derivatives
pochodne kwasu cynamonowegocinnamic acid derivatives
pochodne kwasu kumarowegocoumaric acid derivatives
pochodne tłuszczówfat derivatives
pochodne uracyluuracil derivatives
pochodnyderived; secondary; derivative
posiadane indeksowe instrumenty pochodneindex holdings
pozagiełdowe instrumenty pochodneover-the-counter (OTC) derivatives
pozostałości metabolitów pochodnych triazolu (TDM)residues of triazole derivative metabolites (TDMs)
produkcja pochodnaderived production
produkty pochodne mlekamilk-derived products
produkty pochodne od zobrazowańimagery-derived products
stilbeny i pochodne stilbenów oraz ich sole i estrystilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters
twórca klas pochodnychinheritor
wyznaczać pochodnądifferentiate

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pochodna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Chcielibyśmy również, żeby Komisja szybciej zareagowała w sprawie instrumentów pochodnych, produktów, za sprawą których wielu obywateli znalazło się w dramatycznej sytuacji, podobnie jak wiele administracji i państw członkowskich.We would also have liked the Commission to have responded more promptly on derivatives, products that have brought many citizens to their knees, as well as many administrations and EU Member States.
Do substancji, które mogą zmniejszać działanie hipoglikemizujące insuliny należą: kortykosteroidy, danazol, diazoksyd, leki moczopędne, glukagon, izoniazyd, estrogeny i progestageny (np. w doustnych środkach antykoncepcyjnych), pochodne fenotiazyny, somatropina, leki z grupy sympatykomimetyków np. epinefryna (adrenalina), salbutamol, terbutalina, hormony tarczycy, inhibitory proteazy i nietypowe leki przeciwpsychotyczne (np. olanzapina i klozapinaSubstances that may reduce the blood-glucose-lowering effect include corticosteroids, danazol, diazoxide, diuretics, glucagon, isoniazid, oestrogens and progestogens (e. g. in oral contraceptives), phenothiazine derivatives, somatropin, sympathomimetic agents (e. g. epinephrine [ adrenaline ], salbutamol, terbutaline), thyroid hormones, protease inhibitors and atypical antipsychotic medicinal products (e. g. olanzapine and clozapine
Na przemysł użytkowników fluorytu składają się małe, średnie i duże spółki, które poczyniły znaczne inwestycje w ‧ r. Średnia ważona rentowność sektora produkcji związków pochodnych fluorytu wzrosła z ‧% w ‧ r. do ‧% w ‧ rThe fluorspar user industry is composed of small, medium size and large companies which made significant investments in ‧. The weighted average profitability of the fluorspar derivatives sector has increased from ‧ % in ‧ to ‧ % in
Wydalanie całkowitego topotekanu z kałem wynosiło ‧ %, natomiast ‧, ‧ % stanowiła pochodna N-demetylowa topotekanuFaecal elimination of total topotecan accounted for ‧ % while faecal elimination of N-desmethyl topotecan was ‧ %
Aktywność przeciwbólowa pochodnych pirydynokarboksyimiduAnalgesic activity of pyridinedicarboximide derivatives
Ferrocen i jego wybrane pochodne - syntezy i zastosowania w chemii organicznejFerrocene and its selected derivatives - synthesis and application in organic chemistry
Podczas jednoczesnego stosowania produktu EMEND i pochodnych alkaloidów sporyszu, które są substratami CYP‧A‧, może wystąpić zwiększenie stężenia tych substancji czynnych w osoczuCo-administration of EMEND with ergot alkaloid derivatives, which are CYP‧A‧ substrates, may result in elevated plasma concentrations of these active substances
Procedury wyceny pozagiełdowych instrumentów pochodnychProcedures for the valuation of the OTC derivatives
Aktywność przeciwarytmiczna i hipotensyjna nowych aminopropanolowych oraz piperazynowych pochodnych ksantonu.Antiarrhythmic and hypotensive activities of new aminopropanol and piperazine xanthone derivatives
wpływ prazosyny oraz fenytoiny i jej nowo zsyntezowanej pochodnej na błony biologiczne – charakterystyka oddziaływań z mieszanymi monowarstwami dppc/cholesterol na granicy faz woda/powietrzeThe influence of prazosin and phenytoin as well as its new synthetized derivative on cell membranes - characteristic of interactions with mixed DPPC/cholesterol monolayer at the air-water interface.
Synteza symetrycznych i niesymetrycznych pochodnych estru dietylowego kwasu 2,6-dimetylobenzofuro(5,6-b)furano-3,7di-karboksylowego.Synthesis of symmetrical and unsymmetrical derivatives of diethyl 2,6-dimethylbenzofuro(5,6-b)furan-3,7-dicarboxylate.
Osłonka na igłę w półautomatycznym wstrzykiwaczu zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną lateksuThe needle cover of the pre-filled pen contains dry natural rubber (a derivative of latex
Modelowanie widm absorpcyjnych w podczerwieni i rozpraszania Ramana wybranych fosfonowych pochodnych glicynyModelling IR and Raman spectra of the selected phosphonic derivatives of glycine
Projekt licencjacki: Preparatyka modyfikowanych azydkowych pochodnych monocukrów jako bloków budulcowych do syntezy oligosacharydów i ich wykorzystanie w chemii "click"Preparation of azido derivatives of monosaccharides as starting material for synthesis of oligosacharydes and their use in "click" chemistry
Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinoweCasein, caseinates and other casein derivatives; casein glues
CPA ‧.‧.‧: Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodneCPA ‧.‧.‧: Ethers, organic peroxides, epoxides, acetals and hemiacetals and their derivatives
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. j) rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ przewoźnik może przystąpić do sprzedaży miejsc (tzn. bezpośredniej ogólnie dostępnej sprzedaży miejsc prowadzonej przez niego lub upoważnionego agenta lub firmę czarterującą, z wyłączeniem wszystkich innych pochodnych usług takich jak zakwaterowanie), tylko wtedy, gdy dana usługa lotnicza spełnia wszystkie wymagania w ramach obowiązku użyteczności publicznejIn accordance with Article ‧(j) of Regulation (EEC) No ‧/‧, an air carrier may offer seat-only sales (i.e. direct sale to the public by the air carrier, his approved agent or a charterer, excluding any other associated service such as accommodation) only if the air service in question meets all the requirements of the public service obligation
chemioterapeutyku zaliczanego do pochodnych antracyklinowychanthracycline-containing chemotherapy
Do tych leków należą: niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy), anilidy (np. paracetamol), leki blokujące receptory H‧ i inhibitory pompy protonowej, leki moczopędne, digoksyna i glikozydy nasercowe, organiczne azotany i inne leki rozszerzające naczynia stosowane w leczeniu chorób serca, leki blokujące kanał wapniowy, leki blokujące receptory adrenergiczne, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny II, selektywni agoniści β‧-adrenoreceptorów, doustne leki przeciwzakrzepowe, inhibitory agregacji płytek, statyny, fibraty i pochodne benzodiazepinThese included: nonsteroidal anti-inflammatory agents (including acetylsalicylic acid), anilides (such as paracetamol), H‧ blockers and proton pump inhibitors, diuretics, digoxin and cardiac glycosides, organic nitrates and other vasodilators for cardiac diseases, calcium channel blockers, beta blockers, ACE inhibitors, angiotensin ‧ antagonists, selective beta-‧ adrenoceptor agonists, oral anticoagulants, platelet aggregation inhibitors, statins, fibrates and benzodiazepine derivatives
W drodze odstępstwa od art. ‧ rozporządzenia nr ‧/EWG dla lat gospodarczych ‧ i ‧ podstawowe i pochodne ceny interwencyjne ustala się na poziomach umożliwiających sprawne przejście do systemu ceny interwencyjnej stosowanego od roku gospodarczegoBy way of derogation from Article ‧ of Regulation No ‧/EEC, for the ‧ and ‧ marketing years, the basic intervention prices and the derived intervention prices shall be fixed at levels permitting a smooth transition to the intervention price system applying from the ‧ marketing year
Badanie dostępności farmaceutycznej substancji leczniczej z systemów zrównoważonych hydrodynamicznie (HBS) formułowanych z pochodnymi celulozyDrug dissolution process of hydrodynamically balanced systems (HBS) with cellulose derivatives
W drodze odstępstwa od art. ‧ i ‧, zawarte w nich przepisy nie mają zastosowania do martwych okazów, części i produktów pochodnych okazów gatunków wymienionych w załącznikach A do D, które stanowią dobra prywatne lub części gospodarstwa domowego wprowadzane do Wspólnoty, wywożone lub powrotnie wywożone z niej, zgodnie z przepisami, które określi Komisja, według procedury ustanowionej w artBy way of derogation from Articles ‧ and ‧, the provisions therein shall not apply to dead specimens, parts and derivatives of species listed in Annexes A to D which are personal or household effects being introduced into the Community, or exported or re-exported therefrom, in compliance with provisions that shall be specified by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article
Anilina, jej sole oraz halogenowane i sulfonowane pochodneAniline, its salts and its halogenated and sulphonated derivatives
Mechanizm działania Retapamulina jest półsyntetyczną pochodną pleuromutyliny, która została wyizolowana z Clitopilus passeckerianus (wcześniej zwanym Pleurotus passeckerianus) za pomocą fermentacjiRetapamulin is a semi-synthetic derivative of the compound pleuromutilin, which is isolated through fermentation from Clitopilus passeckerianus (formerly Pleurotus passeckerianus
Glustin ‧ mg można stosować jako jedyny lek lub jednocześnie z metforminą i (lub) z lekami z grupy pochodnych sulfonylomocznika, które są także doustnymi lekami przeciwcukrzycowymiGlustin ‧ mg tablets may be used on their own or in combination with metformin and/or a sulphonylurea which are also oral anti-diabetic medicines
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4879 zdań frazy pochodna.Znalezione w 2,94 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.