wymowa: IPA: pɔˈxɔdna  

Tłumaczenia na język angielski:

 • derivative   
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [chemistry, ]
   
  something derived
   
  chemical derived from another
   
  In mathematics, the instantaneous rate of change of a function.
   
  W matematyce, chwilowa szybkość zmian funkcji.
   
  (Chemistry) A substance or compound obtained from, or regarded as derived from, another substance or compound.
   
  mat. matematyka, matematyczny granica ilorazu różnicowego;
   
  chemical derived from another
 • derived function   
  (Noun  )
   
  calculus: a function
   
  calculus: a function
 • coefficient   
  (noun   )
 • daughter           
  (noun   )
 • differential   
  (noun, adjv   )
 • offshoot   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
derivative (something derived)
 
(mathematics) derivative
 
chem. chemia, chemiczny związek chemiczny pochodzący od innego związku;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (39)

długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymi
long-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
element pochodny
derived element
instrument pochodny na akcje
derivative contract on a share
instrumenty pochodne
financial derivatives
instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego
exchange rate and interest rate instruments
klasa pochodna
derived class
klucz pochodny
derived key
kolumna pochodna
derived column
krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymi
short-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
kwas perfluorookatnosulfonowy i jego pochodne
perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives
monobenzylidynowa pochodna sorbitolu
monobenzylidine derivative of sorbitol
papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymi
securities other than shares, excluding financial derivatives
pochodna cząstkowa
partial derivative
pochodna księga amortyzacji
derived depreciation book
pochodna logarytmiczna
logarithmic derivative
pochodne
derivative
pochodne instrumenty finansowe
financial derivatives
pochodne kurary
curare derivatives
pochodne kwasów alifatycznych
aliphatic acid derivatives
pochodne kwasu cynamonowego
cinnamic acid derivatives
pochodne kwasu kumarowego
coumaric acid derivatives
pochodne tłuszczów
fat derivatives
pochodne uracylu
uracil derivatives
pochodny
derived; secondary; derivative
pozagiełdowe instrumenty pochodne
over-the-counter (OTC) derivatives
pozostałości metabolitów pochodnych triazolu (TDM)
residues of triazole derivative metabolites (TDMs)
produkcja pochodna
derived production
produkty pochodne mleka
milk-derived products
produkty pochodne od zobrazowań
imagery-derived products
stilbeny i pochodne stilbenów oraz ich sole i estry
stilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pochodna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl środek aromatyzujący dymu wędzarniczego oznacza produkt otrzymany w wyniku frakcjonowania i oczyszczania skondensowanego dymu, co prowadzi do powstania początkowych koncentratów dymnych, początkowych frakcji smołowych i/lub pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego określonych w art. ‧ ust. ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr
en smoke flavouring shall mean a product obtained by fractionation and purification of a condensed smoke yielding primary smoke condensates, primary tar fractions and/or derived smoke flavourings as defined in points , and of Article ‧ of Regulation (EC) No
pl zgodnie z takimi warunkami, obecność pozostałości rozpuszczalnika lub związków pochodnych w finalnych środkach spożywczych lub składnikach żywności może być niezamierzona, ale nieunikniona z technologicznego punktu widzenia
en Whereas, under such conditions, the presence of residues or derivatives in the final foodstuff or food ingredient may be unintentional but technically unavoidable
pl Nadwrażliwość na lewetyracetam, związki pochodne pirolidonów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
en Hypersensitivity to levetiracetam or other pyrrolidone derivatives or any of the excipients
pl aktywa w postaci finansowych instrumentów pochodnych (netto, na zasadzie odniesienia do rynku
en financial derivative assets (net, marked to market
pl Badanie aktywności cytotoksycznej pochodnych N, N'-bis-(2-chloroetylo)-O-(p-nitrobenzylo)diamidoestru kwasu fosforowego
en Study of Cytotoxic Activity of Derivatives of N,N'-Bis-(2-Chloroethyl)-O-(P-Nitrobenzyl)Diamidoester of Phosphoric Acid.
pl w razie nieuwzględnienia powyższego wniosku, o stwierdzenie w trybie art. ‧ WE niezgodności z prawem i niemożności zastosowania art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w zakresie, w jakim nie pozwala na uwzględnienie przez Komisję występowania bezcłowego i nieograniczonego kontyngentami ilościowymi importu w celu ustalenia pochodnej ceny interwencyjnej
en as a secondary matter, declare, pursuant to Article ‧ EC, Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ unlawful and inapplicable, inasmuch as it does not allow the Commission to take into consideration the existence of imports bearing zero duty and not subject to a quota for the purposes of the fixing of the derived intervention price
pl Instrument pochodny wbudowany w kontrakt ubezpieczeniowy jest ściśle związany z zasadniczym kontraktem ubezpieczeniowym, jeśli wbudowany instrument pochodny oraz zasadniczy kontrakt ubezpieczeniowy są współzależne do tego stopnia, że jednostka nie jest w stanie oddzielnie wycenić instrumentu wbudowanego, (tj. bez uwzględnienia kontraktu zasadniczego
en A derivative embedded in an insurance contract is closely related to the host insurance contract if the embedded derivative and host insurance contract are so interdependent that an entity cannot measure the embedded derivative separately (ie without considering the host contract
pl Azotan amonu trafia do handlu w rozmaitych stężeniach (określanych jako procent zawartości azotu) oraz łącznie z innymi istotnymi składnikami (zazwyczaj są to pochodne fosforu i potasu) lub bez takowych składników
en Ammonium nitrate may be supplied in a number of strengths (% nitrogen content) and with or without other essential elements (typically phosphorus and potassium derivatives
pl Antybiotyki z grupy pochodnych ryfampicyny (ryfampicyna, ryfabutyna), niektóre leki przeciwdrgawkowe (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, prymidon), efawirenz i cymetydyna, stosowane jednocześnie z pozakonazolem, mogą znacznie zmniejszać jego stężenie
en Rifamycin antibacterials (rifampicin, rifabutin), certain anticonvulsants (phenytoin, carbamazepine, phenobarbital, primidone), efavirenz and cimetidine
pl W grupach porównawczych dołączenie leku z grupy pochodnych sulfonylomocznika u osoby stosującej wcześniej metforminę powodowało średnie zwiększenie masy ciała o ‧, ‧ kg, natomiast dołączenie metforminy u osoby stosującej wcześniej lek z grupy pochodnych sulfonylomocznika powodowało zmniejszenie masy ciała średnio o ‧ kg
en In comparator groups addition of sulphonylurea to metformin resulted in a mean weight gain of ‧ kg and addition of metformin to a sulphonylurea a mean weight loss of ‧ kg
pl Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy ocenia, czy wbudowany instrument pochodny należy oddzielić od umowy zasadniczej i ujmować jako instrument pochodny, w oparciu o warunki obowiązujące w dniu, w którym jednostka ta stała się po raz pierwszy stroną umowy, lub w dniu, w którym zgodnie z paragrafem ‧ wymagana jest ponowna ocena, w zależności od tego, która z tych dwóch dat jest późniejsza
en A first-time adopter shall assess whether an embedded derivative is required to be separated from the host contract and accounted for as a derivative on the basis of the conditions that existed at the later of the date it first became a party to the contract and the date a reassessment is required by paragraph
pl Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych
en Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons
pl Do substancji mogących osłabiać działanie hipoglikemizujące należą: kortykosteroidy, danazol, diazoksyd, leki moczopędne, glukagon, izoniazyd, pochodne fenotiazyny, somatropina, sympatykomimetyki (np. epinefryna-adrenalina, salbutamol, terbutalina), hormony tarczycy, estrogeny, progestageny (np. wchodzące w skład doustnych środków antykoncepcyjnych), inhibitory proteazy oraz nietypowe leki przeciwpsychotyczne (np. olanzapina i klozapina
en Substances that may reduce the blood-glucose-lowering activity include corticosteroids, danazol, diazoxide, diuretics, glucagon, isoniazid, phenothiazine derivatives, somatropin, sympathomimetic agents (e. g. epinephrine [ adrenaline ], salbutamol, terbutaline), thyroid hormones, estrogens, progestins (e. g. in oral contraceptives), protease inhibitors and atypical antipsychotic medicinal products (e. g. olanzapine and clozapine
pl Procedura dopuszczenia alternatywnej metody stosowania lub usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych może zostać rozpoczęta albo na wniosek Komisji, albo na wniosek państwa członkowskiego lub zainteresowanej strony, która może reprezentować więcej zainteresowanych stron
en The procedure for authorisation of an alternative method of use or disposal of animal by-products or derived products may be initiated either by the Commission or, following an application, by a Member State or by an interested party, which may represent several interested parties
pl Z uwagi na problemy praktyczne związane z wyodrębnieniem transakcji aktywnych i pasywnych dla niektórych instrumentów pochodnych wszystkie transakcje dotyczące finansowych instrumentów pochodnych rejestrowane są w bilansie płatniczym strefy euro w kwotach netto
en Owing to practical problems involved in separating the asset and liability flows for some derivative instruments, all financial derivatives transactions in the euro-area balance of payments are recorded net
pl Po podaniu przezskórnym oksybutyniny nast puje pomini cie metabolizmu w trobowego i jelitowego oraz efektu „ pierwszego przej cia ”, co zmniejsza powstawanie pochodnej N-dietylowej
en Transdermal administration of oxybutynin bypasses the first-pass gastrointestinal and hepatic metabolism, reducing the formation of the N-desethyl metabolite
pl Produkty pochodne orzechów fig i orzechów ziemnych o cząstkach małych rozmiarów
en Products derived from nuts, figs and groundnuts with small particle size
pl hydrazyna i jej pochodne (zob. także: pochodne utleniających hydrazynę w ppkt ML‧.d.‧ oraz ML‧.d.‧), w tym
en Hydrazine and derivatives, as follows (see also ML‧.d.‧. and d.‧. for oxidising hydrazine derivatives
pl Wyznaczanie chromatograficznego parametru lipofilowości pochodnych ksantonu o ustalonej aktywności biologicznej
en Evalution of the lipophilicity chromatographical parameter of some xanthone derivatives potential biological activity
pl Wycena instrumentów pochodnych metodą ceny obojętności w niezupełnym modelu rynku
en Pricing derivatives using indifference price in incomplete market
pl instrumentem pochodnym, który będzie rozliczony lub może być rozliczony w inny sposób niż przez wymianę ustalonej kwoty środków pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych na ustaloną liczbę własnych instrumentów kapitałowych jednostki
en a derivative that will or may be settled other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of the entity's own equity instruments
pl W kategorii tej ujmuje się również instrumenty pochodne
en Derivatives are also categorised in this category
pl Synteza fenylotiohydrantoinowych i fenylotiokarbamidowych pochodnych 3-aminopropylocysteiny
en Synthesis of phenylthiohydantoin and phenylthiocarbamide derivatives of 3-aminopropylcysteine
pl szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedniej i niezależnej wyceny wartości instrumentów pochodnych OTC; oraz
en detailed rules regarding the accurate and independent assessment of the value of OTC derivatives; and
pl Grupa farmakoterapeutyczna: dopa i jej pochodne, kod ATC
en Pharmacotherapeutic group: dopa and dopa derivatives, ATC code
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4879 zdań frazy pochodna.Znalezione w 1,145 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.