wymowa: IPA: pɔˈxɔdna  

Tłumaczenia na język angielski:

 • derivative   
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [chemistry, ]
   
  something derived
   
  chemical derived from another
   
  In mathematics, the instantaneous rate of change of a function.
   
  W matematyce, chwilowa szybkość zmian funkcji.
   
  (Chemistry) A substance or compound obtained from, or regarded as derived from, another substance or compound.
   
  mat. matematyka, matematyczny granica ilorazu różnicowego;
   
  chemical derived from another
 • derived function   
  (Noun  )
   
  calculus: a function
   
  calculus: a function
 • coefficient   
  (noun   )
 • daughter           
  (noun   )
 • differential   
  (noun, adjv   )
 • offshoot   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
derivative (something derived)
 
(mathematics) derivative
 
chem. chemia, chemiczny związek chemiczny pochodzący od innego związku;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (39)

długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymi
long-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
element pochodny
derived element
instrument pochodny na akcje
derivative contract on a share
instrumenty pochodne
financial derivatives
instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego
exchange rate and interest rate instruments
klasa pochodna
derived class
klucz pochodny
derived key
kolumna pochodna
derived column
krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymi
short-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
kwas perfluorookatnosulfonowy i jego pochodne
perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives
monobenzylidynowa pochodna sorbitolu
monobenzylidine derivative of sorbitol
papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymi
securities other than shares, excluding financial derivatives
pochodna cząstkowa
partial derivative
pochodna księga amortyzacji
derived depreciation book
pochodna logarytmiczna
logarithmic derivative
pochodne
derivative
pochodne instrumenty finansowe
financial derivatives
pochodne kurary
curare derivatives
pochodne kwasów alifatycznych
aliphatic acid derivatives
pochodne kwasu cynamonowego
cinnamic acid derivatives
pochodne kwasu kumarowego
coumaric acid derivatives
pochodne tłuszczów
fat derivatives
pochodne uracylu
uracil derivatives
pochodny
derived; secondary; derivative
pozagiełdowe instrumenty pochodne
over-the-counter (OTC) derivatives
pozostałości metabolitów pochodnych triazolu (TDM)
residues of triazole derivative metabolites (TDMs)
produkcja pochodna
derived production
produkty pochodne mleka
milk-derived products
produkty pochodne od zobrazowań
imagery-derived products
stilbeny i pochodne stilbenów oraz ich sole i estry
stilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pochodna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl pochodnych chemicznych i gotowych środków farmaceutycznych
en chemical derivatives and finished pharmaceutical products
pl Do substancji, które mogą zmniejszać działanie hipoglikemizujące insuliny należą: kortykosteroidy, danazol, diazoksyd, leki moczopędne, glukagon, izoniazyd, estrogeny i progestageny, pochodne fenotiazyny, somatropina, leki sympatykomimetyczne (np. adrenalina, salbutamol, terbutalina), hormony tarczycy, nietypowe leki przeciwpsychotyczne (np. klozapina, olanzapina) i inhibitory proteazy
en Substances that may reduce the blood-glucose-lowering effect include corticosteroids, danazol, diazoxide, diuretics, glucagon, isoniazid, oestrogens and progestogens, phenothiazine derivatives, somatropin, sympathomimetic agents (e. g. epinephrine [ adrenaline ], salbutamol, terbutaline), thyroid hormones, atypical antipsychotic medicinal products (e. g. clozapine and olanzapine) and protease inhibitors
pl Poza produktami pochodnymi radonu i thoronu, wartości obciążającej skutecznej dawki dla jednostkowego pochłonięcia drogą pokarmową i oddechową podano dla członków społeczeństwa oraz praktykantów i studentów w wieku od ‧ do‧ lat w tabelach (A) i (B) do niniejszego załącznika
en Except for radon progeny and thoron progeny, values of the committed effective dose for unit intake for ingestion and inhalation are given for members of the public and for apprentices and students aged between ‧ and ‧ years in Tables (A) and (B) to this Annex
pl Synteza rombimin z łącznikami metylenowym lub sulfidowym i ich pochodnych
en Syntesis of rhombimines containing methylene or sulfide linkers and their derivatives
pl Synteza i badanie własności katalitycznych pochodnych chiralnych aminoalkoholi
en The Synthesis and Examination of Catalitical Properties of the Chiral Amino Alcohols Derivatives
pl W celu zapewnienia stałej świadomości ryzyk i zobowiązań wynikających z transakcji instrumentami pochodnymi oraz w celu sprawdzenia zgodności z ograniczeniami inwestycyjnymi, te ryzyka i zobowiązania będą musiały być mierzone i monitorowane na bieżąco
en In order to ensure constant awareness of the risks and commitments arising from derivative transactions and to check compliance with investment limits, these risks and commitments will have to be measured and monitored on an ongoing basis
pl Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające dwa lub więcej różnych fluorowców
en Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens
pl Synteza i badania fizykochemiczne w grupie nowych pochodnych aminoalkanoli o spodziewanej aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej.
en Synthesis and physicochemical tests in a group of new aminoalkanol derivatives with expected activity of cell membrane potential stabilization.
pl Pochodne piperazyny
en Piperazine derivatives
pl Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi, wydatki na budynki i koszty pochodne w ramach obszaru polityki Rozwój i stosunki z państwami AKP
en Expenditure related to equipment, furniture and services, buildings and related expenditure of Development and relations with ACP States policy area
pl Do celów niniejszego rozporządzenia, uznaje się, że oznakowanie produktu odnosi się do metody produkcji ekologicznej, jeżeli na etykiecie, w materiałach reklamowych lub dokumentach handlowych taki produkt, jego składniki lub materiały paszowe opisane są przez oznaczenia używane w każdym Państwie Członkowskim, sugerujące nabywcy, że produkt, jego składniki lub materiały paszowe uzyskano zgodnie z zasadami produkcji ustanowionymi w art. ‧ i w szczególności następujące określenia, ich pochodne (takie jak bio, eco itp.) lub zdrobnienia, samodzielnie lub w połączeniu, chyba że takie określenia nie są stosowane do produktów rolnych wchodzących w skład środków spożywczych lub pasz, lub jednoznacznie nie mają powiązania z metodą produkcji
en For the purpose of this Regulation, a product shall be regarded as bearing indications referring to the organic production method, where, in the labelling, advertising material or commercial documents, such a product, its ingredients or feed materials are described by the indication in use in each Member State, suggesting to the purchaser that the product, its ingredients or feed materials have been obtained in accordance with the rules of production laid down in Article ‧ and in particular the following terms or their usual derivatives (such as bio, eco etc.) or diminutives, alone or combined, unless such terms are not applied to agricultural products in foodstuffs or feedingstuffs or clearly have no connection with the method of production
pl W paragrafie ‧ MSR ‧ wbudowany instrument pochodny opisuje się jako składnik hybrydowego (łącznego) instrumentu, który zawiera również umowę zasadniczą niebędącą instrumentem pochodnym, powodującym, że część przepływów pieniężnych wynikających z instrumentu łącznego zmienia się w sposób podobny do przepływów wynikających z samodzielnie występującego instrumentu pochodnego
en IAS ‧ paragraph ‧ describes an embedded derivative as a component of a hybrid (combined) instrument that also includes a non-derivative host contract- with the effect that some of the cash flows of the combined instrument vary in a way similar to a stand-alone derivative
pl Mitsui: handel towarami, w tym energią elektryczną i produktami pochodnymi; stalą i żelazem
en for Mitsui: trading in commodities, including, inter alia, power and energy-related products; iron and steel
pl Do substancji, które mogą nasilać działanie hipoglikemizujące insuliny i zwiększać ryzyko wystąpienia hipoglikemii, powodując konieczność zmiany dawki, należą: doustne środki przeciwcukrzycowe, inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), dizopyramid, pochodne kwasu fibrynowego, fluoksetyna, inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), pentoksyfilina, propoksyfen, salicylany i sulfonamidy
en Substances that may enhance the blood-glucose-lowering effect and increase susceptibility to hypoglycaemia include oral antidiabetic agents, angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors, disopyramide, fibrates, fluoxetine, monoamine oxidase (MAO) inhibitors, pentoxifylline, propoxyphene, salicylates and sulphonamide antibiotics
pl Z zastrzeżeniem postanowień poniższych paragrafów ‧ i ‧ niniejsza interpretacja ma zastosowanie do wszystkich wbudowanych instrumentów pochodnych wchodzących w zakres MSR
en Subject to paragraphs ‧ and ‧ below, this Interpretation applies to all embedded derivatives within the scope of IAS
pl Trzylekowa terapia doustna Stosowanie rozyglitazonu w trzylekowej terapii doustnej w połączeniu z metforminą lub pochodnymi sulfonylomocznika może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem retencji płynów i niewydolności serca, jak również z hipoglikemią (patrz punkt
en Triple oral therapy The use of rosiglitazone in triple oral therapy, in combination with metformin and a sulphonylurea, may be associated with increased risks for fluid retention and heart failure, as well as hypoglycaemia (see section
pl decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. nakładająca specjalne warunki przywozu orzeszków ziemnych i niektórych produktów pochodnych pochodzących lub wysłanych z Chin (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str. ‧), zmieniona
en Commission Decision ‧/EC of ‧ February ‧ imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from China (OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧), as amended by
pl MSR ‧ Instrumenty finansowe: prezentacja wymaga, aby jednostka w momencie powstania złożonego instrumentu pochodnego dokonała jego podziału na element o charakterze zobowiązania oraz na element o charakterze kapitału własnego
en IAS ‧ Financial instruments: presentation requires an entity to split a compound financial instrument at inception into separate liability and equity components
pl Instrumenty pochodne i ich rola w zarządzaniu ryzykiem z uwzględnieniem instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
en Derivatives and their role in risk management, including the derivatives listed on the Stock Exchange in Warsaw
pl Pochodne diaminopirymidyny
en Diamino pyrimidine derivates
pl Poliamidy aromatyczne i ich pochodne; ich sole
en Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof
pl Reguła dla przetworów spożywczych objętych pozycją ‧, która wyraźnie wyklucza użycie zbóż i ich pochodnych, nie zabrania wykorzystania soli mineralnych, substancji chemicznych lub innych dodatków, które nie są produkowane ze zbóż
en The rule for prepared foods of heading ‧, which specifically excludes the use of cereals and their derivatives, does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals
pl Badania strukturalne w grupie tricyklicznych pochodnych teofiliny
en Research on the structure of tricyclic theophylline derivatives
pl Produkty pochodne składające się z cząstek o bardzo małej masie (jednorodny rozkład zanieczyszczenia aflatoksyną
en Derived products with very small particle weight (homogeneous distribution of aflatoxin contamination
pl Synteza i własności spektralne fluorowanych pochodnych fosfonianowych o potencjalnej aktywności przeciw osteoporozie i właściwościach antynowotworowych
en Synthesis and spectral properties of fluorinated phosphonate derivatives with potential activity against osteoporosis and anticancer properties
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4879 zdań frazy pochodna.Znalezione w 1,968 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.