wymowa: IPA: pɔ /pɔ/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • after       
  (Preposition  ) (advb, prep, noun, adjv, conj   )
   
  subsequently; following in time; later than
   
  ...część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
   
  ...służący do tworzenia wyrażeń, w których część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
   
  subsequently; following in time; later than
   
  subsequently; following in time; later than
 • on     
  (advb, prep, affx   )
   
  ...część przed przyimkiem ma miejsce ze strony określonej przez część za przyimkiem
   
  ...część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
   
  ...służący do tworzenia wyrażeń, w których część przed przyimkiem ma miejsce ze strony określonej przez część za przyimkiem
   
  ...służący do tworzenia wyrażeń, w których część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
 • by     
  (Preposition  ) (advb, prep, noun, adjv   )
   
  steady progression
   
  steady progression
   
  steady progression
 • about           
  (advb, prep   )
   
  w wielu miejscach, w wielu przedmiotach tego samego typu
   
  w wielu miejscach, w wielu przedmiotach tego samego typu
 • behind           
  (Preposition  ) (advb, prep, noun   )
   
  after, time- or motion-wise
   
  after, time- or motion-wise
   
  after, time- or motion-wise
 • each       
  (advb, pron, adjv, detr   )
   
  każdy dokładnie (tyle samo)
 • over       
  (advb, prep, verb, noun   )
   
  ...część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
   
  ...służący do tworzenia wyrażeń, w których część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
 • past     
  (advb, prep, noun, adjv   )
   
  ...część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
   
  ...służący do tworzenia wyrażeń, w których część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
 • every       
  (pron, adjv, detr   )
   
  każdy dokładnie (tyle samo)
 • in             
  (advb, prep, noun, affx   )
   
  w danym języku
 • speak           
  (verb   )
   
  w danym języku
 • to     
  (advb, prep   )
   
  niewiele ponad
 • apiece     
  (advb   )
 • at       
  (prep, adjv, affx   )
 • for             
  (prep, noun, conj   )
 • write           
  (verb   )
   
  w danym języku
 • aboard     
  (advb, prep, noun   )
 • according to   
  (prep   )
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   )
 • along       
  (advb, prep, noun   )
 • alongside     
  (prep   )
 • an           
  (adjv, detr   )
 • at the rate of   
 • atop   
  (prep   )
 • beside       
  (prep   )
 • depending   
  (adjv   )
 • down     
  (advb, prep, verb, noun, adjv   )
 • in order to   
  (prep   )
 • inside       
  (advb, prep, noun, adjv   )
 • into     
  (prep   )
 • like             
  (advb, prep, verb, noun, adjv, affx, conj   )
 • near             
  (advb, prep, verb, adjv   )
 • near to   
 • next to   
  (prep, verb   )
 • of         
  (prep, noun   )
 • onto   
  (prep   )
 • per       
  (advb, prep, noun   )
 • post       
  (verb, noun   )
 • toward     
  (advb, prep, noun   )
 • towards     
  (prep, affx   )
 • upon     
  (prep   )
 • when         
  (advb, adjv, conj   )
 • with     
  (prep, conj   )
 • write in   
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
next to
 
upon
 
like
 
when
 
after
 
on
 
along
 
round
 
according to
 
about
 
by
 
in
 
at
 
down
 
for
 
...część za przyimkiem była miejscem lub właścicielem części przed przyimkiem
 
...służący do tworzenia wyrażeń, w których część za przyimkiem była miejscem lub właścicielem części przed przyimkiem
 
o rozpoznawaniu według
 
przed czynnością

Did you mean: Po

Picture dictionary

to
to
each, every
each, every
after, past
after, past

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (44)

a potem, a po tym
and after that
co nagle, to po diable
haste makes waste
czas oczekiwania po
queue time after
czy ktokolwiek tutaj mówi po angielsku?
does anyone here speak English
czy mówisz po angielsku
do you speak English;
dziadek po mieczu
paternal grandfather
dzień po dniu
day in, day out;
fizjologia po zbiorze
postharvest life physiology; postharvest physiology
Frassineto Po
Frassineto Po
iść po trupach
to stick at nothing
jak mówicie to po angielsku
how do you say that in English
jak się mówi ... po angielsku?
how do you say...in English
jakość usług po sprzedaży (np. reklamacje, księgowanie obciążenia zwrotnego chargeback)
Quality of after sales back up (e.g. query, chargeback handling)
kolega po fachu
fellow; confrere; colleague
nawigacja po witrynie
site navigation
nazywać rzeczy po imieniu
call a spade a spade; to call a spade a spade;
Noc po ciężkim dniu
Anacostia; A Hard Day’s Night
opryskiwanie po zbiorach
postharvest spraying
Po
atomic number 84; polonium; Po
PO
OP
po co
what for; why
po czym
whereupon
po drodze do
on the way to
Po Lin
Po Lin Monastery
Po pogrzebie
After the Funeral
Po Toi
Po Toi
San Cipriano Po
San Cipriano Po
San Daniele Po
San Daniele Po
Spacer po linie
Walk the Line
Verrua Po
Verrua Po

Przykładowe zdania z "po", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie należy podawać żadnych innych leków przez wkłucie dożylne zarezerwowane dla preparatu Rapilysin, zarówno jednocześnie, jak również przed i po wstrzyknięciu prepararu Rapilysin
en No other medicines should be injected through the line reserved for Rapilysin either at the same time, or prior to, or following Rapilysin injection
pl Orzeczenia wydane przez właściwy sąd na podstawie niniejszego artykułu po procesie lub zaocznie, gdy stają się wykonalne na podstawie prawa stosowanego przez ten sąd, stają się wykonalne na terytorium któregokolwiek z innych Umawiających się Stron gdy tylko spełnione są wymagane formalności
en Judgements entered by the competent court under this Article after trial, or by default, shall, when they have become enforceable under the law applied by that court, become enforceable in the territory of any of the other Contracting Parties as soon as the formalities required by the Contracting Party concerned have been complied with
pl Chociaż poziom zysku objętych próbą producentów poprawił się do pewnego stopnia, nadal pozostaje on bardzo daleki od poziomu, który można by uznać za wystarczający, aby sytuacja przemysłu wspólnotowego mogła ulec poprawie po zastosowaniu szkodliwego dumpingu
en Although the profit level of the sampled producers has improved to some extent, this is still very far from being sufficient for the complete recovery of the Community industry from injurious dumping
pl CHMP zalecił także dodanie następującej informacji do punktu ‧. ‧ ChPL:„ W przewlekłym bólu nienowotworowym może być wskazane rozpoczęcie leczenia silnymi opioidami o natychmiastowym uwalnianiu (np. morfiną) oraz przepisywanie systemu transdermalnego z fentanylem po określeniu skuteczności i optymalnych dawek silnego opioidu ”
en The CHMP recommended also adding the following statement in section ‧ of the SPC: In chronic non-cancer pain, it might be preferable to initiate the treatment with immediate-release strong opoids (e. g. morphine) and to prescribe fentanyl transdermal patch after determination of the efficacy and the optimal dosage of the strong opioid
pl ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA: ROZRÓŻNIENIE POMIĘDZY PROGRAMAMI OKREŚLONYCH SKŁADEK I PROGRAMAMI OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ
en POST-EMPLOYMENT BENEFITS: DISTINCTION BETWEEN DEFINED CONTRIBUTION PLANS AND DEFINED BENEFIT PLANS
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en This Regulation shall enter into force on the ‧th day following its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie piętnastego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
en This Regulation shall enter into force ‧ days from the date of publication in the Official Journal of the European Communities
pl Ustanawia on ramy prawne dla oceny programów pomocy oraz indywidualnych środków pomocy wdrożonych w nowym państwie członkowskim przed datą jego przystąpienia do Unii Europejskiej i mających zastosowanie po przystąpieniu
en It constitutes a legal framework for the assessment of aid schemes and individual aid measures which are put into effect in a new Member State before the date of its accession to the EU and are applicable after accession
pl Po ostatecznym ujawnieniu wnioskodawca stwierdził, że te same urządzenia produkcyjne nie są podstawą do uznania tkanin z włókien poliestrowych wykonanych z wcześniej barwionej przędzy za jeden produkt
en Subsequent to the final disclosure, the applicant claimed that common production facilities were no basis for a finding that PFF woven from pre-dyed yarns should be considered as a single product
pl Po czwarte, i tu już zbliżam się do końca, potrzebne jest nam zapewnienie dotyczące dostępu do leków, a mianowicie, że żadne postanowienie w umowie z CARIFORUM nie zagraża stosowaniu mechanizmu porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) - trzeba dopilnować, aby nie było żadnych wątpliwości co do tego mechanizmu.
en Fourthly - and I am coming to a conclusion here - on access to medicines, we need assurance that nothing in the Cariforum Agreement threatens the use of the TRIPS mechanism - the mechanism should be put in no doubt.
pl Taka reforma jest po prostu nie do pomyślenia.
en Such a reform is simply unimaginable.
pl Nobilis OR inac podaje się w dwóch zastrzykach po ‧, ‧ ml podskórnie w szyję lub w mięsień piersiowy
en Nobilis OR Inac is given as two ‧-ml injections, either under the skin in the neck or into the breast muscle
pl Ale o zaręczynach powiedziałeś mi po miesiącu
en I told you the next day.It took you a month to tell me you proposed
pl Jedyne rzeczy które po niej przetrwały. i przetrzymały podróż tutaj
en They were the only things of hers that survived the trip out here
pl W tym względzie, po tymczasowym ujawnieniu, skontaktowano się z pięcioma użytkownikami/przetwórcami do tej pory niewspółpracującymi oraz poproszono ich o wypełnienie kwestionariusza
en In this regard, subsequent to provisional disclosure, five users/processors not cooperating so far were contacted and invited to fill in a questionnaire
pl W przypadku gdy płatność zostaje odroczona zgodnie z art. ‧ lit. c), bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym upływa okres przewidziany na zwolnienie towarów
en Where payment is deferred in accordance with Article ‧(c), the period shall begin on the day following the end of the period fixed for release of the goods in question
pl Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami [COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
en Report on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
pl Po pierwsze, władze muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, by zapobiec oszustwom i szantażom wyborczym i zagwarantować przejrzystość dla swobodnego działania mediów, a także zagwarantować uwolnienie więźniów politycznych.
en Primarily, the authorities must guarantee to do everything in their power to prevent electoral fraud and intimidation and to ensure transparency for free operation of the media, and guarantee to release political prisoners.
pl Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem przed i po wszczepieniu układów stymulujących.
en The role of nurses in patient care before and after implantation systems that stimulate the heart.
pl Ci ostatni są bowiem bezpośrednio wynagradzani przez dystrybutorów, gdy nabywają ekologiczną energię po cenach określonych w tamtym czasie przez RGD z dnia ‧ maja ‧ r
en The latter were remunerated directly by the distributors when they purchased green electricity, according to the tariffs set at the time by the GDR of ‧ May
pl Po rozpuszczeniu przenieść ilościowo do kolby miarowej o pojemności ‧ litra, uzupełnić wodą i wymieszać
en AFTER DISSOLUTION, TRANSFER QUANTITATIVELY INTO A GRADUATED ONE-LITRE FLASK, MAKE UP THE VOLUME WITH WATER AND MIX
pl Po sporządzeniu roztworu podawane jest ‧ mikrogramów substancji czynnej, co odpowiada ‧ j. m., ponieważ część choriogonadotropiny alfa zostaje w fiolce, strzykawce i w igle
en After reconstitution ‧ micrograms, which is the equivalent of ‧ IU, is delivered because some choriogonadotropin alfa will be left in the vial, in the syringe and in the needle
pl W przypadku praktyki, która może spowodować zastosowanie, na podstawie art. ‧ Umowy, środków ochronnych skierowanych przeciwko Wspólnocie, Komisja, po zbadaniu danego przypadku, decyduje, czy taka praktyka jest zgodna z zasadami określonymi w Umowie
en In the case of a practice that may cause safeguard measures to be applied to the Community on the basis of Article ‧ of the Agreement, the Commission, after examining the case, shall decide whether the practice is compatible with the principles set out in the Agreement
pl Komisja informuje oba ramiona władzy budżetowej o takich przesunięciach natychmiast po ich dokonaniu
en The Commission shall inform the two branches of the budgetary authority immediately after making such transfers
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 193629 zdań frazy po.Znalezione w 9,393 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.