wymowa: IPA: pɔ /pɔ/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • on     
  (advb, prep, affx   )
   
  ...część przed przyimkiem ma miejsce ze strony określonej przez część za przyimkiem
   
  ...część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
   
  ...służący do tworzenia wyrażeń, w których część przed przyimkiem ma miejsce ze strony określonej przez część za przyimkiem
   
  ...służący do tworzenia wyrażeń, w których część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
 • after       
  (Preposition  ) (advb, prep, noun, adjv, conj   )
   
  subsequently; following in time; later than
   
  ...część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
   
  ...służący do tworzenia wyrażeń, w których część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
   
  subsequently; following in time; later than
 • by     
  (Preposition  ) (advb, prep, noun, adjv   )
   
  steady progression
   
  steady progression
 • about           
  (advb, prep   )
   
  w wielu miejscach, w wielu przedmiotach tego samego typu
   
  w wielu miejscach, w wielu przedmiotach tego samego typu
 • behind           
  (Preposition  ) (advb, prep, noun   )
   
  after, time- or motion-wise
   
  after, time- or motion-wise
 • each       
  (advb, pron, adjv, detr   )
   
  każdy dokładnie (tyle samo)
 • in             
  (advb, prep, noun, affx   )
   
  w danym języku
 • over       
  (advb, prep, verb, noun   )
   
  ...część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
   
  ...służący do tworzenia wyrażeń, w których część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
 • past     
  (advb, prep, noun, adjv   )
   
  ...część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
   
  ...służący do tworzenia wyrażeń, w których część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
 • every       
  (pron, adjv, detr   )
   
  każdy dokładnie (tyle samo)
 • speak           
  (verb   )
   
  w danym języku
 • to     
  (advb, prep   )
   
  niewiele ponad
 • write           
  (verb   )
   
  w danym języku
 • aboard     
  (advb, prep, noun   )
 • according to   
  (prep   )
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   )
 • along       
  (advb, prep, noun   )
 • alongside     
  (prep   )
 • an           
  (adjv, detr   )
 • apiece     
  (advb   )
 • at       
  (prep, adjv, affx   )
 • at the rate of   
 • atop   
  (prep   )
 • beside       
  (prep   )
 • down     
  (advb, prep, verb, noun, adjv   )
 • for             
  (prep, noun, conj   )
 • in order to   
  (prep   )
 • inside       
  (advb, prep, noun, adjv   )
 • into     
  (prep   )
 • like             
  (advb, prep, verb, noun, adjv, affx, conj   )
 • near             
  (advb, prep, verb, adjv   )
 • near to   
 • next to   
  (prep, verb   )
 • of         
  (prep, noun   )
 • onto   
  (prep   )
 • per       
  (advb, prep, noun   )
 • post       
  (verb, noun   )
 • toward     
  (advb, prep, noun   )
 • towards     
  (prep, affx   )
 • upon     
  (prep   )
 • when         
  (advb, adjv, conj   )
 • with     
  (prep, conj   )

Pozostałe znaczenia:

 
next to
 
upon
 
like
 
when
 
after
 
on
 
along
 
round
 
according to
 
about
 
by
 
in
 
at
 
down
 
for
 
...część za przyimkiem była miejscem lub właścicielem części przed przyimkiem
 
...służący do tworzenia wyrażeń, w których część za przyimkiem była miejscem lub właścicielem części przed przyimkiem
 
o rozpoznawaniu według
 
przed czynnością

Did you mean: PO

Picture dictionary

to
to
every, each
every, each
after, past
after, past

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (50)

cała przyjemność po mojej stronie
the pleasure is mine; the pleasure is entirely mine; my pleasure
co nagle to po diable
haste makes waste
co nagle, to po diable
haste makes waste
cyfra po przecinku
decimal digit; decimal
czy jest ktoś tutaj kto mówi po angielsku?
does anyone here speak English
czy ktokolwiek tutaj mówi po angielsku?
does anyone here speak English
czy mówisz po angielsku
do you speak English;
dziedziczenie po grupie
group inheritance
jak jest po angielsku
what is the English for.. .
jak mówicie to po angielsku
how do you say that in English
jak się mówi ... po angielsku?
how do you say...in English
jak się mówi...po angielsku
how do you say...in English
mądry Polak po szkodzie
hindsight is 20/20; it's easy to be wise after the event
musztarda po obiedzie
after dinner mustard
nawigacja po witrynie
site navigation
nazywać rzeczy po imieniu
call a spade a spade; to call a spade a spade
nie mówię po rosyjsku
I don't speak Russian
niewymagający chromowania po barwieniu
but not to those dyed with afterchrome dyes
Ocena produktu po wprowadzeniu na rynek
Product Evaluation Post Launch
on prawie nie mówi po angielsku
he can scarcely speak English
opryskiwanie po zbiorach
postharvest spraying
PO
OP
po czym
whereupon
po czym; następnie
upon which; after which
po drodze do
on the way to
Po Lin
Po Lin Monastery
Uwielbienie po Komunii
Thanksgiving after Communion
You Can Dance - Po prostu tańcz
So You Think You Can Dance

Przykładowe zdania z "po", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zdarzenia następujące po dniu bilansowym są to zdarzenia, zarówno korzystne, jak i niekorzystne, które mają miejsce pomiędzy dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji
en Events after the balance sheet date are those events, favourable and unfavourable, that occur between the balance sheet date and the date when the financial statements are authorised for issue
pl Chromatogram produktów reakcji sililowania uzyskanych po zadziałaniu lipazą na rafinowaną oliwę z oliwek, do której dodano ‧ % zestryfikowanego oleju (‧ %
en Chromatogram of the products of the silanisation reaction obtained by the action of lipase on a refined olive oil with ‧ % esterified oil added (‧ %
pl Podatkowy składnik aktywów lub zobowiązanie podatkowe ustala się po uwzględnieniu skutków podatkowych przeszacowania możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych do poziomu wartości godziwej oraz nie dyskontuje się go
en The tax asset or liability is determined after allowing for the tax effect of restating identifiable assets, liabilities and contingent liabilities to their fair values and is not discounted
pl skoro niektóre środki pomocy żywnościowej mogą przyjmować formę pszenicy zwyczajnej lub pszenicy zwyczajnej o jakości nadającej się do wypieku chleba, to towary winny być dostarczane po odpowiedniej cenie
en Whereas, since certain food-aid measures may take the form of common wheat or common wheat of bread-making quality, the goods should be supplied at the appropriate price
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Union
pl najpóźniej dwa dni robocze po terminie końcowym do składania ofert przesyłają Komisji sprawdzony i przyjęty wykaz wadiów
en shall forward a list of the tendering securities checked and accepted to the Commission not more than two working days after the closing date for submission of tenders
pl Saldami pozostałymi z ‧. EFR oraz poprzednich EFR nie można dysponować po dniu ‧ grudnia ‧ r. lub po dniu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, jeśli ta data jest późniejsza; dotyczy to również kwot umorzonych po tej dacie z projektów objętych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej jednomyślnie postanowi inaczej, z wyjątkiem sald pozostałych oraz środków umorzonych po tej dacie z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu podstawowych produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających ‧. EFR oraz salda i zwroty pozostałe z kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetek
en After ‧ December ‧ or after the date of entry into force of this multiannual financial framework, whichever is the later, balances from the Ninth EDF or from previous EDFs and funds decommitted from projects under these EDFs shall no longer be committed, unless the Council of the European Union decides otherwise by unanimity, with the exception of the balances and funds decommitted after the date of entry into force resulting from the system guaranteeing the stabilisation of export earnings from primary agricultural products (STABEX) under the EDFs prior to the Ninth EDF, and the remaining balances and reimbursements of the amounts allocated for the financing of the Investment Facility, excluding the related interestrate subsidies
pl Po przeanalizowaniu różnych metod zarządzania przewidzianych na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧, należy przyjąć metodę opartą na tradycyjnych przepływach handlowych
en After examination of the different administrative methods provided for by Regulation (EC) No ‧, the method based on traditional trade flows should be adopted
pl zapewnić lub podjąć odpowiednie działania dla zapewnienia, że po każdej działalności udokumentowano dane radiologiczne dotyczące indywidualnego monitoringu narażenia każdego z pracowników zewnętrznych, w rozumieniu załącznika ‧, część
en ensure or take all appropriate steps to ensure that after every activity the radiological data of individual exposure monitoring of each outside worker within the meaning of Annex I, Part III, are recorded
pl Załączona tabela wskazuje w odniesieniu do każdego państwa dostawcy wymienionego w kolumnie ‧ maksymalne ilości, które państwo to, po uprzedniej notyfikacji Komisji, może przenosić między odpowiednimi limitami ilościowymi wskazanymi w załączniku V, zgodnie z następującymi przepisami
en The attached table indicates for each of the supplier countries listed in column ‧ the maximum amounts which, after advance notification to the Commission, it may transfer between the corresponding quantitative limits indicated in Annex V in accordance with the following provisions
pl W świetle przewidywalnej sytuacji rynkowej należy zapewnić kontynuację interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku po dniu ‧ sierpnia ‧ r., w razie potrzeby do dnia ‧ lutego ‧ r
en In view of the foreseeable market situation a continuation of the public intervention for butter and skimmed milk powder should be provided for beyond ‧ August ‧, if necessary until ‧ February
pl W przypadku gdy w odniesieniu do sprzedaży produktów przez agencję interwencyjną zasady regulujące wspólną organizację rynków lub ogłoszenia o zaproszeniu do przetargu przyznają nabywcy takich produktów pewien okres na ich odbiór po dokonaniu płatności i w przypadku gdy taki okres przekracza trzydzieści dni, koszty finansowania obliczone zgodnie z pkt ‧ obniża się o kwotę wynikającą z następującego wyliczenia
en Where, for the sale of products by paying agencies, the rules governing the common market organisation or notices of invitation to tender allow the purchaser of such products a period in which to remove them once payment has been made, and where such period exceeds ‧ days, the financing costs calculated in accordance with point ‧ shall be reduced, in the accounts of the paying agencies, by the amount obtained from the following calculation
pl Nie jestem całkowicie po niczyjej stronie, bo nikt nie jest całkowicie po mojej
en I am not altogether on anybody' s side...... because nobody is altogether on my side
pl Po drugie, decyzja jest też powiązana z dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych, po trzecie zaś, przyczynia się do zwiększenia pluralizmu i różnorodności kulturowej mediów w ramach tych usług.
en Secondly, the decision is also linked to the Audiovisual Media Services Directive, and thirdly, this will also strengthen media pluralism and cultural diversity within these services.
pl Próby wprowadzania zmian w już istniejących przepisach dotyczących żeglugi międzynarodowej - i jak to może być w tym przypadku - także Unii Europejskiej, powinniśmy podejmować tylko po tym, jak poznamy aktualny stan rzeczy oraz sytuację w zakresie zgodności z przepisami.
en Only after we know the actual starting position and the situation concerning compliance with the regulations should we seek amendments to regulations which are already established for international shipping and, as the case may be, for the European Union too.
pl UCITS powiązane inwestuje, przekraczając limit określony w art. ‧ ust. ‧ w jednostki uczestnictwa UCITS podstawowego dopiero po wejściu w życie umowy, o której mowa w akapicie pierwszym
en The feeder UCITS shall not invest in excess of the limit applicable under Article ‧ in units of that master UCITS until the agreement referred to in the first subparagraph has become effective
pl Jeżeli KK sprzedawałaby rocznie grunty za co najmniej ‧ euro w celu spłacenia odsetek oraz pokrycia kosztów administracyjnych, to np. po ‧ latach nie posiadałaby już majątku, ale wciąż miałaby zadłużenie w wysokości ‧,‧ miliona euro
en This would mean that if KK had to sell land for at least EUR ‧ per year to service its debt and to cover some minimal administrative costs, it would after ten years, for example, have basically no assets left, but still owe the principal of EUR ‧,‧ million
pl Termin ten rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu pełnej informacji
en That period shall begin on the day following receipt of the complete information
pl Po przeprowadzonych w dniu ‧ września ‧ r. konsultacjach z Komisją właściwe organy Kazachstanu (CAC) przedstawiły ustnie swoje stanowisko na posiedzeniu Komitet ds
en Following to consultations with the Commission held on ‧ September ‧, the competent authorities of Kazakhstan (CAC) were heard by the Air Safety Committee on ‧ November
pl Ogólna ekspozycja organizmu po podaniu takiej dawki jest ‧ razy większa niż ekspozycja, do której dochodzi w warunkach klinicznych po podaniu zalecanej dawki ‧ g na dobę u pacjentów po przeszczepieniu nerki oraz ‧, ‧ razy większa niż ekspozycja, do której dochodzi w warunkach klinicznych po podaniu zalecanej dawki ‧ g na dobę u pacjentów po przeszczepieniu serca
en The systemic exposure at this dose represents ‧ times the clinical exposure at the recommended clinical dose of ‧ g/day in renal transplant patients and ‧-‧ times the clinical exposure at the recommended clinical dose of ‧ g/day in cardiac transplant patients
pl Podmiot odpowiedzialny (ang.MAH – Marketing Authorisation Holder) powinien zapewnić, że program edukacyjny wprowadzony w zarejestrowanym wskazaniu leczenia osteoporozy pomenopauzalnej zostanie rozszerzony na lekarzy potencjalnie przepisujących produkt w związku z nowym wskazaniem: leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn, u których występuje zwiększone ryzyko złamań kości, w tym tych, którzy przebyli ostatnio niskoenergetyczne złamanie szyjki kości udowej
en The Marketing Authorisation Holder (MAH) shall ensure that the educational programme implemented for the authorised indication of treatment of post-menopausal osteoporosis, is extended to the potential prescribers concerned by the new indication: treatment of osteoporosis in post-menopausal women and men at increased risk of fracture, including those with a recent low-trauma hip fracture
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
en This Regulation shall enter into force on the seventh day following its publication in the Official Journal of the European Communities
pl Sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez Radę ds. Ogólnych dnia ‧ lutego ‧ r., po czym dnia ‧ lipca ‧ r. Komisja przyjęła zalecenie skierowane do Rady w sprawie otwarcia negocjacji
en This report was endorsed by the General Affairs Council of ‧ June ‧ and followed by adoption by the Commission on ‧ July ‧ of a recommendation to the Council on the opening of negotiations
pl Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie trzynastej sesji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, przede wszystkim po to, aby poprzeć inicjatywę na rzecz skłonienia UNHRC, by uznała zagadnienie wpływu globalnych kryzysów gospodarczych i finansowych na przestrzeganie praw człowieka za jeden z priorytetów jej porządku obrad.
en I voted in favour of the resolution on the 13th session of the United Nations Human Rights Council, firstly to very warmly welcome the initiative to have the UNHCR put at the top of its agenda the impact of the global economic and financial crises to the realisation of all human rights.
pl Po drugie, wprowadzono trwający do dwóch lat okres przejściowy przeznaczony na dostosowanie się do efektywnego stosowania tych przepisów.
en The amendments also introduced a transitional period of two years to prepare for effective implementation of these provisions.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 193629 zdań frazy po.Znalezione w 32,169 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.