Tłumaczenia na język angielski:

  • I'm writing   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (24)

Carmelo Borg PisaniCarmelo Borġ Pisani
co było, to było; co było a nie jest, nie pisze się w rejestrlet bygones be bygones
jak cię widzą, tak cię pisząfine feathers make fine birds
jak się pisze asynchronoushow do you spell asynchronous
język pisanywritten language
konsola do pisaniawriting pad
maszyna do pisaniatypewriter
Maszyna do pisaniaTypewriter
menedżer pisaniatype manager
nietrwały; prędko zapomniany; na wodzie pisanywritten in water
obszar pisaniawriting area
osoba pisząca na maszynie/komputerzetypist
pisaćmiswrite; typeset; ; create; compose; set; type; describe; to write; spell; write; pen; draft
pisać (na komputerze, maszynie do pisania)keying (computer, typewriter)
pisać na maszyniepat; type; tap; to type
pisać z dużej literycapitalize
pisanieblocking; writing
pisanie na maszynietyping
pisanie odręczneinking
pisanywritten
pisany ręczniehandwritten
pisze
prawo niepisaneunwritten law
tak też pisały gazetyso the papers said

Przykładowe zdania z "piszę", pamięć tłumaczeniowa

add example
Miłość zwycięża mój strach i dlatego piszę ten listFor love of you,Is hall conquer that fear and bring you this letter
Będę do ciebie pisałI' il write you all the time
Aby osiągnąć te cele, należałoby również przeciwdziałać wszelkim formom zatrudnienia o niepewnym charakterze, w tym niepisanym umowom o pracę, umowom na mniej niż 10 godzin pracy tygodniowo oraz umowom na krótki czas określony, nie wspominając o miejscach pracy, w których nie przestrzega się minimalnym wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny oraz w których konsekwentnie występuje wysoki wskaźnik wypadków oraz większe narażenie na choroby i inne zagrożenia.To achieve these objectives it would also be appropriate to take action against all forms of precarious employment, including unwritten work contracts, those of less than 10 working hours per week and short fixed-term contracts. That is not to mention jobs in which minimal health and safety requirements are ignored and where there is consequently a high accident rate and a greater risk of exposure to disease and various hazards.
Pisze liścikiShe leaves me notes
Jest świetna w pisaniu wypracowań.She is excellent in composition.
Pisz! na Co czekasz?Write!What are you waiting for?
Mówić, czytać i pisać, tańczyćHow to speak, how to read and write, how to dance
Pisałam ci o nimI wrote you about him
Należy stosować papier biały, klejony do pisania, niezawierający ścieru drzewnego i o gramaturze nie mniejszej niż ‧g/mThe paper used shall be white writing paper, sized, not containing mechanical pulp and weighing not less than ‧ g/m
Ty pewnie jesteś Ruslan...- Ten, który pisze książkiYou must be Ruslan... the guy who writes the snuff books
Z więzienia nie można pisać?No postcards from jail?
Jak się pisze pana nazwisko?How do you spell your name?
Osądzać pisanie może tylko jedna osoba- sam pisarzThere is only one final judge of writing and that is the writer
szablony, kalka maszynowa, taśmy do maszyn do pisania, poduszki do stempli, korektory itdstencils, carbon paper, typewriter ribbons, inking pads, correcting fluids, etc
Piszą, że możesz zrobić wypracowanie o czymkolwiek z podanej listy lektur, która obejmuje " Starego człowieka i morze "It says that you can do a report on anything from the suggested reading list, which includes " the old man and the sea, "
Co tam pisze?- Sasza VoroninaWhat does that say?
Ostatnie lata życia poświęcił na pisanie autobiografii.He devoted the last years of his life to writing his autobiography.
Koniec pisania, w porządku?No more typing, all right?
To wtedy mój były kumpel z celi, Van Wurst- Oko, doradził mi nie pisać żadnych listów, szczególnie miłosnych, ponieważ będą szukali okazji do wywołania bójki i zabicia mnieIt was then my former cellmate, Van Wurst- the Eye, advised me not to write any letters, love letters especially, because they were looking for a chance to pick up a fight with me and kill me
Tak, nie pisałem nicYes, but I don' t write any music
W odniesieniu do stopnia Eura – Zastrzeżone, wystarczające jest umieszczenie za pomocą stempla lub za pomocą maszyny do pisania tych słów jedynie u góry każdej strony odnośnych dokumentówFor the Eura-Restricted grading it shall be sufficient to stamp or to type those words only at the top of every page of the relevant documents
Mam ją od dzieciństwa.Nadal na niej piszęYeah, I' ve had that since I was a boy
„Uważam Rze. Inaczej Pisane” - nowy tygodnik na rynku społeczno-politycznych czasopism opiniotwórczych„Uważam Rze. Inaczej Pisane” - a new weekly on the market of socio-political opinion-forming periodicals
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3966 zdań frazy piszę.Znalezione w 1,087 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.