Tłumaczenia na język angielski:

  • I'm writing   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (33)

Boara Pisani
Boara Pisani
Carmelo Borg Pisani
Carmelo Borġ Pisani
Francesco Pisani
Francesco Pisani
Giovanni Pisano
Giovanni Pisano
jak cię widzą, tak cię piszą
fine feathers make fine birds
jak się pisze asynchronous
how do you spell asynchronous
język pisany
written language
Marco Pisano
Marco Pisano
menedżer pisania
type manager
Nicola Pisano
Nicola Pisano
obszar pisania
writing area
Orciano Pisano
Orciano Pisano
pisać
miswrite; typeset; ; create; compose; set; type; describe; to write; spell; write; pen; draft
pisać (na komputerze, maszynie do pisania)
keying (computer, typewriter)
pisać na maszynie
pat; type; tap; to type
pisać SMS-y
to text; to SMS
pisanie
blocking; writing
Pisano
Pisano
pisany
written
pisany ręcznie
handwritten
prawo niepisane
unwritten law
tak też pisały gazety
so the papers said

Przykładowe zdania z "piszę", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Rozwijanie sprawności pisania w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego za pomocą wiki.
en The development of writing in German as a foreign language through work in wikis.
pl Piszę o tobie pracę semestralną
en I' m writing a term paper on you
pl Właśnie skończyłam pisać post na " Plotkarze "
en I just got done writing a " gossip girl " post
pl Pisze w nich, że najwięcej o nich wie Lotnictwo
en It says in there where it' s mostly the Air Force that knows about them
pl I co jest z twoim językiem?Kiedy piszesz
en And what is with your tongue... when you' re typing?
pl Będę pisała każdego dnia
en I can write you everyday
pl Uprawnienia do emerytury są ograniczone, a więc ubóstwo jest im pisane jakby z góry, szczególnie w przypadku osób, które decydują się na niezależne, samotne życie.
en Pension entitlements are reduced, so that poverty is pre-programmed, particularly for those who choose an independent, single life.
pl Niestety, napisałem aż trzy, nim pojąłem, że nie umiem pisać dla dorosłych
en Uh, unfortunately I had to write three of them... before I realized I am not a writer of adult fiction
pl Ważne informacje zawiera publikacja La Coltivazione della Carota ad Ispica (Uprawa marchwi w Ispice) z ‧ r., której autorka, Pina Avveduto, pisze o szybkim rozwoju uprawy Carota di Ispica w sposób następujący: Come è intuibile, la rapida diffusione della nuova coltivazione è stata favorita dalla facile commerciabilità del prodotto, accettato ed anzi richiesto da tutti i mercati nazionali ed internazionali per i sui pregi intrinseci [...]
en Important evidence is provided by Pina Avveduto’s ‧ publication La Coltivazione della Carota ad Ispica (Cultivation of the Ispica carrot
pl Ostatnie lata życia poświęcił na pisanie autobiografii.
en He devoted the last years of his life to writing his autobiography.
pl "Upadek Egiptu okresu Starego Państwa w świetle danych archeologicznych i źródeł pisanych"
en Collapse of Egypt- the period of the Old Kingdom in the light of archaeological data and written sources
pl mając na uwadze, że wykorzystywanie zubożonego uranu w działaniach wojennych jest sprzeczne z podstawowymi przepisami i zasadami zawartymi w pisanym i zwyczajowym międzynarodowym prawie humanitarnym i prawie ochrony środowiska
en whereas the use of depleted uranium in warfare runs counter to the basic rules and principles enshrined in written and customary international, humanitarian and environmental law
pl Przyszedłem tu z nadzieją, że wyjadę. Nauczyłem się nawet portugalskiego, ale nadal tu tkwię, odpowiadając na telegramy z Zairu i pisząc raporty o orzeszkach ziemnych.
en I joined this outfit hoping to get abroad, I’ve even learned Portuguese, but here I stay answering telegrams from Zaire, reporting groundnuts. >
pl Jesteśmy świadkami nadużyć niemających żadnego związku z prawem pisanym, lecz raczej ze sposobem wykonywania tych przepisów, i jest to problem, który ma rozwiązanie.
en There is abuse that has nothing to do with the written law but rather relates to the implementation of the law, and that is a problem that has a solution.
pl Ale chyba sama nie pisze swoich piosenek?
en But I don' t think she writes her own material
pl rozwijanie sposobów mierzenia wyników nauczania w celu lepszej oceny jakości kształcenia, szczególnie w zakresie umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności liczenia i podstawowych umiejętności życiowych
en developing ways to measure learning outcomes in order to better assess the quality of education, especially in literacy, numeracy and essential life skills
pl Zjednoczone Królestwo oczekuje, że zwiększenie mocy przerobowych w połączeniu z prawnym obowiązkiem beneficjenta pomocy do wykorzystywania makulatury z nowych dodatkowych zbiórek przyczyni się do wzrostu netto ilości dodatkowej makulatury z papieru drukowego i papieru do pisania
en The United Kingdom expects that the increased recycling capacity, linked to the legal obligation by the beneficiary of the aid to use new additional collections, will lead to a net increase in additional collections of P & W waste paper
pl Formularze drukowane są na białym papierze bez domieszki pulpy celulozowej otrzymanej w procesie mechanicznym, stosowanym do pisania i ważącym między ‧ a ‧ gramów na metr kwadratowy
en Forms shall be printed on white paper free of mechanical pulp, dressed for writing and weighing between ‧ and ‧ grams per square metre
pl Pisanie tych słów./... jest jak komponowanie
en To write these words is like a striking note
pl Słuchaj, Kelsi zawsze pisze najlepsze piosenki dla Troya i Gabrielli
en Listen, Kelsi always writes her best songs for Troy and Gabriella
pl Będę pisać ogólnie, a ona będzie dodawała smaku
en I don' t think it' s gonna be like that, Frankie.I' m just gonna be writing the basis of the story and she' il fill in the flavor
pl Ty przywiozłeś tę kobietę, która się otruła.Nie pisz o tym
en Giannelli, don' t write anything, please
pl Leo, zawarliśmy z tobą kontrakt na pisanie romansów
en Leo, we hired you to write love stories
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3966 zdań frazy piszę.Znalezione w 0,869 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.