Tłumaczenia na język angielski:

  • I'm writing   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (24)

Carmelo Borg Pisani
Carmelo Borġ Pisani
jak cię widzą, tak cię piszą
fine feathers make fine birds
jak się pisze asynchronous
how do you spell asynchronous
język pisany
written language
menedżer pisania
type manager
obszar pisania
writing area
pisać
miswrite; typeset; ; create; compose; set; type; describe; to write; spell; write; pen; draft
pisać (na komputerze, maszynie do pisania)
keying (computer, typewriter)
pisać na maszynie
pat; type; tap; to type
pisanie
blocking; writing
pisany
written
pisany ręcznie
handwritten
prawo niepisane
unwritten law
tak też pisały gazety
so the papers said

Przykładowe zdania z "piszę", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Miłość zwycięża mój strach i dlatego piszę ten list
en For love of you,Is hall conquer that fear and bring you this letter
pl Będę do ciebie pisał
en I' il write you all the time
pl Aby osiągnąć te cele, należałoby również przeciwdziałać wszelkim formom zatrudnienia o niepewnym charakterze, w tym niepisanym umowom o pracę, umowom na mniej niż 10 godzin pracy tygodniowo oraz umowom na krótki czas określony, nie wspominając o miejscach pracy, w których nie przestrzega się minimalnym wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny oraz w których konsekwentnie występuje wysoki wskaźnik wypadków oraz większe narażenie na choroby i inne zagrożenia.
en To achieve these objectives it would also be appropriate to take action against all forms of precarious employment, including unwritten work contracts, those of less than 10 working hours per week and short fixed-term contracts. That is not to mention jobs in which minimal health and safety requirements are ignored and where there is consequently a high accident rate and a greater risk of exposure to disease and various hazards.
pl Pisze liściki
en She leaves me notes
pl Jest świetna w pisaniu wypracowań.
en She is excellent in composition.
pl Pisz! na Co czekasz?
en Write!What are you waiting for?
pl Mówić, czytać i pisać, tańczyć
en How to speak, how to read and write, how to dance
pl Pisałam ci o nim
en I wrote you about him
pl Należy stosować papier biały, klejony do pisania, niezawierający ścieru drzewnego i o gramaturze nie mniejszej niż ‧g/m
en The paper used shall be white writing paper, sized, not containing mechanical pulp and weighing not less than ‧ g/m
pl Ty pewnie jesteś Ruslan...- Ten, który pisze książki
en You must be Ruslan... the guy who writes the snuff books
pl Z więzienia nie można pisać?
en No postcards from jail?
pl Jak się pisze pana nazwisko?
en How do you spell your name?
pl Osądzać pisanie może tylko jedna osoba- sam pisarz
en There is only one final judge of writing and that is the writer
pl szablony, kalka maszynowa, taśmy do maszyn do pisania, poduszki do stempli, korektory itd
en stencils, carbon paper, typewriter ribbons, inking pads, correcting fluids, etc
pl Piszą, że możesz zrobić wypracowanie o czymkolwiek z podanej listy lektur, która obejmuje " Starego człowieka i morze "
en It says that you can do a report on anything from the suggested reading list, which includes " the old man and the sea, "
pl Co tam pisze?- Sasza Voronina
en What does that say?
pl Ostatnie lata życia poświęcił na pisanie autobiografii.
en He devoted the last years of his life to writing his autobiography.
pl Koniec pisania, w porządku?
en No more typing, all right?
pl To wtedy mój były kumpel z celi, Van Wurst- Oko, doradził mi nie pisać żadnych listów, szczególnie miłosnych, ponieważ będą szukali okazji do wywołania bójki i zabicia mnie
en It was then my former cellmate, Van Wurst- the Eye, advised me not to write any letters, love letters especially, because they were looking for a chance to pick up a fight with me and kill me
pl Tak, nie pisałem nic
en Yes, but I don' t write any music
pl W odniesieniu do stopnia Eura – Zastrzeżone, wystarczające jest umieszczenie za pomocą stempla lub za pomocą maszyny do pisania tych słów jedynie u góry każdej strony odnośnych dokumentów
en For the Eura-Restricted grading it shall be sufficient to stamp or to type those words only at the top of every page of the relevant documents
pl Mam ją od dzieciństwa.Nadal na niej piszę
en Yeah, I' ve had that since I was a boy
pl „Uważam Rze. Inaczej Pisane” - nowy tygodnik na rynku społeczno-politycznych czasopism opiniotwórczych
en „Uważam Rze. Inaczej Pisane” - a new weekly on the market of socio-political opinion-forming periodicals
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3966 zdań frazy piszę.Znalezione w 0,821 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.