Tłumaczenia na język angielski:

  • I'm writing   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (24)

Carmelo Borg Pisani
Carmelo Borġ Pisani
jak cię widzą, tak cię piszą
fine feathers make fine birds
jak się pisze asynchronous
how do you spell asynchronous
język pisany
written language
menedżer pisania
type manager
obszar pisania
writing area
pisać
miswrite; typeset; ; create; compose; set; type; describe; to write; spell; write; pen; draft
pisać (na komputerze, maszynie do pisania)
keying (computer, typewriter)
pisać na maszynie
pat; type; tap; to type
pisanie
blocking; writing
pisany
written
pisany ręcznie
handwritten
prawo niepisane
unwritten law
tak też pisały gazety
so the papers said

Przykładowe zdania z "piszę", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl „Jak cię widzą, tak cię piszą”. Wpływ cech fizycznych i wyglądu celebrytów na sposób ich postrzegania przez media na przykładzie rubryki „Angora na salonach warszawki” w tygodniku Angora z rocznika 2010.
en ”Image is everything''. A celebrity's physical features and image influence the way in which they are perceived by media based on the regular articles within “Angora na salonach warszawki” 2010.
pl Musiałem pisać i będę pisał, dopóki nie stanę się autorem
en I had to write and I' d keep on writing until I became an author
pl Simka i Louisette piszą książkę kucharską
en Simca and Louisette are writing a cookbook
pl Pewnie!Jak będziesz pisał do Stubby' ego, pozdrów go, ok?
en When you write to Stubby, give him my best, will ya?
pl Próbowałem pisać sam, szło mi całkiem nieźle ale powstał pewien problem natury fizycznej
en This writin ' we gotta do, I tried to do it by myself.It was comin ' along good, too. Well, then I developed this, uh
pl Początkowo istniał automatyczny niepisany podział prac pomiędzy Radą Europy, odpowiedzialną za sprawy dotyczące poszczególnych wolności, oraz znajdujący się we wczesnym stadium rozwoju wspólny rynek, jaką była Wspólnota Europejska.
en In the beginning, there was an automatic tacit division of labour between the Council of Europe, responsible for matters concerning individual freedoms, and the embryonic single market that was the European Community.
pl Zawsze we czwartek wieczorem pisał czerwonym atramentem długi list do matki i zaklejał trzema opłatkami. Potem wertował zeszyty do historii albo czytał poniewierający się po sali wyświechtany tom Podróży Anacharsisa.
en Every Thursday evening he wrote a long letter to his mother with red ink and three wafers; then he went over his history note-books, or read an old volume of < Anarchasis > that was knocking about the study.
pl Nie jestem za karą śmierci, ale przynajmniej przestanie pisać listy
en I' m no friend of capital punishment...... but at least the letters will stop
pl Ciągłe myślenie o sukcesie lub porażce uniemożliwia pisanie
en It' s impossible to write, thinking all the time of success or failure
pl On jest bardzo zajęty pisaniem do swoich przyjaciół.
en He is very busy writing to his friends.
pl Piszą o nas w gazetach
en We' re in all the papers
pl Miło mi.- Świetnie piszesz
en She' s here for the interview
pl Pan zadaje pytania, panie Melas, a on pisze odpowiedzi
en You will ask the questions, Mr. Merlas, and he will write the answers
pl Nie pisałem nie dlatego, że byłaś nieobecna w moich myślach, ale...Dlatego, że było cię w nich za dużo
en My... my pen was silent not because you were absent from my thoughts, but... because you were too much in them
pl Rozpoczyna nową sesję pisania i zapytuje czy chcesz zaczynać na tym samym poziomie
en Start a new typing session and ask you if you want to start at the same level
pl Pisałam o nim przez tyle lat
en It' s quite something, after writing about him for years
pl wydatki na zakup, wynajem, instalację oraz utrzymanie elektronicznego wyposażenia biur, takiego jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu itd., oraz wydatki dotyczące dokumentacji, artykułów biurowych itd
en expenditure on the purchase, hire, installation and maintenance of electronic office equipment, such as typewriters, calculators, word processors, etc., and expenditure regarding documentation, office supplies, etc
pl Pisze o Apokalipsie
en He' s writing about the Apocalypse
pl Oczekuje się, że w przyszłości ten problem będzie narastał, ponieważ zwiększa się zużycie makulatury z papieru drukowego i papieru do pisania, a w związku z tym wzrasta również ilość makulatury powstającej z tych rodzajów papieru
en It is expected that this problem will increase in the future as consumption of P & W waste paper increases, and consequently the amount of P & W waste paper being produced also increases
pl Ktokolwiek pisze ten list ten blog anonimowo
en Whoever' s writing this posts the blog anonymously
pl Niektórzy mówili, niektórzy pisali, a niektórzy walczyli, by ją rozsławić i ugruntować, ale
en Some talked, some wrote and some fought to promoteAnd establish it, but
pl Ma na imię Oli i mówi, że pisze piosenki
en His name is Oli and he says he writes songs
pl Zamiast " fakty na pozór ", pisze " akty na ozór "
en " Party of the first part " sometimes comes out " arty o the irst art. "
pl Maya, podobno Mosster kazał ci pisać do gazetki szkolnej
en Maya, I heard Principal Mosster' s making you work the school paper
pl Naprawdę pisałaś listy do niego, do więzienia?
en Did you really write letters to him in prison?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3966 zdań frazy piszę.Znalezione w 1,41 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.