Tłumaczenia na język angielski:

  • I'm writing   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (24)

Carmelo Borg Pisani
Carmelo Borġ Pisani
jak cię widzą, tak cię piszą
fine feathers make fine birds
jak się pisze asynchronous
how do you spell asynchronous
język pisany
written language
menedżer pisania
type manager
obszar pisania
writing area
pisać
miswrite; typeset; ; create; compose; set; type; describe; to write; draft; spell; write; pen
pisać (na komputerze, maszynie do pisania)
keying (computer, typewriter)
pisać na maszynie
pat; type; tap; to type
pisanie
blocking; writing
pisany
written
pisany ręcznie
handwritten
prawo niepisane
unwritten law
tak też pisały gazety
so the papers said

Przykładowe zdania z "piszę", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pisałem na Syberii
en I worked on lyrics in Siberia
pl Jeśli deklaracja jest sporządzana odręcznie, pisana jest tuszem i drukowanymi literami
en If the declaration is handwritten, it shall be written in ink in printed characters
pl Piszą o tym w poradniku
en It' s all in the handbook
pl Wyjaśnienia i przykłady pisane powyżej kursywą służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią definicji parametrów
en Explanations and examples in italics above are for information only and are not definitions of the parameters
pl Zaliczyłem na uniwersytecie wiele wieczorowych kursów pisania
en Well, I took lots of writing courses at NYU nights
pl Oryginał i jego kopie mogą być sporządzone przy użyciu maszyny do pisania lub ręcznie
en The original and copies thereof may be typed or hand-written
pl Taśmy magnetyczne i kasety przeznaczone do produkcji książek pisanych alfabetem Braille
en Magnetic tapes and cassettes for the production of Braille and talking books
pl Pisze wyznanie
en He types the confession
pl Drogi Rube... wiem, że prosiłeś by nie pisać... więc nie będę... przesyłam ci tylko dwie rzeczy
en " Dear Rube," I know you asked us not to write, " so I' m not writing, just sending you two things
pl Czemu Lachy do was piszą?
en Why do the Poles write you?
pl Czy mam pisać dalej?
en Should I continue?
pl grafomotoryka w zabawach przygotowujących dzieci do nauki pisania w przedszkolu na przykładzie grupy 5 latków w publicznym przedszkolu nr 6 w ostrowie wielkopolskim
en graphomotorics in games preparing children for learning how to write in kindergarten onexample of a group of five-year-olds in public kindergarten number 6 in ostrow wielkopolski
pl Pisz do mnie codziennie z Londynu i opowiedz mi o nim wszystko
en You must write to me every day from London and tell me all about it
pl Formularze pism i przekładane kalką zestawy do pisania
en Manifold business forms and interleaved carbon sets
pl Václav Havel wielokrotnie pisał i mówił, że demokracja nie spadła raz na zawsze i nieodwołalnie z nieba, demokrację należy podtrzymywać i nieustannie o nią walczyć.
en Just as Václav Havel has written and said many times, democracy is not something that has, once and for all, and irrevocably fallen from the sky, democracy is something we need to maintain and continually fight for again and again.
pl Wciąż wydzwania, pisze liściki
en She calls me all the time
pl Mimo, że nauka szybkiego pisania na klawiaturze z programem & ktouch; oraz jego obsługa powinna być bardzo prosta, przyjrzymy się mu dokładniej w następnch sekcjach
en Even though learning touch typing with & ktouch; and using the program should be very simple we will look a bit closer at & ktouch; in the following sections
pl Jeżeli Strona porozumienia stosująca niniejszy regulamin cofnie uprzednio udzieloną homologację, musi o tym bezzwłocznie powiadomić pozostałe Umawiające się Strony porozumienia stosujące niniejszy regulamin za pomocą kopii formularza homologacji, na którego końcu umieszczona jest podpisana i opatrzona datą adnotacja pisana wielkimi literami: COFNIĘTO HOMOLOGACJĘ
en If a Party to the Agreement which applies this Regulation withdraws an approval it has previously granted, it shall forthwith so notify the other Contracting Parties to the Agreement which apply this Regulation, by means of a copy of the approval form bearing at the end, in large letters, the signed and dated annotation APPROVAL WITHDRAWN
pl Wszystko jest w Stary i Nowym Testamencie, jak pisał Mozart
en It' s all covered in the Old and New Testimony, as wrote by Mozart
pl Piszę książki i wykładam
en I, ah, I write and teach
pl Piszę, potem idę do domu
en Writing this stuff and living in this house
pl Pisze pan swoje wypowiedzi konferencyjne, premierze
en Writing your conference speeches
pl Zdajesz sobie sprawę, że książek nie pisze się w ten sposób
en You do understand that this is not the ordinary way in which books get written
pl Walt...- Nie dzwoń, nie pisz, nic nie rób
en You don' t call, you don' t write, you don' t nothing
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3966 zdań frazy piszę.Znalezione w 2,073 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.