Tłumaczenia na język angielski:

 • spelling     
  (noun   )
   
  manner of spelling of words
 • orthography     
  (noun   )
   
  study of correct spelling

Pozostałe znaczenia:

 
Pisania prawidłowego uczy
 
Jej zasady wyłożono w słowniku ortograficznym
 
zasady dotyczące poprawnego pisania wyrazów
 
sposób pisania, zapisu wyrazów według ustalonych zasad
 
Kakografia, czyli błędna...
 
sposób pisania wyrazów według ustalonych norm
 
ogół zasad i przepisów dotyczacych poprawnego pisania wyrazów
 
Reguły pisowni
 
ortografia

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

czy to jest właściwa pisownia malfunctioning
is this the right spelling of malfunctioning

Przykładowe zdania z "pisownia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wynik sprawdzania pisowni
en Spell Result
pl Czy Rada zamierza zobowiązać rząd Litwy do przestrzegania praw mniejszości narodowych w kontekście dyskryminacji mniejszości polskiej w tym kraju, która ma miejsce od dłuższego czasu i przejawia się w obszarze wymuszania niepolskiej pisowni nazwisk, w sferze edukacji, zakazu dwujęzyczności w nazwach miejscowości czy braku zwrotu majątku zabranego Polakom przez władze radzieckie?
en Does the Council intend to compel the Lithuanian Government to respect the rights of national minorities, given that discrimination against the Polish minority in Lithuania has a long history and manifests itself in the obligation to use the Lithuanian spellings of Polish surnames, discrimination in education, the ban on bilingual place names and the failure to return property seized from Poles by the Soviet authorities?
pl Problemy współczesnych uczniów z pisownią fonemu /u/.
en The problems of the modern pupils with correct spelling of a sound /u/.
pl Sprawdzanie pisowni
en Spell Checker
pl błąd w pisowni popełniony przez człowieka w chwili wpisywania jednego z profili DNA we wniosku o przeszukanie lub w bazie danych DNA
en a human typing error at the point of entry of one of the DNA-profiles in the search request or the DNA-database
pl Okno dialogowe błędu pisowni
en Misspelled Word Dialog
pl Następne trzy przyciski widoczne w oknie sprawdzania pisowni, zlokalizowane są w jego dolnej części. Są to
en Three more buttons are located horizontally along the bottom of the spellcheck dialog. They are
pl Narzędzia Poprawność pisowni
en Tools Spelling
pl Sprawdzanie pisowni
en Spell-Check
pl Analiza wariantów polskiej pisowni nazw geograficznych na Cyprze
en Analysis of spelling variations in Polish names of geographical features in Cyprus
pl Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem vel
en Aliases or variations in spelling are denoted by aka
pl Stosowanie metod i technik nauczania zasad ortograficznych pisowni z rz w klasie I i II
en Using methods and techniques of teaching spelling rules in a row in Class I and II
pl Jako program faktycznie sprawdzający pisownię dla & kspell; możesz wybrać Ispell lub Aspell. Ispell jest powszechniej dostępny i ma lepsze wsparcie międzynarodowe, ale Aspell zyskuje na popularności, ponieważ podobno jego propozycje słów, które miałyby zastąpić wyraz z błędem są bardziej trafione
en You may choose to use Ispell or Aspell as the spell-checking backend for & sonnet;. Ispell is more widely available and may have better international support, but Aspell is gaining popularity as it claims to give better suggestions for word replacements
pl Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem vel
en Aliases or variations in spelling are denoted by a.k.a
pl & Automatyczne sprawdzanie pisowni
en & Automatic Spellchecking
pl Z uwagi na konieczność pewności prawnej, EBC zaleca, aby brzmienie projektowanego rozporządzenia zawierało w swojej części normatywnej przepis, który potwierdzałby, że „pisownia nazwy euro Art ‧ ust ‧ rozporządzenia (WE) nr
en For Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Deklaracja Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej i Republiki Malty w sprawie pisowni nazwy jednej waluty w Traktatach
en Declaration by the Republic of Latvia, the Republic of Hungary and the Republic of Malta on the spelling of the name of the single currency in the Treaties
pl pełne nazwisko i imię posiadacza (zapisane alfabetem łacińskim, również wtedy gdy pisownia języka danego kraju jest inna niż alfabet łaciński
en name of holder in full (in roman alphabet also if script of national language is other than roman
pl Pisownia niektórych przepisów powinna również zostać poprawiona w celu zyskania na jasności
en The spelling of some provisions should also be improved in order to gain clarity
pl Prezentowane jest słowo, na którym zatrzymało się sprawdzanie pisowni. Następuje to zawsze, gdy program sprawdzający napotka słowo, którego nie ma w swoim słowniku-pliku zawierającego listę poprawnych wyrazów, z którymi porównywany jest każdy wyraz w dokumencie
en Here, the spellchecker indicates the word currently under consideration. This happens when the checker encounters a word not in its dictionary-a file containing a list of correctly spelled words against which it compares each word in the editor
pl Łatwy w użyciu program będący klasyczną grą w wisielca. Można wybrać temat odgadywanych słów, a nawet poziom trudności. Program obsługuje dwadzieścia cztery języki, więc jest idealny do nauki pisowni podstawowych rzeczowników w innych językach
en An easy-to-use application which implements the classical hangman game. You can choose for the words to be from a particular topic and even choose from a selection of difficulty levels. The program comes in twenty-four languages, and is therefore quite ideal for learning the spelling of basic nouns in other languages
pl Sprawdź pisownię
en Check Spelling
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 138 zdań frazy pisownia.Znalezione w 0,248 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.