Tłumaczenia na język angielski:

 • spelling     
  (noun   )
   
  manner of spelling of words
 • orthography     
  (noun   )
   
  study of correct spelling

Pozostałe znaczenia:

 
Pisania prawidłowego uczy
 
Jej zasady wyłożono w słowniku ortograficznym
 
zasady dotyczące poprawnego pisania wyrazów
 
sposób pisania, zapisu wyrazów według ustalonych zasad
 
Kakografia, czyli błędna...
 
sposób pisania wyrazów według ustalonych norm
 
ogół zasad i przepisów dotyczacych poprawnego pisania wyrazów
 
Reguły pisowni
 
ortografia

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

czy to jest właściwa pisownia malfunctioning
is this the right spelling of malfunctioning

Przykładowe zdania z "pisownia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pisownia wielkich i małych liter w wypracowaniach szkolnych klas IV-VI
en Spelling of Capital and Small Letters in Essays of IV’th to VI’th Grades
pl Wynik sprawdzania pisowni
en Spell Result
pl Ignoruj wszystkie dotyczy tylko aktualnego wywołania programu pisowni. Jeżeli sprawdzanie zostanie znowu później uruchomione, to program ponownie zatrzyma się na tym słowie
en This only applies to the current spellcheck run. If the checker is run again later it will stop on this same word
pl Prezentowane jest słowo, na którym zatrzymało się sprawdzanie pisowni. Następuje to zawsze, gdy program sprawdzający napotka słowo, którego nie ma w swoim słowniku-pliku zawierającego listę poprawnych wyrazów, z którymi porównywany jest każdy wyraz w dokumencie
en Here, the spellchecker indicates the word currently under consideration. This happens when the checker encounters a word not in its dictionary-a file containing a list of correctly spelled words against which it compares each word in the editor
pl Sprawdź pisownię: %
en Spellcheck: %
pl Następne trzy przyciski widoczne w oknie sprawdzania pisowni, zlokalizowane są w jego dolnej części. Są to
en Three more buttons are located horizontally along the bottom of the spellcheck dialog. They are
pl Jak z pisownią?
en How' s the spelling?
pl Oczekuję Europy, w której przyszłe pokolenia nie tylko będą zdolne do swobodnego podróżowania, ale także nie będą dyskryminowane ze względu na położenie geograficzne w Europie, z którego pochodzą, język, jakim się posługują jako językiem ojczystym lub pisownię ich nazwiska.
en I look forward to a Europe in which future generations will not only be able to travel freely but will not be discriminated against based on which geographic location of Europe they come from, which language they use as their mother tongue, or how their last name is spelled.
pl W odpowiednich przypadkach poprawną pisownię nazw przedsiębiorstw, jak określono powyżej, powinno się również stosować w treści rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ wszędzie tam, gdzie nazwy te występują, tzn. w motywach ‧b, ‧, ‧ i
en Where applicable, the correct spelling of the company names and seat, as set out above, should also apply throughout the text of Regulation (EC) No ‧/‧ wherever they appear, and namely under recitals (b), , and
pl Pisownia niektórych przepisów powinna również zostać poprawiona w celu zyskania na jasności
en The spelling of some provisions should also be improved in order to gain clarity
pl Sprawdzanie pisowni zatrzymane
en Spell check stopped
pl Jeśli nierozpoznane słowo jest zapisane błędnie, należy sprawdzić, czy właściwie zapisany odpowiednik znajduje się na liście podpowiedzi-wówczas wystarczy kliknąć na nim. Jeśli na liście brak poprawnej wersji, można ją wpisać w polu tekstowym powyżej. Żeby poprawić pisownię tego słowa, kliknij Zastąp. Zastąp wszystkie poprawi wszystkie wystąpienia tego słowa w dokumencie
en If the unknown word is misspelled, you should check if the correction for it is available and if it is, click on it. If none of the words in this list is a good replacement you may type the correct word in the edit box above. To correct this word click Replace if you want to correct only this occurrence or Replace All if you want to correct all occurrences
pl Analiza wariantów polskiej pisowni nazw geograficznych na Cyprze
en Analysis of spelling variations in Polish names of geographical features in Cyprus
pl Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzania pisowni, należy ją skonfigurować. Możesz tego dokonać w edytorze wiadomości w menu Ustawienia Sprawdzanie pisowni.... Możesz tam ustawić słownik i sposób kodowania
en Before you can use spellchecking the first time, you have to configure it. You can do so in the composer window 's menu under Settings Spellchecker.... You can set the dictionary and the encoding there
pl Zmiana pisowni zaprzeczonych imiesłowów przymiotnikowych z 1997 r. i jej odzwierciedlenie w słownikach ortograficznych
en The 1997 orthography change of negative adjectival participles and its reflections in spelling dictionaries
pl Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem vel
en Aliases or variations in spelling are denoted by a.k.a
pl Pozwala na konfigurację sonnet;, programu & kde; do sprawdzania pisowni
en Allows you to configure sonnet;, & kde; 's spellchecker
pl Nazwę rejestruje się w pisowni oryginalnej
en The name shall be registered with its original spelling(s
pl Trudności i niepowodzenia Ukraińców w nauce fonetyki języka polskiego jako obcego oraz związane z tym problemy w pisowni
en Difficulties and failures in learning Polish phonetics by Ukrainians and related problems in spelling
pl Kształtowanie się zasad pisowni języka ukraińskiego a świadomość narodowa w XIX wieku
en Formation of Orthography Rules in the Ukrainian Language and National Consciousness in the XIX Century
pl Komisja jest odpowiedzialna jedynie za dokładne przedstawienie otrzymanych informacji dotyczących poszczególnych instytucji kredytowych, podczas gdy dane państwa członkowskie odpowiadają za odpowiednie części wykazu, a zwłaszcza za pisownię nazw i siedzib instytucji oraz ich zaklasyfikowanie do określonej grupy
en The Commission is responsible only for the accurate reproduction of information received on individual credit institutions, while responsibility for the respective sections of the list, and especially the spelling of the style and location of the institutions and their classification in a given group, lies with the Member States in question
pl & Sprawdzanie pisowni
en & Spellchecker
pl Z uwagi na konieczność pewności prawnej, EBC zaleca, aby brzmienie projektowanego rozporządzenia zawierało w swojej części normatywnej przepis, który potwierdzałby, że pisownia nazwy euro będzie jednolita w mianowniku liczby pojedynczej we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu istnienia różnych alfabetów
en For reasons of legal certainty, the ECB recommends that the text of the proposed regulation incorporates in its normative part a provision confirming that the spelling of the name of the euro shall be identical in the nominative singular case in all the official languages of the European Union, taking into account the existence of different alphabets
pl " Zasady pisowni. "
en " Writing paragraphs. "
pl Poprawna pisownia słowa " utrapienie "... to U- T- R- A- P- I- E- N- I- E
en The correct spelling of nuisance...... is N- U- l- S- A- N- C- E
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 138 zdań frazy pisownia.Znalezione w 0,637 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.