Tłumaczenia na język angielski:

 • orthography     
  (Noun  ) (noun   )
   
  study of correct spelling
   
  study of correct spelling
 • spelling     
  (Noun  ) (noun   )
   
  manner of spelling of words
   
  a specific spelling of a word
   
  manner of spelling of words
 • writing system   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
Pisania prawidłowego uczy
 
Jej zasady wyłożono w słowniku ortograficznym
 
zasady dotyczące poprawnego pisania wyrazów
 
sposób pisania, zapisu wyrazów według ustalonych zasad
 
Kakografia, czyli błędna...
 
sposób pisania wyrazów według ustalonych norm
 
ogół zasad i przepisów dotyczacych poprawnego pisania wyrazów
 
Reguły pisowni
 
ortografia

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

czy to jest właściwa pisownia malfunctioning
is this the right spelling of malfunctioning

Przykładowe zdania z "pisownia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Deklaracja Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej i Republiki Malty w sprawie pisowni nazwy jednej waluty w Traktatach
en Declaration by the Republic of Latvia, the Republic of Hungary and the Republic of Malta on the spelling of the name of the single currency in the Treaties
pl Czy odpowiedzi udzielone na powyższe pytania dotyczą także zarejestrowanych przez autora reklamy haseł, o których mowa w pytaniu pierwszym, w których ten znak towarowy jest świadomie podawany z drobnymi błędami w pisowni, przez co możliwości wyszukiwania przez społeczność korzystającą z internetu stają się bardziej celowe, gdy się przyjmie, że znak towarowy na stronie internetowej klienta jest podawany prawidłowo?
en Do the answers to the foregoing questions apply also in the case of adwords, as referred to in Question ‧, submitted by the advertiser, in which the trade mark is deliberately reproduced with minor spelling mistakes, making searches by the internet-using public more effective, assuming that the trade mark is reproduced correctly on the advertiser's website?
pl Nie naruszając ujednoliconej pisowni nazwy jednej waluty Unii Europejskiej, o której mowa w Traktatach, w formie w jakiej nazwa ta jest umieszczona na banknotach i monetach, Łotwa, Węgry i Malta oświadczają, że pisownia nazwy jednej waluty, w tym jej form pochodnych stosowanych w łotewskiej, węgierskiej i maltańskiej wersji językowej Traktatów, nie ma wpływu na obowiązujące zasady języków łotewskiego, węgierskiego i maltańskiego
en Without prejudice to the unified spelling of the name of the single currency of the European Union referred to in the Treaties as displayed on the banknotes and on the coins, Latvia, Hungary and Malta declare that the spelling of the name of the single currency, including its derivatives as applied throughout the Latvian, Hungarian and Maltese text of the Treaties, has no effect on the existing rules of the Latvian, Hungarian or Maltese languages
pl & Sprawdzanie pisowni
en & Spellchecker
pl Program sprawdzający pisownię
en Spell-checking client
pl Ignoruj wszystkie dotyczy tylko aktualnego wywołania programu pisowni. Jeżeli sprawdzanie zostanie znowu później uruchomione, to program ponownie zatrzyma się na tym słowie
en This only applies to the current spellcheck run. If the checker is run again later it will stop on this same word
pl & kspell; jest programem do sprawdzania pisowni, używanym przez takie programy & kde; jak & kate;, & kmail; i & kword;. Jest to nakładka graficzna dla programów International ISpell oraz ASpell
en & sonnet; is the spelling checker used by & kde; applications such as & kate;, & kmail;, and & kword;. It is a & GUI; frontend to International ISpell and ASpell
pl Zmiana pisowni zaprzeczonych imiesłowów przymiotnikowych z 1997 r. i jej odzwierciedlenie w słownikach ortograficznych
en The 1997 orthography change of negative adjectival participles and its reflections in spelling dictionaries
pl Automatyczne sprawdzanie pisowni
en Auto Spell Check
pl Dotyczy: pisowni imion i nazwisk obywateli UE w pismach urzędowych organów administracyjnych państw członkowskich innych niż państwa pochodzenia tych obywateli
en Subject: The spelling of EU citizens' forenames and surnames in official documents of administrative bodies of Member States that are not their Member State of origin
pl Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem vel
en Aliases or variations in spelling are denoted by aka
pl Nie jestem pewny pisowni
en I' m not sure I got the spelling
pl Alias: alternatywna pisownia nazwiska: Mullajanov
en Alias: Alternative spelling for surname: Mullajanov
pl Stosowanie metod i technik nauczania zasad ortograficznych pisowni z rz w klasie I i II
en Using methods and techniques of teaching spelling rules in a row in Class I and II
pl alternatywna pisownia nazwiska: Mułłażanow
en alternative spelling for surname: Mullajanov
pl Dotyczy: dyskryminacji osób polskojęzycznych w zakresie oryginalnej pisowni imion i nazwisk
en Subject: Discrimination against Polish speakers as regards the original spelling of forenames and surnames
pl & Automatyczne sprawdzanie pisowni
en & Automatic Spellchecking
pl Pisownia wielkich i małych liter w wypracowaniach szkolnych klas IV-VI
en Spelling of Capital and Small Letters in Essays of IV’th to VI’th Grades
pl Wynik sprawdzania pisowni
en Spell Result
pl Jak z pisownią?
en How' s the spelling?
pl Orginalna pisownia Nazwiska w Prawie UE i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
en The original spelling of surnames in the EU law and the European Convention on Human Rights
pl Przydomki lub inna pisownia oznaczone są skrótem vel
en Aliases or variations in spelling are denoted by a.k.a
pl Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem vel
en Aliases or variations in spelling are denoted by a.k.a
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 138 zdań frazy pisownia.Znalezione w 0,396 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.