wymowa: IPA: ˈpjismɔ [ˈpjis̪mɔ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • script   
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  writing; written document
   
  written characters, style of writing
   
  (law) an original instrument or document
   
  a system of writing
   
  A system of characters used to write one or several languages.
   
  writing; written document
 • writing     
  (verb, noun   )
   
  A system of characters used to write one or several languages.
   
  zbiór liter i innych znaków graficznych umożliwiający wyrażanie i przechowywanie myśli za pomocą tekstu;
   
  written letters or symbols that express some meaning
 • missive   
  (noun   )
   
  a written message
 • magazine     
  (noun   )
   
  czasopismo, gazeta, zwykle o lekkiej treści
 • writing system   
  []
   
  A system of characters used to write one or several languages.
 • fist       
  (noun   )
 • hand               
  (verb, noun, adjv   )
 • handwriting   
  (noun   )
 • letter         
  (noun   )
 • message       
  (noun   )
 • paper             
  (verb, noun, adjv   )
 • writ   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
script (style of writing)
 
script (system of writing adapted to a particular language or set of languages)
 
script (a written document)
 
nota, dokument na jakiś temat
 
sposób pisania

Picture dictionary

writing
writing

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (50)

„pisemne” lub „na piśmie”“written” or “in writing”
aparat rozpoznawania pisma ręcznegohandwriting recognizer
Badacze Pisma ŚwiętegoBible Students
dowód na piśmiewritten evidence
Kanon Pisma ŚwiętegoCanon of Scripture
krój pismatypeface
narzędzie personalizacji rozpoznawania pisma ręcznegoHandwriting recognition personalization tool
odmiana pismafont
odmowne pismodenial notice
odpowiedz na piśmiereply in writing
odstęp w piśmie odręcznyminking gap
oznaczanie pism przewodnichmarking of covering notes
PismoWriting system; Scripture; Good Book; Holy Scripture; Holy Writ
Pismo chińskieChinese character
pismo cyfrowedigital ink
pismo dewanagariDevanagari
Pismo dewanagariDevanāgarī
pismo hieroglificznehieroglyph
pismo ideograficznegrapheme; ideogram
pismo klinowecuneiform writing; cuneiform
Pismo linearne ALinear A
Pismo linearne BLinear B
pismo o braku zastrzeżeńcomfort letter
pismo o wygaśnięciutermination notice
pismo odmawiające przyznania renty inwalidzkiejdisability denial notice
pismo odmowneletter of denial
pismo odręczneInk; ink; handwriting
pismo ogamiczneogham
Pismo ogamiczneOgham
Pismo określające przydział obowiązkówPortfolio assignment letter
Pismo Parlamentu Europejskiego zawierające ocenę komisarzaEvaluation letter from the European Parliament
pismo procesowepleading
pismo ręcznehandwriting; longhand
Pismo ŚwięteScripture
Pismo Święte i TradycjaScripture and Tradition
Pismo Święte w Przekładzie Nowego ŚwiataNew World Translation of the Holy Scriptures
pomoc dotycząca pisma odręcznegoink support
prowadnica pisma odręcznegoink guide
Prowadzenie rozmów na podstawie PismReasoning from the Scriptures
próbka pisma ręcznegohandwriting sample
rozpoznawanie pisma ręcznegohandwriting recognition
Sens Pisma ŚwiętegoSenses of Scripture
słownik rozpoznawania pisma ręcznegohandwriting dictionary
stopień pismapoint size
tryb zbierania pisma odręcznegoink collection mode
Uczeni w PiśmieScribes
umiejętność redagowania pismwriting skills
urządzenie wejściowe pisma odręcznegohandwriting input device
Usługi dotyczące pisma ręcznego i odręcznegoInk and Handwriting Services
Wystarczalność Pisma ŚwiętegoSufficiency of Scripture

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pismo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji zawartej w piśmie Komisji z dnia ‧ października ‧ r. dotyczącej odzyskania pomocy państwa przyznanej Space Park Development GmbH & Co. KG przez władze niemieckieApplication for annulment of the decision contained in a letter from the Commission of ‧ October ‧ concerning the recovery of State aid granted by the German authorities to Space Park Development GmbH & Co. KG
na piśmie. - Malta jest jedynym państwem UE, w którym nie ma możliwości wzięcia rozwodu.in writing. - Malta is the only state in the EU where divorce is not possible.
Wnioski o udzielenie kolejnych informacji zostały przesłane pismami z dnia ‧ lipca, ‧ października i ‧ grudnia ‧ r.; informacje zostały przesłane odpowiednio dnia ‧ sierpnia i ‧ listopada ‧ r., a także ‧ marca ‧ rAdditional information was requested by letters of ‧ July ‧ and ‧ October ‧ and ‧ December ‧ which was submitted on ‧ August ‧, ‧ November ‧ and ‧ March
na piśmie. - (SV) Zdaniem sprawozdawcy organizacja zrzeszająca podmioty społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu europejskim powinna mieć wyraźną wartość dodaną w porównaniu z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.in writing. - (SV) The rapporteur requires that an organisation for actors from civil society at European level should have a clear added value compared with national, regional and local civil society organisations.
Melduję, że to oficjalne pismoBeg to report, an official letter
Państwo Członkowskie powiadamia organizację producentów o swojej decyzji na piśmie, nie później niż ‧ dni po upływie terminu określonego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrThe Member State shall notify the producers
Wnosząca odwołanie została zawiadomiona o tej decyzji pismami z dnia ‧ i ‧ maja ‧ rThe appellant was notified of that decision by letters dated ‧ and ‧ May
na piśmie - (DE) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania pani poseł Jeggle.in writing. - (DE) I have voted in favour of Mrs Jeggle's report.
na piśmie. - (SV) Zasadniczo głosowaliśmy za przyjęciem sprawozdania pana Daviesa w sprawie strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych.in writing. - (SV) We have essentially voted in favour of Mr Davies' report on a strategy to reduce CO2 emissions from cars.
na piśmie. - Energia ze źródeł odnawialnych może zasadniczo stanowić rozwiązanie problemu globalnych zmian klimatycznych i kryzysu energetycznego w Europie.in writing. - Renewable energies can, in principle, offer a solution to global climate change and Europe's energy crisis.
na piśmie - Z zadowoleniem przyjmuję plan działania w sprawie zastosowań globalnego systemu nawigacji (GNSS) (COM(2010)308), którego celem jest wspieranie opracowywania zastosowań niższego szczebla poprzez certyfikację, normalizację i współpracę z przemysłem oraz innymi krajami, a także poprzez rozpowszechnianie informacji i podnoszenie świadomości, wdrażanie środków regulacyjnych i podnoszenie poziomu finansowania.in writing. - I welcome the Action Plan on Global Navigation Satellite System (GNSS) Applications (COM(2010)308), which aims to promote the development of downstream applications through certification, standardisation and coordination with the industry and other countries, as well as by disseminating information, raising awareness, implementing regulatory measures and increasing funding.
Zainteresowane strony miały możliwość wyrażenia swoich poglądów na piśmie i złożenia wniosku o przesłuchanie w ramach limitu czasowego określonego w rozporządzeniu wszczynającymInterested parties were given the opportunity to make their views known in writing and to request a hearing within the time limit set in the initiating Regulation
Ponieważ pismo władz włoskich z dnia ‧ października ‧ r. dotyczyło wyłącznie art. ‧ przedmiotowej ustawy regionalnej, służby Komisji – pismem z dnia ‧ lutego ‧ r. – przesłały do ww. władz monit, wzywający do udzielenia odpowiedzi na pozostałe pytania postawione w piśmie z dnia ‧ lipca ‧ rAs the Italian authorities’ letter of ‧ October ‧ concerned only Article ‧ of the regional law in question, the Commission sent them a reminder letter dated ‧ February ‧ asking them to answer the other questions set out in the letter of ‧ July
na piśmie. - (IT) Straszliwe pożary, które spustoszyły Grecję i południowe Włochy szczególnie ostatniego lata, powodując ofiary i niszcząc tysiące hektarów lasów i gruntów rolnych, znów przypominają o pilnej potrzebie lepszej koordynacji środków szybkiego reagowania przez siły obrony cywilnej państw członkowskich.in writing. - (IT) The terrible fires which struck Greece and southern Italy in particular this summer, leaving victims in their wake and destroying thousands of hectares of woodland and agricultural land, again highlight the urgent need for better coordination of rapid reaction measures by Member States' civil protection forces.
na piśmie. - (EL) Debata na temat wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie systemów zarządzania każdego państwa pomiędzy państwami członkowskimi i Komisją nie dostarczy szczególnych danych umożliwiających przyjęcie wspólnych środków z zakresu zarządzania.in writing. - (EL) The debate on the exchange between Member States and the Commission of knowledge and experience about the management systems of each state will not provide special data enabling common management measures to be taken.
na piśmie. - Sprawozdanie podkreśla ważne znaczenie obszarów górskich dla środowiska naturalnego, rolnictwa, a nawet kultury i turystyki.in writing. - This report highlights the key role mountainous regions play in terms of the environment, agriculture and even culture and tourism.
Producent potwierdza na piśmie wnioskodawcy, że nie zmodyfikuje procesu produkcyjnego od momentu przyznania świadectwa zgodności przez Europejski Dyrektoriat ds. Jakości LekówThe manufacturer shall give the assurance in writing to the applicant that the manufacturing process has not been modified since the granting of the certificate of suitability by the European Directorate for the Quality of Medicines
na piśmie. - (PL) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania Florenza zatytułowanego "2050: przyszłość zaczyna się dziś - zalecenie dla przyszłej zintegrowanej polityki ochrony klimatu UE”.I voted to adopt Mr Florenz's report entitled '2050: the future begins today - Recommendations for the EU's future integrated policy on climate change'.
zamówienia oznaczają umowy o charakterze odpłatnym zawierane na piśmie, o których mowa w art. ‧ ust.‧ lit. a) dyrektywy ‧/‧/WE i art. ‧ ust. ‧ lit. a) dyrektywy ‧/‧/WEContracts means contracts for pecuniary interest concluded in writing as referred to in Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EC and Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EC
na piśmie. - (EL) W ramach anty-obywatelskiej polityki strategii lizbońskiej UE wykorzystuje program Erasmus Mundus (2009-2013) do burżuazyjnej modernizacji uniwersytetów w państwach członkowskich zgodnie z wymogami kapitału, aby doprowadzić do "drenażu mózgów” w krajach trzecich i zwiększyć wyzysk pracowników i tym samym poprawić rentowność europejskich monopoli.in writing. - (EL) As part of the anti-grassroots policy of the Lisbon Strategy, the EU is using the Erasmus Mundus programme (2009-2013) for the bourgeois modernisation of universities in the Member States, in accordance with the demands of capital, so as to cause a 'brain drain' from third countries and step up the exploitation of workers, thereby increasing the profitability of European monopolies.
W przypadku gdy jedna ze stron podejmuje działania na mocy ust. ‧ niniejszego artykułu, informuje o tym drugą stronę na piśmie w ciągu ‧ dni roboczych od daty podjęcia takich działań, podając powody takich działańWhere either Party takes measures pursuant to paragraph ‧ of this Article, it shall inform the other Party in writing within ‧ working days of taking such measures, providing reasons for it
w przypadku naukowych badań i rozwoju, właściwe osoby na bieżąco sporządzają dokumenty na piśmie, w których umieszczane są szczegóły na temat tożsamości produktu biobójczego lub substancji czynnej, dane dotyczące etykietowania, dostarczonych ilości, jak również nazwisk i adresów osób, które otrzymały produkt lub substancję, oraz sporządzają dokumentację zawierającą wszystkie posiadane dane na temat możliwego oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt bądź środowisko naturalnein the case of scientific research and development, the persons concerned draw up and maintain written records detailing the identity of the biocidal product or active substance, labelling data, quantities supplied and the names and addresses of those persons receiving the biocidal product or active substance and compile a dossier containing all available data on possible effects on human or animal health or impact on the environment
na piśmie. - Jako były nauczyciel wychowania fizycznego, będę popierał sprawozdanie pana Schmitta, ponieważ dotyczy ono nie tylko potrzeby zapewnienia wychowania fizycznego w szkołach, ale również tego, że państwa członkowskie muszą zapewnić odpowiednie szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego.in writing. - As a former teacher of physical education, I will be supporting the Schmitt report because it addresses not only the need to ensure that physical education is taught in schools but that Member States must also ensure adequate training for physical education teachers.
Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma na adresInterested parties may submit their comments within one month of the date of publication of this summary and the text of the letter, to the following address
na piśmie. - (RO) Pełna liberalizacja usług pocztowych w państwach członkowskich będzie miała pozytywny wpływ nie tylko na usługobiorców i konsumentów, którzy skorzystają na nowych innowacyjnych usługach i niższych opłatach pocztowych, lecz także na całą gospodarkę państw członkowskich.in writing. - (RO) The full liberalisation of postal services in Member States will have a positive impact not only on postal service users and consumers, who will benefit from new and innovative services and lower postal charges, but also on the economy of Member States as a whole.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18680 zdań frazy pismo.Znalezione w 5,4 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.