wymowa: IPA: ˈpjismɔ [ˈpjis̪mɔ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • script   
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  writing; written document
   
  written characters, style of writing
   
  (law) an original instrument or document
   
  a system of writing
   
  A system of characters used to write one or several languages.
   
  writing; written document
 • writing     
  (verb, noun   )
   
  A system of characters used to write one or several languages.
   
  zbiór liter i innych znaków graficznych umożliwiający wyrażanie i przechowywanie myśli za pomocą tekstu;
   
  written letters or symbols that express some meaning
 • missive   
  (noun   )
   
  a written message
 • magazine     
  (noun   )
   
  czasopismo, gazeta, zwykle o lekkiej treści
 • writing system   
  []
   
  A system of characters used to write one or several languages.
 • fist       
  (noun   )
 • hand               
  (verb, noun, adjv   )
 • handwriting   
  (noun   )
 • letter         
  (noun   )
 • message       
  (noun   )
 • paper             
  (verb, noun, adjv   )
 • writ   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
script (style of writing)
 
script (system of writing adapted to a particular language or set of languages)
 
script (a written document)
 
sposób pisania
 
nota, dokument na jakiś temat

Picture dictionary

writing
writing

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (50)

„pisemne” lub „na piśmie”“written” or “in writing”
aparat rozpoznawania pisma ręcznegohandwriting recognizer
Badacze Pisma ŚwiętegoBible Students
dowód na piśmiewritten evidence
Kanon Pisma ŚwiętegoCanon of Scripture
krój pismatypeface
narzędzie personalizacji rozpoznawania pisma ręcznegoHandwriting recognition personalization tool
odmiana pismafont
odmowne pismodenial notice
odpowiedz na piśmiereply in writing
odstęp w piśmie odręcznyminking gap
oznaczanie pism przewodnichmarking of covering notes
PismoWriting system; Scripture; Good Book; Holy Scripture; Holy Writ
Pismo chińskieChinese character
pismo cyfrowedigital ink
pismo dewanagariDevanagari
Pismo dewanagariDevanāgarī
pismo hieroglificznehieroglyph
pismo ideograficzneideogram; grapheme
pismo klinowecuneiform writing; cuneiform
Pismo linearne ALinear A
Pismo linearne BLinear B
pismo o braku zastrzeżeńcomfort letter
pismo o wygaśnięciutermination notice
pismo odmawiające przyznania renty inwalidzkiejdisability denial notice
pismo odmowneletter of denial
pismo odręczneInk; ink; handwriting
pismo ogamiczneogham
Pismo ogamiczneOgham
Pismo określające przydział obowiązkówPortfolio assignment letter
Pismo Parlamentu Europejskiego zawierające ocenę komisarzaEvaluation letter from the European Parliament
pismo procesowepleading
pismo ręcznehandwriting; longhand
Pismo ŚwięteScripture
Pismo Święte i TradycjaScripture and Tradition
Pismo Święte w Przekładzie Nowego ŚwiataNew World Translation of the Holy Scriptures
pomoc dotycząca pisma odręcznegoink support
prowadnica pisma odręcznegoink guide
Prowadzenie rozmów na podstawie PismReasoning from the Scriptures
próbka pisma ręcznegohandwriting sample
rozpoznawanie pisma ręcznegohandwriting recognition
Sens Pisma ŚwiętegoSenses of Scripture
słownik rozpoznawania pisma ręcznegohandwriting dictionary
stopień pismapoint size
tryb zbierania pisma odręcznegoink collection mode
Uczeni w PiśmieScribes
umiejętność redagowania pismwriting skills
urządzenie wejściowe pisma odręcznegohandwriting input device
Usługi dotyczące pisma ręcznego i odręcznegoInk and Handwriting Services
Wystarczalność Pisma ŚwiętegoSufficiency of Scripture

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pismo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Całe finansowanie ze środków EFR udzielane beneficjentom spoza Komisji podlega wyrażeniu na piśmie zgody przez beneficjentów lub w przypadku braku zgody z ich strony przez wykonawców lub podwykonawców, na przeprowadzenie przez Trybunał Obrachunkowy kontroli wykorzystania udzielonych środków finansowychAll financing from EDF resources granted to beneficiaries outside the Commission shall be subject to the agreement in writing by the beneficiaries or, failing agreement on their part, by the contractors or subcontractors, to an audit by the Court of Auditors of the use made of the financing granted
Pani przewodnicząca! Ja też chciałam poruszyć sprawę efektywności energetycznej, ale ponieważ mamy zasadę, że jeżeli nie zgłosiło się żadnej poprawki, nie ma się prawa przedstawiać ustnie wyjaśnienia, przedłożę wyjaśnienie na piśmie.Madam President, I also wanted to speak on energy efficiency but apparently the rule is that, if there are no amendments, no oral explanation may be made, so I will put in a written one.
Komisja Paryska, która zarządza Konwencją, negocjowała programy i środki dotyczące zrzutów rtęci i kadmu, a Wspólnota została poproszona o ich zatwierdzenie na piśmie do dnia ‧ grudnia ‧ rWhereas the Paris Commission, which administers the Convention, has negotiated programmes and measures concerning mercury and cadmium discharges and the Community has been requested to approve them in writing by ‧ December
Nie naruszając przepisów art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zainteresowane strony mogą zwrócić się o ujawnienie istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których przyjęto niniejsze rozporządzenie, przedstawić swoje opinie na piśmie i wystąpić o możliwość złożenia przed Komisją ustnych wyjaśnień w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzeniaWithout prejudice to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ interested parties may request disclosure of the essential facts and considerations on the basis of which this Regulation was adopted, make their views known in writing and apply to be heard orally by the Commission within one month of the date of entry into force of this Regulation
Ofiarodawca wystosowuje także pismo do Sekretarza Generalnego OECD, w którym przedstawia wyniki konsultacji i wyjaśnia pierwszoplanowe, nie związane z handlem narodowe interesy, które zmuszają go do takiego działaniaThe donor shall also write a letter to the Secretary-General of the OECD outlining the results of the consultations and explaining the overriding non-trade related national interest that forces this action
na piśmie. - Woda jest cennym zasobem, a dostęp do czystej wody pitnej na całym świecie musi być kwestią priorytetową.in writing. - Water is a precious resource, and access to clean drinking water across the world has to be a key priority.
uwzględnienie jego argumentów, jeżeli Sąd uważa, że kwoty wskazane w piśmie z dnia ‧ listopada ‧ r. powinny zostać zwróconetake account of the applicant’s submissions if it holds that the amounts as accepted by the applicant in its memorandum of ‧ November ‧ are to be refunded
Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obradQuestions which had not been answered for lack of time would receive written answers (see annex to the Verbatim Report of Proceedings
Określa ono termin nieprzekraczający czterech miesięcy licząc od daty publikacji zawiadomienia, w którym zainteresowane strony mogą przekazać na piśmie swoje opinieIt shall specify the period, which shall not exceed ‧ months from the date of publication of the notice, within which interested parties may make their views known in writing
W przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia świadectwa przewozowego EUR‧ eksporter może wystąpić na piśmie do organów celnych, które je wydały, o wydanie duplikatu w oparciu o dokumenty wywozowe znajdujące się w ich posiadaniuIn the event of theft, loss or destruction of an EUR.‧ movement certificate, the exporter may apply to the customs authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession
Komisja zauważa, że pismo banku jest datowane ‧ czerwca ‧ r., a zatem, nie może się ono odnosić do planu restrukturyzacyjnego z września ‧ r., ale raczej do planu z czerwca, który już nie obowiązujeThe Commission notes that the letter is dated ‧ June ‧ and cannot therefore refer to the restructuring plan of September ‧ but must rather refer to the June plan which is no longer valid
na piśmie - (LT) Nikt nie przeczy, że konsekwencje katastrofy w elektrowni jądrowej będą trwałe dla środowiska i dla ludzi, i że nie zatrzymają się na granicy.in writing. - (LT) No one is arguing that the consequences of the disaster in the nuclear power plant will be long-lasting, both for the environment and people, and do not stop at the border.
Jeżeli sekretarz generalny zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. e) zdecyduje się nie wyznaczać rozjemcy, niezwłocznie informuje na piśmie strony i wszystkie inne zainteresowane Umawiające się Strony o swojej decyzjiIf the Secretary-General elects in accordance with Article ‧)(e) not to appoint a conciliator, he or she shall inform the Parties and any other Contracting Party concerned of his or her decision in writing as soon as possible
na piśmie - (SK) Adrian Severin, były wicepremier rządu rumuńskiego, został zawieszony w prawach członka Partii Socjaldemokratycznej w swoim kraju ojczystym po ujawnieniu skandalu korupcyjnego w Parlamencie Europejskim, w który to skandal jest zamieszany.in writing. - (SK) Adrian Severin, the former Deputy Prime Minister of Romania, was suspended from the Social Democratic Party in his home country after the European Parliament corruption scandal in which he was implicated came to light.
Po tych pismach zostały przesłane pisma informacyjne z dnia ‧ września ‧ r. i ‧ września ‧ rThis correspondence was followed by notification letters dated ‧ September ‧ and ‧ September
Mogłabyś wysłać pismo przez komornikaYou could send in bailiffs
przypomina swoją rezolucję z dnia ‧ września ‧ r., która wzywała biorące udział w negocjacjach strony do osiągnięcia konstruktywnego porozumienia; przyjmuje w związku z tym z zadowoleniem pismo wiceprzewodniczącego Komisji, odpowiedzialnego za program Galileo, i konkluzje Rady ds. transportu, telekomunikacji i energii z dnia ‧ marca ‧ r., oraz podkreśla znaczenie wdrożenia przez zainteresowane strony decyzji podjętych w grudniu ‧ r. (tzw. porozumienie van MiertaRecalls its resolution of ‧ September ‧, which called on the parties concerned in the negotiations to reach agreement in a constructive manner; welcomes, therefore, the letter by the Vice- President of the Commission responsible for the Galileo Programme and the conclusions of the TTE Council of ‧ March ‧, and emphasises the importance of implementing, by the parties concerned, the decisions reached in December ‧ (the so-called van Miert agreement
na piśmie - (HU) Popieram zamiar Komisji Europejskiej, która chce w budżecie na następny rok przeznaczyć większe środki na umocnienie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.in writing. - (HU) I welcome the intention of the European Commission to provide more resources for strengthening freedom, security and law in the draft budget for next year.
na piśmie - Wymiar zewnętrzny polityki społecznej stanowi kluczowy priorytet dla naszej grupy i dla mnie.in writing. - The external dimension of social policy is a key priority for our group and for me.
Jednakże władze norweskie twierdzą, że pismo o zatwierdzeniu odnosi się również do zasady, że pomoc uzyskana w ciągu dowolnego okresu trzech lat nie może przekroczyć progu pomocy de minimisHowever, the Norwegian authorities have argued that the consent letter also refers to the rule that aid received over any period of three years may not exceed the de minimis threshold
na piśmie. - Według władz Haiti łączna liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi wynosi ponad 230 tysięcy osób.in writing. - According to the Haitian authorities, the total loss of life after the earthquake exceeds 230 000 persons.
zważywszy, że zgodnie z Instrukcjami dla sekretarza Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ lipca ‧ r. (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧) (zwanymi dalej instrukcjami dla sekretarza) sekretarz czuwa nad zgodnością dokumentów dołączanych do akt sprawy z postanowieniami statutu Trybunału Sprawiedliwości, regulaminem i przyjętymi przez Sąd Pierwszej Instancji Praktycznymi instrukcjami dla stron (zwanymi dalej praktycznymi instrukcjami), jak również ze wspomnianymi instrukcjami dla sekretarza, oraz wzywa w szczególności do usunięcia wszelkich braków pism procesowych i innych dokumentów, a także – w braku takiego usunięcia – odmawia przyjęcia tych pism i dokumentów, jeśli nie są zgodne z postanowieniami statutu Trybunału lub regulaminuThe present directions reflect, explain and complement provisions in the Court's Rules of Procedure and are designed to enable lawyers and agents to allow for the constraints under which the Court operates, and particularly those attributable to translation requirements and the electronic processing of procedural documentation
Na wniosek zainteresowanego podmiotu lub jego przedstawiciela wspomniane decyzje wraz z uzasadnieniem podawane są na piśmie z pouczeniem o prawie do odwołania się przysługującym na mocy obowiązujących przepisów Państwa Członkowskiego dokonującego inspekcji oraz z pouczeniem o procedurze i terminach mających zastosowanieIf the operator concerned or his representative so requests, the said decisions and reasons must be communicated to him in writing with details of the rights of appeal which are available to him under the law in force in the Member State performing the checks and of the procedure and time limits applicable
na piśmie. - (NL) Polityka Unii Europejskiej jest w dużym stopniu określana przez interesy dużych przedsiębiorstw, które próbują wzmocnić swoją globalną pozycję przez redukcję kosztów w obszarze ochrony środowiska, wynagrodzeń, bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony konsumenta.in writing. - (NL) The politics of the EU are to a large extent becoming prescribed by the interests of large enterprises, which try to reinforce their global competitive positions by cutting costs in the areas of the environment, wages, industrial safety and consumer protection.
na piśmie - (LT) Nadszedł czas, by UE przemyślała swój długofalowy program handlowy.in writing. - (LT) It is time for the EU to reconsider its long-term trade programme.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18680 zdań frazy pismo.Znalezione w 1,9 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.