wymowa: IPA: ˈpjismɔ [ˈpjis̪mɔ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • script   
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  writing; written document
   
  written characters, style of writing
   
  (law) an original instrument or document
   
  a system of writing
   
  A system of characters used to write one or several languages.
   
  writing; written document
   
  (law) an original instrument or document
   
  a system of writing
   
  writing; written document
   
  written characters, style of writing
 • writing     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  A system of characters used to write one or several languages.
   
  zbiór liter i innych znaków graficznych umożliwiający wyrażanie i przechowywanie myśli za pomocą tekstu;
   
  written letters or symbols that express some meaning
   
  written letters or symbols
 • missive   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a written message
   
  a written message
 • magazine     
  (noun   )
   
  czasopismo, gazeta, zwykle o lekkiej treści
 • hand               
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
 • handwriting   
  (Noun  ) (noun   )
 • letter         
  (Noun  ) (noun   )
 • paper             
  (verb, noun, adjv   )
 • writing system   
  []
   
  A system of characters used to write one or several languages.
 • breve   
 • brief         
  (verb, noun, adjv   )
 • character         
  (noun   )
 • encyclic   
 • epistle   
  (noun   )
 • favour       
  (verb, noun   )
 • fist       
  (noun   )
 • journal   
  (noun   )
 • message       
  (noun   )
 • periodical     
  (Noun  ) (noun, adjv   )
 • writ   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
script (style of writing)
 
script (system of writing adapted to a particular language or set of languages)
 
script (a written document)
 
nota, dokument na jakiś temat
 
sposób pisania

Did you mean: Pismo

Picture dictionary

writing
writing

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (46)

charakter pisma
handwriting; script; hand
dowód na piśmie
written evidence
Kanon Pisma Świętego
Canon of Scripture
krój pisma
typeface
narzędzie personalizacji rozpoznawania pisma ręcznego
Handwriting recognition personalization tool
odmowne pismo
denial notice
odpowiedz na piśmie
reply in writing
oznaczanie pism przewodnich
marking of covering notes
pisma
writing
Pismo
Bible; scripture; Writing system; PowerBook G3; Scripture; Holy Scripture; Holy Writ; Good Book
pismo alfabetyczne
alphabetic script; alphabetic writing
pismo cerkiewne
Cyrillic; Cyrillic alphabet
pismo chińskie
Chinese character; Han character
Pismo chińskie
Chinese character
pismo cyfrowe
digital ink
pismo demotyczne
Demotic script; Demotic
Pismo dewanagari
Devanāgarī
pismo fonetyczne
sound alphabet; phonetic alphabet
pismo hieratyczne
hieratic; hieratic script
pismo ideograficzne
ideogram; grapheme
pismo klinowe
cuneiform writing; cuneiform
pismo muzyczne
musical notation
pismo nutowe
musical notation
pismo o wygaśnięciu
termination notice
Pismo Parlamentu Europejskiego zawierające ocenę komisarza
Evaluation letter from the European Parliament
Pismo święte
Book; Good Book; Word; Christian Bible; Scripture; Holy Scripture; Bible; Word of God; Holy Writ
Pismo Święte
Holy Writ; Word; Word of God; Bible; Good Book; Book; Christian Bible; Holy Scripture; Scripture
Pismo Święte i Tradycja
Scripture and Tradition
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
New World Translation of the Holy Scriptures
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
Reasoning from the Scriptures
Sens Pisma Świętego
Senses of Scripture
Wystarczalność Pisma Świętego
Sufficiency of Scripture

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pismo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl na piśmie. - (RO) Głosowałam za sprawozdaniem pt. "Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku”, ponieważ dostęp konsumentów do detalicznych, transgranicznych usług finansowych stanowi ważny czynnik wzmocnienia wspólnego rynku pod warunkiem zapewnienia wysokiego stopnia ochrony konsumentom.
en in writing. - (RO) I voted for the Report "The Green Card for the retail financial services on the single market”, because the access of the consumers to the retail trans-border financial services represents an important factor of the reinforcement of the single market, under the conditions of insuring a high degree of protection to consumers.
pl O niezgodności poziomu pierwszego posiadacz zatwierdzenia organizacji produkującej zostanie powiadomiony natychmiast, a w ciągu ‧ dni roboczych wynik ustalenia zostanie potwierdzony na piśmie
en A level one finding shall be notified to the holder of a production organisation approval immediately and shall be confirmed in writing within ‧ working days after determination
pl na piśmie - Zagłosowałem za przyjęciem tej rezolucji, w której sprzeciwiono się dopuszczonemu oświadczeniu dotyczącemu żywności przeznaczonej dla niemowląt.
en in writing. - I voted for this resolution, which challenges an authorised claim about baby food.
pl na piśmie. - (PL) - Głosowałem dziś przeciwko rezolucji na temat spotkania Rady Europejskiej w Brukseli, ponieważ nie zgadzam się ze stanowiskiem większości posłów dotyczącym co najmniej dwóch zagadnień omawianych na szczycie UE.
en Today I voted against the resolution of the Council of Europe meeting in Brussels, because I do not agree with the position of the majority of Members on at least two of the issues discussed at the EU Summit.
pl Komisja oficjalnie doradziła organom kraju wywozu wszczęcie przeglądu tymczasowego oraz stworzyła dla wszystkich bezpośrednio zainteresowanych stron możliwość przedstawienia swych stanowisk na piśmie oraz wniosków o wysłuchanie
en The Commission officially advised the authorities of the exporting country of the initiation of the interim review and gave all parties directly concerned the opportunity to make their views known in writing and to request a hearing
pl Dodatkowe informacje zebrane przez Komisję po przyjęciu pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń zostały przedstawione Microsoftowi w piśmie z opisem stanu faktycznego skierowanym w dniu ‧ lipca ‧ r
en Additional facts gathered by the Commission after the adoption of the SO were presented to Microsoft in a Letter of Facts sent on ‧ July
pl Wszystkie zainteresowane strony zostają niniejszym poproszone o przedstawienie swych stanowisk na piśmie i dostarczenie dowodów na ich poparcie
en All interested parties are hereby invited to make their views known in writing and to provide supporting evidence
pl Właściwy intendent powiadamia na piśmie osoby ubiegające się o dotację o decyzji w sprawie ich wniosków
en The authorising officer responsible shall inform applicants in writing of the decision on their application
pl na piśmie. - W głosowaniu końcowym nad przyjęciem sprawozdania Richarda Corbetta i Íñigo Méndeza de Vigo w sprawie "Traktatu z Lizbony" wstrzymałem się od głosu.
en in writing. - (PL) In the final vote on the report by Mr Corbett and Mr Méndez de Vigo on the Treaty of Lisbon, I abstained.
pl na piśmie - Poparłem przyjęcie tego sprawozdania, ponieważ podkreśla niezbędność spójnej polityki dotyczącej przyszłości przemysłu na całym terytorium UE.
en in writing. - I supported this report as it sets out the need for a coherent policy on the future of industry across the EU.
pl Pismem C ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. postanowiła uznać pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. ‧ ust. ‧ lit. c) Traktatu
en By letter C ‧ of ‧ July ‧ the Commission decided to consider the aid compatible with the common market under Article ‧(c) of the Treaty
pl Jeśli ustny wniosek o udzielenie informacji okaże się zbyt skomplikowany lub zbyt obszerny, aby go przyjąć, pracownik zaleca osobie zainteresowanej sformułowanie swojego żądania na piśmie
en If an oral request for information is too complicated or too comprehensive to be dealt with, the staff member shall advise the person concerned to formulate his or her demand in writing
pl mając na uwadze, że Witold Tomczak już wcześniej (w dniu ‧ kwietnia ‧ r.) zwrócił się do Parlamentu o możliwość skorzystania z immunitetu w tym postępowaniu karnym; mając na uwadze, że w dniu ‧ kwietnia ‧ r. na posiedzeniu plenarnym Parlament postanowił nie udzielać zgody na skorzystanie przez Witolda Tomczaka z immunitetu, pomimo pisma wysłanego przez Witolda Tomczaka przed posiedzeniem, w którym utrzymuje on, że wycofał swój wcześniejszy wniosek o skorzystanie z immunitetu
en whereas Witold Tomczak had previously (on ‧ April ‧) asked Parliament to defend his immunity in these criminal proceedings; whereas Parliament decided in plenary on ‧ April ‧ not to defend his immunity, even though Mr Tomczak had sent a letter prior to the plenary sitting by which he purported to withdraw his earlier application for defence of his immunity
pl na piśmie. - Status uchodźcy stosuje się do osoby, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i z powodu tych obaw nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego państwa.
en in writing. - The status of refugee is that accorded to a person who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion, is outside the country of their nationality, and is unable to or, due to such fear, is unwilling to avail him- or herself of the protection of their own state.
pl Pismem z dnia ‧ lipca ‧ r. (A/‧) władze włoskie przedstawiły swoje uwagi
en By letter of ‧ July ‧ (A/‧), the Italian authorities submitted their comments
pl na piśmie - (NL) W traktacie lizbońskim pięć celów WPR pozostaje niezmienionych w porównaniu do obecnie obowiązującego traktatu.
en in writing. - (NL) In the Lisbon Treaty the five CAP objectives remain unaltered in relation to the current Treaty.
pl Polska i Słowacja osiągnęły porozumienie, zgłoszone Komisji pismem z dnia ‧ czerwca ‧ r
en An agreement was reached between Poland and Slovakia, which was notified to the Commission by the letter received on ‧ June
pl na piśmie. - Komisarz Joaquín Almunia stwierdził niedawno, że państwa należące do strefy euro, które przeżywają znaczne trudności, mogą skorzystać z pomocy innych państw członkowskich UE.
en in writing. - Commissioner Joaquín Almunia has said recently that member countries of the eurozone which are confronted with substantial difficulties could benefit from assistance from other EU members.
pl Pismem z dnia ‧ kwietnia ‧ r., zarejestrowanym dnia ‧ kwietnia ‧ r., władze włoskie poinformowały Komisję o zamiarze ogłoszenia nowego przetargu, w którym jednak nie będzie warunku zatrudnienia wszystkich byłych pracowników NMS (zob. motyw ‧ niniejszego uzasadnienia
en By letter dated ‧ April ‧, recorded as incoming mail on ‧ April ‧, the Italian authorities informed the Commission that they intended to make a fresh call for tenders, without the condition that all former employees of Nuova Mineraria Silius should be taken on (see recital
pl na piśmie. - (PT) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania posła Tarabelli, ponieważ uważam, że równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej, uznana w Traktacie o Unii Europejskiej oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, to podstawowa zasada, której dotychczas nie wdrożono w jednolity sposób.
en in writing. - (PT) I voted in favour of Mr Tarabella's report because I believe that equality between men and women in the European Union, as recognised in the Treaty on European Union and the Charter of Fundamental Rights of the European Union, is a fundamental principle which is still not being implemented in a uniform way.
pl na piśmie. - W dzisiejszych czasach nie jest niczym dziwnym dla Europejczyków podróżowanie z plecakiem po Ameryce Łacińskiej, rozmawianie na czacie ze znajomymi z Ameryki lub zamawianie płyt z USA.
en in writing. - Nowadays Europeans don't find it at all strange to backpack in Latin America, chat online with friends from Africa and order cds from US.
pl Żądanie wyraża się na piśmie z dodaniem dokumentów uzupełniających
en The request shall be made in writing, accompanied by supporting documents
pl Władze włoskie oświadczyły w piśmie z dnia ‧ października ‧ r., że środki pomocy na inwestycje w produkcję rolną w myśl ustawy nr ‧/‧ zostały przyznane tylko dla trzech projektów
en By letter of ‧ October ‧, the Italian authorities declared that aid for investments in primary production have only been granted under Law No ‧/‧ to three projects
pl Wszelkie oszczędności z Sekcji Gwarancji Funduszu EFOGR, które zostały przelane do rezerwy pieniężnej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i które pozostają w rezerwie pieniężnej pod koniec roku budżetowego, zwalnia się i wprowadza w pozycji przychodów w budżecie na nadchodzący rok w formie pisma korygującego wstępny projekt budżetu na następny rok
en Any savings made in the EAGGF Guarantee Section which have been transferred to the monetary reserve in accordance with Article ‧) and which remain in the monetary reserve at the end of the financial year shall be cancelled and entered as a revenue item in the budget for the coming year by means of a letter of amendment to the preliminary draft budget for the following year
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18680 zdań frazy pismo.Znalezione w 2,776 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.