Tłumaczenia na język angielski:

  • rare earth elements   

Przykładowe zdania z "pierwiastki ziem rzadkich", pamięć tłumaczeniowa

add example
Substancja czynna preparatu OptiMARK, gadowersetamid, zawiera gadolin – pierwiastek metaliczny „ ziem rzadkichThe active substance in OptiMARK, gadoversetamide, contains gadolinium, a rare earth metal element
Złom pierwiastków ziem rzadkichrare earths scrap
Synteza i charakterystyka zaawansowanych nanoluminoforów oraz hybrydowych nanomateriałów typu rdzeń/powłoka, opartych o jony pierwiastków ziem rzadkichSynthesis and characterization of advanced nanophosphors and hybrid core/shell type nanomaterials, based on rare earth ions
organiczne i nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promienitwórczych i izotopóworganic and inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements and of isotopes
Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopówInorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes
Projekt licencjacki: Rola właściwości spektroskopowych pierwiastków ziem rzadkich w zabezpieczaniu dokumentów publicznychA role of spectroscopic properties of rare earth in protections of public documents
CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓWINORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES
Wybór koloru dla pierwiastków ziem rzadkichSelects the color of the rare-earth elements
Telefony komórkowe, z których wszyscy korzystamy, zawierają tlenki pierwiastków ziem i metali rzadkich, które rzadko kiedy poddawane są recyklingowi.The mobile phones that we all use contain rare earths and metals, which are seldom recycled.
Niedostatek tzw. pierwiastków ziem rzadkich, które są niezbędne do elektronicznych komponentów produktów najnowszych technologii jest skutkiem chińskiej strategii, która ma zapewnić deficyt tych substancji, który pozwala utrzymywać ich ceny na sztucznie zawyżonym poziomie.The shortages of the so-called rare earths that are essential for the electronic components of the latest technological products is the result of the Chinese strategy to ensure that these substances are in short supply and to keep their prices artificially high.
Badania strukturalne i spektroskopowe nanowanadanów pierwiastków ziem rzadkich domieszkowanych jonami lantanowców, otrzymanych różnymi metodami chemicznymiStructural and spectroscopic characteristics of nanophosphors based on rare earth vanadates doped with lanthanide ions, obtained by various chemical methods
Daje się też słyszeć pewien ton desperacji w apelu do Rosji o zaangażowanie się w bliższą współpracę w zakresie dostaw surowców i pierwiastków ziem rzadkich, a zwłaszcza uznawanych za "mające decydujące znaczenie”.There is also a certain sense of desperation when the call is made to Russia to engage in closer cooperation on the supply of raw materials and rare earths, especially those considered 'critical'.
Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe nanoluminoforów i nanokompozytów opartych o borany pierwiastków ziem rzadkich wykazujących właściwości up-konwersyjneSynthesis, structural and spectroscopic characterization of nanophosphors and nanocomposites based on rare earth borates showing up-conversion properties
Projekt licencjacki: Synteza, struktura i właściwości spektroskopowe nanoluminoforów opartych o borany pierwiastków ziem rzadkichSynthesis, structure and spectroscopic properties of nanoluminophors based on rare earth borates
Synteza, właściwości strukturalne oraz up-konwersyjne ortofosforanów(V) pierwiastków ziem rzadkich domieszkowanych jonami Yb3+/Tb3+, Yb3+/Er3+, Yb3+/Tm3+Synthesis, structural and upconversion properties of rare earth orthophosphates doped with Yb3+/Tb3+, Yb3+/Er3+, Yb3+/Tm3+ ions
odpady i złom toru i pierwiastków ziem rzadkichThorium and rare earths waste and scrap
W tym jednak przypadku, oprócz dostępu do inwestycji i rynków, mamy do czynienia z głównym zagadnieniem: dostępu do źródeł i przepływów energii i kontroli nad nimi, a także do innych surowców, zwłaszcza pierwiastków ziem rzadkich, których niedobór daje się silnie odczuć w Unii.In this case, however, in addition to access to investments and markets, there is also the central concern of access to, and control of, sources and flows of energy, as well as other raw materials, especially rare earths, of which there is a serious shortage in the EU.
MP (produkcja materiału) na przykład instalacja zajmująca się przetwarzaniem pierwiastków ziem rzadkich, gdzie produkcja materiału jądrowego stanowi produkt uboczny przetwarzaniaMP (material production) for example installation dealing with rare earths and the production of nuclear material is a by-product of the treatment
Dlatego też apeluje się o "ścisłą współpracę w zakresie dostaw surowców i pierwiastków ziem rzadkich”, szczególnie tych o decydującym znaczeniu.Therefore, a call is made for 'close cooperation over the supply of raw materials and rare earths', especially those considered critical.
Wskaźnik emisji koryguje się w celu uwzględnienia już wypalonych Ca, Mg oraz zawartości innych pierwiastków ziem alkalicznych/alkalicznych składników wprowadzonych do pieca (dane dotyczące działalnościWEJŚCIE), np. alternatywnych paliw i surowców z odpowiednią zawartością CaO lub MgOThe emission factor is corrected for already calcined Ca, Mg and for other alkali earth/alkali contents entering the kiln (activity dataINPUT), for instance alternative fuels and raw materials with a relevant CaO or MgO content
Komisja przyjmuje do dnia ‧ grudnia ‧ r. wytyczne do obliczania ilości pierwiastka węgla w ziemi, korzystając z wydanych w roku ‧ wytycznych IPCC dla inwentaryzacji krajowych emisji gazów cieplarnianych- tomThe Commission shall adopt, by ‧ December ‧, guidelines for the calculation of land carbon stocks drawing on the ‧ IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories- volume
Zmiany netto w emisjach gazów cieplarnianych ze źródeł i usuwania przez pochłaniacze wynikające z bezpośrednio spowodowanych przez człowieka zmian użytkowania ziemi i działalności w leśnictwie, ograniczonych do zalesiania, ponownego zalesiania i wylesiania od ‧ roku, mierzone jako możliwe do sprawdzenia zmiany zasobów pierwiastka węgla w każdym okresie zobowiązań będą wykorzystane do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu dla każdej strony wymienionej w załączniku I. O emisjach gazów cieplarnianych ze źródeł i usuwaniu przez pochłaniacze towarzyszących tym działalnościom będą składane raporty w sposób przejrzysty i umożliwiający weryfikację. Będą one przeglądane zgodnie z artykułami ‧ iThe net changes in greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks resulting from direct human-induced land-use change and forestry activities, limited to afforestation, reforestation and deforestation since ‧, measured as verifiable changes in carbon stocks in each commitment period, shall be used to meet the commitments under this Article of each Party included in Annex I. The greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks associated with those activities shall be reported in a transparent and verifiable manner and reviewed in accordance with Articles ‧ and
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 12228 zdań frazy pierwiastki ziem rzadkich.Znalezione w 5,711 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.