Tłumaczenia na język angielski:

 • essence   
  (noun   )
   
  Industrial product, made from flowers, or produced by some chemical process, from which a pleasant smell exhales.
 • perfume     
  (verb, noun   ) []
   
  Industrial product, made from flowers, or produced by some chemical process, from which a pleasant smell exhales.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

perfumy
perfumes; ; perfume; scent; essence

Przykładowe zdania z "perfum", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl guzików, kompletnych termosów, rozpylaczy do perfum lub podobnych rozpylaczy lub pozostałych artykułów objętych działem
en buttons, fitted vacuum flasks, scent or similar sprays or other articles of Chapter
pl Ostatnie perfumy miałam dwa lata temu
en I haven' t had perfume since I went to El Paso two years ago
pl Płyta pop, własna linia ubrań, perfum i biżuterii, napój energetyzujący
en Got the pop album, the jewelry, clothing and perfume line, the energy drink
pl Były w niej perfumy, których używasz
en It had that perfume you wear
pl A zrobię dla ciebie najlepsze perfumy na świecie
en and I' il make you the best perfume in the whole world
pl Używając tych perfum, sprawiasz, że mam na ciebie ochotę, a potem odmawiasz?
en Wearing that perfume, making me ache for you and then saying no?
pl Znasz się na perfumach, ale nie stosuję oliwy na skórę
en You' re very good about the perfume, but I don' t use oil on my skin
pl Nie zostawiłaś nic oprócz rozsypanego pudru i butelek po perfumach
en Blanche, you left nothing here but spilt talcum and old perfume bottles
pl Ty nie znosisz perfum
en You hate perfume
pl Kolczyki z szafirami, francuskie perfumy, kaszmirowe swetry
en Sapphire earrings,Parisian perfume, cashmere sweaters
pl Wszystkie gospodarstwa rolne, z wyjątkiem dużych przedsiębiorstw, zapewniające produkcję podstawową owoców, warzyw, winorośli, pasz, roślin wykorzystywanych do produkcji perfum, ziół, roślin leczniczych i przemysłowych
en All agricultural holdings, excluding large enterprises, engaged in the primary production of fruit, vegetables, vines, feed, perfumed, aromatic and medicinal plants and industrial crops
pl Lakieru do paznokci, perfum... zapach siodełek rowerowych, koktajli
en Nail polish, perfume...... the smell of bicycle seats, cocktails
pl Czy to przez moje perfumy?
en Is it my perfume?
pl Lakieru do paznokci, perfum... zapach siodelek rowerowych, koktajli
en Nail polish, perfume...... the smell of bicycle seats, cocktails
pl Legenda głosi, że/ znaleziono taką perfumę... w grobowcu faraona
en Legend has it that an amphora was once found in a pharaoh' s tomb and when it was opened a perfume was released
pl Jaką szminką...?- Tanimi perfumami
en What lipstick on...?... cheap perfume
pl Chciałem znów poczuć zapach twoich perfum
en I' d like you to wear perfume again
pl obaw związanych z ostrym działaniem toksycznym w następstwie narażenia przez drogi oddechowe przy produkcji perfum (stosowanie benzenu) oraz przy czyszczeniu zbiorników, w których przechowywano nieprzetworzony benzen i benzynę
en concerns for acute toxicity as a consequence of inhalation exposure during production of perfumes (use of benzene) and cleaning of crude benzene and gasoline tanks
pl Wyrażenie preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe objęte pozycją ‧ dotyczy między innymi: torebek zapachowych, preparatów zapachowych działających w wyniku spalania; papierów perfumowanych i papierów impregnowanych lub powleczonych kosmetykami; roztworów do soczewek kontaktowych lub sztucznych oczu; waty, filcu i włóknin, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych perfumami lub kosmetykami; preparatów toaletowych dla zwierząt
en The expression perfumery, cosmetic or toilet preparations in heading ‧ applies, inter alia, to the following products: scented sachets; odoriferous preparations which operate by burning; perfumed papers and papers impregnated or coated with cosmetics; contact lens or artificial eye solutions; wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with perfume or cosmetics; animal toilet preparations
pl Czuję zapach jej perfum
en I can smell her perfume
pl Cygara, indianski atrament, perfumy?
en Fine cigars, lndian ink, or perfume?
pl Produkty naturalne jako składniki perfum.
en Natural products in perfumes.
pl Rozporządzenie Komisji nr (WE) 2790/1999 (wraz z wytycznymi na temat ograniczeń wertykalnych) zawiera przepisy dotyczące umów o dystrybucji różnych produktów, w tym perfum, odzieży i innych "produktów markowych”.
en Commission Regulation (EC) No 2790/1999 (together with the guidelines on vertical restrictions) sets out arrangements regarding distribution agreements for a number of products including perfumes, clothing and other 'brand products'.
pl Sektor owoców i warzyw (uprawy roślin jadalnych i ogrodnictwo towarowe, warzywa korzeniowe i bulwiaste, świeże owoce, owoce cytrusowe, owoce suszone), uprawa owoców o charakterze półstałym, uprawa winorośli, ogrodnictwo, rośliny aromatyczne i lecznicze, rośliny wykorzystywane do produkcji perfum, rośliny o działaniu stymulującym oraz ryż
en Fruit and vegetables (subsistence and market-garden crops, roots and tubers, fresh fruit, citrus fruit, dry fruit), semi-permanent fruit crops, viticulture, horticulture, herbs, medicinal plants, plants used for perfume extraction, stimulant plants and rice
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 282 zdań frazy perfum.Znalezione w 0,393 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.