Tłumaczenia na język angielski:

  • color palette   
     
    A collection of colors that are available when you want to apply color to a fill, line, or text.
  • color ramp   
     
    A range of colors in which each color gradually blends into the next one. For example, a blue ramp gradually blends hues of blue from pure black to pure blue.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

paleta kolorów aktywnychactive color palette

Przykładowe zdania z "paleta kolorów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie znajduje się w mojej palecie kolorów i nigdy go nie założęIt is not in my color wheel and I' m not gonna wear it
Domyślna paleta kolorów została zmieniona. Ponowne otwarcie spowoduje utratę zmian. Czy jesteś pewien?The default color palette has been modified. Reloading will lose all changes. Are you sure?
Odcień barwy: Suwak steruje wartością odcienia barwy. Wartość odcienia barwy jest liczbą w zakresie od-‧ do ‧ i odpowiada przesunięciu na palecie kolorów. Poniższa tabelka przedstawia w skrócie zmiany dla kolorów podstawowych: Podstawowa Odcień=-‧ Odcień=‧ Czerwona Fioletowy Żółto-pomarańczowy Zielony Żółto-zielony Zielono-niebieski Zielony Pomarańczowy Zielono-żółty Niebieski Błękitny Fioletowy Kolor fuksji Indygo Karmazyn Niebiesko-zielony Zielono-niebieski Jasny granat Dodatkowa wskazówka dla zaawansowanych użytkowników: Ten element GUI KDEPrint odpowiada opcji wiersza poleceń zadania CUPS:-o hue=... ‧ zakres od "-‧ " do " ‧ "Hue (Tint): Slider to control the hue value for color rotation. The hue value is a number from-‧ to ‧ and represents the color hue rotation. The following table summarizes the change you will see for the base colors: Original hue=-‧ hue=‧ Red Purple Yellow-orange Green Yellow-green Blue-green Yellow Orange Green-yellow Blue Sky-blue Purple Magenta Indigo Crimson Cyan Blue-green Light-navy-blue Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o hue=... ‧ use range from "-‧ " to " ‧ "
Międzynarodowa paleta kolorów PANTONE jest szeroko i łatwo dostępna nawet dla amatorówThe international PANTONE range is very widely available and easily accessible even for non-professionals
Modyfikuj paletę Zmiana palety bieżącego widgetu lub formularza. Użyj wygenerowanej palety lub wybierz kolor dla każdej grupy kolorów i dla każdej roli. Paleta może być testowana z różnymi układami w sekcji podgląduEdit Palette Change the current widget or form 's palette. Use a generated palette or select colors for each color group and each color role. The palette can be tested with different widget layouts in the preview section
Ogranicza ilość kolorów w palecie kolorów trybu ‧-bitowego, w przypadku gdy program wykorzystuje specyfikację QApplication:: ManyColorLimits the number of colors allocated in the color cube on an ‧-bit display, if the application is using the QApplication::ManyColor color specification
Paleta kolorów " % ‧ " została zmieniona. Czy zachować zmiany?The color palette " %‧ " has been modified. Do you want to save it?
Żółty, czerwony, niebieski. Romana Polańskiego paleta kolorów.Yellow, Red, Blue. Roman Polanski`s colour pallete.
Paleta kolorów wyświetla próbki kolorów, z których można wybierać. Przezroczysta piramida reprezentuje kolor przezroczysty. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na próbce koloru powoduje ustawienie go jako koloru pierwszoplanowego. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na próbce koloru powoduje ustawienie go jako koloru tła. Narzędzie wybierania koloru pozwala na pobranie koloru z obrazkaThe Color Palette shows a selection of colors for you to choose from. The translucent pyramid represents the transparent color. Left-click on a color to set the foreground color and right-click on a color to set the background color. You can also drag and drop any opaque color into the Color Tablet squares. To edit a color in the Color Tablet or Palette, double-click on it. The Color Picker tool allows you to select a color from the image
W palecie kolorów komputerowych PANTONE REFLEX BLUE odpowiada kolorowi RGB:‧/‧/‧ (w systemie szesnastkowym (hexadecimal): ‧), a PANTONE YELLOW odpowiada kolorowi RGB:‧/‧/‧ (w systemie szesnastkowym (hexadecimal): FFCCIn the web-palette PANTONE REFLEX BLUE corresponds to colour RGB:‧/‧/‧ (hexadecimal: ‧) and PANTONE YELLOW to colour RGB:‧/‧/‧ (hexadecimal: FFCC
Paleta kolorów KDE " % ‧ " została zmieniona. Ponowne otwarcie spowoduje utratę zmian. Czy jesteś pewien?The KDE color palette " %‧ " has been modified. Reloading will lose all changes. Are you sure?
Paleta kolorów " % ‧ " została zmieniona. Ponowne otwarcie spowoduje utratę niezapisanych zmian. Czy jesteś pewien?The color palette " %‧ " has been modified. Reloading will lose all changes since you last saved it. Are you sure?
Paleta kolorów o nazwie " % ‧ " już istnieje. Zastąpić ją?A color palette called " %‧ " already exists. Do you want to overwrite it?
Domyślna paleta kolorów została zmieniona. Czy zapisać ją do pliku?The default color palette has been modified. Do you want to save it to a file?
Paleta kolorów KDE " % ‧ " została zmieniona. Czy zapisać ją do pliku?The KDE color palette " %‧ " has been modified. Do you want to save it to a file?
W palecie kolorów komputerowych PANTONE REFLEX BLUE odpowiada kolorowi RGB: ‧/‧/‧ (w systemie szesnastkowym (hexadecimal): ‧), a PANTONE YELLOW odpowiada kolorowi RGB: ‧/‧/‧ (w systemie szesnastkowym (hexadecimal): FFCCPANTONE REFLEX BLUE corresponds in the web-palette colour RGB: ‧/‧/‧ (hexadecimal: ‧) and PANTONE YELLOW corresponds in the web-palette colour RGB: ‧/‧/‧ (hexadecimal: FFCC
Nie można zapisać palety kolorów jako " % ‧ "Could not save color palette as " %‧ "
Nie można otworzyć palety kolorów " % ‧ "-nieobsługiwany format. Plik może być uszkodzonyCould not open color palette " %‧ "-unsupported format. The file may be corrupt
Poziomy szarości Zmień bieżącą ikonę w wykorzystującą jedynie poziomy szarości. (Ostrzeżenie: wynik najpewniej będzie zawierał kolory spoza palety kolorów ikonGray scale Gray scale the current icon. (Warning: The result is likely to contain colors not in the icon palette
Pasek narzędzi koloru dzieli się na ‧ obszary: Podglądu kolorów, Palety kolorów i Podobieństwa kolorówThe Color Box has ‧ main sections: the Color Tablet, the Color Palette and the Color Similarity Selector
Zapisz paletę kolorów jakoSave Color Palette As
Definiuje domyślny kolor tła oraz paletę kolorów dla aplikacji (względem tego koloru obliczane są kolory cieniowaniaSets the default background color and an application palette (light and dark shades are calculated
Kolory systemowe Można tu wybrać kolory z palety ikon KDESystem colors Here you can select colors from the KDE icon palette
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5190 zdań frazy paleta kolorów.Znalezione w 3,933 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.