Tłumaczenia na język angielski:

 • toe     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  part of a shoe or sock covering the toe
   
  part of a shoe or sock covering the toe

Pozostałe znaczenia:

 
czasem patrzysz przez nie
 
kciuki lub wskazujące
 
nie wkładaj ich między drzwi
 
szaleją na klawiaturze
 
Patrzeć przez ..., czyli z pobłażliwością
 
patrzy przez nie pobłażliwy
 
Patrzeć przez ..., czyli udawać, że się czegoś nie zauważa
 
... lizać, czyli coś bardzo smacznego
 
Lizać, o czymś wyjątkowo smacznym
 
na klawiaturze
 
pot. część buta, skarpetki okrywająca palce stopy
 
Palacz miewa żółte
 
przesłaniają widok tolerancyjnemu?
 
U ręki lub nogi
 
Biegają po klawiaturze
 
ukryte w rękawiczce

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (23)

mały palec
little finger; pinky
odcisk palca
dactylogram; fingerprint; finger print; finger-mark
odciski palców
fingerprints
palcem nie kiwnąć
not lift a finger
palec
; middle finger; finger; toe; digit
palec mały
pinkie; little finger; pinky
palec serdeczny
ring-man; third finger; physic finger; medical finger; digit IV; fourth finger; leech-finger; wedding finger; fourth digit; gold-finger; marriage finger; medicinable finger; medicinal finger; physical finger; physician finger; ring finger
palec środkowy
middel finger; long finger; middle finger; tall finger; fuck finger; tall man
palec u nogi
finger; digit; toe
palec wskazujący
first finger; teacher; arrow-finger; demonstrator; index; insignitor; lickpot; pointer; pointer finger; pointling; showing finger; trigger finger; index finger; forefinger
serdeczny palec
ring finger
zimny palec
cold finger
znać jak swoje pięć palców
to know something like the palm of the hand

Przykładowe zdania z "palce", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przeszkadzało mi, ale on działał palcami
en Do not bother me, and what to with your fingers much less
pl Jak możemy prosić Stany Zjednoczone, aby swoją polityką nie zagrażały pokojowi w Europie, skoro patrzymy przez palce, jak Rosjanie jawnie popierają irański reżim?
en How can we ask the US not to jeopardise peace in Europe through its policy, while we make allowances for the Russians' more than obvious support for the Iranian regime?
pl Próbowałam uszczypnąć cię w palec u nogi
en And then I tried to pinch your toe
pl Afrodyta Wenus dotyka ich serc opuszkiem palca
en Aphrodite Venus touches their hearts with her fingertips
pl W przeciwnym razie, będę zmuszony obciąć palec, tobie i każdemu z twoich kolegów... za każdy dzień zwłoki
en therwise I will take a finger off each of you and your friends ' hands for every day that passes without payment
pl Nad polityką, która będzie zabijała jakiekolwiek rozsądne działania ekonomiczne, bo politycy dzisiaj na poziomie rządów krajowych i - słyszymy to - dla celów populistycznych bardzo lubią pokazywać palcem na Europę i mówić, że to na Europie trzeba oszczędzać, i mówić, że to Europa jako rozwiązanie jest złem, bo to ich w jakimś stopniu uwalnia od odpowiedzialności wobec własnych wyborców.
en Over that political mindset which would stifle any sound economic action, because today, politicians at national level and - as we hear - for populist considerations, really like to point their finger at Europe. They say that we need to cut down on Europe and that Europe is not the solution, as this, to some extent, gets them off the hook in the eyes of their voters.
pl Asocjacje cech dermatoglificznych palców rąk.
en Interdependences of dermatoglyphic features of fingers.
pl Ustanowienie systemu Eurodac do porównywania odcisków palców (przekształcenie) ***I
en Establishment of Eurodac for the comparison of fingerprints (recast) ***I
pl Jestem pewien, że znajdziemy to czym rozwalił jej palce tu na łodzi
en I didn' t think you would.[ Man, Slow ]
pl Dlatego też, chociaż główna krytyka w związku z wprowadzeniem Europejskiego Dnia przeciwko Karze Śmierci spada na Polskę, to w pełni zgadzam się i popieram pogląd posła Schulze i pani poseł Frassoni i Morgantini, że należałoby wskazać palcem także i na te kraje.
en Therefore, even though today the main criticism regarding the introduction of a European day against the death penalty has been levelled at Poland, I fully agree with and support the view of Mr Schulze, Mrs Frassoni and Mrs Morgantini that the finger should also be pointed at those countries.
pl Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska
en Accidental injection/self injection may result in severe pain and swelling, particularly if injected into a joint or finger, and in rare cases could result in the loss of the affected finger if prompt medical attention is not given
pl Żadnych odcisków palców...Żadnych kul w głowie, żadnych niedopałków
en There are no fingernails missing... no bullets to the back of the head, no cigarette burns
pl To jego palce
en Those are his dead fingers
pl Polóz tutaj palec
en Put your finger on it
pl Fotografie i odciski palców wykorzystywane są jedynie w celu potwierdzenia tożsamości osoby, która została znaleziona w trakcie wyszukiwania w SIS ‧ według danych alfanumerycznych
en Photographs and fingerprints shall only be used to confirm the identity of a person who has been found as a result of an alphanumeric search made in the SIS II
pl Dlaczego wskazujemy palcem - zresztą całkiem słusznie - na te kraje, w których jest kara śmierci, skoro my także mamy karę śmierci w UE, w której ponad milion dzieci zostaje zamordowanych przez narodzeniem?
en Why do we point a finger - quite rightly - at those countries which have the death sentence when we also have a death sentence in the EU, with over one million children in the EU being murdered before they can be born?
pl Stworzenie bazy danych odcisków palców dzieci romskich jest sprzeczne z podstawową zasadą UE dotyczącą niedyskryminacji, równości w obliczu prawa i ochrony mniejszości.
en The creation of a database of fingerprints of Roma children runs counter to the EU's fundamental principles of non-discrimination, equality before the law and protection of minorities.
pl Jeżeli do przedstawienia całej dłoni wykorzystane są dwa obrazy, to dolny obraz obejmuje dłoń od nadgarstka do górnej części między palcami (trzeciego stawu palca) i obszaru kłębu kciuka i poniżej
en If two images are used to represent the full palm, the lower image shall extend from the wrist bracelet to the top of the interdigital area (third finger joint) and shall include the thenar, and hypothenar areas of the palm
pl Myślę, że jest duża szansa, że pewnego dnia znajdą mnie na brzegu bez zębów i odcisków palców, ale nigdy nie zostanę zwolniony
en I mean, there' s a pretty good chance one day I' il wash up on shore with no fingerprints or teeth, but I won' t be fired
pl Przynajmniej w sprawie Rüffert władza w Berlinie i Dolnej Saksonii nie wskazały tak po prostu palcem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
en At least in the Rüffert case, the rulers in Berlin and Lower Saxony do not simply point the finger at the European Court of Justice.
pl Chłopcy sprawdzają grupę krwi i szukają odcisków palców
en The boys now are checking the blood types and for fingerprints
pl Powiedziałam, że znalazłam odciski palców
en I said that I found a matching set of prints
pl Jeżeli można pobrać odciski palców w liczbie mniejszej niż dziesięć, to należy pobrać ich tyle, ile jest możliwe
en If the fingerprinting of less than ‧ fingers is possible, the respective number of fingerprints shall be taken
pl Najbardziej boję się tego, że zostanę sam jak palec
en My name is Lance clayton.My biggest fear in life is that I' m going to end up all alone
pl Jeśli chodzi o paszporty i odciski palców dzieci, to bez wątpienia dzieci potrzebują własnych paszportów, wyposażonych w identyfikatory biometryczne, które przyczynią się do zapobiegania porwaniom, pornografii dziecięcej i procederowi handlu dziećmi.
en In the case of children's passports and fingerprints, obviously children need their own passports with biometric identifiers in an effort to prevent abductions, child pornography and trafficking in children.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2821 zdań frazy palce.Znalezione w 1,636 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.