Tłumaczenia na język angielski:

 • toe     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  part of a shoe or sock covering the toe
   
  part of a shoe or sock covering the toe

Pozostałe znaczenia:

 
czasem patrzysz przez nie
 
kciuki lub wskazujące
 
nie wkładaj ich między drzwi
 
szaleją na klawiaturze
 
Patrzeć przez ..., czyli z pobłażliwością
 
patrzy przez nie pobłażliwy
 
Patrzeć przez ..., czyli udawać, że się czegoś nie zauważa
 
... lizać, czyli coś bardzo smacznego
 
Lizać, o czymś wyjątkowo smacznym
 
na klawiaturze
 
pot. część buta, skarpetki okrywająca palce stopy
 
Palacz miewa żółte
 
przesłaniają widok tolerancyjnemu?
 
U ręki lub nogi
 
Biegają po klawiaturze
 
ukryte w rękawiczce

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (23)

mały palec
little finger; pinky
odcisk palca
dactylogram; fingerprint; finger print; finger-mark
odciski palców
fingerprints
palcem nie kiwnąć
not lift a finger
palec
; middle finger; finger; toe; digit
palec mały
pinkie; pinky; little finger
palec serdeczny
ring-man; third finger; physic finger; medical finger; digit IV; fourth finger; fourth digit; leech-finger; wedding finger; gold-finger; marriage finger; medicinable finger; medicinal finger; physical finger; physician finger; ring finger
palec środkowy
middel finger; long finger; tall finger; fuck finger; tall man; middle finger
palec u nogi
finger; digit; toe
palec wskazujący
first finger; teacher; arrow-finger; demonstrator; index; insignitor; lickpot; pointer; pointer finger; pointling; showing finger; trigger finger; index finger; forefinger
serdeczny palec
ring finger
zimny palec
cold finger
znać jak swoje pięć palców
to know something like the palm of the hand

Przykładowe zdania z "palce", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nawet, jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną a nawet utratę palca
en Even if small amounts have been injected, accidental injection with this product can cause intense swelling, which may, for example, result in ischaemic necrosis and even the loss of a digit
pl Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi tak, by między gałką oczną a powieką utworzyła się „ kieszonka ”
en Pull down your eyelid with a clean finger, until there is a pocket between the eyelid and your eye
pl Słuchaj, tylko... porusz palcem, jeśli mnie słyszysz
en Listen, just move one of your fingers if you can hear me, okay?
pl Wiesz, James...Chcę, żebyś wiedział, że gdyby został z ciebie... uśmiech i twój mały palec... i tak byłbyś pełniejszym mężczyzną, niż ktokolwiek inny
en You know, James...... I just want you to know that if all that was left of you...... was your smile and your little finger...... you' d still be more of a man than anyone I' ve ever met
pl W przypadku gdy wykorzystanie odcisków palców danej osoby nie jest możliwe lub wyszukiwanie za pomocą odcisków palców nie przyniesie rezultatu, wyszukiwanie przeprowadza się według danych, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. a) lub c); wyszukiwanie to można prowadzić jednocześnie według danych określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. b
en Where the fingerprints of that person cannot be used or the search with the fingerprints fails, the search shall be carried out with the data referred to in Article ‧(a) and/or (c); this search may be carried out in combination with the data referred to in Article ‧(b
pl Uświadomiłam sobie, że z tobą życie przelatuje mi między palcami
en I realize that with you, my life is passing me by
pl Więc mamy listę zaginionych diamentów, broni bez odcisków palców...... Pusta aktówka i wybuch, który zniszczył większość dowodów
en So we have a list of missing diamonds, guns without fingerprints...... an empty briefcase and an explosion that destroyed most of the evidence
pl Jedyną osobą, która jest szczęśliwa z siedzeni na tyłku i przebierania palcami, jesteś Ty!
en Jackson' s tired, his mother is
pl Trzymając wstrzykiwacz pionowo z igłą skierowaną ku górze delikatnie uderzając palcem w pojemnik z insuliną tak, aby wszystkie pęcherzyki powietrza przesunęły się w kierunku igły
en While holding the pen with the needle pointing upwards, the insulin reservoir should be tapped gently with the finger so that any air bubbles rise up towards the needle
pl Tamagi, obetnij swój palec
en Tamagi, cut off your finger
pl Dotykałam twojego wielkiego palca
en I touch your big toe
pl Fotografie i odciski palców wykorzystywane są jedynie w celu potwierdzenia tożsamości osoby, która została znaleziona w trakcie wyszukiwania w SIS ‧ według danych alfanumerycznych
en Photographs and fingerprints shall only be used to confirm the identity of a person who has been found as a result of an alphanumeric search made in the SIS II
pl nie można złożyć odcisków palców z przyczyn faktycznych
en the fingerprints cannot factually be provided
pl Aha, potarłeś palce
en You felt the fingers
pl Ta pułapka na palce to był przecież główna atrakcja na jego ‧. urodzinach
en That finger trap was a party favor at his ‧th birthday
pl - Dlaczego jej pani nie przyprowadziła? - podjęła półgłosem. - Ćśś! - szepnęła Emma, wskazując palcem aptekarza.
en < Why didn’t you bring her? > she went on in a low voice. < Hush! hush! > said Emma, pointing with her finger to the druggist.
pl – Trzech ludzi… To było tak. jakby wodząc palcami po gołym murze natrafił nagle może nie na szczelinę, ale przynajmniej na chropowatość, której staranni murarze nie wygładzili.
en < Three men... > It was as though suddenly, fingering that bare wall, his fingers had encountered, not so much a crack perhaps, but at least a roughness that had not been smoothed away by the careful builders.
pl Z wyjątkiem Bernie Sankowitza- On stracił jego wielki palec, ale, który jest zaledwie dodatek
en Except Bernie Sankowitz- He lost his big toe, but that' s barely an appendage
pl Przygotowała termos gorącej zupy cebulowej, pół zimnego kurczaka, którego mieli zjeść palcami, trochę ciasteczek z rodzynkami, kość baranią dla Bullera i drugi termos, pełen kawy.
en She had prepared a thermos of hot onion soup, half a cold chicken to be dismembered in the fingers, some rock buns, a mutton bone for Buller, and a second thermos of coffee.
pl Przypadkowe wstrzyknięcie lub wstrzyknięcie szczepionki samemu sobie może powodować znaczny ból oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca
en Accidental injection or self-injection could cause severe pain and swelling, particularly if the vaccine is injected into a joint or finger
pl Jednocześnie patrzymy przez palce na tych, których nie można niepokoić osiąganiem celów na czas lub podejmowaniem wspólnych decyzji.
en At the same time, we are looking through our fingers at those who cannot be bothered to achieve the objectives in time or to make any joint decisions.
pl Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska
en Accidental injection/self injection may result in severe pain and swelling, particularly if injected into a joint or finger, and in rare cases could result in the loss of the affected finger if prompt medical attention is not given
pl Daj mi palec!
en Give me your toe!
pl Mieliby niezłą zabawę, jedząc dżem z palca Frenssena
en They' d have good fun feeding on Frenssen' s toe jam
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2821 zdań frazy palce.Znalezione w 2,599 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.