Tłumaczenia na język angielski:

  • bladder     
    (noun   )
  • urinary bladder   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

Przykładowe zdania z "pęcherz moczowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl U psów i małp, którym podawano lek przez okres do ‧ miesięcy, nie obserwowano przerostu ściany pęcherza moczowego
en Hyperplasia of the urinary bladder was not seen in dogs or monkeys treated for up to ‧ months
pl Infekcja pęcherza moczowego
en It' s a urinary tract infection
pl Nowotwory złośliwe występowały w gruczołach napletka u samców i w gruczołach łechtaczki u samic obu gatunków i w gruczole tarczowym u samców szczurów oraz w wątrobie, pęcherzu moczowym, węzłach chłonnych i w tkance podskórnej u samic
en Malignant tumours occurred in the preputial gland of males and the clitoral gland of females of both species, and in rats in the thyroid gland of males and the liver, urinary bladder, lymph nodes and the subcutis of females
pl Należy wykonać ogólne badanie moczu, oznaczenie mocznika i kreatyniny w surowicy krwi oraz badanie ultrasonograficzne pęcherza moczowego i nerek
en Evaluation may consist of urinalysis, serum BUN and creatinine, and ultrasound of the bladder and kidneys
pl Ocena mastocytów w biopsjach pęcherza moczowego
en Evaluation of mast cells in bladder biopsy
pl U szczurów otrzymujących pioglitazon przez okres do ‧ lat obserwowano zwiększoną częstość występowania przerostu nabłonka pęcherza moczowego (u samców i samic) i nowotworów wywodzących się z nabłonka pęcherza moczowego (u samców
en An increased incidence of hyperplasia (males and females) and tumours (males) of the urinary bladder epithelium was apparent in rats treated with pioglitazone for up to ‧ years
pl Narządami docelowymi dla zmian nowotworowych były nerki, pęcherz moczowy, cewka moczowa, gruczoł napletkowy i łechtaczkowy, jelito cienkie, przytarczyce, nadnercza oraz dno żołądka
en Target organs for neoplastic changes were the kidneys, urinary bladder, urethra, preputial and clitoral gland, small intestine, parathyroid glands, adrenal glands and non-glandular stomach
pl Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu
en reaction Alopecia Musculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levels
pl Jednak po wnikliwej dyskusji CHMP uznał, że leczenie ciprofloksacyną nadal stanowi przydatną opcję terapeutyczną w przypadku niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego
en However, after extensive discussions, the CHMP considered that ciprofloxacin still remains a useful therapeutic option in uncomplicated cystitis
pl Po długiej dyskusji uzyskano porozumienie w kwestii wprowadzenia stwierdzeń zapobiegawczych dotyczących ograniczenia zaleceń do stosowania schematu leczenia dawką jednorazową w porównaniu ze schematem ‧-dniowym oraz ograniczenia możliwości stosowania tej opcji do niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego u kobiet w wieku przedmenopauzalnym
en After a long discussion, an agreement was achieved to using precautionary statements for downgrading the recommendation of the single dose regimen as compared to the ‧-day regimen and by restricting this possible option to uncomplicated cystitis in pre-menopausal women
pl Podawanie Cardoreg ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego powoduje znamienną poprawę hydrodynamiki moczu i objawów w wyniku selektywnej blokady receptorów alfa-adrenergicznych w zrębie mięśniowym gruczołu krokowego, torebce i szyi pęcherza moczowego
en Administration of Cardoreg ‧ mg prolonged release tablets and associated names to patients with prostatic hyperplasia results in a significant improvement in urodynamics and symptoms as a result of a selective blockade of alpha-adrenoceptors located in the prostatic muscular stroma, capsule and bladder neck
pl karkowym, środkowo-piersiowym i lędźwiowym), przysadka, tarczyca, przytarczyczka, grasica, przełyk, gruczoły ślinowe, żołądek, małe i duże jelita (włączając plamy Peyera), wątroba, trzustka, nerki, nadnercza, śledziona, serce, tchawica i płuca (zabezpieczone przez inflację utrwaloną, a następnie zanurzoną), aorta, gonady, macica, dodatkowe organy płciowe, żeńskie gruczoły sutkowe, prostata, pęcherz moczowy, pęcherzyk żółciowy (mysz), węzły limfatyczne (najlepiej jeden węzeł pokrywający drogę podawania i drugi odległy od drogi podawania, aby objąć działania na układ), nerw peryferyjny (kulszowy lub piszczelowy) zalecany w dużej bliskości od mięśnia, fragment kości szpikowej (i/lub świeża kość z zassanym szpikiem), skóra i oczy (jeśli zaobserwowano zmiany podczas badań oftalmologicznych
en cervical, mid-thoracic and lumbar), pituitary, eyes, thyroid, parathyroid, thymus, oesophagus, salivary glands, stomach, small and large intestines (including Peyer
pl Zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie układu moczowego, w tym zapalenie pęcherza
en Blood and lymphatic system disorders
pl Rola kinazy Akt w progresji nowotworowej raka pęcherza moczowego
en The role of Akt kinase in bladder cancer tumorogenesis.
pl Wartości obliczono przy założeniu, że opróżnianie pęcherza moczowego następowało co ‧, ‧ godziny oraz że zastosowano odpowiednie zablokowanie gruczołu tarczowego (wiadomo, że jod ‧ jest źródłem emisji elektronów Augera
en The values are calculated assuming urinary bladder emptying at ‧-hour intervals and appropriate thyroid blocking (Iodine-‧ is a known Auger electron emitter
pl Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego wyzwaniem dla współczesnego pielęgniarstwa.
en Interstitial cystitis - A challenge for contemporary nursing
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem po cystektomii metodą Brickera z powodu raka pęcherza moczowego.
en Nursing care of patients after cystectomy by Bricker, caused by bladder cancer
pl Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosa
en Staphylococcal bacteraemia Tuberculosis Bronchopneumonia Herpes ophthalmicus Beta haemolytic streptococcal infection Candidiasis Genital candidiasis Urinary tract infection Cystitis Body tinea Nasopharyngitis Rhinitis
pl Istotne statystycznie zwiększenie częstości występowania nowotworów pęcherza moczowego, było spowodowane głównie zwiększeniem częstości nowotworów u myszy, co było specyficzne dla tego gatunku zwierząt
en The elevated bladder tumour incidence, which was statistically significant, was primarily due to the increased incidence of a tumour considered unique to mice
pl krwotoki wybroczynowe i siniakowe, szczególnie w węzłach chłonnych, nerkach, śledzionie (która jest powiększona i ciemna, szczególnie gdy wystąpią formy ostre) oraz pęcherzu moczowym, a także owrzodzenie pęcherzyka żółciowego
en petechial and ecchymotic haemorrhages, especially in the lymph nodes, kidneys, spleen (which is enlarged and dark, particularly in the acute forms) and urinary bladder and ulcerations on the gall bladder
pl Karcynogeneza, mutageneza, zaburzenie płodności U samców szczurów stwierdzono statystycznie znaczące zwiększenie częstości występowania nowotworów pęcherza moczowego (brodawczak lub rak z komórek nabłonka przejściowego) jedynie z towarzyszącymi złogami ksantyny w grupie otrzymującej duże dawki, odpowiadające około ‧-krotności ekspozycji u ludzi
en Carcinogenesis, mutagenesis, impairment of fertility In male rats, a statistically significant increase in urinary bladder tumours (transitional cell papilloma and carcinoma) was found only in association with xanthine calculi in the high dose group, at approximately ‧ times human exposure
pl Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu
en Musculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levels
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1038 zdań frazy pęcherz moczowy.Znalezione w 1,323 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.