Tłumaczenia na język angielski:

  • bladder     
    (noun   )
  • urinary bladder   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

choroby pęcherza moczowegobladder diseases
kamica pęcherza moczowegourolithiasis
zapalenie pęcherza moczowegocystitis

Przykładowe zdania z "pęcherz moczowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Receptory estrogenowe znajdują się w zwieraczu cewki moczowej, gdzie estrogeny wywołują pełną odpowiedź, poprawiając w ten sposób zamknięcie cewki moczowej i gromadzenie moczu w pęcherzuOestrogen receptors can be found in the urethral sphincter, where oestrogens induce a full response, this way improving urethral closure and bladder storage
Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosaStaphylococcal bacteraemia Tuberculosis Bronchopneumonia Herpes ophthalmicus Beta haemolytic streptococcal infection Candidiasis Genital candidiasis Urinary tract infection Cystitis Body tinea Nasopharyngitis Rhinitis
Powikłane zapalenie pęcherza moczowego, niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerekComplicated cystitis, Uncomplicated pyelonephritis
Proces pielęgnowania pacjenta z nowotworem pęcherza moczowego – studium przypadkuThe process of nursing a patient with bladder cancer - cace study
Prowadzi to do wzrostu pojemności pęcherza moczowego oraz do zmian sposobu, w jaki mięśnie pęcherza moczowego kurczą się wraz z napełnianiem pęcherzaThis leads to an increase in the capacity of the bladder, and to changes in the way the bladder muscles contract as the bladder fills up
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczuMusculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levels
Nowotwory złośliwe występowały w gruczołach napletka u samców i w gruczołach łechtaczki u samic obu gatunków i w gruczole tarczowym u samców szczurów oraz w wątrobie, pęcherzu moczowym, węzłach chłonnych i w tkance podskórnej u samicMalignant tumours occurred in the preputial gland of males and the clitoral gland of females of both species, and in rats in the thyroid gland of males and the liver, urinary bladder, lymph nodes and the subcutis of females
Diagnostyka obrazowa pęcherza moczowegoDiagnostic imaging of the urinary bladder
U psów i małp, którym podawano lek przez okres do ‧ miesięcy, nie obserwowano przerostu ściany pęcherza moczowegoHyperplasia of the urinary bladder was not seen in dogs or monkeys treated for up to ‧ months
narządy układu moczowego, z wyjątkiem nerek i pęcherzaurinary organs, except the kidneys and the bladder
punkcikowate wybroczyny oraz wylewy krwotoczne, w szczególności w węzłach chłonnych, nerkach, śledzionie, pęcherzu moczowym i krtanipetechial and ecchymotic haemorrhages, especially in lymph nodes, kidneys, spleen, bladder and larynx
Wartości obliczono przy założeniu, że opróżnianie pęcherza moczowego następowało co ‧, ‧ godziny oraz że zastosowano odpowiednie zablokowanie gruczołu tarczowego (wiadomo, że jod ‧ jest źródłem emisji elektronów AugeraThe values are calculated assuming urinary bladder emptying at ‧-hour intervals and appropriate thyroid blocking (Iodine-‧ is a known Auger electron emitter
Wskazaniami do stosowania leku są: zapalenie ucha, zatok i gardła zakażenia dróg oddechowych, takie jak zapalenie oskrzeli zakażenia pęcherza moczowego zakażenia skóry i tkanki podskórnej (takie jak czyraki, liszajec-zakażenie na powierzchni skóry) niektóre zakażenia rzeżączkowe (choroba przenoszona drogą płciową) wczesna faza choroby z Lyme (boreliozy, spowodowanej ukąszeniem kleszczy) i zapobieganie jej późnym powikłaniom u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej ‧ latCefuroxime axetil can be used to treat: ear, sinus and throat infections chest infections such as bronchitis infections of the bladder infections in the skin and the layers just under the skin (such as furuncles, impetigo-an infection on the surface of the skin) early Lyme disease (from a tick bite) and to prevent late complications in adults and children above the age of
Częste działania niepożądane: zaburzenia dróg moczowych (takie jak zakażenia pęcherzaCommon adverse events: urinary tract disorders (such as bladder infections, irregular urination
Niezbyt częste działania niepożądane (dotyczą mniej niż ‧ pacjenta na ‧) Uczucie zmęczenia, przypadkowy uraz, obrzęk twarzy, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zwiekszenie aktywności enzymów wątrobowych, obrzęk, zawroty głowy, zaburzenia snu, senność, zaburzenia rozumowania, katar (nieżyt nosa), kaszel, duszności, suchość skóry, swędzenie, wysypka, pocenie się, zaburzenia widzenia w tym zamazane widzenie, zaburzenia smaku, zaburzenia lub zakażenia nerek i dróg moczowych, impotencja, upławy i świąd pochwy, ból pęcherza, niezdolność opróżnienia pęcherzaUncommon side effects (affecting less than ‧ in every ‧ patients) Fatigue, accidental injury, facial swelling, high blood pressure, diarrhoea, flatulence, inflammation of the mucous membrane of the mouth, increased liver enzymes, swelling, dizziness, sleep disturbance, drowsiness, abnormal thinking, runny nose (rhinitis), cough, shortness of breath, dry skin, itching, rash, sweating, visual disturbance including blurred vision, taste disturbance, urinary tract disorder or infection, impotence, discharge and itching in the vagina, bladder pain, inability to empty your bladder
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczureaction Alopecia Musculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levels
Występowanie gruczolaka/raka nerek, brodawczaka pęcherza moczowego i cewki moczowej, gruczolakoraka jelita cienkiego, gruczolaków przytarczyc, łagodnych i złośliwych guzów części rdzennej nadnerczy oraz brodawczaków/raków dna żołądka odnotowano po dawce ‧ mg/kg mc./dobę, co stanowiło odpowiednio około ‧, ‧ lub ‧ krotność dobowej ekspozycji na lek u ludzi (na podstawie AUC) po podaniu dawki ‧ mg/dobę lub ‧ mg/dobę oraz ‧, ‧-krotność dobowej ekspozycji na lek u dzieci (na podstawie AUC) po podaniu dawki ‧ mg/m‧ pc./dobęThe renal adenoma/carcinoma, the urinary bladder and urethra papilloma, the small intestine adenocarcinomas, the parathyroid glands adenomas, the benign and malignant medullary tumours of the adrenal glands and the non-glandular stomach papillomas/carcinomas were noted at ‧ mg/kg/day, representing approximately ‧ or ‧ times the human daily exposure (based on AUC) at ‧ mg/day or ‧ mg/day, respectively, and ‧ times the daily exposure in children (based on AUC) at ‧ mg/m‧/day
Ambulatoryjna opieka pielęgniarska nad pacjentem z rozpoznanym rakiem pęcherza moczowego.Ambulant nursing care over patient with recognized cancer of urinary blister.
W badaniach na szczurach, którym przez ‧ tygodni podawano wielokrotną dawkę, obserwowano wakuolizację nabłonka miedniczek nerkowych oraz wakuolizację i pogrubienie (hiperplazję) nabłonka pęcherza moczowegoIn repeat dose studies
Należy wykonać ogólne badanie moczu, oznaczenie mocznika i kreatyniny w surowicy krwi oraz badanie ultrasonograficzne pęcherza moczowego i nerekEvaluation may consist of urinalysis, serum BUN and creatinine, and ultrasound of the bladder and kidneys
Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego wyzwaniem dla współczesnego pielęgniarstwa.Interstitial cystitis - A challenge for contemporary nursing
Zakażenia układu moczowego, w tym zapalenie pęcherza moczowegoUrinary tract infection including cystitis
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1038 zdań frazy pęcherz moczowy.Znalezione w 1,079 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.