Tłumaczenia na język angielski:

  • urinary bladder   
    (Noun  ) (noun   )
  • bladder     
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

choroby pęcherza moczowego
bladder diseases; pyelitis; urinary tract diseases; urethral obstruction; urologic diseases
kamica pęcherza moczowego
urolithiasis; urinary calculi

Przykładowe zdania z "pęcherz moczowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dawkowanie w leczeniu niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego CHMP poprosił wnioskodawcę/podmiot odpowiedzialny o przedstawienie gwarancji, że schemat leczenia dawką w wysokości ‧ mg ‧xdz. przez ‧ dni (przyjęty obecnie w niektórych krajach UE) jest odpowiedni w przypadku niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego u młodych kobiet w odniesieniu do wyliczeń epidemiologicznych dotyczących bakterii potencjalnie patogennych oraz do odpowiedzi na leczenie w porównaniu z proponowaną dawką w wysokości ‧ mg – ‧ mg ‧xdz
en Posology for the treatment of uncomplicated cystitis The CHMP asked the applicant/MAH to provide reassurance that a ‧ mg BID dose for ‧ days (currently validated in some EU countries) is adequate for treating uncomplicated cystitis in young women with regards to the epidemiological figure pertaining to the bacteria potentially involved and with regards to the treatment response as compared to the proposed higher dose of ‧ mg-‧ mg BID
pl Automatyzm pęcherza moczowego po urazie rdzenia kręgowego.
en Automatism of the bladder after spinal cord injury.
pl nerki i przyległe węzły chłonne (Lnn. renales) oraz pęcherz moczowy
en THE KIDNEYS AND THEIR LYMPH NODES (LNN. RENALES) AND THE BLADDER
pl Zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie układu moczowego, w tym zapalenie pęcherza
en Blood and lymphatic system disorders
pl Diagnostyka obrazowa pęcherza moczowego
en Diagnostic imaging of the urinary bladder
pl narządy układu moczowego, z wyjątkiem nerek i pęcherza
en urinary organs, except the kidneys and the bladder
pl Kiedy stosuje się Emselex Emselex należy do grupy leków zwiotczających mięśnie pęcherza moczowego
en What Emselex can be used for Emselex belongs to a class of medicines which relax the muscles of the bladder
pl Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosa
en Staphylococcal bacteraemia Tuberculosis Bronchopneumonia Herpes ophthalmicus Beta haemolytic streptococcal infection Candidiasis Genital candidiasis Urinary tract infection Cystitis Body tinea
pl Cystoskopia elektroresekcja przezcewkowa jako znaczące metody w diagnostyce i leczeniu nowotworów pęcherza moczowego
en cystoscopy and transurethral resection as a significant method in the diagnosis and treatment of urinary bladder cancer
pl Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu
en Musculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levels
pl zaburzenie czynności nerek niewydolność nerek, ostra niewydolność nerek, skąpomocz, martwica kanalików nerkowych, toksyczna nefropatia, nieprawidłowe wyniki badania moczu, zaburzenia pęcherza i cewki moczowej
en renal impairment renal failure, renal failure acute, oliguria, renal tubular necrosis, nephropathy toxic, urinary abnormalities, bladder and urethral symptoms
pl W celu zminimalizowania narażenia na promieniowanie należy zalecać częste opróżnianie pęcherza moczowego po podaniu dawki
en Frequent bladder emptying should be encouraged after dosing to minimise radiation exposure
pl Ocena mastocytów w biopsjach pęcherza moczowego
en Evaluation of mast cells in bladder biopsy
pl Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z bliznowaciejącymi wrzodami żołądka, zwężeniem odźwiernikowo-dwunastniczym, i zwężeniem szyi pęcherza moczowego
en Use with caution in patients with stenosing peptic ulcer, pyloroduodenal obstruction, and obstruction of the vesical cervix
pl Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu
en reaction Alopecia Musculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levels
pl "Model opieki nad pacjentem z rakiem pęcherza moczowego po zabiegu cystektomii"
en "A model for the care of a patient with cancer of the bladder after a CYSTEK-TOMY
pl U szczurów, po podaniu dawki ≥ ‧ mg/kg przez ‧ tygodni, obserwowano rozrost przejściowego nabłonka brodawek nerkowych i pęcherza moczowego, bez zmian wskaźników w surowicy i moczu
en In rats, hyperplasia of the transitional epithelium in the renal papilla and in the urinary bladder was observed at doses ‧ mg/kg in the ‧-week study, without changes in serum or urinary parameters
pl Infekcja pęcherza moczowego
en It' s a urinary tract infection
pl Częste działania niepożądane: zaburzenia dróg moczowych (takie jak zakażenia pęcherza
en Common adverse events: urinary tract disorders (such as bladder infections, irregular urination
pl W celu zmniejszenia napromieniowania ścian pęcherza moczowego należy stosować właściwe nawodnienie tak, by w ciągu pierwszych kilku godzin po badaniu pacjent oddawał często mocz
en To minimise the dose of radiation absorbed by the bladder, adequate hydration should be encouraged to permit frequent voiding during the first few hours after injection
pl Bromowodorek daryfenacyny osłabia aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego
en Darifenacin hydrobromide is a substance which reduces the activity of an overactive bladder
pl Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu
en Musculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levels
pl Szczególnie u palaczy, którzy zaczną palić przed ukończeniem ‧ roku życia może się rozwinąć: rak płuc, rak krtani, rak jamy ustnej, rak przełyku, rak pęcherza moczowego, rak trzustki i inne choroby podobne do raka
en Especially smokers who start smoking before the age of ‧ are more likely to developlung cancer, laryngeal cancer, oral cancer, esophageal cancer, bladder cancer, pancreatic carcinoma and other cancer like diseases
pl Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku w następujących grupach pacjentów: • Pacjenci przyjmujących glikozydy naparstnicy • Pacjenci, u których występują zaburzenia rytmu serca • Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym • Pacjenci po zawale mięśnia sercowego, z cukrzycą, zwężeniem szyi pęcherza moczowego, lub skurczem oskrzeli w wywiadzie
en Caution should be exercised in the following patient groups: Patients receiving digitalis Patients with cardiac arrhythmias Patients with hypertension Patients with a history of myocardial infarction, diabetes mellitus, bladder neck obstruction, or positive anamnesis of bronchospasm
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1038 zdań frazy pęcherz moczowy.Znalezione w 0,676 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.