wymowa: IPA: ˈɔfʦ̑a  

Tłumaczenia na język angielski:

 • sheep             
  (Noun  ) (noun   )
   
  animal
   
  zool. zoologia zwierzę hodowlane o białej wełnie;
   
  A common, four-legged animal (Ovis) that is commonly kept by humans for its wool.
   
  zool. zoologia, zoologiczny Ovis, zwierzę hodowlane o białej wełnie;
   
  animal
   
  animal
 • ewe   
  (Noun  ) (noun   )
   
  female sheep
   
  zool. zoologia, zoologiczny samica owcy
   
  female sheep
   
  female sheep
 • Ovis aries   
  (Noun  )
 • ovine   
   
  Horned ruminant mammals raised in many breeds for wool, edible flesh, or skin.
   
  rogaty ssak przeżuwający, występujący w kilku gatunkach, liczne rasy i typy użytkowe chowane i hodowane ze względu na skórę, wełnę, mięso i mleko
 • domestic sheep   
  (Noun  )
 • lamb     
  (verb, noun, adjv   )
 • mutton     
  (advb, noun, adjv   )
 • ram       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
sheep (animal)

Picture dictionary

sheep
sheep
sheep
sheep

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (40)

choroba nairobi owiec
nairobi sheep disease
Choroba Nairobi owiec
Nairobi sheep disease
czarna owca
black sheep; scapegrace
Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?
Do Androids Dream of Electric Sheep?
gruczolakowatość płuc u owiec i kóz
ovine pulmonary adenomatosis
hodowca owiec
sheep farmer
Milczenie owiec
The Silence of the Lambs
ospa owiec
sheep pox
ospa owiec i kóz
sheep and goat pox
owca Dalla
Dall sheep; Dall’s sheep; Ovis montana dalli; white sheep
owca domowa
sheep; Ovis aries; domestic sheep
Owca domowa
domestic sheep
owca dzika
Ovis ammon; argal; argali
owca gruboroga
Ovis canadensis; Rocky Mountain bighorn; Rocky Mountain sheep; bighorn; bighorn sheep; cimarron
owca grzywiasta
Ammotragus lervia; Barbary sheep; aoudad; arui; audad; maned sheep
Owca grzywiasta
Barbary Sheep
owca kanadyjska
Ovis canadensis; Rocky Mountain bighorn; Rocky Mountain sheep; bighorn; bighorn sheep; cimarron
Owca kanadyjska
Bighorn Sheep
owca merynosowa
merino; merino sheep
owca stepowa
Ovis vignei; urial
Owca śnieżna
Snow sheep
Owca w Wielkim Mieście
Sheep in the Big City
Owiec głuchy
Avena fatua
parszywa owca
black sheep; scapegrace
PR-owiec
public relations person
stado owiec
flock of sheep
strzyża owiec
shearing; fleecing; sheep shearing; sheep clipping
strzyżenie owiec
sheep shearing; fleecing; sheep clipping; shearing
trzoda owiec
flock of sheep
wilk syty i owca cała
kill two birds with one stone
wykot owiec
lambing; parturition; whelping; birth; calving; farrowing; foaling; kidding
zakaźna pleuropneumonia owiec
contagious ovine pleuropneumonia; mycoplasmoses; little leaf disease; mycoplasma infections; mycoplasmal diseases; phytoplasmoses
zbłąkana owca
evildoer; sinner

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "owca", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl nie zastosowano żadnych środków zwalczania trzęsawki owiec
en no eradication measures have been applied because of scrapie
pl Monitorowanie owiec i kóz poddanych ubojowi do celów spożycia przez ludzi
en Monitoring in ovine and caprine animals slaughtered for human consumption
pl Pomoc będzie miała zastosowanie w odniesieniu do całego pogłowia dorosłych owiec i kóz poddawanych ubojowi na polecenie władz sanitarnych, począwszy od dnia ‧ lipca ‧ r
en Aid shall apply for all adult sheep and goats culled, starting from ‧ July ‧, on the basis of an order by health authorities
pl Na liście MRS usuwanych u owiec i kóz znajdują się przede wszystkim: mózg nie wyjęty z czaszki, rdzeń kręgowy z oponą twardą (Dura mater) i migdałki zwierząt w wieku ponad ‧ miesięcy lub u których ‧ ząb stały-siekacz przebił dziąsło, śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku
en The list of SRMs removed from ovine and caprine animals includes in particular the brain in the cranial cavity, the spinal chord with the dura mater and the tonsils of animals aged over ‧ months or which have a permanent incisor erupted through the gum, and the spleen and ileum of animals of all ages
pl Wnioskodawca uważa, że poziom stosowania preparatu u koni pod względem liczby zwierząt i poziomu dawek w porównaniu z innymi zwierzętami trawożernymi (bydłem i owcami) jest niski i w związku z tym jego stosowanie u koni będzie miało ograniczony wpływ na środowisko
en The applicant considers that the level of use in horses in terms of animal numbers and dose level, compared to other pasture animals (cattle and sheep) is low and that consequently the use in the horse will have limited impact on the environment
pl Odpowiada on historycznym i obecnym obszarom usytuowania stad owiec
en It corresponds to the historical and current area in which the flocks are found
pl Co więcej, owce i kozy odgrywają korzystną rolę w ochronie środowiska.
en What is more, sheep and goats play a beneficial role in protecting the environment.
pl Dotyczy: finansowania elektronicznej identyfikacji owiec i kóz w sposób korzystny dla rolników
en Subject: Funding the electronic identification of ovine and caprine animals for the benefit of farmers
pl Niniejsze rozporządzenie otwiera wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego na okres od dnia ‧ stycznia do dnia ‧ grudnia ‧ r
en This Regulation opens Community import tariff quotas for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat for the period from ‧ January to ‧ December
pl w drodze odstępstwa od przepisów art. ‧ ust. ‧ lit. a), wymogi dotyczące obsady zwierząt gospodarstw są określane poprzez uwzględnienie samców z gatunku bydła, krów i jałówek przebywających w gospodarstwie podczas odnośnego roku kalendarzowego, jak również owiec i/lub kóz, dla których złożono wnioski o premie dla tego samego roku kalendarzowego
en by way of derogation from Article ‧)(a), the stocking density of the holdings shall be determined by taking into account the male bovine animals, cows, and heifers present thereon during the calendar year concerned, as well as the sheep and/or goats for which premium applications have been submitted for the same calendar year
pl Usprawnienie systemu identyfikacji bydła i rejestracji jego przepływów oraz rozpoczęcie identyfikacji świń, owiec i kóz oraz rejestracji ich przepływów
en Improve the system for identification of bovines and registration of their movements and start identification of pigs, sheep and goats and registration of their movements
pl To ja jestem czarną owcą w rodzinie
en I' m the villain in the family, remember?
pl Pomoc skierowana jest do spółdzielni i stowarzyszeń hodowców, które udzielają pomocy technicznej gospodarstwom hodowlanym w zakresie realizacji programów mających na celu określenie jakości genetycznej i wydajności bydła, owiec i kóz hodowanych w celu produkcji mleka
en The aid will be paid out to livestock farmer associations and groups for providing technical assistance to farmers to carry out programmes to determine the genetic quality or milk yields of cows, sheep and goats
pl owce posiadające wyłącznie jeden allel ARR mogą być transportowane z gospodarstwa wyłącznie bezpośrednio do uboju w celu spożycia przez ludzi lub do celów utylizacji; jednakże
en sheep carrying only one ARR allele may be moved from the holding only to go directly for slaughter for human consumption or for the purposes of destruction; however
pl Dyrektywa Rady ‧/EWG, ostatnio zmieniona decyzją Komisji ‧/WE, określa warunki zdrowotne dotyczące zwierząt obowiązujące w handlu wewnątrzwspólnotowym owcami i kozami
en Council Directive ‧/EEC, as last amended by Commission Decision ‧/EC, lays down the animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals
pl Sektor owiec i kóz
en Sheep and goat sector
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami, w szczególności jej załącznik A rozdział ‧ pkt II
en Having regard to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ January ‧ on animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals, and in particular Annex A, Chapter ‧(II) thereto
pl Gwarancje dotyczące przemieszczania bydła, kóz i owiec z gospodarstw do rzeźni, które pozwalają na przejście tych zwierząt przez miejsce gromadzenia (w tym targ) zanim zostaną one przewiezione bezpośrednio na miejsce uboju
en guarantees regarding the movement of bovine, ovine and caprine animals from holdings to the slaughterhouse, which allow them to pass via an assembly centre (including markets) before being transported directly to slaughter
pl daty, od której wszystkie hodowlane tryki w gospodarstwie mają genotyp ARR/ARR i wszystkie owce hodowlane noszą co najmniej jeden allel ARR i nie posiadają żadnego allela VRQ, pod warunkiem że przez okres dwóch lat uzyskano negatywne wyniki badań na obecność TSE na następujących zwierzętach powyżej ‧ miesiąca życia
en the date when all breeding rams on the holding are of ARR/ARR genotype and all breeding ewes carry at least one ARR allele and no VRQ allele, provided that during the two-year period, negative results are obtained from TSE testing of the following animals over the age of ‧ months
pl Produkcja owiec ma miejsce zazwyczaj na terenach górskich i mniej korzystnych, na których raczej nie ma możliwości rozwinięcia innych dziedzin rolnictwa.
en Sheep production is usually based mainly in mountainous and less-favoured areas where there are no farming alternatives.
pl Moja grupa z pewnością nie zamierza kwestionować obowiązkowego charakteru systemu, gdyż stanowiłoby to bezprawną dyskryminację niektórych państw członkowskich, wewnątrz Unii Europejskiej, choć nie dziwi mnie - i nie mam tu na myśli pana posła Stevensona - że ktoś, kto miał czelność odrzucić dziś na tej sali kartę praw podstawowych, może wykazać taki sam, a może nawet większy tupet, odrzucając identyfikację owiec i kóz.
en My group is definitely not about to question the obligatory nature of the system, because that would create unlawful discrimination between Member States and within the European Union itself, although it would not surprise me - and I am not referring to you, Mr Stevenson - that someone who had the gall to reject the Charter of Fundamental Rights in this House today could display equal or greater gall in rejecting the identification of ovine and caprine animals.
pl Niektóre sektory hodowli zwierząt gospodarskich (bydła, owiec, kóz, kaczkowatych do produkcji foie gras, królików i kur niosek
en Certain livestock farming sectors (cattle, sheep, goats, palmipeds for foie gras production, rabbits and laying hens
pl W związku z tym bardzo ważne jest stworzenie wykazu państw trzecich spełniających kryteria w zakresie zdrowia zwierząt, zdrowia publicznego i certyfikatów weterynaryjnych, które pozwolą im eksportować żywe zwierzęta (bydło, owce, kozy i trzodę chlewną) i ich świeże mięso do państw UE.
en It is therefore essential that a list be drawn up of the third countries that meet the animal health, public health and veterinary certification criteria allowing them to export live animals (bovine, ovine and caprine animals, and swine) and their fresh meat to EU countries.
pl Żadne żywe sztuki bydła, owce, kozy, świnie ani inne parzystokopytne nie są wysyłane z obszarów wymienionych w załączniku I i załączniku ‧ ani nie przemieszczają się przez te obszary
en No live animals of the bovine, ovine, caprine and porcine species and other biungulates shall be dispatched from or moved through the areas listed in Annex I and Annex II
pl Rolnictwo (hodowla bydła, świń, owiec, kóz i koni
en Agriculture (rearing of cattle, pigs, sheep, goats and horses
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3698 zdań frazy owca.Znalezione w 1,144 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.