wymowa: IPA: ˈɔfʦ̑a  

Tłumaczenia na język angielski:

 • sheep             
  (Noun  ) (noun   )
   
  animal
   
  zool. zoologia zwierzę hodowlane o białej wełnie;
   
  A common, four-legged animal (Ovis) that is commonly kept by humans for its wool.
   
  zool. zoologia, zoologiczny Ovis, zwierzę hodowlane o białej wełnie;
   
  animal
 • ewe   
  (Noun  ) (noun   )
   
  female sheep
   
  zool. zoologia, zoologiczny samica owcy
   
  female sheep
 • ovine   
   
  Horned ruminant mammals raised in many breeds for wool, edible flesh, or skin.
   
  rogaty ssak przeżuwający, występujący w kilku gatunkach, liczne rasy i typy użytkowe chowane i hodowane ze względu na skórę, wełnę, mięso i mleko
 • mutton     
  (advb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
sheep (animal)

Picture dictionary

sheep
sheep
sheep
sheep

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (26)

choroba nairobi owiec
nairobi sheep disease
czarna owca
black sheep
Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?
Do Androids Dream of Electric Sheep?
gruczolakowatość płuc u owiec i kóz
ovine pulmonary adenomatosis
hodowca owiec
sheep farmer
Milczenie owiec
The Silence of the Lambs
ospa owiec
sheep pox
ospa owiec i kóz
sheep and goat pox
Owca domowa
domestic sheep
Owca grzywiasta
Barbary Sheep
Owca kanadyjska
Bighorn Sheep
Owca śnieżna
Snow sheep
Owca w Wielkim Mieście
Sheep in the Big City
stado owiec
flock of sheep
strzyżenie owiec
sheep shearing; fleecing; sheep clipping
wilk syty i owca cała
kill two birds with one stone
wykot owiec
lambing; parturition; whelping
zakaźna pleuropneumonia owiec
contagious ovine pleuropneumonia

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "owca", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl czaszka, w tym mózgowie oraz gałki oczne, migdałki oraz rdzeń kręgowy owiec i kóz w wieku powyżej ‧ miesięcy lub u których wyrzyna się stały siekacz w obrębie dziąsła, a także śledziona u owiec i kóz bez względu na wiek
en the skull including the brain and eyes, the tonsils and the spinal cord of ovine and caprine animals aged over ‧ months or which have a permanent incisor erupted through the gum, and the spleen of ovine and caprine animals of all ages
pl W nadchodzącej ocenie poproszę komisarzy ds. rolnictwa o zagwarantowanie, że interesami sektora hodowli owiec i kóz w pełni się zajęto.
en In the forthcoming check I would ask the Commissioner for Agriculture to ensure that the interests of the sheep and goat sector are comprehensively addressed.
pl Wniosek o pomoc obszarową złożony przez rolnika, który jest członkiem grupy producentów, określonej w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, i który w odniesieniu do tego samego roku kalendarzowego ubiega się o udzielenie pomocy zarówno w ramach systemu pomocy w odniesieniu owiec/kóz, oraz o pomoc w ramach innego systemu wspólnotowego, określa wszystkie działki rolne użytkowane przez grupę producentów
en An area aid application submitted by a farmer who is a member of a producer group as defined in Article ‧) of Regulation (EEC) No ‧, and who, in respect of the same calendar year applies for both aid under the ovine/caprine aid scheme and for aid under another Community scheme shall specify all the agricultural parcels used by the producer group
pl Zamiast wzywania do kontynuacji procesu ratyfikacyjnego, starając się izolować tę nową czarną owcę byłoby lepiej zabrać się do solidnej pracy w celu głębokiego przeanalizowania obecnej sytuacji.
en Rather than calling for the continuation of the ratification process in an attempt to isolate this new black sheep, it would be better to knuckle down to a clear analysis of the situation.
pl Zjednoczone Królestwo nie wysyła skór i skórek bydła, owiec, kóz i świń lub innych parzystokopytnych z części swojego terytorium wymienionych w załączniku I
en The United Kingdom shall not dispatch hides and skins of bovine, ovine, caprine and porcine species and other biungulates from those parts of its territory listed in the Annex I
pl metody monitoringu wydajności i oceny wartości genetycznej owiec i kóz hodowlanych czystorasowych stosowane w Państwach Członkowskich są w dużym stopniu do siebie zbliżone
en Whereas the methods for monitoring the performance and assessing the genetic value of pure-bred breeding sheep and goats already applied in the Member States are broadly similar
pl decyzja Komisji ‧/WE‧ ustanawia wykaz państw trzecich, z których przywóz owiec rzeźnych, hodowlanych i przeznaczonych do tuczu może być dopuszczony
en Whereas Commission Decision ‧/EC establishes lists of third countries from which imports of sheep for slaughter, fattening or breeding may be authorized
pl Pobieranie próbek od zwierząt gatunków wrażliwych jest prowadzone zgodnie z przepisami niniejszego załącznika w każdym przypadku, jeśli w ognisku występują owce i kozy lub inne zwierzęta gatunków wrażliwych nie wykazujące wyraźnych objawów choroby, i w szczególności, gdy takie zwierzęta zostały odizolowane od bydła i świń
en Sampling of animals of susceptible species shall be carried out in accordance with the provisions of this Annex in each case where sheep and goats or other susceptible animals not displaying clear clinical signs are involved in the outbreak, and in particular where such animals have been isolated from bovine and porcine animals
pl Jeśli chodzi o czynniki naturalne, należy wspomnieć o specyfice hodowli owiec, która odbywa się w systemie wolnego wybiegu, na naturalnych pastwiskach, bogatych w dziko rosnącą roślinność nadającą mleku przeznaczonemu do produkcji sera szczególne właściwości
en As regards natural factors, note should be taken of the special characteristics of the areas used for sheep farming, including the farming of animals living freely in the wild, using natural pastures rich in wild plants giving the milk used for cheese making distinctive qualities
pl MONITOROWANIE OWIEC I KÓZ
en MONITORING IN OVINE AND CAPRINE ANIMALS
pl Świadectwo, które towarzyszy bydłu, trzodzie chlewnej, owcom i kozom przy ich przywozie powinno, po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej (inspekcji przywozowej), stwierdzać wyraźnie dopuszczenie lub odmowę wprowadzenia zwierząt
en The certificate accompanying bovine, ovine or caprine animals and swine on importation must, following the animal health inspection (import inspection), include a statement clearly indicating whether the animals have been admitted or refused entry
pl W wyniku negocjacji, które doprowadziły do Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:‧ i art. ‧ Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) ‧, przyjętego decyzją Rady ‧/‧/WE, Wspólnota zobowiązała się do włączenia do swojego wykazu rocznego kontyngentu taryfowego erga omnes na przywóz żywych owiec innych niż zwierzęta hodowlane czystej krwi w wysokości ‧ ton żywej wagi (‧ tony wagi tusz
en As a result of the negotiations which led to the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the United States of America pursuant to Article XXIV:‧ and Article ‧ of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ‧, approved by Council Decision ‧/‧/EC, the Community undertook to incorporate in its schedule an erga omnes annual import tariff quota of live sheep, other than pure-bred breeding animals of ‧ tonnes natural weight (‧ tonnes carcass weight
pl Owce policzysz w domu
en Hey!- You count sheep at home.- Why?
pl Próbki pobiera się od owiec ze stad o wysokiej wartości genetycznej, określonych w załączniku I
en Sampling shall be carried out on sheep from flocks of high genetic merit, as defined in Annex I
pl Owce lub kozy wolno wprowadzać do gospodarstwa hodowli owiec lub kóz urzędowo uznanego za wolne od brucelozy, tylko wówczas, jeżeli
en Ovine or caprine animals may not be introduced into an ovine or caprine holding which is officially free from brucellosis unless they either
pl decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiająca minimalne wymogi w zakresie badania genotypów białka prionowego u owiec (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str
en Commission Decision ‧/EC of ‧ December ‧ laying down minimum requirements for a survey of prion protein genotypes of sheep breeds (OJ L ‧, ‧.‧, p
pl Mięso i jadalne odpady poubojowe koni, osłów, mułów i osłomułów, bydła rogatego, świń, owiec i kóz, świeże, schłodzone lub mrożone
en Meat and edible offals of horses, asses, mules and hinnies, bovine animals, swine, sheep and goats, fresh, chilled or frozen
pl Gospodarstwa spełniające wymogi pkt A muszą poddać reprezentatywną liczbę owiec i kóz corocznym testom serologicznym
en Holdings meeting the requirements of point A must submit a representative number of the ovine and caprine animals on each holding to an annual serological test
pl w imieniu grupy GUE/NGL. - (PT) Dobrze wiadomo, że hodowla owiec i kóz jest wyjątkowo ważna, szczególnie w mniej uprzywilejowanych i górzystych regionach, jako że pomaga zatrzymać ludzi na danej ziemi, w naturalny sposób utrzymuje mniej żyzne tereny, oraz chroni środowisko i wrażliwe ekosystemy.
en on behalf of the GUE/NGL Group. - (PT) It is well-known that sheep and goat farming is extremely important, particularly in less favoured and mountain areas, as it helps to keep people on the land, naturally upkeep less fertile areas, and preserve landscapes and sensitive ecosystems.
pl Rolnicy powinni mieć możliwość zastąpienia bydła oraz owiec i kóz pod pewnymi warunkami i w ramach limitów dozwolonych w odpowiednich przepisach sektorowych
en Farmers should be allowed to replace the bovine and ovine/caprine animals under certain conditions and within the limits allowed under the relevant sectoral rules
pl Państwa Członkowskie wymienione w Załączniku stosują urzędowe ograniczenia dotyczące przemieszczania się, przewidziane w ust. ‧, w stosunku do gospodarstw otrzymujących owce, kozy lub nasienie, zarodki i komórki jajowe tych zwierząt w okresie siedmiu lat od daty ostatniego przyjęcia tych zwierząt, nasienia, zarodków i komórek jajowych, gdy
en Member States listed in the Annex shall apply the official movement restrictions provided for in paragraph ‧ on holdings receiving ovine or caprine animals or semen, embryos and ova from ovine or caprine animals, for a period of seven years from the date of last receipt of those animals, semen, embryos and ova where
pl Produkty pochodzenia zwierzęcego przywożone z państwa trzeciego o kontrolowanym lub nieustalonym ryzyku występowania BSE muszą pochodzić od zdrowego bydła, owiec i kóz, u których nie został uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy oraz które nie zostały poddane wprowadzeniu gazu do jamy czaszkowej jak określono w art. ‧ ust
en Products of animal origin imported from a third country with a controlled or undetermined BSE risk shall come from healthy bovine, ovine and caprine animals which have not been subjected to a laceration of the central nervous tissue or gas injection into the cranial cavity as referred to in Article
pl lub [II.‧.‧. spełniają wymagania rozdziału A pkt I załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, a ich miejscem przeznaczenia są państwa członkowskie, których całość lub część terytorium korzysta z przepisów ustanowionych w pkt b) lub c) rozdziału A pkt I załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, natomiast zwierzęta będące dawcami spełniają wymagania dotyczące trzęsawki owiec w ramach gwarancji przewidzianych dla programów, o których mowa we wspomnianym punkcie oraz gwarancji wymaganych przez państwa członkowskie UE będące miejscem przeznaczenia;]
en or [II.‧.‧. meet the requirements of Chapter A(I) of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧and are destined for a Member States which benefits, for all or part of its territory, from the provisions laid down in points (b) or (c) of Chapter A(I) of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ and the donor animals comply regarding scrapie with the guarantees provided for by the programmes referred to in that point and with the guarantees requested by the EU Member States of destination;]
pl Hodowla zwierząt gospodarskich- owiec, kóz, bydła i świń
en Livestock farming- sheep-and-goat, cow and pig farming
pl Państwa Członkowskie, których krajowe programy kontroli trzęsawki owiec zostały zatwierdzone
en Member States whose national scrapie control programme has been approved
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3698 zdań frazy owca.Znalezione w 1,471 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.