wymowa: IPA: ˈɔfʦ̑a  

Tłumaczenia na język angielski:

 • sheep             
  (Noun  ) (noun   )
   
  animal
   
  zool. zoologia zwierzę hodowlane o białej wełnie;
   
  A common, four-legged animal (Ovis) that is commonly kept by humans for its wool.
   
  zool. zoologia, zoologiczny Ovis, zwierzę hodowlane o białej wełnie;
   
  animal
 • ewe   
  (Noun  ) (noun   )
   
  female sheep
   
  zool. zoologia, zoologiczny samica owcy
   
  female sheep
 • ovine   
   
  Horned ruminant mammals raised in many breeds for wool, edible flesh, or skin.
   
  rogaty ssak przeżuwający, występujący w kilku gatunkach, liczne rasy i typy użytkowe chowane i hodowane ze względu na skórę, wełnę, mięso i mleko
 • mutton     
  (advb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
sheep (animal)

Picture dictionary

sheep
sheep
sheep
sheep

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (26)

choroba nairobi owiec
nairobi sheep disease
czarna owca
black sheep
Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?
Do Androids Dream of Electric Sheep?
gruczolakowatość płuc u owiec i kóz
ovine pulmonary adenomatosis
hodowca owiec
sheep farmer
Milczenie owiec
The Silence of the Lambs
ospa owiec
sheep pox
ospa owiec i kóz
sheep and goat pox
Owca domowa
domestic sheep
Owca grzywiasta
Barbary Sheep
Owca kanadyjska
Bighorn Sheep
Owca śnieżna
Snow sheep
Owca w Wielkim Mieście
Sheep in the Big City
stado owiec
flock of sheep
strzyżenie owiec
sheep shearing; fleecing; sheep clipping
wilk syty i owca cała
kill two birds with one stone
wykot owiec
lambing; parturition; whelping
zakaźna pleuropneumonia owiec
contagious ovine pleuropneumonia

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "owca", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ust. ‧ nie narusza przepisów stosowanych w przypadku świeżego mięsa i produktów mięsnych, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich zwierząt z gatunku bydła, owiec, kóz i świń, świeżego mięsa i produktów mięsnych
en Paragraph ‧ shall not affect the rules applicable to fresh meat and meat products in accordance with Article ‧) of Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ on health and veterinary inspection problems on importation of animals of the bovine, ovine, caprine and porcine species, fresh meat and meat-based products from third countries
pl W odniesieniu do owiec i kóz, z uwagi na szczególny charakter sektora, należy ustanowić szereg przepisów szczególnych
en With regard to ovine and caprine animals a number of specific provisions should be laid down due to the particularities of the sector
pl Świadectwa zdrowia powinny wskazywać, że certyfikacja dotycząca wymogów w zakresie przetrzymywania i transportu opiera się na oświadczeniu hodowcy lub analizie danych przechowywanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ oraz dyrektywy ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG ustanawiającym system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz
en Health certificates should stress that certification concerning residence and standstill requirements is based on a declaration by the farmer or an examination of records kept in accordance with Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No ‧/‧ and Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC
pl Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone
en Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen
pl zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do daty wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz
en amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the date of introduction of electronic identification for ovine and caprine animals
pl maciorka oznacza samicę z gatunku owiec, która kociła się przynajmniej raz lub która ma co najmniej jeden rok życia
en ewe means any female of the ovine species having lambed at least once or at least one year old
pl Jeżeli system stanie się obowiązkowy, jeżeli utrzymamy termin ustalony przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w poniedziałkowym głosowaniu i ustanowimy 31 grudnia 2009 r. jako dzień obowiązkowego wprowadzenia, cała rzesza hodowców owiec w Wielkiej Brytanii zbankrutuje i zlikwiduje gospodarstwa.
en It would actually mean - if this becomes mandatory and we go by the dates set by the Committee on Agriculture and Rural Development in their vote on Monday night, and we set 31 December 2009 as the mandatory introduction - that a whole group of sheep farmers in Britain will close down and go out of business.
pl tusze pozostałych owiec
en carcase of other sheep
pl Ser Castelmagno może nosić dodatkowe określenie di Alpeggio pod warunkiem, że mleko pochodzi wyłącznie od krów, kóz lub owiec wypasanych na pastwiskach, zawierających co najmniej ‧ % lokalnej flory przez okres od początku maja do końca października, przy czym cały proces produkcyjny odbywa się na pastwiskach górskich, a proces przekształcania mleka w masę serową na wysokości powyżej ‧ m n.p.m
en Castelmagno cheese may bear the additional wording di Alpeggio (from Alpine pasture) provided that the milk comes exclusively from cattle, goats and sheep fed at pasture with at least ‧ % local flora for a period between the start of May and the end of October, that the entire production process occurs in Alpine areas and that the cheese making occurs more than ‧ m above sea level
pl Uprawnionymi do pomocy właścicielami bydła, owiec i kóz są małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie produkcji produktów rolnych w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr
en The eligible owners of cattle, sheep and goats are small and medium-sized agricultural holdings within the meaning of Commission Regulation (EC) No
pl Ukształtowanie terenu jest dostosowane w szczególności do produkcji owiec poprzez jego użytkowanie w zależności od pór roku
en The terrain is particularly appropriate for sheep production because it is used seasonally
pl Państwa Członkowskie zapewnią, że zwierzęta domowe gatunków bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz z chwilą przybycia na terytorium Wspólnoty zostaną poddane inspekcji sanitarnej przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii, niezależnie od procedury celnej, zgodnie z którą zostały zgłoszone
en Member States shall ensure that domestic bovine, ovine and caprine animals and domestic swine are subjected immediately upon arrival in the territory of the Community to an animal health inspection carried out by an official veterinarian, whatever the customs procedure under which they were declared
pl W następstwie przeprowadzonej przez Komisję misji inspekcji weterynaryjnej w Irlandii system identyfikacji i rejestracji owiec został sprawdzony i uznany przez biegłych Komisji za w pełni funkcjonujący pod warunkiem przestrzegania pewnych zobowiązań
en Following a Commission veterinary inspection mission in Ireland the system of identification and registration of ovine animals has been audited by the Commission experts as fully operational provided that certain commitments are fulfilled
pl Produkcja owiec ma miejsce zazwyczaj na terenach górskich i mniej korzystnych, na których raczej nie ma możliwości rozwinięcia innych dziedzin rolnictwa.
en Sheep production is usually based mainly in mountainous and less-favoured areas where there are no farming alternatives.
pl produkty pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego nie zawierają określonego materiału niebezpiecznego, o którym mowa w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ani materiału z odzyskanego w sposób mechaniczny mięsa uzyskanego z kości bydła, owiec lub kóz, ani nie zostały z niego uzyskane
en the products of bovine, ovine and caprine animal origin do not contain and are not derived from specified risk material as defined in Annex V to Regulation (EC) No ‧/‧, or mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals
pl decyzja Komisji ‧/WE‧ ustanawia wykaz państw trzecich, z których przywóz owiec rzeźnych, hodowlanych i przeznaczonych do tuczu może być dopuszczony
en Whereas Commission Decision ‧/EC establishes lists of third countries from which imports of sheep for slaughter, fattening or breeding may be authorized
pl Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w sprawie daty wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]
en the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the date of introduction of electronic identification for ovine and caprine animals [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Agriculture and Rural Development
pl Obecnie ubój zwierząt (za wyjątkiem bydła) przeznaczonych do prywatnej konsumpcji jest dozwolony poza rzeźniami, ale świnie, owce i kozy muszą być uprzednio oszołamiane.
en Today, the slaughter of animals for private consumption is permitted outside slaughterhouses (except cattle), but pigs, sheep and goats must have previously been stunned.
pl Na mocy art. ‧ ust. ‧ Porozumienia EOG Urząd Nadzoru EFTA przekazuje Komisji Europejskiej norweski krajowy program kontroli trzęsawki owiec oraz dodatkowe gwarancje dotyczące handlu wewnątrzwspólnotowego i przywozu do Norwegii wraz ze zmianami wprowadzonymi w tych dokumentach
en Pursuant to Article ‧ of the EEA Agreement, the EFTA Surveillance Authority shall forward to the European Commission the Norwegian national scrapie control programme and the additional guarantees regarding intra-Community trade and import to Norway and any amendments thereto
pl należy wprowadzić przepisy zapobiegające przywozowi owiec i kóz hodowlanych czystorasowych z państw trzecich na warunkach mniej rygorystycznych od stosowanych we Wspólnocie
en Whereas provisions should be introduced preventing pure-bred breeding sheep and goats from being imported from third countries on terms which are less stringent than those applicable within the Community
pl Okres przetrzymania, podczas którego producent zobowiązuje się trzymać w swoim gospodarstwie określoną liczbę owiec i/lub kóz, w odniesieniu do których wnioskuje o przyznanie premii, wynosi ‧ dni począwszy od pierwszego dnia następującego po ostatnim dniu okresu składania wniosków, określonym w ust
en The retention period during which the producer undertakes to keep on his holding the number of ewes and/or goats in respect of which the premium is requested shall be ‧ days starting on the first day following the last day of the period for the submission of applications referred to in paragraph
pl Aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do importowanego mleka oraz produktów mlecznych pochodzących od owiec i kóz podobne środki powinny zostać zastosowane w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty
en In order to ensure the same level of safety regarding imported milk and milk products of ovine and caprine origin, similar measures should apply to imports into the Community
pl W opinii Naukowego Komitetu Sterującego (SSC) z dnia ‧ i ‧ kwietnia ‧ r., dotyczącej bezpiecznego pozyskiwania źródeł pasz dla małych przeżuwaczy, ustalono wytyczne dotyczące głównych punktów programu hodowlanego mającego na celu uzyskanie odporności na TSE u owiec
en The opinion of the Scientific Steering Committee (SSC) of ‧ and ‧ April ‧ on safe sourcing of small ruminant materials laid down guidelines for the main points in a breeding programme for TSE resistance in sheep
pl Środki podejmowane po przeprowadzeniu badań owiec i kóz
en Measures following testing of ovine and caprine animals
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3698 zdań frazy owca.Znalezione w 1,974 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.