Tłumaczenia na język angielski:

  • data subject   

Przykładowe zdania z "osoba", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl we wniosku dotyczącym decyzji należy wprowadzić zmianę do art. ‧, by nie uzależniać prawa do informacji od złożenia wniosku przez osobę, której dotyczą dane
en In the proposed Decision, Article ‧ should be amended in order not to subject the right of information to a request of the data subject
pl Według EIOD dodatkowe zasady określone w rozdziale ‧ powinny zapewniać dodatkową ochronę osobom, których dane dotyczą, w związku z szczególnym kontekstem trzeciego filaru (informacje dla policji i sądownictwa
en According to the EDPS, the additional rules in Chapter ‧ should offer additional protection to the data subjects related to the specific context of the third pillar (police and judicial information
pl dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celu, dla którego dane zostały zgromadzone lub dla których są dalej przetwarzane
en personal data must be kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purpose for which the data were collected or for which they are further processed
pl Może to sprawić, że prawa osoby, której dotyczą dane, będą niemożliwe do wyegzekwowania
en This could make the rights of the data subject impossible to exercise
pl Europejski Inspektor Ochrony Danych obstaje przy stanowisku, że konieczne jest doprecyzowanie procedur dotyczących praw osób, których dane dotyczą i podkreśla w szczególności, że to przede wszystkim krajowi administratorzy danych odpowiedzialni są za zapewnienie wykonania takich praw
en The EDPS insists on a clarification of the provisions regarding the rights of the data subjects, and in particular he underlines that the national data controllers are primarily responsible to ensure the application of these rights
pl Ponadto EIOD uważa, że również inne podstawy prawne przetwarzania, takie jak konieczność ochrony istotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby (jeżeli osoba, której dane dotyczą jest fizycznie lub prawnie niezdolna do udzielenia zgody) mogłyby zostać wzięte pod uwagę
en In the second place, the EDPS considers that also other legal grounds for processing, such as the necessity to protect the vital interests of the data subject or of another person (where the data subject is physically or legally incapable of giving his consent) could be taken into account
pl Niektóre czynności w zakresie przetwarzania danych angażują dane, których administrator danych nie uzyskał bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą
en Whereas certain processing operations involve data which the controller has not collected directly from the data subject
pl Nie mają oni dostępu do danych osobowych osób, których dotyczy wymiana informacji
en They shall not have access to the personal data of the data subjects
pl Na terytorium każdego z państw członkowskich każda osoba, odnośnie do danych osobowych, które jej dotyczą i które umieszczono w Systemie Informacji Celnej, może, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz z procedurami danego państwa członkowskiego, wszcząć postępowanie lub, w stosownym przypadku, wnieść skargę do sądu lub właściwego organu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz z procedurami tego państwa członkowskiego, aby
en In the territory of each Member State, any person may, in accordance with the laws, regulations and procedures of the Member State in question, bring an action or, if appropriate, a complaint before the courts or the authority competent under the laws, regulations and procedures of that Member State concerning personal data relating to himself on the Customs Information System, in order to
pl Ochrona osoby, której dotyczą dane
en Protection of the data subject
pl Przydatna definicja danych na temat zdrowia znajduje się w normie ISO ‧: wszelkie informacje, które dotyczą zdrowia fizycznego lub psychicznego danej osoby lub świadczenia danej osobie usług zdrowotnych, i które mogą obejmować: a) informacje na temat rejestracji danej osoby w celu świadczenia jej usług zdrowotnych; b) informacje na temat płatności lub kwalifikowalności danej osoby do otrzymania opieki zdrowotnej; c) liczbę, symbol lub oznaczenie przypisane do danej osoby, które pozwala na jej jednoznaczną identyfikację do celów opieki zdrowotnej; d) wszelkie informacje na temat danej osoby zebrane w procesie udzielania usług zdrowotnych tej osobie; e) informacje uzyskane podczas przeprowadzania testów lub badań części ciała lub płynów ustrojowych oraz f) identyfikację osoby (pracownika służby zdrowia), która udziela opieki medycznej danej osobie
en A useful definition of health data is provided for by ISO ‧: any information which relates to the physical or mental health of an individual, or to the provision of health service to the individual, and which may include: (a) information about the registration of the individual for the provision of health services; (b) information about payments or eligibility for healthcare with respect to the individual; (c) a number, symbol or particular assigned to an individual to uniquely identify the individual for health purposes; (d) any information about the individual collected in the course of the provision of health services to the individual; (e) information derived from the testing or examination of a body part or bodily substance; and (f) identification of a person (healthcare professional) as provider of healthcare to the individual
pl Odmawia się przekazywania informacji osobie, której dotyczą dane, jeśli jest to konieczne dla wykonania zgodnego z prawem zadania w związku z wpisem lub dla ochrony praw i swobód stron trzecich
en Communication of information to the data subject shall be refused if this is indispensable for the performance of a lawful task in connection with the alert or for the protection of the rights and freedoms of third parties
pl istnieje istotne prawdopodobieństwo, że standardowe klauzule umowne zawarte w załączniku nie są lub nie będą przestrzegane, a kontynuowanie przekazywania danych może stworzyć realne zagrożenie wyrządzenia poważnej szkody osobom, których dane dotyczą
en there is a substantial likelihood that the standard contractual clauses in the Annex are not being or will not be complied with and the continuing transfer would create an imminent risk of grave harm to the data subjects
pl osoba, której dane dotyczą, jednoznacznie udzieli zgody na proponowane przekazanie danych
en the data subject has given his consent unambiguously to the proposed transfer
pl dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dotyczą dane), przy czym osoba możliwa do zidentyfikowania to taka osoba, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie numeru identyfikacyjnego lub co najmniej jednej cechy szczególnej związanej z jej tożsamością fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową czy społeczną
en personal data mean any information relating to an identified or identifiable natural person (data subject), whereby an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity
pl Europejski Inspektor Ochrony Danych pragnie ponownie podkreślić, że interwencja organu ds. ochrony danych nie powinna być zasadniczo konieczna; wręcz przeciwnie – należy zachęcać administratora danych, aby odpowiednio reagował na skargi osób, których dane dotyczą
en Again, the EDPS wishes to stress that an intervention of the DPA should in principle not be necessary; the data controller should, on the contrary, be encouraged to respond in an appropriate manner to the claims of the data subjects
pl Osoby, których dane dotyczą, powinny mieć prawo powoływania swoich przedstawicieli: stowarzyszeń lub innych organizacji, jeśli taka jest ich wola i zezwala na to prawo krajowe
en Data subjects should be allowed to be represented by associations or other bodies if they so wish and if authorised by national law
pl Administratorzy danych gwarantują osobom, których dane dotyczą, rzeczywiste wykonywanie prawa do informacji, dostępu do nich i ich poprawiania, a także do wnoszenia sprzeciwu zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych
en The controllers shall ensure that the data subject may effectively exercise its rights to information, to access, to rectify and to object according to the applicable data protection legislation
pl Inspektor chciałby również przypomnieć, że w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ określono także inne prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą – prawodawca mógłby rozważyć możliwość uwzględnienia tych praw w omawianych wnioskach lub we wnioskach, które zostaną zaproponowane w przyszłości
en The EDPS would also like to recall that Regulation (EC) No ‧/‧ lays down other data subjects’ rights which the legislator may consider addressing in these or future proposals
pl że poinformuje przekazującego dane o osobie, która w jego organizacji zajmuje się zapytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, i będzie współpracować w dobrej wierze z przekazującym dane, osobami, których dane dotyczą oraz organem nadzorczym i rozpatrywać takie zapytania w rozsądnym terminie
en It will identify to the data exporter a contact point within its organisation authorised to respond to enquiries concerning processing of the personal data, and will cooperate in good faith with the data exporter, the data subject and the authority concerning all such enquiries within a reasonable time
pl W art. ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE nakłada się na administratora danych obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą, przed datą ich zgromadzenia lub – w przypadku gdy danych nie uzyskuje się od osoby, której one dotyczą – w momencie ich zapisywania
en Articles ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EC contain the obligation for the controller to inform the data subject before the data are collected or, in case the data are not obtained from the data subject, at the time of undertaking the recording of the data
pl Każda osoba ma prawo poprosić organy nadzorcze o sprawdzenie danych wprowadzonych do Systemu Informacyjnego Schengen, które jej dotyczą, oraz sposobu ich wykorzystania
en Any person shall have the right to ask the supervisory authorities to check data entered in the Schengen Information System which concern them and the use made of such data
pl każda osoba miała z ważnych i uzasadnionych przyczyn prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych, które jej dotyczą
en all persons have the right to oppose, on compelling legitimate grounds, the processing of data relating to them
pl W odniesieniu do danych określonych jako OSI i SSI/SSR (potocznie określane jako uwagi ogólne i pola otwarte), zautomatyzowany system CBP będzie przeszukiwał wymienione pola w poszukiwaniu innych danych określonych w załączniku A. Personel CBP nie będzie upoważniony do ręcznego przeglądania wszystkich informacji pól OSI i SSI/SSR, jeżeli osoba, której dotyczą dane zawarte w PNR, nie została określona przez CBP jako osoba o wysokim ryzyku w odniesieniu do jakiegokolwiek celu określonego w ust. ‧ niniejszego dokumentu
en With respect to the data elements identified as OSI and SSI/SSR (commonly referred to as general remarks and open fields), CBP’s automated system will search those fields for any of the other data elements identified in Attachment A. CBP personnel will not be authorised to manually review the full OSI and SSI/SSR fields unless the individual that is the subject of a PNR has been identified by CBP as high-risk in relation to any of the purposes identified in paragraph ‧ hereof
pl Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ogranicza krąg osób, którym przysługuje prawo dostępu do danych- daje to prawo tylko osobom, których informacje dotyczą, przede wszystkim po to by umożliwić im kontrolowanie tych informacji
en Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ is more limited as regards the beneficiaries of the right of access, as it grants this right only to the person concerned to information relating to him/her, notably with a view of enabling data subjects to control of information relating to them
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 958106 zdań frazy osoba.Znalezione w 215,222 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.