Tłumaczenia na język angielski:

  • data subject   

Przykładowe zdania z "osoba", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kwestie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Komisję reguluje rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, w szczególności w odniesieniu do wymogów dotyczących poufności i bezpieczeństwa przetwarzania danych, przekazywania danych osobowych z krajowych systemów państw członkowskich na rzecz Komisji, legalności przetwarzania danych i prawa osób, których dane te dotyczą, do informacji na temat ich danych osobowych, dostępu do nich i do ich sprostowywaniaThe protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Commission is governed by Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data, in particular as regards to the requirements of confidentiality and security of processing, the transfer of personal data from the national systems of Member States to the Commission, the lawfulness of processing, and the rights of data subjects to information, access to and rectification of their personal data
Inspektor odnotowuje, że w projekcie pojawiają się różne aspekty związane z prawami podstawowymi, zwłaszcza ochrona danych osobowych, prawo do informacji oraz inne prawa osób, których dane dotycząThe EDPS notes that the Proposal involves various aspects relating to fundamental rights, in particular the protection of personal data as well as the right to information and other data subject's rights
Wnioski o sprostowanie danych zawartych w PNR znajdujących się w bazie danych CBP oraz skargi osób fizycznych w sprawie traktowania tych danych przez CBP mogą być składane bezpośrednio lub przez właściwy OOD (w zakresie upoważnionym przez osobę, której dane dotyczą) do: Assistant Commissioner, Office of Field Operations, U.S. Bureau of Customs and Border Protection, ‧ Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.CRequests for rectification of PNR data contained in CBP’s database and complaints by individuals about CBP’s handling of their PNR data may be made, either directly or via the relevant DPA (to the extent specifically authorised by the data subject) to the Assistant Commissioner, Office of Field Operations, US Bureau of Customs and Border Protection, ‧ Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC
służący ochronie osoby, której dotyczą dane, oraz praw i wolności innych osóbto protect the data subject or the rights and freedoms of others
Zgodnie z prawem proces przetwarzania danych osobowych wymaga ponadto, aby dokonywane było ono za zgodą osoby, której dane dotyczą lub było konieczne dla zawarcia lub realizacji umowy wiążącej w sprawie osoby, której dane dotyczą, bądź miało charakter wymogu prawnego, lub też służyło realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub wykonywaniu władzy publicznej, bądź też w uzasadnionym interesie osoby fizycznej lub prawnej, pod warunkiem że interesy lub prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnegoWhereas, in order to be lawful, the processing of personal data must in addition be carried out with the consent of the data subject or be necessary for the conclusion or performance of a contract binding on the data subject, or as a legal requirement, or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority, or in the legitimate interests of a natural or legal person, provided that the interests or the rights and freedoms of the data subject are not overriding
Jednak przekazywanie państwom trzecim danych bez zapewnienia ochrony osób, których dane dotyczą poważnie naruszyłoby ochronę danych zalecaną w niniejszym wniosku na terytorium Unii Europejskiej z powodów wymienionych w sekcji III.‧ niniejszej opiniiIf, however, data could be transmitted to third countries without the protection of the data subject being assured, this would seriously damage the protection envisaged by the present proposal within the territory of the European Union for the reasons mentioned in Section III.‧ of this opinion
Wprowadzony znacznik może zostać usunięty zgodnie z prawem krajowym państw członkowskich jedynie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie decyzji właściwego sądu lub niezależnego organu ochrony danychIf a flag exists, this may be removed subject to the national law of the Member States and only with the permission of the data subject or based on a decision of the competent court or independent data protection authority
Do danych takich można również uzyskać dostęp w interesie osoby, której dane dotyczą i która wymaga ochronySuch data, may also be accessed in the interests of the data subject who requires protection
Celowe jest, aby ustanowić wspólne zasady poufności i bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych, zasady odpowiedzialności prawnej i sankcje za niezgodne z prawem wykorzystanie danych przez właściwe organy, jak również środki odwoławcze dla osób, których dotyczą daneIt is appropriate to establish common rules on confidentiality and security of processing, on liability and penalties for unlawful use by competent authorities and on judicial remedies available to the data subject
informuje osobę zainteresowaną, której dane dotyczą, o wnioskach o aktywację, aktualizację i usunięcie wszelkich ostrzeżeń o wykluczeniu typu W‧a, które dotyczą jej bezpośrednio, wraz z podaniem przyczyn wstąpienia ze stosownym wnioskiemit shall inform the data subject concerned of the request for activation, updating and removal of any exclusion warning W‧a directly concerning it and state the reasons thereof
dane osobowe należy przechowywać w formie, która umożliwia identyfikację osób, których owe dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celu, w jakim zostały zebrane lub w jakim są dalej przetwarzanepersonal data must be kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than it is necessary for the purpose for which the data were collected or for which they are further processed
dane osobowe oznacza się na wniosek osoby, której dane dotyczą, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje ich ścisłość oraz gdy nie można mieć pewności co do ich ścisłości lub nieścisłości (art. ‧ ustpersonal data shall be marked on request of the data subject if their accuracy is denied by the data subject and if their accuracy or inaccuracy cannot be ascertained (Article
Kwestią zasadniczą jest, by mający zastosowanie system był jasny dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym prawodawcy, organów ochrony danych oraz administratorów danych i osób, których te dane dotycząIt is essential that the applicable regime be clear for all actors involved, including the legislator, the data protection authorities, as well as data controllers and data subjects involved
uwzględnienie, że kontroler dostarcza informacje autonomicznie, a nie na podstawie wniosku osoby, której dane dotyczątake into account that information should be provided by the controller autonomously and not on the basis of a request by the data subject
Dostęp do sytemu sądowego jest dodatkową i nieodzowną gwarancją tego, że osoby, których dane dotyczą, będą mogły się odwołać do organu reprezentującego w systemie demokratycznym inny rodzaj władzy niż instytucje publiczne przetwarzające dane tych osóbAccess to the judicial system is an additional and indispensable guarantee that the data subjects can seek redress before an authority belonging to a branch of the democratic system distinct from the public institutions which actually process their data
Tym niemniej EIOD pragnie podkreślić wpływ niektórych przewidzianych we wniosku środków, takich jak blokowanie stron internetowych i zakładanie linii interwencyjnych, na podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych różnych osób, których one dotycząHe nevertheless wishes to stress the impact of some of the measures envisaged in the proposal, such as the blocking of websites and the setting-up of hotlines, on the fundamental rights to privacy and data protection of different individuals involved
Jednak wszelkie rozwiązania uzależniające prawo do informacji od złożenia wniosku przez osobę, której dotyczą dane, są nie do przyjęcia i są niezgodne z konwencją nr ‧ Rady EuropyHowever, any solution making the right to information dependent on a request by the data subject would not be acceptable and not be compatible with Council of Europe Convention No
Ponadto, choć w myśl poprawki ‧ dozwolone jest przetwarzanie danych o ruchu do celów bezpieczeństwa, zachowano w niej równowagę między interesami podmiotu przetwarzającego dane o ruchu a interesami osób, których dane są przetwarzane, tak że takie przetwarzanie danych może być prowadzone, tylko jeśli interesy podmiotu przetwarzającego dane nie są ważniejsze niż interesy podstawowych praw i wolności danych osób (chyba że ważniejsze okazują się prawa podstawowe i wolności podmiotów, których dane te dotycząFurthermore, although Amendment ‧ permits the processing of traffic data for security purposes, it strikes a balance between the interests of the entity that processes traffic data and those of the individuals whose data is processed so that such data processing can take place only if the interests for the fundamental rights and freedoms of individuals are not overridden by those of the entity processing the data (except where such interests are overridden by the interests for fundamental rights and freedoms of the data subject
Wzajemność nie może osłabić ochrony osoby, której dotyczą daneReciprocity must not harm the effectiveness of the protection of the data subject
osoby, których dane dotyczą, wyraziły jednoznaczną zgodę na dalsze przekazanie danych sensytywnychwith regard to onward transfers of sensitive data, data subjects have given their unambiguous consent to the onward transfer
Osoba, której dotyczą daneData subject
wprowadzenie obowiązku zatrzymywania danych, przewidziane w omawianym wniosku, prowadzi do powstania dużych baz danych i skutkuje powstaniem szczególnego ryzyka dla osoby, której dotyczą daneThe introduction of the obligation to retain data, as foreseen by the proposal, leads to substantial databases and has particular risks for the data subject
Państwa Członkowskie zapewniają każdej osobie, której dane dotyczą, prawo do uzyskania od administratora danychMember States shall guarantee every data subject the right to obtain from the controller
Odnośnie do tej kwestii osoby, których dane dotyczą, powinny być informowane o możliwości zwracania się o radę lub pomoc do odpowiednich organów nadzorczychIn this regard, data subjects should be informed of the possibility to apply for advice or assistance to the relevant supervisory authorities
Oznacza to z jednej strony konieczność opracowania wspólnych norm UE odnoszących się do praw osób, których dane dotyczą, a z drugiej strony- umożliwienie tym osobom wykonywanie ich praw w zakresie, w jakim jest to dozwolone przepisami regulującymi ochronę danych w trzecim filarze, w odniesieniu zarówno do organów udostępniających dane, jak i organów, którym dane są udostępniane i które je przetwarzająThis means on one hand that common EU-standards on data subjects' rights should be established, and on the other hand that data subjects should be able to exercise their rights, to the extent allowed by rules on data protection in third pillar, with regard to both authorities that make data available and authorities that access and process these data
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 958106 zdań frazy osoba.Znalezione w 153,734 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.