Tłumaczenia na język angielski:

  • data subject   

Przykładowe zdania z "osoba", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ponadto EIOD uważa, że również inne podstawy prawne przetwarzania, takie jak konieczność ochrony istotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby (jeżeli osoba, której dane dotyczą jest fizycznie lub prawnie niezdolna do udzielenia zgody) mogłyby zostać wzięte pod uwagę
en In the second place, the EDPS considers that also other legal grounds for processing, such as the necessity to protect the vital interests of the data subject or of another person (where the data subject is physically or legally incapable of giving his consent) could be taken into account
pl Chociaż, jak wspomniano powyżej i zostanie to szczegółowo opisane w dalszej części niniejszej opinii, w Kanadzie istnieje rozwinięty system prawny ochrony danych i nie ma jakiegokolwiek powodu, by utrzymywać, że kanadyjskie ustawodawstwo dotyczące ochrony danych poważnie narusza interesy osoby pochodzącej z Wspólnoty Europejskiej, której dotyczą te dane, nie ma również powodu, by przyjmować, że ustawodawstwo kanadyjskie jest w pełni zgodne ze wszystkimi przepisami rozdziału ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
en Although, as has been said before and will be explained further on in this opinion, there exists in Canada a developed legislative system of data protection and there is no reason whatsoever to state that the Canadian legislation on data protection seriously harms the interests of the data subject within the European Community, there is no more reason to assume that the Canadian legislation fully complies with all the provisions of Chapter ‧ of Directive ‧/‧/EC
pl Zakres, w jakim osoba, której dotyczą dane, będzie miała rzeczywistą możliwość wyboru, będzie zależał od dostępności wiarygodnych i uznanych systemów mediacji
en The extent to which the data subject will have an effective choice will depend on the availability of reliable and recognised systems of mediation
pl Ważne jest zatem, by zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, wspomniane w art. ‧ i przedstawione w załączniku ‧, zawierało wszystkie stosowne informacje dla osoby, której dane dotyczą, w języku zrozumiałym dla tej osoby
en It is therefore important that the offence notification mentioned in Article ‧ and developed in Annex ‧ comprises all relevant information for the data subject, in a language that he/she understands
pl osoba, której dane dotyczą, jednoznacznie wyraziła na to zgodę
en the data subject has unambiguously given his consent
pl Zapewni to osobom, których dotyczą dane, możliwość korzystania ze swoich praw we wszystkich sytuacjach
en This ensures that data subjects will be able to exercise their rights in all situations
pl Na podstawie poprzedniej Konstytucji, która nie zawierała żadnego przepisu w tym zakresie, Sąd Federalny sformułował orzecznictwo ustanawiające zasady ogólne mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych, uwzględniając w szczególności jakość przetwarzanych danych, prawo dostępu do nich dla osób, których te dane dotyczą, oraz prawo tych osób do żądania wprowadzenia w nich zmian lub zniszczenia danych
en The Federal Court has, on the basis of the previous Constitution, which did not contain any such provision, developed a case-law laying down the general principles applicable to the processing of personal data concerning, in particular, the quality of the data processed, the right of access of the persons concerned, and the right to request the correction or destruction of data
pl przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby trzeciej, lub osobom, którym dane są ujawniane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy interesy takie podporządkowane są interesom związanym z podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, które gwarantują ochronę na podstawie art. ‧ ust
en processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by the third party or parties to whom the data are disclosed, except where such interests are overridden by the interests for fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection under Article
pl Państwa Członkowskie przyznają osobie, której dane dotyczą, prawo uzyskania, na jej wniosek, w szczególności w czasie wykonywania przysługującego jej prawa dostępu, sprostowania, usunięcia lub zablokowania danych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub przechowywane w sposób niezgodny z uzasadnionymi celami realizowanymi przez administratora danych
en Member States shall, however, grant the data subject the right to obtain, at his request and in particular at the time of exercising his right of access, the rectification, erasure or blocking of data which are incomplete, inaccurate or stored in a way incompatible with the legitimate purposes pursued by the controller
pl Należy wyjaśnić, że publikacja w dzienniku urzędowym nie jest wystarczającą gwarancją, że osoby, których dotyczą dane, uzyskają odpowiednie informacje
en It must be clear that a publication in an official journal is not sufficient in itself to guarantee the appropriate information of the data subject
pl przetwarzanie dotyczy danych, które są podawane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą, lub jest konieczne do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych
en the processing relates to data which are manifestly made public by the data subject or is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims
pl Prawa osoby, której dotyczą dane
en Rights of the data subject
pl art. ‧ zmienić tak, by osobie, której dane dotyczą, gwarantował prawo do informacji i nie wymagał występowania z odnośnym wnioskiem
en modifying Article ‧ so as to guarantee the right to information of the data subject, without requiring a request
pl Jeżeli Państwo Członkowskie, które przesłało dane, nie zgadza się, że dane zapisane w centralnej bazie danych są rzeczywiście niedokładne lub zostały zapisane bezprawnie, wyjaśnia pisemnie osobie, której dane dotyczą, bez nadmiernego opóźnienia, dlaczego nie jest gotowe do poprawienia lub usunięcia danych jej dotyczących
en If the Member State which transmitted the data does not agree that data recorded in the central database are factually inaccurate or have been recorded unlawfully, it shall explain in writing to the data subject without excessive delay why it is not prepared to correct or erase the data
pl stwierdza, że w dziedzinie wydatków na rolnictwo wysokość stwierdzonych szkód spadła o ponad ‧ %: ze ‧,‧ mln EUR (‧ r.) do ‧,‧ mln EUR (‧ r.); ubolewa, że wraz ze wzrostem wysokości dotacji spada gotowość do zgłaszania przypadków; kolejny raz krytykuje brak wprowadzenia przez Niemcy, Grecję i Hiszpanię elektronicznego systemu zgłoszeń; ponadto w szczególności Niemcy i Holandia nie wypełniają swojego obowiązku przekazywania danych identyfikacyjnych osób fizycznych i prawnych, których dotyczą stwierdzone nieprawidłowości
en Notes that, in the area of agricultural expenditure, reported losses have fallen by over ‧ % from EUR ‧,‧ million to EUR ‧,‧ million ; regrets the fact that the higher the amount of support concerned, the less willingness there is to report cases; yet again criticises the fact that Germany, Greece and Spain have still not introduced an electronic reporting system; furthermore, Germany and the Netherlands in particular are failing to meet their obligation to communicate the identity of natural and legal persons involved in irregularities which have been established
pl Sposób, w jaki osoby, których dane dotyczą, będą informowane o swoich prawach, będzie zależeć od formy, w jakiej zostaną powiadomione o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia
en The way data subjects will be informed about their rights will depend on the format of the offence notification
pl na żądanie udostępni osobie, której dane dotyczą, kopię niniejszych klauzul lub jakiejkolwiek istniejącej umowy dotyczącej podwykonawstwa przekazywania danych; jednakże w przypadku gdy klauzule lub umowa zawierają informacje handlowe, informacje te można usunąć, z wyjątkiem dodatku ‧, który zostanie zastąpiony skróconym opisem środków bezpieczeństwa, w przypadkach, w których osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie uzyskać kopii od podmiotu przekazującego dane
en to make available to the data subject upon request a copy of the Clauses, or any existing contract for sub-processing, unless the Clauses or contract contain commercial information, in which case it may remove such commercial information, with the exception of Appendix ‧ which shall be replaced by a summary description of the security measures in those cases where the data subject is unable to obtain a copy from the data exporter
pl W razie zatrzymania w wykonawczej bazie danych, informacje API i PNR mogą być zatrzymane w razie potrzeby przez okres nie dłuższy niż ‧ lat, aby CBSA mogła je wykorzystać dla celów postępowania wyjaśniającego opisanych w punkcie ‧, a następnie przez najwyżej kolejne ‧ lata, w czasie których osoba, której informacje dotyczą, będzie miała do nich dostęp, zgodnie z Ustawą o Prywatności lub Ustawą o Dostępie do Informacji, ale nie będzie miała do nich dostępu CBSA, by wykorzystać je w celach administracyjnych
en In the case of information retained in an enforcement database, API and PNR information could be retained where necessary for a period of no more than six years for use by the CBSA for the investigative purposes described in section nine, and then a further maximum period of two additional years, during which time it would be available for access by the data subject in accordance with the Privacy Act or the Access to Information Act, but unavailable for administrative use by the CBSA
pl SIS ‧ powinien umożliwiać przetwarzanie danych biometrycznych, aby ułatwić niezawodną identyfikację osób, których dotyczy wpis
en SIS ‧ should permit the processing of biometric data in order to assist in the reliable identification of the individuals concerned
pl Osoby, których dane dotyczą
en Data subjects
pl prawo do dostępu, sprostowania i sprzeciwu – osoba, której dotyczą dane, powinna mieć prawo do otrzymania kopii wszystkich przetwarzanych danych dotyczących tej osoby oraz prawo do sprostowania tych danych, gdy okażą się one nieprawidłowe
en the rights of access, rectification and opposition- the data subject should have a right to obtain a copy of all data relating to him/her that are processed, and a right to rectification of those data where they are shown to be inaccurate
pl Na przykład zakaz nie obowiązuje, jeżeli osoba, której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej zgody (art. ‧ ust. ‧ lit. a)), w przeciwieństwie do wymogu wyrażenia jednoznacznej zgody zawartego w art. ‧ lit. a) dyrektywy ‧/‧/WE
en For example, the prohibition does not apply if the data subject has given his or her explicit consent (Article ‧(a)), contrary to required unambiguous consent in Article ‧ sub (a) of Directive ‧/‧/EC
pl Administratorzy danych gwarantują osobom, których dane dotyczą, rzeczywiste wykonywanie prawa do informacji, dostępu do nich i ich poprawiania, a także do wnoszenia sprzeciwu zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych
en The controllers shall ensure that the data subject may effectively exercise its rights to information, to access, to rectify and to object according to the applicable data protection legislation
pl Prawo osoby, której dane dotyczą do informacji i do odszkodowania
en Data subjects' rights to information and damages
pl Kwestią zasadniczą jest, by mający zastosowanie system był jasny dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym rządów poszczególnych państw, agencji ochrony porządku publicznego, organów ochrony danych oraz administratorów danych i osób, których te dane dotyczą
en It is essential that the applicable regime be clear for all actors involved, including national governments, law enforcement agencies, the data protection authorities, as well as data controllers and data subjects involved
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 958106 zdań frazy osoba.Znalezione w 151,836 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.