Tłumaczenia na język angielski:

  • care of mothers and infants   

Przykładowe zdania z "opieka nad matką i dzieckiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Opieka nad matką i dzieckiem w okresie połogu w domu po porodzie fizjologicznym.
en Care for mother and child during childbrith at home after childbirth psysiological
pl Idealne matki, które spędziły swą młodość opiekując się dziećmi, stanowią dziś większość populacji starszych kobiet, i właśnie ta ich opieka nad dziećmi i praca w domu nie są dziś uwzględnione w ich emeryturach.
en Ideal mothers who spent their youth caring for their children represent today the majority of the elderly female population and it is this childcare and homecare that is not reflected in their pensions.
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek
en Taking care for a small child in the opinions and experiences of mothers
pl opieka nad matką i dzieckiem, w tym wsparcie dla projektów dotyczących wyżywienia i rozwoju następnego pokolenia
en mother and child care, including support for projects on the nurturing and development of the next generation
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek
en Care for a young child in the opinions and experiences of mothers
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek.
en Views on child care according to the experiences of mothers.
pl Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matek
en Looking after a baby according to mother's experiences
pl Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matek
en Care of a small child in the experiences of mothers
pl opieka nad matką oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego oraz udzielanie matce wszelkich niezbędnych porad na temat opieki nad noworodkiem, aby umożliwić jej stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dziecka
en to care for and monitor the progress of the mother in the post-natal period and to give all necessary advice to the mother on infant care to enable her to ensure the optimum progress of the new-born infant
pl Znaczenie badań prenatalnych w opiece nad matką i dzieckiem
en The Importance of prenatal tests in care mother and infant care
pl W sektorze zdrowia realizacja projektów powinna zapewnić podstawę i profilaktyczne usługi medyczne, w szczególności planowanie rodziny i opiekę nad matką i dzieckiem
en In the health sector, projects should help to provide primary and preventive care services, particularly family planning and child and maternal health services
pl My w Europie żyjemy w dobrobycie, który umożliwia nam opiekę nad matkami i dziećmi, ale pozwalamy na unicestwienie ponad miliona istnień rocznie, zanim jeszcze przyjdą na świat.
en We in Europe have the wealth to take care of our mothers and babies but allow over a million babies to be destroyed before birth.
pl mając na uwadze, że w szczególności w przypadku kobiet/matek istnieje ryzyko przymusowej pracy w niepełnym wymiarze godzin – wybór zdeterminowany brakiem dostępnych struktur opieki nad dziećmi, a także mając na uwadze, że istnieje ryzyko odmowy przekształcenia pracy w pełnym wymiarze godzin w pracę w zmniejszonym wymiarze godzin, co uczyni trudnym, czy wręcz niemożliwym, godzenie życia zawodowego z rodzinnym i osobistym
en whereas there is a risk of being forced to work part-time, particularly for women/mothers, this choice often being imposed upon them due to the lack of viable childcare structures, and there is also a risk that the switch from full time to part time might not be allowed, making it difficult, not to say impossible, to achieve a work-life balance
pl Postuluje, by władze lokalne i regionalne zwracały szczególną uwagę na zapewnienie zajęć i obiektów sportowych dla kobiet w ciąży i młodych matek, w tym na zapewnienie odpowiedniego poradnictwa związanego z ich stanem, opieki nad dziećmi w ośrodkach i obiektach sportowych oraz bezpiecznego i dogodnego transportu publicznego po przystępnych cenach umożliwiającego dojazd do ośrodków i obiektów sportowych
en Calls for special consideration to be given by local and regional authorities to providing sporting activities and facilities for pregnant women and young mothers, including the provision of appropriate advice relative to their condition; the provision of childcare facilities at sports centres and venues; and the provision of safe, convenient and affordable public transport access to sports centres and venues
pl zwraca uwagę na konieczność kierowania wydatków publicznych na potrzeby najmłodszych i na pomoc rodzinom wielodzietnym, zwłaszcza w dziedzinie systemów pomocy w zakresie opieki nad dziećmi, a także ochrony samotnych matek i rodziców samotnie wychowujących dzieci, szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, opuszczenie i ubóstwo; podkreśla, że usługi te leżą w interesie publicznym i przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego na szczeblach lokalnym i regionalnym; zachęca Komisję do podkreślenia przykładów najlepszych praktyk w regionach niektórych państw członkowskich
en Draws attention to the need for public spending on young children and large families, particularly for the provision of childcare facilities and for the protection of single mothers and one-parent families, who are at particular risk of social exclusion, isolation and poverty; stresses that those services are in the general interest and contribute to job creation and the development of the local and regional economy; calls on the Commission to showcase examples of the best practices of certain Member State reasons
pl W wielu wystąpieniach, jakie wygłosiłam w tej Izbie, wielokrotnie podkreślałam, że matki i ojcowie, którzy z własnej woli poświęcają się wychowaniu dzieci lub opiece nad starszymi bądź niesamodzielnymi członkami ich rodzin, nie mogą być dyskryminowani.
en During my many speeches in the House, I have constantly emphasised that mothers and fathers who freely choose to bring up their children or to care for elderly or dependent family members must not suffer discrimination.
pl wzywa Państwa Członkowskie do przyjęcia dodatkowych środków wsparcia, w szczególności dla pracujących matek samotnie wychowujących dzieci, zarówno poprzez ułatwianie znalezienia form zatrudnienia o elastycznym czasie pracy, tak aby mogły one podołać liczniejszym obowiązkom rodzinnym, jaki i poprzez zapewnienie stosownych placówek opieki nad dziećmi
en Calls on the Member States to adopt additional support measures, especially for working mothers who are members of single-parent families, either by making it easier to find forms of employment with flexible working hours so that they can meet their more extensive family commitments, or by providing suitable childcare facilities
pl zwraca uwagę na potrzebę poszerzenie publicznej i prywatnej oferty w zakresie opieki nad dziećmi oraz stworzenia zachęt dla pracodawców, którzy mogliby taką ofertę stworzyć, umożliwiając rodzicom, zwłaszcza matkom, powrót do pracy, tak aby mieli oni możliwość kontynuowania uczenia się przez całe życie przy równoczesnym wykonywaniu zawodu; ponadto uważa, że niezbędna jest poprawa oferty państwowych usług z zakresu opieki nad osobami wymagającymi stałej opieki i ludźmi starszymi
en Draws attention to the need to broaden the scope of public and private childcare facilities and to involve and encourage employers, who could provide company childcare facilities and scope for parents to return to work, particularly mothers, so that such parents have the opportunity to continue with lifelong learning while carrying on working; also emphasises the need for improved provision of public facilities to assist the dependent and the elderly
pl w przypadku preparatów do dalszego żywienia niemowląt, informację, że produkt jest odpowiedni jedynie do specjalnego odżywiania niemowląt w wieku powyżej sześciu miesięcy, że może być tylko jednym z elementów zróżnicowanego żywienia, że nie może być stosowany jako substancja zastępcza dla mleka kobiecego w ciągu sześciu pierwszych miesięcy życia i że decyzję o rozpoczęciu żywienia uzupełniającego, w tym wszelkie wyjątki od wieku sześciu miesięcy życia należy podjąć wyłącznie po zasięgnięciu opinii niezależnych osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji albo innych specjalistów zajmujących się opieką nad matkami i dziećmi w oparciu o indywidualne konkretne potrzeby niemowlęcia w zakresie wzrostu i rozwoju
en in the case of follow-on formulae, a statement to the effect that the product is suitable only for particular nutritional use by infants over the age of six months, that it should form only part of a diversified diet, that it is not to be used as a substitute for breast milk during the first six months of life and that the decision to begin complementary feeding, including any exception to six months of age, should be made only on the advice of independent persons having qualifications in medicine, nutrition or pharmacy, or other professionals responsible for maternal and child care, based on the individual infant’s specific growth and development needs
pl Wzywam do możliwie jak najszybszego wdrażania innowacyjnych pomysłów w dziedzinie opieki nad dziećmi i równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, aby umożliwić zarówno matkom, jak i ojcom pełną realizację ich zadań rodzicielskich.
en I am calling for innovative ideas to be implemented as quickly as possible with regard to childcare and work-family balance, in order to enable mothers as well as fathers to play their role of parents fully.
pl Ktoś stwierdził tu na przykład, że niemowlęta i małe dzieci do drugiego roku życia potrzebują codziennej obecności matki, ojca czy babci, lub po prostu opiekunki. Dzieci te zdecydowanie nie potrzebują dla zdrowego rozwoju struktur opieki nad dziećmi.
en Someone raised the point that, for example, infants and toddlers up to two years old need the presence of their mother, father or grandmother or simply a nanny every day, but the one thing these children definitely do not need for their healthy development is a childcare facility.
pl 14. Ojcowie i matki to według niego "równi partnerzy w procesie wczesnego kształcenia dzieci i opieki nad nimi”.
en Fathers and mothers are thus 'equal partners in early childhood education and care'.
pl uważa, że należy wspierać zatrudnianie kobiet romskich również poprzez sprzyjające zatrudnieniu działania systemów wsparcia społecznego, a także poprzez odpowiednie możliwości szkolenia i specjalizacji, aby w dłuższej perspektywie przygotować je do pracy, z której będą mogły się utrzymać, oraz umożliwić im godzenie życia rodzinnego i zawodowego; wzywa państwa członkowskie do przyjęcia środków, które pomogą zwiększyć możliwości opieki nad dziećmi romskimi nawet wówczas, gdy ich matka pozostaje w domu z innymi dziećmi
en Considers that the employment of Roma women should also be promoted by means of employment-friendly operation of social support systems and appropriate training and specialisation opportunities, to prepare them in the long term for work from which they can earn a living and make it possible to reconcile family life and work; calls on Member States to adopt measures which help to increase child-care opportunities for Roma children even if their mother is at home with her other children
pl "System opieki nad matką i dzieckiem w Polsce z zdrowiu i w chorobie"
en "System of care over mother and child in health and in disease in Poland"
pl mając na uwadze, że podczas gdy Europa i kraje AKP zobowiązały się do podejmowania działań w kierunku osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, w tym osiągnięcia powszechnej edukacji podstawowej (cel ‧), ograniczenia umieralności dzieci (cel ‧), poprawy opieki zdrowotnej nad matkami (cel ‧) oraz zwalczania HIV/AIDS, malarii i innych chorób (cel ‧), realizacji tych celów może zagrozić dokonujący się na szeroką skalę odpływ nauczycieli akademickich, lekarzy i pielęgniarek z krajów AKP do państw OECD, a także może być ona utrudniona z uwagi na brak międzynarodowych ram regulacyjnych, które zapewniłyby realizację tych celów
en whereas, while Europe and ACP countries have committed themselves to working towards the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs), including achieving universal primary education (goal No ‧), reducing child mortality (goal No ‧), improving maternal health (goal No ‧) and combating HIV/AIDS, malaria and other diseases (goal No ‧), meeting those objectives could be threatened by the large-scale exodus of professors, doctors and nurses from ACP nation states to OECD countries and made more difficult by the lack of international regulatory frameworks designed to ensure that the objectives are met
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1609976 zdań frazy opieka nad matką i dzieckiem.Znalezione w 93,402 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.