Tłumaczenia na język angielski:

  • child care   
  • childcare   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

opieka nad matką i dzieckiem
care of mothers and infants
wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem
early childhood education and care

Przykładowe zdania z "opieka nad dzieckiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl I tak przy okazji, opieka nad dziećmi obsysa
en This baby sitting service bites
pl Centralnym punktem tego zagadnienia jest rodzina, kwestia podziału pracy w rodzinie, życia zawodowego prowadzonego jednocześnie przez współmałżonków, zapewnienie narodzin coraz większej liczby dzieci i ich wykształcenia oraz stałe utrzymywanie osób starszych i opieka nad nimi.
en At the centre of these questions are the family, the question of the division of labour within the family, a husband and wife working at the same time, provision for and educating more and more children, and continuing to provide and care for elderly dependants.
pl Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matek
en Looking after a baby according to mother's experiences
pl Kompleksowa opieka pielęgniarska nad dzieckiem z atopowym zapaleniem skóry
en Comprehensive nursing care of the child with atopic dermatitis
pl Z tego powodu subsydiowana, odpowiednia i przystępna finansowo opieka nad dzieckiem odgrywa kluczową rolę w promowaniu udziału w zatrudnieniu, szczególnie kobiet, i zjawisko to należy przyjąć z zadowoleniem i wspierać
en As such, the key role of subsidised, adequate and affordable provision of childcare in promoting participation in employment, particularly of women, is to be strongly welcomed and supported
pl "Opieka nad dziećmi z wadą wrodzoną - siostry syjamskie"
en Care of children with congenital manformation-conjoined sisters twins.
pl Opieka nad dziećmi w domu jest ważna.
en Home childcare is important.
pl Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym.
en Nursing care of a child with cerebral palsy.
pl Opieka paliatywna nad dzieckiem w Poznaniu na przełomie stulecia.
en Palliative care about children in Poznań at the turn of the century.
pl Idealne matki, które spędziły swą młodość opiekując się dziećmi, stanowią dziś większość populacji starszych kobiet, i właśnie ta ich opieka nad dziećmi i praca w domu nie są dziś uwzględnione w ich emeryturach.
en Ideal mothers who spent their youth caring for their children represent today the majority of the elderly female population and it is this childcare and homecare that is not reflected in their pensions.
pl Opieka nad dzieckiem opuszczonym, zaniedbanym i krzywdzonym w Polsce w latach 1918-1939
en Care For Abandoned, Maltreated and Neglected Children in Poland 1918-1939
pl Skorzystają na tym także restauracje, opieka nad dziećmi i osobami starszymi.
en Restaurants, childcare and care of the elderly would also benefit.
pl Opieka nad dzieckiem z kleszczowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowym
en Looking after a child witch tick-borne meningitis
pl Mam nadzieję, że zgodzi się pan ze mną, panie komisarzu, że jeśli chodzi o zapewnienie dostępu do rynku pracy większej liczbie kobiet i pomaganie obywatelom w tak istotnej sprawie, jaką jest opieka nad dziećmi, do wymarzonej sytuacji prowadzi wiele dróg i nie powinniśmy koncentrować się wyłącznie na tej jednej.
en I hope that you will agree, Commissioner, that in the context of helping more women into the labour market, and in the context of helping people with the important role of childcare, that there are indeed many roads to Paradise - and there is not just the one road that we should exclusively concentrate upon.
pl Opieka pielęgniarska nad dzieckiem chorym na hemofilię
en Nursing care of children suffering from hemophilia
pl Opieka nad dzieckiem z rakiem kory nadnerczy w oddziale intensywnej terapii
en Nursing care of child with adrenal cortical cancer in the intensive care unit
pl Uważa, że konieczne są zdecydowane wysiłki na rzecz zwalczania handlu ludźmi lub innych rodzajów wykorzystywania – wykorzystywania seksualnego, pracy opartej na wyzysku (prace domowe, gotowanie, opieka nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi), komercyjnego rynku ślubnego, handlu organami oraz praktyki okaleczania żeńskich narządów płciowych i przymusowych małżeństw
en believes that robust efforts are needed to combat human trafficking or other means of exploitation for the purpose of sexual exploitation, for exploitative labour (domestic work, the catering industry, caring for children, the elderly and the sick, etc.), for the commercial marriage market and for organ trading, and to combat the practices of female genital mutilation and forced marriage
pl Z drugiej strony jednak, jeśli głównym celem działania tych placówek nie jest działalność dydaktyczna, ale opieka nad dzieckiem oraz wspieranie go, usługę tego typu należy przypisać do klasy ‧.‧. COICOP/ZWCK
en If, on the other hand, the main objective is not a pedagogical one, but to provide child-minding assistance and support, the service concerned should be allocated to COICOP/HICP class
pl usługi pomocy w gospodarstwach domowych, takie jak pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi
en domestic care services such as home help and care of young, elderly, sick or disabled
pl przypomina Komisji i państwom członkowskim, że konieczne jest podjęcie pozytywnych działań na rzecz kobiet i mężczyzn, w szczególności mających na celu ułatwienie im powrotu do pracy po okresie poświęconym rodzinie (wychowywanie dzieci lub opieka nad chorym lub niepełnosprawnym krewnym), poprzez sprzyjanie strategiom politycznym na rzecz (ponownego) włączenia się w rynek pracy, aby umożliwić im odzyskanie niezależności finansowej
en Reminds the Commission and the Member States that it is necessary to adopt affirmative measures for the benefit of women and men to facilitate their return to employment after a period of carrying out family duties (bringing up children and/or caring for a sick or handicapped parent), by promoting policies of (re)integration into the employment market with a view to enabling them to regain financial independence
pl Jest to zapis dotyczący transportu i infrastruktury społecznej, dostępności usług socjalnych w wioskach, takich jak wychowywanie dzieci, opieka nad starszymi i schorowanymi osobami, usługi w zakresie komunikacji i stworzenie ośrodków kultury i sportu.
en This is the provision of transport and social infrastructure, accessible social services in the villages, such as raising of children, care for aged and sick persons, communication services, and establishment of cultural and sports centres.
pl warunki życia przyjazne rodzinie, jak np. przystępna cenowo opieka nad dziećmi
en family friendly living conditions, such as affordable child care
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.
en The care of child in parents' of children attending the nursery opinion and experience.
pl Podczas gdy tradycyjne bodźce finansowe związane z systemem ochrony socjalnej oraz podatkowym pozostają istotą polityki, której celem jest opłacalność, inne bodźce, takie jak zapewnienie opieki nad dzieckiem, ułatwienia dostępu i specjalne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, kształcenie oraz opieka zdrowotna, coraz częściej postrzega się jako odgrywające rolę uzupełniającą
en While traditional financial incentives involved in benefit and tax systems remain the core of policies to make work pay, other incentives such as child care, access and special provisions for disabled people, education and public health assets, are increasingly accepted as having a complimentary role to play
pl Opieka nad dzieckiem z arthrogryposis multiplex congenita – studium przypadku.
en Childcare with arthrogryposis multiplex congenita - a case study
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95792 zdań frazy opieka nad dzieckiem.Znalezione w 24,825 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.