Tłumaczenia na język angielski:

  • child care   
  • childcare   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

opieka nad matką i dzieckiem
care of mothers and infants
wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem
early childhood education and care

Przykładowe zdania z "opieka nad dzieckiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Opieka nad dzieckiem z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Studium przypadku
en Nursing care for a child with meninigitis. A case study.
pl Opieka nad dzieckiem z kleszczowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowym
en Looking after a child witch tick-borne meningitis
pl Usługi z dziedziny pomocy w gospodarstwach domowych (np. pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi
en Domestic care services (e.g. home help and care of the young, elderly, sick or disabled
pl Opieka pielęgniarska nad dzieckiem chorym na astmę oskrzelową
en Childcare patients with bronchial asthma
pl usługi pomocy w gospodarstwach domowych (na przykład pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi
en domestic care services (e.g. home help and care of the young, elderly, sick or disabled
pl Opieka nad dziećmi (debata
en Childcare (debate
pl uważa, że wysokiej jakości usługi edukacyjne, zdrowotne i socjalne zapewniające wsparcie dla dzieci i ich rodzin, w tym przystępna cenowo opieka nad dziećmi i dostępność tanich mieszkań, mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania ubóstwu dzieci, wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji i dla ograniczania tych zjawisk, a także dla zapobiegania dziedziczeniu ubóstwa
en Believes that high-quality education, health and social services, supporting children and their families, including affordable childcare and access to affordable housing are crucial for the prevention and reduction of child poverty, social exclusion and discrimination and to prevent poverty being carried on from one generation to the next
pl "Opieka intelektualna nad dzieckiem niepełnosprawnym w średnim mieście"
en "Intellectual care over a disabled child in an average town"
pl Pozamedyczna opieka nad dzieckiem przewlekle chorym na przykładzie Sulęcina.
en Extramedical care for the chronically ill child exemplified with Sulęcin.
pl Opieka nad dzieckiem z ostrą biegunką w szpitalu.
en Care of the child with acute diarrhoea in hospital.
pl odnotowuje potrzebę odpowiedniego zajęcia się kwestią nowych rodzajów rodziny, zgodnie z zasadą subsydiarności oraz poszerzenia zakresu usług socjalnych, takich jak dostępna opieka nad dziećmi, opieka nad osobami ze specyficznymi potrzebami lub niepełnosprawnymi i długotrwała opieka nad osobami starszymi z jednoczesnym zachowaniem wysokiego stopnia konsultacji w średnio- i długoterminowym planowaniu
en Notes the necessity of dealing adequately with new types of family, in accordance with the principle of subsidiarity, and of enlarging the scope of social services, such as accessible childcare, care for those with special needs or disabilities, and long-term care for elderly persons, while maintaining a high level of consultation in medium and long-term planning
pl Z drugiej strony jednak, jeśli głównym celem działania tych placówek nie jest działalność dydaktyczna, ale opieka nad dzieckiem oraz wspieranie go, usługę tego typu należy przypisać do klasy ‧.‧. COICOP/ZWCK
en If, on the other hand, the main objective is not a pedagogical one, but to provide child-minding assistance and support, the service concerned should be allocated to COICOP/HICP class
pl Opieka społeczna nad dziećmi w okresie międzywojennym w Toruniu. Katalog materiałów archiwalnych
en Social services for children in the interwar period in Torun. Catalog of archival materials
pl Opieka nad dzieckiem z przewodozależną wadą serca.
en The child care with ductus-dependent congenital heart defect
pl Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w warunkach szkoły zbiorczej.
en Taking care of an intellectually retarded child in a comprehensive school.
pl Opieka nad dzieckiem oparzonym
en Nursing a child with burns
pl Cele strategii lizbońskiej wskazują kierunek, w jakim powinny płynąć inwestycje: rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i transportowej, ochrona klimatu, przyspieszenie badań i rozwoju, powszechna opieka nad dziećmi, wspieranie kształcenia i szkolenia, aktywna polityka rynku pracy i poprawa jakości miejsc pracy
en The Lisbon objectives determine the direction in which investment must flow: development of communications and transport infrastructure, climate protection, a research and development initiative, comprehensive childcare, support for education and training, active labour-market policy and job quality
pl Uważa, że konieczne są zdecydowane wysiłki na rzecz zwalczania handlu ludźmi lub innych rodzajów wykorzystywania – wykorzystywania seksualnego, pracy opartej na wyzysku (prace domowe, gotowanie, opieka nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi), komercyjnego rynku ślubnego, handlu organami oraz praktyki okaleczania żeńskich narządów płciowych i przymusowych małżeństw
en believes that robust efforts are needed to combat human trafficking or other means of exploitation for the purpose of sexual exploitation, for exploitative labour (domestic work, the catering industry, caring for children, the elderly and the sick, etc.), for the commercial marriage market and for organ trading, and to combat the practices of female genital mutilation and forced marriage
pl Opieka nad dzieckiem z wadą słuchu i jego wychowanie
en Care for a child with hearing loss and his upbringing.
pl To praca wykonywana w domu - opieka nad dziećmi i nad osobami starszymi - która jest uwzględniona w strategii Europa 2020 i która stanowi 5-9 % całej pracy wykonywanej w UE, wykazując tendencję wzrostową.
en It is work carried out in the home - childcare and elderly-care facilities - that is included in the Europe 2020 strategy and represents 5% to 9% of all work undertaken in the EU, with the trend being towards growth.
pl I tak przy okazji, opieka nad dziećmi obsysa
en This baby sitting service bites
pl Jest opieka nad wami, dzieci
en Is to look after you kids
pl Jest to zapis dotyczący transportu i infrastruktury społecznej, dostępności usług socjalnych w wioskach, takich jak wychowywanie dzieci, opieka nad starszymi i schorowanymi osobami, usługi w zakresie komunikacji i stworzenie ośrodków kultury i sportu.
en This is the provision of transport and social infrastructure, accessible social services in the villages, such as raising of children, care for aged and sick persons, communication services, and establishment of cultural and sports centres.
pl Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym.
en Nursing care of a child with cerebral palsy.
pl Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matek
en Looking after a baby according to mother's experiences
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95792 zdań frazy opieka nad dzieckiem.Znalezione w 31,714 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.