Tłumaczenia na język angielski:

  • child care   
  • childcare   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

opieka nad matką i dzieckiem
care of mothers and infants
wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem
early childhood education and care

Przykładowe zdania z "opieka nad dzieckiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl zaznacza, że kobiety na obszarach wiejskich są bardziej dotknięte problemem ukrytego bezrobocia niż mężczyźni z uwagi na tradycyjny podział ról i słabą infrastrukturę w wielu dziedzinach, takich jak opieka nad dziećmi
en Points out that women in rural areas are more affected by hidden unemployment than men due to traditional role models and the poor endowment of many areas with the appropriate infrastructure, such as childcare facilities
pl usługi pomocy w gospodarstwach domowych (na przykład pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi
en domestic care services (e.g. home help and care of the young, elderly, sick or disabled
pl Opieka nad dziećmi... i ojcem też
en And your father, too
pl świadczenie usług dla instytucji, obejmujące niektóre składniki infrastruktury opieki społecznej takie jak żłobki i opieka nad dziećmi po godzinach szkolnych
en providing services to the institutions covering certain social welfare facilities such as crèches and after-school child-minding services
pl Z uwagi na tradycyjny podział ról, słabą infrastrukturę w wielu dziedzinach, takich jak choćby opieka nad dziećmi, wiele kobiet nigdy nie pojawia się na oficjalnym rynku pracy, a zatem nie są nawet rejestrowane jako bezrobotne.
en Because of the traditional division of roles and the weak infrastructure in many areas, such as child care, for example, many women never feature in the official labour market, but at the same time they are not registered as unemployed.
pl Opieka nad dzieckiem z autyzmem i rola pielęgniarki we wsparciu rodziny
en Care of a Child with Autism and the role of a Nurse in support of the Family.
pl Opieka pielęgniarska nad dzieckiem po przeszczepie wątroby w warunkach domowych - studium indywidualnego przypadku
en Home Nursing Care of a Child after Liver Transplantation - Case Study.
pl Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z niedokrwistością. Opis przypadku
en Nursing care of a child with anemia. Case description.
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.
en The care of child in parents' of children attending the nursery opinion and experience.
pl Opieka nad dzieckiem z niedrożnością przełyku.
en Nursing care for the child with oesophageal obstruction
pl Nawet w odniesieniu do znacznej liczby kobiet mających płatną pracę, robienie zakupów, opieka nad osobami starszymi i dziećmi są nadal postrzegane jako obowiązki kobiet, gdyż mężczyźni wykonują mniej niż ‧ % wszystkich prac w gospodarstwie domowym i jedynie ‧-‧ % prac związanych z opieką nad dzieckiem
en Even for the enormous number of women who are in paid employment, shopping, eldercare and childcare is still perceived as their responsibility as men do less than ‧ % of all domestic work and only ‧ % to ‧ % of childcare work
pl Opieka nad dziećmi wychowującymi się w domu dziecka.
en Custody (protection) over children in children's home fostering
pl Taka tymczasowa, dodatkowa opieka ze strony członków rodziny nie zdejmuje z państwa odpowiedzialności za zapewnienie odpowiednich form opieki dziennej nad dziećmi, zarówno pod względem ilości, jak i jakości jej placówek
en This temporary additional care provided by family members does not replace the State's responsibility to provide adequate day care, in terms of quantity and quality
pl Niemy poród - opieka położnicza nad kobietą w momencie straty dziecka
en Silent birth - taking obstetric care of a woman losing a newly-born child
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek
en Care for a young child in the opinions and experiences of mothers
pl Opieka nad dziećmi od ich najmłodszych lat, nabywanie przez nie wiedzy i świadomości otoczenia wpływa zasadniczo na dalszą naukę.
en Indeed, from a very young age, caring for children, their learning and gradual awareness of their environment are of decisive importance for the next phase of their education.
pl Opieka pielęgniarska nad dzieckiem chorym na mukowiscydozę w warunkach domowych
en Nursing care for a child suffering from cystic fibrosis in the home.
pl uważa, że cele, jakie stawia sobie Unia Europejska, nie powinny ograniczać się do realizacji celów barcelońskich dotyczących opieki nad dziećmi; wyraża przekonanie, że opieka nad dziećmi powinna być postrzegana jako usługa powszechna dostępna dla wszystkich, którzy jej potrzebują
en Considers that the European Union's objectives should not be confined to complying with the Barcelona objectives on childcare facilities; believes that those facilities should be viewed as universal services, available to all who need them
pl To praca wykonywana w domu - opieka nad dziećmi i nad osobami starszymi - która jest uwzględniona w strategii Europa 2020 i która stanowi 5-9 % całej pracy wykonywanej w UE, wykazując tendencję wzrostową.
en It is work carried out in the home - childcare and elderly-care facilities - that is included in the Europe 2020 strategy and represents 5% to 9% of all work undertaken in the EU, with the trend being towards growth.
pl Opieka nad dzieckiem po zabiegu tracheostomii
en Care of children after tracheostomy
pl Efektywność studiowania a opieka nad własnym dzieckiem w deklaracjachmatek - studentek studiów dziennych
en Studying effectivnes and own child care within mothers declariations - the day students of the universities
pl Opieka pielęgniarska nad dzieckiem po zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego
en A child's nursing care after appendectomy
pl Wymaga to wielopłaszczyznowego podejścia, w tym polityki zatrudnienia pomagającej rodzicom w znalezieniu pracy, opracowania systemów ulg podatkowych oraz zabezpieczenia podstawowych usług, takich jak zakwaterowanie, dobra jakościowo opieka nad dziećmi i kształcenie, a także ochrona praw dziecka.
en This calls for a multidimensional approach, covering employment policies to help parents find work, the design of tax benefit systems, and the provision of key services, such as housing, quality childcare and education, and protection of children's rights.
pl W sprawozdaniu stwierdza się, że kobiety nieproporcjonalnie ucierpiały z powodu oszczędności wprowadzonych w wydatkach socjalnych i publicznych, takich jak służba zdrowia, opieka rodzinna i nad dziećmi, ponieważ - na co wskazano w sprawozdaniu - te istniejące w przeszłości pozapłacowe źródła dochodów i usługi pozwalały kobietom na znalezienie płatnego zatrudnienia i w rezultacie na pogodzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym.
en As is established in the report, women were disproportionately affected by cuts in social services and public spending such as health care, child and family care because, as it points out, these non-wage benefits and services which were previously provided enabled women to participate in paid employment and consequently to reconcile work and family life.
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek.
en Views on child care according to the experiences of mothers.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95792 zdań frazy opieka nad dzieckiem.Znalezione w 11,549 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.