Tłumaczenia na język angielski:

  • laser windows in silicium or quartz   

Przykładowe zdania z "okna laserowe krzemowe lub kwarcowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl dwiema jednostkami programowalnej elektrycznie pamięci stałej, którą można skasować promieniami ultrafioletowymi (UV EPROM), w kształcie monolitycznego układu scalonego, z których każda posiada ‧K pamięci i kwarcowe okno w górnej części
en two UV ray-erasable programmable read-only memories (EPROMs), in the form of a monolithic integrated circuit, each with a ‧ K memory and a quartz window in the upper surface
pl dwiema jednostkami programowalnej elektrycznie pamięci stałej, którą można skasować promieniami ultrafioletowymi (UV EPROM), w kształcie monolitycznego układu scalonego, z których każda posiada ‧K pamięci i kwarcowe okno w górnej części
en two UV ray-erasable programmable read-only memories (EPROMs), in the form of a monolittic integrated circuit, each with a ‧ K memory and a quartz window in the upper surface
pl dwa kasowane ultrafioletem, programowane pamięci tylko do odczytu (EPROM), w formie monolitycznego układu scalonego, każdy z ‧ K pamięci i oknem kwarcowym w górnej powierzchni
en two ultraviolet-erasable programmable read only memories (Eproms), in the form of a monolithic integrated circuit, each with a ‧ K memory and a quartz window in the upper surface
pl Platynowe, kwarcowe lub porcelanowe tygle do spopielania
en Platinum, silica or porcelain crucibles for ashing
pl Polarymetr ze światłem sodowym lub zielonym światłem rtęciowym (lampa rtęciowa kwarcowa z pryzmatem lub specjalnym Ekranem Wratten ‧ A) z dokładnością odczytu co najmniej do ‧ stopni kątowych
en POLARIMETER WITH SODIUM LIGHT OR MERCURY GREEN LIGHT (MERCURY VAPOUR LAMP WITH PRISM OR THE SPECIAL WRATTEN SCREEN N ‧ A), TO BE READ WITH AN ACCURACY OF AT LEAST ‧ ANGULAR DEGREES
pl umieścić ‧-gramową próbkę, zważoną z dokładnością do ‧ mg, w kwarcowym lub platynowym tyglu (patrz uwaga b), wysuszyć w piecu w temperaturze ‧ °C i włożyć tygiel do zimnego pieca muflowego
en Place ‧ to ‧ g of sample weighed to the nearest ‧ mg in a quartz or platinium crucible (see Note (b)), dry in an oven at ‧ oC and introduce the crucible into the cold muffle furnace
pl W niniejszym dziale, wyrażenie mechanizm zegarkowy oznacza mechanizmy regulowane za pomocą balansu i sprężyny włosowej, rezonatora kwarcowego lub innych układów umożliwiających odmierzanie przedziałów czasowych, z odczytem lub układem, do którego można dołączyć odczyt mechaniczny
en For the purposes of this chapter, the expression watch movements means devices regulated by a balance-wheel and hairspring, quartz crystal or any other system capable of determining intervals of time, with a display or a system to which a mechanical display can be incorporated
pl Piasek kwarcowy lub piasek morski, potraktowany kwasem chlorowodorowym (wielkość ziaren: ‧-‧ mm, to jest przechodzących przez sito ‧ m a zatrzymujących się na sicie ‧ m
en QUARTZ SAND OR SEA SAND, TREATED WITH HYDROCHLORIC ACID (SIZE OF THE GRAINS: ‧ TO ‧ MM, THAT IS PASSING THROUGH A ‧ MICRON SIEVE AND RETAINED BY A ‧ MICRON SIEVE
pl Jako eluent należy użyć podwójnie destylowaną w szklanym lub kwarcowym przyrządzie wodę
en Water which has been double distilled in glass or quartz apparatus should be employed as the eluent
pl Platynowe, kwarcowe lub porcelanowe tygle do spopielania
en Platinum, silica or porcelain ashing crucibles
pl Przy tej ekstrakcji zalecane są naczynia laboratoryjne teflonowe lub kwarcowe
en Teflon or silica is preferable for this extraction
pl należy użyć wody destylowanej lub dwa razy destylowanej z przyrządu szklanego lub kwarcowego
en water distilled or double distilled in glass or quartz apparatus should be employed
pl Badanie należy początkowo przeprowadzić w laboratorium na sztucznym podłożu (np. na płytce szklanej lub na piasku kwarcowym, w miarę potrzeby), chyba że niekorzystny wpływ można dokładnie przewidzieć na podstawie wyników innych badań
en The test must be performed initially in the laboratory on an artificial substrate (i.e. glass plate or quartz sand, as appropriate) unless adverse effects can be clearly predicted from other studies
pl Tygle do spopielania, platynowe lub kwarcowe, o odpowiedniej pojemności
en Ashing crucibles, platinum or quartz, of suitable capacity
pl Pozycja ‧A‧.d nie obejmuje kontrolą urządzeń, w których częstotliwość wyjściowa jest wytwarzana poprzez dodawanie lub odejmowanie dwóch lub więcej częstotliwości oscylatorów kwarcowych, bądź poprzez dodawanie lub odejmowanie, a następnie mnożenie uzyskanego wyniku
en A‧.d. does not control equipment in which the output frequency is either produced by the addition or subtraction of two or more crystal oscillator frequencies, or by an addition or subtraction followed by a multiplication of the result
pl Kwarcowe lub porcelanowe tygle do spopielania
en Silica or porcelain ashing crucibles
pl Próbki kontrolne są poddawane działaniu równoważnej ilości tylko wody i/lub piasku kwarcowego
en Control samples are treated with an equivalent amount of water and/or quartz sand only
pl Nośnikiem może być woda (dla substancji rozpuszczalnych w wodzie) lub obojętne ciało stałe, takie jak drobnoziarnisty piasek kwarcowy (rozmiar ziaren ‧-‧mm
en The carrier can be water (for water soluble substances) or an inert solid such as fine quartz sand (particle size: ‧-‧mm
pl Substancja badana może być również dodana w stanie stałym, np. wymieszana z piaskiem kwarcowym lub w małej pod-próbce badanej gleby, która została wysuszona na powietrzu i wysterylizowana
en The test substance can also be added as a solid, e.g. mixed in quartz sand or in a small sub-sample of the test soil which has been air-dried and sterilised
pl Próbki kontrolne są poddawane działaniu równoważnej ilości tylko wody i/lub piasku kwarcowego
en Control samples are treated with the equivalent amount of water and/or quartz sand only
pl Do przygotowania odczynników i roztworów analitycznych użyć wody, wolnej od kationów pierwiastków, które mają być oznaczane, uzyskanej albo poprzez podwójną destylację wody w szkle borokrzemianowym lub kwarcowym, albo wody uzdatnionej dwukrotnie za pomocą żywicy kationitowej
en For preparation of the reagents and analytical solutions use water free from the cations to be determined, obtained either by double distilling water in a borosilicate glass or quartz still or by double treatment on ion exchange resin
pl Ponieważ metoda wymaga gotowania, zaleca się teflon lub szkło kwarcowe
en As the method involves boiling, teflon or silica is preferable
pl Zalecane są naczynia laboratoryjne teflonowe lub kwarcowe, ponieważ metoda przewiduje gotowanie
en As the Method involves boiling, teflon or silica is preferable
pl Nośnikiem może być woda (dla substancji rozpuszczalnych w wodzie) lub obojętne ciało stałe, takie jak drobnoziarnisty piasek kwarcowy (rozmiar ziaren ‧-‧mm
en The carrier can be water (for water soluble substances) or an inert solid such as fine quartz sand (particle size: ‧-‧ mm
pl B‧ Sprzęt do badań akustycznych wibracji, w którym można wytwarzać ciśnienia akustyczne na poziomie ‧ dB lub wyższe (odpowiadające ‧ μPa) o mocy wyjściowej ‧ kW lub większej przy temperaturze w komorze pomiarowej przekraczającej ‧ K (‧ °C) oraz specjalnie do niego opracowane grzejniki kwarcowe
en B‧ Acoustic vibration test equipment capable of producing sound pressure levels of ‧ dB or more (referenced to ‧ μPa) with a rated output of ‧ kW or more at a test cell temperature exceeding ‧ K (‧ °C), and specially designed quartz heaters therefor
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 413232 zdań frazy okna laserowe krzemowe lub kwarcowe.Znalezione w 56,113 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.