Tłumaczenia na język angielski:

  • lord's prayer   

Did you mean: Ojcze nasz

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Ojcze nasz
Lord’s Prayer; ; Our Father; Lord's Prayer
Ojcze Nasz
Lord’s Prayer; Our Father; Lord's Prayer

Przykładowe zdania z "ojcze nasz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Chciałabym podkreślić, że w ramach naszych działań nie prosimy o jałmużnę, ale o wsparcie naszych inicjatyw.
en I would like to stress that, as part of our efforts, we are not asking for charity, but for support for our initiatives.
pl Ale on jest naszym ojcem.Jest moim ojcem
en But he' s our father
pl Tak więc robimy co w naszej mocy i staramy się o jak najszybsze przeprowadzenie transpozycji.
en So we do our best to try and get the transposition effected as quickly as possible.
pl Chciałbym podziękować panu komisarzowi Cioloşowi za to, że jest tu dziś obecny, i przypomnieć mu o znaczeniu odpowiedniej ochrony systemów jakości, które stanowią naszą przyszłość, jak również o tym, że wsparcie dla sektora rolnictwa może stanowić bodziec dla gospodarki obszarów wiejskich znajdujących się w trudnej sytuacji, poprzez zabezpieczenie tych wszystkich produktów niszowych, które są typowe dla tych obszarów i które utrzymują u obywateli poczucie tożsamości lokalnej, która zniknęłaby w przeciwnym razie.
en I would like to thank Commissioner Cioloş for his attendance and remind him of the importance of sufficiently protecting quality systems, which are our future, and remind him too that the economy of disadvantaged rural areas can be boosted by agricultural sector aid, to safeguard all those niche products that are typical of these areas and that keep the people connected to the locality, which would otherwise be abandoned.
pl Chodzi mi tutaj o nasz europejski potencjał w następujących dziedzinach.
en I have in mind here our European potential in the following areas.
pl Chociaż należy wprowadzić zabezpieczenia przez "turystyką zdrowotną”, jak niefortunnie określa się to zjawisko, istotne jest również, aby pamiętać o naszym zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych praw człowieka.
en While it is important to safeguard against 'health tourism' as it is unfortunately termed, it is also essential to remember our commitment to fundamental human rights.
pl Jeżeli zapomnimy już o konferencji w Kopenhadze, zaczniemy od początku i skierujemy nasze wszystkie siły na przyszłe działania, to pierwszą rzeczą, na której powinniśmy się skoncentrować, jest strategia UE 2020.
en If we now put the Copenhagen conference behind us, make a new start and put all our efforts into future measures, then the first thing we need to focus on is EU 2020.
pl Z drugiej strony, mamy zasadę, zgodnie z którą w przedziale pomiędzy maksymalną i minimalną liczbą miejsc, państwa członkowskie muszą być reprezentowane zgodnie z zasadą degresywnej proporcjonalności i naszym zadaniem jest określenie tutaj dzisiaj w Parlamencie tej zasady, a mianowicie zakresu proporcjonalności i zakresu degresywności, czy też zbadanie, na ile nadreprezentowane są kraje o najmniejszej liczbie ludności, a na ile niedoreprezentowane są kraje o największej liczbie ludności.
en On the other, there is a principle: between the maximum and minimum, the Member States must be represented according to degressive proportionality, and it is our job in Parliament to define this principle today, namely to choose how much proportionality and how much degressivity there is, or how over-represented the least populous countries are and how under-represented the most populous countries are.
pl To nasz ojciec, generał Tilney
en General Tilney.He looks as if he were displeased with us
pl w imieniu grupy PPE. - (DE) Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni komisarze! Jestem zadowolony, że nie rozmawiamy dziś wyłącznie o systemie SWIFT i urządzeniach prześwietlających pasażerów, ale że prowadzimy również debatę o wojnie z terroryzmem, ponieważ jest to temat , który dotyczy nasz wszystkich.
en Mr President, Mr Rubalcaba, Commissioners, I am pleased that we are not only talking about SWIFT and body scanners today, but also having a general debate on the war on terror, because this is a subject that affects us all.
pl Z pewnością przewidzieli państwo, że teraz wspomnę o naszym ostatnim porozumieniu w sprawie egzekwowania prawa wspólnotowego, znanego pod nazwą "skuteczna Europa”.
en You must surely have foreseen that at this point I would answer by referring to our recent communication on the enforcement of Community law, entitled 'A Europe of Results'.
pl Pierwsze sygnały dochodzące z Waszyngtonu są w każdym razie zachęcające, a zatem sprawą o zasadniczym znaczeniu będzie zapewnienie dobrej współpracy między UE a Stanami Zjednoczonymi. Chodzi bowiem o to, żeby nasze stanowisko było w miarę możliwości ambitne i żeby zagwarantować w związku z tym, by najważniejsze gospodarki wschodzące poszły za tym przykładem.
en The first signals coming from Washington are, in any case, encouraging so it will be crucial to ensure good cooperation between the EU and the US in order for our positions to be as ambitious as possible and to ensure that, consequently, the major emerging economies will follow suit.
pl Na koniec poprawka 9, która sugeruje, abyśmy wysłali tę rezolucję do Sekretarza Generalnego ONZ, ponieważ uważam, że jest to kryzys humanitarny o wymiarze międzynarodowym, jak mówi sam tytuł, i że powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy.
en Finally, Amendment 9 suggests we send this resolution to the Secretary-General of the United Nations because I believe that this is an international humanitarian crisis, as reflected in the title, and that we should do everything we can.
pl Gdyby jednak chodziło o przyznanie wsparcia finansowego (powiedzmy) naszym pracownikom w hutach stali w Corus, nie sprzeciwialibyśmy się takiej pomocy.
en However, if it were to be proposed to provide funds for (say) our steelworkers from Corus, we could not oppose such a contribution.
pl Po pierwsze, o ile to mozliwe, musimy odzyskac nasze dobra, dyskretnie, bez zbednego hatasu
en We shall try to retrieve our property in the most discrete way possible
pl Niezależnie od tego, czy chodzi o zachowanie naszych banków, czy o zachowanie ministerstw skarbu państw członkowskich, musimy zapewnić wspólny wysoki standard zachowania w zakresie przestrzegania ustalonego zestawu zasad.
en Whether it is the behaviour of our banks or the behaviour of Member States' treasury departments, we need to ensure a common high standard of behaviour with respect to adhering to an agreed set of rules.
pl Odnotowuję jednak z przykrością, i jest to jedyne zastrzeżenie o którym wspomnę, że kryteriom gospodarczym i społecznym nie towarzyszą w większym stopniu względy ochrony środowiska naturalnego, ponieważ znakiem rozpoznawczym naszej polityki rolnej powinna być zasada "zrównoważonego rozwoju”.
en I am sorry, however, and it is the only reservation I will mention, that the economic and social criteria are not accompanied more by ecological considerations, since 'sustainability' must become the hallmark of our agricultural policy.
pl Jeśli chodzi o rolę Parlamentu Europejskiego w tej całej sprawie, to proponuję panu oraz koleżankom i kolegom posłom, aby w duchu zdrowej konkurencji między instytucjami powołać naszą własną "radę starszych”, złożoną z doświadczonych ekspertów, niezależnych jednostek, które mogą wnieść ważny wkład intelektualny w tę debatę mającą kluczowe znaczenie dla przyszłości strefy euro, a zatem także i dla Unii Europejskiej.
en As regards the European Parliament's role in this whole affair, my proposal to you, and my proposal to my fellow Members here in the European Parliament, is that, in a spirit of healthy competition among institutions, we set up our own group of wise men with high-quality, expert, independent individuals who can make an important intellectual contribution to this debate, which is a critical one for the future of the euro area and, hence, of the European Union.
pl Dlatego cieszę się, że Komisja wspomina w tym komunikacie o wymiarze handlowym - że powinniśmy zapewnić zwiększony dostęp do rynku naszym północnoafrykańskim sąsiadom, by pomóc im wykorzystać handel do poprawy dobrobytu.
en I am therefore pleased that the Commission is talking about the trade dimension in this communication - that we should increase market access for our North African neighbours in order to help them to use trade to bring them prosperity.
pl Myślę, że rozumiemy, iż dane statystyczne w tej dziedzinie są bardzo trudne do analizy, w skrócie jednak mówimy o niemal 300 tysiącach ludzi, z których 79 % stanowią kobiety, często nieletnie, które co roku padają ofiarą handlu ludźmi w naszej cywilizowanej Europie.
en I think we know that the numbers in this field are very complex to analyse, but in brief, we are talking about almost 300 000 people, 79% of them women, many of them minors, being trafficked every year in our civilised Europe.
pl W rzeczywistości nie zawsze problemem jest brak pieniędzy, ponieważ środki są dostępne, lecz coś, co nazwałabym powolnym tempem "strukturalnym”, które czasami wynika ze sposobu sprawowania rządów przez państwo, czasami z inercji administracyjnej, a czasami, niestety, z tych obu czynników. To stoi na drodze do osiągnięcia rezultatów, o których tu niezmiennie mówimy, i które mają zasadnicze znaczenie dla naszych regionów i obywateli.
en In fact, it is not always a question of money, as the funds are there, but of what I might call a 'structural' slow pace - sometimes in State management, sometimes in administrative inertia and sometimes, unfortunately, in both - which gets in the way of that impact we are always talking about, which is essential for our regions and our citizens.
pl Naszym celem jest zmniejszenie liczby ubogich o 20 milionów do 2020 roku.
en Our objective is to reduce the number of the poor by 20 million by 2020.
pl Jest oddalony od naszego oryginalnego kursu o ‧ lat świetlnych
en It' s just over ‧ light years off our route
pl Jeśli zaś chodzi o podwójną podstawę prawną, byłoby w rzeczywistości dużo łatwiej i prościej, jeżeli mielibyśmy jedną podstawę prawną, ale dobrze znamy ten problem, który pojawia się bardzo często. W naszym przypadku, jeżeli dobrze pamiętam, zastosowanie ma art.
en As for the dual legal basis, it would, in fact, have been much easier and simpler had we had a single legal basis, but we well know the problem that arises so often: here we have, if I remember rightly, Article 133 with Article 175, while in most other cases we have Article 95 with Article 175.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 558781 zdań frazy ojcze nasz.Znalezione w 45,182 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.