Tłumaczenia na język angielski:

  • lord's prayer   

Did you mean: Ojcze nasz

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Ojcze nasz
Lord’s Prayer; ; Our Father; Lord's Prayer
Ojcze Nasz
Lord’s Prayer; Our Father

Przykładowe zdania z "ojcze nasz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Papierowe narzędzie. O podręczniku szkolnym (na przykładzie podręcznika do nauczania początkowego "Nasze Razem w szkole").
en Tool of paper. About classbooks (based on classbook for the first class of Primary School "Nasze Razem w szkole")
pl Tym niemniej, panie komisarzu, czuję się zobowiązany powiedzieć panu, że nie wolno nam zapomnieć o kluczowym zagadnieniu z naszego punktu widzenia, a kluczowym zagadnieniem z naszego punktu widzenia jest zapobieżenie sytuacji, w której państwa będące nabywcami, jak na przykład Portugalia i inne kraje, mogłyby znaleźć się w niekorzystnej sytuacji.
en Nevertheless, Commissioner, I am obliged to tell you that we must not lose sight of the key issue from our point of view, and the key issue from our point of view is preventing purchaser countries, such as Portugal and others, from potentially being at a disadvantage.
pl Komisja Europejska pozostanie wierna pamięci Waltera Hallsteina i wszystkich ojców założycieli, którzy 50 lat temu uruchomili tę instytucję jako centralnego uczestnika naszego wspólnego projektu.
en The European Commission will remain loyal to Walter Hallstein and all the founding fathers who, 50 years ago, launched this great institution as a central player in our common project.
pl To, co dzieje się w Jemenie musi zwracać naszą uwagę i musimy podnosić najgłośniejsze apele do rządu jemeńskiego o zaprzestanie natychmiast tych praktyk okropnych i przyjrzenie się również temu, że - jak mówiła przed chwilą moja koleżanka - w więzieniach jest jeszcze x osób niepełnoletnich, które oczekują na karę śmierci.
en What is happening in Yemen must attract our attention and we must make the loudest appeals to the Yemeni Government to put an immediate stop to these awful practices, and also to look into the fact that - as my fellow Member said a moment ago - there are still a number of juveniles in prison awaiting execution.
pl Naprawdę posiadamy politykę w zakresie gotowości i zapobiegania, i znów, jak w przypadku dorobku prawnego, o którym rozmawialiśmy, kluczowe znaczenie ma urzeczywistnienie tej polityki w naszych państwach członkowskich.
en We do have a policy on preparedness and prevention and again, as is the case with the legislation we discussed, the critical issue is for this policy to be turned into reality in our Member States.
pl Proszę pani, prosimy o nasze pieniążki
en Big sister, our money
pl Nasi obywatele nie dopuszczają się zwykle przemocy podszytej ksenofobii, nie można tego powiedzieć o mieszkańcach Kampanii czy Neapolu.
en Xenophobic violence is not characteristic of our people, let alone the people of Campania or Naples.
pl Wyniki naszych wszechstronnych i kompleksowych badań świadczą o tym, że żadna z alternatywnych substancji dostępnych obecnie w sprzedaży nie ma tak niebezpiecznych właściwości jak dichlorometan, innymi słowy bezpośredniego toksycznego działania na ośrodkowy układ nerwowy.
en Our thorough and comprehensive studies have shown that none of the alternative substances currently on sale have the properties of dichloromethane which are so dangerous, in other words the direct toxic effect on the central nervous system.
pl Jak już mówiłam podczas ostatniego posiedzenia plenarnego, chciałabym wiedzieć jak mamy teraz powiedzieć naszym obywatelom, że nie dysponujemy prawie żadnymi narzędziami kontroli jeżeli chodzi o wzrost cen produktów rolnych w Unii Europejskiej.
en As I said at the last plenary sitting, I would like to know how we are now going to explain to citizens that we scarcely have the instruments to control these rises in agricultural prices in the European Union.
pl Niemniej jednak w sytuacji, gdy nasz rynek wewnętrzny jest teraz chroniony, czy możemy to samo powiedzieć o rynku globalnym, w którym tkwimy?
en Nevertheless, while our internal market is now protected, can the same be said about the globalised market we are in?
pl Chodzi o nasz ślub
en This is our wedding!
pl Celem dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych jest umożliwienie swobodnej migracji naszych obywateli w obrębie rynku wewnętrznego.
en The objective of the Professional Qualifications Directive is to facilitate the free movement of our citizens in the internal market.
pl Panie przewodniczący! Chciałbym w imieniu grupy Socjalistów i Demokratów wyrazić nasze obawy dotyczące sytuacji na Białorusi, jeśli chodzi o prawa człowieka, w szczególności w odniesieniu do niedawnych wydarzeń wokół Związku Polaków.
en Mr President, let me, on behalf of the Group of Socialist and Democrats, express our concerns about the human rights situation in Belarus, and particularly with regard to the recent developments with the Union of Poles.
pl Czy nie jest teraz najwłaściwszy moment, żeby aktywnie zadbać o nasze interesy, a nie po prostu zapobiegać stosowaniu przez innych protekcjonizmu?
en Is it not now the right time to address our interests proactively instead of simply preventing protectionism?
pl 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W przedmiotowym sprawozdaniu wyraźnie potwierdzono nasze oczekiwania jako posłów do PE, którzy nie chcą, aby przyszły mechanizm zarządzania kryzysem skutkował utworzeniem równoległych struktur poza Unią, jak też chcą parlamentarnego demokratycznego nadzoru na wszystkich etapach.
en This report clearly confirms our expectation as MEPs that any future crisis-management mechanism will not create parallel structures outside the Union and that parliamentary democratic supervision should be maintained at every stage.
pl na piśmie. - (FR) Wstrzymałem się od głosu w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy mojej koleżanki z Holandii, Rii Oomen-Ruijten, dotyczącego raportu o postępach Turcji w 2007 roku w kierunku akcesji, chociaż podobnie jak nasza Komisja Spraw Zagranicznych, z zadowoleniem przyjmuję zobowiązanie premiera Erdoğana, że rok 2008 będzie rokiem reform, które zamienią Turcję w nowoczesną i prosperującą demokrację opartą na państwie świeckim i pluralistycznym społeczeństwie.
en in writing. - (FR) I abstained on the own-initiative report by my Dutch colleague, Ria Oomen-Ruijten, on Turkey's 2007 progress report with a view to accession, even though, like our Committee on Foreign Affairs, I welcome the undertaking by Prime Minister Erdoğan to make 2008 the year of reforms and to turn Turkey into a modern and prosperous democracy based on a secular state and a pluralist society.
pl Pomyślał pan o tym?/ Dżinn nie wróci do butelki./ Wiem, że to kuszące.../ że możemy trzymać się przeszłości,/ wszystkiego, co bezpieczne i beztroskie,/ ale nie możemy,/ a bezpieczeństwo i beztroska,/ są tym, co przede wszystkim skieruje/ nas na drogę ku katastrofie./ Więzy wygód.../ powstrzymują nas od dojścia/ do lepszego świata./ Ta nowa era, nie nadciąga,/ nie jest w drodze,/ już jest,/ i jesteśmy teraz oddzieleni/ od naszych dawnych żyć/ przez przepaść,/ która nigdy już nie będzie połączona mostem./ Więc wy wszyscy, tam,/ musicie zadać sobie jedno pytanie:/ Czy jesteście gotowi?
en Have you thought of that?The genie will not go back into the bottle I know it' s tempting... to think that we can hold on to the past, to everything that' s safe and easy, but we cannot, and safe and easy, are what set us on the path to catastrophe in the first place
pl Dotrzemy do tego punktu i będziemy mieć większe szanse powodzenia, nie działając pod wyraźne dyktando kolegów posłów w kwestii umieszczenia w czasie naszego procesu ratyfikacji, tzn. chodzi o brzmienie punktu 20 "przed wyborami europejskimi”, przeciwko któremu dziś zagłosowałam.
en We will get to that point quicker, with an increased chance of success, without any perceived diktats from colleagues on the timing of our ratification process, viz. 'before the European election', as in paragraph 20, against which I voted today.
pl Jednocześnie, jeśli mamy być wiarygodni w naszym apelu o więcej środków, musimy mieć odwagę, by przyjrzeć się istniejącym strukturom i bieżącym kosztom.
en However, in order, at the same time, to be credible when asking for more money, we must also have the courage to look at existing structures and existing costs.
pl Niemniej jednak stanowią one doskonałą okazję do poruszenia sprawy o ogólnoświatowym znaczeniu, czyli zmiany klimatu oraz - naturalnie - wielką szansę na rozwój naszych gospodarek.
en Nevertheless, they do offer a great opportunity for tackling global issues like climate change and also, of course, a great opportunity to develop both our economies.
pl Umożliwiły one organizację obrony przed systemowym ryzykiem utraty płynności, które pojawiło się we wrześniu ubiegłego roku, oraz zapewniły dostępność kredytów dla firm i gospodarstw domowych na przystępnych warunkach. W ten sposób staraliśmy się stworzyć optymalne warunki do przenikania do gospodarki realnej naszych decyzji dotyczących poluzowania polityki pieniężnej: w ciągu pół roku obniżyliśmy podstawowe stopy procentowe, dokonując serii cięć na niespotykaną wcześniej skalę-- w sumie o ‧ punktów bazowych
en The specific and targeted changes to our operational framework-- some of which can be called « non-standard »-- have played a critical role: they have been instrumental in organising the defence against the systemic liquidity risk that occurred in September last year and in preserving the availability of credit for households and companies at accessible rates, thereby creating the conditions for the best possible transmission of our subsequent easing of monetary conditions. We cut our key interest rate in a series of seven unprecedented steps by a cumulative ‧ basis points within about half a year
pl Możesz jej powiedzieć o tej całej naszej tajemnicy i mieć nadzieję, że to poruszy coś w jej najdalszych zakątkach mózgu, albo możesz....Nie, wiesz co?
en You can let her in on the whole alien conspiracy thing and hope that it shakes something loose from the dusty corners of her brain, or you can
pl Podsumowując, naszym celem musi być ograniczenie emisji CO2 o przynajmniej 30% do 2020 roku będące częścią światowego porozumienia dotyczącego okresu po 2012 roku, oraz ograniczenia o co najmniej 80% w 2050 roku, co jest o wiele ważniejszym celem.
en In conclusion, our target must be at least a 30% decrease in CO2 emissions by 2020 as part of a post-2012 global agreement, with at least an 80% decrease by 2050 - and that is the more important target.
pl Nie sposób jednak pominąć faktu, że będziemy musieli się obawiać o nasze dostawy gazu jeszcze przez wiele lat.
en Nevertheless, we cannot get round the fact that we will need to worry about our gas supplies for many more years yet.
pl wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. - (FR) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Projekty rezolucji stanowiące przedmiot naszej dzisiejszej debaty odzwierciedlają naszą szczególną troskę o interesy obywateli, a ściślej, interesy zgłaszających skargi, w kontekście stosowania prawa wspólnotowego.
en Madam President, ladies and gentlemen, the draft resolutions under discussion today attach particular importance to the interests of citizens, and more specifically of complainants, in the application of Community law.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 558781 zdań frazy ojcze nasz.Znalezione w 99,736 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.