Tłumaczenia na język angielski:

  • lord's prayer   

Did you mean: Ojcze nasz

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Ojcze nasz
Lord’s Prayer; ; Our Father; Lord's Prayer
Ojcze Nasz
Lord’s Prayer; Our Father

Przykładowe zdania z "ojcze nasz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeżeli będziemy o tym pamiętać, nasza przyszłość będzie się rysować w jasnych barwach dzięki pochodzącej stąd bezpiecznej i czystej żywności.
en If we remember this, we will have an excellent future, with safe and pure food originating here.
pl Gdy mrowił Pan o wymianie młodych ludzi, wspomniałem - i sądzę, panie i panowie, że możemy być z tego dumni - gdy perspektywa finansowa miała zostać uchwalona i chciano obciąć fundusze na wymianę młodych ludzi, Program Erasmus i naukę przez całe życie, podnieśliśmy nasze głosy i powiedzieliśmy: perspektywa finansowa przyniesie rezultaty tylko wtedy, gdy raczej podniesiemy niż obniżymy fundusze na spotkania młodych ludzi, aby stworzyć zrozumienie i poczucie wspólnoty w Unii Europejskiej.
en When you spoke of the exchange of young people, I remembered - and I believe, ladies and gentlemen, we can be proud of this - that when the Financial Perspective was to be agreed and they wanted to slash the funds for the exchanges of young people, the Erasmus Programme and life-long learning, we raised our voices and said: the Financial Perspective will produce results only if we increase rather than reduce the funds for young people to meet in order to create understanding and a sense of community in the European Union.
pl Pozwolę sobie teraz powiedzieć parę słów o naszych agencjach.
en May I now to say a few words about our agencies.
pl Postanowiłem w związku z tą odpowiedzialną dyskusją pomiędzy przewodniczącymi naszych grup politycznych złożyć Państwu wniosek o przełożenie debaty.
en In relation to this responsible discussion among the chairs of our political groups, I have decided to submit a proposal that the debate be postponed.
pl Jeśli chodzi o wsparcie dla Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji, gdzie tylko w odniesieniu do transeuropejskich sieci transportowych potrzeby ocenia się na 600 miliardów euro, sugeruję, aby zastanowić się nad rolą Unii Europejskiej w odniesieniu do rozwoju naszego terytorium.
en Concerning support for the European Union in financing investment, where needs have been estimated at EUR 600 billion for the trans-European transport networks alone, I suggest that a reflection be carried out on the role of the European Union in terms of the development of our territory.
pl Chodzi o okres przechowywania danych oraz o umożliwienie naszym europejskim obywatelom wniesienia odwołania.
en This is the case when it comes to the length of time in which the data are stored and the possibilities for our fellow EU citizens to lodge an appeal.
pl Chcę to podkreślić i poprosić Wysoką Izbę o rozwagę, by nie znalazły się w naszym sprawozdaniu informacje, które nie znajdują potwierdzenia w faktach.
en I want to stress this and to ask the House to take care that our report does not contain information which does not have a basis in fact.
pl Chciałbym poprosić Pana o poważne zajęcie się tym problemem. Może się wydawać, że jest to mały problem, ale ma on poważne konsekwencje ekonomiczne i dotyczy szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych, które stanowią rdzeń naszej gospodarki i naszego społeczeństwa.
en It may seem to be a small problem, but it has a serious economic impact and it affects small, medium-sized and family-run companies in particular and they form the backbone of our national economies and our society.
pl Ojciec musi zawsze starać się wybaczać swoim dzieciom, ale zbrodnie Henryka wobec nas i naszej wiary są zbyt wielkie, by wybaczać
en A father must always seek for ways to forgive his children, but Henry' s crimes against us and against our faith are too profound to forgive
pl Cieszy mnie każda umowa gwarantująca ochronę lasów tropikalnych naszej planety, o ile umowa ta wzmacnia jednocześnie ochronę rdzennych mieszkańców lasów i poprawia jakość życia większości mieszkańców zainteresowanych krajów.
en I welcome any agreement that guarantees protection of the rainforests of our planet, if such agreements also advance the protection of the indigenous people of the forest and give a better life to the majority of the people in the countries concerned.
pl W końcu westchnęła: - Niech pan sam powie, czy jest na świecie coś bardziej żałosnego niż to moje bezużyteczne życie? Gdyby ofiara z naszych cierpień mogła się komuś przydać, przynajmniej myśl o tym byłaby pociechą!
en At last she sighed. < But the most wretched thing, is it not - is to drag out, as I do, a useless existence. If our pains were only of some use to someone, we should find consolation in the thought of the sacrifice. >
pl Zgadzam się z moją przedmówczynią, która mówiła o dziwnych priorytetach naszego Parlamentu.
en I agree with the speaker who spoke about the strange priorities of our Parliament.
pl Szczególnie poruszyła mnie jednak kwestia, o której Szanowni Posłowie wspominali w kilku wystąpieniach, która w pewnym sensie nabrała rozgłosu na przestrzeni ostatnich tygodni i miesięcy, ale niemniej jednak była ważna dla wielu posłów już od dawna. Dotyczy to obaw o sposób traktowania lub regularnej dyskryminacji ludzi religijnych, ludzi wszystkich wyznań na całym świecie oraz naszego obowiązku uważnego i czujnego obserwowania sytuacji, nie w momencie, gdy pojawia się przemoc - wtedy niewątpliwie jesteśmy zobowiązani do działania - ale zanim się ona pojawi, gdy występuje jedynie zwykła dyskryminacja.
en I was particularly struck by one issue that honourable Members talked about in a number of contributions and what, in a sense, has become very much more recognised in recent weeks and months but which nonetheless has been a concern to many honourable Members for a very long time: the concern about the way in which religious people, of all kinds of religion, are treated or discriminated against on a regular basis across the world and our need to be mindful and watchful of those issues, not when they become violent - when they become violent, in a sense, we are, of course, bound to act - but before they become violent, too, when this is a regular source of discrimination.
pl Teraz o Chrystusie, o jego krwi, o ranach, krew po raz drugi, teraz o naszej winie, znów krew, znów rany... znowu krew...... wracamy do ran
en Now he' s talkin ' about Christ.And his blood. And the wounds
pl Już to świadczy o naszej ogromnej presji na grunty, minerały, lasy i zasoby wodne.
en This alone means that we put enormous pressure on the land, minerals, forests and water.
pl W przedmiotowym sprawozdaniu mówi się o tym deficycie i wzywa do usunięcia pewnych przeszkód celem pełnego uczestnictwa naszej Unii w Kontekście globalnym.
en This report addressed this deficit and calls for removing some obstacles to the full participation of our Union to the global context.
pl Sprawozdanie wyraźnie potwierdza, że są to nasze prawa i o nie zabiegamy.
en This report is about affirming clearly that these are our rights and we insist on them.
pl Taki wynik przewidywali polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, o czym świadczą nasze wystąpienia zarówno na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak i na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
en This outcome was foreseen by Polish MEPs, as witnessed by our speeches both before the Committee on Agriculture and Rural Development and in the plenary of the European Parliament.
pl Jeżeli mówimy o Dunaju, jedyną formą interwencji, wyłączną formą inwestycji i jedyną formą rozwoju, która jest dopuszczalna - i to jest mój punkt widzenia - jest ta, która nie stanowi zagrożenia dla naszego zaopatrzenia w wodę pitną.
en If we are talking about the Danube, the only form of intervention, the only form of investment and the only form of development that are acceptable, and this is my point of view, are ones that would not jeopardise our supply of drinking water.
pl Dzięki temu moglibyśmy zrealizować nasze marzenia o prawdziwej Europie, w której sprawiedliwość nie zna granic.
en This could deliver our dream of a real Europe of borderless justice.
pl Ale muszę też powiedzieć, że bez względu na rezultaty konferencji w Cancún, naszym najistotniejszym zadaniem po tym spotkaniu będzie moim zdaniem prowadzenie inteligentnej polityki klimatycznej, obejmującej ambitne cele, przy jednoczesnym stawieniu czoła wyzwaniom energetycznym, o czym Państwo niedawno dyskutowali.
en But I must also say that, no matter what comes out of Cancún, I think it is crucial for us after Cancún to continue to have an intelligent climate policy with ambitious targets, whilst at the same time handling our energy challenges, as you have just been discussing.
pl To nie świadczy dobrze o naszej osławionej "miękkiej sile”.
en This does not speak well of our vaunted 'soft power'.
pl Nie, on nic o tym nie wie.Ale wiemy, że podziela nasze zdanie odnośnie ostatnich wydarzeń i że poprze pana propozycje, jak tylko przejmie władzę
en But we do know that he shares our sentiment in regard to the current state of affairs, and that he will enact your initiatives once he has the power to do so
pl Miałam dobre wspomnienia o mężu i naszej miłości
en I had happy memories of my husband and our love
pl Ciągle oskarża się nasz, Europejczyków, o utrudnianie życia dużym i dobrze prosperującym firmom.
en We Europeans are constantly being charged with wanting to make life difficult for large, successful companies.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 558781 zdań frazy ojcze nasz.Znalezione w 41,253 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.