Tłumaczenia na język angielski:

 • botanical garden   
  (Noun  ) []
   
  a place where a variety of plants are grown for scientific reasons
   
  A place in which plants are grown, studied and exhibited.
   
  ogrod. ogrodnictwo ogród, w którym są hodowane dla celów naukowych rośliny różnych stref klimatycznych i środowisk, zwykle dostępny dla zwiedzających;
   
  a place where a variety of plants are grown for scientific reasons
 • botanic garden   
 • botanical gardens   

Picture dictionary

botanical garden
botanical garden

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

Ogród Botaniczny w Gisborne
Gisborne Botanical Gardens
Ogród Botaniczny w Göteborgu
Göteborg Botanical Garden
Ogród Botaniczny w Krakowie
Botanical Garden in Kraków

Przykładowe zdania z "ogród botaniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Edukacyjna funkcja Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego
en Educational function of the Warsaw University Botanical Garden
pl rocznica ogrodu botanicznego w Lublanie
en th anniversary of the botanical garden in Ljubljana
pl pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, akwaria, wypożyczalnie sprzętu i akcesoriów kulturalnych, takich jak telewizory, kasety wideo itd
en historic monuments, national parks, zoological and botanical gardens, aquaria, hire of equipment and accessories for culture, such as television sets, video cassettes, etc
pl Ważną rolę w jej rozwoju odegrał tutejszy ogród botaniczny i pracujący w nim ogrodnik Bresiers
en The Botanical Garden and its horticulturist Bresiers played an important part in the cultivation's development
pl Oferta dydaktyczna wybranych Ogrodów Botanicznych, skierowana do uczniów i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego
en Educational offer in selected botanical gardens, addressed to students and teachers of the second, third and fourth stage of education
pl Biblioteka spektralna gatunków zielnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego
en Herbaceous species spectral library of the Warsaw University Botanic Garden
pl Wybrane aspekty przestrzenno-organizacyjne zarządzania ogrodem botanicznym jako atrakcją turystyczną na przykładzie Krakowskiego Ogrodu Botanicznego.
en The some chosen aspects of administration and landscape planning in mangement of botanical garden as a tourist attraction based on Cracow's Botanical Garden.
pl pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne
en historic monuments, national parks, zoological and botanical gardens
pl Ogród botaniczny Dubounce
en Dubounce Botanical Gardens
pl zabytki, parki narodowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, akwaria
en historic monuments, national parks, zoological and botanical gardens, aquaria
pl ,,Przebieg temperatury gleby na Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii IG i GP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie w 2008 r.
en “The cycle of soil temperature analyzed in the Field Research Station of the Climatology Department in the Botanical Garden in Krakow in 2008”
pl Dawne rośliny użytkowe w kolekcjach Ogrodu Botanicznego UJ – rośliny sakralne i magiczne.
en The old useful plants in the collections of the Botanic Garden of the Jagiellonian University - the sacred and magical plants
pl " Fandorin i Pożarski, przeciw którym tak nieudolnie przeprowadziliście akcję w łaźni, jutro, o ‧- tej, będą znajdować się w Ogrodzie Botanicznym, przy lodowym labiryncie
en ' Tomorrow at noon Fandorin and Pozharsky' will come to Neskuchny Garden, ' lce Labyrinth '
pl G Ogrody botaniczne
en G= Botanical gardens
pl Rola Ogrodu Botanicznego w Kew (Royal Botanic Gardens, Kew) w Wielkiej Brytanii w Edukacji i Popularyzacji Wiedzy Botanicznej
en The Role of Royal Botanic Gardens, Kew in United Kingdom in education and popularization of botanical knowledge
pl Współczesne zadania ogrodów botanicznych i ich realizacja przez polskie ogrody botaniczne.
en Modern tasks of botanical gardens and their execution by Polish botanical gardens.
pl Populistyczne posunięcia przypominające atak z siekierą na ogród botaniczny.
en Populist hacking, as though going at a botanical garden with an axe.
pl W ogrodzie botanicznym widzieliśmy wiele dziwnych roślin.
en We saw many unusual plants in the botanical garden.
pl Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody
en Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
pl Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w świadomości społeczeństwa na podstawie prasy i przewodników po Krakowie XIX i XX wieku.
en Botanical Garden of the Jagiellonian University in the consciousness of the society on the basis of press and Cracow guidebooks of the XIX and XX century.
pl Efektywność zapylania kwiatów szachownicy kostkowanej(Fritillaria meleagris L.,Liliaceae) w warunkach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego
en Pollination efficiency of common fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae) flowers in conditions of Warsaw University Botanic Garden
pl Śluzowce właściwe (Myxomycetes) w kulturach wilgotnych kory żywych drzew Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
en True slime molds (Myxomycetes) occurring on the bark of living trees in the Botanical Garden of Jagiellonian University in Cracow.
pl Jeżeli spojrzycie na lewo, zobaczycie Ogród Botaniczny...... używany do uprawy cukru
en If you look on the left there, you' il see the botanical garden...... what used to be a sugar plantation
pl Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) – [kultura: publiczne teatry, filharmonie, muzea, biblioteki, archiwa, ogrody zoologiczne i botaniczne]
en Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten)- [culture: public theatres, orchestras, museums, libraries, archives, zoological and botanical gardens]
pl Usłonecznienie i uwarunkowania helioterapii w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie
en The sunshine duration and heliotherapeutic conditions in the Botanical Garden of the Jagiellonian University in Cracow
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1163 zdań frazy ogród botaniczny.Znalezione w 1,867 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.