Tłumaczenia na język angielski:

  • criminal responsibility of minors   

Przykładowe zdania z "odpowiedzialność karna nieletnich", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl odpowiedzialność karna nieletnich
en criminal responsibility of juveniles
pl Odpowiedzialność karna nieletnich w Polsce
en Criminal responsibility of minors in Poland
pl Zasady odpowiedzialności nieletnich za czyny zabronione w polskim prawie karnym
en The principle of juvrnile responsibilities for the acts illicit in polish criminal law
pl Odpowiedzialność osób nieletnich na zasadach określonych w przepisach obowiązującego Kodeksu karnego.
en Responsibility for minors under the terms of the applicable provisions of the Criminal Code.
pl Odpowiedzialność karna oraz środki zapobiegania i zwalczania przestępczości nieletnich w oparciu o przepisy obowiązujacego Kodeksu Karnego i Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.
en Criminal liability and measures to prevent and combat juvenile delinquercy under the provisions of the current Criminal Code and Law on juvenile justice.
pl Odpowiedzialność karna nieletnich we Francji na tle ustawodawstwa Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej
en The penal liability of the minors in the light of the Polish legislation and the legislation of selected EU members
pl Postępowanie w sprawach nieletnich i odpowiedzialność karna nieletnich w prawie polskim
en Proceedings in juvenile cases and criminal responsibility of juveniles under polish law
pl Odpowiedzialność karna osób nieletnich w polskim prawie karnym
en Criminal responsibility of minors in the Polish criminal law
pl Odpowiedzialność karna nieletnich na tle Kodeksu karnego
en Criminal responsibility of minors according to the Polish Criminal Code
pl Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich na podstawie art. 10 Kodeksu karnego
en Rules of criminal responsibility based on article 10 of the Penal code
pl Odpowiedzialność nieletnich na podstawie kodeksu karnego i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
en Liability of minors under the Penal Code and the Act on proceedings in juvenile cases
pl Odpowiedzialność karna nieletnich według polskiego prawa karnego
en Criminal responsability of juveniles according to the Polish criminal law
pl Kształtowanie się odpowiedzialności karnej nieletnich w prawie polskim
en Development of criminal responsibility of juveniles in Poland
pl Odpowiedzialność karna nieletnich (w świetle orzecznictwa sądu najwyższego)
en he criminal responsibility of minors
pl Z kolei widoczność na forum publicznym nowych zjawisk, szczególnie w wielkich europejskich centrach miejskich (przestępczość zorganizowana, bandy młodocianych, wandalizm uliczny, przemoc w sporcie, zastraszanie w szkołach, przemoc wobec rodziców, zachowania ksenofobiczne i grupy ekstremistyczne, powiązania nowych form przestępczości z imigracją, uzależnienie od narkotyków itp.), spowodowała że w ostatnich latach można zaobserwować w niektórych krajach europejskich tendencję do zaostrzania prawa karnego wobec nieletnich, co łączy się z podniesieniem maksymalnych stosowanych kar i z wprowadzeniem różnych form odosobnienia w ośrodkach zamkniętych, czy nawet pociąganie do odpowiedzialności rodziców nieletniego za pewne popełnione przez niego wykroczenia
en Conversely, the public impact of new phenomena which have been emerging, particularly in major European cities (organised crime, gangs of youths, vandalism in public places, violence in sport, bullying in schools, violence against parents, extremist groups and xenophobic behaviour, linkage between new forms of crime and migration, drug addiction, etc.), has in recent years led some European countries to toughen up juvenile criminal law, increasing the maximum sentences applicable and bringing in various forms of custody in secure detention centres, and even holding parents responsible for certain offences on the part of their children
pl zauważa, że wiek odpowiedzialności karnej nie jest obecnie jednolity we wszystkich państwach członkowskich UE i zwraca się do Komisji o przeprowadzenie badania dotyczącego podejścia poszczególnych państw członkowskich do wieku odpowiedzialności karnej, traktowania nieletnich przestępców i skutecznych strategii zapobiegania przestępczości młodocianych
en Notes that the age of criminal responsibility is not currently the same in all the Member States and requests that the Commission undertakes a study concerning the differing views among Member States of the age of criminal responsibility, their treatment of young offenders and their effective strategies concerning the prevention of juvenile delinquency
pl Odpowiedzialność karna nieletnich na gruncie polskiej ustawy karnej z 1997 r. oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r.
en Juvenile penal liability based on comparison of polish Penal Code of 1997 and Legal Proceedings on Deliquent Offenders Act of 1982
pl Odpowiedzialność karna nieletnich - zasady i środki
en Criminal libility of ?Juvenile offenders-Principles and Measures
pl Odpowiedzialność karna nieletnich
en Criminal responsability of juveniles
pl Odpowiedzialność karna nieletnich
en Criminal responsibility of juveniles
pl Odpowiedzialność małoletniego na gruncie przepisów prawa cywilnego i karnego. Aspekt wychowawczy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
en Juvenile delinquent's responsibility on the basis of civil and criminal law. Educational aspect in dealing with juvenile delinquent's cases.
pl Parlament, w ramach pozostałych zaleceń, zachęca państwa członkowskie do ulepszenia ich prawodawstwa i do współpracy w tym obszarze, tak by zapewnić klasyfikowanie w całej UE przestępstw seksualnych przeciw dzieciom poniżej 18 roku życia jako wykorzystywanie nieletnich oraz zapewnić nakładanie odpowiedzialności karnej na wszystkie formy przemocy seksualnej wobec dzieci.
en Amongst other recommendations, Parliament calls on Member States to improve their legislation and cooperation on this area, to ensure that sexual crimes against children under the age of 18 are always classified throughout the EU as exploitation of minors and to criminalise all types of sexual abuse of children.
pl zauważa, że w poszczególnych państwach członkowskich wiek odpowiedzialności karnej jest różny i wyraża zaniepokojenie faktem, że w niektórych państwach dzieci regularnie są stawiane przed sadem dla dorosłych, a w innych państwach zamyka się specjalistyczne sądy dla nieletnich; wzywa państwa członkowskie do ujednolicenia ich systemów sądownictwa, tak by żadne dziecko nie było sądzone jako dorosły
en Notes that the age of criminal responsibility is not the same in all the Member States and is concerned at the fact that in some of them children regularly appear before adult courts and in others the special youth courts are closed; calls on the Member States to bring their judicial systems into line so that no child is ever tried in the same way as an adult
pl Odpowiedzialność karna nieletnich
en Criminal responsibility of the juveniles
pl Odpowiedzialność karna nieletnich
en Liability for crimes committed by juveniles in polish penal law
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 29451 zdań frazy odpowiedzialność karna nieletnich.Znalezione w 6,161 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.