wymowa: IPA: ˌɔdjɲɛ̇ˈɕɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • reference       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  Reference to something else.
   
  książk. książkowy nawiązanie do czegoś
 • cross-reference   
  (Verbal  ) (noun   )
   
  provide with cross-reference
   
  provide with cross-reference
 • accomplishment     
  (Noun  ) (noun   )
 • achievement       
  (Noun  ) (noun   )
 • mention       
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • referral   
  (noun   )
 • regard         
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → odnieść

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (58)

analityczny wzorzec odniesienia
analytical reference standard
certyfikowane materiały odniesienia
certified reference materials
czas odniesienia
time of applicability
elementy wzajemnie odniesione
cross referenced elements
energia odniesienia
reference energy
Europejski System Odniesienia Pionowego
european vertical reference system
Europejski Ziemski System Odniesienia
european terrestrial reference system
geodezyjny system odniesienia 1980
geodetic reference system 1980
Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów
Institute for Reference Materials and Measurements
komputer odniesienia
reference computer
kontur odniesienia
reference contour
linia odniesienia ściany
wall reference line
Międzynarodowy Ziemski System Odniesienia
international terrestrial reference system
minimalna wysokość schodzenia odniesiona do poziomu morza (MDA) lub poziomu lotniska (MDH)
minimum descent altitude (MDA) or minimum descent height (MDH)
modelowanie odniesień do obiektu
modelling of object references
narodowe strategiczne ramy odniesienia
national strategic reference framework
odniesienie do obiektu
object reference
odniesienie do sieci
network reference
odniesienie liniowe
linear referencing
odniesienie obiektowe
object referencing
odniesienie przestrzenne
spatial reference
odnieść
bring; carry back; refer; treat; apply; achieve; bring back
odnieść sukces
come; hit; to suceed; strike; get; end up; pass; run across; accomplish; happen; occur; make a hit; encounter; achieve; find; arrive; score; establish oneself; manage; catch; arrive at; reach; come about; run up against; to succeed; succeed; attain
okres odniesienia
reference period
podwyżki rent w odniesieniu do dzieci pozostających na utrzymaniu
pension increases in respect of dependent children
pośrednia wartość odniesienia
benchmark (in the convergence programs context)
poziom odniesienia
datum; datum level
poziom odniesienia podłoża
ground reference level
produkt biobójczy odniesienia
reference biocidal product
proste odniesienie liniowe
simple linear reference
proste odniesienie punktowe
simple point reference
punkt odniesienia
point of reference; reference; reference point
punkt odniesienia lotniska
aerodrome reference point
roztwór odniesienia
reference solution
rynek odniesienia
reference market
system odniesienia pionowego
vertical coordinate reference system

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odniesienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeżeli MVM faktycznie korzysta z zarezerwowanych mocy wytwórczych i kupuje energię elektryczną od elektrowni, wówczas wnosi on opłatę za energię, w odniesieniu do pobranej energii elektrycznej (zob. motyw ‧ powyżej
en When MVM actually makes use of its reserved capacity and buys electricity from the power plant, it then pays the energy fee for the off-taken electricity (see recital ‧ above
pl Żadne z postanowień niniejszej Sekcji nie będzie stanowiło wymogu, aby Członek stosował jej postanowienia do oznaczeń geograficznych jakiegokolwiek innego Członka w odniesieniu do towarów lub usług, których odpowiednie oznaczenie jest identyczne z określeniem zwyczajowo używanym w języku potocznym jako nazwa pospolita dla takich towarów lub usług na terytorium tego Członka
en Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other Member with respect to goods or services for which the relevant indication is identical with the term customary in common language as the common name for such goods or services in the territory of that Member
pl zmieniające załączniki ‧ oraz ‧ do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz materiału szczególnego ryzyka w przypadku bydła w Szwecji
en amending Annexes ‧ and ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council as regards the monitoring of transmissible spongiform encephalopathies and specified risk material of bovine animals in Sweden
pl Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie decyzji ‧/‧/WE, aby można było stosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w odniesieniu do już obowiązujących aktów prawnych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ Traktatu, akty te należy dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami
en In accordance with the statement by the European Parliament, the Council and the Commission concerning Decision ‧/‧/EC, for the regulatory procedure with scrutiny to be applicable to instruments adopted in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of the Treaty which are already in force, those instruments must be adjusted in accordance with the applicable procedures
pl Przypomnę państwu o następujących rzeczach: potępienie niewspółmiernej reakcji Rosji; wsparcie dla Gruzji w sferze finansowej, humanitarnej, gospodarczej i politycznej; potwierdzenie zacieśnienia stosunków pomiędzy Unią Europejską a Gruzją; wdrożenie sześciopunktowego planu rozwiązania konfliktu, w tym - kilka osób podkreśliło ten punkt - istnienie międzynarodowego mechanizmu monitorowania; zaangażowanie Unii Europejskiej w tym regionie poprzez wysłanie specjalnego przedstawiciela; wzmocnienie wschodniego partnerstwa, szczególnie w odniesieniu do Morza Czarnego i Ukrainy, co wyraźnie podkreślono w dzisiejszych wnioskach, a także polityka energetyczna, która na szczeblu europejskim będzie bardziej zróżnicowana, niezależna i lepiej zorganizowana.
en I would remind you of these: condemnation of Russia's disproportionate reaction; support for Georgia in the financial, humanitarian, economic and political spheres; confirmation of the strengthening of the relationship between the European Union and Georgia; implementation of the six-point conflict resolution plan including - and several of you have stressed this point - the existence of an international monitoring mechanism; commitment of the European Union on the ground by sending a Special Representative; strengthening of the eastern partnership, particularly with regard to the Black Sea area and Ukraine, which was explicitly underlined in today's conclusions, and an energy policy which is more diverse and independent and better organised at European level.
pl W obecnym okresie system handlowy Światowej Organizacji Handlu (WTO) zdaje się być najlepszym sposobem zapewniającym ramy odniesienia dla stosunków gospodarczych między państwami.
en At the present time, the trade system of the World Trade Organisation (WTO) seems to be the best way to offer a reference framework for economic relations between states.
pl Ponadto Javier Solana wyraźnie powiązał sytuację w Libanie ze sprawą broni jądrowej - jednak bez żadnego odniesienia do broni jądrowej w posiadaniu Izraela.
en Furthermore, Javier Solana has clearly linked the situation in Lebanon and the wider area with the issue of nuclear weapons - without, however, making any reference to Israel's nuclear weapons.
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do opisu, oznaczenia, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products
pl Punkt odniesienia jest definiowany jako punkt w środkowej wzdłużnej płaszczyźnie siedzenia, gdzie przecinają się płaszczyzna styczna niższej części oparcia tylnego oraz płaszczyzna pozioma
en The reference point is defined as the point in the median longitudinal plane of the seat where the tangential plane of the lower backrest and a horizontal plane intersect
pl W przypadku braku wystarczających gwarancji w odniesieniu do równoważności przepisów, określonej w części A ‧ pkt ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, opakowania zawierające jaja przywożone z danych krajów posiadają na zewnętrznej powierzchni następujące dobrze widoczne i czytelne oznaczenia
en Where there is not sufficient guarantee as to the equivalence of rules as referred to in point ‧ of part A, ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧, packs containing eggs imported from the countries in question shall bear on the outer surface in easily visible and clearly legible type
pl Oddzielne notyfikacje są sporządzane w odniesieniu do różnych rozporządzeń i decyzji, które mają zastosowanie do produktów, o których mowa i w odniesieniu do każdego Państwa Członkowskiego pochodzenia.”
en Separate notifications shall be made in respect of the various Regulations and Decisions applicable to the products in question and in respect of each Member State of origin
pl określonej roli i obowiązków właściwych zaangażowanych organów celnych, w szczególności w odniesieniu do stosowanych kontroli
en the specific role and responsibilities of the competent customs offices involved, particularly in respect of the controls to be applied
pl W odniesieniu do statków uprawnionych do pływania pod banderą Państwa Członkowskiego regularnie uczestniczących w rejsach przybrzeżnych u wybrzeży innego Państwa Członkowskiego lub innej strony Konwencji STCW, Państwo Członkowskie, pod którego banderą ma prawo pływać dany statek, ustala wymogi dotyczące wyszkolenia, doświadczenia lub wydawania świadectw w stosunku do marynarzy służących na tych statkach, co najmniej równe tym dla Państwa Członkowskiego lub strony Konwencji STCW, u których wybrzeży statek pływa, pod warunkiem że nie wykraczają one poza wymogi zawarte w niniejszej dyrektywie w odniesieniu do statków nieuczestniczących w rejsach przybrzeżnych
en With respect to ships entitled to fly the flag of a Member State regularly engaged on near-coastal voyages off the coast of another Member State or of another Party to the STCW Convention, the Member State the flag of which a ship is entitled fo fly shall prescribe training, experience and certification requirements for seafarers serving on such ships at least equal to those of the Member State or the Party to the STCW Convention off the coast of which the ship is engaged, provided that they do not exceed the requirements of this Directive in respect of ships not engaged on near-coastal voyages
pl chronią, integrują, uwypuklają i umacniają tradycyjną i miejscową wiedzę, know-how i praktyki, zapewniając, zgodnie z krajowym prawem lub/i polityką, że właściciele tej wiedzy odniosą bezpośrednie korzyści, na sprawiedliwych podstawach i wzajemnie uzgodnionych warunkach, z komercyjnego wykorzystania tej wiedzy lub rozwoju technicznego opartego na niej
en protect, integrate, enhance and validate traditional and local knowledge, know-how and practices, ensuring, subject to their respective national legislation and/or policies, that the owners of that knowledge will directly benefit on an equitable basis and on mutually agreed terms from any commercial utilisation of it or from any technological development derived from that knowledge
pl W odniesieniu do wszelkich środków, które mogą spowodować powstanie wydatków obciążających budżet, właściwy intendent musi najpierw zaciągnąć zobowiązanie budżetowe, zanim zaciągnie zobowiązanie prawne względem osób trzecich
en In respect of any measure which may give rise to expenditure chargeable to the budget, the authorising officer responsible must first make a budget commitment before entering into a legal obligation with third parties
pl Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie wykonania dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz.U. L ‧ z
en Corrigendum to Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ November ‧ implementing Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household washing machines (OJ L
pl Przy przyjmowaniu ich przez państwa członkowskie, przepisy te zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji
en When they are adopted by Member States, these measures shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication
pl Organ sprawujący nadzór nad grupą będzie miał określone obowiązki, które będzie realizować w ścisłej współpracy z odnośnymi krajowymi organami nadzoru, a jednocześnie będzie miał obowiązek podejmowania decyzji w odniesieniu do ograniczonej liczby zagadnień
en The group supervisor will have specific responsibilities to be exercised in close co-operation with the relevant national supervisors, while also having the responsibility to find decisions on a limited number of issues
pl W każdym razie VIZ STAL nie przedstawiło żadnej dokumentacji dowodowej dotyczącej odpowiedniej stopy procentowej na rynku krajowym kredytodawcy. VIZ STAL przedstawiło kilka dodatkowych informacji w odniesieniu do informacji dotyczącej spłaty kapitału obrotowego, których już nie można zweryfikować ze względu na zaawansowany etap postępowania i dlatego nie zostaną one uwzględnione
en In any case, VIZ STAL did not submit any supporting evidence with regard to the alleged applicable interest rate on the domestic market of the provider of the loan. VIZ STAL submitted some additional information subsequent to the disclosure regarding the reimbursement of the working capital which could not be verified anymore due to the late stage of the proceeding and had therefore to be disregarded
pl EUR w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane
en EUR ‧ for works contracts
pl Zezwolenia na przywóz dotyczące wyrobów podlegających limitom ilościowym na mocy niniejszej Umowy są ważne przez okres sześciu miesięcy od daty ich wydania w odniesieniu do przywozu na całym obszarze celnym, do którego ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
en The import authorisations concerning products subject to quantitative limits under the Agreement shall be valid for six months from the date of their issue for imports throughout the customs territory to which the Treaty establishing the European Community is applied
pl W odniesieniu do instalacji krajowych, które korzystają z informacji niejawnych UE, organem zatwierdzającym jest uznany krajowy organ zatwierdzający TEMPEST
en For national installations which handle EU classified information, the approval authority shall be the recognised national TEMPEST approval authority
pl Rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ ustanowiono zasadnicze przepisy określające wymagania dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do napędu wodorowego, homologacji typu części i instalacji wodorowych oraz montażu takich części i instalacji
en Regulation (EC) No ‧/‧ lays down fundamental provisions on requirements for the type-approval of motor vehicles with regard to hydrogen propulsion, for the type-approval of hydrogen components and hydrogen systems and for the installation of such components and systems
pl W związku z tym ta ostatnia zastrzega sobie prawo odpowiedniego zmieniania niniejszego oświadczenia, przy czym nie stanowi to warunku wykonywania posiadanych przez nią kompetencji w odniesieniu do spraw uregulowanych przez protokół kolejowy
en The latter therefore reserves the right to amend this Declaration accordingly, without this constituting a prerequisite for the exercise of its competence with regard to matters governed by the Rail Protocol
pl szczegółowe dane dotyczące tożsamości osób odpowiedzialnych, jak również dane dotyczące statków, personelu zatrudnionego przy hodowli itd., w odniesieniu do których prowadzi się czynności objęte inspekcją
en the details of the identity of the responsible persons, as well as those of the vessel, farm personnel etc. involved in the activities inspected
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 120560 zdań frazy odniesienie.Znalezione w 9,21 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.