wymowa: IPA: ˌɔdjɲɛ̇ˈɕɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • cross-reference   
  (noun   )
   
  provide with cross-reference
 • reference       
  (verb, noun   )
   
  Reference to something else.
   
  książk. książkowy nawiązanie do czegoś
 • referral   
  (noun   )
 • regard         
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → odnieść

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (63)

analityczny wzorzec odniesieniaanalytical reference standard
bez odniesienia do okresów roczychnon-annualised
certyfikowane materiały odniesieniacertified reference materials
co się tyczy; w odniesieniu dowith reference to
czas odniesieniatime of applicability
Docelowy profil skrajni odniesienia lub docelowy parametr skrajni odniesieniatarget gauge reference profile
elementy wzajemnie odniesionecross referenced elements
energia odniesieniareference energy
Europejski System Odniesienia Pionowegoeuropean vertical reference system
Europejski Ziemski System Odniesieniaeuropean terrestrial reference system
europejskie poziomy odniesieniaEuropean benchmarks
europejskie poziomy odniesienia Organ Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej benchmarkiEuropean reference levels
geodezyjny system odniesienia 1980geodetic reference system 1980
geodezyjny układ odniesieniageodetic datum
Instytut Materiałów Odniesienia i PomiarówInstitute for Reference Materials and Measurements
jednostka notyfikowana (określenia organ używa się w odniesieniu do jednostek administracji państwowejnotified body
komputer odniesieniareference computer
kontur odniesieniareference contour
krajowa epoka obserwacji pływowego poziomu odniesieniaNational Tidal Datum Epoch
linia odniesienia ścianywall reference line
materiał odniesienia (w kontekście badań laboratoryjnych)reference material
Międzynarodowy Ziemski System Odniesieniainternational terrestrial reference system
minimalna wysokość schodzenia odniesiona do poziomu morza (MDA) lub poziomu lotniska (MDH)minimum descent altitude (MDA) or minimum descent height (MDH)
modelowanie odniesień do obiektumodelling of object references
narodowe strategiczne ramy odniesienianational strategic reference framework
odniesienie do obiektuobject reference
odniesienie do połączenialink reference
odniesienie do siecinetwork reference
odniesienie liniowelinear referencing
odniesienie obiektoweobject referencing
odniesienie przestrzennespatial reference
odnieśćbring; carry back; refer; treat; apply; achieve; bring back
odnieść sukcescome; hit; to suceed; strike; get; end up; pass; run across; accomplish; happen; occur; make a hit; encounter; achieve; find; arrive; score; establish oneself; manage; catch; arrive at; reach; come about; run up against; to succeed; succeed; attain
okres odniesieniareference period
osiągnąć (cel), odnieść (sukces), spełnić, ziścić, urzeczywistnićachieve
plan wynagrodzeń obliczany według stałego punktu odniesieniapoint-in-time plan
pływowy układ odniesieniatidal datum
podwyżki rent w odniesieniu do dzieci pozostających na utrzymaniupension increases in respect of dependent children
poszukiwanie odniesień przestrzennych w dokumentach tekstowychgeoparsing
pośrednia wartość odniesieniabenchmark (in the convergence programs context)
pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowaniabrokering of dual use items
poziom odniesieniadatum; datum level
poziom odniesienia podłożaground reference level
poziom odniesienia zwierciadła wody przy pływietidal surface datum
produkcja niezakończona w odniesieniu do aktywów kultywowanychwork in progress on cultivated assets
produkt biobójczy odniesieniareference biocidal product
produkt wykazuje odporność w odniesieniu dothe product protects itself
Profile skrajni odniesienia lub parametry skrajni odniesieniagauge reference profiles
proste odniesienie liniowesimple linear reference
proste odniesienie punktowesimple point reference
punkt odniesieniareference
punkt odniesienia lotniskaaerodrome reference point
punkt odniesienia miejsca siedzącegoseating reference point
roztwór odniesieniareference solution
rynek odniesieniareference market
system odniesienia pionowegovertical coordinate reference system
system odniesienia za pomocą współprzędnych Poprzeczne odwzorowanie Mercatora ETRS89etrs89 transverse mercator coordinate reference system
system odniesienia za pomocą współrzędnychcoordinate reference system
system odniesień czasowychtemporal reference systems
system odniesień przestrzennychspatial reference system
temperatura obliczeniowa odniesieniareference design temperature
temperatura odniesienia dla mokrej nawierzchniwet surface reference temperature condition
tydzień odniesieniareference week

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odniesienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wartości graniczne homologacji typu w odniesieniu do odporności pojazduVehicle immunity type approval limits
podał nieprawdziwe informacje w odniesieniu do danych wymaganych do wydania lub przedłużenia ważności świadectwa dla kierowcysupplied incorrect information with regard to the data needed for the issue or extension of the attestation
Sprzężenie musi odpowiadać charakterystycznym wartościom podanym w tabeli ‧ i być poddane badaniom w odniesieniu do tych wartościThe couplings shall be suitable and tested for the characteristic values given in Table
Poczyniono również znaczne postępy w tworzeniu europejskich narzędzi odniesienia w celu wspierania reformGood progress has also been made in developing European reference tools to support reforms
Trwające negocjacje w sprawie umów dwustronnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a niektórymi państwami członkowskimi w odniesieniu do wiz i informacji na temat pasażerów (Passenger Name Record- PNR) (debataOngoing negotiations on bilateral agreements between the USA and certain Member States with regard to visas and PNRs (Passenger Name Records) (debate
Chromatogram próbki odniesienia [‧] powinien być analogiczny do pokazanego na rycThe chromatogram of the reference sample [‧] should be analogous to Figure
W odniesieniu do każdego z tych preparatów enzymatycznych przedstawiono nowe dane na poparcie wniosku o wydanie zezwolenia bez ograniczeń czasowychNew data were submitted in support of the applications for authorisation without a time limit of each of these enzyme preparations
Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa CzłonkowskieThe methods of making such reference shall be laid down by Member States
• WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO UŻYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCHCONDITIONS OR RESTRICTIONS WITH REGARD TO THE SAFE AND EFFECTIVE USE OF THE MEDICINAL PRODUCT
Stan faktyczny ostatecznie ustalony przez Komisję wskazuje, iż w odniesieniu do całokształtu wykonywanej przez wnioskodawców działalności montażu rowerów wartość części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej wykorzystanych w działalności montażowej była niższa niż ‧ % ogólnej wartości części wykorzystanych w tej działalności, stąd też nie wchodzą one w zakres art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowegoThe facts as finally ascertained by the Commission show that for all of these applicants' bicycle assembly operations, the value of the parts originating in the People's Republic of China which were used in their assembly operations was lower than ‧ % of the total value of the parts used in these assembly operations, and they, therefore, fall outside the scope of Article ‧ of the basic Regulation
Wniosek o homologację typu EWG w odniesieniu do bagażników dachowych, bagażników na narty oraz anten radiowych nadawczo-odbiorczych, uznawanych za oddzielne urządzenia techniczneAPPLICATION FOR EEC TYPE-APPROVAL IN RESPECT OF LUGGAGE RACKS, SKI RACKS OR RADIO RECEIVING OR TRANSMITTING AERIALS CONSIDERED TO BE SEPARATE TECHNICAL UNITS
Metody dokonywania takiego odniesienia są ustanawiane przez Państwa CzłonkowskieThe methods of making such a reference shall be laid down by the Member States
przyjęcie celów w odniesieniu do ograniczenia rozpowszechniania określonych chorób odzwierzęcych w populacjach zwierzątthe adoption of targets for the reduction of the prevalence of specified zoonoses in animal populations
Pan minister Vondra w wygłoszonym na wstępie oświadczeniu nie odniósł się do kryzysu społecznego, w obliczu którego obecnie się znaleźliśmy.Minister Vondra, in his opening statement, made no reference to the social crisis we are facing at the moment.
Ważona wartość referencyjna ChZT w odniesieniu do produkcji masy obliczana jest w ten sam sposób – jako suma wykorzystanych ważonych wartości referencyjnych w odniesieniu do każdej masy i dodanych do wartości referencyjnej w odniesieniu do produkcji papieru, co daje całkowitą wartość referencyjną ChZT – ChZTrefsumaThe weighted COD reference value for the pulp production shall be calculated in the same manner, as the sum of the weighted reference values for each pulp used, and added to the reference value for the paper production to give a total COD reference value CODreftotal
Co?Rozkazujesz mi, ponieważ odniosłaś sukces, a ja jestem zerem?Just because I' m a miserable failure, you think you can teII me what to do?
jeżeli warunek ten nie jest spełniony w odniesieniu do żadnego Państwa Członkowskiego, przed sądem Państwa Członkowskiego, w którym siedzibę ma Urządif this condition is also not met in any of the Member States, of the Member States in which the seat of the Office is located
w celu ustanowienia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów obowiązujących na poziomie wspólnotowym konieczne jest przeniesienie przepisów z dyrektywy ‧/EWG do dyrektywy ‧/EWG w odniesieniu do następujących pestycydów: amitrol, atrazyna, binapakryl, etylobromofos, kaptafol, DDT, dichloroprop, dinozeb, dioksantion, endryna, dibromek etylenu, fenchlorofos, heptachlor, hydrazyd kwasu maleinowego, bromek metylowy (z wyjątkiem niektórych produktów), parakwat, TEPP, ‧,‧-T oraz toksafenWhereas in order to establish mandatory maximum levels of pesticide residues at Community level it is necessary to transfer provisions from Directive ‧/EEC to Directive ‧/EEC relating to the pesticides amitrole, atrazine, binapacryl, bromophos-ethyl, captafol, DDT, dichlorprop, dinoseb, dioxathion, endrin, ethylene dibromide, fenchlorphos, heptachlor, maleic hydrazide, methyl bromide (except for certain products), paraquat, TEPP, ‧,‧-T and toxaphene
Właściwy przebieg procedury przetargowej w odniesieniu do wywozu nakazuje przewidzieć minimalną ilość, a także termin i formę przekazania ofert złożonych w siedzibach właściwych instytucjiSatisfactory operation of export tendering procedures requires that a minimum quantity be set and also a time limit and form of transmission for the lodging of tenders with the competent authority
Mimo że od początku celem ekonomicznym uczestników naruszenia było utrzymanie stabilnych udziałów w rynku na terenie EOG, Komisja uwzględniła fakt, iż w odniesieniu do pierwszych dwóch i pół roku, tj. od marca ‧ r. do pierwszej połowy ‧ r., posiada bezpośrednie dowody potwierdzające działalność kartelową jedynie w odniesieniu do części europejskich producentów samochodówAlthough the economic aim of the participants in the infringement was from the beginning to keep their respective market shares at EEA-level stable, the Commission has considered the fact that in the first two and a half years, from March ‧ to the first half of ‧, it has direct evidence of cartel activity for only a part of all European car manufacturers
stwierdzenie, że poprzez ustanowienie tych samych przesłanek w odniesieniu do świadczenia usług budowlanych w Portugalii, co przesłanki ustanowione w dziedzinie działalności gospodarczej, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. ‧ WEA declaration that the Portuguese Republic, by imposing in respect of the provision of building services in Portugal the same requirements as in respect of establishment, has failed to fulfil its obligations under Article ‧ EC
Ponadto bez względu na to, jakie stanowisko przyjmujemy, powinniśmy spokojnie przedyskutować, w jaki sposób poradzić sobie z niedawnymi informacjami wspomnianymi już przez niektórych kolegów posłów, że IPCC pomyliło się w odniesieniu do topnienia lodowców?Moreover, regardless of which position we take, we need to discuss calmly how we should deal with the recent information that fellow Members have also just mentioned that the IPCC made a mistake with regard to the melting of glaciers?
Ponadto wyżej wymienione Porozumienie przewiduje otwarcie nowych kontyngentów o stawce celnej w wysokości ‧ %, stosowanej do ryżu pochodzącego ze wszystkich krajów, odpowiednio w odniesieniu do ‧ ton ryżu niełuskanego objętego kodem CN ‧ i ‧ ton ryżu łuskanego objętego kodem CNThe above Decision also provides for new quotas at ‧ % duty valid for all origins of ‧ tonnes of paddy rice covered by CN code ‧ and ‧ tonnes of husked rice covered by CN code
Jeśli przeniesiony składnik aktywów jest wyceniany według zamortyzowanego kosztu, to w odniesieniu do zobowiązania z nim powiązanego nie ma zastosowania wprowadzona w niniejszym standardzie możliwość wyznaczania zobowiązania finansowego jako wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowyIf the transferred asset is measured at amortised cost, the option in this Standard to designate a financial liability as at fair value through profit or loss is not applicable to the associated liability
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 120560 zdań frazy odniesienie.Znalezione w 26,339 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.