wymowa: IPA: ˌɔdjɲɛ̇ˈɕɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • cross-reference   
  (noun   )
   
  provide with cross-reference
 • reference       
  (verb, noun   )
   
  Reference to something else.
   
  książk. książkowy nawiązanie do czegoś
 • referral   
  (noun   )
 • regard         
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → odnieść

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (63)

analityczny wzorzec odniesienia
analytical reference standard
certyfikowane materiały odniesienia
certified reference materials
czas odniesienia
time of applicability
elementy wzajemnie odniesione
cross referenced elements
energia odniesienia
reference energy
Europejski System Odniesienia Pionowego
european vertical reference system
Europejski Ziemski System Odniesienia
european terrestrial reference system
geodezyjny system odniesienia 1980
geodetic reference system 1980
Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów
Institute for Reference Materials and Measurements
komputer odniesienia
reference computer
kontur odniesienia
reference contour
linia odniesienia ściany
wall reference line
Międzynarodowy Ziemski System Odniesienia
international terrestrial reference system
minimalna wysokość schodzenia odniesiona do poziomu morza (MDA) lub poziomu lotniska (MDH)
minimum descent altitude (MDA) or minimum descent height (MDH)
modelowanie odniesień do obiektu
modelling of object references
narodowe strategiczne ramy odniesienia
national strategic reference framework
odniesienie do obiektu
object reference
odniesienie do sieci
network reference
odniesienie liniowe
linear referencing
odniesienie obiektowe
object referencing
odniesienie przestrzenne
spatial reference
odnieść
bring; carry back; refer; treat; apply; achieve; bring back
odnieść sukces
come; hit; to suceed; strike; get; end up; pass; run across; accomplish; happen; occur; make a hit; encounter; achieve; find; arrive; score; establish oneself; manage; catch; arrive at; reach; come about; run up against; to succeed; succeed; attain
okres odniesienia
reference period
podwyżki rent w odniesieniu do dzieci pozostających na utrzymaniu
pension increases in respect of dependent children
pośrednia wartość odniesienia
benchmark (in the convergence programs context)
poziom odniesienia
datum; datum level
poziom odniesienia podłoża
ground reference level
produkt biobójczy odniesienia
reference biocidal product
proste odniesienie liniowe
simple linear reference
proste odniesienie punktowe
simple point reference
punkt odniesienia lotniska
aerodrome reference point
roztwór odniesienia
reference solution
rynek odniesienia
reference market
system odniesienia pionowego
vertical coordinate reference system
system odniesień czasowych
temporal reference systems
system odniesień przestrzennych
spatial reference system
temperatura obliczeniowa odniesienia
reference design temperature
temperatura odniesienia dla mokrej nawierzchni
wet surface reference temperature condition
tydzień odniesienia
reference week

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odniesienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wartości graniczne homologacji typu w odniesieniu do odporności pojazdu
en Vehicle immunity type approval limits
pl podał nieprawdziwe informacje w odniesieniu do danych wymaganych do wydania lub przedłużenia ważności świadectwa dla kierowcy
en supplied incorrect information with regard to the data needed for the issue or extension of the attestation
pl Sprzężenie musi odpowiadać charakterystycznym wartościom podanym w tabeli ‧ i być poddane badaniom w odniesieniu do tych wartości
en The couplings shall be suitable and tested for the characteristic values given in Table
pl Poczyniono również znaczne postępy w tworzeniu europejskich narzędzi odniesienia w celu wspierania reform
en Good progress has also been made in developing European reference tools to support reforms
pl Trwające negocjacje w sprawie umów dwustronnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a niektórymi państwami członkowskimi w odniesieniu do wiz i informacji na temat pasażerów (Passenger Name Record- PNR) (debata
en Ongoing negotiations on bilateral agreements between the USA and certain Member States with regard to visas and PNRs (Passenger Name Records) (debate
pl Chromatogram próbki odniesienia [‧] powinien być analogiczny do pokazanego na ryc
en The chromatogram of the reference sample [‧] should be analogous to Figure
pl W odniesieniu do każdego z tych preparatów enzymatycznych przedstawiono nowe dane na poparcie wniosku o wydanie zezwolenia bez ograniczeń czasowych
en New data were submitted in support of the applications for authorisation without a time limit of each of these enzyme preparations
pl Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie
en The methods of making such reference shall be laid down by Member States
pl • WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO UŻYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH
en CONDITIONS OR RESTRICTIONS WITH REGARD TO THE SAFE AND EFFECTIVE USE OF THE MEDICINAL PRODUCT
pl Stan faktyczny ostatecznie ustalony przez Komisję wskazuje, iż w odniesieniu do całokształtu wykonywanej przez wnioskodawców działalności montażu rowerów wartość części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej wykorzystanych w działalności montażowej była niższa niż ‧ % ogólnej wartości części wykorzystanych w tej działalności, stąd też nie wchodzą one w zakres art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego
en The facts as finally ascertained by the Commission show that for all of these applicants' bicycle assembly operations, the value of the parts originating in the People's Republic of China which were used in their assembly operations was lower than ‧ % of the total value of the parts used in these assembly operations, and they, therefore, fall outside the scope of Article ‧ of the basic Regulation
pl Wniosek o homologację typu EWG w odniesieniu do bagażników dachowych, bagażników na narty oraz anten radiowych nadawczo-odbiorczych, uznawanych za oddzielne urządzenia techniczne
en APPLICATION FOR EEC TYPE-APPROVAL IN RESPECT OF LUGGAGE RACKS, SKI RACKS OR RADIO RECEIVING OR TRANSMITTING AERIALS CONSIDERED TO BE SEPARATE TECHNICAL UNITS
pl Metody dokonywania takiego odniesienia są ustanawiane przez Państwa Członkowskie
en The methods of making such a reference shall be laid down by the Member States
pl przyjęcie celów w odniesieniu do ograniczenia rozpowszechniania określonych chorób odzwierzęcych w populacjach zwierząt
en the adoption of targets for the reduction of the prevalence of specified zoonoses in animal populations
pl Pan minister Vondra w wygłoszonym na wstępie oświadczeniu nie odniósł się do kryzysu społecznego, w obliczu którego obecnie się znaleźliśmy.
en Minister Vondra, in his opening statement, made no reference to the social crisis we are facing at the moment.
pl Ważona wartość referencyjna ChZT w odniesieniu do produkcji masy obliczana jest w ten sam sposób – jako suma wykorzystanych ważonych wartości referencyjnych w odniesieniu do każdej masy i dodanych do wartości referencyjnej w odniesieniu do produkcji papieru, co daje całkowitą wartość referencyjną ChZT – ChZTrefsuma
en The weighted COD reference value for the pulp production shall be calculated in the same manner, as the sum of the weighted reference values for each pulp used, and added to the reference value for the paper production to give a total COD reference value CODreftotal
pl Co?Rozkazujesz mi, ponieważ odniosłaś sukces, a ja jestem zerem?
en Just because I' m a miserable failure, you think you can teII me what to do?
pl jeżeli warunek ten nie jest spełniony w odniesieniu do żadnego Państwa Członkowskiego, przed sądem Państwa Członkowskiego, w którym siedzibę ma Urząd
en if this condition is also not met in any of the Member States, of the Member States in which the seat of the Office is located
pl w celu ustanowienia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów obowiązujących na poziomie wspólnotowym konieczne jest przeniesienie przepisów z dyrektywy ‧/EWG do dyrektywy ‧/EWG w odniesieniu do następujących pestycydów: amitrol, atrazyna, binapakryl, etylobromofos, kaptafol, DDT, dichloroprop, dinozeb, dioksantion, endryna, dibromek etylenu, fenchlorofos, heptachlor, hydrazyd kwasu maleinowego, bromek metylowy (z wyjątkiem niektórych produktów), parakwat, TEPP, ‧,‧-T oraz toksafen
en Whereas in order to establish mandatory maximum levels of pesticide residues at Community level it is necessary to transfer provisions from Directive ‧/EEC to Directive ‧/EEC relating to the pesticides amitrole, atrazine, binapacryl, bromophos-ethyl, captafol, DDT, dichlorprop, dinoseb, dioxathion, endrin, ethylene dibromide, fenchlorphos, heptachlor, maleic hydrazide, methyl bromide (except for certain products), paraquat, TEPP, ‧,‧-T and toxaphene
pl Właściwy przebieg procedury przetargowej w odniesieniu do wywozu nakazuje przewidzieć minimalną ilość, a także termin i formę przekazania ofert złożonych w siedzibach właściwych instytucji
en Satisfactory operation of export tendering procedures requires that a minimum quantity be set and also a time limit and form of transmission for the lodging of tenders with the competent authority
pl Mimo że od początku celem ekonomicznym uczestników naruszenia było utrzymanie stabilnych udziałów w rynku na terenie EOG, Komisja uwzględniła fakt, iż w odniesieniu do pierwszych dwóch i pół roku, tj. od marca ‧ r. do pierwszej połowy ‧ r., posiada bezpośrednie dowody potwierdzające działalność kartelową jedynie w odniesieniu do części europejskich producentów samochodów
en Although the economic aim of the participants in the infringement was from the beginning to keep their respective market shares at EEA-level stable, the Commission has considered the fact that in the first two and a half years, from March ‧ to the first half of ‧, it has direct evidence of cartel activity for only a part of all European car manufacturers
pl stwierdzenie, że poprzez ustanowienie tych samych przesłanek w odniesieniu do świadczenia usług budowlanych w Portugalii, co przesłanki ustanowione w dziedzinie działalności gospodarczej, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. ‧ WE
en A declaration that the Portuguese Republic, by imposing in respect of the provision of building services in Portugal the same requirements as in respect of establishment, has failed to fulfil its obligations under Article ‧ EC
pl Ponadto bez względu na to, jakie stanowisko przyjmujemy, powinniśmy spokojnie przedyskutować, w jaki sposób poradzić sobie z niedawnymi informacjami wspomnianymi już przez niektórych kolegów posłów, że IPCC pomyliło się w odniesieniu do topnienia lodowców?
en Moreover, regardless of which position we take, we need to discuss calmly how we should deal with the recent information that fellow Members have also just mentioned that the IPCC made a mistake with regard to the melting of glaciers?
pl Ponadto wyżej wymienione Porozumienie przewiduje otwarcie nowych kontyngentów o stawce celnej w wysokości ‧ %, stosowanej do ryżu pochodzącego ze wszystkich krajów, odpowiednio w odniesieniu do ‧ ton ryżu niełuskanego objętego kodem CN ‧ i ‧ ton ryżu łuskanego objętego kodem CN
en The above Decision also provides for new quotas at ‧ % duty valid for all origins of ‧ tonnes of paddy rice covered by CN code ‧ and ‧ tonnes of husked rice covered by CN code
pl Jeśli przeniesiony składnik aktywów jest wyceniany według zamortyzowanego kosztu, to w odniesieniu do zobowiązania z nim powiązanego nie ma zastosowania wprowadzona w niniejszym standardzie możliwość wyznaczania zobowiązania finansowego jako wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy
en If the transferred asset is measured at amortised cost, the option in this Standard to designate a financial liability as at fair value through profit or loss is not applicable to the associated liability
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 120560 zdań frazy odniesienie.Znalezione w 11,187 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.