wymowa: IPA: ˌɔdjɲɛ̇ˈɕɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • cross-reference   
  (noun   )
   
  provide with cross-reference
 • reference       
  (verb, noun   )
   
  Reference to something else.
   
  książk. książkowy nawiązanie do czegoś
 • referral   
  (noun   )
 • regard         
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → odnieść

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (63)

analityczny wzorzec odniesienia
analytical reference standard
certyfikowane materiały odniesienia
certified reference materials
czas odniesienia
time of applicability
elementy wzajemnie odniesione
cross referenced elements
energia odniesienia
reference energy
Europejski System Odniesienia Pionowego
european vertical reference system
Europejski Ziemski System Odniesienia
european terrestrial reference system
geodezyjny system odniesienia 1980
geodetic reference system 1980
Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów
Institute for Reference Materials and Measurements
komputer odniesienia
reference computer
kontur odniesienia
reference contour
linia odniesienia ściany
wall reference line
Międzynarodowy Ziemski System Odniesienia
international terrestrial reference system
minimalna wysokość schodzenia odniesiona do poziomu morza (MDA) lub poziomu lotniska (MDH)
minimum descent altitude (MDA) or minimum descent height (MDH)
modelowanie odniesień do obiektu
modelling of object references
narodowe strategiczne ramy odniesienia
national strategic reference framework
odniesienie do obiektu
object reference
odniesienie do sieci
network reference
odniesienie liniowe
linear referencing
odniesienie obiektowe
object referencing
odniesienie przestrzenne
spatial reference
odnieść
bring; carry back; refer; treat; apply; achieve; bring back
odnieść sukces
come; hit; to suceed; strike; get; end up; pass; run across; accomplish; happen; occur; make a hit; encounter; achieve; find; arrive; score; establish oneself; manage; catch; arrive at; reach; come about; run up against; to succeed; succeed; attain
okres odniesienia
reference period
podwyżki rent w odniesieniu do dzieci pozostających na utrzymaniu
pension increases in respect of dependent children
pośrednia wartość odniesienia
benchmark (in the convergence programs context)
poziom odniesienia
datum; datum level
poziom odniesienia podłoża
ground reference level
produkt biobójczy odniesienia
reference biocidal product
proste odniesienie liniowe
simple linear reference
proste odniesienie punktowe
simple point reference
punkt odniesienia lotniska
aerodrome reference point
roztwór odniesienia
reference solution
rynek odniesienia
reference market
system odniesienia pionowego
vertical coordinate reference system
system odniesień czasowych
temporal reference systems
system odniesień przestrzennych
spatial reference system
temperatura obliczeniowa odniesienia
reference design temperature
temperatura odniesienia dla mokrej nawierzchni
wet surface reference temperature condition
tydzień odniesienia
reference week

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odniesienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zmiany wprowadzone do druków informacyjnych dla produktu w odniesieniu do układu sercowo-naczyniowego można podsumować następująco
en The changes of the Product Information related to the CV can be summarised as follows
pl Okresy odniesienia
en The reference period shall be
pl W kierunku poprzecznym: jeżeli występuje tylko jedno światło stopu, jego środek odniesienia musi leżeć na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu lub, jeżeli występują dwa światła stopu, to muszą być one umieszczone symetrycznie w stosunku do środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu
en Width: if there is only one stop lamp its centre of reference must lie within the median longitudinal plane of the vehicle, or if there are two stop lamps they must be symmetrical to the median longitudinal plane of the vehicle
pl Wielkości połowu ustalone dla Wspólnoty w pierwszym Protokole wykonawczym oraz sposób rozwoju zasobów stanowią podstawę odniesienia do ustalenia możliwości połowowych w przyszłości
en The catch quantities fixed for the Community in the first implementation Protocol and the way in which stocks develop shall constitute a reference basis for fixing future catch possibilities
pl Pracownicy będący obywatelami Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i legalnie zatrudnieni w państwie członkowskim oraz członkowie ich rodzin legalnie zamieszkujący z nimi są – w odniesieniu do świadczeń w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. h) – traktowani w sposób wolny od wszelkiej dyskryminacji opartej na obywatelstwie w stosunku do obywateli państwa członkowskiego, w którym pracownicy ci są zatrudnieni
en Workers who are nationals of the former Yugoslav Republic of Macedonia and are legally employed in a Member State and any members of their families legally residing with them shall enjoy, with regard to the benefits within the meaning of Article ‧(h), treatment free from any discrimination based on nationality relative to nationals of the Member States in which those workers are employed
pl Środki Funduszu pochodzą z wpłat z budżetu Wspólnoty, wpływów z odsetek od zainwestowanych środków Funduszu oraz kwot odzyskanych od zalegających ze spłatami dłużników, w odniesieniu do których Fundusz musiał już uruchomić gwarancję
en The Fund is endowed by payments from the Communities' budget, the proceeds from interest on investments made from the Fund's assets, and sums recovered from defaulting debtors for whom the Fund has had to activate its guarantee
pl urzędujący przewodniczący Rady. - (SL) W odniesieniu do dodatkowego pytania skierowanego przez pana posła Fernandesa: oczywiście nie mogę wykluczyć możliwości, iż wprowadzono już wcześniej coś podobnego dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą morską.
en President-in-Office of the Council. - (SL) With regard to the additional question from Mr Fernandes: of course I cannot rule out the possibility of something similar being introduced for disabled persons and persons with reduced mobility travelling by sea.
pl Opakowania są wytwarzane w sposób pozwalający na zmniejszenie obecności substancji i materiałów szkodliwych i niebezpiecznych, wchodzących w skład materiałów opakowaniowych lub wszelkich składników opakowań w odniesieniu do ich występowania w emisjach, popiele lub odciekach, jeśli opakowania lub pozostałości po działaniach prowadzonych w ramach gospodarowania lub odpady opakowaniowe są spalane lub składowane
en Packaging shall be so manufactured that the presence of noxious and other hazardous substances and materials as constituents of the packaging material or of any of the packaging components is minimized with regard to their presence in emissions, ash or leachate when packaging or residues from management operations or packaging waste are incinerated or landfilled
pl W związku z powyższym wydaje się konieczne zapewnienie w państwach członkowskich jednolitych zasad dotyczących dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
en Consequently, it appears necessary to ensure uniformity among Member States as regards GMP for materials and articles intended to come into contact with food
pl Komisja nie uzyskała od osób trzecich żadnych gwarancji w odniesieniu do pożyczek udzielonych w ramach programu pomocy finansowej (MFA
en The Commission has not received third-party guarantees for loans granted under the financial assistance (MFA) scheme
pl stwierdza, że w okresie będącym przedmiotem sprawozdania OLAF zarejestrował ‧ nowych przypadków i oszacował wpływ finansowy wszystkich przypadków, będących w dniu ‧ grudnia ‧ r. przedmiotem toczących się postępowań, na ‧, ‧ mld EUR; pod koniec tego okresu sprawdzanych było ‧ przypadków, w odniesieniu do ‧ rozpoczęto dochodzenie, zaś w ‧ przypadkach należało podjąć działania następcze
en Notes that OLAF registered ‧ new cases in the reporting period and that the financial impact of all cases still under investigation on ‧ December ‧ is put at EUR ‧,‧ billion; a total of ‧ cases were still being assessed at the end of the reporting period, investigations had been initiated in ‧ cases, and follow-up measures were necessary in ‧ cases
pl Jeżeli całkowita kwota wymaganego zabezpieczenia wyrażona w walucie Państwa Członkowskiego wzrosła w wyniku zmiany rolniczego kursu przeliczeniowego w odniesieniu do zabezpieczenia wchodzącego w życie dnia, od którego biegnie termin operacyjny, zabezpieczenie akceptowane jest na podstawie wysokości rolniczego kursu przeliczeniowego z dnia poprzedzającego zmianę, jeżeli deficyt wynosi mniej niż ‧ ECU wyrażone w walucie krajowej przy zastosowaniu nowego rolniczego kursu przeliczeniowego
en If the total sum of a security required expressed in the currency of the Member State concerned has increased owing to a modification of the agricultural conversion rate for the security entering into force on the date of the operative event, the security is accepted on the basis of the agricultural conversion rate in force the day before the modification if the deficit amounts to less than ECU ‧ expressed in national currency using the new agricultural conversion rate
pl W decyzji o wszczęciu postępowania w odniesieniu do systemu podatku tonażowego Urząd wyraził wątpliwości dotyczące wymogu rejestracji statku w IIS, co wyklucza z tego systemu eksploatację statków zarejestrowanych w innych państwach EOG, a także wątpliwości dotyczące wymogu nieograniczonego obowiązku podatkowego, co wyklucza z dostępu do podatku tonażowego działalność podlegającą opodatkowaniu u źródła
en The Authority expressed doubts in the opening decision with regard to the tonnage tax scheme on the points concerning the requirement of registration of the vessel in the IIS thereby excluding from the tax scheme operations of ships registered in other EEA States and the requirement of full tax liability thereby excluding activities subject to source taxation from access to the tonnage tax
pl MAJĄC NA UWADZE, że Urząd Nadzoru EFTA postanowił wprowadzić poprawkę techniczną do brzmienia przepisów przejściowych dla sektora motoryzacyjnego, tak aby mogły być one stosowane w odniesieniu do pomocy przyznanej po dniu ‧ grudnia ‧ r
en WHEREAS, the EFTA Surveillance Authority has decided to introduce a technical correction to the wording of the transitional rules to the motor vehicle sector, to become applicable for aid awarded after ‧ December
pl W odniesieniu do zasady bezpieczeństwa, CBSA stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, właściwe dla zagrożeń wynikających z przetwarzania danych
en As regards the security principle, technical and organisational security measures are taken by the CBSA, which are appropriate to the risks presented by the processing
pl z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenia wprowadzającego mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicach i opartego na zasadzie solidarności między państwami członkowskimi; zauważa, że inicjatywa legislacyjna dotycząca zespołów szybkiej interwencji po raz pierwszy nadała solidarności w dziedzinie imigracji charakter obowiązkowy, nie zaś zaledwie fakultatywny; wzywa Komisję do przedstawienia nowego wniosku legislacyjnego tak, aby zasada solidarności obowiązywała również w odniesieniu do obietnic złożonych CRATE przez państwa członkowskie; przypomina, że każde państwo członkowskie zobowiązane jest zapewnić obecność pewnej liczby wykwalifikowanego personelu, wzywa zatem państwa członkowskie do zezwolenia na utworzenie prawdziwych europejskich zespołów szybkiej interwencji na granicach
en Welcomes the adoption by the European Parliament and by the Council of the abovementioned Regulation establishing a mechanism for the creation of Rapid Border Intervention Teams on the basis of the principle of solidarity between Member States; notes that the RABITs legislative initiative has, for the first time, made solidarity in the area of immigration compulsory, rather than merely optional; calls on the Commission to put forward a new legislative proposal to the effect that, likewise, the principle of solidarity becomes compulsory with respect to pledges made by Member States to the CRATE; recalls that each Member State is to ensure the presence of a reserve of qualified personnel and therefore calls on the Member States to allow for the creation of genuine European rapid border intervention teams
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie przywrócenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ reintroducing customs duties on imports of certain cereals for the ‧/‧ marketing year
pl STREFY W FINLANDII ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS
en ZONES IN FINLAND APPROVED WITH REGARD TO VHS
pl W odniesieniu do środków ujętych w budżecie Centrum intendentem jest Dyrektor
en The Director shall be the authorising officer for the appropriations entered in the budget of the Centre
pl aby zapewnić jednolite przedstawianie wykazów produktów rolnych, w odniesieniu do których udziela się refundacji, oraz zagwarantowanie ich stosowania, należy opracować nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych
en Whereas in order to ensure uniform presentation of the lists of agricultural products on which refunds are granted and to guarantee the application of these a nomenclature of agricultural products for use in connection with export refunds should be drawn up
pl Bez uszczerbku dla jego zmian lub zastąpienia, ogłoszenie zachowuje ważność w odniesieniu do wszystkich przetargów cotygodniowych przeprowadzonych w okresie ważności przetargu
en Until such time as it is amended or replaced, its terms will apply to each weekly award held during the period of validity of this invitation
pl Powtarzalne próbki do celów stosowania, handlu (obrony) oraz odniesienia są pobierane z próbki homogenicznej o ile nie jest to sprzeczne z zasadami dotyczącymi pobierania próbek w danym Państwie Członkowskim
en Replicate samples for enforcement, trade (defence) and referee purposes shall be taken from the homogenised aggregate sample unless this conflicts with Member States
pl przedstawienie metod statystycznych używanych w odniesieniu do wybranych metod pobierania próbek
en a presentation of the statistical methods used in relation to the sampling method chosen
pl W związku z powyższym specjalny wymóg dotyczący ogólnej procedury wydawania zezwoleń dla biobiałek przed wprowadzeniem na rynek powinien zostać zniesiony z takim skutkiem, że system bezpieczeństwa w odniesieniu do wspomnianych produktów jest taki sam, jak w odniesieniu do wszelkich pozostałych materiałów paszowych
en Hence, the special requirement of a general pre-market authorisation procedure for bio-proteins should be abolished, with the consequence that the safety system for such products be the same as for all other feed materials
pl kotwiczenie przeznaczone dla pasków uprzęży jest zgodne z wymaganiami określonymi w pkt ‧.‧.‧.‧, jeśli położone jest za płaszczyzną poprzeczną, przecinającą linię odniesienia i znajduje się
en The anchorage(s) is/are intended for a harness belt, complies/comply with the requirements laid down in paragraph ‧.‧.‧.‧ if it lie(s) behind the transverse plane passing through the reference line and is/are located
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 120560 zdań frazy odniesienie.Znalezione w 22,365 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.