wymowa: IPA: ˌɔdjɲɛ̇ˈɕɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • cross-reference   
  (noun   )
   
  provide with cross-reference
 • reference       
  (verb, noun   )
   
  Reference to something else.
   
  książk. książkowy nawiązanie do czegoś
 • referral   
  (noun   )
 • regard         
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → odnieść

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (63)

analityczny wzorzec odniesieniaanalytical reference standard
bez odniesienia do okresów roczychnon-annualised
certyfikowane materiały odniesieniacertified reference materials
co się tyczy; w odniesieniu dowith reference to
czas odniesieniatime of applicability
Docelowy profil skrajni odniesienia lub docelowy parametr skrajni odniesieniatarget gauge reference profile
elementy wzajemnie odniesionecross referenced elements
energia odniesieniareference energy
Europejski System Odniesienia Pionowegoeuropean vertical reference system
Europejski Ziemski System Odniesieniaeuropean terrestrial reference system
europejskie poziomy odniesieniaEuropean benchmarks
europejskie poziomy odniesienia Organ Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej benchmarkiEuropean reference levels
geodezyjny system odniesienia 1980geodetic reference system 1980
geodezyjny układ odniesieniageodetic datum
Instytut Materiałów Odniesienia i PomiarówInstitute for Reference Materials and Measurements
jednostka notyfikowana (określenia organ używa się w odniesieniu do jednostek administracji państwowejnotified body
komputer odniesieniareference computer
kontur odniesieniareference contour
krajowa epoka obserwacji pływowego poziomu odniesieniaNational Tidal Datum Epoch
linia odniesienia ścianywall reference line
materiał odniesienia (w kontekście badań laboratoryjnych)reference material
Międzynarodowy Ziemski System Odniesieniainternational terrestrial reference system
minimalna wysokość schodzenia odniesiona do poziomu morza (MDA) lub poziomu lotniska (MDH)minimum descent altitude (MDA) or minimum descent height (MDH)
modelowanie odniesień do obiektumodelling of object references
narodowe strategiczne ramy odniesienianational strategic reference framework
odniesienie do obiektuobject reference
odniesienie do połączenialink reference
odniesienie do siecinetwork reference
odniesienie liniowelinear referencing
odniesienie obiektoweobject referencing
odniesienie przestrzennespatial reference
odnieśćapply; refer; achieve; carry back; bring back; treat; bring
odnieść sukcesarrive at; pass; find; come; accomplish; reach; establish oneself; to succeed; strike; succeed; happen; to suceed; catch; attain; come about; hit; occur; manage; run up against; end up; arrive; achieve; encounter; get; run across; score; make a hit
okres odniesieniareference period
osiągnąć (cel), odnieść (sukces), spełnić, ziścić, urzeczywistnićachieve
plan wynagrodzeń obliczany według stałego punktu odniesieniapoint-in-time plan
pływowy układ odniesieniatidal datum
podwyżki rent w odniesieniu do dzieci pozostających na utrzymaniupension increases in respect of dependent children
poszukiwanie odniesień przestrzennych w dokumentach tekstowychgeoparsing
pośrednia wartość odniesieniabenchmark (in the convergence programs context)
pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowaniabrokering of dual use items
poziom odniesieniadatum; datum level
poziom odniesienia podłożaground reference level
poziom odniesienia zwierciadła wody przy pływietidal surface datum
produkcja niezakończona w odniesieniu do aktywów kultywowanychwork in progress on cultivated assets
produkt biobójczy odniesieniareference biocidal product
produkt wykazuje odporność w odniesieniu dothe product protects itself
Profile skrajni odniesienia lub parametry skrajni odniesieniagauge reference profiles
proste odniesienie liniowesimple linear reference
proste odniesienie punktowesimple point reference
punkt odniesieniareference
punkt odniesienia lotniskaaerodrome reference point
punkt odniesienia miejsca siedzącegoseating reference point
roztwór odniesieniareference solution
rynek odniesieniareference market
system odniesienia pionowegovertical coordinate reference system
system odniesienia za pomocą współprzędnych Poprzeczne odwzorowanie Mercatora ETRS89etrs89 transverse mercator coordinate reference system
system odniesienia za pomocą współrzędnychcoordinate reference system
system odniesień czasowychtemporal reference systems
system odniesień przestrzennychspatial reference system
temperatura obliczeniowa odniesieniareference design temperature
temperatura odniesienia dla mokrej nawierzchniwet surface reference temperature condition
tydzień odniesieniareference week

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odniesienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne podjęcie właściwych środków ograniczających w odniesieniu do danego wyrobu budowlanego, takich jak wycofanie wyrobu z obrotuMember States shall ensure that appropriate restrictive measures are taken without delay in respect of the construction product concerned, such as withdrawal of the product from their market
Te pozycje są zaznaczone odniesieniem ⊗ w tabeliThese entries are indicated with reference ⊗ in Table
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do użytkowania gruntów odłogowanych do produkcji surowców przeznaczonych do wytwarzania we Wspólnocie produktów nieprzeznaczonych pierwotnie do spożycia przez ludzi lub zwierzęta [‧], które wyklucza buraka cukrowego z korzystania z pomocy, uprawa buraka cukrowego powinna zostać wykluczona z systemu pomocy dla roślin energetycznychIn line with Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ November ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ as regards the use of land set aside for the production of raw materials for the manufacture within the Community of products not primarily intended for human or animal consumption, which excludes sugar beet from the aid, the cultivation of sugar beet should be excluded from the aid scheme for energy crops
Załączona tabela wskazuje w odniesieniu do każdego państwa dostawcy wymienionego w kolumnie ‧ maksymalne ilości, które państwo to, po uprzedniej notyfikacji Komisji, może przenosić między odpowiednimi limitami ilościowymi wskazanymi w załączniku V, zgodnie z następującymi przepisamiThe attached table indicates for each of the supplier countries listed in column ‧ the maximum amounts which, after advance notification to the Commission, it may transfer between the corresponding quantitative limits indicated in Annex V in accordance with the following provisions
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania pomocy w odniesieniu do spożycia przetworów mlecznych ze świeżego mleka na Wyspach KanaryjskichCOMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for the application of the aid for the consumption of fresh milk products in the Canary Islands
Ponadto brak było jednoznaczności co do oczekiwanej roli ekspertów, gdyż zadania doradcze w odniesieniu do celów projektu w zakresie rozwijania zdolności zazwyczaj musiały być powiązane z działaniami uzupełniającymi, polegającymi na wspieraniu zainteresowanej instytucji w jej stałych zadaniachFurthermore, there was also a lack of clarity regarding the expected role of the experts because the advisory tasks relating to the project's capacity development objectives usually had to be combined with a gap-filling role to support the institution concerned in its regular tasks
W świetle przewidywalnej sytuacji rynkowej należy zapewnić kontynuację interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku po dniu ‧ sierpnia ‧ r., w razie potrzeby do dnia ‧ lutego ‧ rIn view of the foreseeable market situation a continuation of the public intervention for butter and skimmed milk powder should be provided for beyond ‧ August ‧, if necessary until ‧ February
W przypadku gdy w odniesieniu do sprzedaży produktów przez agencję interwencyjną zasady regulujące wspólną organizację rynków lub ogłoszenia o zaproszeniu do przetargu przyznają nabywcy takich produktów pewien okres na ich odbiór po dokonaniu płatności i w przypadku gdy taki okres przekracza trzydzieści dni, koszty finansowania obliczone zgodnie z pkt ‧ obniża się o kwotę wynikającą z następującego wyliczeniaWhere, for the sale of products by paying agencies, the rules governing the common market organisation or notices of invitation to tender allow the purchaser of such products a period in which to remove them once payment has been made, and where such period exceeds ‧ days, the financing costs calculated in accordance with point ‧ shall be reduced, in the accounts of the paying agencies, by the amount obtained from the following calculation
najwłaściwszą formą harmonizacji jest odniesienie się do norm sporządzonych przez Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELECwhereas the most adequate form of harmonization is by reference to the standards drawn up by the European Committee for Electrotechnical Standardization (Cenelec
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej wymiany informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the exchange of information and cooperation concerning terrorist offences (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Jednakże w odniesieniu do odsprzedaży cukru pochodzącego ze skupu interwencyjnego rozróżnienie to jest zbędne, a jego wprowadzenie mogłoby spowodować utrudnienia administracyjne w państwach członkowskichHowever, for the resale of intervention sugar, this distinction is unnecessary and its implementation would create administrative difficulties for the Member States
spełniają warunki inspekcji weterynaryjnej, przyjęte w odniesieniu do określonych gatunków oraz do kategorii koniowatych, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧ dotyczc przywozu koniowatych z tego krajucomply with the animal health requirements adopted, with reference to the species in question and the categories of equidae, in accordance with the procedure laid down in Article ‧ for imports of equidae from that country
W świetle analizy rozwoju w odniesieniu do najlepszych dostępnych technologii i stanu środowiska, Państwa Członkowskie wprowadzają w życie polityki i strategie, w tym właściwe środki, w celu stopniowego przystosowania istniejących zakładów należących do kategorii podanych w załączniku I do najlepszych dostępnych technologii, uwzględniając w szczególnościIn the light of an examination of developments as regards the best available technology and the environmental situation, the Member States shall implement policies and strategies, including appropriate measures, for the gradual adaptation of existing plants belonging to the categories given in Annex I to the best available technology, taking into account in particular
Przedsiębiorstwa wietnamskie twierdziły, że dostosowania przeprowadzone w odniesieniu do prowizji zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. i) były nieuzasadnioneThe Vietnamese companies claimed that the adjustment made for commissions pursuant to Article ‧(i) was unwarranted
Badanie to ma celu określenie kształtu i ostrości łuku oraz jego położenia względem osi i płaszczyzny odniesienia poprzez pomiar jego wygięcia i rozproszenia w środkowym przekroju D oraz pomiar intensywności światła rozproszonego w strefie A i przy liniach B i CThis test is used to determine the form and sharpness of the arc and its position relative to the reference axis and plane by measuring its bending and diffusion in the central cross section D and by measuring stray light intensities in Zone A and at lines B and C
Zgodnie z ostatnimi opiniami naukowymi, w szczególności w odniesieniu do długofalowych tendencji w ekosystemach morskich, trudno jest dokładnie określić pożądany w dalszej perspektywie poziom biomasyAccording to recent scientific submissions, in particular on long-term trends of marine ecosystems, desirable long-term levels of biomass cannot be determined with accuracy
Mam zaszczyt odnieść się do konsultacji pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Mołdowy w zakresie handlu niektórymi wyrobami stalowymiI have the honour to refer to the consultations between the European Community and the Government of the Republic of Moldova on trade in certain steel products
Państwa Członkowskie zmieniają stosowane przez nie środki w odniesieniu do Malezji (Półwysep) oraz Australii, celem dostosowania ich do przepisów niniejszej decyzjiMember States shall amend the measures they apply with regard to Malaysia (Peninsula) and Australia to bring them into line with this Decision
STREFY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE, NA WYSPACH NORMANDZKICH I NA WYSPIE MAN, ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHNZONES IN THE UNITED KINGDOM, THE CHANNEL ISLANDS AND THE ISLE OF MAN APPROVED WITH REGARD TO VHS AND IHN
należy ustanowić maksymalne limity pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych dla niosek, zwierząt mlecznych lub pszczół miodnych w odniesieniu do jaj, mleka i mioduWhereas, in the case of veterinary medicinal products intended for use in laying birds, lactating animals or honey bees, maximum residue limits must also be established for eggs, milk or honey
Załącznik I jest indeksem substancji niebezpiecznych, w odniesieniu do których uzgodniono zharmonizowanie klasyfikacji i etykietowania na poziomie wspólnotowym, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. ‧ ust. ‧ niniejszej dyrektywyAnnex I is an index of dangerous substances for which harmonised classification and labelling have been agreed at Community level in accordance with the procedure laid down in Article ‧) of this Directive
Argumenty te zostały odrzucone przez Panel i Organ Odwoławczy i nie dokonano żadnego zalecenia w odniesieniu do analizy związku przyczynowegoThe arguments were turned down by the Panel and the Appellate Body and no recommendation at all was made with regard to the causal link analysis
Nie przyznaje się refundacji w odniesieniu do takich towarów, jeżeli są one wywożone po przetworzeniu, lub w przypadku gdy stanowią składnik innych towarówNo refund shall be granted for such goods where they are exported after processing or when they are incorporated in other goods
W odniesieniu do Quimigal, należy odnotować, że w roku podstawowym dla wskaźnika (‧ r.) przedsiębiorstwo nie produkowało kwasu sulfanilowegoWith regard to Quimigal, it is to be noted that in the base year for the index the company was not producing sulphanilic acid
Odnieść się do rysunku, gdy to stosowneRefer to drawing where applicable
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 120560 zdań frazy odniesienie.Znalezione w 28,336 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.