wymowa: IPA: ˌɔdjɲɛ̇ˈɕɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • cross-reference   
  (noun   )
   
  provide with cross-reference
 • reference       
  (verb, noun   )
   
  Reference to something else.
   
  książk. książkowy nawiązanie do czegoś
 • referral   
  (noun   )
 • regard         
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → odnieść

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (63)

analityczny wzorzec odniesienia
analytical reference standard
certyfikowane materiały odniesienia
certified reference materials
czas odniesienia
time of applicability
elementy wzajemnie odniesione
cross referenced elements
energia odniesienia
reference energy
Europejski System Odniesienia Pionowego
european vertical reference system
Europejski Ziemski System Odniesienia
european terrestrial reference system
geodezyjny system odniesienia 1980
geodetic reference system 1980
Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów
Institute for Reference Materials and Measurements
komputer odniesienia
reference computer
kontur odniesienia
reference contour
linia odniesienia ściany
wall reference line
Międzynarodowy Ziemski System Odniesienia
international terrestrial reference system
minimalna wysokość schodzenia odniesiona do poziomu morza (MDA) lub poziomu lotniska (MDH)
minimum descent altitude (MDA) or minimum descent height (MDH)
modelowanie odniesień do obiektu
modelling of object references
narodowe strategiczne ramy odniesienia
national strategic reference framework
odniesienie do obiektu
object reference
odniesienie do sieci
network reference
odniesienie liniowe
linear referencing
odniesienie obiektowe
object referencing
odniesienie przestrzenne
spatial reference
odnieść
bring; carry back; refer; treat; apply; achieve; bring back
odnieść sukces
come; hit; to suceed; strike; get; end up; pass; run across; accomplish; happen; occur; make a hit; encounter; achieve; find; arrive; score; establish oneself; manage; catch; arrive at; reach; come about; run up against; to succeed; succeed; attain
okres odniesienia
reference period
podwyżki rent w odniesieniu do dzieci pozostających na utrzymaniu
pension increases in respect of dependent children
pośrednia wartość odniesienia
benchmark (in the convergence programs context)
poziom odniesienia
datum; datum level
poziom odniesienia podłoża
ground reference level
produkt biobójczy odniesienia
reference biocidal product
proste odniesienie liniowe
simple linear reference
proste odniesienie punktowe
simple point reference
punkt odniesienia lotniska
aerodrome reference point
roztwór odniesienia
reference solution
rynek odniesienia
reference market
system odniesienia pionowego
vertical coordinate reference system
system odniesień czasowych
temporal reference systems
system odniesień przestrzennych
spatial reference system
temperatura obliczeniowa odniesienia
reference design temperature
temperatura odniesienia dla mokrej nawierzchni
wet surface reference temperature condition
tydzień odniesienia
reference week

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odniesienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne podjęcie właściwych środków ograniczających w odniesieniu do danego wyrobu budowlanego, takich jak wycofanie wyrobu z obrotu
en Member States shall ensure that appropriate restrictive measures are taken without delay in respect of the construction product concerned, such as withdrawal of the product from their market
pl Te pozycje są zaznaczone odniesieniem ⊗ w tabeli
en These entries are indicated with reference ⊗ in Table
pl Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do użytkowania gruntów odłogowanych do produkcji surowców przeznaczonych do wytwarzania we Wspólnocie produktów nieprzeznaczonych pierwotnie do spożycia przez ludzi lub zwierzęta [‧], które wyklucza buraka cukrowego z korzystania z pomocy, uprawa buraka cukrowego powinna zostać wykluczona z systemu pomocy dla roślin energetycznych
en In line with Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ November ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ as regards the use of land set aside for the production of raw materials for the manufacture within the Community of products not primarily intended for human or animal consumption, which excludes sugar beet from the aid, the cultivation of sugar beet should be excluded from the aid scheme for energy crops
pl Załączona tabela wskazuje w odniesieniu do każdego państwa dostawcy wymienionego w kolumnie ‧ maksymalne ilości, które państwo to, po uprzedniej notyfikacji Komisji, może przenosić między odpowiednimi limitami ilościowymi wskazanymi w załączniku V, zgodnie z następującymi przepisami
en The attached table indicates for each of the supplier countries listed in column ‧ the maximum amounts which, after advance notification to the Commission, it may transfer between the corresponding quantitative limits indicated in Annex V in accordance with the following provisions
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania pomocy w odniesieniu do spożycia przetworów mlecznych ze świeżego mleka na Wyspach Kanaryjskich
en COMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for the application of the aid for the consumption of fresh milk products in the Canary Islands
pl Ponadto brak było jednoznaczności co do oczekiwanej roli ekspertów, gdyż zadania doradcze w odniesieniu do celów projektu w zakresie rozwijania zdolności zazwyczaj musiały być powiązane z działaniami uzupełniającymi, polegającymi na wspieraniu zainteresowanej instytucji w jej stałych zadaniach
en Furthermore, there was also a lack of clarity regarding the expected role of the experts because the advisory tasks relating to the project's capacity development objectives usually had to be combined with a gap-filling role to support the institution concerned in its regular tasks
pl W świetle przewidywalnej sytuacji rynkowej należy zapewnić kontynuację interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku po dniu ‧ sierpnia ‧ r., w razie potrzeby do dnia ‧ lutego ‧ r
en In view of the foreseeable market situation a continuation of the public intervention for butter and skimmed milk powder should be provided for beyond ‧ August ‧, if necessary until ‧ February
pl W przypadku gdy w odniesieniu do sprzedaży produktów przez agencję interwencyjną zasady regulujące wspólną organizację rynków lub ogłoszenia o zaproszeniu do przetargu przyznają nabywcy takich produktów pewien okres na ich odbiór po dokonaniu płatności i w przypadku gdy taki okres przekracza trzydzieści dni, koszty finansowania obliczone zgodnie z pkt ‧ obniża się o kwotę wynikającą z następującego wyliczenia
en Where, for the sale of products by paying agencies, the rules governing the common market organisation or notices of invitation to tender allow the purchaser of such products a period in which to remove them once payment has been made, and where such period exceeds ‧ days, the financing costs calculated in accordance with point ‧ shall be reduced, in the accounts of the paying agencies, by the amount obtained from the following calculation
pl najwłaściwszą formą harmonizacji jest odniesienie się do norm sporządzonych przez Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC
en whereas the most adequate form of harmonization is by reference to the standards drawn up by the European Committee for Electrotechnical Standardization (Cenelec
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej wymiany informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
en European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the exchange of information and cooperation concerning terrorist offences (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl Jednakże w odniesieniu do odsprzedaży cukru pochodzącego ze skupu interwencyjnego rozróżnienie to jest zbędne, a jego wprowadzenie mogłoby spowodować utrudnienia administracyjne w państwach członkowskich
en However, for the resale of intervention sugar, this distinction is unnecessary and its implementation would create administrative difficulties for the Member States
pl spełniają warunki inspekcji weterynaryjnej, przyjęte w odniesieniu do określonych gatunków oraz do kategorii koniowatych, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧ dotyczc przywozu koniowatych z tego kraju
en comply with the animal health requirements adopted, with reference to the species in question and the categories of equidae, in accordance with the procedure laid down in Article ‧ for imports of equidae from that country
pl W świetle analizy rozwoju w odniesieniu do najlepszych dostępnych technologii i stanu środowiska, Państwa Członkowskie wprowadzają w życie polityki i strategie, w tym właściwe środki, w celu stopniowego przystosowania istniejących zakładów należących do kategorii podanych w załączniku I do najlepszych dostępnych technologii, uwzględniając w szczególności
en In the light of an examination of developments as regards the best available technology and the environmental situation, the Member States shall implement policies and strategies, including appropriate measures, for the gradual adaptation of existing plants belonging to the categories given in Annex I to the best available technology, taking into account in particular
pl Przedsiębiorstwa wietnamskie twierdziły, że dostosowania przeprowadzone w odniesieniu do prowizji zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. i) były nieuzasadnione
en The Vietnamese companies claimed that the adjustment made for commissions pursuant to Article ‧(i) was unwarranted
pl Badanie to ma celu określenie kształtu i ostrości łuku oraz jego położenia względem osi i płaszczyzny odniesienia poprzez pomiar jego wygięcia i rozproszenia w środkowym przekroju D oraz pomiar intensywności światła rozproszonego w strefie A i przy liniach B i C
en This test is used to determine the form and sharpness of the arc and its position relative to the reference axis and plane by measuring its bending and diffusion in the central cross section D and by measuring stray light intensities in Zone A and at lines B and C
pl Zgodnie z ostatnimi opiniami naukowymi, w szczególności w odniesieniu do długofalowych tendencji w ekosystemach morskich, trudno jest dokładnie określić pożądany w dalszej perspektywie poziom biomasy
en According to recent scientific submissions, in particular on long-term trends of marine ecosystems, desirable long-term levels of biomass cannot be determined with accuracy
pl Mam zaszczyt odnieść się do konsultacji pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Mołdowy w zakresie handlu niektórymi wyrobami stalowymi
en I have the honour to refer to the consultations between the European Community and the Government of the Republic of Moldova on trade in certain steel products
pl Państwa Członkowskie zmieniają stosowane przez nie środki w odniesieniu do Malezji (Półwysep) oraz Australii, celem dostosowania ich do przepisów niniejszej decyzji
en Member States shall amend the measures they apply with regard to Malaysia (Peninsula) and Australia to bring them into line with this Decision
pl STREFY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE, NA WYSPACH NORMANDZKICH I NA WYSPIE MAN, ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHN
en ZONES IN THE UNITED KINGDOM, THE CHANNEL ISLANDS AND THE ISLE OF MAN APPROVED WITH REGARD TO VHS AND IHN
pl należy ustanowić maksymalne limity pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych dla niosek, zwierząt mlecznych lub pszczół miodnych w odniesieniu do jaj, mleka i miodu
en Whereas, in the case of veterinary medicinal products intended for use in laying birds, lactating animals or honey bees, maximum residue limits must also be established for eggs, milk or honey
pl Załącznik I jest indeksem substancji niebezpiecznych, w odniesieniu do których uzgodniono zharmonizowanie klasyfikacji i etykietowania na poziomie wspólnotowym, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. ‧ ust. ‧ niniejszej dyrektywy
en Annex I is an index of dangerous substances for which harmonised classification and labelling have been agreed at Community level in accordance with the procedure laid down in Article ‧) of this Directive
pl Argumenty te zostały odrzucone przez Panel i Organ Odwoławczy i nie dokonano żadnego zalecenia w odniesieniu do analizy związku przyczynowego
en The arguments were turned down by the Panel and the Appellate Body and no recommendation at all was made with regard to the causal link analysis
pl Nie przyznaje się refundacji w odniesieniu do takich towarów, jeżeli są one wywożone po przetworzeniu, lub w przypadku gdy stanowią składnik innych towarów
en No refund shall be granted for such goods where they are exported after processing or when they are incorporated in other goods
pl W odniesieniu do Quimigal, należy odnotować, że w roku podstawowym dla wskaźnika (‧ r.) przedsiębiorstwo nie produkowało kwasu sulfanilowego
en With regard to Quimigal, it is to be noted that in the base year for the index the company was not producing sulphanilic acid
pl Odnieść się do rysunku, gdy to stosowne
en Refer to drawing where applicable
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 120560 zdań frazy odniesienie.Znalezione w 26,257 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.