wymowa: IPA: ˈɔdbɨt

Tłumaczenia na język angielski:

 • anus   
  (Noun  ) (noun   )
   
  lower opening of the digestive tract
   
  anat. anatomia końcowy otwór układu pokarmowego, fragment odbytnicy;
   
  lower opening of the digestive tract
 • arsehole   
  (noun   )
 • asshole     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(anatomy) anus

Picture dictionary

anus
anus

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

temperatura mierzona w odbycierectal temperature
układ płciowy i okolice odbytuano-genital tract

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odbyt", pamięć tłumaczeniowa

add example
Lepiej:Hej, pieprzony satelicie chodź tutaj, mam pryszcze na odbycie!Better: hey, you crappy satellite, come on doWn, you piece of shite!
Tym niemniej chciałabym powiedzieć, co następuje: sprawozdanie, nad którym dziś głosujemy, czyli sprawozdanie pani Mikko w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej, jest pierwszym sprawozdaniem przyjmowanym na mocy tej procedury, która uniemożliwia nam odbycie pełnej debaty, uniemożliwia nam składanie poprawek w dniu, w którym miał miejsce poważny - bardzo poważny - atak na wolność słowa we Włoszech, kiedy oznajmiono nam, że 25 dziennikarzy zostało wyrzuconych z pracy w jedynym kanale, nad którym Berlusconi nie sprawuje jeszcze kontroli.I should nevertheless like to say this: the report on which we are voting today, the Mikko report on concentration and pluralism in the media, is the first report which we are approving under this procedure, which prevents us from having a full debate, which prevents us from tabling amendments, on a day when there has been a serious, very serious, attack on freedom of expression in Italy, with the announcement of the sacking of 25 journalists from the only television channel over which Berlusconi does not at present hold sway.
Każde Państwo Członkowskie uznaje dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji architektów wymienione w załączniku VI, pkt. ‧, wydawane przez pozostałe Państwa Członkowskie i potwierdzające odbycie kształcenia, które rozpoczęło się nie później, niż w roku akademickim określonym w tym załączniku nawet, jeżeli nie spełniają one minimalnych wymogów określonych w art. ‧, oraz traktuje takie dokumenty na swoim terytorium w zakresie dotyczącym podejmowania i wykonywania działalności zawodowej architekta, tak samo, jak dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji architekta, które samo wydajeEach Member State shall accept evidence of formal qualifications as an architect listed in Annex VI, point ‧, awarded by the other Member States, and attesting a course of training which began no later than the reference academic year referred to in that annex, even if they do not satisfy the minimum requirements laid down in Article ‧, and shall, for the purposes of access to and pursuit of the professional activities of an architect, give such evidence the same effect on its territory as evidence of formal qualifications as an architect which it itself issues
Na przykład odbycie konferencji z udziałem delegatów, następnie nadanie jej w telewizji w terminie późniejszym oraz publikacja poruszonych na niej kwestii w prasie lokalnej lub regionalnej oraz w InternecieFor example, a conference might be attended by delegates, televised at a later date and the issues raised reported in local or regional press and posted on the Internet
Może gdyby twoje usta nie były na stałe przyssane do odbytu Teda, to nie znalazłbyś się w takiej sytuacji?Maybe if you didn' t have your lips permanently sealed to Ted' s anus like an ass gasket, you wouldn' t be in this situation in the first place, ok?
U psów działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Dicural występują rzadko w postaci utraty apetytu, wymiotów, biegunki i podrażnienia okolicy odbytuIn dogs, side effects from Dicural are rare, but include loss of appetite, vomiting, diarrhoea and anal irritation
Odbycie przez daną osobę kształcenia farmaceutycznego gwarantuje, że uzyskała ona następującą wiedzę i umiejętnościTraining for pharmacists shall provide an assurance that the person concerned has acquired the following knowledge and skills
To prawda, że lubisz, gdy Jack wsadza ci w odbyt?Is it true you like it up trap two from Jack?
izolacja Chlamydia trachomatis z materiału pobranego z układu płciowego, z okolic odbytu lub ze spojówekIsolation of Chlamydia trachomatis from a specimen of the ano-genital tract or from the conjunctiva
Komfort życia pacjentów z przetoką odbytu w zależności od zastosowanej techniki leczenia.Well-being in patients with anal fistula, depending on the treatment technique
Przepisy ust. ‧ stosuje się do obywateli Państw Członkowskich, których dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji położnej potwierdza odbycie kształcenia na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz spełnia minimalne wymogi w zakresie kształcenia określone w art. ‧, jednakże zgodnie z art. ‧ warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji jest dołączenie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie praktyki zawodowej, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, jeżeli dokument potwierdza ukończenie kształcenia rozpoczętego przed ‧ października ‧ rThe conditions laid down in paragraph ‧ shall apply to the nationals of Member States whose evidence of formal qualifications as a midwife certifies completion of training received in the territory of the former German Democratic Republic and satisfying all the minimum training requirements laid down in Article ‧ but where the evidence of formal qualifications, by virtue of Article ‧, is not recognised unless it is accompanied by the certificate of professional experience referred to in Article ‧ , where it attests a course of training which began before ‧ October
W dniu podania hormonu hCG i w dniu następnym zalecane jest odbycie stosunku płciowegoYou are recommended to have sexual intercourse on the day of, and the day following administration of the hCG
Jeżeli bilet pozwala na odbycie kilku podróży, wystarczy jedno powiadomienie pod warunkiem, że przekazana zostanie wystarczająca informacja na temat terminu kolejnych przewozówWhere the ticket permits multiple journeys, one notification shall be sufficient provided that adequate information on the timing of subsequent journeys is provided
stypendia będą przyznawane tylko w przypadkach, gdy okres studiów odbyty w innym Państwie Członkowskim zostanie w pełni uznany przez macierzystą szkołę wyższą studentagrants will be awarded only in cases where the period of study spent in another Member State will be granted full recognition by the student
art. ‧ ust. ‧ akapit drugi (odbycie posiedzenia w miejscu innym niż Bruksela lub LuksemburgArticle ‧), second subparagraph (holding of a meeting in a place other than Brussels or Luxembourg
Jeżeli śmiertelność w danym roku przekracza wielkości, które MPP uznaje za znaczące, MPP proponuje Stronom odbycie spotkania w celu przeanalizowania i wskazania przyczyn, jak również sformułowania opinii na temat tych przyczynIf the mortality in any given year increases above levels which the IRP considers to be significant, the IRP shall recommend that the parties hold a meeting to review and identify the causes of mortality and formulate options to address such causes
Właściwy organ w państwie wykonującym zalicza pełny okres pozbawienia wolności już odbyty w związku z karą, w odniesieniu do której wydany był wyrok, na poczet całkowitego okresu kary pozbawienia wolności, która ma zostać odbyta w państwie wykonującymThe competent authority of the executing State shall deduct the full period of deprivation of liberty already served in connection with the sentence in respect of which the judgment was issued from the total duration of the deprivation of liberty to be served
Boże, wyglądasz jak odbyt meksykaninaChrist, you look like a Mexican butt- hole
Znam kilku prawdziwych facetów, którzy bez mrugnięcia okiem rozpieprzą ci tą pedofilską głowę i będą cię rżnąć, aż zaszlachtują twój stworzony dla kutasów odbytIs that it?Man, I know some mean muchachos who wouldn' t think twice about putting a dent in your little boy- Ioving skull and shoving a fucking shiv down your dickhole
Państwa Członkowskie mogą uzależniać wydanie dokumentu potwierdzającego odbycie medycznego kształcenia specjalistycznego od posiadania dokumentu potwierdzającego odbycie kształcenia medycznego na podstawowym poziomie, o którym mowa w załączniku V pktThe Member States shall make the issuance of evidence of specialist medical training contingent upon possession of evidence of basic medical training referred to in Annex V, point
Rozkład lotów powinien umożliwiać pasażerom odbycie podróży w obie strony w ciągu tego samego dnia z możliwością spędzenia przynajmniej ‧ godzin zarówno w Tuluzie jak i w DijonFrom Monday to Friday, the timetables must allow passengers to make a round trip within the day and to spend at least seven hours at their destination, be it Bordeaux, Toulouse or Dijon
W zwykłe dni tygodnia (od poniedziałku do piątku) w rozkładach lotów należy przewidzieć wczesny poranny lot z Derry do Dublina oraz późny wieczorny lot z Dublina do Derry, celem umożliwienia pasażerom, włącznie z osobami podróżującymi w sprawach służbowych, odbycie podróży w obie strony w ciągu tego samego dniaOn Weekdays, Monday to Friday, the flight schedules must provide for an early morning flight from Derry to Dublin and a late evening flight from Dublin to Derry to enable passengers, including passengers on business trips, to make the round trip within the day
Czy chłopak powinien dotykać mojego odbytu?Is it unusual for my boyfriend to touch my anus?
Kształcenie to, uznane lub poświadczone przez właściwe władze Państwa Członkowskiego pochodzenia według obowiązujących przepisów prawnych, procedur oraz praktyk, składa się z okresów praktyk w przedsiębiorstwie, lub, gdy sytuacja tego wymaga, w zakładzie lub w ośrodku kształcenia zawodowego, niezależnie od statusu osoby korzystającej ze ścieżek (umowa o pracę, umowa o odbycie praktyki zawodowej, uczeń lub studentThis training, recognised or certified by the competent authorities in the Member State of provenance according to its own legislation, procedures or practices, involves structured periods of training in an undertaking and, where appropriate, in a training establishment or centre, whatever the person
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 275 zdań frazy odbyt.Znalezione w 0,741 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.