wymowa: IPA: ˈɔdbɨt

Tłumaczenia na język angielski:

 • anus   
  (Noun  ) (noun   )
   
  lower opening of the digestive tract
   
  anat. anatomia końcowy otwór układu pokarmowego, fragment odbytnicy;
   
  lower opening of the digestive tract
   
  lower opening of the digestive tract
 • arsehole   
  (noun   )
 • asshole     
  (noun   )
 • arse   
  (noun   )
 • ass     
  (noun   )
 • cloaca   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(anatomy) anus

Picture dictionary

anus
anus

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

temperatura mierzona w odbycie
rectal temperature; body temperature; core temperature; skin temperature

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odbyt", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Musimy pamiętać, że odbycie kary i moralne zadośćuczynienie ofiarom ma wartość etyczną.
en We must never forget that there is ethical value in the moral compensation of victims by serving a punishment.
pl ust. ‧, akapit drugi (odbycie posiedzenia w miejscu innym niż Bruksela lub Luksemburg
en Article ‧), second subparagraph (holding of a meeting in a place other than Brussels or Luxembourg
pl Krótko mówiąc, nie było możliwe odbycie debaty i przedstawienie sprawozdania. Pragnę podziękować posłom i posłankom z pozostałych grup politycznych, którzy poparli moje zalecenie.
en rapporteur. - Madam President, briefly stated, it was not possible to have a debate and presentation of the report and I would like to thank my colleagues in the other political groups who have supported my recommendation.
pl Skarżący, były członek personelu tymczasowego, został zatrudniony na okres od dnia ‧ września ‧ r. do dnia ‧ września ‧ r. na podstawie umowy przewidującej odbycie okresu próbnego zgodnie z art. ‧ Warunków zatrudnienia innych pracowników
en The applicant, a former temporary agent at the Commission, was employed from ‧ September ‧ until ‧ September ‧ under a contract which provided for a probationary period of ‧ months, in accordance with Article ‧ of the Conditions of Employment of Other Servants
pl Po ‧ badaniach przez odbyt, Kapo mnie nie nawidzi
en You try eating after performing ‧ rectal exams
pl W dniu podania hormonu hCG i w dniu następnym zalecane jest odbycie stosunku płciowego
en You are recommended to have sexual intercourse on the day of, and the day following administration of the hCG
pl Lepiej:Hej, pieprzony satelicie chodź tutaj, mam pryszcze na odbycie!
en Better: hey, you crappy satellite, come on doWn, you piece of shite!
pl Stanął by wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?
en Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
pl Strony wyznaczą swoich poszczególnych biegłych w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku o odbycie konsultacji ad hoc
en The parties will appoint their respective experts within two weeks of a request to hold ad hoc consultations
pl Ostro mruga za tą górną i nachmurza się, gdy mowa o przecinaniu mu odbytu
en A hard blink for the upper and a scowl for cutting through his taint
pl To... nie wagina, tylko odbyt
en That is not your vagina
pl Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie do ‧, ‧ °C utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godziny
en Occasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
pl Odbycie przez daną osobę kształcenia położniczego gwarantuje, że uzyskała ona następującą wiedzę i umiejętności
en Training as a midwife shall provide an assurance that the person in question has acquired the following knowledge and skills
pl dyplom wskazuje, iż jego posiadacz ukończył studia wyższe trwające co najmniej trzy lata, jako że dla uzyskania tytułu farmaceuty szpitalnego konieczne jest posiadanie uniwersyteckiego dyplomu licencjata w zakresie farmacji, odbycie pełnego odpowiedniego szkolenia specjalizacyjnego oraz zdanie egzaminu
en the diploma shows post-secondary training of more than three years, since in order to obtain the diploma of Hospital Pharmacist it is necessary to be in possession of the university diploma of Licenciado en Farmacia, to have completed the training in the corresponding specialisation and to have passed an examination
pl Zaburzenia żołądka i jelit Często: zapalenie okrężnicy (w tym agranulocytowe zapalenie okrężnicy), zapalenie żołądka, zaparcia, zaburzenia tkanek miękkich jamy ustnej Niezbyt często: zapalenie trzustki, owrzodzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego, zapalenie przełyku, wodobrzusze, szczelina odbytu, dysfagia
en Gastrointestinal disorders Common: colitis (including neutropenic colitis), gastritis, constipation, oral soft tissue disorder Uncommon: pancreatitis, upper gastrointestinal ulcer, oesophagitis, ascites, anal fissure, dysphagia
pl Pani poseł De Keyser! Właśnie dlatego konieczne było odbycie debaty w trybie pilnym.
en Mrs De Keyser, this is why it was necessary to hold an emergency debate.
pl W praktyce bowiem istnieją poważne luki w stosowaniu uzgodnionych zasad, co utrudnia przedstawicielom organizacji wystarczające zapoznanie się z porozumieniami i odbycie autentycznej konsultacji
en In practice, there are serious loopholes in the implementation of what has been agreed, which makes it difficult for CSO representatives to fully understand the agreements and for effective consultation to take place
pl Ale najpierw, drogie panie, wypucujcie jego brudnego penisa, odbyt i jajka
en But first ladies, scrub his filty penis, asshole and balls
pl I jeżeli zajmie ci to choćby minutę dłużej, to moi dwaj przyjaciele... chwycą cię za jądra i usuną je przez twój odbyt
en And if you take one extra minute, I have my two friends... they take your testicles and remove them through your anus.Deal?
pl Na przykład odbycie konferencji z udziałem delegatów, następnie nadanie jej w telewizji w terminie późniejszym oraz publikacja poruszonych na niej kwestii w prasie lokalnej lub regionalnej oraz w Internecie
en For example, a conference might be attended by delegates, televised at a later date and the issues raised reported in local or regional press and posted on the Internet
pl Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji położnej, o którym mowa w załączniku V pkt ‧.‧.‧, podlega automatycznemu uznaniu zgodnie z art. ‧, o ile potwierdza odbycie jednego z następujących rodzajów kształcenia
en The evidence of formal qualifications as a midwife referred to in Annex V, point ‧.‧.‧ shall be subject to automatic recognition pursuant to Article ‧ in so far as they satisfy one of the following criteria
pl w okresach zarezerwowanych na odbycie praktycznego szkolenia wstępnego
en during the periods set aside for the practical acquisition of initial training
pl Na targowiskach wsadzają związaną na węzeł linę w odbyty tych, którzy są chorzy aby ukryć czerwonkę
en In the markets, they stuff knotted rope into the anuses of those who are sick to disguise the dysentery
pl izolacja Chlamydia trachomatis z materiału pobranego z układu płciowego, z okolic odbytu lub ze spojówek
en Isolation of Chlamydia trachomatis from a specimen of the ano-genital tract or from the conjunctiva
pl Informacja taka jest przekazywana bezzwłocznie i najpóźniej w dniu zwołania walnego zgromadzenia, którego zadaniem jest odbycie głosowania nad proponowanymi zmianami lub przyjęcie ich do wiadomości
en Such communication shall be effected without delay, but at the latest on the date of calling the general meeting which is to vote on, or be informed of, the amendment
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 275 zdań frazy odbyt.Znalezione w 0,235 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.