wymowa: IPA: ˈɔdbɨt

Tłumaczenia na język angielski:

 • anus   
  (Noun  ) (noun   )
   
  lower opening of the digestive tract
   
  anat. anatomia końcowy otwór układu pokarmowego, fragment odbytnicy;
   
  lower opening of the digestive tract
 • arsehole   
  (noun   )
 • asshole     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(anatomy) anus

Picture dictionary

anus
anus

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odbyt", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl wzywa do zastąpienia obecnych krajowych wiz Schengen jednolitymi europejskimi wizami Schengen, umożliwiającymi równe traktowanie wszystkich osób ubiegających się o wizy; pragnie otrzymywać informacje na temat dokładnych terminów i szczegółów dotyczących zarówno analizy strategii politycznych, jak i przeprowadzonej przez Komisję analizy technicznej możliwości zrealizowania, praktycznych konsekwencji i wpływu systemu, który wprowadziłby dla obywateli krajów trzecich wymóg uzyskania zgody w systemie elektronicznym na odbycie podróży przed wyjazdem do UE (elektronicznego systemu zezwoleń na podróż – ESTA); wzywa do wzmocnienia współpracy między konsulatami państw członkowskich oraz do stopniowego i powoływania wspólnych urzędów konsularnych do spraw wiz
en Calls for the replacement of current national Schengen visas with uniform European Schengen visas, allowing for equal treatment of all visa applicants; wishes to be informed on the exact timetable and the details of both the policy study and the technical study of the Commission which will analyse the feasibility, the practical implications and the impact of a system requiring third-country nationals to obtain electronic authorisation to travel before travelling to EU territory (Electronic System for Travel Authorisation, ESTA); calls for the improvement of cooperation between Member States’ consulates and for joint consular services for visas to be set up gradually
pl W przypadku gdy jedna ze stron uzna, że występuje problem w stosowaniu powyższej procedury, to taka strona może wystąpić z wnioskiem o odbycie konsultacji w trybie pilnym
en Should one of the Parties consider that there is a problem in the application of the above procedure, it may request urgent consultations
pl Państwa Członkowskie uzależniają wydanie dokumentu potwierdzającego odbycie specjalistycznego od posiadania dokumentu potwierdzającego odbycie podstawowego kształcenia lekarsko-dentystycznego, o którym mowa w załączniku V pkt
en The Member States shall make the issuance of evidence of specialist dental training contingent upon possession of evidence of basic dental training referred to in Annex V, point
pl Państwa Członkowskie mogą uzależniać wydanie dokumentu potwierdzającego odbycie medycznego kształcenia specjalistycznego od posiadania dokumentu potwierdzającego odbycie kształcenia medycznego na podstawowym poziomie, o którym mowa w załączniku V pkt
en The Member States shall make the issuance of evidence of specialist medical training contingent upon possession of evidence of basic medical training referred to in Annex V, point
pl W przypadku uzasadnionych wątpliwości, jeżeli dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ lit, c), został wydany przez właściwy organ w Państwie Członkowskim i potwierdza odbycie kształcenia w całości lub w części w placówce zarejestrowanej zgodnie z prawem na terytorium innego Państwa Członkowskiego, przyjmujące Państwo Członkowskie może sprawdzić, przy udziale właściwej instytucji Państwa Członkowskiego, w którym wydano dokument
en In cases of justified doubt, where evidence of formal qualifications, as defined in Article ‧(l)(c), has been issued by a competent authority in a Member State and includes training received in whole or in part in an establishment legally established in the territory of another Member State, the host Member State shall be entitled to verify with the competent body in the Member State of origin of the award
pl Czy to... na twoim fartuchu, to żel do badania przez odbyt?
en Ew, is that... is that rectal jelly on your scrubs?
pl Ważną rzeczą jest, by krajowe systemy finansowania kształcenia umożliwiały uczącym się odbycie części cyklu kształcenia w innym Państwie Członkowskim
en It is important that national education funding schemes should also enable students to study part of their course in another Member State
pl W dniu podania hormonu hCG i w dniu następnym zalecane jest odbycie stosunku płciowego
en You are recommended to have sexual intercourse on the day of, and the day following administration of the hCG
pl Bez uszczerbku dla przepisów art. ‧ ust. ‧, art. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧, obywatel państwa trzeciego, który został już przyjęty jako student i składa wniosek o odbycie części już rozpoczętych studiów w innym Państwie Członkowskim lub o uzupełnienie ich studiami pokrewnymi w innym Państwie Członkowskim, jest przyjmowany przez to drugie Państwo Członkowskie w przeciągu takiego okresu, który nie zakłóca przebiegu odpowiednich studiów, oraz pozostawia właściwym organom wystarczający czas na rozpatrzenie wniosku, jeśli
en Without prejudice to Articles ‧, ‧ and ‧, a third-country national who has already been admitted as a student and applies to follow in another Member State part of the studies already commenced, or to complement them with a related course of study in another Member State, shall be admitted by the latter Member State within a period that does not hamper the pursuit of the relevant studies, whilst leaving the competent authorities sufficient time to process the application, if he/she
pl Znalazłem też parę jeżowców.Takich, które mają w odbytach pasożyty
en And also I found a few of the urchins that have, I think, they' re the ones that have a parasitic worm that lives in their anus
pl Rozkład lotów powinien umożliwiać pasażerom w tygodniu odbycie podróży w obie strony w ciągu tego samego dnia z możliwością spędzenia przynajmniej ośmiu godzin zarówno w Cherbourgu (Maupertus), jak i w Paryżu (Orly
en Timetables must allow passengers to make a round trip within the day and to spend at least eight hours at their destination, be it Cherbourg (Maupertus) or Paris (Orly
pl W praktyce bowiem istnieją poważne luki w stosowaniu uzgodnionych zasad, co utrudnia przedstawicielom organizacji wystarczające zapoznanie się z porozumieniami i odbycie autentycznej konsultacji
en In practice, there are serious loopholes in the implementation of what has been agreed, which makes it difficult for CSO representatives to fully understand the agreements and for effective consultation to take place
pl W zwykłe dni tygodnia (od poniedziałku do piątku) w rozkładach lotów należy przewidzieć wczesny poranny lot z Derry do Dublina oraz późny wieczorny lot z Dublina do Derry, celem umożliwienia pasażerom, włącznie z osobami podróżującymi w sprawach służbowych, odbycie podróży w obie strony w ciągu tego samego dnia
en On Weekdays, Monday to Friday, the flight schedules must provide for an early morning flight from Derry to Dublin and a late evening flight from Dublin to Derry to enable passengers, including passengers on business trips, to make the round trip within the day
pl Sprawa F-‧/‧: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia ‧ marca ‧ r.- Tzvetanova przeciwko Komisji (Służba publiczna- Członkowie personelu tymczasowego- Wynagrodzenie- Dodatek zagraniczny- Warunki przewidziane w art. ‧ załącznika ‧ do regulaminu pracowniczego- Miejsce stałego zamieszkania- Pobyt w miejscu zatrudnienia w charakterze studenta w okresie odniesienia- Odbycie staży poza miejscem zatrudnienia w okresie odniesienia- Uwzględnienie rzeczywistego zamieszkiwania
en Case F-‧/‧: Judgment of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of ‧ March ‧- Tzvetanova v Commission (Staff cases- Temporary staff- Remuneration- Expatriation allowance- Conditions laid down in Article ‧ of Annex ‧ to the Staff Regulations- Habitual residence before entering the service- Stay as a student in the place of employment- Training periods outside the place of employment during the reference period- Account taken of actual residence
pl Informacja taka jest przekazywana bezzwłocznie i najpóźniej w dniu zwołania walnego zgromadzenia, którego zadaniem jest odbycie głosowania nad proponowanymi zmianami lub przyjęcie ich do wiadomości
en Such communication shall be effected without delay, but at the latest on the date of calling the general meeting which is to vote on, or be informed of, the amendment
pl To z odbytu, brązowe
en The brown...- The toilet
pl Każde Państwo Członkowskie uznaje dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji architektów wymienione w załączniku VI, pkt. ‧.‧, wydawane przez pozostałe Państwa Członkowskie i potwierdzające odbycie kształcenia, które rozpoczęło się nie później, niż w roku akademickim określonym w tym załączniku nawet, jeżeli nie spełniają one minimalnych wymogów określonych w art. ‧, oraz traktuje takie dokumenty na swoim terytorium w zakresie dotyczącym podejmowania i wykonywania działalności zawodowej architekta, tak samo, jak dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji architekta, które samo wydaje
en Each Member State shall accept evidence of formal qualifications as an architect listed in Annex VI, point ‧.‧, awarded by the other Member States, and attesting a course of training which began no later than the reference academic year referred to in that Annex, even if they do not satisfy the minimum requirements laid down in Article ‧, and shall, for the purposes of access to and pursuit of the professional activities of an architect, give such evidence the same effect on its territory as evidence of formal qualifications as an architect which it itself issues
pl Wypatroszenie odbywa się poprzez pakowanie w worki i związywanie przełyku i odbytu
en Evisceration is carried out by bagging or tying the oesophagus and anus
pl Zalecane jest odbycie stosunku płciowego w dniu podania leku GONAL-f i w dniu następnym
en You are recommended to have sexual intercourse on the day of the administration of this second medicine and the following day
pl Koncepcja opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z wyłonionym sztucznym odbytem
en A Concept of Nursing Care for Ostomy Patients.
pl Zwyciężył, przybywający prosto z zakładu karnego w Nowym Jorku, zabójcza parówka, ciota- barbarzyńca, pedalski siewca strachu, pogromca odbytów
en And the winner, coming straight from the New York City penal system, the homicidal homosexual, the savage faggot, the queer that inspires fear, the butt- battling bandit
pl Doświadczenia ze stosowaniem aksetylu cefuroksymu u ograniczonej liczby pacjentów z niepowikłaną rzeżączką odbytu i odbytnicy lub rzeżączką gardła nie są wystarczające, a skuteczność nie jest potwierdzona; dlatego też wskazania tego nie można zatwierdzić i nie powinno być ono zawarte w informacji na temat produktu
en The experience with cefuroxime axetil in limited numbers of patients with uncomplicated anorectal gonorrhoea or pharyngeal gonorrhoea is not sufficient and the efficacy is not established and therefore not acceptable and should not be included in the product information
pl To... nie wagina, tylko odbyt
en That is not your vagina
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 275 zdań frazy odbyt.Znalezione w 0,564 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.