wymowa: IPA: ˈɔʧ̑ɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

  • eyes       
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
nominative, accusative plural of oko
 
nieregularna liczba mnoga od oko

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (66)

akomodacja oka
accommodation
biednemu zawsze wiatr w oczy
it never rains but it pours
błyskawicznie; w mgnieniu oka
as quick as lightning (a flash)
być solą w oku
be a thorn in sb's side; be a thorn in sb's flesh
choroba oczu
eye disease
choroba oka
eye diseases; ophthalmic diseases
choroby oczu
ophthalmic diseases; eye disease; eye diseases
co z oczu, to z serca
out of sight, out of mind
czy mogę rzucić okiem na
can I have a look at
Gmina Wielkie Oczy
Gmina Wielkie Oczy
gołe oko
naked eye
gołym okiem
with the naked eye
jak okiem sięgnąć
as far as the eye can reach
komora tylna oka
posterior chamber
kredka do oczu
eyeliner; eye liner
mgnienie oka
moment; split second
mieć coś na oku
to have one's eye on sth
miej oko na
keep an eye out for
mydlić oczy
pull the wool over someone's eyes
na naszych oczach
before our very eyes
na pierwszy rzut oka
at first sight (view); at first blush
nie wiedziałem, gdzie podziać oczy
I didn't know where to look
Nocne oczy
Night Eyes
ok.
about; ca.; ca; c.
oka mgnienie
a split second
oko
optical; optic; ; glyph; eyes; sight; eye
oko cyklonu
eye of the storm
oko smoka
longyen; dimocarpus longan; euphoria longana; longan; nephelium longana
oko za oko, ząb za ząb
eye for an eye; eye for an eye, a tooth for a tooth
opaska na oko
eye patch
otworzyć komuś oczy
open sb's eyes
podbite oko
shiner; black eye
przymknąć oko
turn a blind eye
przymykać oko
connive at; turn a blind eye; on
rybie oko
fisheye
rzucający się w oczy
manifest; obvious; conspicuous
rzućmy okiem na
let's have a look at
Tylko dla twoich oczu
For Your Eyes Only
uczta dla oczu
feast for the eyes
w cztery oczy
face to face
w mgnieniu oka
in a twinkling; in the twinkling of an eye; in a split second; in two shakes
w moich oczach
in my eyes
w oka mgnieniu
in a crack
z grubsza; na oko; szacunkowo
rough estimate (guess)
zamykać oczy
shut one's eyes
zasada „czworga oczu”
four-eye principle
złe oko
evil eye

Przykładowe zdania z "oczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zabierz to sprzed moich oczu
en Take it away from my eyes
pl Ma ładne oczy
en She' s got pretty eyes
pl Polski i niemiecki stereotyp w oczach studentów
en The German and Polish stereotype in the eyes of students
pl Obserwacje przy klatce zwierzęcia powinny obejmować zmiany skóry i sierści, oczu i błon śluzowych oraz zmiany układu oddechowego, krążenia, autonomicznego i ośrodkowego układu nerwowego, jak też wzorców aktywności somatomotorycznej i wzorca zachowania
en Observations should include changes in skin and fur, eyes and mucous membranes as well as respiratory, circulatory, autonomic and central nervous systems, somatomotor activity and behaviour pattern
pl Ogół inwestycji przemysłu wspólnotowego w produkcję zapalniczek jednorazowych zmniejszył się z ‧ milionów ECU w ‧ r. do ok. ‧ milionów EUR w okresie objętym dochodzeniem
en Total investments of the Community industry for non-refillable lighters decreased from around ECU ‧ million in ‧ to around EUR ‧ million in the IP
pl Oczywiście doszło do pewnego rodzaju kakofonii, która wytworzyła się wokół UPG, w większości - lecz nie tylko - za sprawą ludzi, którzy podejrzliwym okiem spoglądają na handel, są antyglobalistami (cokolwiek to znaczy) i którzy wierzą, że kraje AKP obyłyby się bez nich, w pewnym sensie, gdyby były bardziej odizolowane od gospodarki międzynarodowej, lecz, powiedziałbym, uwięzione w przeszłości.
en Obviously, there has been a sort of cacophony put up about EPAs - in the main, though not entirely, by people who are suspicious of trade, are anti-globalisation (whatever that means), and who believe that ACP countries would be better off, in a sense, more isolated from the international economy, but, I would say, trapped in the past.
pl W przypadku kotła sprawność, mierzona zgodnie z dyrektywą Rady ‧/‧/EWG lub zgodnie z właściwymi normami i przepisami dotyczącymi produktu odnoszącymi się do kotłów, które nie są objęte tą dyrektywą, odpowiada czterem gwiazdkom (ok. ‧ % przy ‧ °C i ‧ % przy ‧ °C
en In the latter case, the efficiency of such a boiler shall be of ‧ stars (ca. ‧ % at ‧ °C and ‧ % at ‧ °C), measured according to Council Directive ‧/‧/EEC, or according to relevant product norms and regulations for those boilers not covered by this Directive
pl Ok, z którego terminala?
en But I may be able to pull out user ID out of the terminal
pl Wszystko sprawdzano pod okiem dwóch esesmanów z karabinami
en Everything was checked in the presence of two SS with machine guns
pl Przewidywane roczne wydatki na pomoc wynoszą ok. ‧ GBP, jednak rzeczywiste wydatki będą zależały od zapotrzebowania
en The estimated annual aid expenditure is approximately GBP ‧ but actual expenditure will depend on demand
pl Kazałam mu zaplanować sobie coś innego, bo chciałam cię mieć tylko dla siebie, OK?
en I told him to make other plans because I wanted to have you all to myself, OK?
pl Miej oczy szeroko otwarte
en We should see him any minute
pl Prędkość jazdy oraz moment użycia hamulców musi zosta(tak obliczony, aby przejście z jednej powierzchni na drugą, z urządzeniem przeciwblokującym w pełni pracującym na powierzchni o wysokiej przyczepności, odbyło się przy ok. ‧ Vmax nie przekraczającej ‧ km/h
en The running speed and the instant of applying the brakes must be so calculated that, with the anti-lock device fully cycling on the high-adhesion surface, the passage from one surface to the other is made at about ‧ Vmax not exceeding ‧ km/h
pl Programy telewizyjne oraz gry komputerowe dla dzieci w oczach 6-latków i rodziców.
en Television and computer games for children.
pl OK, to wszystko
en Not quite, dad
pl Zażółcenie skóry i oczu, zmiany w wynikach niektórych prób wątrobowych; purpurowe wykwity na skórze, wysypka i świąd, sztywność kończyn, drżenie rąk
en Yellowing of the skin and eyes, changes in the results of some liver function tests; purple skin patches, rash and itching, stiff limbs, trembling hands
pl Zgłaszano przypadki nadwrażliwości, takie jak wysypka, kontaktowe zapalenie skóry i podrażnienie oczu
en Hypersensitivity reactions such as skin rash, contact dermatitis, and eye irritation have been reported
pl Ta sytuacja nie mogłaby zaistnieć, gdyby polityczna prawicowa elita w Stanach Zjednoczonych i UE nie przymykała oczu.
en It could not happen without the political right-wing elite in the United States of America and the EU closing their eyes.
pl kabinowe zestawy ratunkowe zapewniające odpowiednią ochronę układu oddechowego i oczu dla każdej osoby na pokładzie (jeżeli wymaganie takie zostało określone dla produktów wymienionych, odpowiednio, w międzynarodowym świadectwie zdatności lub świadectwie zdatności do masowego przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych lub skroplonych gazów
en cabin escape sets giving suitable respiratory and eye protection for every person on board (if required by the products listed on the International Certificate of Fitness or Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk or Liquefied Gases in Bulk, as applicable
pl Chcesz mnie mieć na oku?
en So you can keep an eye on me?
pl Spróbuję ją znaleźć, ok?
en I' m gonna go down and see if I can find her, okay?
pl Specjalizuję się w tworzeniu dokumentów i tożsamości, i mam bystre oko do wczesnej duńskiej epoki nowoczesnej
en It' s a front, but successful.I' m a documents and identities specialist...... with a sharp eye for early Danish Modern
pl Ok, zabierzmy ją niżej
en OK, let' s take her down now
pl Pewne inne, dobrze znane spółki używały jej nazwy, której nie chciałabym przytaczać w Parlamencie, i pani przymknęła na to oczy.
en Some other large, well-known companies used their name, which I would not like to use in Parliament, and you closed your eyes to this issue.
pl Należy przeprowadzić badania na podrażnienia skóry, a jeśli dadzą one wyniki negatywne, dokonuje się oceny podatności na podrażnienia błon śluzowych (np. oczu
en Studies on skin irritancy must be performed, and if these give negative results, mucous membrane (e.g. eye) irritancy shall be assessed
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15464 zdań frazy oczy.Znalezione w 4,572 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.