Tłumaczenia na język angielski:

  • southern indian ocean   
     
    geographic terms (above country level)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Ocean Indyjski Południowy
Southern Indian Ocean

Przykładowe zdania z "ocean indyjski południowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Wyspy Wallis i Futuna, Francuskie terytoria Południowe i Antarktyda, Saint Pierre i Miquelon, Majotta, Antyle Niderlandzkie, Aruba, Grenlandia, Anguilla, Wyspy Kajmany, Falklandy, Wyspa Południowy Sandwich i terytoria zależne, Wyspy Turks i Caicos, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Montserrat, Pitcairn, Święta Helena i terytoria zależne, terytorium Antarktyki Brytyjskiej, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
en French Polynesia, New Caledonia and Dependencies, Wallis and Futuna, French Southern and Antarctic Lands, Saint Pierre and Miquelon, Mayotte, Netherlands Antilles, Aruba, Greenland, Anguilla, Cayman Islands, Falkland Islands, South Sandwich Islands and Dependencies, Turks and Caicos Islands, British Virgin Islands, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena and Dependencies, British Antarctic Territories, British Indian Ocean Territory
pl odnotowuje rosnącą obecność chińskich i indyjskich liderów biznesu na Światowym Forum Ekonomicznym, która potwierdza konieczność polepszenia konkurencyjności Europy poprzez wdrożenie zmodernizowanej strategii lizbońskiej oraz rozwoju bliższych stosunków z partnerami handlowymi UE w Azji i Ameryce Południowej oraz z USA w celu urzeczywistnienia rynku transatlantyckiego do ‧ r. i zastąpienia Nowej Agendy Transatlantyckiej Porozumieniem o Partnerstwie Transatlantyckim, które zostałoby wprowadzone w życie od ‧ roku
en Notes the increasing presence of Chinese and Indian business leaders at the World Economic Forum, which brings home the necessity of improving Europe's competitiveness through implementation of the Lisbon modernising agenda, and of developing closer relationships with the EU's trading partners in Asia and South America as well as with the US in order to complete the transatlantic market by ‧ and to replace the New Transatlantic Agenda with a Transatlantic Partnership Agreement to be implemented from
pl SIOFA (Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego) (decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en SIOFA (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement) (Council Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Afryka Wschodnia: w ramach programu na rzecz zarządzania zapobieganiem konfliktom i rozwiązywania konfliktów w Afryce Wschodniej i Południowej oraz w regionie Oceanu Indyjskiego o finansowaniu w wysokości ‧ mln EUR (Europejski Fundusz Rozwoju) UE wsparła projekt na rzecz Wspólnoty Afryki Wschodniej (EAC) ‧,‧ mln EUR, by wzmocnić regionalne zdolności w zakresie zwalczania handlu bronią i rozprzestrzeniania broni
en East Africa: within the framework of a Conflict Prevention Management and Resolution Programme for Eastern, Southern Africa and the Indian Ocean amounting to EUR ‧ million (European Development Fund), the EU supported a project with the East African Community (EAC) with EUR ‧,‧ million to strengthen regional capacity to fight arms trafficking and arms proliferation
pl Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (
en Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
en European Parliament legislative resolution of ‧ September ‧ on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl na piśmie. - (FR) Parlament Europejski właśnie opublikował swoją ocenę w sprawie Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego, podpisanego przez Wspólnotę Europejską w 2006 r.
en in writing. - (FR) The European Parliament has just given its assent to the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement signed by the European Community in 2006.
pl Jest to system wzajemnej pomocy przeznaczony nie tylko dla krajów UE, gdzie go stosowano wielokrotnie, lecz również dla obszaru Oceanu Indyjskiego, Ameryki Południowej itp
en It is a mutual aid system intended not only for the EU countries, where it has been put into operation on numerous occasions, but also for disasters in the Indian Ocean, South America, etc
pl Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Ruanda, Burundi, Wyspa Świętej Heleny z przyległościami, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele z przyległościami, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, Lesotho
en Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Central African Republic, Equatorial Guinea, São Tomé and Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Democratic Republic), Rwanda, Burundi, Saint Helena and dependencies, Angola, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles and dependencies, British Indian Ocean Territory, Mozambique, Mauritius, Comoros, Mayotte, Zambia, Malawi, South Africa, Lesotho
pl dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego
en on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement
pl pięć regionalnych pul środków finansowych B w kwocie ‧ EUR dla regionu Afryki Południowej, ‧ EUR dla regionu Afryki Wschodniej i Południowej oraz Oceanu Indyjskiego, ‧ EUR dla regionu Afryki Zachodniej, ‧ EUR dla regionu Afryki Środkowej i ‧ EUR dla regionu Karaibów w oparciu o ‧ % wartości niewykorzystanego salda z puli środków B państw tych regionów ustalonego na dzień wejścia w życie decyzji podjętych na koniec okresu, dotyczących realokacji środków
en five regionalised B-envelopes amounting to EUR ‧ for the Southern African region, EUR ‧ for the region of Eastern and Southern Africa and the Indian Ocean, EUR ‧ for the West African region, EUR ‧ for the Central African region and EUR ‧ for the Caribbean region, based on ‧ % of the amounts of uncommitted balances remaining in the B-envelopes of the constituent countries of those regions at the date the end-of-term reallocation decisions entered into force
pl Ponadto wzywamy do ochrony statków rybackich w południowej części Oceanu Indyjskiego przed atakami pirackimi w taki sam sposób, w jaki chronione są statki handlowe.
en In addition, we call for European vessels fishing in the southern Indian Ocean to be protected from pirate attacks under Operation Atalanta in the same way as merchant vessels are.
pl pięć regionalnych pul środków B, na kwotę odpowiednio ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Południowej, ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Wschodniej i Południowej oraz Oceanu Indyjskiego, ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Zachodniej, ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Środkowej oraz ‧,‧ mln EUR dla Karaibów, mających wesprzeć inicjatywy na rzecz umorzenia długów przyjęte na szczeblu międzynarodowym oraz operacje pomocy humanitarnej i pomoc nadzwyczajną na podstawie art. ‧ i ‧ wspomnianej umowy, zgodnie z zasadą solidarności regionalnej
en five regionalised B-envelopes amounting to EUR ‧,‧ million for the Southern African region, EUR ‧,‧ million for the region of Eastern and Southern Africa and the Indian Ocean, EUR ‧,‧ million for the West African region, EUR ‧,‧ million for the Central African region and EUR ‧,‧ million for the Caribbean region, mobilised for contributions to internationally agreed debt relief initiatives and for humanitarian and emergency assistance in accordance with Articles ‧ and ‧ of the ACP-EC Partnership Agreement on the basis of regional solidarity
pl A‧ Pozostałe państwa Afryki Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Wyspy Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, Ruanda, Burundi, Święta Helena i terytoria zależne, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seszele i terytoria zależne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Republika Południowej Afryki, Namibia, Botswana, Suazi, Lesotho
en A‧ Other countries of Africa Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Cote d
pl * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- komisja PECH
en * Report on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- PECH Committee
pl Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Zielony Przylądek, Senegal, Gambia, Gwinea-Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowej Afryki, Gwinea Równikowa, Wyspy św. Tomasza, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Rwanda, Burundi, Wyspy Św. Heleny, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele, brytyjskie terytoria Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Komory, Mayotte, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, Lesoto
en Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d
pl jest zdania, że niedawne klęski żywiołowe, takie jak tsunami na Oceanie Indyjskim oraz trzęsienie ziemi w południowej Azji, dowiodły potrzeby bardziej kreatywnej współpracy pomiędzy rzeszami agencji i organizacji reagujących na te klęski; zwraca uwagę, że UNESCO- poprzez swoją Komisję Oceanograficzną- pełniło aktywną rolę w tworzeniu systemu ostrzegania przed tsunami na Oceanie Indyjskim i łagodzenia jego skutków oraz że ONZ koordynuje wdrożenie ram działań Hyogo, ‧-letniego planu redukcji ryzyka klęsk żywiołowych; wzywa Indie, UE oraz jej państwa członkowskie do wspierania tych inicjatyw tak, aby poprzez przewidywanie częstotliwości i dotkliwości klęsk żywiołowych oraz harmonijne połączenie wysiłków organizacji humanitarnych i rządowych agencji pomocy możliwe było zwiększenie skuteczności pomocy udzielanej po wystąpieniu klęski żywiołowej
en Considers that recent natural disasters, especially the Indian Ocean tsunami and South Asian earthquake, have exposed the need for more creative and imaginative collaboration between the multitude of agencies and organisations responding to disasters; notes that Unesco, through its Oceanographic Commission, has been active in establishing an Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System and that the UN is coordinating the implementation of the Hyogo Framework of Action, a ‧-year natural disaster risk reduction plan; calls on India, the EU and its Members States to support these initiatives, so that, by anticipating the frequency and severity of natural disasters and the synergy between humanitarian efforts and government relief agencies, the sustained effectiveness of post-disaster assistance can be increased
pl Regionalne pule środków finansowych B dla państw Afryki Południowej i Wschodniej oraz Oceanu Indyjskiego stanowią kwotę netto po odliczeniu ‧ mln EUR w celu skompensowania podwyższenia ad hoc środków finansowych Sudanu z rezerwy przeznaczonej na rozwój długoterminowy; nie ustanawia się regionalnej puli środków finansowych B dla państw Pacyfiku, ponieważ salda środków finansowych B zostały już w znacznej mierze wyczerpane na cele regionalnego programu łagodzenia skutków klęsk żywiołowych
en The regionalised B-envelope for Eastern and Southern Africa and the Indian Ocean is a net amount after the deduction of EUR ‧ million to compensate for the ad hoc increase in the B-envelope of Sudan funded out of the long-term development reserve; no regionalised B-envelope is being set up for the Pacific as the balances of the B-envelopes have already been used to a large extent for a regional natural disaster mitigation programme
pl Wtorek, ‧ września ‧ r.Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego *
en Tuesday ‧ September ‧Southern Indian Ocean Fisheries Agreement *
pl Komisja podtrzymuje argumenty przedstawione w rozporządzeniu o cle tymczasowym tj., że w kategoriach bezwzględnych i względnych, wzrost udziału Korei Południowej w rynku był mniejszy niż w przypadku Indii i że ceny południowokoreańskiej folii z poli(tereftalanu etylenu) były zazwyczaj utrzymywały się na wyższym poziomie niż ceny indyjskie
en The Commission maintains the arguments presented in the provisional duty Regulation, namely that the absolute and relative increase in South Korea
pl na piśmie. - Poparłem sprawozdanie pana posła Morillona dotyczące Porozumienia w sprawie połowów na Południowym Oceanie Indyjskim.
en in writing. - I supported the Morillon report relating to the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement.
pl Stwierdzenie nieważności decyzji Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego, z powodu naruszenia traktatu WE
en annul, on the ground of breach of the EC Treaty, Council Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement
pl Tuńczyka na Oceanie Indyjskim) odbywającego się w marcu 2010 roku w mieście Pusan w Korei Południowej przyjęto rezolucję w sprawie środków stosowanych przez państwo portu złożoną przez UE (rezolucja 2010/11).
en In the course of the plenary session of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) held in March 2010 in Busan. South Korea, a port state measures resolution tabled by the EU was adopted (resolution 2010/11).
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 499542 zdań frazy ocean indyjski południowy.Znalezione w 29,257 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.