Tłumaczenia na język angielski:

  • southern indian ocean   
     
    geographic terms (above country level)

Przykładowe zdania z "ocean indyjski południowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Afryka Wschodnia: w ramach programu na rzecz zarządzania zapobieganiem konfliktom i rozwiązywania konfliktów w Afryce Wschodniej i Południowej oraz w regionie Oceanu Indyjskiego o finansowaniu w wysokości ‧ mln EUR (Europejski Fundusz Rozwoju) UE wsparła projekt na rzecz Wspólnoty Afryki Wschodniej (EAC) ‧,‧ mln EUR, by wzmocnić regionalne zdolności w zakresie zwalczania handlu bronią i rozprzestrzeniania broniEast Africa: within the framework of a Conflict Prevention Management and Resolution Programme for Eastern, Southern Africa and the Indian Ocean amounting to EUR ‧ million (European Development Fund), the EU supported a project with the East African Community (EAC) with EUR ‧,‧ million to strengthen regional capacity to fight arms trafficking and arms proliferation
pięć regionalnych pul środków B, na kwotę odpowiednio ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Południowej, ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Wschodniej i Południowej oraz Oceanu Indyjskiego, ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Zachodniej, ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Środkowej oraz ‧,‧ mln EUR dla Karaibów, mających wesprzeć inicjatywy na rzecz umorzenia długów przyjęte na szczeblu międzynarodowym oraz operacje pomocy humanitarnej i pomoc nadzwyczajną na podstawie art. ‧ i ‧ wspomnianej umowy, zgodnie z zasadą solidarności regionalnejfive regionalised B-envelopes amounting to EUR ‧,‧ million for the Southern African region, EUR ‧,‧ million for the region of Eastern and Southern Africa and the Indian Ocean, EUR ‧,‧ million for the West African region, EUR ‧,‧ million for the Central African region and EUR ‧,‧ million for the Caribbean region, mobilised for contributions to internationally agreed debt relief initiatives and for humanitarian and emergency assistance in accordance with Articles ‧ and ‧ of the ACP-EC Partnership Agreement on the basis of regional solidarity
Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (
Jesteśmy bardzo blisko tymczasowego porozumienia z krajami regionu Oceanu Indyjskiego w kontekście ugrupowania Afryki Wschodniej i Południowej.We are very close to an interim deal with the Indian Ocean countries in the context of the Eastern and Southern Africa grouping.
Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Wyspy Wallis i Futuna, Francuskie terytoria Południowe i Antarktyda, Saint Pierre i Miquelon, Majotta, Antyle Niderlandzkie, Aruba, Grenlandia, Anguilla, Wyspy Kajmany, Falklandy, Wyspa Południowy Sandwich i terytoria zależne, Wyspy Turks i Caicos, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Montserrat, Pitcairn, Święta Helena i terytoria zależne, terytorium Antarktyki Brytyjskiej, Brytyjskie Terytorium Oceanu IndyjskiegoFrench Polynesia, New Caledonia and Dependencies, Wallis and Futuna, French Southern and Antarctic Lands, Saint Pierre and Miquelon, Mayotte, Netherlands Antilles, Aruba, Greenland, Anguilla, Cayman Islands, Falkland Islands, South Sandwich Islands and Dependencies, Turks and Caicos Islands, British Virgin Islands, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena and Dependencies, British Antarctic Territories, British Indian Ocean Territory
na piśmie. - (FR) Parlament Europejski właśnie opublikował swoją ocenę w sprawie Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego, podpisanego przez Wspólnotę Europejską w 2006 r.in writing. - (FR) The European Parliament has just given its assent to the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement signed by the European Community in 2006.
odnotowuje rosnącą obecność chińskich i indyjskich liderów biznesu na Światowym Forum Ekonomicznym, która potwierdza konieczność polepszenia konkurencyjności Europy poprzez wdrożenie zmodernizowanej strategii lizbońskiej oraz rozwoju bliższych stosunków z partnerami handlowymi UE w Azji i Ameryce Południowej oraz z USA w celu urzeczywistnienia rynku transatlantyckiego do ‧ r. i zastąpienia Nowej Agendy Transatlantyckiej Porozumieniem o Partnerstwie Transatlantyckim, które zostałoby wprowadzone w życie od ‧ rokuNotes the increasing presence of Chinese and Indian business leaders at the World Economic Forum, which brings home the necessity of improving Europe's competitiveness through implementation of the Lisbon modernising agenda, and of developing closer relationships with the EU's trading partners in Asia and South America as well as with the US in order to complete the transatlantic market by ‧ and to replace the New Transatlantic Agenda with a Transatlantic Partnership Agreement to be implemented from
pięć regionalnych pul środków finansowych B w kwocie ‧ EUR dla regionu Afryki Południowej, ‧ EUR dla regionu Afryki Wschodniej i Południowej oraz Oceanu Indyjskiego, ‧ EUR dla regionu Afryki Zachodniej, ‧ EUR dla regionu Afryki Środkowej i ‧ EUR dla regionu Karaibów w oparciu o ‧ % wartości niewykorzystanego salda z puli środków B państw tych regionów ustalonego na dzień wejścia w życie decyzji podjętych na koniec okresu, dotyczących realokacji środkówfive regionalised B-envelopes amounting to EUR ‧ for the Southern African region, EUR ‧ for the region of Eastern and Southern Africa and the Indian Ocean, EUR ‧ for the West African region, EUR ‧ for the Central African region and EUR ‧ for the Caribbean region, based on ‧ % of the amounts of uncommitted balances remaining in the B-envelopes of the constituent countries of those regions at the date the end-of-term reallocation decisions entered into force
Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Wyspy Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, Ruanda, Burundi, Święta Helena i terytoria zależne, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seszele i terytoria zależne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Republika Południowej Afryki, Namibia, Botswana, Suazi, LesothoSudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Cote d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Central African Republic, Equatorial Guinea, São Tomé and Principe, Gabon, Congo, Democratic Republic of the Congo, Rwanda, Burundi, Saint Helena and Dependencies, Angola, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Seychelles and Dependencies, British Indian Ocean Territory, Mozambique, Madagascar, Mauritius, Comoros, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, South Africa, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho
Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Ruanda, Burundi, Wyspa Świętej Heleny z przyległościami, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele z przyległościami, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, LesothoSudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Central African Republic, Equatorial Guinea, São Tomé and Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Democratic Republic), Rwanda, Burundi, Saint Helena and dependencies, Angola, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles and dependencies, British Indian Ocean Territory, Mozambique, Mauritius, Comoros, Mayotte, Zambia, Malawi, South Africa, Lesotho
Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego * (art. ‧ Regulaminu) (głosowanieSouthern Indian Ocean Fisheries Agreement * (Rule ‧) (vote
obszar objęty Konwencją SPRFMO (Regionalnej Organizacji Zarządzania Rybołówstwem Południowego Pacyfiku) oznacza obszar pełnomorski na południe od ‧o N, na północ od obszaru objętego Konwencją CCAMLR, na wschód od obszaru objętego Konwencją SIOFA zgodnie z Porozumieniem w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego oraz na zachód od obszarów połowowych znajdujących się pod jurysdykcją państw Ameryki PołudniowejSPRFMO (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation) Convention Area means the high seas area south of ‧o N, north of the CCAMLR Convention Area, east of the SIOFA Convention Area as defined in the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, and west of the areas of fisheries jurisdictions of South American States
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSEuropean Parliament legislative resolution of ‧ September ‧ on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Wnioski dotyczące regionalnego dokumentu strategicznego (RSP) oraz regionalnego programu orientacyjnego (RIP) w ramach ‧. EFR: Afryka Wschodnia, Afryka Południowa i Ocean IndyjskiConclusions on the Regional Strategy Paper (RSP) and the Regional Indicative Programme (RIP) under the‧th EDF – Eastern and Southern Africa and Indian Ocean
Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Zielony Przylądek, Senegal, Gambia, Gwinea-Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowej Afryki, Gwinea Równikowa, Wyspy św. Tomasza, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Rwanda, Burundi, Wyspy Św. Heleny, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele, brytyjskie terytoria Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Komory, Mayotte, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, LesotoSudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja RybołówstwaReport on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Fisheries
Decyzja Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu IndyjskiegoCouncil Decision of ‧ July ‧ on the signing, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement
Dyrekcja E (Róg Afryki, Afryka Wschodnia i Południowa, Ocean Indyjski i PacyfikDirectorate E (Horn of Africa, East and Southern Africa, Indian Ocean and Pacific
Jest to system wzajemnej pomocy przeznaczony nie tylko dla krajów UE, gdzie go stosowano wielokrotnie, lecz również dla obszaru Oceanu Indyjskiego, Ameryki Południowej itpIt is a mutual aid system intended not only for the EU countries, where it has been put into operation on numerous occasions, but also for disasters in the Indian Ocean, South America, etc
Ponadto wzywamy do ochrony statków rybackich w południowej części Oceanu Indyjskiego przed atakami pirackimi w taki sam sposób, w jaki chronione są statki handlowe.In addition, we call for European vessels fishing in the southern Indian Ocean to be protected from pirate attacks under Operation Atalanta in the same way as merchant vessels are.
A‧ Pozostałe państwa Afryki Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Wyspy Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, Ruanda, Burundi, Święta Helena i terytoria zależne, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seszele i terytoria zależne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Republika Południowej Afryki, Namibia, Botswana, Suazi, LesothoA‧ Other countries of Africa Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Cote d
Wtorek, ‧ września ‧ r.Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego *Tuesday ‧ September ‧Southern Indian Ocean Fisheries Agreement *
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 499542 zdań frazy ocean indyjski południowy.Znalezione w 85,379 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.