Tłumaczenia na język angielski:

  • resentful   
    (Adjective  ) (adjv   )
     
    Inclined to resent; full of or tending to harbor negative emotion; easily provoked to anger; irritable
  • offended   
    (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
będący oznaką czyjejś obrazy
 
Nastroszony
 
taki, który sie obraził
 
Poniżony
 
Najeżony
 
Naburmuszony
 
Obrzucony obelgami
 
Ukłuty (przenośnie)
 
naburmuszony, pogniewany, zagniewany
 
Urządzający fochy
 
urażony, dotknięty, nadąsany
 
ktoś, kto się obraził
 
posp.nabzdyczony, naindyczony
 
Urażony
 
Sponiewierany słowami
 
Nabzdyczony
 
skrzywdzony
 
Pogwałcony
 
Nadąsany

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

obrazić
; offence; injure; pique; outrage; affront; give offense; hurt; to insult; offend; insult
obrażenie
image; injury; lesion; trauma; affront; insult; offence; scathe

Przykładowe zdania z "obrażony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające – materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające nadające się lub wyglądające na nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego
en explosives and incendiary substances and devices – explosives and incendiary substances and devices capable, or appearing capable, of being used to cause serious injury or to pose a threat to the safety of aircraft
pl Osoby doświadczające przemocy wskutek handlu ludźmi w rzeczywistości nie tylko odnoszą obrażenia, ale też często są oskarżane za czyny, do których były zmuszane, czego typowym przykładem jest prostytucja.
en Often, in fact, those who suffer the violence of trafficking not only suffer injuries, but also the insult of being incriminated for doing what they were compelled to do, prostitution being a typical example.
pl Ani taka, ani żadna inna sankcja nie została zastosowana w okresie od 2002 do 2010 roku, kiedy to w czasie socjalistycznych i liberalnych rządów na Węgrzech bezwzględnie tłumiono każdy protest, osadzano w więzieniach setki osób, strzelano z broni palnej do ludzi, którzy odnosili poważne obrażenia.
en Neither this, nor any other type of sanction, had been imposed between 2002 and 2010 when the socialist and liberal regime in Hungary violently broke up every single protest, summarily imprisoned hundreds of people, fired bullets into people's eyes and caused severe injuries.
pl Nie chciałem nikogo obrazić... tą gadaniną o kościele
en That shrine, talking about it, didn' t mean to offend you
pl Państwa Członkowskie UE przy wprowadzaniu w życie wspólnego działania UE ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie udziału w operacji wojskowej w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską dołożą starań, by w stopniu, w jakim zezwalają na to ich krajowe systemy prawne, na zasadzie wzajemności, zrzec się roszczeń wobec Nowej Zelandii powstałych w związku z obrażeniami ciała lub śmiercią członka personelu, uszkodzeniem lub utratą należącego do niego mienia używanego w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrata
en The EU Member States applying EU Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ July ‧ on the European Union military operation in Bosnia and Herzegovina will endeavour, insofar as their internal legal systems so permit, to waive on a reciprocal basis, as far as possible, claims against New Zealand for injury, death of their personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by themselves and used by the EU crisis management operation if such injury, death, damage or loss
pl To są obrażenia spowodowane przez tygrysa
en Here' s the damage done from the tiger
pl narzędzia robocze – narzędzia nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego
en workmen’s tools – tools capable of being used either to cause serious injury or to threaten the safety of aircraft
pl Obraziłeś moich ludzi
en You have insulted my people
pl Jak wcześniej już powiedziano, co roku wiele tysięcy pieszych i rowerzystów ginie lub odnosi obrażenia na drogach UE.
en As already mentioned, many thousands of pedestrians and cyclists are killed or injured every year on the roads of the EU.
pl Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w trakcie wykorzystania nie stwarzały ryzyka wypadków takich jak: poślizgi, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji
en The construction work must be designed and built in such a way that it does not present unacceptable risks of accidents in service or in operation such as slipping, falling, collision, burns, electrocution, injury from explosion
pl Konfederacja Szwajcarska stosująca wspólne działanie UE ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie udziału w operacji wojskowej Unii Europejskiej w zarządzaniu kryzysem w Bośni i Hercegowinie dołoży starań, w stopniu, w jakim zezwala na to jej krajowy system prawny, by w miarę możliwości zrzec się roszczeń w stosunku do któregokolwiek z pozostałych państw uczestniczących w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami powstałych na skutek odniesionych obrażeń ciała, śmierci członka personelu, uszkodzenia lub utraty wszelkich własnych środków majątkowych używanych w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub strata
en The Swiss Confederation applying EU Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ July ‧ on the European Union military operation in Bosnia and Herzegovina will endeavour, insofar as its internal legal system so permits, to waive as far as possible claims against any other State participating in the EU crisis management operation for injury, death of its personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by itself and used by the EU crisis management operation if such injury, death, damage or loss
pl Niemniej jednak jeżeli włączyć tego rodzaju przemoc miejską do pojęcia radykalizacji postaw prowadzącej do przemocy, która jest uznawana za prekursora terroryzmu, a nawet formę terroryzmu per se, może to doprowadzić do zbyt szerokiej definicji przestępstwa, jakie stanowi akt terroryzmu, usiłowanie jego popełnienia lub współudział, obejmując nią różne formy przemocy, które pomimo ich powagi, niekoniecznie są przejawem zamiaru popełnienia aktu terrorystycznego, nawet jeżeli powodowałyby znaczne zniszczenia materialne, a niekiedy nawet poważne obrażenia
en These episodes of urban violence, if lumped together under the umbrella of radicalisation into violence (considered the precursor to terrorism or even a form of terrorism per se), can however lead to an overly broad definition of the crime of actual, attempted or complicit terrorist activity, extending it to include various forms of violence which, though severe, are not necessarily driven by the intent to commit a terrorist act, even if they have caused extensive destruction of property and possible serious injury
pl Republika Chorwacji stosująca wspólne działanie ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie ustanowienia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUROPOL AFGANISTAN) dołoży starań, w stopniu w jakim zezwala na to jej krajowy system prawny, by w zakresie, w jakim jest to możliwe, odstąpić od roszczeń w stosunku do któregokolwiek innego państwa członkowskiego biorącego udział w EUPOL AFGANISTAN dotyczących obrażeń ciała, śmierci członka personelu, uszkodzenia lub utraty wszelkich własnych składników majątku używanych w EUPOL AFGANISTAN, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrata
en The Republic of Croatia applying Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ May ‧ on establishment of the European Union Police Mission in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) will endeavour, insofar as its internal legal system so permits, to waive as far as possible claims against any other State participating in EUPOL AFGHANISTAN for injury, death of their personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by itself and used by EUPOL AFGHANISTAN if such injury, death, damage or loss
pl Obraziłbym się, ale masz u mnie dług
en I' d be offended if you didn' t owe me money
pl Składamy nasze szczere kondolencje wszystkim tym, którzy wskutek tego trzęsienia ziemi odnieśli obrażenia i zostali opuszczeni przez najbliższych.
en We offer our sincere condolences to all those who have been left bereaved or injured as a result of the earthquake.
pl Powinnaś się obrazić
en You should be offended
pl Unia Europejska stwierdziła także jednogłośnie, że odpowiedzialni za ofiary śmiertelne i odniesione obrażenia powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny i oddani w ręce sprawiedliwości.
en The EU also stated unequivocally that those responsible for loss of life and injuries should be held accountable for their actions and brought to justice.
pl Nie obraź się proszę, ale zaczęłaś dla mnie wiele znaczyć...... a ja cenię u ciebie znacznie więcej niż twoje usługi
en Please do not be insulted but you have come to mean a lot to me ... and I value much more than just your service
pl Przyczyną śmierci były obrażenia wewnętrzne, spowodowane wypadkiem
en Cause of death, internal injuries suffered during the car crash
pl Nie zamierzałem cię obrazić
en I beg your pardon
pl Państwa członkowskie UE stosujące wspólne działanie ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie ustanowienia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN) dołożą starań, w stopniu w jakim zezwalają na to ich krajowe systemy prawne, by w zakresie, w jakim jest to możliwe, odstąpić od roszczeń w stosunku do Republiki Chorwacji powstałych na skutek odniesionych obrażeń ciała, śmierci członka personelu, uszkodzenia lub utraty wszelkich własnych składników majątku używanych w EUPOL AFGANISTAN, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrata
en The EU Member States applying Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ May ‧ on establishment of the European Union Police Mission in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) will endeavour, insofar as their internal legal systems so permit, to waive as far as possible claims against the Republic of Croatia for injury, death of their personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by themselves and used by EUPOL AFGHANISTAN if such injury, death, damage or loss
pl Co roku kolejne 300 000 ludzi, pieszych lub rowerzystów, odnosi obrażenia w ruchu drogowym.
en Every year, other approximately 300,000 people, pedestrians or cyclists, are injured in road traffic.
pl osoba znajdująca się na pokładzie samolotu poniosła śmierć lub odniosła poważne obrażenia w następstwie
en a person is fatally or seriously injured as a result of
pl Zestawiane statystyki odnoszą się do wyjściowej przyczyny zgonu, która zdefiniowana jest przez WHO jako choroba lub obrażenia, które zapoczątkowały przebieg procesów chorobowych prowadzących bezpośrednio do śmierci albo okoliczności wypadku lub aktu przemocy, który spowodował śmiertelne obrażenia
en The statistics to be compiled refer to the underlying cause which is defined by WHO as the disease or injury which initiated the train of morbid events leading directly to death, or the circumstances of the accident or violence which produced the fatal injury
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 641 zdań frazy obrażony.Znalezione w 0,937 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.