Tłumaczenia na język angielski:

  • resentful   
    (Adjective  ) (adjv   )
     
    Inclined to resent; full of or tending to harbor negative emotion; easily provoked to anger; irritable
  • offended   
    (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
będący oznaką czyjejś obrazy
 
Nastroszony
 
taki, który sie obraził
 
Poniżony
 
Najeżony
 
Naburmuszony
 
Obrzucony obelgami
 
Ukłuty (przenośnie)
 
naburmuszony, pogniewany, zagniewany
 
Urządzający fochy
 
urażony, dotknięty, nadąsany
 
ktoś, kto się obraził
 
posp.nabzdyczony, naindyczony
 
Urażony
 
Sponiewierany słowami
 
Nabzdyczony
 
skrzywdzony
 
Pogwałcony
 
Nadąsany

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

obrazić
; offence; injure; pique; outrage; affront; give offense; hurt; to insult; offend; insult
obrażenie
image; injury; lesion; trauma; affront; insult; offence; scathe

Przykładowe zdania z "obrażony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Konstrukcja i układ sterujący każdych drzwi głównych gwarantuje, że jest mało prawdopodobne, aby pasażer mógł odnieść obrażenia wskutek działania drzwi lub zostać uwięziony w drzwiach podczas ich zamykania
en The construction and control system of every power-operated service door shall be such that a passenger is unlikely to be injured by the door or trapped in the door as it closes
pl Moja macocha obraziła słownie techniczkę od USG, zatem nas wyprowadzono.Zdobyłaś jakiś łup?
en My stepmom verbally abused the ultrasound tech so we got escorted off the premises
pl Ten koleś... został przeze mnie obrażony
en That man there took abuse off me
pl Zostałem obrażony
en I' m offended
pl Obraziłeś się?- Nie, nie obraziłem się
en Did I hurt your feelings?
pl Dowiedzieli się na swoim statku, że jeden z ich ludzi, ten gość Jonasz... obraził Boga i był przyczyną ich nieszczęść
en They found out on their ship that one of their men- this Jonah cove- he' d offended God and was the cause of all their bad luck
pl Wybrałeś Mahometa, bo nie można go obrazić?
en You want Muhammad because he can' t be ridiculed?
pl Obrażenia potwierdzają bliskość
en The bruises confirm proximity
pl Nie obraź się ale czy to naprawdę ty czy jestes w innym miejscu a to tylko twój mózg z jakimś słoju lub w czymś podobnym?
en No offense, but... is that really you or is that like a space suit... and you' re inside some place, maybe just your brain... in a little jar or something like that?
pl Państwa Członkowskie UE, stosujące wspólne działanie UE ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Aceh Monitoring Mission – AMM), dołożą starań, by w największym możliwym stopniu, w zakresie, w jakim zezwalają na to ich krajowe systemy prawne, zrzec się wobec Konfederacji Szwajcarskiej roszczeń powstałych w związku z obrażeniami ciała lub śmiercią członka ich personelu, uszkodzeniem lub utratą należącego do nich mienia używanego w operacji zarządzania kryzysem prowadzonej przez UE, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, szkoda lub utrata
en The EU Member States applying EU Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ September ‧ on the European Union Monitoring Mission in Aceh (Indonesia) (Aceh Monitoring Mission- AMM) will endeavour, in so far as their internal legal systems so permit, to waive as far as possible claims against the Swiss Confederation for injury, death of their personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by themselves and used by the EU crisis management operation if such injury, death, damage or loss
pl Mogę tylko oprzeć się na mojej zawodowej opinii i według niej... kiedy wezwano mnie na salę, jej obrażenia były już nieodwracalne
en Now, in my professional opinion, ladies and gentlemen, and that' s all I have-- by the time I was called in, the damage was irreversible
pl Panie Swine, czy obrazi się pan za osobiste pytanie?
en Mr. Swine, would you mind if I asked you a personal question?
pl Ale obiecaj, że się nie obrazisz
en But you have to promise not to be offended.- No, no
pl Obrażenia od przygniecenia nie wywołały krwawienia
en The crush injuries didn' t exhibit bleeding
pl Jeśli się nie obrazisz, zagramy rewanż kiedy indziej
en If you don ́t mind, we will play the rematch another time
pl Panie przewodniczący, pani komisarz, panie Jouyet, panie i panowie! Wczoraj w Kabulu doszło do najkrwawszego od 2001 r. ataku, w którym zginęło ponad 40 Afgańczyków i Indusów, a 140 odniosło obrażenia.
en Mr President, Commissioner, Mr Jouyet, ladies and gentlemen, yesterday in Kabul saw the bloodiest attack since 2001 with more than 40 Afghans and Indians killed and 140 injured.
pl W zakresie, w jakim pozwala na to ich przeznaczenie, dostępne części maszyny nie mogą mieć żadnych ostrych krawędzi, ostrych naroży ani chropowatych powierzchni, które mogą spowodować obrażenia
en Insofar as their purpose allows, accessible parts of the machinery must have no sharp edges, no sharp angles and no rough surfaces likely to cause injury
pl takie kwalifikacje zawodowe pomogą także zminimalizować ryzyko wypadków, które mogą spowodować nieodwracalne szkody w środowisku oraz poważne obrażenia u innych osób mogących mieć kontakt z towarami niebezpiecznymi
en whereas such vocational qualification will also help to minimize the risk of accidents which may cause irreversible damage to the environment and serious injury to other persons who may come into contact with dangerous goods
pl Republika Albanii przy wprowadzaniu w życie wspólnego działania UE ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA) dołoży starań, by w najszerszym możliwym stopniu, w jakim zezwala na to jej krajowy system prawny, zrzec się roszczeń wobec któregokolwiek z pozostałych państw uczestniczących w operacji zarządzania kryzysowego dowodzonej przez UE powstałych w związku z obrażeniami ciała lub śmiercią członka personelu, uszkodzeniem lub utratą należącego do niego mienia używanego w operacji zarządzania kryzysowego dowodzonej przez UE, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrata
en The Republic of Albania, associating itself with Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ October ‧ on the European Union military operation in the Republic of Chad and in the Central African Republic (Operation EUFOR Tchad/RCA), will endeavour, insofar as its internal legal system so permits, to waive as far as possible claims against any other State participating in the EU crisis management operation for injury, death of its personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by itself and used by the EU crisis management operation if such injury, death, damage or loss
pl Zamierzałeś mnie przed chwilą obrazić?
en Did you just intend to insult me?
pl Zdaję sobie sprawę, że moim wystąpieniem obraziłem wielu posłów tego Parlamentu.
en I realise that the reference I made offended many in this House.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 641 zdań frazy obrażony.Znalezione w 1,231 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.