Tłumaczenia na język angielski:

  • resentful   
    (Adjective  ) (adjv   )
     
    Inclined to resent; full of or tending to harbor negative emotion; easily provoked to anger; irritable
  • offended   
    (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
będący oznaką czyjejś obrazy
 
Nastroszony
 
taki, który sie obraził
 
Poniżony
 
Najeżony
 
Naburmuszony
 
Obrzucony obelgami
 
Ukłuty (przenośnie)
 
naburmuszony, pogniewany, zagniewany
 
Urządzający fochy
 
urażony, dotknięty, nadąsany
 
ktoś, kto się obraził
 
posp.nabzdyczony, naindyczony
 
Urażony
 
Sponiewierany słowami
 
Nabzdyczony
 
skrzywdzony
 
Pogwałcony
 
Nadąsany

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

obrazić
; offence; injure; pique; outrage; affront; give offense; hurt; to insult; offend; insult
obrażenie
image; injury; lesion; trauma; affront; insult; offence; scathe; war injury

Przykładowe zdania z "obrażony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przeprowadza się co najmniej trzy badania na linii odniesienia krawędzi czołowej przedniego układu zabezpieczającego, w punktach określonych przez organ przeprowadzający badania jako pozycje o największym prawdopodobieństwie spowodowania obrażenia
en A minimum of three tests must be carried out to the frontal protection system leading edge reference line, at points judged by the test authority to be the most likely to cause injury
pl Państwa Członkowskie UE stosujące wspólne działanie UE ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie udziału w operacji wojskowej Unii Europejskiej w zarządzaniu kryzysem w Bośni i Hercegowinie dołożą starań, w stopniu, w jakim zezwalają na to ich krajowe systemy prawne, by w miarę możliwości zrzec się roszczeń w stosunku do Konfederacji Szwajcarskiej powstałych na skutek odniesionych obrażeń ciała, śmierci członka personelu, uszkodzenia lub utraty wszelkich własnych środków majątkowych używanych w operacji zarządzania UE kryzysami, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub strata
en The EU Member States applying EU Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ July ‧ on the European Union military operation in Bosnia and Herzegovina will endeavour, insofar as their internal legal systems so permit, to waive as far as possible claims against the Swiss Confederation for injury, death of their personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by themselves and used by the EU crisis management operation if such injury, death, damage or loss
pl Katherine Brewster, czy odniosłaś obrażenia?
en Katherine Brewster, have you sustained injury?
pl Jeśli się nie obrazisz, zagramy rewanż kiedy indziej
en If you don ́t mind, we will play the rematch another time
pl Panie Swine, czy obrazi się pan za osobiste pytanie?
en Mr. Swine, would you mind if I asked you a personal question?
pl Nie obraź się, ale masz smutny dom
en It' s a lonely house you got
pl Jest pani pewna że jej nie obraziłem?
en And you' re sure I' ve not offended you?
pl Chcę wyrazić głęboki żal z powodu wydarzeń, jakie miały ostatnio miejsce w Armenii, ostrych starć pomiędzy policją i demonstrantami opozycji, które doprowadziły do śmierci ośmiu obywateli i spowodowały obrażenia u ponad 100 innych.
en I express my deep regret and concern at recent developments that have taken place in Armenia, with violent clashes between police and opposition demonstrators that led to the death of eight citizens and over 100 injured.
pl Podskórne obrażenia nie zabiły Jenny
en The subdermal bruise didn' t kill Jenna
pl Ma również obrażenia w okolicy nerek i rozdarcie wątroby
en He also has some bruising around his kidney and a lac on his liver
pl Obrażenia ciała w wypadku komunikacyjnym.
en Injuries in traffic accident.
pl Są to tematy poważne, niemniej osoby i instytucje, które zajmują się homologacją pojazdów ciężarowych, ich użytkownicy, jak i same pojazdy nie obraziłyby się, gdyby zamienić wyżej wymienione debaty terminami.
en They are important subjects. Nevertheless, the people and institutions concerned with type-approval requirements for heavy goods vehicles would not be offended if the dates for these debates were changed round.
pl Przedstawienie z aktami terroru...... ktoś mnie okradł, ucinałem mu ręce, obraził mnie...... ucinałem mu język, a kiedy ktoś podniósł na mnie rękę...... odcinałem mu głowę i nabijałem ją na pal
en The spectacle of fearsome acts.Somebody steals from me, I cut off his hands. He offends me, I cut out his tongue
pl Wiwian podchodzi obrazić kelnera
en And here comes Vivian to insult the waiter
pl Najwyraźniej znowu ich obraziliśmy
en We obviously offended them again
pl I jeśli, kiedykolwiek w swoim życiu, obraziłam Jego Wysokość, wtedy z pewnością swoją śmiercią odkupię winy
en And if, in my life, I ever did offend the King' s Grace, then surely with my death I do now atone
pl Rozumiem, jesteś obrażony
en You' re a great arguer
pl Nie możemy zapominać i o tym, że w przypadku wypadków śmiertelnych lub powodujących poważne obrażenia ciała, szczególnie negatywną rolę odgrywa duże natężenie ruchu.
en We must also not forget that, in particular in the case of accidents involving fatalities or serious injuries, heavy traffic has a negative role to play.
pl W żadnym razie nie zamierzałem obrazić szanownego posła, którego dokonania mówią same za siebie.
en But in no way did I mean to offend the Honourable Member, whose record speaks for itself.
pl Zostałem obrażony
en I' m offended
pl Mój brat nieświadomie obraził jednego z nich
en My brother unknowingly offended one of them
pl Przyczyną śmierci były obrażenia wewnętrzne, spowodowane wypadkiem
en Cause of death, internal injuries suffered during the car crash
pl Państwa członkowskie UE stosujące wspólne działanie UE ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO, dołożą starań w stopniu, w jakim zezwalają na to ich krajowe systemy prawne, by w miarę możliwości zrzec się roszczeń w stosunku do Stanów Zjednoczonych dotyczących obrażeń ciała, śmierci członka ich personelu, uszkodzenia lub utraty wszelkich własnych środków majątkowych używanych w EULEX KOSOWO, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrata
en The EU Member States applying the EU Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ February ‧ on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO will endeavour, insofar as their internal legal systems so permit, to waive as far as possible claims against the United States for injury, death of their personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by themselves and used by EULEX KOSOVO if such injury, death, damage or loss
pl narzędzia robocze – narzędzia nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego
en workmen’s tools – tools capable of being used either to cause serious injury or to threaten the safety of aircraft
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 641 zdań frazy obrażony.Znalezione w 0,708 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.