Tłumaczenia na język angielski:

  • nitrogen cycle   

Przykładowe zdania z "obieg azotu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Każda ze Stron przyłoży należytą uwagę do potrzeby obniżenia strat z całkowitego obiegu azotu
en Each Party shall take due account of the need to reduce losses from the whole nitrogen cycle
pl Gazy (ropa naftowa), obieg mieszanki olejów w urządzeniu do hydrorafinacji, bogaty w wodór i azot (CAS nr ‧-‧-‧), jeśli zawierają > ‧,‧ % wagowych butadienu
en Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-rich (Cas No ‧-‧-‧), if they contain > ‧,‧ % w/w Butadiene
pl wpływ na biogeochemię (cykle biogeochemiczne), w szczególności obieg węgla i azotu poprzez zmiany w zakresie rozkładu substancji organicznych obecnych w glebie (np. pozycje II.A.‧ ppkt f) i IV.B.‧ w załączniku ‧ A lub D ‧ w załączniku ‧ B
en effects on biogeochemistry(biogeochemical cycles), particularly carbon and nitrogen recycling through changes in soil decomposition of organic material (see for example items II.A.‧(f) and IV.B.‧ in Annex ‧ A, and D ‧ in Annex ‧ B
pl zarządzania azotem, uwzględniając całkowity obieg azotu
en nitrogen management, taking account of the whole nitrogen cycle
pl wpływ na biogeochemię (cykle biogeochemiczne), szczególnie zawracanie do obiegu węgla i azotu poprzez zmiany w rozkładzie materiału organicznego w glebie
en effects on biogeochemistry (biogeochemical cycles), particularly carbon and nitrogen recycling through changes in soil decomposition of organic material
pl Nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu innego niż w postaci roztworu wodnego i mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub innymi nieorganicznymi substancjami nie będącymi nawozami, o zawartości azotu w masie przekraczającej ‧ %, oznaczonego kodami CN ‧ i ‧ oraz pochodzącego z Polski i Ukrainy
en A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of ammonium nitrate other than in aqueous solution and mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances, with a nitrogen content exceeding ‧ % by weight, falling within CN codes ‧ and ‧ ‧ and originating in Poland and Ukraine
pl Stosując uprawę ziemi nastawioną na ochronę gleby można również ograniczyć wydzielanie innych gazów istotnych dla zmian klimatycznych, takich jak podtlenek azotu, metan itd
en Land management aimed at protecting the soil can also reduce the release of other gases that impact on the climate, such as nitrous oxide, methane, etc
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do dopuszczalnych wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the total volatile basic nitrogen (TVB-N) limits
pl Załącznik zawiera wartości dopuszczalne dla NOx, wyrażonego jako odpowiedniki dwutlenku azotu (NO‧) oraz dla węglowodorów, z których większość stanowią lotne związki organiczne, podobnie jak środowiskowe specyfikacje dla sprzedawanych paliw do pojazdów
en The Annex contains limit values for NOx, expressed as nitrogen dioxide (NO‧) equivalents, and for hydrocarbons, most of which are volatile organic compounds, as well as environmental specifications for marketed fuels for vehicles
pl Wiesz co, kształt i średnica rany kłutej...... mogą pasować... do dyszy zbiornika z ciekłym azotem
en You know, the shape and diameter of the stab wound...... could be consistent... with the nozzle of a liquid nitrogen tank
pl Przenieść za pomocą pipety porcję przesączu (‧.‧), zawierającą najwyżej ‧ mg azotu amonowego, do kolby aparatu destylacyjnego
en Transfer with a precision pipette into the flask of the distillation apparatus, an aliquot sample of the filtrate (‧.‧) containing ‧ mg of ammoniacal nitrogen at the most
pl Wyłącznie w obecności azotu amoniakalnego i azotu amoniakalnego plus azotanowego
en Solely in the presence of ammoniacal nitrogen and ammoniacal plus nitrate nitrogen
pl przede wszystkim niezbędne jest w tym celu oraz w interesie bezpieczeństwa publicznego, określenie na poziomie wspólnotowym, cech i właściwości wyróżniających proste amonowe nawozy azotanowe, o wysokiej zawartości azotu, od odmian azotanu amonowego stosowanego w wytwarzaniu produktów wykorzystywanych jako materiały wybuchowe
en Whereas it is above all necessary, to this end and in the interest of public safety, to determine at Community level the characteristics and properties distinguishing straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content from varieties of ammonium nitrate used in the manufacture of products used as explosives
pl alternatywnie mieszanina tlenu i azotu wolnych od ditlenku węgla z butli gazowych, używane w prawidłowej proporcji (‧% O‧% N
en alternatively, a mixture of CO‧-free oxygen and CO‧-free nitrogen, from gas cylinders, in the correct proportions (‧ % O‧ % N‧) may be used
pl mając na uwadze, że – podobnie jak systemów motywacyjnych- nie określono celów w zakresie ochrony klimatu uwzględniających specyfikę rolnictwa – jak na przykład wiążące założenia redukcji emisji metanu i tlenku azotu, aby wykorzystać już istniejący potencjał redukcji szkodliwych emisji
en whereas specific climate objectives – such as binding requirements for the reduction of methane and nitrous oxide emissions – are lacking in agriculture, as are incentive schemes to exploit existing emissions reduction potential
pl Dane dotyczące jakości wody przedstawione przez Niemcy w trzecim sprawozdaniu z wdrażania dyrektywy dotyczącej azotanów w latach ‧–‧ oraz wraz z wnioskiem o przyznanie odstępstwa wskazują na spadek stężenia azotu w wodach powierzchniowych w ‧ % stacji monitorujących a w przypadku ‧ % stacji monitorujących poziom utrzymuje się na stałym poziomie w porównaniu do lat
en Water quality data submitted by Germany with the Third Report on the implementation of the Nitrates Directive ‧-‧ and with the derogation request show a decrease in nitrates concentration of surface water at ‧ % of monitoring stations and a stable concentration at ‧ % of monitoring stations compared to the period
pl Oznaczanie azotu całkowitego w moczniku
en Determination of total nitrogen in urea
pl Analiza tlenków azotu (NOx
en Oxides of nitrogen (NOx) analysis
pl Przez zawartość białka należy rozumieć zawartość azotu pomnożoną przez czynnik
en The protein content is taken to mean the nitrogen content multiplied by the factor
pl Zmontować aparaturę i nastawić przepływ azotu na około ‧ pęcherzyków na minutę
en Assemble the apparatus and adjust the nitrogen flow to about ‧ bubbles per minute
pl Obliczyć zawartość azotu (WN), wyrażoną w gramach azotu na ‧ g produktu według wzoru
en Calculate the nitrogen content (WN), expressed in grams of nitrogen per ‧ g of product by
pl W przypadku próbek śluzu z cieśni przełykowo-gardłowej (probang) zaleca się transport w suchym lodzie lub w ciekłym azocie, szczególnie jeśli nie można wykluczyć opóźnień na lotniskach
en For oesophageal-pharyngeal (probang) samples, transportation above solid carbon dioxide or liquid nitrogen is recommended, especially if delays at airports cannot be excluded
pl Strony, nie później niż w sześć miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszego Protokołu, rozpoczynają rozpatrywanie procedur mających na celu stworzenie bardziej sprzyjających warunków dla wymiany technologii służących redukcji emisji tlenków azotu
en The Parties shall, no later than six months after the date of entry into force of the present Protocol, commence consideration of procedures to create more favourable conditions for the exchange of technology to reduce emissions of nitrogen oxides
pl Niniejsza adnotacja ma zastosowanie w odniesieniu do azotanu amonowego i związków azotanu amonowego, w których zawartość azotu pochodząca z azotanu amonowego przekracza ‧% wagi (w związkach innych niż te o których mowa w adnotacji ‧) oraz do wodnych roztworów azotanu amonowego w których stężenie azotanu amonowego przekracza ‧% wagi
en This applies to ammonium nitrate and ammonium nitrate compounds in which the nitrogen content as a result of the ammonium nitrate is more than ‧ % by weight (compounds other than those referred to in Note ‧) and to aqueous ammonium nitrate solutions in which the concentration of ammonium nitrate is more than ‧ % by weight
pl Często: stężenie azotu mocznikowego we krwi, stężenie kreatyniny i kwasu moczowego są mniejsze podczas podawania lewodopy z karbidopą niż podczas podawania samej lewodopy
en Commonly, levels of blood urea nitrogen, creatinine, and uric acid are lower during administration of levodopa/carbidopa than with levodopa alone
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4011 zdań frazy obieg azotu.Znalezione w 1,515 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.