Tłumaczenia na język angielski:

  • nitrogen cycle   

Przykładowe zdania z "obieg azotu", pamięć tłumaczeniowa

add example
zarządzania azotem, uwzględniając całkowity obieg azotunitrogen management, taking account of the whole nitrogen cycle
wpływ na biogeochemię (cykle biogeochemiczne), w szczególności obieg węgla i azotu poprzez zmiany w zakresie rozkładu substancji organicznych obecnych w glebie (np. pozycje II.A.‧ ppkt f) i IV.B.‧ w załączniku ‧ A lub D ‧ w załączniku ‧ Beffects on biogeochemistry(biogeochemical cycles), particularly carbon and nitrogen recycling through changes in soil decomposition of organic material (see for example items II.A.‧(f) and IV.B.‧ in Annex ‧ A, and D ‧ in Annex ‧ B
Każda ze Stron przyłoży należytą uwagę do potrzeby obniżenia strat z całkowitego obiegu azotuEach Party shall take due account of the need to reduce losses from the whole nitrogen cycle
wpływ na biogeochemię (cykle biogeochemiczne), szczególnie zawracanie do obiegu węgla i azotu poprzez zmiany w rozkładzie materiału organicznego w glebieeffects on biogeochemistry (biogeochemical cycles), particularly carbon and nitrogen recycling through changes in soil decomposition of organic material
Gazy (ropa naftowa), obieg mieszanki olejów w urządzeniu do hydrorafinacji, bogaty w wodór i azot (CAS nr ‧-‧-‧), jeśli zawierają > ‧,‧ % wagowych butadienuGases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-rich (Cas No ‧-‧-‧), if they contain > ‧,‧ % w/w Butadiene
Dla badanych substancji zawierających azot, użyć odpowiednie ThOD (NH‧ lub NO‧) zgodnie z tym co jest znane lub oczekiwane o występowaniu nitryfikacji (załącznik IIFor test substances containing nitrogen, use the appropriate ThOD (NH‧ or NO‧) according to what is known or expected about the occurrence of nitrification (Annex II
OKREŚLENIE WYMOGÓW W ZAKRESIE OCENY STĘŻENIA DWUTLENKU SIARKI, DWUTLENKU AZOTU ORAZ TLENKÓW AZOTU, PYŁU ZAWIESZONEGO (PM‧ i PM‧,‧), OŁOWIU, TLENKU WĘGLA I BENZENU W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM NA TERENIE STREFY LUB AGLOMERACJIDETERMINATION OF REQUIREMENTS FOR ASSESSMENT OF CONCENTRATIONS OF SULPHUR DIOXIDE, NITROGEN DIOXIDE AND OXIDES OF NITROGEN, PARTICULATE MATTER (PM‧ and PM‧,‧), LEAD, CARBON MONONXIDE AND BENZENE IN AMBIENT AIR WITHIN A ZONE OR AGGLOMERATION
Eter jest ulatniany delikatnym ogrzewaniem do kilku ml, a następnie osuszyć w słabej próżni lub w strumieniu azotu, zakończyć proces około ‧-minutowym suszeniem w piecu w temperaturze ‧ °C, a po schłodzeniu zważyć w eksykatorzeDistil the ether down to a few ml, then bring to dryness under a slight vacuum or in a current of nitrogen, completing drying in a stove at ‧ oC for approximately a quarter of an hour, and then weigh after cooling in a desiccator. Separation of the sterol fraction
Pręt jest zanurzony w naczyniu Dewara zawierającym ciekły azot pod płytą denną, bądź ciekły azot cyrkuluje przez prętThe bar is immersed in a Dewar flask containing liquid nitrogen under the base plate or liquid nitrogen is circulated through the bar
Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według DevardaDetermination of nitric and ammoniacal nitrogen according to Devarda
Cząsteczka zawiera ‧ miejsc zmodyfikowanych przez przyłączenie oligosacharydów do łańcucha polipeptydowego poprzez atomy azotu (NThe molecule contains ‧ N-linked oligosaccharide modification sites
Sodu chlorek Kwas Solny (Ślad) Sodu octan, trójwodny AzotSodium Chloride Hydrochloric Acid (Trace) Sodium Acetate, Trihydrate Nitrogen
Po odłączeniu dopływu azotu, dodać natychmiast przez boczną szyjkę kolby reakcyjnej (B) ‧ g trójtlenku chromu i ‧ ml. roztworu azotanu srebraAfter withdrawing the nitrogen feed tube, rapidly introduce ‧ grams of chromium trioxide and ‧ ml of silver nitrate solution via the side arm of the reaction flask (B
aktualnych poziomów emisji siarki, związków azotu i lotnych związków organicznych oraz stężeń i depozycji tych związków oraz ozonu w otoczeniu, biorąc pod uwagę, dla tych Stron, które znajdują się w zakresie geograficznym EMEP, plan działań EMEPactual levels of emissions of sulphur, nitrogen compounds and volatile organic compounds, and of ambient concentrations and depositions of these compounds and ozone, taking into account, for those Parties within the geographical scope of EMEP, the work plan of EMEP
Metabolizm związków azotu w siewkach Arabidopsis thaliana.Nitrogen metabolism in seedlings of Arabidopsis thaliana.
Zawartość białka = zawartość azotu ×Protein content = nitrogen content ×
podkreśla, że biogaz pochodzący z nawozu zwierzęcego posiada liczne zalety środowiskowe, takie jak zmniejszenie emisji metanu i CO‧, zmniejszenie emisji pyłów i podtlenków azotu, o wiele mniej ohydny zapach, higienizacja gnojówki i większa zdolność użyźniająca azotu w przerobionym nawozie zwierzęcym, co oznacza, że dla osiągnięcia tego samego stopnia użyźnienia potrzeba mniej azotuEmphasises that biogas from livestock manure has numerous environmental advantages, such as the reduction of methane and CO‧-emissions, reduction of emissions of particulate matter and nitrous oxides, a far less obnoxious odour, hygienisation of slurry and better fertilising capacity of the nitrogen in the treated manure, which means that less nitrogen is needed to achieve the same fertilising effect
CO i oczyszczony azotCO and purified nitrogen
Jimmy, mamy częściowo zużyte butle z azotem?* Slank that fitted on Came to get it on * Hey, Jimmy.Yeah. What up?
Przedmiotem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie uproszczonych metod dla oznaczania różnych postaci azotu w nawozach zawierających azot wyłącznie jako azot amoniakalny i mocznikowyThe purpose of the present document is to specify a simplified method for the determination of different forms of nitrogen in fertilizers containing nitrogen only as nitric ammoniacal and urea nitrogen
Współpraca w zakresie absorpcji azotu organicznego produkowanego przez zwierzętaTo help absorb the organic nitrogen produced by animals
Azot całkowityTotal nitrogen
Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. odnosząca się do wartości dopuszczalnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu, którą należy interpretować w świetle dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza, określa wartości dopuszczalne dla koncentracji w otaczającym powietrzu pyłu PM‧, określanego jako pył przechodzący przez otwór sortujący według wielkości, przy ‧ % granicy sprawności dla średnicy aerodynamicznej do ‧,‧ mikrometrówDirective ‧/‧/EC of the Council of ‧ April ‧ relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air, which should be read in conjunction with Council Directive ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on ambient air quality assessment and management, lays down limit values for concentrations in ambient air of PM‧, defined as particulate matter which passes through a size-selective inlet with a ‧ % efficiency cut-off at ‧ μm aerodynamic diameter
Wysuszyć wymyty produkt w strumieniu azotu i rozpuścić w alkoholu izopropylowym lub acetonie (‧ mlDry the eluted product in a nitrogen flow and dissolve in isopropanol or actone (‧ ml
Tlenki azotuOxides of nitrogen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4011 zdań frazy obieg azotu.Znalezione w 2,64 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.