Tłumaczenia na język angielski:

  • nitrogen cycle   

Przykładowe zdania z "obieg azotu", pamięć tłumaczeniowa

add example
zarządzania azotem, uwzględniając całkowity obieg azotunitrogen management, taking account of the whole nitrogen cycle
wpływ na biogeochemię (cykle biogeochemiczne), szczególnie zawracanie do obiegu węgla i azotu poprzez zmiany w rozkładzie materiału organicznego w glebieeffects on biogeochemistry (biogeochemical cycles), particularly carbon and nitrogen recycling through changes in soil decomposition of organic material
Każda ze Stron przyłoży należytą uwagę do potrzeby obniżenia strat z całkowitego obiegu azotuEach Party shall take due account of the need to reduce losses from the whole nitrogen cycle
Gazy (ropa naftowa), obieg mieszanki olejów w urządzeniu do hydrorafinacji, bogaty w wodór i azot (CAS nr ‧-‧-‧), jeśli zawierają > ‧,‧ % wagowych butadienuGases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-rich (Cas No ‧-‧-‧), if they contain > ‧,‧ % w/w Butadiene
wpływ na biogeochemię (cykle biogeochemiczne), w szczególności obieg węgla i azotu poprzez zmiany w zakresie rozkładu substancji organicznych obecnych w glebie (np. pozycje II.A.‧ ppkt f) i IV.B.‧ w załączniku ‧ A lub D ‧ w załączniku ‧ Beffects on biogeochemistry(biogeochemical cycles), particularly carbon and nitrogen recycling through changes in soil decomposition of organic material (see for example items II.A.‧(f) and IV.B.‧ in Annex ‧ A, and D ‧ in Annex ‧ B
wyliczenie ilości azotu pochodzącego z nawozu naturalnego (minus straty poniesione podczas magazynowania i przechowywania) oraz fosforu wyprodukowanego w gospodarstwiea calculation of manure nitrogen (less losses in housing and storage) and phosphorus produced in the farm
g/m‧ całkowitego azotug/m‧ total nitrogen
Azotan amonu trafia do handlu w rozmaitych stężeniach (określanych jako procent zawartości azotu) oraz łącznie z innymi istotnymi składnikami (zazwyczaj są to pochodne fosforu i potasu) lub bez takowych składnikówAmmonium nitrate may be supplied in a number of strengths (% nitrogen content) and with or without other essential elements (typically phosphorus and potassium derivatives
niezawierające dodatku cukru albo innego środka słodzącego, o zawartości białka w masie (zawartość azotu xnot containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content × ‧), by weight
Tlenek azotu jest związkiem wytwarzanym przez wiele komórek w organizmieNitric oxide is a compound produced by many cells of the body
Utrzymywać płytkę w atmosferze azotu, aż do chwili, kiedy zostanie poddana rozdziałowi chromatograficznemuKeep the plate under nitrogen until the moment when it is chromatographed
jest mieszaniną mineralnych i organicznych składników chemicznych, te drugie zawierające związki o wysokiej zawartości węgla i azotu i o dużych masach cząsteczkowychis a mixture of mineral and organic chemical constituents, the latter containing compounds of high carbon and nitrogen content and of high molecular masses
obliczenie azotu i fosforu pochodzących z nawozu naturalnego i wytworzonych w gospodarstwiea calculation of manure nitrogen and phosphorus produced in the farm
WN = zawartość azotuWN = the nitrogen content
Ilość azotu azotanowego obecna w porcji badanej nie może przekraczać maksymalnej ilości podanej w tabeliThe quantity of nitric nitrogen present in the aliquot part of the solution must not exceed the maximum quantity expressed in Table
Europejska Wspólnota Gospodarcza niniejszym przystępuje do Protokołu do konwencji z ‧ r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego kontroli emisji tlenków azotu oraz ich transgranicznego przepływuThe European Economic Community hereby accedes to the Protocol to the ‧ Convention on long-range transboundary air pollution concerning the control of emissions of nitrogen oxides or their transboundary fluxes
Dopóki nie zostaną udostępnione wspólnotowe środki stanowiące zachętę do obniżki emisji tlenków azotu ze statków powietrznych stosowanych w działalności lotniczej wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik I oraz gwarantujące taki sam jak w dyrektywie ambitny poziom w zakresie ochrony środowiska naturalnego dla celów ust. ‧a i tytułem odstępstwa od przepisów art. ‧ lit. a) ilość dwutlenku węgla, na której emisję dany operator statku powietrznego ma zezwolenie na mocy przydziału niebędącego przydziałem dla lotnictwa lub na mocy poświadczonych redukcji emisji (CER) lub jednostek redukcji emisji (ERU), dzieli się przez współczynnik wpływu w wysokościAs long as there are no Community measures which incentivise the reduction of releases of nitrogen oxides from aircraft carrying out an aviation activity listed in Annex I, and which ensure the same ambitious level regarding the protection of the environment as this Directive, for the purposes of paragraph ‧a and by way of derogation from Article ‧(a), the amount of carbon dioxide which an allowance, other than an aviation emissions allowance, or a CER or ERU permits an aircraft operator to emit shall be divided by an impact factor of
Azot cyjanoamidowyCyanamide nitrogen
Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej ‧ kgMineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding ‧ kg
Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według DevardaDetermination of nitric and ammoniacal nitrogen according to Devarda
W ten sam sposób z równania pobór tlenu przez ‧ g azotu utlenionego do azotanu wynosi ‧ g, dając wskaźnikIn the same way, from equation the oxygen uptake by ‧ g of nitrogen in being oxidised to nitrate is ‧ g, i.e. a factor of
Po podjęciu decyzji o przerwaniu terapii tlenkiem azotu stosowanym wziewnie, dawkę należy zmniejszyć do ‧ ppm w ciągu ‧ minut do ‧ godzinyWhen the decision is made to discontinue inhaled nitric oxide therapy, the dose should be reduced to ‧ ppm for ‧ minutes to one hour
Aparat do destylacji w strumieniu azotuApparatus for distillation under a current of nitrogen
Jednak w odniesieniu do dwutlenku azotu, benzenu i pyłu zawieszonego PM‧ powinno być możliwe przesunięcie terminu obowiązywania lub tymczasowe zwolnienie z obowiązku dotrzymania niektórych wartości dopuszczalnych w przypadkach, gdy pomimo zastosowania odpowiednich środków mających na celu redukcję zanieczyszczenia, w określonych strefach lub aglomeracjach istnieją poważne problemy z dotrzymaniem wartości dopuszczalnychHowever, for nitrogen dioxide, benzene and particulate matter PM‧, it should be possible to postpone the deadline for compliance or to obtain temporary exemption from the obligation to apply certain limit values in cases where, notwithstanding the implementation of appropriate pollution abatement measures, acute compliance problems exist in specific zones and agglomerations
Produkt ten, w formie bryłek lub granulek, jest wytwarzany z amoniaku i kwasu azotowego, przy czym zawartość azotu przekracza ‧ % masyIt is manufactured from ammonia and nitric acid and the nitrogen content exceeds ‧ % by weight in prilled or granular form
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4011 zdań frazy obieg azotu.Znalezione w 1,984 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.