Tłumaczenia na język angielski:

  • nitrogen cycle   

Przykładowe zdania z "obieg azotu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl wpływ na biogeochemię (cykle biogeochemiczne), szczególnie zawracanie do obiegu węgla i azotu poprzez zmiany w rozkładzie materiału organicznego w glebie
en effects on biogeochemistry (biogeochemical cycles), particularly carbon and nitrogen recycling through changes in soil decomposition of organic material
pl Gazy (ropa naftowa), obieg mieszanki olejów w urządzeniu do hydrorafinacji, bogaty w wodór i azot (CAS nr ‧-‧-‧), jeśli zawierają > ‧,‧ % wagowych butadienu
en Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-rich (Cas No ‧-‧-‧), if they contain > ‧,‧ % w/w Butadiene
pl wpływ na biogeochemię (cykle biogeochemiczne), w szczególności obieg węgla i azotu poprzez zmiany w zakresie rozkładu substancji organicznych obecnych w glebie (np. pozycje II.A.‧ ppkt f) i IV.B.‧ w załączniku ‧ A lub D ‧ w załączniku ‧ B
en effects on biogeochemistry(biogeochemical cycles), particularly carbon and nitrogen recycling through changes in soil decomposition of organic material (see for example items II.A.‧(f) and IV.B.‧ in Annex ‧ A, and D ‧ in Annex ‧ B
pl Każda ze Stron przyłoży należytą uwagę do potrzeby obniżenia strat z całkowitego obiegu azotu
en Each Party shall take due account of the need to reduce losses from the whole nitrogen cycle
pl zarządzania azotem, uwzględniając całkowity obieg azotu
en nitrogen management, taking account of the whole nitrogen cycle
pl Informacje na temat stężenia w środowisku dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (przynajmniej PM‧), ozonu i tlenku węgla są aktualizowane przynajmniej raz dziennie, a w miarę możliwości- co godzinę
en Information on ambient concentrations of sulphur dioxide, nitrogen dioxide, particulate matter (at least PM‧), ozone and carbon monoxide shall be updated on at least a daily basis, and, wherever practicable, information shall be updated on an hourly basis
pl NINIEJSZEJ DYREKTYWY Jako referencyjna metoda analizy do celów określenia stężenia dwutlenku azotu używa się chemiluminescencyjna metoda opisana w normie ISO DIS
en The reference method of analysis used to determine nitrogen oxides shall be the chemiluminescence method described in ISO standard DIS
pl ml niniejszego roztworu zawiera ‧ g azotu
en ml of this solution contains ‧ g of nitrogen
pl Pamiętając o tym, że organ wykonawczy Konwencji podczas swojej drugiej sesji ogłosił potrzebę skutecznej redukcji całkowitych emisji tlenków azotu ze źródeł stacjonarnych oraz mobilnych lub ich przepływów o charakterze transgranicznym do roku ‧, jaki również potrzebę utrzymania osiągniętego poziomu i przeglądu standardów emisji dla tlenków azotu w tych państwach, które już osiągnęły postęp w redukcji tych emisji
en Recalling that the executive body for the Convention recognized at its second session the need to reduce effectively the total annual emissions of nitrogen oxides from stationary and mobile sources or their transboundary fluxes by ‧, and the need on the part of other States that had already made progress in reducing these emissions to maintain and review their emission standards for nitrogen oxides
pl Gazy te w różnych proporcjach zawierają tlenek węgla (do ‧ % w gazach konwertorowych), dwutlenek węgla, azot i wodór (do ‧ % w gazach koksowniczych
en The gases contain different proportions of carbon oxide (up to ‧ % in converter gas), carbon dioxide, nitrogen and hydrogen (up to ‧ % in coke oven gas
pl Zbiorniki z ciekłym azotem są na rogach ulic w całym mieście
en There are liquid nitrogen tanks on street corners all over the city
pl Należy przyjąć taką łączną obsadę zwierząt, aby nie przekroczyć rocznego limitu ‧ kg azotu na hektar użytków rolnych, o którym mowa w art. ‧ ust
en The total stocking density shall be such as not to exceed the limit of ‧ kg of nitrogen per year and hectare of agricultural area as referred to in Article
pl dwutlenek azotu jest również prekursorem w procesie tworzenia utleniaczy fotochemicznych, które mogą być szkodliwe dla człowieka i środowiska
en Whereas nitrogen dioxide is also a precursor in the formation of photochemical oxidants which can be harmful to man and the environment and whereas preventive action can help reduce their formation
pl Ustalenie na odpowiednio wczesnym etapie dalszego stopnia redukcji tlenków azotu umożliwi producentom pojazdów długoterminowe bezpieczeństwo planowania w całej Europie
en Setting such a step for reducing nitrogen oxide emissions at an early stage will provide long-term, Europe-wide planning security for vehicle manufacturers
pl Oczyszczony azot
en Purified nitrogen
pl Zawartość białka = zawartość azotu ×
en Protein content = nitrogen content ×
pl Azot ogólny
en Total nitrogen
pl Ze względu na fakt, iż wszystkie produkty sprzedane przez Eurochem do Wspólnoty w ODPO zostały wyprodukowane tylko przez jednego powiązanego producenta – NAK Azot – badanie dotyczące wartości normalnej i ceny eksportowej zostało przeprowadzone jedynie w odniesieniu do tego producenta
en Since all products sold by EuroChem to the Community during the IRIP were exclusively produced by one related producer, NAK Azot, the analysis, as regards normal value and export price, has been carried out in respect of this producer only
pl Produkt ten, w formie bryłek lub granulek, jest wytwarzany z amoniaku i kwasu azotowego, przy czym zawartość azotu przekracza ‧ % masy
en It is manufactured from ammonia and nitric acid and the nitrogen content exceeds ‧ % by weight in prilled or granular form
pl Badania fizyko-chemiczne materiałów pochodzenia organicznego wzbogaconych w azot
en Physical and chemical properties of organic origin materials enriched in nitrogen
pl Plany nawożenia muszą zawierać przewidywaną potrzebę stosowania azotu lub fosforu; poziom stosowania azotu ustala się na ‧ % poniżej optymalizacji nawożenia
en Fertilisation plans must include the estimated need for nitrogen and phosphorous application, and nitrogen application shall be fixed ‧ % below the economic optimum
pl dokonanie oceny stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu na podstawie wspólnych metod i kryteriów
en assess concentrations of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air on the basis of common methods and criteria
pl Do rozrzedzania stosuje się azot
en The diluent must be nitrogen
pl Projekt pilotażowy- Handel emisjami dwutlenku siarki i tlenku azotu na Morzu Bałtyckim
en Pilot project- Sulphur dioxide and nitrogen oxide emission trading in the Baltic Sea
pl Właściwości methemoglobiny badano jako funkcję czasu (ekspozycji na tlenek azotu) i stężenia tlenku azotu podawanego noworodkom z niewydolnością oddechową
en Methaemoglobin disposition has been investigated as a function of time and nitric oxide exposure concentration in neonates with respiratory failure
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4011 zdań frazy obieg azotu.Znalezione w 0,928 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.