wymowa: IPA: ˈɔpʦ̑ɨ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • foreign             
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  belonging to a different culture
   
  in a place where it does not belong
   
  from a different country
   
  nienależący do jakiegoś kręgu
   
  located outside one's own country or place
 • alien       
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  person, etc. from outside
   
  A creature from another planet.
   
  coś nie należącego do danego środowiska
   
  person, etc. from outside
 • strange       
  (adjv   )
   
  not yet part of one’s experience
 • stranger       
  (Noun  ) (noun   )
   
  person whom one does not know
   
  person whom one does not know
 • unknown       
  (adjv   )
   
  Not familiar, not known.
 • extraneous     
  (adjv   )
 • foreigner         
  (noun   )
 • inorganic   
  (adjv   )
 • mere         
  (noun, adjv   )
 • new               
  (adjv   )
 • outlandish     
  (adjv   )
 • remote       
  (noun, adjv   )
 • unfamiliar   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
stranger
 
foreign (belonging to a different culture)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (31)

adres obcy
foreign address
ciało obce
foreign bodies; foreign body
gatunek obcy
alien species
inwazyjny gatunek obcy
IAS; invasive alien species
jestem tutaj obcy
I am a stranger here
język obcy
foreign language
kapitał obcy
foreign capital
klucz obcy
foreign key; referencing key
łącznik obcy
Foreign connector
materiał niespójny i obce wtrącenia
loose material and foreign deposits
materiał obcy
foreign materials
materiały obce
foreign materials; steriles
obca
foreign
obcy adres
foreign-address
obcy komputer
foreign computer
Obcy: Przebudzenie
Alien Resurrection
porozumiewanie się w językach obcych
communication in foreign languages
prawo obcych
rights of aliens
przeliczenie waluty obcej
foreign currency translation
skojarzenie klucza obcego
foreign key association
stwierdzenie prawa obcego
proof of foreign law
tabela obca
foreign table
tłumaczenie na język obcy
two-way translation
waluta obca
foreign currency
z obcym akcentem
with a foreign accent
zespół obcego akcentu
foreign accent syndrome

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "obcy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zwiększanie motywacji dzieci w nauce języka angielskiego jako języka obcego
en Enhancing children's motivation in learning English as a foreign language
pl wolne od obcego zapachu i/lub smaku
en free of any foreign smell and/or taste
pl Dlatego też zrealizowane zyski i straty wynikające ze sprzedaży netto są także wyliczane i księgowane w dniu transakcji. W wyniku zakupów netto walut obcych średnie koszty posiadanego pakietu waluty zmieniają się w dniu transakcji. Także w dniu transakcji zmieniają się średnie kursy papierów wartościowych (w wyniku zakupów tych papierów
en Consequently, realised gains and losses arising from net sales are also calculated and booked on trade date. Net purchases of foreign currency affect the currency holding
pl Nauczanie języka francuskiego jako języka obcego poprzez teatr na przykładzie sztuki Yasminy Rezy pt.: "Art"
en Teaching French through drama in French as a foreign language (FFL) classes: Yasmina Reza’Art
pl Czy nie mamy już kłopotów z samymi obcymi, Generale?
en Don' t we already have an Alien problem, General
pl Zgadzam się, że nie dotyczy to usług roamingu, lecz zamiast regulacji cenowych w sowieckim stylu należało raczej przyjąć środki promujące konkurencyjność, np. zakazanie wielkim operatorom wykorzystywania dyskryminacji cenowej wobec mniejszych operatorów chcących dostępu do obcych sieci.
en I agree that this is not the case with regard to roaming services, but instead of Soviet-style price regulation, it would have been better to have measures promoting competition, for example a prohibition on the large operators using price discrimination against smaller operators who want access to foreign networks.
pl Rozwijanie autonomii ucznia w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego.
en Promoting learner autonomy in teaching English as a foreing language.
pl od obywateli Unii niebędących obywatelami danego Państwa Członkowskiego nie można wymagać spełnienia dodatkowych specjalnych warunków, chyba że w wyjątkowych sytuacjach odmienne traktowanie obywateli własnych i obcych jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami
en whereas non-nationals must not be required to fulfil any special conditions unless, exceptionally, different treatment of nationals and non-nationals is justified by circumstances specific to the latter distinguishing them from the former
pl To oznacza, że mają problemy ze spłatą kredytów mieszkaniowych w związku z wysokim przelicznikiem kursowym zadłużenia w obcych walutach.
en It means that they are finding it difficult to repay home loans due to the high currency-based debt ratio.
pl Sugerowano, że takie ideały są w jakiś sposób obce Azji.
en It has been suggested that such ideals are somehow alien to Asia.
pl Dziękuję, i bardzo przepraszam, za zrobienie sceny przed obcymi
en Goodnight, Alex.I hope you feel better in the morning, Emil
pl Może także zawierać transakcje w walutach obcych, łącznie z transakcjami w walucie sprawozdawczej
en It may also enter into transactions in foreign currencies, including transactions in the reporting currency
pl Tym, którzy są za suwerennością i bronią wolności i praw krajów do samostanowienia, obce są takie metody.
en Those of us who are sovereignists and defend the freedoms and rights of countries to decide for themselves reject these methods.
pl Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę i z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie dla urzędników i pracowników czasowych
en This appropriation is intended to cover the expatriation and foreign-residence allowances of officials as well as temporary and contract staff
pl Język ojczysty w nauczaniu języka obcego: Główne funkcje języka polskiego podczas lekcji języka angielskiego w szkole średniej.
en Mother tongue in the L2 classroom: major functions of Polish in the EFL classroom at the secondary school level
pl Droga Mleczna smakuje jak maliny... ale było mi to obce
en Well, the Milky Way tastes like raspberries.But it was lost on me
pl bez obcych zapachów
en absence of extraneous odours
pl wiedza, umiejętności i postawy szczególnie istotne z punktu widzenia kompetencji międzykulturowych wiążą się z następującymi kompetencjami kluczowymi: porozumiewaniem się w językach obcych, kompetencjami społecznymi i obywatelskimi oraz świadomością i ekspresją kulturalną
en the knowledge, skills and attitudes of particular relevance to intercultural competences are those relating to the following key competences: communication in foreign languages, social and civic competences, and cultural awareness and expression
pl Ocenianie sprawności mówienia dzieci w nauczaniu języka obcego
en Assessment of young learners’ oral skills in foreign language teaching
pl Pomoc przyznaje się pracownikom, którzy w drodze ogólnego, szerokiego szkolenia, mogą uzyskać aktualnie wymagane kwalifikacje w takich dziedzinach jak: produkcja, przetwarzanie, technologie informacyjno-komunikacyjne, multimedia, ochrona środowiska, nowe metody pracy i struktury organizacyjne, znajomość obcych języków i kultur oraz zapewnienie jakości
en Aid is granted to employees who, by receiving general, broad-based training, can acquire up-to-date skills in the areas of production, processing, information, communication, multimedia and environmental technologies, new working methods and organisational structures, knowledge of foreign languages and cultures, and quality assurance
pl Jako poseł do PE z ramienia UKIP, muszę przyznać, że zatrzymanie, a następnie deportacja osób bez nakazu sądowego z jednego kraju do drugiego, by tam postawić je przed sądem i zamknąć w obcym więzieniu, to proces całkowicie wynaturzony.
en As a UKIP MEP, I must agree that seizure and deportation of people from one country to be tried in another, without judicial oversight, and to face foreign imprisonment, is an alien process.
pl Jesteś obcymi
en We' re strangers
pl Parlament Europejski uważa, że w akcie prawnym, który ma zostać przyjęty, powinno się co do zasady zagwarantować, aby właściwość sądu i właściwe prawo (forum i ius) nie były różne i tym samym ograniczyć trudności związane ze stosowaniem obcego prawa
en The European Parliament considers that the legislative act to be adopted should, in principle, ensure that forum and ius coincide and thus make it less difficult to apply foreign law
pl Stwierdza brak stosownych przepisów prawa (pomimo istnienia przepisów szczególnych w innych dziedzinach) na szczeblu europejskim, właściwym do zajmowania się problemem wprowadzania obcych gatunków roślin i zwierząt
en notes the lack of specially adapted legislation, despite the existence of specific texts in other fields at European level, which is the appropriate level for controlling the introduction of exotic animal and plant species
pl Przekładalność kultury polskiej w angielskich tłumaczeniach dialogów wybranych seriali i filmów polskich służących jako materiały pomocnicze do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego
en Transability of the Polish culture in the English translation of the dialogues in chosen Polish series and films serving as support materials for teaching Polish as a foreign and a second language
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4194 zdań frazy obcy.Znalezione w 0,778 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.