wymowa: IPA: ˈɔpʦ̑ɨ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • foreign             
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  belonging to a different culture
   
  in a place where it does not belong
   
  from a different country
   
  nienależący do jakiegoś kręgu
   
  located outside one's own country or place
 • alien       
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  person, etc. from outside
   
  A creature from another planet.
   
  coś nie należącego do danego środowiska
   
  person, etc. from outside
 • strange       
  (adjv   )
   
  not yet part of one’s experience
 • stranger       
  (Noun  ) (noun   )
   
  person whom one does not know
   
  person whom one does not know
 • unknown       
  (adjv   )
   
  Not familiar, not known.
 • extraneous     
  (adjv   )
 • foreigner         
  (noun   )
 • inorganic   
  (adjv   )
 • mere         
  (noun, adjv   )
 • new               
  (adjv   )
 • outlandish     
  (adjv   )
 • remote       
  (noun, adjv   )
 • unfamiliar   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
stranger
 
foreign (belonging to a different culture)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (31)

adres obcy
foreign address
ciało obce
foreign bodies; foreign body
gatunek obcy
alien species
inwazyjny gatunek obcy
IAS; invasive alien species
jestem tutaj obcy
I am a stranger here
język obcy
foreign language
kapitał obcy
foreign capital
klucz obcy
foreign key; referencing key
łącznik obcy
Foreign connector
materiał niespójny i obce wtrącenia
loose material and foreign deposits
materiał obcy
foreign materials
materiały obce
foreign materials; steriles
obca
foreign
obcy adres
foreign-address
obcy komputer
foreign computer
Obcy: Przebudzenie
Alien Resurrection
porozumiewanie się w językach obcych
communication in foreign languages
prawo obcych
rights of aliens
przeliczenie waluty obcej
foreign currency translation
skojarzenie klucza obcego
foreign key association
stwierdzenie prawa obcego
proof of foreign law
tabela obca
foreign table
tłumaczenie na język obcy
two-way translation
waluta obca
foreign currency
z obcym akcentem
with a foreign accent
zespół obcego akcentu
foreign accent syndrome

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "obcy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Samodzielne podróżowanie z plecakiem do rejonów obcych kulturowo a poczucie tożsamości w okresie wschodzącej dorosłości.
en Single Backpacking Travel to Stranger Culture in Emerging Adulthood and the Sense of Identity.
pl Nie każda wojna dąży do zagłady strony pokonanej, obcy naród można z kolei niszczyć bez wojny.
en Not every war aims to exterminate the losing side, and a nation can be destroyed without war.
pl Rozwijanie sprawności pisania w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego za pomocą wiki.
en The development of writing in German as a foreign language through work in wikis.
pl mestá a obce (magistraty
en mestá a obce (municipalities
pl znajomość języków obcych, wzbogacająca osobowość i kulturę, jest jedną z podstawowych umiejętności, które powinien posiąść każdy europejski obywatel po to, by odgrywać aktywną rolę w europejskim społeczeństwie wiedzy; sprzyja ona także mobilności oraz ułatwia integrację i spójność społeczną
en as well as contributing to personal and cultural enrichment, a knowledge of languages is one of the basic skills European citizens need to acquire in order to play an active part in the European knowledge society, and one that both promotes mobility and facilitates social integration and cohesion
pl Nie będę mogła powiedzieć komuś obcemu " Josh ma twoje ręce "... ani zapytać, czy pamięta jak Erin porzygała się pod Lincoln Memorial
en I won' t be able to say to some stranger, " Josh has your hands "...... or " Remember how Erin threw up at the Lincoln Memorial? "
pl Nauczanie i uczenie się języków obcych nabiera szczególnego znaczenia pomiędzy sąsiadującymi państwami członkowskimi
en The teaching and learning of languages is of special relevance among neighbouring Member States
pl Musisz przyprowadzać obcych?
en Now you bring outsiders?
pl Generale, Pana plan potwory konta obcy jest godny realizacji
en General, I propose we go forward with your monsters vs aliens idea
pl Roszczenia wobec nierezydentów określone w euro oraz salda w walutach obcych posiadane przez rządy uczestniczących Państw Członkowskich nie są uznawane za aktywa rezerwowe
en Euro-denominated claims on non-residents and balances in foreign currency held by governments of participating Member States are not considered as reserve assets
pl Podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego dla początkujących wczoraj i dziś- analiza porównawcza
en Course books for polish as a foreign language for beginners yesterday and today - a comparative analysis
pl zagregowane krótkie i długie pozycje w zakresie transakcji terminowych i futures w walutach obcych w odniesieniu do waluty krajowej (w tym także składnik terminowy transakcji walutowych typu swap
en aggregate short and long positions in forwards and futures in foreign currencies vis-à-vis the domestic currency (including the forward leg of currency swaps
pl To jest Obcy
en It' s an alien
pl Nie jestem już obcy dla ochroniarzy
en The guards are now familiar with me
pl Preferencje siedliskowe dwóch obcych gatunków ryb babkowatych w stosunku do obszarów dna porośniętych w różnym stopniu makrofitami
en Preferences of two non-native gobiids for bottom areas with various macrophyte density
pl Wpływ prymowania afektywnego na wyniki testu gramatycznego rozwiązywanego on-line w języku angielskim jako języku obcym
en The influence of attitude priming on students’ performance in an on-line,English as a foreign language,grammaticality judgement task
pl Jeśli natkniecie się na obcych, spróbujcie nawiązać kontakt./- Może się czegoś o nich dowiecie
en If you run across any more of these aliens, try to make contact.See what you can find out about them
pl Jeśli ci obcy... umieliby otworzyć sekrety naszej przeszłości... to być może moglibyśmy uratować naszą przyszłość
en If these outsiders... can unlock the secrets of our past... perhaps we can save our future
pl Nauka języka obcego u seniorów.
en Teaching seniors a foreign language.
pl Postawy uczniów szkoły podstawowej wobec uczenia się języków obcych
en Young learners’ attitudes toward foreign language learning
pl Zakupy netto walut obcych wpływają w dniu transakcji na średni koszt posiadanych zasobów waluty
en Net purchases of foreign currency affect the currency holding 's average cost at trade date
pl Kredyty i pożyczki, papiery wartościowe oraz lokaty/depozyty w walutach obcych
en Foreign currency loans, securities and deposits
pl jest zdania, że poprawa umiejętności językowych wzmocni potencjał gospodarczy przedsiębiorstw i przyjmuje z zadowoleniem opublikowanie w ‧ r. badania nt. wpływu niewystarczającej znajomości języków obcych na europejską gospodarkę
en considers that improved language skills will enhance the capacity for EU businesses to trade and welcomes the publication in ‧ of a study on the impact on the European economy of shortages of language skills
pl Jednym z tekstów referencyjnych dla programu pracy jest zalecenie Parlamentu i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, które obejmują porozumiewanie się w obcych językach oraz świadomość i ekspresję kulturalną.
en One of the reference texts for the work programme in the recommendation of Parliament and the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, these competences include 'communication in foreign languages and cultural awareness and expression'.
pl uważa, że unijne przedsiębiorstwa, a szczególnie MŚP, powinny otrzymywać odpowiednie wsparcie przeznaczone na naukę i używanie języków obcych, gdyż ułatwi im to dostęp do światowych rynków, zwłaszcza do rynków wschodzących
en Believes that companies in the EU, and especially SMEs, should be provided with proper support for language instruction and use, thus facilitating their access to world markets and especially to emerging markets
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4194 zdań frazy obcy.Znalezione w 0,89 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.