wymowa: IPA: ˈɔpʦ̑ɨ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • foreign             
  (Adjective, Adjectival  ) (adjv   )
   
  belonging to a different culture
   
  in a place where it does not belong
   
  from a different country
   
  nienależący do jakiegoś kręgu
   
  located outside one's own country or place
   
  located outside one's own country or place
   
  originating from or characteristic of a different country
 • alien       
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  person, etc. from outside
   
  A creature from another planet.
   
  coś nie należącego do danego środowiska
   
  person, etc. from outside
   
  foreigner
   
  life form of non-Earth origin
   
  person, etc. from outside
 • stranger       
  (Noun  ) (noun   )
   
  person whom one does not know
   
  person whom one does not know
   
  person whom one does not know
 • strange       
  (Adjectival  ) (adjv   )
   
  not yet part of one’s experience
   
  not yet part of one’s experience
 • unknown       
  (Adjectival, Noun  ) (adjv   )
   
  Not familiar, not known.
 • extraneous     
  (adjv   )
 • extraterrestrial   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
 • extraterrestrial being   
  (Noun  )
 • foreigner         
  (noun   )
 • inorganic   
  (adjv   )
 • mere         
  (noun, adjv   )
 • new               
  (adjv   )
 • outlandish     
  (adjv   )
 • remote       
  (noun, adjv   )
 • unfamiliar   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
stranger
 
foreign (belonging to a different culture)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (34)

adres obcy
foreign address
ciało obce
foreign bodies; foreign body; foreign materials; physical contamination
gatunek obcy
alien species
inwazyjny gatunek obcy
IAS; invasive alien species
jestem tutaj obcy
I am a stranger here
język obcy
foreign language
kapitał obcy
foreign capital
klucz obcy
foreign key; referencing key
łącznik obcy
Foreign connector
materiał niespójny i obce wtrącenia
loose material and foreign deposits
materiał obcy
foreign materials; foreign bodies; physical contamination
materiały obce
foreign materials; steriles
obca
foreign
obcy adres
foreign-address
obcy komputer
foreign computer
Obcy: Przebudzenie
Alien Resurrection
porozumiewanie się w językach obcych
communication in foreign languages
prawo obcych
rights of aliens
przeliczenie waluty obcej
foreign currency translation
skojarzenie klucza obcego
foreign key association
stwierdzenie prawa obcego
proof of foreign law
tabela obca
foreign table
tłumaczenie na język obcy
two-way translation
waluta obca
foreign currency
wyraz obcy
loan; loanword; borrowing; foreign word; borrowed word
z obcym akcentem
with a foreign accent
zespół obcego akcentu
foreign accent syndrome

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "obcy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl z brązowym paskiem – wydawane maltańskim konsulom honorowym w obcych państwach
en Brown stripe- issued to Honorary Consuls of Malta in foreign countries
pl Zasada ta powinna mieć zastosowanie niezależnie od tego, czy wybór prawa właściwego został uzupełniony umową o właściwość obcego sądu
en This rule should apply whether or not the choice of law was accompanied by a choice of court or tribunal
pl W przypadku kukurydzy, oprócz zanieczyszczeń określonych opisanych w akapicie pierwszym, wszelkie ciała znajdujące się w próbce przechodzące przez sito o szczelinach ‧ mm są uznawane za obce
en For maize, all matter in a sample which passes through a sieve with apertures of ‧ mm shall be considered extraneous matter, in addition to that referred to in the first subparagraph
pl Szyszki chmielu, liście, łodygi i ciała obce wybiera się ręczne z sita, natomiast liście szyszek, ziarna, odpadki lupuliny oraz pewna ilość liści i łodyg przechodzą przez sito
en The hop cones, leaves, stalks and extraneous matter are collected by hand from the sieve while cone leaves, seeds, lupulin waste and some leaves and stalks pass through
pl goszczący KBC oznacza KBC, który zezwala obcemu KBC na uczestnictwo w swoim systemie RTGS na podstawie przepisów art. ‧ ust
en host NCB shall mean the NCB that permits a remote NCB to participate in its RTGS system in accordance with Article
pl Wprowadzanie obcych gatunków do europejskich wód przybrzeżnych i otwartych w wielu przypadkach odbywało się za sprawą "akwakultury i praktyk przechowywania”.
en The introduction of alien species into Europe's coastal seas and inland waters is due, in a great many cases, to 'aquaculture and stocking practices'.
pl W celu stwierdzenia treści prawa obcego strony powinny mieć możliwość służenia sądowi pomocą, natomiast sąd powinien mieć możliwość wezwania stron do współpracy
en For the purposes of establishing the foreign law the parties should be permitted to assist the court and the court should also be able to ask the parties to provide assistance
pl Z obcym bym zrozumiał
en A total stranger I could understand
pl ' Bądźcie mili dla nieznajomych..." bo kiedyś sami możecie być gdzieś obcy "
en Be nice to strangers, ' cause sometimes you' re a stranger, too
pl Nauka języków obcych jest trudna.
en It's hard to learn a foreign language.
pl Pracownicy biur SIRENE wykazują się znajomością możliwie największej liczby języków obcych; pracownicy pełniący dyżur są w stanie porozumieć się z pracownikami wszystkich innych biur SIRENE
en SIRENE Bureau staff shall have linguistic skills covering as wide a range of languages as possible and on-duty staff shall able to communicate with all SIRENE Bureaux
pl Finansowanie kapitałem obcym małych i średnich przedsiębiorstw
en External Capital Expenditure in Small and Medium Sized Companies
pl Rola strategii uczenia się słownictwa w rozwoju zasobu leksykalnego języka obcego
en The role of vocabulary learning strategies in the development of foreign language lexis
pl Skład jakościowy i ilościowy środka ochrony roślin (organizm(-y) aktywny, składniki obojętne, organizmy obce itp
en Detailed quantitative and qualitative information on the composition of the plant protection product (active organism(s), inert components, extraneous organisms, etc
pl podkreśla znaczenie konieczności bardziej racjonalnego wykorzystania wody poprzez kontrolę zapotrzebowania na wodę, ponieważ woda staje się rzadkim dobrem; wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia zbiorczych środków w celu zagwarantowania zachowania wody, jej dostępności, możliwości jej wykorzystania i oszczędzania; ponadto wzywa do wspierania innowacyjnych technologii i rozwiązań obejmujących projekty pilotażowe, co pozwoli na zmniejszenie szkód powodowanych suszą oraz ryzyka powodzi; w tym kontekście uznaje znaczenie podejścia ekosystemowego dla zapobiegania skutkom erozji gleby, powodzi, pustynnienia, podnoszenia się poziomu mórz, pojawiania się obcych gatunków inwazyjnych, a także dla łagodzenia ich skutków oraz zwiększenia odporności na pożary
en Stresses the importance of an increased need for rational use of water by means of water demand management, since water is becoming a scarce resource; calls on the Commission and Member States to adopt integrative measures to ensure the availability, accessibility, use and conservation of water, and to promote innovative technologies and practices, including pilot projects, which will help to reduce drought damage and flooding risks; in this context, recognises the importance of an ecosystem approach in preventing and absorbing the impacts of soil erosion, flooding, desertification, rising sea levels and invasive alien species, and in increasing resistance to forest fires
pl Wydaje się zrozumiałe, że owe koszty są wyższe w obcej sieci - nie w sieci wewnętrznej operatora - lecz od czasu nastania międzynarodowej telefonii ruchomej co i rusz mamy do czynienia ze skrajnymi nadużyciami w zakresie kosztów roamingu.
en It is understandable that these costs are higher in a foreign network - not the operator's home network, that is - but, since the advent of international mobile telephony, we have seen excessive abuse of these roaming costs time and again.
pl Jeśli to głowa obcego, to jesteś trzeci w tym tygodniu
en You don' t tell me that you have the a martian head... because if you make it you would be the third this week
pl Sprzeciw wobec wzrostu imigracji z obcych nam kręgów kulturowych we wszystkich państwach członkowskich powinien być wystarczającym argumentem, przekonującym Parlament Europejski do słuchania własnego elektoratu.
en The opposition in all Member States to increased immigration from foreign cultures should be enough to persuade the European Parliament to listen more to its electorate.
pl I oświadczam ci, że żaden syn Troi nigdy nie uzna obcego władcy
en And I tell you now, no son of Troy will ever submit to a foreign ruler
pl Stan na koniec roku aktywów i pasywów pieniężnych wyrażonych w walutach obcych przelicza się na euro według poniższego kursu obowiązującego na dzień ‧ grudnia
en Year-end balances of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are converted into euros on the basis of the below exchange rates applying on ‧ December
pl Jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki, by przypuszczać, że statek pływający pod obcą banderą lub odmawiający wywieszenia bandery w rzeczywistości przynależy do innego państwa członkowskiego uczestniczącego w operacji, prawo statku do posługiwania się daną banderą weryfikuje się po uzyskaniu zezwolenia od tego państwa
en If, though flying a foreign flag or refusing to show its flag, there is reasonable ground for suspecting that the ship is, in reality, of the nationality of another Member State participating in the operation, verification of the ship’s right to fly its flag shall be conducted upon authorisation of that Member State
pl Strategia ta koncentruje się na zachęcaniu do nauki i wykorzystywania języków obcych w państwach członkowskich, a nie na wewnętrznej sytuacji językowej w instytucjach europejskich.
en The strategy focuses on encouraging the learning and use of foreign languages in the Member States, not on the in-house linguistic state of affairs of European institutions.
pl Ten pokój jest zbyt mały dla nas i ty jesteś obcym człowiekiem
en This room is too small for us and you' re a stranger
pl Byli w budynku jacyś obcy?
en Were there any strangers in the building?
pl Rodziny... przyjaciół i obcych
en To my family...... and to all friends and strangers
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4194 zdań frazy obcy.Znalezione w 1,036 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.