wymowa: IPA: ˈɔpʦ̑ɨ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • foreign             
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  belonging to a different culture
   
  in a place where it does not belong
   
  from a different country
   
  nienależący do jakiegoś kręgu
   
  located outside one's own country or place
 • alien       
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  person, etc. from outside
   
  A creature from another planet.
   
  coś nie należącego do danego środowiska
   
  person, etc. from outside
 • strange       
  (adjv   )
   
  not yet part of one’s experience
 • stranger       
  (Noun  ) (noun   )
   
  person whom one does not know
   
  person whom one does not know
 • unknown       
  (adjv   )
   
  Not familiar, not known.
 • extraneous     
  (adjv   )
 • foreigner         
  (noun   )
 • inorganic   
  (adjv   )
 • mere         
  (noun, adjv   )
 • new               
  (adjv   )
 • outlandish     
  (adjv   )
 • remote       
  (noun, adjv   )
 • unfamiliar   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
stranger
 
foreign (belonging to a different culture)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (31)

adres obcy
foreign address
ciało obce
foreign bodies; foreign body
gatunek obcy
alien species
inwazyjny gatunek obcy
IAS; invasive alien species
jestem tutaj obcy
I am a stranger here
język obcy
foreign language
kapitał obcy
foreign capital
klucz obcy
foreign key; referencing key
łącznik obcy
Foreign connector
materiał niespójny i obce wtrącenia
loose material and foreign deposits
materiał obcy
foreign materials
materiały obce
foreign materials; steriles
obca
foreign
obcy adres
foreign-address
obcy komputer
foreign computer
Obcy: Przebudzenie
Alien Resurrection
porozumiewanie się w językach obcych
communication in foreign languages
prawo obcych
rights of aliens
przeliczenie waluty obcej
foreign currency translation
skojarzenie klucza obcego
foreign key association
stwierdzenie prawa obcego
proof of foreign law
tabela obca
foreign table
tłumaczenie na język obcy
two-way translation
waluta obca
foreign currency
z obcym akcentem
with a foreign accent
zespół obcego akcentu
foreign accent syndrome

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "obcy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl WNIOSEK O LICENCJĘ DLA STATKU RYBACKIEGO O OBCEJ PRZYNALEŻNOŚCI
en APPLICATION FOR A FOREIGN FISHING VESSEL LICENCE
pl dokumentację (ulotki, broszury, książki, czasopisma, przewodniki, oprawione lub nieoprawione plakaty, nieoprawione fotografie i powiększenia fotograficzne, ilustrowane i nieilustrowane mapy geograficzne, przezrocza oraz ilustrowane kalendarze) przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji, której głównym celem jest zachęcenie obywateli do odwiedzania obcych krajów, w szczególności do wzięcia udziału w spotkaniach czy imprezach kulturalnych, turystycznych, sportowych, religijnych, handlowych lub zawodowych, pod warunkiem że taka literatura zawiera nie więcej niż ‧ % prywatnych ogłoszeń handlowych, z wyjątkiem wszelkich prywatnych ogłoszeń firm wspólnotowych i że ogólny charakter celów promocyjnych jest oczywisty
en DOCUMENTATION (LEAFLETS, BROCHURES, BOOKS, MAGAZINES, GUIDEBOOKS, POSTERS, WHETHER OR NOT FRAMED, UNFRAMED PHOTOGRAPHS AND PHOTOGRAPHIC ENLARGEMENTS, MAPS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED, WINDOW TRANSPARENCIES, AND ILLUSTRATED CALENDARS) INTENDED TO BE DISTRIBUTED FREE OF CHARGE AND THE PRINCIPAL PURPOSE OF WHICH IS TO ENCOURAGE THE PUBLIC TO VISIT FOREIGN COUNTRIES, IN PARTICULAR IN ORDER TO ATTEND CULTURAL, TOURIST, SPORTING, RELIGIOUS OR TRADE OR PROFESSIONAL MEETINGS OR EVENTS, PROVIDED THAT SUCH LITERATURE CONTAINS NOT MORE THAN ‧ % OF PRIVATE COMMERCIAL ADVERTISING AND THAT THE GENERAL NATURE OF ITS PROMOTIONAL AIMS IS EVIDENT
pl W kontekście swobodnego przepływu obywateli Unii Europejskiej, dostosowanie do wymogów rynku wymaga znajomości języków obcych.
en In the context of the free movement of European Union citizens, adjustment to the market requirements involves knowledge of foreign languages.
pl Dług denominowany w walucie obcej będącej walutą uczestniczącego państwa członkowskiego
en Debt denominated in a participating foreign currency
pl używać w przypadku stwierdzenia obecności nieprzezroczystych cząstek, przebarwienia lub innych obcych cząstek
en particles, discolouration, or other foreign particles are present
pl Wolalabym, zeby nikt obcy
en I don' t think I' d like a stranger
pl utrzymanie podczas pobytu w Hiszpanii: ‧ EUR lub równowartość tej kwoty w walucie obcej przemnożona przez liczbę planowanych dni pobytu w Hiszpanii i liczbę podróżujących wspólnie z zainteresowanym członków rodziny
en for the costs of their stay in Spain: EUR ‧, or the equivalent in foreign currency, multiplied by the planned number of days of the stay in Spain and by the number of family members travelling with the person concerned
pl Miał wielką, nową i rewolucyjną ideę według której Bóg był obcym który przybył na tę planetę i pomógł stworzyć cywilizację
en And it trully was I think the catalyst for what people like I do today, and that is to talk about the mysteries, and the unusual and the paranormal
pl znajomość języków obcych (język ojczysty, znajomość bardzo dobra lub dostateczna
en knowledge of languages (indicate mother tongue, thorough knowledge or satisfactory knowledge
pl Obcy kraj czy obcość we mnie? Narrator pierwszoosobowy i jego wewnętrzna podróż w „Podróży po Polsce” Alfreda Döblina
en A foreign land or something foreign inside me? The first-person narrator and his inner journey in „Journey to Poland“ by Alfred Döblin
pl Porównanie użyteczności materiałów autentycznych i materiałów opartych na książkach przedmiotowych w nauczaniu młodzieży szkolnej słownictwa w języku angielskim jako języku obcym.
en The use of authentic materials in teaching vocabulary to ESL learners in comparison with textbook-based materials.
pl Różnorodne zanieczyszczenia oznaczają wszelkie substancje obce inne niż ryż
en Miscellaneous impurities shall be understood as any foreign matter other than rice
pl pożycza lub udziela pożyczek środków, których kwoty są płatne lub należne w walucie obcej
en borrows or lends funds when the amounts payable or receivable are denominated in a foreign currency
pl Ruszam ręką, czy może to Obca siła mnie do tego zmusza, bez mojej wiedzy
en Am I moving my hand, or was it predetermined by a force I' m not even aware of?
pl zaleca państwom członkowskim, by poświeciły szczególną uwagę skazanym mężczyznom i kobietom, o obcym obywatelstwie, zwłaszcza na poziomie różnic językowych i kulturowych, oraz by ułatwiły utrzymywanie kontaktów z ich krewnymi, jak również kontakty z personelem konsularnym ich kraju oraz by zapewniły dostęp do zasobów i programów więziennych, jak również do informacji, które są oni w stanie zrozumieć; zaleca im również uwzględnienie specyficznych problemów cudzoziemek w planowaniu zajęć w więzieniach, szkolenia dla personelu w zakresie pracy w wielokulturowym środowisku w wiezieniu i poza nim i ustanowienia mediatorów w więzieniu i poza nim
en Recommends that Member States should pay special attention to male and female prisoners of foreign nationality, in particular as regards linguistic and cultural differences, help these prisoners remain in contact with their relatives and grant them access to contact with their consulates, to prison resources and programmes, and to comprehensible information; also recommends that they should take into account the specificity of foreign women in the planning of prison activities, train agents for working in a multicultural context, both in and out of prison, and provide mediation services, both in and out of prison
pl Wsparcie Wspólnoty jest dostępne dla transnarodowych projektów pilotażowych w celu doskonalenia znajomości języków obcych w kontekście kształcenia zawodowego
en Community support is available for transnational pilot projects to develop language competences in a vocational training context
pl należy gromadzić dane na temat kompetencji w zakresie języków nauczanych jako pierwszy i drugi język obcy
en data should be gathered on competences in first and second foreign languages
pl Ty niepiśmienna obca świnia!
en You illiterate foreign pig!
pl Asymilacja obcych wpływów na gruncie japońskim. Historia, procesy tworzenia i funkcje gairaigo.
en Assimilation of foreign influx on the Japanese language. History, creating processes and functions of gairaigo.
pl Trudność zadania w przyswajaniu języka obcego
en Task difficulty in SLA
pl jest wynikiem uzyskanym po podstawieniu danych dotyczących TG w tłuszczu mlecznym, do którego dodano tłuszcz obcy lub mieszaninę tłuszczów obcych, do jednego z równań –
en is the result obtained by inserting TG data from milk fat to which a foreign fat or foreign fat mixture has been added into one of Equations to
pl Zaproszenie do składania wniosków – EAC/‧/‧ – Program Uczenie się przez całe życie – Wsparcie dla dwóch konkursów w zakresie zachęcania do nauki języków obcych poprzez krótkometrażowe produkcje audiowizualne
en Call for proposals- EAC/‧/‧- Lifelong Learning Programme- Support for two competitions on the promotion of language learning through short audiovisual productions
pl towary wywiezione do krajowych sił zbrojnych stacjonujących poza terytorium statystycznym oraz towary przywożone, które zostały przewiezione poza terytorium statystyczne przez krajowe siły zbrojne, jak również towary, które zostały nabyte lub pozostawione na terytorium statystycznym Państwa Członkowskiego przez obce siły zbrojne, które tam stacjonują
en goods exported to national armed forces stationed outside the statistical territory as well as imported goods which had been conveyed outside the statistical territory by the national armed forces, as well as goods acquired or disposed of on the statistical territory of a Member State by the foreign armed forces which are stationed there
pl Wiesz, w tobie ty znów wybrać obcy nie jest dostały by strzelić.. ale praca w tym sposobić!
en You know, in you you again to pick up the aliens isn' t got to shoot.. but the work like that!
pl UE nie może prowadzić wspólnej polityki zagranicznej, ponieważ grozi to odebraniem ludziom możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności wybranych przez siebie polityków za działania związane ze stosunkami z obcymi krajami.
en The EU must not conduct a common foreign policy because such a development risks taking away from people their opportunity to hold their elected politicians accountable for their actions in their relations with foreign countries.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4194 zdań frazy obcy.Znalezione w 2,05 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.