wymowa: IPA: [nɔsɔˈrɔʐɛt͡s] ˌnɔsɔˈrɔʒɛʦ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • rhinoceros     
  (Noun  ) (noun   )
   
  herbivorous pachyderm with horn(s)
   
  zool. zoologia Rhinoceros , duży ssak z rzędu nieparzystokopytnych;
   
  A large herbivorous pachyderm of the family Rhinocerotidae, with thick, gray skin and one or two horns on their snouts.
   
  zool. zoologia, zoologiczny Rhinoceros, duży ssak z rzędu nieparzystokopytnych;
   
  herbivorous pachyderm with horn(s)
 • rhino   
  (noun   )
   
  A large herbivorous pachyderm of the family Rhinocerotidae, with thick, gray skin and one or two horns on their snouts.
 • rhinoceroses   
   
  common name for animals

Pozostałe znaczenia:

 
rhinoceros

Picture dictionary

rhino, rhinoceros
rhino, rhinoceros
rhinoceros
rhinoceros

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

Kanadyjska Partia Nosorożców
Rhinoceros Party of Canada
nosorożce
rhinoceros
Nosorożec biały
White Rhinoceros
Nosorożec czarny
Black Rhinoceros
Nosorożec indyjski
Indian Rhinoceros
Nosorożec jawajski
Javan Rhinoceros
Nosorożec sumatrzański
Sumatran Rhinoceros
nosorożec włochaty
woolly rhinoceros
Nosorożec włochaty
Woolly Rhinoceros

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nosorożec", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl przeniesienia suazyjskiej populacji nosorożca białego z wykazu Załącznika I Konwencji CITES do wykazu Załącznika ‧ tejże Konwencji w celu zezwolenia na handel żywymi zwierzętami i trofeami łowieckimi
en the transfer of the Swaziland population of the White Rhinoceros from CITES Appendix I to Appendix ‧ in order to allow trade in live animals and hunting trophies
pl Nie ma balonu za nosorożcem
en It' s not behind the rhino
pl Stoczyliście walkę z nosorożcem?
en What did you get in a fight with, a rhinoceros?
pl To jest róg nosorożca, nie?
en This is rhino horn, isn' t it?
pl To nosorożec!
en It' s the rhino!
pl Nosorożec, strzelają z góry./ Oczyść to
en Rhinoceros, they’ re shooting at us from above
pl Nosorożec, na lewo!
en Rhinoceros, the left!
pl Zbyt ciężko pracowałem, by znów zajmować się małymi nosorożcami w ZOO
en I' ve worked too hard to go back to baby rhinos at the zoo
pl Zrobiona z košci nożnej nosorożca
en Made from the leg bone of a rhinoceros
pl To nosorożec
en It' s called a rhinoceros
pl Dałeś mu dawkę, która powaliłaby nosorożca
en You pumped it with enough of that to drop a rhino
pl poprawki w sprawie limitu dla Namibii i Republiki Południowej Afryki na eksport nosorożców czarnych oraz lampartów, która umożliwiłaby handel żywymi zwierzętami i trofeami łowieckimi
en the amendment to the export quota of the Black Rhinoceros and the Leopard for Namibia and South Africa that would allow trade in live animals and hunting trophies
pl Assi, odpowiedz./ Nosorożec, odezwij się!
en Speak.- Assi, answer them. Rhinoceros, answer!
pl Techniki multimedialne we współczesnym teatrze lalek - analiza i interpretacja spektakli: "Hommage a Chagall", "Intymność", "Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca"
en Multimedia techniques in a modern puppet theatre – the analysis and interpretation of the show: „Hommage a Chagall”, „Intimacy”, „Who would like to cheer up the unlucky rhinoceros”.
pl Powiedz mu, że tam jest dziewczynka!/ Strzelaj, Nosorożec
en Tell him there’ s a girl!
pl Słonie, lwy, zebry nosorożce, sępy
en We saw elephants and rhinos and zebras and lions and vultures
pl Nosorożec do Kopciuszka...Jamil?
en Rhinoceros to Cinderella
pl Ludzie jeżdżą do Afryki oglądać z łodzi delfiny, do Azji oglądać z grzbietów słoni nosorożce, to czemu byś nie mogła wozić ludzi vanem żeby oglądali UFO?
en People go to Africa to watch dolphins from boats.They go to Asia to watch rhinos on elephant- back. Why couldn' t people watch UFOs from a delivery truck here?
pl wzywa władze chińskie do wprowadzenia w ustawodawstwie krajowym środków na rzecz ochrony dobrostanu zwierząt, zapobiegających ich okrutnemu traktowaniu, w szczególności w odniesieniu do hodowli zwierząt futerkowych; wzywa Chiny do zaprzestania znęcania się nad zwierzętami dla potrzeb tradycyjnej medycyny, na przykład wykorzystywania rogów nosorożca oraz niedźwiedziej żółci
en Urges the Chinese authorities to provide for measures in national legislation to protect the welfare of, and prevent cruelty to, animals, especially as regards the rearing of animals farmed for their fur; urges China to stop the abuse of animals for purposes of traditional medicine, as exemplified by the use of rhinoceros horn and bear bile
pl Nie może jednak stworzyć nosorożca, węgorza ani małego niebieskiego kwiatka, a więc jeśli te stworzenia wyginą, nigdy już nie powrócą, jak słusznie państwo zauważyli.
en But we cannot create the rhinoceros or an eel or a little blue flower, and, when these creatures are gone, they are gone for ever, as you have rightly pointed out.
pl Nooo, i lwiątka, i nosorożca
en Yeah, we saw baby lions, and rhinoceroses
pl Nosorożec, tu Kopciuszek,/ odezwijcie się, jedziecie?
en Rhinoceros, Cinderella here, talk to me.Are you moving?
pl Wiesz, małe nosorożce, kotki na drzewach
en You know, baby rhinos, kitten in a tree.- Right
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 45 zdań frazy nosorożec.Znalezione w 0,559 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.