wymowa: IPA: /ɲɛˈstɛtɨ/ ɲɛˈstɛtɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • unfortunately       
  (Adverb  ) (advb   ) []
   
  happening through bad luck
   
  In an unfortunate manner.
   
  ...służąca do wyrażania żalu, że dana sytuacja ma miejsce
   
  happening through bad luck
 • sadly     
  (advb   )
   
  In an unfortunate manner.
 • regrettably   
   
  In an unfortunate manner.
 • unluckily   
  (advb   )
   
  In an unfortunate manner.
 • alas       
  (ijec   )
 • accidental       
  (adjv   )
 • alack   
 • shame         
  (verb, noun   )
 • unhappily     
  (advb   )

Pozostałe znaczenia:

 
unfortunately

Przykładowe zdania z "niestety", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niestety, nie miejmy złudzeń, sam raport nie zmieni sytuacji Tamilów w Sri Lance.
en Unfortunately, there should be no illusions that the report will change the conditions of Tamils in Sri Lanka.
pl Należy również dołożyć starań, by jak najlepiej wykorzystać dostępne instrumenty, których kompetentne organy, w tym Europol, Eurojust i Frontex, niestety wciąż nie wykorzystują w pełni.
en Efforts must also be made to make the most of instruments that, unfortunately, continue to be underused in this field by bodies including Europol, Eurojust and Frontex.
pl Niestety, jak podkreśliła parlamentarna Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, rozpatrzenie tego wniosku przed przedstawieniem go organowi budżetowemu było opóźnione o rok, ponieważ robotnicy stracili pracę w kwietniu 2009 roku.
en Regrettably, as Parliament's Committee on Employment and Social Affairs stressed, examination of this application was delayed by one year before being presented to the budgetary authority, as the workers were made redundant in April 2009.
pl Prawne i etyczne stanowiska w tej kwestii są jasne, ale niestety są całkowicie przeciwne.
en The legal and ethical positions on this are clear, but unfortunately the two are diametrically opposed.
pl Musimy niestety przyznać, że osiągnięte zostały jedynie słabe pozytywne rezultaty i że cel równouprawnienia płci nadal bardzo odległy.
en Unfortunately, we must acknowledge that minor positive results have been achieved and that the objective of gender equality is still far off.
pl Komisja jest świadoma problemów związanych z płynnością personelu i, niestety, doświadczyła negatywnych konsekwencji takich zmian projektów i programów, zwłaszcza dokonywanych w najodleglejszych obszarach
en The Commission is aware of problems related to staff turn-over and has unfortunately experienced the negative consequences of such changes in projects/programmes, particularly those implemented in most remote areas
pl Niestety, wasze źródło nie pojawiło się na tych cennych mapach... ponieważnie nie zaliczało się do orografii rzeki Huveaune River... ani jej dopływów
en Unfortunately, your spring does not appear on this valuable map.There' s no stream within the orography of the Huveaune River or its tributaries
pl Pokazuje to przykład Portugalii, która niestety musiała dołączyć do grona państw ubiegających się o pomoc gospodarczą i finansową, takich jak Irlandia i Grecja.
en This may be seen in the case of Portugal, which has unfortunately ended up having to join Ireland and Greece in requesting economic and financial aid.
pl Niestety istnieją również pewne granice współpracy międzynarodowej, tak więc obecnie możemy jedynie ubolewać nad jednogłośną decyzją Kongresu Stanów Zjednoczonych na temat stuprocentowego skanowania ładunków w portach UE.
en Unfortunately, there are limits to international cooperation and at present we can only deplore the US Congress's unilateral decision on 100% scanning of container cargo in EU ports.
pl Niestety byłem zdania, że głosowanie trzeba było przeprowadzić w lipcu, tak by nie dopuścić do powiększania się niepewności.
en Unfortunately, I was of the opinion that the vote should have been held in July so as not to allow a lacuna of uncertainty to develop.
pl Nie jest to jedynie ćwiczenie z prognozowania ekonomicznego, teoretyczne ćwiczenie; niestety, oznacza to mniejszy wzrost, spadek zatrudnienia, większe napięcia na rynku pracy, a także - oprócz presji inflacyjnej, której wciąż doświadczamy pomimo jej złagodzenia w ostatnich dwóch miesiącach - oznacza to utratę siły nabywczej i trudności dla realnych obywateli.
en This is not just an exercise in economic forecasting, a theoretical exercise; unfortunately, it means less growth, less employment, greater tension in the employment market and, along with the inflationary pressure that we are still suffering from, although it has calmed down in the last two months, it means a loss of purchasing power and difficulties for real citizens.
pl Chciałbym jednak ostrzec Radę i państwa członkowskie, że cele te zostaną osiągnięte jedynie wówczas, gdy wyposażymy tę agencję w odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe, co niestety jeszcze bardzo niedawno nie miało miejsca.
en However, I would warn the Council and the Member States that these objectives will only be achieved if we equip this agency with the necessary human and financial resources, which until very recently was unfortunately not at all the case.
pl Myślę, że miejsce, w którym dziś dyskutujemy jest najwłaściwsze, aby wspomnieć o tym, że 17 marca parlament Republiki Litewskiej znowelizował ustawę o oświacie, która niestety metodami administracyjnymi zdaje się łamać prawa mniejszości, w tym wypadku między innymi mniejszości polskiej, zmierzając do asymilacji ludzi, którzy przynależą do mniejszości polskiej, pod przymusem niejako państwowym.
en I think that the Chamber in which we are holding our debates today is the most appropriate place to remind Members of the fact that on 17 March the Parliament of the Republic of Lithuania amended its Education Act. In its amended form, the Act unfortunately appears to use administrative methods to violate the rights of minorities, including the Polish minority in this instance, by endeavouring to assimilate people who belong to the Polish minority under duress which is, as it were, imposed by the state.
pl To niestety przepuklina międzykręgowa
en This is clearly a hernia situation
pl Prezydencja słoweńska jest zazwyczaj bardzo pomocna, ale niestety w obliczu dzisiejszej sytuacji ma pan prawo wyrazić swoje niezadowolenie.
en The Slovenian Presidency is usually very helpful, but unfortunately today's situation is such that you are right to complain.
pl Nie posiadają one, niestety, wystarczających w tym celu środków finansowych.
en Unfortunately, those developing countries do not have sufficient financial resources for the purpose.
pl Niestety kpt.O' Malley juź tu nie pracuje
en I' m sorry, Captain O' Malley' s no longer with this division
pl Dostrzeżenie i uświadomienie sobie tego faktu przez Komisję UE, zapisane przed prawie dziesięciu laty w komunikacie Rozwój sieci obywatelskiej, nie miało niestety jak dotąd prawie żadnego wpływu na konkretne posunięcia polityczne
en This realisation and awareness on the part of the European Commission, formulated almost ten years ago in the Communication entitled Developing the citizens' network have, up to now, regrettably had virtually no influence on actual policy
pl mając na uwadze, że długoletnia cicha dyplomacja prezydenta Południowej Afryki Thabo Mbeki nie przyniosła niestety żadnych konkretnych rezultatów odnośnie do sytuacji politycznej w Zimbabwe, a jego zauważalna sympatia dla Roberta Mugabe doprowadziła w końcu do tego, że opozycja w Zimbabwe nie zaakceptowała go w roli mediatora
en whereas the silent diplomacy of the President of South Africa, Thabo Mbeki, over the years, has, unfortunately, not produced any tangible results as regards the political situation in Zimbabwe and his notable sympathies for Robert Mugabe eventually led to a refusal by the Zimbabwe opposition to accept him as a mediator
pl Dalszy - a niestety możliwy - wzrost cen miałby dramatyczne konsekwencje, szczególnie dla tych części świata, gdzie wydatki na żywność sięgają ponad 40% dochodu na głowę.
en A further - sadly possible - rise in prices would have dramatic consequences particularly for those parts of the world where food expenditure accounts for more than 40% of per capita income.
pl Niestety obecna wersja proponowanego zapisu "wyprodukowano w” nie mówi nam nic o faktycznym pochodzeniu poszczególnych towarów.
en Unfortunately, the current version of the proposed 'Made in' provision tell us nothing about the actual origins of a particular commodity.
pl Niestety, w strategii "Europa 2020” ograniczono się do wskazania, że 20 milionów ludzi ma wydobyć się z ubóstwa do 2020 roku, co oznacza krok wstecz w porównaniu z początkowymi celami tak zwanej strategii lizbońskiej.
en Unfortunately, the Europe 2020 strategy is limited to indicating the way out of poverty for 20 million people by 2020, which represents a step back from the initial objectives of the so-called Lisbon Strategy.
pl Chciałbym skierować wniosek do komisarza Frattiniego - który niestety nie jest już obecny - od Europejskiej Partii Ludowej: niech błękitna karta będzie oznakowana dodatkowym symbolem, oznaczającym kraj, na przykład flagą, tak, aby nie było wątpliwości, które z państw członkowskich wydało zezwolenie na pobyt i pracę.
en I would like to address a proposal to Commissioner Frattini - who unfortunately is no longer present - from the European People's Party: that the 'Blue Card' be marked with an additional national symbol, such as the flag, so that it is apparent which of the Member States has issued the work and residence permit.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5604 zdań frazy niestety.Znalezione w 0,744 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.