wymowa: IPA: /ɲɛˈstɛtɨ/ ɲɛˈstɛtɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • unfortunately       
  (Adverb, Adverbial  ) (advb   ) []
   
  happening through bad luck
   
  In an unfortunate manner.
   
  ...służąca do wyrażania żalu, że dana sytuacja ma miejsce
   
  happening through bad luck
   
  happening through bad luck
 • sadly     
  (advb   )
   
  In an unfortunate manner.
 • alas       
  (ijec   )
 • regrettably   
   
  In an unfortunate manner.
 • unluckily   
  (advb   )
   
  In an unfortunate manner.
 • accidental       
  (adjv   )
 • alack   
 • regretfully   
  (advb   )
 • shame         
  (verb, noun   )
 • unhappily     
  (advb   )

Pozostałe znaczenia:

 
unfortunately

Przykładowe zdania z "niestety", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Trzeba niestety przyznać, że mimo wysiłków poczynionych od czasu zatonięcia tankowców Prestige i Erika sytuacja niezbyt się poprawiła.
en It is unfortunately notable that, despite the efforts made since the oil tankers Prestige and Erika sank, the situation has hardly improved.
pl Niestety muszę stwierdzić, że we Włoszech istnieją dwa porty - Neapol i Gioia Tauro - w których stwierdzono przypadki poważnego łamania prawa.
en Unfortunately, I must point out that there are two ports in Italy, Naples and Gioia Tauro, that have been found to be in serious breach of the law.
pl w imieniu grupy GUE/NGL. - (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Niniejsza debata na temat przemysłu motoryzacyjnego odbywa się niestety o zbyt późnej porze i ma także nieodpowiednią treść.
en on behalf of the GUE/NGL Group. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, this debate on the car industry is unfortunately too late in the day and also inadequate in content.
pl Niestety nie ma głównego kodu, którym można by obejść zabezpieczenia
en Unfortunately, there' s no master code that can override the system
pl Nie. Niestety w tej chwili & katomic; nie posiada systemu podpowiedzi. Jedynym sposobem na rozwiązanie poziomu jest samodzielna gra
en No. Unfortunately at this time & katomic; does not feature a hint system. So the only way to finish a level is to solve it on your own
pl To co dzieje się na Bliskim Wschodzie, wymaga, aby UE stale zwracała uwagę na kwestię poszanowania podstawowych praw człowieka, które niestety są obecnie zagrożone.
en What is happening in the Middle East requires the EU to pay constant attention to the issue of respect for fundamental human rights, which are unfortunately in jeopardy at these times.
pl Panie przewodniczący! Mam nadzieję, że w końcu, jeżeli wszyscy będziemy współpracować, rok 2009 okaże się rokiem, w którym uda nam się rozwiązać ten ogromny konflikt, który niestety ciąży na nas zbyt długo.
en Mr President, I hope that, in the end, if we all work together, 2009 will be a year in which we can actually resolve this enormous conflict which has unfortunately been weighing down on us for too long.
pl Jeśli chodzi o plan działania, to niestety jest on jeszcze mało konkretny, podobnie jak sprawy finansowania i strukturalnego zaangażowania parlamentów.
en When it comes to the action plan, unfortunately this is still vague, as are the issues of financing and the structural involvement of the parliaments.
pl Niestety wyniki synergii czarnomorskiej były dotychczas raczej ograniczone.
en Unfortunately, Black Sea Synergy results have so far been rather limited.
pl Zrobię, co w mojej mocy i podzielę czas równo i sprawiedliwie, ale niestety nie każdy zabierze głos.
en I will do my best and I will try to divide the time evenly and justly, but unfortunately, not everybody will get the floor.
pl Niestety, pani pułkownikowo, muszę spełnić swój obowiązek
en I must do my duty
pl Jeżeli wierzymy w to, co słyszymy - a słyszymy w tej Izbie i w instytucjach UE niejedno - oznacza to, że jedno państwo członkowskie, a może kilka państw członkowskich, wywołało niestety obawy Komisji Europejskiej pod pretekstem, że istnieje prawdopodobieństwo naruszenia zasady pomocniczości.
en If we believe what we hear - and we hear a great deal in this House and in the institutions of this European Union - it means that there is one Member State or perhaps a few Member States who have caused anxiety, and unfortunately, also caused anxiety to this Commission, with the pretext that subsidiarity could be infringed.
pl (PL) Pani przewodnicząca! Sprawa Tybetu i Tybetańczyków jest niestety ciągle ważnym problemem.
en (PL) Madam President, the matter of Tibet and of the Tibetans continues, unfortunately, to be an important problem.
pl W rzeczywistości nie zawsze problemem jest brak pieniędzy, ponieważ środki są dostępne, lecz coś, co nazwałabym powolnym tempem "strukturalnym”, które czasami wynika ze sposobu sprawowania rządów przez państwo, czasami z inercji administracyjnej, a czasami, niestety, z tych obu czynników. To stoi na drodze do osiągnięcia rezultatów, o których tu niezmiennie mówimy, i które mają zasadnicze znaczenie dla naszych regionów i obywateli.
en In fact, it is not always a question of money, as the funds are there, but of what I might call a 'structural' slow pace - sometimes in State management, sometimes in administrative inertia and sometimes, unfortunately, in both - which gets in the way of that impact we are always talking about, which is essential for our regions and our citizens.
pl Celem raportu Goldstone'a było przygotowanie obiektywnej analizy, ale niestety cel ten nie został osiągnięty.
en The purpose of the Goldstone report was to undertake an unbiased study, but, regrettably, it failed in that.
pl Niestety obecnie Unia Europejska jest uzależniona od amerykańskiego Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS).
en Unfortunately, today, the European Union is dependent on the Global Positioning System (GPS) of the United States.
pl Trumny, niestety są konieczne
en Coffins, unfortunately, are a necessity
pl Niestety nie zajęliśmy się żadną z tych rzeczy wobec sprzeciwu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).
en Unfortunately, none of this was possible due to opposition by the Group of the European People's Party (Christian Democrats).
pl Niestety, możemy tylko jednego z was zatrudnić
en Unfortunately, we can only hire one of you
pl Niestety rosyjscy przywódcy obecnie zdają się postrzegać stosunki z krajami trzecimi jako grę, w której wygrana przypada tylko jednej stronie.
en Unfortunately, the Russian leaders now seem to view relations with third countries as a zero-sum game.
pl Niestety, ten początkowy krok nie oznacza jeszcze pełnego otwarcia krajowych rynków transportu drogowego, lecz pozostawia taką możliwość otwartą.
en Unfortunately, this initial step does not yet represent the full opening of domestic road transport markets, but it does leave this possibility open.
pl To mogłoby nawet wzbudzić entuzjazm dla projektu UE, bo tego niestety brakuje, jak można sądzić po głosowaniu "nie” w dwóch krajach założycielskich i ciągłych staraniach, aby dobrze sprzedać UE jej mieszkańcom.
en That might even generate enthusiasm for the EU project, for that is sadly lacking, judging by the 'no' votes of two founding states and the continuous efforts being made to sell the EU to its peoples.
pl Niestety, Casa popadł w depresję
en Alas, Sandy moved, ending the affair,Casa fell into a deep depression
pl Niestety, chociaż jest stosowany na szeroką skalę, wzrasta świadomość tego, że tkanka ekonomiczna i społeczna w Europie uległa głębokim zmianom.
en Unfortunately, despite being widely used, there is a growing awareness that the economic and social fabric in Europe has profoundly changed.
pl Niestety, powszechne prawo do opieki zdrowotnej cały czas bardzo odbiega od rzeczywistości.
en Unfortunately, the universal right to health care is still very far from being a reality.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5604 zdań frazy niestety.Znalezione w 0,876 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.