wymowa: IPA: /ɲɛˈstɛtɨ/ ɲɛˈstɛtɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • unfortunately       
  (Adverb  ) (advb   ) []
   
  happening through bad luck
   
  In an unfortunate manner.
   
  ...służąca do wyrażania żalu, że dana sytuacja ma miejsce
   
  happening through bad luck
 • sadly     
  (advb   )
   
  In an unfortunate manner.
 • regrettably   
   
  In an unfortunate manner.
 • unluckily   
  (advb   )
   
  In an unfortunate manner.
 • alas       
  (ijec   )
 • accidental       
  (adjv   )
 • alack   
 • shame         
  (verb, noun   )
 • unhappily     
  (advb   )

Pozostałe znaczenia:

 
unfortunately

Przykładowe zdania z "niestety", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niestety, kiedy teraz już Hassan nie żyje, nie macie dowodu
en Unrtunately, with hassan now dead, you have no proof
pl Tekst został przyjęty, ale - niestety - alternatywna wersja, zaproponowana przez lewicowe grupy polityczne wzywające do ustanowienia dyrektywy ramowej w celu wprowadzenia w życie minimalnego dochodu w całej Unii, została odrzucona.
en The text was adopted, but unfortunately, the alternative versions proposed by the left-leaning political groups, calling for a binding framework directive for implementing the minimum income throughout the Union, were rejected.
pl Niestety Hiszpania nie może tego dokonać bez poprawy połączeń międzysystemowych w Pirenejach.
en However, Spain cannot help without improving its interconnection capacity through the Pyrenees.
pl Niestety nie.Widzi pan... Rada poważnie rozpatruje możliwość... zamknięcia bieguna północnego
en You see...... the board is seriously considering...... shutting you down
pl Niestety, rząd Sri Lanki jest niechętny przeprowadzeniu tego dochodzenia bez jego zgody, o ile nie poprą go jednogłośnie wszystkie państwa członkowskie ONZ.
en Unfortunately, the Sri Lankan Government has been unwilling to allow the investigation to go ahead without its approval, unless the UN Member States unanimously insist.
pl Niestety te dane statystyczne i podatki wrzuca się do jednego worka jako "rachunki ekonomiczne środowiska”.
en It is unfortunate that statistics and taxes are lumped together under 'environmental accounting'.
pl Niestety, obecna polityka Chin w Kaszgarze jest zupełnym przeciwieństwem tego, do czego wzywaliśmy.
en Unfortunately, the current Chinese policy in Kashgar is proving to be quite the reverse of what was called for then.
pl Niestety, Szkocja gości wojskowe oraz cywilne urządzenia nuklearne i regularnie mają miejsce na jej obszarze transporty.
en Scotland, sadly, plays host to military nuclear facilities and civil nuclear sites and sees regular transports.
pl Niestety ponownie zgasł zapał Komisji do przeprowadzenia reform, którego maleńki przebłysk mogliśmy po raz kolejny wykryć w minionym roku.
en Unfortunately, the Commission's zeal for reform, a tiny spark of which we were once again able to detect over the last year, has already been extinguished again.
pl Nie, synku, niestety nie latają
en No, son.Sorry, can not fly
pl Niestety, wszystko wskazuje na to, że dotychczasowe wysiłki są niewystarczające.
en Unfortunately, the efforts made so far are clearly not enough.
pl Niestety część z nich nie wydaje się być skłonna tego uczynić.
en Unfortunately, some seem reluctant to do so.
pl Moim zdaniem, kluczowym problemem tego kraju jest, że niestety - i tutaj powtórzę to, co powiedziała Doris Pack - priorytety wciąż często ustalają nacjonaliści.
en As I see it, the crucial issue in this country is that unfortunately - and here I would echo what Doris Pack has said - the nationalists often still seem to be setting the agenda.
pl Niestety, dla Rady to będzie za późno, by mogła ją uwzględnić.
en Unfortunately, that will be too late for the Council to have the chance to take it into account.
pl Niestety informacje te nie są łatwo dostępne we wszystkich przypadkach
en That information is, however, not readily available in all cases
pl Chciałbym jednak podkreślić, iż uproszczenie rozumiane jest tu wyłącznie jako zabieg techniczny, a projekt przedmiotowego rozporządzenia nie odnosi się niestety do istotnych zasad promocji i informacji, które opisane są w przepisach wykonawczych Komisji Europejskiej.
en I should like to emphasise, however, that in this case simplification is understood exclusively as a technical process. The draft regulation before us does not, unfortunately, refer to the key principles of promotion and information laid down in the European Commission's implementing provisions.
pl Ale niestety...... jaka szkoda
en But you know, it' s a shame
pl Niestety nie możemy już dłużej zakładać, że emerytura państwowa (pierwszy filar) wystarczy do utrzymania takiego poziomu życia, na osiągnięcie jakiego zatrudnieni pracowali.
en Unfortunately, we can no longer assume that the state pension (the first pillar) will be enough to sustain the level of lifestyle which workers have worked to achieve.
pl Niestety jednak sprawozdanie zawiera sformułowania dotyczące przetwarzania pewnych danych dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego itp. oraz uprawnień zagranicznych urzędników w zakresie aresztowań, jak również przesłuchań w trakcie wspólnych operacji.
en Unfortunately, however, the report contains wordings on the processing of specific data concerning racial or ethnic origin, etc, and on the powers of foreign officials regarding arrest and questioning during joint operations.
pl Niestety nie udało się wynegocjować rozwiązania.
en Unfortunately, it was not possible to negotiate a solution.
pl na piśmie. - (PT) Niestety złożony przez nas wniosek, aby odrzucić tą nikczemną dyrektywę sam został odrzucony większością głosów tej Izby, z powodu sprzysiężenia socjaldemokratów i prawicy.
en in writing. - (PT) Regrettably, the proposal that we made to reject this ignoble Directive was itself rejected by a majority of this House, due to the Social Democrats and the right banding together.
pl Niestety, w praktyce zdarza się, że nie jest on przestrzegany, np. tak jak już była tutaj mowa na sali, w przypadku osób które nie mają dokumentów potwierdzających wiek.
en Unfortunately, this prohibition is not always respected in practice, for example in the case of people who do not have any documents which confirm their age, as has already been mentioned in this Chamber.
pl Niestety, wszyscy jesteśmy świadomi, że czasy przewrotów i konfliktów zbrojnych zaostrzają sytuacje stosowania przemocy wobec kobiet i dzieci i powodują wzrost liczby przypadków wykorzystywania seksualnego.
en Unfortunately, we are all aware that periods of upheaval and armed conflicts exacerbate situations of violence against women and children, and lead to a rise in cases of sexual abuse.
pl Mówię "niestety”, ponieważ w przypadku tego rodzaju interwencji z góry wiadomo, że chodzi o sytuację związaną z poważnymi problemami.
en I say unfortunately, because an intervention of this nature presupposes a situation of serious difficulty.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5604 zdań frazy niestety.Znalezione w 1,267 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.