Tłumaczenia na język angielski:

 • unique         
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  one of a kind
   
  one of a kind
 • one-off   
  (adjv   )
   
  something that is done only once
 • unrepeatable   
  (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "niepowtarzalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Genetycznie zmodyfikowany burak cukrowy (Beta vulgaris ssp. vulgaris) H‧-‧, określony w pkt.b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator KM-ØØØH‧-‧, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr
en Genetically modified sugar beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris) H‧-‧, as specified in point (b) of the Annex to this Decision, is assigned the unique identifier KM-ØØØH‧-‧, as provided for in Regulation (EC) No
pl Niepowtarzalny identyfikator
en Unique identifier
pl Każda twarz jest niepowtarzalna i ma dożywotnią trwałość
en Every face is unique and lasts a lifetime
pl Indywidualny niepowtarzalny identyfikator przydzielany każdemu wnioskodawcy na szczeblu państwa członkowskiego
en The individual unique identifier allocated to each applicant at Member State level
pl Można podać inne nazwy lub synonimy, jakimi substancja lub mieszanina jest oznaczana lub pod którymi jest powszechnie znana, takie jak nazwy alternatywne, numery, kody produktów przedsiębiorstwa lub inne niepowtarzalne identyfikatory
en Other names or synonyms by which the substance or mixture is labelled or commonly known, such as alternative names, numbers, company product codes, or other unique identifiers may be provided
pl Jeżeli dane osobowe umieszczone są na naklejce, niepowtarzalny numer dokumentu powinien być wydrukowany przy zastosowaniu farby fluoryzującej, przy czym stosowanie specjalnego kroju cyfr lub liter jest obowiązkowe
en If a sticker is used for biographical data the unique document number should be printed using fluorescent ink, and a special style of figures or typeface is obligatory
pl Z drugiej zaś strony, skoro ustanowienie trwałego mechanizmu jest pozytywne, Rada Europejska postanowiła utworzyć mechanizm czysto międzyrządowy, pozbawiając tym samym instytucje europejskie w niepowtarzalny sposób jakiejkolwiek roli, również w trakcie procedury prowadzącej do ustanowienia tego mechanizmu.
en On the other hand, if the establishment of a permanent mechanism is therefore positive, the European Council has chosen to create a purely intergovernmental mechanism, thereby denying in a unique manner the European institutions any role, including in the procedure leading up to its establishment.
pl Każdemu organizmowi zmodyfikowanemu genetycznie należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustanawiającym system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie
en A unique identifier should be assigned to each GMO as provided for in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ establishing a system for the development and assignment of unique identifiers for genetically modified organisms
pl Niemiecka regionalna stacja radiowa MDR komentowała: „Jako trębaczowi o zupełnie niepowtarzalnym brzmieniu udało mu się wyrazić europejską, a można też chyba powiedzieć, że i polską sztukę życia, w odmienny sposób, ale równie trafnie jak Pendereckiemu czy Lutosławskiemu ». WYSTAWA WZORNICTWA: MADE IN POLAND Wystawa wprowadza nas w ożywcze i nowatorskie wzornictwo przemysłowe z Polski
en In ‧ he was awarded the European Jazz Prize. « With his unmistakeable sound, the trumpeter manages to express European and, it may also be said, Polish zest for life in a way that is different to Penderecki and Lutosławski, yet similarly striking, » commented MDR (one of Germany 's regional television and radio stations
pl Dzięki temu Welsh Lamb posiada wyjątkowy, niepowtarzalny charakter
en This results in the unique character and distinctiveness of Welsh lamb
pl Organizm zmodyfikowany genetycznie i niepowtarzalny identyfikator
en Genetically modified organism and unique identifier
pl Wszystkie komunikaty pochodzące z centrum kontroli ruchu muszą być opatrzone niepowtarzalną weryfikacją lub numerem autoryzacji
en A unique identification or authorisation number shall accompany all messages initiated from the ground
pl Przed utworzeniem rachunku administrator rejestru przydziela również posiadaczowi rachunku niepowtarzalny kod identyfikacji posiadacza rachunku
en Before creating an account, the registry administrator shall also assign to the account holder a unique account holder identification code
pl Pani minister Coughlan, proszę o zorganizowanie się i wykorzystanie tej niepowtarzalnej okazji dla dobra środkowo-wschodniej Irlandii.
en Minister Coughlan, please, please get organised and leverage this unique opportunity for the mid-west of Ireland.
pl Posiadający zgodę w przeciągu ‧ dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przekazuje na piśmie szczegóły dotyczące niepowtarzalnego identyfikatora właściwym organom wydającym zgodę, które z kolei niezwłocznie przekazują te szczegóły Komisji
en The consent holder shall, within ‧ days following the date of entry into force of this Regulation, communicate the details of the unique identifier, in writing, to the competent authority granting consent, which in turn shall immediately transmit these details to the Commission
pl niepowtarzalny numer identyfikacyjny certyfikatu Nr ... (jeśli został wydany przez organ rządowy
en if issued by the government authority, a unique identifying Certificate number No
pl Zawsze kiedy był małym dzieckiem, Dizzy Harrison miał swój niepowtarzalny styl
en Even as a small child, Dizzy Harrison had his own particular style
pl Przekonana, że- z uwagi na rosnącą świadomość faktu, iż kultura znajduje się w centrum projektu europejskiego, w którym ma do odegrania niepowtarzalną i niezastąpioną rolę- należy umacniać pozycję kultury i działań twórczych przy rozwijaniu agendy lizbońskiej
en Convinced, in view of the growing recognition that culture lies at the heart of the European project in which it has a unique and indispensable role to play, that the place of culture and creative activities needs to be strengthened when developing the Lisbon Agenda
pl FORMATY DLA NIEPOWTARZALNYCH IDENTYFIKATORÓW
en FORMATS FOR UNIQUE IDENTIFIERS
pl Każde potwierdzenie odbioru ma niepowtarzalny numer zezwolenia, który kapitan zachowuje do opuszczenia wód Wspólnoty przez statek
en Each acknowledgement shall have a unique authorisation number which the master shall retain until the vessel leaves Community waters
pl Panie Przewodniczący! Rybołówstwo głębinowe, z uwagi na szczególny charakter zasobów i ekosystemu morskiego, tworzy niepowtarzalny mikroklimat, mikroświat odsłaniający bardzo wyraźnie zarówno znane powszechnie atuty polityki rybołówczej, jak i ciągle widoczne jej niedoskonałości.
en - (PL) Mr President, in view of the particular nature of stocks and the marine ecosystem, deep-sea fishing constitutes a unique micro-climate, a micro-world that most starkly reveals both the familiar assets of fisheries policy and its permanently apparent shortcomings.
pl zagwarantować, że osoby upoważnione do korzystania z systemu zautomatyzowanego przetwarzania danych mają dostęp wyłącznie do danych objętych posiadanym przez siebie upoważnieniem, i to tylko na podstawie osobistych i niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika oraz w poufnym trybie dostępu (kontrola dostępu do danych
en ensure that persons authorised to use an automated data-processing system have access only to the data covered by their access authorisation and with individual and unique user identities and confidential access modes only (data access control
pl Tradycyjny, charakterystyczny sposób przyprawiania, a także szczególna obróbka produktu stanowią o jego niepowtarzalnym smaku oraz wyglądzie
en The traditional, typical seasoning and special processing of these products give the unmistakable taste and the particular appearance of the product
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 586 zdań frazy niepowtarzalny.Znalezione w 0,777 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.