Tłumaczenia na język angielski:

 • unique         
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  one of a kind
   
  one of a kind
 • one-off   
  (adjv   )
   
  something that is done only once
 • unrepeatable   
  (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

niepowtarzalny identyfikatorunique identifier

Przykładowe zdania z "niepowtarzalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
To niepowtarzalneIt' s very special
Indywidualny niepowtarzalny identyfikator przydzielany każdemu wnioskodawcy na szczeblu państwa członkowskiegoThe individual unique identifier allocated to each applicant at Member State level
Niepowtarzalny numer (identyfikator) procesuThe Process ID. A unique number for each process
Oznaczenie VKM jest niepowtarzalne we wszystkich krajach objętych niniejszą TSI oraz wszystkich krajach przystępujących do porozumienia, które wiąże się z wdrożeniem przedstawionego w niniejszej TSI systemu numeracji pojazdów i oznaczeń posiadaczaA VKM is unique in all countries covered by this TSI and all countries that enter into an agreement that involves the application of the system of vehicle numbering and vehicle keeper marking as described in this TSI
Niepowtarzalnym identyfikatorem produktu jest MONThe unique identifier of the product is MON
Jakakolwiek niepowtarzalna identyfikacja GMOAny unique identification of the GMO
niepowtarzalny numer seryjny każdego zbiornikaA unique serial number for every container
Jest znany ze swojego niepowtarzalnego smaku wynikającego z krzyżowo osadzonych segmentów, soczystej, gładkiej konsystencji i słodko winnego posmakuIt is known for its unique taste due to its cross-embedded cells, juicy smooth texture and sweet-sour flavour
Indywidualny niepowtarzalny identyfikator przydzielany organizacjom pośredniczącym na szczeblu państwa członkowskiegoThe individual unique identifier allocated to intermediate organisations at Member State level
Niemiecka regionalna stacja radiowa MDR komentowała: „Jako trębaczowi o zupełnie niepowtarzalnym brzmieniu udało mu się wyrazić europejską, a można też chyba powiedzieć, że i polską sztukę życia, w odmienny sposób, ale równie trafnie jak Pendereckiemu czy Lutosławskiemu ». WYSTAWA WZORNICTWA: MADE IN POLAND Wystawa wprowadza nas w ożywcze i nowatorskie wzornictwo przemysłowe z PolskiIn ‧ he was awarded the European Jazz Prize. « With his unmistakeable sound, the trumpeter manages to express European and, it may also be said, Polish zest for life in a way that is different to Penderecki and Lutosławski, yet similarly striking, » commented MDR (one of Germany 's regional television and radio stations
Cechy morfologiczne i glebowo-klimatyczne niektórych terenów na Sardynii, w połączeniu z tradycyjnymi technikami uprawy i przetwórstwa przekazywanymi przez wieki z pokolenia na pokolenie, pozwalają uzyskać produkt o wyjątkowych i niepowtarzalnych właściwościach organoleptycznych i smakowychThe morphological characteristics, soil and climate of certain parts of Sardinia and traditional growing and preparation techniques handed down from father to son combine to form a product with unique and unmistakeable organoleptic characteristics and taste
W celu monitorowania przenoszenia statków pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz w celu zagwarantowania jednoznacznego powiązania pomiędzy informacjami zawartymi w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej a danymi pochodzącymi z innych systemów informacji związanych z działalnością rybacką, należy przyporządkować niepowtarzalny numer identyfikacyjny każdemu wspólnotowemu statkowi rybackiemu, którego w żadnym wypadku nie można przydzielić ponownie, ani zmienićIn order to monitor the movements of vessels between Member States and to ensure an unequivocal link between the information contained in the Community fishing fleet register and the data from other information systems relating to fishing activities, it is important to allocate a unique identification number to each Community fishing vessel, which under no circumstances may be reassigned or altered
Identyfikator alfanumeryczny określony dla rachunku przez operatora, który powinien być niepowtarzalny w ramach rejestruThe alphanumeric identifier specified by the operator for the account, which shall be unique within the registry
W celu uwzględnienia i zachowania zgodności z kierunkami rozwoju na forum międzynarodowym należy brać pod uwagę formaty dla niepowtarzalnych identyfikatorów ustanowione przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w związku z jej bazą danych produktów BioTrack oraz Izbą Rozrachunkową ds. Bezpieczeństwa Biologicznego ustanowioną przez Protokół z Kartaginy o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznejIn order to take account of and maintain consistency with developments in international fora, it is appropriate to have regard to the formats for unique identifiers established by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), for use in the context of its BioTrack product database and in the context of the Biosafety clearing house established by the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity
Zmodyfikowana genetycznie kukurydza (Zea mays L.) ‧x‧xNK‧, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nrGenetically modified maize (Zea mays L.) ‧x‧xNK‧, as specified in point (b) of the Annex to this Decision, is assigned the unique identifier DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, as provided for in Regulation (EC) No
W polu ‧ należy podać niepowtarzalny kod identyfikacyjny dla każdego przemieszczenia w ramach Systemu Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych (EMCSField ‧ must be filled with a unique identifier per EMCS movement
Każdemu organizmowi zmodyfikowanemu genetycznie należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z ‧ stycznia ‧ r. ustanawiającym system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznieA unique identifier should be assigned to each GMO as provided for in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ establishing a system for the development and assignment of unique identifiers for genetically modified organisms
Czy jest to pretekst do niepodejmowania żadnych praktycznych działań w sprawach polityki społecznej, ekonomicznej i ochrony środowiska, czy może niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć rzeczywisty obraz sytuacji i zaproponować odpowiedź na najpilniejsze pytania i potrzeby europejskich obywateli?Is it a pretext for taking no action in terms of the practical implementation of our social, environmental and economic policies, or is it really an opportunity to see the real picture and to provide responses to the urgent questions and needs of people in the countries of the European Union?
Właściwe władze lub organ wyznaczony przez Państwo Członkowskie wydaje każde świadectwo z niepowtarzalnym w danym Państwie Członkowskim numeremThe competent authority or body designated by a Member State shall issue each certificate with a number unique in the Member State
Dla ułatwienia identyfikacji można dodać niepowtarzalny numer identyfikacyjny osoby upoważnionejTo aid recognition, a unique number identifying the authorised person may be added
Istnieje ścisły związek pomiędzy surowcem oraz szynką Prosciutto di Parma, co w powiązaniu z rozwojem produkcyjnym, gospodarczym i społecznym obszaru geograficznego, stworzyło jej niepowtarzalny charakterThere is a close link between the raw material and Prosciutto di Parma which, coupled with production trends and the socio-economic development of the geographic area, have produced unique qualities
Zwierzęta są identyfikowane w niepowtarzalny sposóbThe animals are identified uniquely
niepowtarzalne oznaczenie wszystkich ocenianych obiektówunique identification of all premises assessed
Mam niepowtarzalną okazję, by być przy M. J. ' u w najważniejszych chwilachKaren, are you home?I' m in here
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 586 zdań frazy niepowtarzalny.Znalezione w 1,277 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.