Tłumaczenia na język angielski:

 • unique         
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  one of a kind
   
  one of a kind
 • one-off   
  (adjv   )
   
  something that is done only once
 • unrepeatable   
  (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "niepowtarzalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jednakże te niepowtarzalne obszary mogą także stanowić znaczne wyzwanie dla żyjących i pracujących na nich ludzi, szczególnie w zakresie infrastruktury, komunikacji i wysokich kosztów produkcji.
en However, these unique areas can also present significant challenges for people living and working in them, especially in terms of infrastructure, communications and high production costs.
pl zapewnienia – za pomocą indywidualnych i niepowtarzalnych profilów identyfikacyjnych oraz poufnych sposobów dostępu – aby osoby uprawnione do dostępu do VIS miały dostęp wyłącznie do tych danych, które są objęte posiadanym przez nie upoważnieniem (kontrola dostępu do danych
en ensure that persons authorised to access the VIS have access only to the data covered by their access authorisation, by means of individual and unique user identities and confidential access modes only (data access control
pl zapewnić, by osoby uprawnione do korzystania z systemu zautomatyzowanego przetwarzania danych miały dostęp wyłącznie do danych objętych posiadanym przez siebie upoważnieniem, za pomocą osobistych i niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika oraz poufnego trybu dostępu (kontrola dostępu do danych
en ensure that persons authorised to use an automated data-processing system have access only to the data covered by their access authorisation by means of individual and unique user identities and confidential access modes only (data access control
pl W ten sposób wszystkie małe kraje również będą miały możliwości propagowania swoich niepowtarzalnych i szczególnych kultur.
en In this way, all the small countries will also have the opportunity to promote their own unique and special cultures.
pl To niepowtarzalne
en It' s very special
pl Posiadający zgodę w przeciągu ‧ dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przekazuje na piśmie szczegóły dotyczące niepowtarzalnego identyfikatora właściwym organom wydającym zgodę, które z kolei niezwłocznie przekazują te szczegóły Komisji
en The consent holder shall, within ‧ days following the date of entry into force of this Regulation, communicate the details of the unique identifier, in writing, to the competent authority granting consent, which in turn shall immediately transmit these details to the Commission
pl niepowtarzalne oznaczenie wyznaczonej służby technicznej
en the unique identity of the designated technical service
pl W przypadku środków i programów EFRROW każdemu projektowi musi być przydzielony niepowtarzalny numer identyfikacyjny
en For EAFRD measures and programmes, a unique identification number must be allocated to each project
pl wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług
en the earlier mark is unique in respect of any goods or services
pl Każda próbka i formularz jej pobrania muszą być oznaczone niepowtarzalnym numerem, który należy stosować od momentu pobrania próbki aż do jej badania
en Each sample and its sample form shall be labelled with a unique number which shall be used from sampling to testing
pl Inspektor jest przekonany, że plan zastąpienia konwencji stwarza niepowtarzalną okazję, by uprościć i uspójnić nadzór, w pełni dopasowując go do innych systemów o dużej skali (VIS, SIS II, Eurodac
en The EDPS is convinced that the replacement of the CIS Convention gives this unique opportunity to provide for simplification and more consistency in the supervision, completely in line with other large scale systems (VIS, SIS II, Eurodac
pl numer niepowtarzalny w ramach Wspólnoty Europejskiej, nadawany przez organ celny państwa członkowskiego lub przez wyznaczony przez dane państwo członkowskie organ lub organy przedsiębiorcom i innym osobom zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale
en a number, unique in the European Community, assigned by a Member State customs authority or designated authority or authorities to economic operators and to other persons in accordance with the rules laid down in Chapter
pl Genetycznie zmodyfikowany rzepak (Brassica napus L.) T‧, określony w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator ACS-BNØØ‧-‧, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr
en Genetically modified oilseed rape (Brassica napus L.) T‧, as specified in point (b) of the Annex to this Decision, is assigned the unique identifier ACS-BNØØ‧-‧, as provided for in Regulation (EC) No
pl Można zatem dokładnie określić pochodzenie każdej dostawy, a poszczególne partie towaru są niepowtarzalne
en Each delivery can therefore be unambiguously traced and deliveries are distinguishable from one another
pl Każdy certyfikat bezpieczeństwa wydany przez państwo członkowskie otrzymuje niepowtarzalny numer; numer ten ułatwia także rejestrację certyfikatu bezpieczeństwa w ogólnodostępnej bazie danych utworzonej przez Agencję
en Each safety certificate granted by the Member States shall be given a unique number; this number shall also facilitate the method by which the safety certificate is recorded in the public database to be established by the Agency
pl gospodarstwo pochodzenia może być identyfikowane przy pomocy niepowtarzalnego numeru lub serii numerów przypisanych każdemu gospodarstwu
en Whereas the holding of origin may be identifed by a number or a series of numbers unique to each holding
pl Przestrzeganie wszystkich etapów produkcji zawartych w specyfikacji zapewnia uzyskanie produktu o niepowtarzalnym smaku i aromacie
en Observance of all the stages of production included in the specification ensures that a product of unique taste and aroma is obtained
pl Kiełbaski Halberstädter Würstchen odznaczają się w szczególności niepowtarzalnym, intensywnym smakiem wędzenia oraz ciemną barwą, wyróżniającą je spośród podobnych produktów innego pochodzenia
en Halberstädter Würstchen is characterised in particular by its unmistakable, intensive smoky taste and dark colour, which distinguish it from similar products of other origins
pl W przypadku transportu morskiego lub wodnego śródlądowego, podaje się numer identyfikacyjny statku IMO lub niepowtarzalny europejski numer identyfikacyjny statku (ENI
en Where sea and inland waterways transport is concerned, the IMO ship identification number or unique European Vessel Identification Number (ENI) shall be declared
pl używanie późniejszego znaku towarowego może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, nawet jeśli ten ostatni nie jest niepowtarzalny
en the use of the later mark may be detrimental to the distinctive character of the earlier mark with a reputation even if that mark is not unique
pl niepowtarzalny numer seryjny każdego zbiornika
en A unique serial number for every container
pl Dzięki temu Welsh Lamb posiada wyjątkowy, niepowtarzalny charakter
en This results in the unique character and distinctiveness of Welsh lamb
pl W przypadku, gdy oryginalny dokument identyfikacyjny zostaje utracony, natomiast tożsamość zwierzęcia z rodziny koniowatych może być ustalona, w szczególności poprzez kod przekazywany przez transponder lub metodą zastępczą, a deklaracja własności jest dostępna, instytucja wydającą określona w art. ‧ ust. ‧ wydaje duplikat dokumentu identyfikacyjnego z odniesieniem do niepowtarzalnego dożywotniego numeru i wyraźnie oznacza dokument jako taki (duplikat dokumentu identyfikacyjnego
en Where the original identification document is lost, but the equine animal’s identity can be established, notably through the code transmitted by the transponder or the alternative method, and an ownership declaration is available, the issuing body, as referred to in Article ‧, shall issue a duplicate identification document with a reference to the unique life number and shall clearly mark the document as such (duplicate identification document
pl Nie powinniśmy zatem "wyprzedawać” praw kobiet w niepowtarzalnym okresie ich życia, dając innym prawo do korzystania ze wszystkiego, przez co kobiety przechodzą fizycznie, i nie powinniśmy karać kobiet, zmuszając je do nieobecności w pracy wskutek przesadnie długiego urlopu, co nie jest w interesie pracodawców, którzy będą czekać, aż skończą one czterdzieści lat, zanim je zatrudnią.
en So we should not 'sell' women's rights in a period which is unique in their life, by giving others the right to benefit from everything that women go through physically and we should not punish women by forcing them to stay away from work due to excessive leave, which is not in the interest of any employers, who will wait until they are forty years of age before they recruit them.
pl Posiadający stosowną zgodę, lub, w odpowiednim przypadku, właściwy organ podejmujący ostateczną decyzję w sprawie pierwotnego wniosku konsultują się z bazą danych produktów OECD Biotrack oraz Izbą Rozrachunkową ds. Bezpieczeństwa Biologicznego, w celu określenia, czy niepowtarzalny identyfikator nie został już ustanowiony dla tego GMO zgodnie z formatem przedstawionym w Załączniku
en Relevant consent holders or where appropriate the competent authority that has taken the final decision on the original application shall consult the OECD BioTrack product database, and the Biosafety clearing house, to determine whether or not a unique identifier has already been developed for that GMO in accordance with the formats set out in the Annex
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 586 zdań frazy niepowtarzalny.Znalezione w 0,539 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.