Tłumaczenia na język angielski:

 • unique         
  (Adjective, Adjectival  ) (noun, adjv   )
   
  one of a kind
   
  one of a kind
   
  one of a kind
 • one-off   
  (Noun  ) (adjv   )
   
  something that is done only once
   
  something that is done only once
 • alone           
  (Adjectival  ) (advb, adjv   )
 • inimitable   
  (adjv   )
 • unequaled   
  (Adjectival  )
 • unequalled   
  (Adjectival  ) (adjv   )
 • unparalleled   
  (Adjectival  ) (adjv   )
 • unrepeatable   
  (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "niepowtarzalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Znak ten zawiera oznaczenie Gouda Holland wraz z niepowtarzalną dla każdego sera kombinacją cyfr i liter (w rosnącej kolejności alfabetycznej i liczbowej
en The mark contains the designation Gouda Holland, together with a combination of figures and letters that is unique for each cheese (in ascending alphabetical and numerical order
pl nazwa projektu: niepowtarzalna nazwa projektu
en project name: a unique name for the project
pl Niepowtarzalne identyfikatory powinny być ustanowione zgodnie z określonym formatem w celu zapewnienia spójności zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i międzynarodowym
en Unique identifiers should be developed in accordance with a particular format in order to ensure consistency both at Community and international level
pl Oznaczenie VKM jest niepowtarzalne we wszystkich krajach objętych niniejszą TSI oraz wszystkich krajach przystępujących do porozumienia, które wiąże się z wdrożeniem przedstawionego w niniejszej TSI systemu numeracji pojazdów i oznaczeń posiadacza
en A VKM is unique in all countries covered by this TSI and all countries that enter into an agreement that involves the application of the system of vehicle numbering and vehicle keeper marking as described in this TSI
pl Wszystkie piwa Černá Hora są piwami fermentacji dolnej, rozpoznawalnymi ze względu na szczególną charakterystykę organoleptyczną, niepowtarzalny aromat oraz wyrazisty charakter smaku
en All types of Černá Hora beer are low-fermentation beers characterised by particular sensory qualities, especially unique aroma and flavour with strong bite
pl – Dziś mnie to nie wzrusza – stwierdził Davis. – To sama Rita Rolls. Wielka, jedyna i niepowtarzalna!
en < You can’t bother me tonight, > Davis said. < That’s the great Rita Rolls herself. The one and only Rita. >
pl zaleca udzielanie pomocy finansowej oraz prowadzenie zorganizowanej promocji regionalnych i lokalnych festiwali audiowizualnych, które odgrywają własną, istotną rolę w tworzeniu i rozwijaniu tożsamości europejskiej, wzbogacając jej zawartość i charakter o niepowtarzalne cechy kulturowe, historyczne i językowe społeczności lokalnych
en recommends financial support for, and organised communications promotion of, regional and local audiovisual festivals, which play their own important role in creating and developing the European identity, enriching its composition and character with the unique cultural, historical and linguistic features of local communities and societies
pl Tylko takie zestawienie gwarantuje uzyskanie niepowtarzalnej jakości tego produktu
en It is this combination alone which ensures the product’s unique quality
pl zapewnić, by osoby uprawnione do korzystania z systemu zautomatyzowanego przetwarzania danych miały dostęp wyłącznie do danych objętych posiadanym przez siebie upoważnieniem, za pomocą osobistych i niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika oraz poufnego trybu dostępu (kontrola dostępu do danych
en ensure that persons authorised to use an automated data-processing system have access only to the data covered by their access authorisation by means of individual and unique user identities and confidential access modes only (data access control
pl Rozporządzenie w sprawie niepowtarzalnych identyfikatorów, decyzja w sprawie rejestrów oraz rozporządzenie wprowadzające w życie rozporządzenie (WE) ‧/‧ otwierają drogę do prawidłowego, empirycznego zastosowania kryterium współistnienia systemów rolnych, a jednocześnie zapewnienia przejrzystości i możliwości odtworzenia historii produktu
en Taken together, the regulation on unique identifiers, the decision on registers, and the regulation implementing Regulation (EC) No ‧/‧ provide for the correct empirical application of the criterion of coexistence of agricultural systems and ensure transparency and traceability
pl Indywidualny niepowtarzalny identyfikator przydzielany organizacjom pośredniczącym na szczeblu państwa członkowskiego
en The individual unique identifier allocated to intermediate organisations at Member State level
pl Niepowtarzalny identyfikator, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ (poprawka ‧- art. ‧ ust. ‧ lit. b
en Unique identifier as defined in Regulation (EC) No ‧/‧ (amendment ‧- Article ‧(b
pl Właściwe władze wydają zezwolenie określone w art. ‧ ust. ‧ lub zezwolenie na długotrwały przewóz określone w art. ‧ ust. ‧ z numerem niepowtarzalnym w danym Państwie Członkowskim
en The competent authority shall issue each authorisation provided for in Article ‧ or for long journeys, in Article ‧ with a number unique in the Member State
pl przydziela do każdego uprawnienia niepowtarzalny kod identyfikacji jednostki
en assign each allowance a unique unit identification code
pl Projekt budowy tunelu Koralm stanowi dla Unii Europejskiej niepowtarzalną szansę przerzucenia ruchu komunikacyjnego na tory kolejowe w skali, o jaką zabiegaliśmy od dziesięcioleci.
en With the Koralm Tunnel, the EU has a unique opportunity to shift traffic to the railways on a scale that we have been striving for for decades.
pl W wyniku długiego okresu uprawy w tych ekologicznych warunkach Guanxi Mi You z Okręgu Pinghe ma niepowtarzalny słodko-kwaśny posmak
en Due to long-term growing under these ecological conditions, Guanxi Mi You from Pinghe County has a unique sweet-and-sour flavour
pl Znak ten zawiera, poza nazwą Edam Holland, niepowtarzalną dla każdego sera kombinację cyfr i liter (w kolejności alfabetycznej i według kolejności liczb
en The mark contains the designation Edam Holland, together with a combination of figures and letters that is unique for each cheese (in ascending alphabetical and numerical order
pl Część id odnosi się albo do opowiedniej klasyfikacji sektorowej według ESA ‧, np. jeśli involved_non_if jest belgijską pomocniczą instytucją finansową, część host jest przekazana jako BE a część id jako ‧, albo jeśli FI połączył się z MIF, część id stanowi odpowiedni niepowtarzalny kod identyfikujący MFI (z wyłączeniem dwucyfrowego kodu odnoszącego się do kraju siedziby który powinien być przekazany w części host
en The id should refer to either the appropriate sectoral classification of the ESA‧ e.g. if the involved_non-if is a Belgian financial auxiliary, the host part must be reported as BE and the id part as ‧ or if the IF has merged with an MFI, the id must be the appropriate unique MFI identification code (excluding the two-digit code referring to the country of residence which should be reported under the host part
pl W przypadku środków i programów EFRROW każdemu projektowi musi być przydzielony niepowtarzalny numer identyfikacyjny
en For EAFRD measures and programmes, a unique identification number must be allocated to each project
pl Właściwy organ organizuje system wydawania i stosowania niepowtarzalnych numerów
en The competent authority shall arrange for the issue and use of a unique numbering system
pl Zaaranżował dla nas wszystko, byśmy mogli przeprowadzić nasze seminarium w tym niepowtarzalnym budynku, charakterystycznym dla architektury symbolicznej z początku ‧ wieku
en He arranged for us to have our seminar in this remarkable building, typical of early ‧th century symbolist architecture
pl datę wydania, kraj wydający oraz niepowtarzalny numer identyfikacyjny
en the date and country of issue and a unique identification number
pl Pani minister Coughlan, proszę o zorganizowanie się i wykorzystanie tej niepowtarzalnej okazji dla dobra środkowo-wschodniej Irlandii.
en Minister Coughlan, please, please get organised and leverage this unique opportunity for the mid-west of Ireland.
pl Zatem, ostatni niepowtarzalny identyfikator to – CED-AB
en Therefore, the final unique identifier then becomes-CED-AB
pl Zmodyfikowana genetycznie kukurydza (Zea mays L.) ‧x‧xNK‧, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
en Genetically modified maize (Zea mays L.) ‧x‧xNK‧, as specified in point (b) of the Annex to this Decision, is assigned the unique identifier DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, as provided for in Regulation (EC) No
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 586 zdań frazy niepowtarzalny.Znalezione w 0,386 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.