Tłumaczenia na język angielski:

 • unique         
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  one of a kind
   
  one of a kind
 • one-off   
  (adjv   )
   
  something that is done only once
 • unrepeatable   
  (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "niepowtarzalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl To niepowtarzalne
en It' s very special
pl Indywidualny niepowtarzalny identyfikator przydzielany każdemu wnioskodawcy na szczeblu państwa członkowskiego
en The individual unique identifier allocated to each applicant at Member State level
pl Niepowtarzalny numer (identyfikator) procesu
en The Process ID. A unique number for each process
pl Oznaczenie VKM jest niepowtarzalne we wszystkich krajach objętych niniejszą TSI oraz wszystkich krajach przystępujących do porozumienia, które wiąże się z wdrożeniem przedstawionego w niniejszej TSI systemu numeracji pojazdów i oznaczeń posiadacza
en A VKM is unique in all countries covered by this TSI and all countries that enter into an agreement that involves the application of the system of vehicle numbering and vehicle keeper marking as described in this TSI
pl Niepowtarzalnym identyfikatorem produktu jest MON
en The unique identifier of the product is MON
pl Jakakolwiek niepowtarzalna identyfikacja GMO
en Any unique identification of the GMO
pl niepowtarzalny numer seryjny każdego zbiornika
en A unique serial number for every container
pl Jest znany ze swojego niepowtarzalnego smaku wynikającego z krzyżowo osadzonych segmentów, soczystej, gładkiej konsystencji i słodko winnego posmaku
en It is known for its unique taste due to its cross-embedded cells, juicy smooth texture and sweet-sour flavour
pl Indywidualny niepowtarzalny identyfikator przydzielany organizacjom pośredniczącym na szczeblu państwa członkowskiego
en The individual unique identifier allocated to intermediate organisations at Member State level
pl Niemiecka regionalna stacja radiowa MDR komentowała: „Jako trębaczowi o zupełnie niepowtarzalnym brzmieniu udało mu się wyrazić europejską, a można też chyba powiedzieć, że i polską sztukę życia, w odmienny sposób, ale równie trafnie jak Pendereckiemu czy Lutosławskiemu ». WYSTAWA WZORNICTWA: MADE IN POLAND Wystawa wprowadza nas w ożywcze i nowatorskie wzornictwo przemysłowe z Polski
en In ‧ he was awarded the European Jazz Prize. « With his unmistakeable sound, the trumpeter manages to express European and, it may also be said, Polish zest for life in a way that is different to Penderecki and Lutosławski, yet similarly striking, » commented MDR (one of Germany 's regional television and radio stations
pl Cechy morfologiczne i glebowo-klimatyczne niektórych terenów na Sardynii, w połączeniu z tradycyjnymi technikami uprawy i przetwórstwa przekazywanymi przez wieki z pokolenia na pokolenie, pozwalają uzyskać produkt o wyjątkowych i niepowtarzalnych właściwościach organoleptycznych i smakowych
en The morphological characteristics, soil and climate of certain parts of Sardinia and traditional growing and preparation techniques handed down from father to son combine to form a product with unique and unmistakeable organoleptic characteristics and taste
pl W celu monitorowania przenoszenia statków pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz w celu zagwarantowania jednoznacznego powiązania pomiędzy informacjami zawartymi w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej a danymi pochodzącymi z innych systemów informacji związanych z działalnością rybacką, należy przyporządkować niepowtarzalny numer identyfikacyjny każdemu wspólnotowemu statkowi rybackiemu, którego w żadnym wypadku nie można przydzielić ponownie, ani zmienić
en In order to monitor the movements of vessels between Member States and to ensure an unequivocal link between the information contained in the Community fishing fleet register and the data from other information systems relating to fishing activities, it is important to allocate a unique identification number to each Community fishing vessel, which under no circumstances may be reassigned or altered
pl Identyfikator alfanumeryczny określony dla rachunku przez operatora, który powinien być niepowtarzalny w ramach rejestru
en The alphanumeric identifier specified by the operator for the account, which shall be unique within the registry
pl W celu uwzględnienia i zachowania zgodności z kierunkami rozwoju na forum międzynarodowym należy brać pod uwagę formaty dla niepowtarzalnych identyfikatorów ustanowione przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w związku z jej bazą danych produktów BioTrack oraz Izbą Rozrachunkową ds. Bezpieczeństwa Biologicznego ustanowioną przez Protokół z Kartaginy o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej
en In order to take account of and maintain consistency with developments in international fora, it is appropriate to have regard to the formats for unique identifiers established by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), for use in the context of its BioTrack product database and in the context of the Biosafety clearing house established by the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity
pl Zmodyfikowana genetycznie kukurydza (Zea mays L.) ‧x‧xNK‧, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
en Genetically modified maize (Zea mays L.) ‧x‧xNK‧, as specified in point (b) of the Annex to this Decision, is assigned the unique identifier DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, as provided for in Regulation (EC) No
pl W polu ‧ należy podać niepowtarzalny kod identyfikacyjny dla każdego przemieszczenia w ramach Systemu Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych (EMCS
en Field ‧ must be filled with a unique identifier per EMCS movement
pl Każdemu organizmowi zmodyfikowanemu genetycznie należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z ‧ stycznia ‧ r. ustanawiającym system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie
en A unique identifier should be assigned to each GMO as provided for in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ establishing a system for the development and assignment of unique identifiers for genetically modified organisms
pl Czy jest to pretekst do niepodejmowania żadnych praktycznych działań w sprawach polityki społecznej, ekonomicznej i ochrony środowiska, czy może niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć rzeczywisty obraz sytuacji i zaproponować odpowiedź na najpilniejsze pytania i potrzeby europejskich obywateli?
en Is it a pretext for taking no action in terms of the practical implementation of our social, environmental and economic policies, or is it really an opportunity to see the real picture and to provide responses to the urgent questions and needs of people in the countries of the European Union?
pl Właściwe władze lub organ wyznaczony przez Państwo Członkowskie wydaje każde świadectwo z niepowtarzalnym w danym Państwie Członkowskim numerem
en The competent authority or body designated by a Member State shall issue each certificate with a number unique in the Member State
pl Dla ułatwienia identyfikacji można dodać niepowtarzalny numer identyfikacyjny osoby upoważnionej
en To aid recognition, a unique number identifying the authorised person may be added
pl Istnieje ścisły związek pomiędzy surowcem oraz szynką Prosciutto di Parma, co w powiązaniu z rozwojem produkcyjnym, gospodarczym i społecznym obszaru geograficznego, stworzyło jej niepowtarzalny charakter
en There is a close link between the raw material and Prosciutto di Parma which, coupled with production trends and the socio-economic development of the geographic area, have produced unique qualities
pl Zwierzęta są identyfikowane w niepowtarzalny sposób
en The animals are identified uniquely
pl niepowtarzalne oznaczenie wszystkich ocenianych obiektów
en unique identification of all premises assessed
pl Mam niepowtarzalną okazję, by być przy M. J. ' u w najważniejszych chwilach
en Karen, are you home?I' m in here
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 586 zdań frazy niepowtarzalny.Znalezione w 0,693 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.