Tłumaczenia na język angielski:

 • reluctant         
  (Adjective, Adjectival  ) (adjv   )
   
  not wanting to take some action
   
  nieskory, taki, który nie chcący czegoś zrobić; t. także wyrażający niechęć, brak entuzjazmu
   
  not wanting to take some action
   
  not wanting to take some action
 • grudging   
  (Adjective, Adjectival  ) (adjv   )
   
  unwilling or with reluctance
   
  nieskory, taki, który nie chcący czegoś zrobić; t. także wyrażający niechęć, brak entuzjazmu
   
  unwilling or with reluctance
   
  unwilling or with reluctance
 • averse   
  (noun, adjv   )
   
  Having a dislike for.
   
  nieprzychylnie nastawiony do kogoś
 • indisposed   
  (adjv   )
   
  nieskory, taki, który nie chcący czegoś zrobić; t. także wyrażający niechęć, brak entuzjazmu
 • loath   
  (noun, adjv   )
   
  nieskory, taki, który nie chcący czegoś zrobić; t. także wyrażający niechęć, brak entuzjazmu
 • unwilling   
  (adjv   )
   
  nieskory, taki, który nie chcący czegoś zrobić; t. także wyrażający niechęć, brak entuzjazmu
 • unfriendly   
  (Adjectival  ) (adjv   )
 • adverse   
  (adjv   )
 • antipathetic   
  (adjv   )
 • antipathetical   
 • disinclined   
  (adjv   )
 • loth   
 • malevolent   
  (adjv   )
 • riluttante   
 • unfavorable   
 • unfavourable   
  (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

byłbym raczej niechętny
I'd be rather reluctant to

Przykładowe zdania z "niechętny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zdaniem skarżącego, jego postępowanie nie stanowi zachowania zasługującego na ukaranie grzywną na podstawie art. ‧ WE, ponieważ znajdował się on pod presją innych adresatów decyzji, a także dlatego, że jego udział w kartelu, jako przedsiębiorstwa eksportowego, zorientowanego na rozwój, był niechętny i bierny
en According to the applicant, its conduct did not involve behaviour worthy of a fine under Article ‧ EC, in that it was subject to coercion from the other addressees of the decision and in that its participation in the cartel, as an export- and growth-oriented undertaking, was reluctant and passive
pl Państwa członkowskie pozostają całkowicie niechętne do wyzbycia się dla zjednoczonej Europy swej zwierzchności nad przestrzenią powietrzną lub nawet do podzielenia się tą zwierzchnością z Europą.
en The Member States remain fundamentally unwilling to give up their sovereign airspace for the sake of a united Europe or even to share their sovereignty with Europe.
pl Zgadzamy się z proponowanymi działaniami w sześciu obszarach priorytetowych, ale znaczna większość respondentów w konsultacjach Komisji stwierdziła, że trzeba ustalić ostateczny termin przejścia do wykorzystania instrumentów SEPA, aby zmobilizować niechętnych.
en We agree with the actions in the six priority areas, but a large majority of the respondents of the Commission's own consultation said that it was necessary to fix an end date in order to incentivise the reluctant.
pl Rządy mogą być faktycznie niechętne do przyznania odstępstw projektom, których nie wspierają.
en Governments might indeed be reluctant to grant exemptions for projects they do not support.
pl wiceprzewodniczący Komisji. - Po pierwsze, chcę powiedzieć, że Chiny są gotowe do współpracy i nie mamy żadnych sygnałów, jakoby były jej niechętne.
en Vice-President of the Commission. - First of all, I want to say that China is willing to cooperate, and we have no indications that China is not willing to cooperate.
pl organy administracji portowej poszczególnych państw, z przyczyn ekonomicznych, niechętne są sytuacji, w której wprowadziłyby w życie rezolucje Międzynarodowej Organizacji Morskiej jako jedyne, ponieważ postawi je to w niekorzystnej sytuacji finansowej
en Whereas, for economic reasons, individual harbour authorities are reluctant to be placed at a disadvantage by being the only ones to implement the IMO Resolution
pl Obywatele patrzą niechętnym okiem na postęp, co do którego nie ma gwarancji, że będzie się im podobał i zadowalał.
en Citizens are looking with a negative eye on developments, which do not promise to be pleasing and satisfactory.
pl mając na uwadze fakt, iż główna partia opozycyjna, Ruch na Rzecz Demokratycznych Zmian (MDC) ma niechętny stosunek do swego uczestnictwa w wyborach w marcu ‧ r., dopóki nie zostaną zagwarantowane podstawowe warunki dla zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów
en whereas the main opposition party, the Movement for Democratic Change (MDC), is reluctant to confirm participation in the March ‧ elections until the basic conditions for free and fair elections have been guaranteed
pl Naprawdę nie rozumiem, dlaczego niektóre państwa członkowskie są takie niechętne, aby umożliwić wykorzystanie ułatwień, jakie istnieją w ramach instytucji Unii Europejskiej.
en I do not really understand why some Member States are so reluctant to give more possibilities to use the facilities which exist within the European Union institutions.
pl Mniejsi dostawcy i produkty marki własnej nie byłyby w stanie konkurować w wyższym segmencie rynku; badanie rynku potwierdziło bowiem, że istnieje duża różnica cen między markowymi i niemarkowymi produktami, a klienci niechętni są do zmiany dostawcy w przypadku zwiększenia cen
en Smaller suppliers and private label products would not be able to compete on the high end of the market; the market investigation indeed confirmed the existing large price gap between branded and non branded products as well as customer's reluctance to switch in case of price increases
pl Kilka państw członkowskich jest niechętnych temu wnioskowi.
en There is reluctance on the part of several Member States regarding that proposal.
pl Dlatego wzywam Radę, a zwłaszcza wszystkie niechętne państwa członkowskie, do przyjęcia tych więźniów na swoje terytorium.
en I would therefore call on the Council and, in particular, on any reticent Member States, to accept the arrival of these detainees on their territories.
pl Czynniki motywujące związane z perspektywą członkostwa w UE, pomogą wdrażać reformy w społeczeństwie i przełamią opór niechętnych
en The incentives that potential EU membership offers will help to implement reforms in society and override the veto players
pl Jak sobie przypomninam, był...... raczej niechętny, żeby się z nim rozstać
en As I recall, he was...... rather reluctant to part with it
pl Uważam, że niezależnie od tego, jak przeciwne i niechętne może być stanowisko państw członkowskich, sprawą Komisji jest takie działanie, jakie pan, panie komisarzu Kovács potrafił podejmować, oraz wykorzystywanie jej prawa do inicjatywy, lecz być może w szerszym zakresie.
en I believe that, however resistant and reluctant the Member States may be, it is up to the Commission to do as you have been able to do, Mr Kovács, and use its power of initiative, but perhaps to a greater extent.
pl Zarazem jednak mogliśmy spodziewać się niechętnej reakcji, braku fachowej wiedzy i potencjału administracyjnego, zobowiązań formalnych w ramach planów rozwoju strategicznego oraz braku działań ukierunkowanych na ich realizację.
en However, we can also expect poor reactions, lack of both expertise and administrative capacity, formal commitments in the strategic development plans and lack of implementation of such commitments.
pl Jednak niektóre państwa członkowskie są niechętne tej zmianie pod wpływem importerów i przedsiębiorstw podzlecających produkcję.
en But some Member States continue to resist change at the behest of importers and companies which outsource manufacturing.
pl Zarówno to wydarzenie, jak i fakt, że dotychczas niechętny rząd węgierski postanowił wesprzeć budowę tego gazociągu, mogą oznaczać, że gazociąg łączący odbiorców w Europie ze źródłami energii w rejonie Morza Kaspijskiego mógłby stać się symbolem pomyślnej wspólnej polityki energetycznej, zamiast oznaką chwiejnych postaw.
en This, along with the fact that the hitherto reluctant Hungarian government has decided to support the construction of the pipeline, could mean that the gas pipeline connecting European consumers with energy sources in the Caspian Sea region could now become the symbol of a successful common energy policy instead of being an emblem of vacillation.
pl Z zadowoleniem przyjmuję państwa poparcie dla pełnego włączenia się Komisji w prace OECD związane z wzajemną oceną w ramach forum globalnego, zwłaszcza jeżeli chodzi o wskazanie jurysdykcji niechętnych do współpracy, rozwój procesu oceny zgodności i wdrożenie środków na rzecz przestrzegania określonych standardów.
en I welcome your support to fully associate the Commission in the works of the OECD Global Forum peer review exercise, in particular, with regard to the identification of non-cooperative jurisdictions, the development of a process for evaluating compliance and the implementation of measures to promote adherence to the standards.
pl Jest niechętna konfrontacji
en She' s averse to confrontation
pl Przykładowo, licencjodawca może być niechętny do udzielania licencji konkurentom, jeżeli nie może jej ograniczyć do konkretnych zakładów produkcyjnych o określonej wydajności (licencja jednozakładowa
en For instance, a licensor may be reluctant to license his competitors if he cannot limit the licence to a particular production site with a specific capacity (a site licence
pl Musimy zrozumieć niechętny stosunek rządu irackiego do tego, aby obóz w Ashraf pozostawał niewygodną kwestią w dobrosąsiedzkich stosunkach z Iranem.
en We must understand the reluctance of the Iraqi Government to let Camp Ashraf continue to be a nuisance to their good neighbourly relations with Iran.
pl I nie całe jej ciało było niechętne
en In truth, put to it, I think not all of her objected
pl Przyjdzie nam odegrać największą rolę, bez względu na to, czy mamy na to ochotę, czy jesteśmy temu niechętni.
en We are bound to have the largest role to play, notwithstanding our willingness or reluctance to take it on.
pl Dzięki wnioskowi zwiększy się przejrzystość procedury, jednak państwa członkowskie nie powinny być temu niechętne, gdyż ich interesy bezpieczeństwa będą zabezpieczone, w szczególności dzięki temu, że zachowano możliwość odstępstwa od zasady ujawniania informacji, jeżeli na szali będą właśnie takie interesy.
en The proposal increases the transparency in the work procedure, but Member States should not at all be reluctant to it as their security interests are safeguarded, especially by maintaining the derogations from the disclosure of information when security interests are at stake.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 122 zdań frazy niechętny.Znalezione w 0,239 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.