Tłumaczenia na język angielski:

 • reluctant         
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  not wanting to take some action
   
  nieskory, taki, który nie chcący czegoś zrobić; t. także wyrażający niechęć, brak entuzjazmu
   
  not wanting to take some action
 • grudging   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  unwilling or with reluctance
   
  nieskory, taki, który nie chcący czegoś zrobić; t. także wyrażający niechęć, brak entuzjazmu
   
  unwilling or with reluctance
 • averse   
  (noun, adjv   )
   
  Having a dislike for.
   
  nieprzychylnie nastawiony do kogoś
 • indisposed   
  (adjv   )
   
  nieskory, taki, który nie chcący czegoś zrobić; t. także wyrażający niechęć, brak entuzjazmu
 • loath   
  (noun, adjv   )
   
  nieskory, taki, który nie chcący czegoś zrobić; t. także wyrażający niechęć, brak entuzjazmu
 • unwilling   
  (adjv   )
   
  nieskory, taki, który nie chcący czegoś zrobić; t. także wyrażający niechęć, brak entuzjazmu
 • adverse   
  (adjv   )
 • antipathetic   
  (adjv   )
 • antipathetical   
 • disinclined   
  (adjv   )
 • loth   
 • malevolent   
  (adjv   )
 • riluttante   
 • unfavorable   
 • unfavourable   
  (adjv   )
 • unfriendly   
  (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

byłbym raczej niechętny
I'd be rather reluctant to

Przykładowe zdania z "niechętny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niestety, rząd Sri Lanki jest niechętny przeprowadzeniu tego dochodzenia bez jego zgody, o ile nie poprą go jednogłośnie wszystkie państwa członkowskie ONZ.
en Unfortunately, the Sri Lankan Government has been unwilling to allow the investigation to go ahead without its approval, unless the UN Member States unanimously insist.
pl Niemniej, grupa Verts/ALE jest bardzo niechętna zaakceptowaniu jakiegokolwiek użycia technologii biometrycznych w UE, zanim potrzeba w tym zakresie nie zostanie udowodniona ponad wszelką wątpliwość.
en Nevertheless, the Verts/ALE Group is very reluctant to accept any use of biometrics in the EU until its necessity is proven beyond reasonable doubt.
pl Zastanawiam się dlaczego cudowna panna Fairfax jest taka niechętna przyznać się że pan Dixon uratował jej życie
en I wonder why the wonderful Miss Fairfax should be so reluctant to acknowledge Mr. Dixon' s saving her life
pl rozwiązanie mniejszych grup albo zmusi niechętnych posłów do przyłączenia się do większych grup, zwiększając tym samym ich niespójność, albo zasili szeregi posłów niezrzeszonych, zwiększając w ten sposób niewydolność;
en closing down smaller groups would either force reluctant deputies to join larger groups, adding to their incoherence, or inflate the ranks of the non-attached, adding to inefficiency;
pl Niektóre państwa członkowskie są niechętne standaryzacji ochrony gleby na szczeblu europejskim; uważamy zatem, że słusznie zwracamy uwagę na strategię i na dyrektywę jako na elastyczne i wymagające, a przy tym nie zbyt restrykcyjne, instrumenty prawne.
en There are some Member States that are not very eager for the standardisation of soil protection at European level, and we therefore think that both the strategy and the directive are being given the right focus in terms of being a flexible legal instrument that is ambitious and not excessively prescriptive.
pl Naprawdę nie rozumiem, dlaczego niektóre państwa członkowskie są takie niechętne, aby umożliwić wykorzystanie ułatwień, jakie istnieją w ramach instytucji Unii Europejskiej.
en I do not really understand why some Member States are so reluctant to give more possibilities to use the facilities which exist within the European Union institutions.
pl Ci, którzy są niechętni, aby zaakceptować zaistniałą sytuację może mają nierozwiązany problem z mniejszościami w ich własnym kraju.
en Those who are reluctant to acknowledge the situation perhaps have unfinished business with the minorities in their own country.
pl Obecnie w Europie piloci są raczej niechętni przyjęciu na siebie tego nowego obowiązku.
en In Europe today, pilots tend to reject this kind of new responsibility.
pl Jak osiągnąć wspólne standardy realizacji pośród państw członkowskich UE podczas, gdy niektóre z nich, jak moje własne -Wielka Brytania, są niezmiennie niechętne podjęciu jakichkolwiek inicjatyw w zakresie pomocy finansowej, nawet gdy jest ona dozwolona?
en How do you get common standards of delivery across the EU amongst the Member States, with some, like mine, the United Kingdom, ever-reluctant to take any financial assistance steps, even when they are permitted?
pl Zarówno to wydarzenie, jak i fakt, że dotychczas niechętny rząd węgierski postanowił wesprzeć budowę tego gazociągu, mogą oznaczać, że gazociąg łączący odbiorców w Europie ze źródłami energii w rejonie Morza Kaspijskiego mógłby stać się symbolem pomyślnej wspólnej polityki energetycznej, zamiast oznaką chwiejnych postaw.
en This, along with the fact that the hitherto reluctant Hungarian government has decided to support the construction of the pipeline, could mean that the gas pipeline connecting European consumers with energy sources in the Caspian Sea region could now become the symbol of a successful common energy policy instead of being an emblem of vacillation.
pl I nie całe jej ciało było niechętne
en In truth, put to it, I think not all of her objected
pl Niechęć do podejmowania ryzyka: inwestorzy mogą być bardziej niechętni udostępnianiu kapitału podwyższonego ryzyka na rzecz MŚP, im bardziej zapewnianie kapitału podwyższonego ryzyka zależy od niepełnych lub asymetrycznych informacji
en Risk aversion: investors may become more reluctant to provide risk capital to SMEs, the more the provision of risk capital is subject to imperfect of asymmetric information
pl Sądzę, że należałoby rozważyć ustanowienie jednego przedstawiciela UE w państwach członkowskich - można go nazwać choćby ambasadorem - który mógłby odpowiadać na wszelkie wypowiedzi niechętne Unii Europejskiej.
en I think that it would make sense to consider having a single EU representative in Member States - call it an ambassador, if you like - who could ultimately respond to any negative pronouncements about the European Union.
pl Czynniki motywujące związane z perspektywą członkostwa w UE, pomogą wdrażać reformy w społeczeństwie i przełamią opór niechętnych
en The incentives that potential EU membership offers will help to implement reforms in society and override the veto players
pl Ponownie wskazujemy, że dobrą praktyką jest unikanie współpracy z partnerami mającymi siedzibę w jurysdykcjach niechętnych do współpracy i korzystającymi z rajów podatkowych.
en We reconfirm the good practices of the bank in avoiding working with partners incorporated in non-cooperative jurisdictions and using tax havens.
pl A jest traktowany jakby był niechętny do niej
en Yet he’ s treated as a hostile witness
pl Tak więc, w świetle tych sytuacji, jestem bardzo niechętny przekazywaniu danych jednego państwa innemu państwu.
en Thus in view of such occurrences, I am very reluctant to accept the transfer of personal data from one country to another.
pl Należy zapewnić, aby wszczęcie dochodzenia w sprawie przestępstw na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz podjęcie odnośnych czynności w zakresie ścigania nie zależało od tego, czy ofiary, które często są szczególnie zagrożone i niechętne podejmowaniu kroków prawnych, złożyły doniesienie lub wniosły skargę
en It should be ensured that investigations and prosecutions of offences involving racism and xenophobia are not dependent on reports or accusations made by victims, who are often particularly vulnerable and reluctant to initiate legal proceedings
pl Nieodzowne są jednakowoż sprawne mechanizmy zapobiegania korupcji i sprzeniewierzaniu pieniędzy UE. Powinniśmy również wystrzegać się forsowania naszych zachodnich liberalnych wartości, zwłaszcza tzw. praw reprodukcyjnych, wśród społeczności na to nieprzygotowanych lub niechętnych ich przyswojeniu pod postacią praw człowieka.
en Strong mechanisms to prevent corruption and misuse of EU money are, however, fundamental and we should also be careful not to force our own western liberal values, in particular, so-called reproductory rights, on to others ill-equipped or reluctant to absorb them under the guise of human rights.
pl Zwłaszcza Rada i Komisja były dość niechętne, ale cieszę się, że osiągnęliśmy porozumienie w tej sprawie, ponieważ kwestia ta jest niezwykle istotna.
en Council and Commission, in particular, were rather reluctant, but I am delighted that we have reached agreement on that because I think it is crucially important.
pl Rozumiem oczywiście argument dotyczący zróżnicowanych w zależności od państwa warunków oraz niechętnego nastawienia państw do angażowania się Unii Europejskiej w sprawę tak ściśle powiązaną z suwerennością państwa.
en I certainly understand the argument about the diversity of national conditions and the reluctance of states to allow the European Union to be involved in a matter at the very core of national sovereignty.
pl Dlatego wzywam Radę, a zwłaszcza wszystkie niechętne państwa członkowskie, do przyjęcia tych więźniów na swoje terytorium.
en I would therefore call on the Council and, in particular, on any reticent Member States, to accept the arrival of these detainees on their territories.
pl Sprawozdawca słusznie podkreślił, że nie można życzyć sobie skuteczniejszych wspólnych polityk bez zapewnienia większych środków budżetowych, natomiast państwa członkowskie zdają się być temu dość niechętne.
en The rapporteur has rightfully pointed out that one cannot desire more effective common policies without providing more budgetary resources, yet the Member States seem rather reluctant to do that.
pl Przez długi czas Irlandia i Wielka Brytania były niechętne wymianie danych z uwagi na głęboko zakorzenioną wzajemną nieufność.
en For a long time Ireland and the UK were reluctant to do so due to deep-seated distrust.
pl Zatem, choć nowa umowa stanowi postęp w stosunku do poprzedniej - i z tego względu udzielamy poparcia dla jej ratyfikacji przez Wspólnotę, należy je rozumieć jako niechętną akceptację niezadowalającego dokumentu.
en So, while the new agreement is an improvement on the former one, and we therefore offer support to the Community's ratification of it, this should be understood as very much a reluctant endorsement of an unsatisfactory agreement.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 122 zdań frazy niechętny.Znalezione w 0,549 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.