Tłumaczenia na język angielski:

 • reluctant         
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  not wanting to take some action
   
  nieskory, taki, który nie chcący czegoś zrobić; t. także wyrażający niechęć, brak entuzjazmu
   
  not wanting to take some action
 • grudging   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  unwilling or with reluctance
   
  nieskory, taki, który nie chcący czegoś zrobić; t. także wyrażający niechęć, brak entuzjazmu
   
  unwilling or with reluctance
 • averse   
  (noun, adjv   )
   
  Having a dislike for.
   
  nieprzychylnie nastawiony do kogoś
 • indisposed   
  (adjv   )
   
  nieskory, taki, który nie chcący czegoś zrobić; t. także wyrażający niechęć, brak entuzjazmu
 • loath   
  (noun, adjv   )
   
  nieskory, taki, który nie chcący czegoś zrobić; t. także wyrażający niechęć, brak entuzjazmu
 • unwilling   
  (adjv   )
   
  nieskory, taki, który nie chcący czegoś zrobić; t. także wyrażający niechęć, brak entuzjazmu
 • adverse   
  (adjv   )
 • antipathetic   
  (adjv   )
 • antipathetical   
 • disinclined   
  (adjv   )
 • loth   
 • malevolent   
  (adjv   )
 • riluttante   
 • unfavorable   
 • unfavourable   
  (adjv   )
 • unfriendly   
  (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

byłbym raczej niechętny
I'd be rather reluctant to

Przykładowe zdania z "niechętny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zaledwie kilka tygodni temu niektóre państwa członkowskie były bardzo niechętne idei odwróconej większości.
en Only a few weeks ago, some Member States were very reluctant about the reversed majority.
pl wzywa Radę i Komisję do prowadzenia bardziej zdecydowanej polityki UE wobec wschodnich sąsiadów, w której nie należy odrzucać współpracy z Rosją, a wręcz przeciwnie, proponować ją zawsze, gdy tylko to możliwe; uważa jednak, że UE musi równocześnie przyjąć bardziej zdecydowane stanowisko w kwestiach kluczowych dla regionu i bardziej się zaangażować pomimo obecnego niechętnego nastawienia Rosji do roli odgrywanej przez UE w ich wspólnym sąsiedztwie; podkreśla, że rosyjskie władze muszą w końcu zrozumieć, że rosyjskie wpływy w krajach sąsiednich pomniejsza nie tyle geopolityczna rywalizacja z UE, co godne ubolewania nastawienie samej Rosji do niektórych z jej sąsiadów
en Calls upon the Council and the Commission to pursue a more decisive EU policy towards its Eastern neighbourhood, which should not reject cooperation with Russia, but on the contrary offer it wherever possible; considers, however, that at the same time the EU must adopt a more resolute stance on crucial issues in the region and become more deeply involved, despite Russia's current negative attitude towards the EU's role in their common neighbourhood; underlines that, in the end, it is up to the Russian authorities to understand that it is not so much geopolitical rivalry with the EU that diminishes Russian influence in its neighbourhood, but Russia's deplorable approach to some of its neighbours
pl Kierowca jechał niebezpiecznie szybko po oblodzonej jezdni i Martins zaprotestował. Jedyną odpowiedzią było niechętne mruknięcie i wymamrotane zdanie zawierające słowo < rozkaz >.
en The driver drove too fast for safety on the frozen road, and Martins protested. All he got in reply was a sullen grunt and a muttered sentence containing the word < orders >.
pl Jest niechętna konfrontacji
en She' s averse to confrontation
pl To skłoni bardziej protekcjonistyczne, niechętne państwa członkowskie do przyłączenia się sieci kolejowej biegnącej z północy na południe i ze wschodu na zachód, której Europa potrzebuje, aby zrealizować strategię 2020.
en That will oblige the more protectionist, reticent Member States to join the north-south, east-west railway network that Europe needs for its 2020 strategy.
pl WPRyb doprowadziła w szczególności do reprezentowanej przez niektóre zainteresowane strony postawy zwlekania, unikania, niechętnego wdrażania lub nieprzestrzegania przepisów
en In particular the CFP has generated an attitude of delay, prevarication, reluctant implementation or non-compliance by certain stakeholders
pl Niektóre rządy są niechętne ustanawianiu symboli dla Europy.
en Some governments are loath to provide Europe with symbols.
pl Ograniczenia polityki spójności, które jasno wynikają z komunikatu, zależą nie tylko od ograniczeń budżetowych, lecz również od braku koordynacji między politykami spójności a innymi politykami gospodarczymi pozostającymi w gestii państw członkowskich, które często są niechętne do wykraczania poza działania koordynujące polityki krajowe z europejskimi
en The limits of cohesion policy, which are clear from the communication, depend not only on budget constraints, but also on the lack of coordination between cohesion policies and other economic policies, which are still in the hands of the Member States, who are often unwilling to go beyond coordinating action between European and national policies
pl Jak również i teatr, więc Bellifiore porwał się na ostatni wyskok ku sławie, a tłumy ustawiły się, aby obejrzeć niechętnego iluzjonistę, wykonującego swój/ ostateczny trik z liną
en And so did the theater, so Bellifiore took one last stab at fame, and the crowds lined up to see this malevolent magician perform his final rope trick
pl Tak więc, gdzie teraz jesteśmy, po tym okresie niechętnego i nieodpowiedzialnego rozwoju bez podejścia proaktywnego?
en And where are we today, after that period of reluctant and irresponsible development lacking a proactive approach?
pl Ponadto, jeżeli najbardziej choćby niechętni posłowie pojęli cokolwiek z sytuacji w świecie arabskim, powinni zrozumieć, że Unia Europejska ma obowiązek przyznać sprawiedliwą ochronę ofiarom prześladowań.
en Moreover, if the most reticent MEPs take anything away from the situation in the Arab world, it will be that the European Union has a responsibility to grant fair protection to victims of persecution.
pl Rada od dawna jest temu niechętna, ale Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w roku 1985, że musimy także utworzyć europejski wewnętrzny rynek transportu, dlatego powinniśmy nabrać pewnej śmiałości w działaniu.
en The Council has long been reluctant, but the European Court of Justice said in 1985 that we must also establish the European internal market in the transport market, so we must become a little bolder in this respect.
pl Uważam, że niezależnie od tego, jak przeciwne i niechętne może być stanowisko państw członkowskich, sprawą Komisji jest takie działanie, jakie pan, panie komisarzu Kovács potrafił podejmować, oraz wykorzystywanie jej prawa do inicjatywy, lecz być może w szerszym zakresie.
en I believe that, however resistant and reluctant the Member States may be, it is up to the Commission to do as you have been able to do, Mr Kovács, and use its power of initiative, but perhaps to a greater extent.
pl przypomina, że w piśmie z dnia ‧ listopada ‧ r. dotyczącym procedury udzielenia absolutorium za rok ‧, Rada odrzuciła zaproszenie do udziału w posiedzeniu Komisji Kontroli Budżetowej, powołując się na umowę dżentelmeńską z dnia ‧ kwietnia ‧ r.; przypomina również o niechętnym stosunku Rady w poprzednich latach do udzielenia bardziej szczegółowych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu przesłanym przez Komisję Kontroli Budżetowej innym instytucjom w ramach opracowywania decyzji w sprawie absolutorium; uważa, że w kontekście obecnego kompromisu w ramach nieformalnego dialogu pomiędzy Radą a przewodniczącym i sprawozdawcą właściwej komisji, komisja ta powinna rozszerzyć zakres swojego udziału w celu włączenia do nieformalnego dialogu innych zainteresowanych posłów
en Recalls that in a letter dated ‧ November ‧ concerning the ‧ discharge procedure, the Council declined an invitation to attend a meeting of the Committee on Budgetary Control, citing the Gentlemen's Agreement of ‧ April ‧; recalls further the Council's reluctance in previous years to give more than cursory answers to the questionnaire sent by the Committee on Budgetary Control to the other institutions by way of preparation of the discharge decision; believes that, in the context of the current compromise consisting in an informal dialogue between the Council and the competent committee's chairman and rapporteur, the competent committee should broaden the scope of its participation to include other Members wishing to contribute to this informal dialogue
pl zwraca się o wzmocnienie współpracy między organami nadzoru, aby kontrolować działalność podmiotów transgranicznych oraz uniemożliwić działanie instytucji finansowych zarejestrowanych na obszarach niechętnej do współpracy i niejasnej jurysdykcji, oraz apeluje o zlikwidowanie rajów podatkowych
en Calls for greater cooperation between the supervisory bodies in supervising the activities of cross-border financial institutions and preventing action by financial institutions domiciled in jurisdictions that are uncooperative and less than transparent, and calls for the abolition of tax havens
pl Naprawdę nie rozumiem, dlaczego niektóre państwa członkowskie są takie niechętne, aby umożliwić wykorzystanie ułatwień, jakie istnieją w ramach instytucji Unii Europejskiej.
en I do not really understand why some Member States are so reluctant to give more possibilities to use the facilities which exist within the European Union institutions.
pl Zarazem jednak mogliśmy spodziewać się niechętnej reakcji, braku fachowej wiedzy i potencjału administracyjnego, zobowiązań formalnych w ramach planów rozwoju strategicznego oraz braku działań ukierunkowanych na ich realizację.
en However, we can also expect poor reactions, lack of both expertise and administrative capacity, formal commitments in the strategic development plans and lack of implementation of such commitments.
pl Przyjdzie nam odegrać największą rolę, bez względu na to, czy mamy na to ochotę, czy jesteśmy temu niechętni.
en We are bound to have the largest role to play, notwithstanding our willingness or reluctance to take it on.
pl Sądzę, że należałoby rozważyć ustanowienie jednego przedstawiciela UE w państwach członkowskich - można go nazwać choćby ambasadorem - który mógłby odpowiadać na wszelkie wypowiedzi niechętne Unii Europejskiej.
en I think that it would make sense to consider having a single EU representative in Member States - call it an ambassador, if you like - who could ultimately respond to any negative pronouncements about the European Union.
pl Zastanawiam się dlaczego cudowna panna Fairfax jest taka niechętna przyznać się że pan Dixon uratował jej życie
en I wonder why the wonderful Miss Fairfax should be so reluctant to acknowledge Mr. Dixon' s saving her life
pl Mniejsi dostawcy i produkty marki własnej nie byłyby w stanie konkurować w wyższym segmencie rynku; badanie rynku potwierdziło bowiem, że istnieje duża różnica cen między markowymi i niemarkowymi produktami, a klienci niechętni są do zmiany dostawcy w przypadku zwiększenia cen
en Smaller suppliers and private label products would not be able to compete on the high end of the market; the market investigation indeed confirmed the existing large price gap between branded and non branded products as well as customer's reluctance to switch in case of price increases
pl Po drugie, innym katalizatorem w tym względzie jest generalne opieszałe i niechętne podejście Komisji do akceptacji odmian genetycznie modyfikowanych, których wprowadzenie byłoby znacznie tańsze.
en Secondly, another accelerator in that regard is the continuing dilatory and reluctant attitude by the Commission to approve GM varieties, which would be much cheaper.
pl Taka metodologia pracy nie daje żadnej gwarancji, że prace Marty'ego nie były przedmiotem manipulacji ze strony służb i organizacji niechętnych współpracy transatlantyckiej w dziedzinie zwalczania terroryzmu.
en This approach cannot provide any assurance that Mr Marty's work was not the subject of manipulation by services and organisations reluctant to engage in transatlantic cooperation in the interests of overcoming terrorism.
pl Przechodząc do pewnych kluczowych pomysłów, o których pan wspomniał, takich jak nowe pomysły w odniesieniu do inwestorów prywatnych, muszę powiedzieć, że kwestia inwestorów prywatnych podnoszona była w przeszłości, ale doświadczenia zdobyte w związku z realizacją projektów ITER i GALILEO pokazują, że inwestorzy prywatni nie są skorzy do brania udziału w takich projektach, więc nie powinniśmy sie na nich opierać, skoro najprawdopodobniej będą niechętni.
en I turn to some crucial ideas that you address such as some new ideas on private investors. I have to say that this issue of private investors has been addressed before, but we know from the ITER experience and from the GALILEO experience that they are not there, so we have to make sure that we are not building on them if they are not forthcoming.
pl Umowy podatkowe oraz opracowane przez OECD zestawienia jurysdykcji niechętnych do współpracy - by posłużyć się oficjalnie stosowaną terminologią - są niewystarczające, a nawet stanowią część problemu, który miały rozwiązywać.
en Tax treaties and the OECD lists of non-cooperative jurisdictions, to reproduce the terms officially in use, are unsatisfactory and even represent part of the problem that they are meant to be solving.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 122 zdań frazy niechętny.Znalezione w 0,152 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.