wymowa: IPA: ˈɲɛbɔ [ˈɲɛbɔ]    

Tłumaczenia na język angielski:

 • sky           
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  atmosphere above a point
   
  specific view, condition
   
  heaven
   
  część kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera
   
  The part of the earth's atmosphere and space outside it that is visible from earth's surface. During the day it is perceived as blue, and at night as black.
   
  astr. astronomia meteorol. meteorologia, meteorologiczny część atmosfery lub kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera;
   
  atmosphere above a point
 • heaven             
  (Noun  ) (noun   )
   
  sky
   
  paradise
   
  część kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera
   
  The paradise of the afterlife in certain religions.
   
  rel. religia raj; miejsce, gdzie jest Bóg (bogowie)
   
  astr. astronomia meteorol. meteorologia, meteorologiczny część atmosfery lub kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera;
   
  sky
 • empyrean   
  (noun   )
 • firmament   
  (noun   )
 • heavens       
  (noun   )
 • paradise     
  (noun   )
 • welkin   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
sky (atmosphere above a point)

Did you mean: Niebo

Picture dictionary

sky, heaven
sky, heaven
sky
sky

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (31)

atlas nieba
star atlas
Autostrada do nieba
Highway to Heaven
biegun nieba
celestial pole
być w siódmym niebie
be in seventh heaven; be on cloud nine
chcieć gwiazdkę z nieba
to ask for the moon
chcieć gwiazdki z nieba
to ask for the moon
grom z jasnego nieba
bolt from the blue
jak grom z jasnego nieba
bolt from the blue; out of the blue
Kapelusz pełen nieba
A Hat Full of Sky
manna z nieba
manna from heaven
mapa nieba
sky map
mechanika nieba
celestial mechanics
Między piekłem a niebem
What Dreams May Come
Niebo
Heaven
Niebo nad Berlinem
Wings of Desire
o całe niebo lepszy
a whole world better
pieniądze nie spadają z nieba
money doesn't grow on trees
pod gołym niebem
in the open; under the open sky
południowy biegun nieba
south celestial pole
północny biegun nieba
north celestial pole
siódme niebo
seventh heaven
Słonko gorące jak buziak dla Ciebie, wysoko jest teraz na naszym niebie. daj mi buziaka, a ja Ci dam dwa, potem przytulę i nie puszcze raz dwa.
Słonko gorące jak buziak dla Ciebie, wysoko jest teraz na naszym niebie. daj mi buziaka, a ja Ci dam dwa, potem przytulę i nie puszcze raz dwa.
świątynia nieba
temple of heaven
Świątynia Nieba
Temple of Heaven
to woła o pomstę do nieba
it cries to heaven
w siódmym niebie
on cloud nine
wielkie nieba!
good heavens!; my word!
Wszystkie psy idą do nieba
All Dogs Go to Heaven
zobaczyć jak świnia niebo
snowball's chance in hell

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "niebo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Daintry wstał i podszedł do okna. Sprawiał wrażenie więźnia zamkniętego w celi. Gapił się ponuro na posępne niebo i ciągle miał wątpliwości.
en Daintry rose and walked to the window. He gave the impression of a prisoner cooped up in a cell. He stared out morosely at the forbidding sky and was not reassured.
pl Zdaniem Komitetu, wspólne przedsięwzięcie Czyste niebo, które, podobnie jak inne WIT wynikające z ‧PR, opiera się na partnerstwie publiczno-prywatnym, stanowi znaczące wsparcie procesu tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz w sposób znaczący przyczynia się do wzrostu konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw
en The EESC considers that the Clean Sky undertaking, which like the other JTIs arising from the Seventh Framework Programme is based on a public-private partnership, provides a solid basis for the creation of a European research area and a major contribution to the competitiveness of European businesses
pl Zważywszy na twoje ogromne zaangażowanie... z chęcią powitamy cię z powrotem w Niebie
en Seeing as how you just had to get involved... you' re welcome to return with us as well
pl Kiedy stajesz przed tym bankiem, widzisz, że ma bramy ze złota jakby to były bramy nieba
en When you stand before the bank, you see it has the gates of gold like it was the gates of heaven
pl Jestem w niebie?
en Have I gone to heaven?
pl Wielkie nieba!
en Great heavens!
pl Al powiedział, że kiedy ktoś umiera, to zmienia się w gwiazdę i pojawia na niebie
en Really badly in-- in the accident
pl Czarno-biały z zielonym filtrem: Symuluje naświetlenie filmu czarno-białego za pomocą filtra zieleni. Uniwesalny dla wszystkich planów, przydatny zwłaszcza przy portetach na tle nieba
en Black & White with Green Filter: Simulate black and white film exposure using a green filter. This is useful for all scenic shoots, especially portraits photographed against the sky
pl Cele wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo są następujące
en The objectives of the Clean Sky Joint Undertaking shall be the following
pl Weźcie stroje kąpielowe,/ krzesełka plażowe i wyjdźcie z domów./ To będzie kolejny/ piękny dzień w Los Angeles./ Bezchmurne niebo,/ temperatura dochodząca do ‧ stopni./ Aktualna temperatura/ ‧ stopni jest wprost idealna./ Prognoza na kolejne ‧ dni/ jest taka sama./ Temperatura ma dochodzić do ‧ stopni./ Najniższa temperatura/ to ‧, ‧ stopni pod koniec tygodnia./ Mimo kilku pochmurnych chwil,/ ma to być typowy tydzień w Los Angeles
en Grab those bathing suits and beach chairs and get outside if you can, because it' s going to be another beautiful day here in Los Angeles.Clear and sunny skies with a high of ‧ degrees. Current temperature is a perfect ‧ degrees
pl Jak tam sytuacja na niebie, Macintyre?
en How about the sky, Macintyre?Anything new?
pl Czy pan kiedykolwiek sypia?/... informuje o dziwnym zjawisku/ na niebie nad całym światem.../ Tysiące informacji o zauważeniu/ niezidentyfikowanych obiektów,/ spadających z nieba/ nadchodzi z całego globu,/ wliczając w to Izrael, Liban,/ Tajwan, Kaszmir, Irlandię i Rosję
en Do you ever sleep?... reports worldwide a bizarre phenomena in the skies--Thousands of sightings of unidentified objects dropping from out of the clouds are rushing in from around the world, including sightings in Israel, Lebanon, Taiwan, Kashmir, Ireland and Russia
pl Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
en In the beginning God created Heaven and Earth.
pl Obiekty na niebie
en Objects in the Sky
pl Wielkie nieba, to się pani napracowała
en Good gracious, you have been productive
pl Bo wiecie, że jeśli on może wrócić na ścieżkę prawości, jeśli od upadku przejdzie do chwały, od zła do dobroci, od niskości do świętości... wy, z waszymi codziennymi grzechami, możecie unieść się jak anioł i pojechać złotą windą do boskich apartamentów w niebie
en Because you know, if he can walk that righteous path, if he can go from grift to grace, from sin to sanctity, from lowliness to holiness, that you, with all your every day sins, can rise up like an angel and ride that golden elevator to God' s own penthouse in the sky
pl A to nie " drzwi do nieba "
en It' s not " door to heaven "
pl Dom jest teraz jak niebo
en Home is my haven now
pl Członkowie nie odpowiadają za długi wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo
en The Members shall have no liability for the debts of the Clean Sky Joint Undertaking
pl Balon wzniósł się w niebo.
en The balloon went up in the sky.
pl na piśmie. - W wyniku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących Otwartego Nieba Komisja wyraziła zgodę na zastąpienie umowami wspólnotowymi umów dwustronnych, które zostały zawarte między niektórymi państwami członkowskimi a krajami trzecimi.
en in writing. - As a result of judgments by the Court of Justice in the Open Skies cases, the Commission allowed for the replacement of bilateral agreements that had been entered into between some Member States and third countries with Community agreements.
pl Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo Czyste niebo
en Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ setting up the Clean Sky Joint Undertaking
pl Niebo jest dla wszystkich, nie tylko dla małolatów
en Heaven is for all of us, not just for minors
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2155 zdań frazy niebo.Znalezione w 1,159 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.