wymowa: IPA: ˈɲɛbɔ [ˈɲɛbɔ]    

Tłumaczenia na język angielski:

 • sky           
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  atmosphere above a point
   
  specific view, condition
   
  heaven
   
  część kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera
   
  The part of the earth's atmosphere and space outside it that is visible from earth's surface. During the day it is perceived as blue, and at night as black.
   
  astr. astronomia meteorol. meteorologia, meteorologiczny część atmosfery lub kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera;
   
  atmosphere above a point
 • heaven             
  (Noun  ) (noun   )
   
  sky
   
  paradise
   
  część kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera
   
  The paradise of the afterlife in certain religions.
   
  rel. religia raj; miejsce, gdzie jest Bóg (bogowie)
   
  astr. astronomia meteorol. meteorologia, meteorologiczny część atmosfery lub kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera;
   
  sky
 • empyrean   
  (noun   )
 • firmament   
  (noun   )
 • heavens       
  (noun   )
 • paradise     
  (noun   )
 • welkin   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
sky (atmosphere above a point)

Did you mean: Niebo

Picture dictionary

sky, heaven
sky, heaven
sky
sky

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (31)

atlas nieba
star atlas
Autostrada do nieba
Highway to Heaven
biegun nieba
celestial pole
być w siódmym niebie
be in seventh heaven; be on cloud nine
chcieć gwiazdkę z nieba
to ask for the moon
chcieć gwiazdki z nieba
to ask for the moon
grom z jasnego nieba
bolt from the blue
jak grom z jasnego nieba
bolt from the blue; out of the blue
Kapelusz pełen nieba
A Hat Full of Sky
manna z nieba
manna from heaven
mapa nieba
sky map
mechanika nieba
celestial mechanics
Między piekłem a niebem
What Dreams May Come
Niebo
Heaven
Niebo nad Berlinem
Wings of Desire
o całe niebo lepszy
a whole world better
pieniądze nie spadają z nieba
money doesn't grow on trees
pod gołym niebem
in the open; under the open sky
południowy biegun nieba
south celestial pole
północny biegun nieba
north celestial pole
siódme niebo
seventh heaven
Słonko gorące jak buziak dla Ciebie, wysoko jest teraz na naszym niebie. daj mi buziaka, a ja Ci dam dwa, potem przytulę i nie puszcze raz dwa.
Słonko gorące jak buziak dla Ciebie, wysoko jest teraz na naszym niebie. daj mi buziaka, a ja Ci dam dwa, potem przytulę i nie puszcze raz dwa.
świątynia nieba
temple of heaven
Świątynia Nieba
Temple of Heaven
to woła o pomstę do nieba
it cries to heaven
w siódmym niebie
on cloud nine
wielkie nieba!
good heavens!; my word!
Wszystkie psy idą do nieba
All Dogs Go to Heaven
zobaczyć jak świnia niebo
snowball's chance in hell

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "niebo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wszyscy studenci Omei muszą się podporządkować rozkazom Króla Nieba
en All Omei students must abide by King Sky' s orders
pl Myślę, że dokonaliśmy duży postęp w dziedzinie bezpieczeństwa i jak powiedział pan Rack, w kwestii jednolitego europejskiego nieba złożonego z funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej.
en I feel we have made good progress on safety and, as Mr Rack said, on a single European sky imposed in functional airspace blocks.
pl Czy ja jestem w niebie?
en Am I in heaven?
pl " To jest niebo, niebo, w którym tańczymy razem ty i ja- policzek obok policzka. "
en " There is heaven, heaven when we dance together, you and I cheek to cheek. "
pl To jest chleb, który z nieba zstąpił
en This, then, is the bread that came down from heaven
pl Pewnego dnia, odnajdziesz nową gwiazdę na niebie
en One day, you will find a new star in the sky
pl Widzę jeszcze bielone ściany, płócienną storę, która chroni od żaru, drugie drzwi, zaokrąglone, prowadzące do innego pokoju, i ogródek pod gołym niebem — rośliny więdną w upale — otoczony niebieską balustradą, jak w dużej willi w Sadek z piętrzącymi się tarasami wychodzącymi na Mekong.
en I see the whitewashed walls still, the canvas blind between us and the oven outside, the other door, arched, leading to the other room and to an open garden – the plants are dead from the heat – surrounded by blue balustrades like those at the big villa in Sadec with its tiers of terraces overlooking the Mekong.
pl Wielkie nieba!Orcus galacticus!
en Upon my word, an Orcus Galacticus
pl Świat przemija nade mną.Obserwuję to na niebie
en The world passes by above my head. in place of the sky of course
pl Niebo spowiły chmury.I przez następne ‧ nocy nie widział gwiazd
en Clouds rolled in, and for the next ‧ nights, he could no longer see the stars
pl Droga Mleczna, która jest domową galaktyką Ziemi i wszystkich gwiazd na naszym niebie, jest galaktyką spiralną. Uważa się, że zalicza się do galaktyk z poprzeczką. Jej nazwa, Droga Mleczna odnosi się do jasnej drogi, która jest widoczna na niebie. Jest to jej dysk galaktyczny, tak widoczny z naszej lokalizacji wewnątrz niego
en The Milky Way galaxy, which is home to earth and all of the stars in our sky, is a Spiral Galaxy, and is believed to be a barred spiral. The name Milky Way refers to a band of very faint stars in the sky. This band is the result of looking in the plane of our galaxy 's disk from our perspective inside it
pl Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
en In the beginning God created Heaven and Earth.
pl Przez ‧ godziny, od siódmej do siódmej, będę znała znaczenie wszystkich słów, stąd aż do nieba
en For ‧ hours, from ‧ to ‧, I will understand all meaning of the words from here to heaven
pl Blit zdjął marynarkę i został w koszuli z krótkimi rękawami, potęgującej złudzenie wywołane przez palmy, basen i rozgwieżdżone niebo.
en Blit had taken off his jacket and he was wearing a shirt with short sleeves, which added to the illusion of the palm trees and the pool and the starry night.
pl To wojna w niebie
en It' s the war of heaven
pl Wielkie nieba, co się z nią stało?
en I met her with Andy
pl mając na uwadze, że Komisja i państwa członkowskie uruchomiły wspólną inicjatywę technologiczną Czyste niebo, europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR), europejski system nawigacji satelitarnej (Galileo) i Globalny Monitoring dla Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES) oraz projekty badawcze dotyczące inteligentnych systemów transportu w celu poprawy efektywności energetycznej w dziedzinie transportu
en whereas the Commission and the Member States have launched the Clean Sky Joint Technology Initiative and the Single European Sky Air Traffic Management Research (SESAR), European Satellite Navigation System (Galileo) and Global Monitoring for Environment and Security (GMES) programmes, as well as research projects for intelligent transport systems, with a view to improving energy efficiency in the transport field
pl Decyzje podjęte przez wspólne przedsiębiorstwo Czyste niebo na podstawie art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ mogą stanowić podstawę do wniesienia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub Trybunału Sprawiedliwości na warunkach ustanowionych, odpowiednio, w art. ‧ i ‧ Traktatu
en Decisions taken by the Clean Sky Joint Undertaking pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ may form the subject of a complaint to the Ombudsman or of an action before the Court of Justice, under the conditions laid down in Articles ‧ and ‧ of the Treaty respectively
pl twoje włosy zlewają się z niebem i chmurami w tym tajemniczym świecietwój głos, twój ciepły dotyk, i ciało owiewane wiatrem
en " Your hair, the sky and clouds dissolved together in this secretive world. "
pl Do pracowników wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo i jego Dyrektora Wykonawczego stosuje się regulamin pracowniczy, jak również zasady przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnot do celów jego stosowania
en The Staff Regulations and the rules adopted jointly by the institutions of the Communities for the purpose of applying them shall apply to the staff of the Clean Sky Joint Undertaking and its Executive Director
pl Wydarła dziurę na niebie, słońce zeszło na ziemię, i wszystko spłonęło
en Tore a hole in the sky, sun came down, and burned everything
pl Spać pod gołym niebem
en Sleep under the stars
pl Popsują się systemy broni, stanie handel, samoloty będą spadać z nieba.
en Weapon systems would fail, commerce would stop, aircraft would fall out of the sky.
pl Niech pojaśnieje niebo!
en Light up the sky!
pl Zupełnie jak w niebie
en Just like this
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2155 zdań frazy niebo.Znalezione w 0,594 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.