wymowa: IPA: ˈɲɛbɔ [ˈɲɛbɔ]    

Tłumaczenia na język angielski:

 • sky           
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  atmosphere above a point
   
  specific view, condition
   
  heaven
   
  część kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera
   
  The part of the earth's atmosphere and space outside it that is visible from earth's surface. During the day it is perceived as blue, and at night as black.
   
  astr. astronomia meteorol. meteorologia, meteorologiczny część atmosfery lub kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera;
   
  atmosphere above a point
   
  atmosphere above a point
   
  heaven
   
  specific view, condition
 • heaven             
  (Noun  ) (noun   )
   
  sky
   
  paradise
   
  część kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera
   
  The paradise of the afterlife in certain religions.
   
  rel. religia raj; miejsce, gdzie jest Bóg (bogowie)
   
  astr. astronomia meteorol. meteorologia, meteorologiczny część atmosfery lub kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera;
   
  sky
   
  paradise
   
  sky
 • firmament   
  (noun   )
 • Paradise   
  (Noun  )
 • empyrean   
  (noun   )
 • heavens       
  (noun   )
 • paradise     
  (noun   )
 • welkin   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
sky (atmosphere above a point)

Did you mean: Niebo

Picture dictionary

heaven, sky
heaven, sky
sky
sky

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (33)

atlas nieba
star atlas
Autostrada do nieba
Highway to Heaven
biegun nieba
celestial pole
być w siódmym niebie
be in seventh heaven; be on cloud nine;
chcieć gwiazdkę z nieba
to ask for the moon
chcieć gwiazdki z nieba
to ask for the moon;
grom z jasnego nieba
bolt from the blue;
jak grom z jasnego nieba
bolt from the blue; out of the blue
Kapelusz pełen nieba
A Hat Full of Sky
krążyć po niebie
cruise the sky
manna z nieba
manna from heaven; bonanza; boom; bunce; godsend; gold rush; gravy; windfall
mapa nieba
sky map
mechanika nieba
celestial mechanics
Między piekłem a niebem
What Dreams May Come
Niebo
Heaven
Niebo nad Berlinem
Wings of Desire
niebo o zachodzie słońca
sunset sky; evening sky
o całe niebo lepszy
a whole world better
pieniądze nie spadają z nieba
money doesn't grow on trees
pod gołym niebem
in the open; under the open sky
południowy biegun nieba
south celestial pole
północny biegun nieba
north celestial pole
siódme niebo
seventh heaven
Słonko gorące jak buziak dla Ciebie, wysoko jest teraz na naszym niebie. daj mi buziaka, a ja Ci dam dwa, potem przytulę i nie puszcze raz dwa.
Słonko gorące jak buziak dla Ciebie, wysoko jest teraz na naszym niebie. daj mi buziaka, a ja Ci dam dwa, potem przytulę i nie puszcze raz dwa.
świątynia nieba
temple of heaven
Świątynia Nieba
Temple of Heaven
to woła o pomstę do nieba
it cries to heaven
w siódmym niebie
on cloud nine
wielkie nieba!
good heavens!; my word!
Wszystkie psy idą do nieba
All Dogs Go to Heaven
zobaczyć jak świnia niebo
snowball's chance in hell; snowball’s chance in hell

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "niebo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Księżyc świeci na niebie.
en The moon shines in the sky.
pl Dzięki łapówkom nasze niebo jest czyste
en Bribes keep the skies of our sietches clear
pl Niech Pan zabierze go do nieba i zapewni... wieczny odpoczynek
en May the Lord lead him unto heaven and grant him...... eternal rest
pl Nic więcej dla mnie oprócz niebieskiego nieba
en Nothing but blue skies for me
pl I w niebie wielka radość zapanowała
en There is great rejoicing in heaven
pl Czy to niebo?
en Is this heaven?
pl I druga, odwieczna, która nas otacza i jest ponad nami... jak krajobraz i czyste błękitne niebo
en The other, the eternal one is around us and above us...like the landscape and the clear blue sky
pl Obecnie zostały one zmniejszone do 300 mln euro, jednak nadal jest to suma o niebo większa niż sumy przeznaczane na kampanie informacyjne zniechęcające młodych ludzi do palenia.
en This has now been reduced to EUR 300 million, but is still many times greater than the sum channelled into information to induce young people to stop smoking.
pl Jest tylko jeden księżyc na niebie
en There is only one moon in the heavens
pl Proszę pana, czy to jest niebo?
en Mister... is this Heaven here or not?
pl Było to skutkiem koszmaru spowodowanego przez całkowicie naturalne zdarzenie, które umieściło nas w ważnym kontekście względem natury i które spowodowało bezprecedensowy paraliż na niebie Europy.
en This was a result of the havoc wrought by a wholly natural event, which placed us in an important context in relation to nature, and which caused unprecedented paralysis in the skies above Europe.
pl w sprawach wniesionych przeciwko wspólnemu przedsiębiorstwu Czyste niebo, w tym przeciwko decyzjom jego organów, na warunkach określonych w art. ‧ i ‧ Traktatu
en in actions brought against the Clean Sky Joint Undertaking, including decisions of its Bodies, under the conditions provided for in Articles ‧ and ‧ of the Treaty
pl Niebo zstąpiło na ziemię
en Heaven has reached down to earth
pl To tak jak mój ojciec patrzył na niebo i mówił " Jutro będzie padać " i padało
en It' s like when my father looks at the sky and says " Tomorrow it' s going to rain " and it does
pl Wyjedżmy razem i znajdżmy sobie miejsce pod łaskawszym niebem
en Let' s go away and live together forever
pl Spójrz w niebo i módl się
en Look up to the sky and pray
pl Wielkie nieba, a to co?
en Gracious God, what' s this?
pl Poczekaj aż zobaczysz otwarte luksusowe przestrzenie w niebie
en Wait till you see the open luxurious spaces in heaven
pl Śpiewajcie wszyscy z nieba ponad nami
en Sing all ye blissful ones of heaven above
pl Sprawozdanie roczne dotyczy również uczestnictwa MŚP i działalności badawczo-rozwojowej wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo
en This Annual Report shall include the participation of SMEs in the R & D activities of the Clean Sky Joint Undertaking
pl Będę je hodował nowocześnie... pod gołym niebem
en I' il raise them the modern way-- outdoors.What about the foxes?
pl A co z wczorajszym niebem?
en What about the sky last night?
pl Jednakże & kstars; jest czymś więcej niż prostym symulatorem nieba nocą. Dostarcza także przykuwających uwagę narzędzi dzięki którym użytkownik może dowiedzieć się sporo na temat astronomii i nocnego nieba. Do każdego obiektu przypisane jest menu kontekstowe, które pozwala na wyświetlenie właściwych dla obiektu informacji i wydarzeń. Setki obiektów zawierają w swoich menu odnośniki do stron internetowych z informacjami na ich temat, a także do pięknych zdjęć wykonanych przez teleskop Hubble' a oraz inne obserwatoria
en However, & kstars; is more than a simple night-sky simulator. The display provides a compelling interface to a number of tools with which you can learn more about astronomy and the night sky. There is a context-sensitive popup menu attached to each displayed object, which displays object-specific information and actions. Hundreds of objects provide links in their popup menus to informative web pages and beautiful images taken by the Hubble Space Telescope and other observatories
pl Za niedopuszczalne uważam jednak to, że od wielu lat 1,5 miliona Palestyńczyków jest przetrzymywanych w charakterze zakładników chybionej polityki w największym na świecie więzieniu pod gołym niebem.
en However, I find it unacceptable that, for years now, 1.5 million Palestinians have been placed in the largest open-air prison in the world as hostages of a misconceived policy.
pl Musimy dokonać bardzo poważnej analizy, w jaki sposób "zamknięcie nieba” wpłynie na rynek pracy, na naszą konkurencyjność i całą gospodarkę, jak wpłynie na życie zwykłych ludzi.
en We must make a very serious analysis of how closing the skies will affect the labour market, our competitiveness and the whole economy, and how it will affect the lives of ordinary people.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2155 zdań frazy niebo.Znalezione w 1,045 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.