wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • I don't know     
  (Phrase  )
   
  “I don’t know”
   
  “I don’t know”
 • I don’t know   
  [termType: phraseologicalUnit]
   
  “I don’t know”
 • do not know   

Pozostałe znaczenia:

 
I don't know

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem TEL
do you know when she'll be back
doprawdy nie wiem, jak dziękować
I really can't thank you enough
nic o tym nie wiem
I know nothing about it
nie bardzo wiem
I hardly know
nie wiedziałem, gdzie podziać oczy
I didn't know where to look
nie wiem, jak to powiedzieć
I don 't know how to put it
nie wiem; zagiąłeś mnie
you've got me there
nie wiesz czasem
got any idea
ona musi wiedzieć
she is bound to know
pewnie nie wie pan
I don't suppose you know
przykro mi, ale nie wiem
I'm sorry, I don't know
zapytaj ją, czy wie
ask her, if she knows

Przykładowe zdania z "nie wiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie chcesz wiedzieć jak możesz pomóc Lauro?
en Don' t you wanna know how you can help, Laura?
pl Leczył się sam, nawet o tym nie wiedząc
en He was treating himself without even knowing it
pl Gdzie się spieszysz?- Nie wiem
en I have to wait for you, Pete?
pl Powinniśmy wiedzieć, że ta Izba na pewno nie poprze nas, jeśli będziemy mówić o integralności terytorialnej i samostanowienia Gruzji.
en We should know that this House definitely would not support us if we speak about territorial integrity and self-determination for Georgia.
pl Z jednej strony mamy pewien dyskusyjny model ochrony własności intelektualnej oparty o argument zachęcania do innowacji, które ma skutkować rozwojem wiedzy naukowej; z drugiej strony są miliony biednych istot ludzkich, żyjących w krajach o niewystarczających zasobach, których nie można skazać na cierpienie i śmierć z powodów ekonomicznych, kiedy my dysponujemy wiedzą, która może uratować im życie.
en On the one hand we have a certain debatable model of protecting intellectual property based on the argument of the incentive for innovation and the consequent expansion of scientific knowledge, while on the other are millions of poor human beings, living in countries with scarce resources who cannot be condemned to suffer and die for economic reasons at a time when we have the knowledge that can save their lives.
pl Nie wie, że cię znam.Tak, ale takie jak ona zawsze wracają
en Yeah, but she' s the kind who always comes back, and back again
pl Nie wiem, co z tym zrobię
en Man, I don' t know what I' m gonna do with it
pl Masz rację, ale wiesz dlaczego, moja randka nie okazała się koszmarem?
en You know something?You are perfectly right. Do you realize what that means?
pl Depilacja.. nie wiem czy dobrze zrozumiałam
en Yes, it is me who called you.- Your name?
pl Wiem od przygody z pociągiem, że raczej go nie znajdziemy
en I' ve known since the train that we weren' t liable to find him
pl Nie wiedziałem
en I didn' t know
pl Ja nic o tym nie wiem
en I got nothing to do with that
pl O, wiem, wiem. dlaczego nie kłaść " boomshanka "?
en Oh, I know, I know.Why not put " boomshanka "?
pl Kazdy kto powie, ze wie, kim byla, kompletnie jej nie zna
en Anybody who tries to tell you exactly who she was, they didn' t know her at all
pl Nie wiem czy wini pan siebie, za ludzi których pan nie zdołał uratować, bo jeśli o to chodzi
en I don' t know if you blame yourself for the men you couldn' t save, if that' s what this is about
pl Nie wiem, ale ty zrobiłeś tak samo.Nie ufam mu
en I don' t know, but you did the same thing
pl Kiedy pierwszy raz cię zobaczyłem, nosiłeś książki w pudełku po pizzy... więc nikt nie wiedział że studiowałeś
en When I first met you, you was carrying books in a pizza box... so nobody knew you were studying
pl Ona nie wie, o czym mówi
en She doesn' t know what she' s talking about
pl Wiesz... sama lektura nie wystarcza
en But, you know...... just reading the Bible isn' t enough, is it?
pl Wiem tylko, że zabraliście nie tego człowieka
en I only know you got the wrong man
pl Nic nie wiesz o filmach, prawda, Kenneth?
en You don' t know the first thing about films do you, Kenneth?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1397940 zdań frazy nie wiem.Znalezione w 190,151 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.