wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • I don't know     
  (Phrase  )
   
  “I don’t know”
   
  “I don’t know”
 • I don’t know   
 • do not know   

Pozostałe znaczenia:

 
I don't know

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem TEL
do you know when she'll be back
doprawdy nie wiem, jak dziękować
I really can't thank you enough
nic o tym nie wiem
I know nothing about it
nie bardzo wiem
I hardly know
nie wiedziałem, gdzie podziać oczy
I didn't know where to look
nie wiem, jak to powiedzieć
I don 't know how to put it
nie wiem; zagiąłeś mnie
you've got me there
nie wiesz czasem
got any idea
ona musi wiedzieć
she is bound to know
pewnie nie wie pan
I don't suppose you know
przykro mi, ale nie wiem
I'm sorry, I don't know
zapytaj ją, czy wie
ask her, if she knows

Przykładowe zdania z "nie wiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wiem, że pan także jest pilotem i nie zakończymy tej sprawy bez dokładnego jej przestudiowania i podjęcia odpowiednich działań.
en I note that you are also a pilot, and we will not bring this matter to a conclusion without studying it carefully and taking appropriate action.
pl Wiem o tym, ale tego nie czuję
en I know, but I don' t feel it
pl Ona nawet nie wie że tu jesteś?
en She doesn' t even know you' re here?Great (!
pl – Nie wie pan, kiedy wróci? – zapytał Hallidaya. – Nie mam pojęcia, sir. Może mógłbym w czymś pomóc? – Nie, nie będę panu zawracał głowy. –
en < You’ve no idea when he’ll return? > he asked Mr. Halliday. < No idea, sir. Couldn’t I perhaps help you myself? > < No, no. I won’t bother you. >
pl Nie, nie wiem
en I' m sorry, I don' t
pl Jeśli zapyta o Paco, ty nic nie wiesz
en If she asks you about Paco, you know nothing
pl Wiem, że to mogło nie zostać zauważone, ale chcielbyśmy abyś odwiedził nas w święta
en I know this isn' t much notice, but we' d love for you to come visit for Christmas
pl Nie wiem, o czym pan mówi
en I don' t know what you' re talking about
pl Kiedy powiedziałaś, że nie wiedziałaś o przyjeździe Jordan' a
en When you said you didn' t know about Jordan coming over that night
pl Nie powiedziałam tego wczoraj, bo nie wiedziałam, że chcesz robić montaż
en I didn' t tell you last night because I didn' t know you wanted to edit it
pl Nie wiemy również, co faktycznie się wydarzy, mimo iż termin ostateczny jest coraz bliżej.
en Nor do we know what will actually transpire, even though the deadline is now quite close.
pl Naprawdę nie wiemy
en We really don' t know
pl Nie wiesz że Francuzi i Niemcy depczą ci po piętach?
en Don' t you know the French and the Germans are right behind you?
pl Nie wiem, czy potrafię
en I don' t know if I can shoot
pl Wiesz co, mówią że tu nie jesz
en You know, the man outside says you' re not eating
pl No nie wiem, bo jeszcze mi wisisz
en I don' t know, man, ' cause last time you still owed me. '
pl Nie wiesz o tym, ale zanim przytył... twój wujek, Rawiri, nawet nieźle wymachiwał taiahą
en Eh?Well, you wouldn' t know it now, but before he got fat and ugly... your Uncle Rawiri was a bit of a hotshot with the Taiaha
pl Węgry dotrzymują wszystkich swoich międzynarodowych zobowiązań prawnych i obowiązków, co jasno wynika z treści konstytucji, gdyby tak bowiem nie było, wówczas Komisja pozwała by Węgry do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, by formalnie je oskarżyć; ale wszyscy w tym Parlamencie wiemy, że tak się nie stało.
en Hungary is maintaining all her international legal obligations and commitments and, in fact, this is clearly stated in the text of the constitution, and if it were not the case, then the Commission would take it to the Court of Justice in Luxembourg to challenge it in a formal procedure; but we all know in this Chamber that this is not the case.
pl Wiem, że to jest trudno w to uwierzyć ale on nie jest dostały żadnym powodem, by leżeć
en I know it' s hard to believe but he' s got no reason to be lying
pl Nie wiem ile Bóg dał mi czasu, ale chcę być z nią uczciwy do końca
en I don' t know how much time the Lord has Ieft me, but I want to be honest with her untiI the end
pl Nawet nie wiesz, kim jestem
en Ah, you don' t even know who I am
pl Co ci powiedziała Nikita?- Nie wiem, o czym mówisz
en I don' t know what you' re talking about
pl Nie wiem jak
en I don' t know how I
pl Nie wiem, skąd u niego takie słownictwo
en I just don' t know where he gets that language
pl Wiem, że nie jest to wina Komisji, ale że wynika to głównie z sankcji USA, niemniej jednak uważam, że im więcej można zrobić na rzecz podtrzymania negocjacji w tym zakresie, tym lepiej.
en I know this is not the fault of the Commission but it mainly depends now on US actions, but I think the more you can do to keep that discussion going, the better it is.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1397940 zdań frazy nie wiem.Znalezione w 211,081 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.