Tłumaczenia na język angielski:

  • that's all right   

Przykładowe zdania z "nie ma o czym mówić", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie mówi się o tym wiele w tym Parlamencie, ponieważ wszyscy zajmujemy się politycznymi debatami, których celem jest przeciąganie dyskusji tak naprawdę niemających żadnego związku z tym, co znalazło się w naszym porządku obrad.
en I do not hear much about this in this House, because we are all concerned about a political discussion that is attempting to drag in future concerns that do not really have anything to do with what is on the agenda.
pl Nie ma o czym gadać... Wszystko w porządku
en Oh, it' s ok...It' s fine
pl Nie ma potrzeby powtarzać tego, o czym mówili moi koledzy i koleżanki, ponieważ w zupełności się z nimi zgadzam.
en There is no need to repeat much of what my fellow Members have said as I am in complete agreement with them.
pl Chciałbym zapytać, czy nie uważa pan, że niezależnie od pańskiego osobistego zainteresowania powołanie koordynatora dla realizacji projektu Nabucco mogłoby nadać mu sprawniejszą dynamikę realizacji, tak abyśmy mieli pewność, że to, o czym mówimy w dniu dzisiejszym tutaj i czego oczekują również państwa członkowskie, w tym również mój kraj - Polska, miałoby stuprocentową szansę realizacji.
en I would like to ask whether you think that, notwithstanding your personal interest in the matter, the appointment of a coordinator for the implementation of the Nabucco project might make its implementation more efficient, so that we may be sure that what we are discussing today, and what the Member States - including my country, Poland - also expect to happen, will have a 100% chance of becoming a reality.
pl W tej kwestii nie ma możliwości kompromisu, o czym mówił pan komisarz Kallas - stwierdził to w ten weekend - i dlatego istnieje obszar, na którym obowiązuje zakaz, zgoda na całkowity zakaz lotów.
en There is no room for compromise on this, as Commissioner Kallas said - he said so this weekend - and therefore, there is an area in which there is a ban, an agreement for an absolute ban on flights.
pl Nie ma potrzeby, abym odnosił się do tego, o czym mówili moi przedmówcy oraz sprawozdawcy w kwestii dodatkowych instrumentów tego organu; chciałbym jedynie wyrazić swoje zadowolenie z jego wzmocnienia.
en I need not refer to what previous speakers and rapporteurs have said about the additions to this body; I merely welcome its reinforcement.
pl Oczywiście, póki co, wzorem demokratycznych swobód nie jest, ale stan swobód obywatelskich w tym kraju - znam trochę ten kraj, bo kilkakrotnie w nim byłem - jest znacznie lepszy niż w większości sąsiednich państw w tym regionie i nie ma tam na szczęście aż takich problemów, jakie na przykład istnieją w Rosji, o czym mówiliśmy przed chwilą.
en Of course, at the moment, it is not a model of democratic freedoms, but the civil rights situation in that country - and I know Kazakhstan a little, as I have visited it on a number of occasions - is considerably better than in most of the neighbouring countries in the region, and it fortunately does not have the sort of problems that exist in Russia, for example, and which we have just been discussing.
pl Państwa członkowskie zapewniają, aby statki objęte zakresem stosowania dyrektywy ‧/‧/WE, które przemieszczają się między portami położonymi na obszarze celnym Unii, przy czym nie przypływają z portu położonego poza tym obszarem lub na wolnym obszarze celnym objętym kontrolą typu I w rozumieniu prawa celnego, nie zawijają do takiego portu i nie zmierzają do takiego portu, są zwolnione z obowiązku przekazywania informacji w ramach formularzy FAL, bez uszczerbku dla mających zastosowanie aktów prawnych Unii oraz możliwości zażądania przez państwa członkowskie przekazania informacji wchodzących w zakres formularzy FAL, o których mowa w części B pkt ‧–‧ załącznika do niniejszej dyrektywy, które to informacje są niezbędne do ochrony porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz do wykonywania przepisów celnych, podatkowych, imigracyjnych, środowiskowych lub sanitarnych
en Member States shall ensure that ships falling within the scope of Directive ‧/‧/EC and operating between ports situated in the customs territory of the Union, but which do not come from, call at or are headed towards a port situated outside that territory or a free zone subject to type I controls under customs legislation, are exempt from the obligation to send the information referred to in the FAL forms, without prejudice to the applicable legal acts of the Union and the possibility that Member States may request information in the FAL forms referred to in points ‧ to ‧ of Part B of the Annex to this Directive which is necessary to protect internal order and security and to enforce customs, fiscal, immigration, environmental or sanitary laws
pl Cieszę się, że są tu z nami moi przyjaciele, pan André Vits oraz pan Juhani Jaaskelainen, którzy siedzą za panem komisarzem, ponieważ odegrali kluczową rolę w angażowaniu wszystkich uczestników prac i dopilnowaniu, aby one postępowały naprzód; powtórzę to, o czym mówił pan poseł Robert Evans, że jest to wybitny przykład tego, jak instytucje europejskie mogą współpracować ze sobą bez rozległego prawodawstwa, mając przed sobą jasny cel.
en I am pleased to see my friends André Vits and Juhani Jaaskelainen sitting behind the Commissioner, because they have been instrumental in engaging all the participants together and really making progress; and I echo what Robert Evans says, it is a remarkable example of how the European institutions can cooperate together without heavyweight legislation and with a clear vision to move forward.
pl – Rzeczywiście nie ma się czym martwić? – zapytał. – Nie lubię tonu, jakim mówią lekarze. Szczególnie kiedy zapewniają, że wszystko jest w porządku.
en < Is there really nothing to worry about? > Castle asked. < I never like the way doctors speak, especially when they are reassuring. >
pl Nie wiem o czym mówisz!Proszę, zostaw w spokoju moje okazy
en Please, leave my specimens alone
pl Podsumowując, nie sądzę, by ktokolwiek w Parlamencie mógł wątpić, że, abstrahując od tego, o czym niektórzy z państwa dziś tu mówili i co jest zaledwie jednym aspektem określonego wywiadu, ufam, że nikt z państwa nie zapomniał o mojej działalności na przestrzeni lat.
en To conclude, I do not think that anyone in Parliament can be in any doubt over the fact that, apart from what some of you have decided to raise here today, which is just one aspect of a particular interview, I trust that none of you can overlook what I have achieved over the years.
pl Polityka poznaje się nie tylko po tym, o czym mówi, ale także po tym, o czym nie mówi i zabrakło mi w pani wystąpieniu spraw, które bulwersują znaczącą część europejskiej opinii publicznej, także opinię publiczną w moim kraju.
en Politicians show who they are not only by what they say, but also by what they do not say, and I did not hear in your speech, Mrs Ashton, anything about some matters which have shocked a significant part of European public opinion, including public opinion in my country.
pl Uważam, że sporo problemów wiąże się z panującym w Europie bałaganem. Nie chciałabym powtarzać tego, o czym już mówili moi koledzy; zamiast tego wymienię kilka zagadnień dotyczących Komisji Handlu Zagranicznego, a w szczególności odpowiedzialność europejskich importerów za wprowadzenie kontroli na granicy oraz potrzebę zainicjowania akcji wycofywania produktów prawnych oraz kwestię tego, kiedy i w jakich warunkach należy uciekać się do zakazów przywozu i w ogóle restrykcji importowych.
en I would not like to repeat what my fellow Members have already addressed, but instead list a few points concerning the Committee on International Trade and particularly the responsibility of European importers to introduce border checks and the need to initiate legal product recall campaigns and the issue of when to resort to import bans and import restrictions as a whole and under what conditions.
pl W rzeczywistości, kiedy mówimy o Chinach, wiemy, że możliwości wpływu są ograniczone, ponieważ wiele z tego, o czym mówimy w Parlamencie jest sprzeczne z tym, co robią europejskie rządy w naszych krajach, tzn. pan Sarkozy, pani Merkel czy politycy w moim kraju - Portugalii - na przykład pan Sócrates, który całkiem niedawno zmienił trasę manifestacji przeciwko władzom Chin, aby odwiedzający Lizbonę premier nie musiał stawić czoła protestującym przeciwko jego reżimowi.
en In fact, when we talk about China, we know that this leverage is reduced because a lot of what we say in this House contradicts what the European governments in our capitals do: that is to say, what Mr Sarkozy, Mrs Merkel or politicians in my own country, Portugal, do, like Mr Sócrates, who only very recently diverted a demonstration against Chinese authorities so that the Premier, who was visiting Lisbon, did not have to come face to face with those protesting against his regime.
pl Mój komentarz dotyczy nie tylko samego sprawozdania, ale również postępowań w komisji SURE - w których uczestniczyłem, więc wiem, o czym mówię - oraz do umiejętności pani Jutty Haug w dziedzinie zarządzania i roli sprawozdawcy, pana Salvadora Garrigi Polledo.
en My comment relates not only to the report itself, but also to the proceedings in the SURE Committee - in which I participated, so I know what I am talking about - to the skilful management by Jutta Haug and the role of Salvador Garriga Polledo.
pl To straszne, że ten kontynent nie jest w stanie zgromadzić większości na rzecz tego, o czym mówiła moja koleżanka pani Lucas.
en It is a tragedy that this continent is unable to reach a majority on what my fellow Member Mrs Lucas referred to.
pl W ten sposób doszedłem do tego, o czym mówiła moja koleżanka, pani poseł Marian Harkin, a mianowicie, że w miarę możliwości te środki powinny trafiać do banków niekomercyjnych, takich jak unie kredytowe, które przynajmniej w moim kraju, są w każdym mieście i wykonują ogrom pracy. Jak widać wszystkie te wprawdzie niepotwierdzone sytuacje sugerują, że banki komercyjne, nie udostępniają nawet środków otrzymywanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, lecz zatrzymują je raczej dla zabezpieczenia własnej sytuacji finansowej.
en That brings me to a point which my colleague, Marian Harkin, mentioned, that, as far as possible, this funding should go to non-commercial banks like credit unions which, in my country anyway, are in every town and do tremendous work, whereas all the anecdotal evidence would suggest that the commercial banks, even with the finance they were getting from the European Investment Bank, are not giving it out but rather keeping it to shore up their own financial situation.
pl Chorąży Sato prawie nie ma akcentu... mówiła, że uważa cię za atrakcyjnego.Ona pana nabiera, ja tylko mówiłam o gramatyce. W porządku Hoshi
en Good morning
pl Dwie zmiany mają związek z niedostępnością leków specjalnie przeznaczonych dla zwierząt z rodziny koniowatych (muszę tu zasygnalizować zainteresowanie tą kwestią) i wynikają z potrzeb terapeutycznych i związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt, również z koncepcji "korzyści klinicznej”, a nie tylko wymogu, który mówi o zasadniczym znaczeniu umieszczenia produktu leczniczego w wykazie substancji dopuszczonych dla zwierząt z gatunku koniowatych, o czym jest mowa w dyrektywie dotyczącej weterynaryjnych produktów leczniczych.
en Two amendments specifically target the lack of availability of species-specific medicines for equidae (I must declare an interest) across a range of therapeutic and welfare needs, including the concept of 'clinical benefit' and not just the requirement that it is 'essential' to have a medicinal product added to the positive list of substance for equidae referred to in the Veterinary Medicines Directive.
pl W tym momencie, nie mam o czym mówić
en Right now, I got nothing to say
pl Na koniec co się tyczy kwestii jądrowej: spędziłam cztery i pół dnia na bezpośrednich rozmowach z irańskimi negocjatorami i mam bardzo jasną wizję tego, co chcę zrobić; chcę mianowicie zapewnić możliwość temu krajowi, Iranowi, aby mógł udowodnić to, o czym ciągle mówi, aby mógł pokazać, że zmierza w kierunku energii jądrowej dla celów cywilnych, a nie w kierunku broni jądrowej.
en Finally, on the nuclear issue: I spent four and a half days in direct discussions with the Iranian negotiators and I am very clear in what I am trying to do, which is to provide an opportunity for this country, for Iran, to show what it keeps saying, to demonstrate that it is moving in a civil nuclear power direction and not in a nuclear weapons direction.
pl Nie mam pojęcia o czym ty w ogóle mówisz
en I don' t know what you' re talking about
pl Przede wszystkim trzeba, o czym w rezolucjach Parlament Europejski mówił wielokrotnie, wprowadzić znaczne obniżenia kosztów i uproszczenie procedur przyznawania wiz obywatelom Białorusi. Nie może to rzecz jasna dotyczyć tych, którzy z dobrych powodów do krajów Unii Europejskiej nie powinni mieć wstępu.
en What we need to do is significantly reduce and simplify the procedures for issuing visas to citizens of Belarus, although this should obviously not apply to those who have good reason to be kept out of the European Union.
pl O czym ty mówisz?Gdybyś przypadkiem nie wiedział, mamy ‧ % udziałów w London Evening News
en In case you didn' t know, we own ‧ percent of the London Evening News
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3507344 zdań frazy nie ma o czym mówić.Znalezione w 913,946 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.