Tłumaczenia na język angielski:

  • n/a   
     
    not applicable
  • not applicable   
    (adjv   )

Przykładowe zdania z "nie dotyczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Saldami pozostałymi z ‧. EFR oraz poprzednich EFR nie można dysponować po dniu ‧ grudnia ‧ r. lub po dniu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, jeśli ta data jest późniejsza; dotyczy to również kwot umorzonych po tej dacie z projektów objętych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej jednomyślnie postanowi inaczej, z wyjątkiem sald pozostałych oraz środków umorzonych po tej dacie z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu podstawowych produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających ‧. EFR oraz salda i zwroty pozostałe z kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetek
en After ‧ December ‧ or after the date of entry into force of this multiannual financial framework, whichever is the later, balances from the Ninth EDF or from previous EDFs and funds decommitted from projects under these EDFs shall no longer be committed, unless the Council of the European Union decides otherwise by unanimity, with the exception of the balances and funds decommitted after the date of entry into force resulting from the system guaranteeing the stabilisation of export earnings from primary agricultural products (STABEX) under the EDFs prior to the Ninth EDF, and the remaining balances and reimbursements of the amounts allocated for the financing of the Investment Facility, excluding the related interestrate subsidies
pl Niniejszy Załącznik jednakże nie dotyczy następujących produktów
en It shall not, however, apply to the following products
pl że osoby, których to dotyczy, zdały test specjalistyczny wprowadzony przez właściwe władze włoskie w celu ustalenia, że posiadana przez nie wiedza i umiejętności są na poziomie porównywalnym z poziomem osób, które posiadają kwalifikacje wymienione dla Włoch w załączniku A
en that the persons concerned have passed the specialist aptitude test set by the Italian competent authorities in order to ascertain that they possess a level of knowledge and skills comparable to those of persons holding the qualification listed for Italy in Annex A
pl Dotyczy to nie tylko samochodów i telewizorów, ale także pieczywa, warzyw, mięsa i mleka.
en This applies not only to cars and televisions, but also to bread, vegetables, meat and milk.
pl we wniosku dotyczącym decyzji należy wprowadzić zmianę do art. ‧, by nie uzależniać prawa do informacji od złożenia wniosku przez osobę, której dotyczą dane
en In the proposed Decision, Article ‧ should be amended in order not to subject the right of information to a request of the data subject
pl W lipcu wymagania dotyczą jedynie zdolności przewozowej, gdzie minimalna liczba miejsc ma wynosić nie mniej niż ‧ % poziomów minimalnych wyszczególnionych poniżej
en In July, there are requirements as to seating capacity only, with a minimum number of seats not less than ‧ % of the minimum levels specified below
pl na piśmie. - Jako były nauczyciel wychowania fizycznego, będę popierał sprawozdanie pana Schmitta, ponieważ dotyczy ono nie tylko potrzeby zapewnienia wychowania fizycznego w szkołach, ale również tego, że państwa członkowskie muszą zapewnić odpowiednie szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego.
en in writing. - As a former teacher of physical education, I will be supporting the Schmitt report because it addresses not only the need to ensure that physical education is taught in schools but that Member States must also ensure adequate training for physical education teachers.
pl dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celu, dla którego dane zostały zgromadzone lub dla których są dalej przetwarzane
en personal data must be kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purpose for which the data were collected or for which they are further processed
pl Nie dotyczy
en Not applicable
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ części I protokołu ‧ do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale Urząd Nadzoru proponuje, aby państwa EFTA wprowadziły zmiany do aktualnie stosowanych przez nie programów pomocy państwa, których dotyczą niniejsze wytyczne, w celu zapewnienia zgodności z niniejszymi wytycznymi w terminie najpóźniej do ‧ czerwca ‧ r
en In accordance with Article ‧ in Part I of Protocol ‧ to the Surveillance and Court Agreement, the Authority proposes that the EFTA States amend their existing schemes relating to State aid covered by these guidelines to conform to these guidelines by ‧ June ‧ at the latest
pl w takich przypadkach późniejsze operacje dotyczące tych zwierząt nie dotyczą EAA
en in which case any subsequent operations involving these animals are of no concern to the EAA
pl W wyniku błędu urzędniczego podczas przygotowywania dyrektywy Komisji ‧/WE zmieniającej dyrektywę ‧/WE, zmieniony tekst nie dotyczy Grecji w odniesieniu do Gonipterus scutellatus Gyll
en Due to a clerical error in the preparation of Commission Directive ‧/EC amending Directive ‧/EC, the amended text did not refer to Greece in connection with Gonipterus scutellatus Gyll
pl Naprawdę myślałam, że już nmie...... to wszystko nie dotyczy
en I really thought I was... sort of closed up for business
pl Niemniej jednak, w okresie dochodzenia, którego dotyczy niniejsze postępowanie, stwierdzono istnienie dumpingu i wobec tego powyższy argument nie ma zastosowania
en During the IP of the current proceeding however, dumping was established and the above argument is therefore not valid
pl Tablica ‧ dotyczy klasyfikacji sektorowej depozytów, kredytów i pożyczek, dłużnych papierów wartościowych oraz papierów wartościowych z prawem do kapitału, które nie są wymagane w tablicy
en In particular, Table ‧ refers to the sectoral breakdowns of deposits, loans, securities other than shares and shares and other equities that are not reported under Table
pl Przedsiębiorstwa będą także uprawnione do pomocy na pokrycie kosztów, które zgodnie ze zwykłymi zasadami rachunkowości nie dotyczą kosztów produkcji
en Undertakings will also be eligible for aid to cover costs which, in accordance with normal accounting practice, do not affect the cost of production
pl Wykładni pojęcia użytkownika lub przedsiębiorstwa, którego dotyczy [decyzja] w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywy ramowej) oraz pojęcia strony, której dotyczy [uchylenie] w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ tej dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, że mogą obejmować nie tylko przedsiębiorstwo posiadające (uprzednio) znaczącą pozycję na odnośnym rynku, będące przedmiotem decyzji krajowego organu regulacyjnego, wydanej w ramach procedury analizy rynku, o której mowa w art. ‧ tej dyrektywy i które jest jej adresatem, ale również użytkowników i przedsiębiorstwa konkurencyjne wobec tego przedsiębiorstwa, którzy nie są adresatami tej decyzji, lecz których ona dotyczy, oddziałując niekorzystnie na ich prawa
en The terms user affected or undertaking affected for the purposes of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) and the term party affected within the meaning of Article ‧ of that directive must be interpreted as being applicable not only to an undertaking (formerly) having significant power on the relevant market which is subject to a decision of a national regulatory authority taken in the context of a market analysis procedure referred to in Article ‧ of that directive and which is the addressee of that decision, but also to users and undertakings in competition with such an undertaking which are not themselves addressees of that decision but the rights of which are adversely affected by it
pl Członek Komitetu Sterującego, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu może być reprezentowany przez innego członka posiadającego szczególne upoważnienie w odniesieniu do posiedzenia, którego to dotyczy
en Any member of the Steering Committee unable to attend a meeting may be represented by another member specially empowered for the meeting concerned
pl  F- informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wniosek, zostały uzyskane od innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego i podlegają zasadzie szczególności, zaś państwo członkowskie lub państwo trzecie, które je udostępniło, nie wyraziło zgody na dalsze przekazanie tych informacji lub danych wywiadowczych
en  F- The requested information or intelligence has been obtained from another Member State or from a third country and is subject to the rule of speciality and that Member State or third country has not given its consent to the transmission of the information or intelligence
pl Jedyny punkt sporny dotyczy tego, co dzieje się, jeśli komisja stwierdzi: "nie, nie zachodzi złamanie zasady pomocniczości i należy przyjąć dane przepisy”.
en The only point that has emerged is what happens if a committee says 'no, there is no breach of subsidiarity and the legislation should go ahead'.
pl Państwa członkowskie mogą przedstawiać tą samą dokumentację kilkakrotnie, pod warunkiem, że warunki rynkowe, których dotyczy, nie uległy zmianie
en Member States may resubmit the same evidence several times provided that the underlying market conditions have not changed
pl Ta pozycja dotyczy różnych wydatków, które nie mogły zostać uwzględnione w budżecie
en This item concerns sundry expenditure which could not be materially booked to the budget
pl – Rozmawiał z Watsonem? – Nie, w rzeczy samej. Jak zwykle gadał o uszczelnianiu skrzynek. Ściśle tajne, jak mówił, ale to przecież nie dotyczy ciebie?
en < Has he spoken to Watson? > < No — as a matter of fact — he gave the usual patter about watertight boxes. Top Secret, he said — but that can’t apply to you, can it? >
pl Tyle wiedzą o Afryce, ile wiedzieli o Azji. Nie dotyczy to, rzecz jasna, pisarzy, jak Hemingway.
en They are just as ignorant of Africa as they were of Asia — except, of course, through novelists like Hemingway.
pl Kwotami tymi nie zostają obciążone państwa członkowskie, których to dotyczy, lecz muszą one w związku z powyższym zostać pokryte z budżetu Wspólnoty
en These amounts are not charged to the Member States concerned and are consequently to be borne by the Community budget
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1561270 zdań frazy nie dotyczy.Znalezione w 343,505 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.