Tłumaczenia na język angielski:

  • n/a   
     
    not applicable
  • not applicable   
    (adjv   )

Przykładowe zdania z "nie dotyczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Poprawka ‧ nie dotyczy wszystkich języków, dlatego też nie została poddana pod głosowanie (art. ‧ ust. ‧ lit. d) Regulaminu
en Amendment ‧ did not concern all language versions and had therefore not been put to the vote (Rule ‧(d
pl Programy przedstawione zgodnie z niniejszym artykułem nie dotyczą środków ochrony bananów
en The programmes submitted pursuant to this Article shall not concern protective measures for bananas
pl Chciałbym od razu dodać, że negocjacji nie można prowadzić bez udziału dwóch narodów, których one dotyczą - Abchazów i Osetyjczyków.
en Let me add right away that negotiations cannot be conducted without the involvement of the two peoples involved, the Abkhazians and South Ossetians.
pl Poprawka ‧ nie została poddana pod głosowanie, ponieważ nie dotyczy wszystkich wersji językowych (art. ‧ ust. ‧ lit. d) Regulaminu
en Amendment ‧ did not concern all language versions and was therefore not put to the vote (Rule ‧(d
pl Postanowienia niniejszej Konwencji nie naruszają postanowień lub zobowiązań wynikających z układów, konwencji lub umów międzynarodowych zawartych lub takich, które mogą być zawarte pomiędzy państwami, i dotyczących utworzenia unii lub regionalnej strefy handlowej obejmującej utworzenie lub utrzymanie wspólnej zewnętrznej kontroli celnej i zniesienie kontroli celnej wewnętrznej w zakresie, w jakim dotyczą one handlu między państwami członkowskimi takiej unii lub strefy
en The provisions of the present Convention shall in no way affect the provisions of, or the obligations deriving from, any treaty, convention or international agreement concluded or which may be concluded between States creating a union or regional trade agreement establishing or maintaining a common external customs control and removing customs control between the parties thereto in so far as they relate to trade among the States members of that union agreement
pl Nie dotyczy
en Not applicable
pl Dotyczy: prywatnych samolotów do transportu więźniów w państwach, w których nie ma ustaw przeciw torturom
en Subject: Private jets for prisoner transport to countries with no anti-torture laws
pl Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść, na warunkach przewidzianych w ustępach 1 i 2, skargę na akty, których jest adresatem lub które dotyczą jej bezpośrednio i indywidualnie oraz na akty regulacyjne, które dotyczą jej bezpośrednio i nie wymagają środków wykonawczych.
en Any natural or legal person may, under the conditions laid down in paragraphs 1 and 2, institute proceedings against an act addressed to that person or which is of direct and individual concern to him or her, and against a regulatory act which is of direct concern to him or her and does not entail implementing measures.
pl Orzeczenie w sprawie Alzetta Mauro nie dotyczy środka wchodzącego w zakres Aktu przystąpienia, nie można go zatem w tym kontekście odnieść do ocenianych umów PPA
en The Alzetta Mauro judgment does not concern a measure under the scope of the Accession Act and cannot therefore be deemed applicable in this regard to the PPAs under assessment
pl Przedmiotowa umowa dotyczy niektórych aspektów bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, nie zagłębia sie jednak w problematykę utworzenia w pełni otwartej przestrzeni powietrznej między obydwoma krajami, ponieważ to, zdaniem sprawozdawczyni, powinno być przedmiotem odrębnego zalecenia.
en This Agreement concerns certain safety aspects of civil aviation, without getting into issues of creating a full Open Aviation Area between these two countries, which, according to the rapporteur, should be the subject of a separate recommendation.
pl To mnie nie dotyczy
en Uh...An airline pilot or a truck driver
pl Jeżeli dokument T‧L dotyczy nie więcej niż jednej pozycji, Umawiające się Strony mogą zrezygnować z wymogu wypełniania tego pola, pod warunkiem że w polu ‧ zostanie wpisana cyfra
en Where a T‧L document covers only one item, the Contracting Parties need not require this box to be completed as the figure ‧ should already have been entered in box
pl Zgadzam się, że nie dotyczy to usług roamingu, lecz zamiast regulacji cenowych w sowieckim stylu należało raczej przyjąć środki promujące konkurencyjność, np. zakazanie wielkim operatorom wykorzystywania dyskryminacji cenowej wobec mniejszych operatorów chcących dostępu do obcych sieci.
en I agree that this is not the case with regard to roaming services, but instead of Soviet-style price regulation, it would have been better to have measures promoting competition, for example a prohibition on the large operators using price discrimination against smaller operators who want access to foreign networks.
pl Poprawki ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ nie dotyczą wszystkich języków, dlatego też nie zostały poddane pod głosowanie (art. ‧ ust. ‧ lit. d) Regulaminu
en Amendments ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ did not concern all language versions and were therefore not put to the vote (Rule ‧(d
pl Popieramy nawet niektóre poprawki złożone przez Grupę Zielonych. Nie dotyczy to poprawki, która w istocie ograniczy sposób, w jaki zostało ono sformułowane, i wyznaczy pułap dla wymogów dotyczących przejrzystości.
en We are even supporting some of the amendments from the Green Group, but not an amendment which would actually limit the way it is written and would actually set a ceiling on the transparency requirement.
pl Sprawozdanie nie dotyczy relacji między tymi przedsiębiorstwami, które są objęte dyrektywą 2006/114/WE.
en It does not discuss B2B relations, which are covered inter alia by Directive 2006/114/EC.
pl Powyższy wymóg nie dotyczy środków opóźniających zapalenie, które po zastosowaniu zmieniają swój charakter chemiczny i przez to nie podlegają już klasyfikacji w ramach któregokolwiek z oznaczeń ryzyka
en This requirement does not apply to flame retardants that on application change their chemical nature to no longer warrant classification under any of the R-phrases listed above, and where less than ‧ % of the flame retardant in the treated part remains in the form as before application
pl prawo zakazania pobierania danych i/lub wtórnego ich wykorzystania w całości lub istotnej części zawartości bazy danych dotyczy nie tylko produkcji pirackiego produktu konkurencyjnego, ale również każdego użytkownika, który poprzez swoje czynności powoduje znaczne szkody, szacowane jakościowo lub ilościowo, w inwestycji
en whereas the right to prohibit extraction and/or re-utilization of all or a substantial part of the contents relates not only to the manufacture of a parasitical competing product but also to any user who, through his acts, causes significant detriment, evaluated qualitatively or quantitatively, to the investment
pl Standard dotyczy zarówno przejęcia danej jednostki gospodarczej przez inną jednostkę, jak również rzadkich przypadków łączenia udziałów, w przypadku którego nie można określić która z jednostek stanowi jednostkę przejmującą
en The Standard covers both an acquisition of one enterprise by another and also the rare situation of a uniting of interests when an acquirer cannot be identified
pl w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! Myślę, że powinniśmy wyraźnie powiedzieć, czym nie jest ten projekt rezolucji: nie jest on powtórzeniem dość kontrowersyjnego i spornego sprawozdania z ubiegłego roku; nie dotyczy on sposobu znalezienia politycznego rozwiązania sporu terytorialnego i konfliktu związanego z Kaszmirem.
en on behalf of the ALDE Group. - Mr President, I think we should be clear what this motion for a resolution is not: it is not a re-run of the rather controversial and contentious report that we had last year; it is not about how to get a political solution to the territorial dispute and conflict over Kashmir.
pl a)(Niniejsza zmiana do art. ‧ nie dotyczy niniejszej wersji językowej
en this amendment to Article ‧ does not affect the English text
pl Odniesienia do Unii lub Państw Członkowskich zawarte w tych artykułach nie dotyczą Zjednoczonego Królestwa, a odniesienia do krajowych banków centralnych i akcjonariuszy nie dotyczą Banku Anglii
en In those Articles, references to the Union or the Member States shall not include the United Kingdom and references to national central banks or shareholders shall not include the Bank of England
pl Jednakże w rzeczywistości przy sprzedaży, która dotyczy TCCA we wszystkich jej postaciach, nie rozróżnia się między produktem masowym a gotowym
en However, in reality the marketing does not distinguish between bulk or finished product but serves the marketing of TCCA in all its presentations
pl Możliwość ta nie dotyczy posiedzeń Prezydium i posiedzeń zespołu budżetowego
en This possibility does not apply for meetings of the Bureau or budget group
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1561270 zdań frazy nie dotyczy.Znalezione w 249,133 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.