Tłumaczenia na język angielski:

  • n/a   
     
    not applicable
  • not applicable   
    (adjv   )

Przykładowe zdania z "nie dotyczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie dotyczy
en Not applicable
pl Obowiązek właściwych organów dotyczący udzielania pomocy usługodawcom i usługobiorcom nie obejmuje zobowiązania do udzielania przez te organy porad prawnych w indywidualnych sprawach, lecz dotyczy wyłącznie ogólnych informacji na temat sposobu, w jaki wymogi są zazwyczaj interpretowane lub stosowane
en The obligation for competent authorities to assist providers and recipients does not require those authorities to provide legal advice in individual cases but concerns only general information on the way in which requirements are usually interpreted or applied
pl Dotyczy wszystkich pól: nie wolno używać spacji na początku lub końcu pola
en All fields: no spaces at the beginning or end of a field
pl Ochrona tradycyjnych określeń dotyczy wyłącznie: języku lub języków i alfabetów, w których występują w dodatku ‧, a nie w tłumaczeniach; oraz kategorii produktów, w odniesieniu do której podlega ochronie na rzecz Stron, określonych w dodatku
en The protection of a traditional expression shall apply only: to the language or languages and alphabets in which it appears in Appendix ‧ and not in translation; and for a category of product in relation to which it is protected for the Parties as set out in Appendix
pl Podsumowując, uwzględniając powyższe uwagi dotyczące związku przyczynowego i przyczyn określone w motywach ‧ do ‧ rozporządzenia tymczasowego, potwierdza się, że żaden inny czynnik nie przerwał związku przyczynowego między przywozem z pięciu krajów, których dotyczy postępowanie a istotną szkodą poniesioną przez przemysł wspólnotowy
en In summary, an appreciation of the above comments on causation and for the reasons set out in recitals ‧ to ‧ of the provisional Regulation, it is confirmed that no other factor has broken the causal link between the imports from the five countries concerned taken together and the material injury sustained by the Community industry
pl w imieniu grupy PPE. - (DE) Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni komisarze! Jestem zadowolony, że nie rozmawiamy dziś wyłącznie o systemie SWIFT i urządzeniach prześwietlających pasażerów, ale że prowadzimy również debatę o wojnie z terroryzmem, ponieważ jest to temat , który dotyczy nasz wszystkich.
en Mr President, Mr Rubalcaba, Commissioners, I am pleased that we are not only talking about SWIFT and body scanners today, but also having a general debate on the war on terror, because this is a subject that affects us all.
pl gwarancje, poręczenia czy obietnice wypłaty odszkodowań dotyczą przypadków, które miały miejsce do dnia udzielenia gwarancji, poręczenia czy obietnicy wypłaty odszkodowania i nie dotyczą żadnych przypadków przyszłych
en the guarantee/indemnification relates to events that had already occurred by the date of the granting of this guarantee/indemnification and not for any future events
pl Drugi cel dotyczy dyżuru, którego nie można uznawać za nieaktywny czas pracy, ale musi on być uznany dla wszelkich celów i potrzeb za czas pracy, tak, jak właściwą jest obrona prawa do rekompensacyjnego okresu odpoczynku dla personelu medycznego.
en The second objective concerns on-call time, which cannot be considered as inactive working time but must be considered for all intents and purposes as working time, just as it is appropriate to safeguard the right to a compensatory rest period for medical staff.
pl Projekty badawcze realizujące ten cel związane są z perspektywami długoterminowych dostaw energii i dotyczą podnoszenia jakości-w kategoriach gospodarczych, związanych z energią i środowiskiem naturalnym-złóż węgla, które nie mogą być wydobywane rentownie przy pomocy konwencjonalnych technik górniczych
en Research projects with this objective relate to the prospects for long-term energy supply and concern the upgrading-in economic, energy-related and environmental terms-of coal deposits which cannot be extracted economically by conventional mining techniques
pl Zalecenie to nie dotyczy rachunków bieżących, lokat, rachunków oszczędnościowych i funduszy rynku pieniężnego oraz innych podobnych instrumentów krótkoterminowych
en This recommendation does not apply to current accounts, deposits accounts, saving accounts and money market funds or comparable short-term instruments
pl Czy będzie to Tony Blair czy nie, fakty są takie, że nie zostanie wybrany w sposób demokratyczny; pan też nie został demokratycznie wybrany; czy to nie dotyczy przypadkiem całej UE?
en Whether it is Mr Blair or not, the fact is he will not be democratically elected; you yourself have not been democratically elected; in fact, doesn't this rather sum up the whole EU?
pl W toku zbliżających się negocjacji Umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, Bośnia i Hercegowina wyraża zgodę na traktowanie wyrobów określonych w załączniku I w sposób nie mniej korzystny niż wszelkich innych produktów przemysłowych w zakresie, w jakim dotyczy to zniesienia ceł
en In the event of negotiations on a Stabilisation and Association Agreement, Bosnia and Herzegovina agrees to treat products in Annex I no less favourably than any other industrial products as far as tariff dismantling is concerned
pl To uregulowanie przejściowe nie dotyczy przewodniczącego Rady Zarządzającej
en The Chairperson of the Governing Board is not part of this transitional process
pl Problem ten nie dotyczy jedynie Bułgarii, ponieważ naraża na szwank realizację strategicznego programu i europejskich priorytetów.
en It is not just a Bulgarian issue, because it puts the fulfilment of the strategic programme and European priorities at stake.
pl Dysproporcje te dotyczą nie tylko sfery ekonomicznej mieszkańców wsi, ale całej infrastruktury, w tym dostępu do Internetu.
en These disproportions concern not only the economic situation of residents of rural areas, but also the entire infrastructure, including access to the Internet.
pl Ograniczenie to nie dotyczy lasów tropikalnych lub subtropikalnych oraz terytoriów obszarów leśnych Azorów, Madery i francuskich departamentów zamorskich w regionach peryferyjnych Unii Europejskiej
en This limitation does not apply to the tropical or subtropical forests and to the wooded areas of the territories of Azores, Madeira and French Overseas Departments and of the European Union's outermost regions
pl Wymóg ten nie dotyczy maselnic, zbiorników i opakowań zbiorczych o pojemności powyżej ‧ litrów
en This requirement does not apply to churns, tanks and bulk packaging of more than ‧ litres
pl Poprawki ‧ i ‧ nie dotyczą wszystkich wersji językowych, dlatego też nie zostały poddane pod głosowanie (art. ‧ ust. ‧ lit. d) Regulaminu
en Amendments ‧ and ‧ did not concern all language versions and were therefore not put to the vote (Rule ‧(d
pl Dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie dopuszczania papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartosciowych, które podlegaja publikacji koncentruje się na informacjach, które emitenci muszą ujawniać uczestnikom rynku i tym samym nie dotyczy samego procesu głosowania akcjonariuszy
en Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities focuses on the information issuers have to disclose to the market and accordingly does not deal with the shareholder voting process itself
pl Pozew nie dotyczy sprawy transgranicznej w rozumieniu art. ‧ rozporządzenia (art. ‧ ust. ‧ lit. a
en The application does not concern a cross-border case within the meaning of Article ‧ of the Regulation (Article ‧(a
pl Właściwy organ państwa wykonania może odroczyć decyzję w sprawie uznania wyroku i, w stosownych przypadkach, decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia, jeżeli zaświadczenie, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, jest niekompletne lub wyraźnie nie dotyczy danego wyroku lub, w stosownych przypadkach, decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia, dopóki w rozsądnym terminie zaświadczenie to nie zostanie uzupełnione lub poprawione
en The competent authority of the executing State may postpone the decision on recognition of the judgment and, where applicable, the probation decision in the situation where the certificate referred to in Article ‧ is incomplete or obviously does not correspond to the judgment or, where applicable, the probation decision, until such reasonable deadline set for the certificate to be completed or corrected
pl Niniejsza decyzja nie dotyczy gwarancji państwa, z której mogłoby korzystać LNE w swej działalności w sektorze rynkowym, z racji statusu EPIC tego podmiotu
en This decision does not concern the state guarantee for which the LNE’s activities in the commercial sector could qualify because of its EPIC status
pl Bez uszczerbku dla art. ‧ niniejszego rozporządzenia, w okresie obowiązywania umowy producenci nie mogą sprzedawać ani w żaden inny sposób wprowadzać do obrotu produktu, którego dotyczy umowa
en Without prejudice to Article ‧ of this Regulation, producers may not sell or in any other way market the product under contract during the period of validity of the contract
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1561270 zdań frazy nie dotyczy.Znalezione w 199,198 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.