wymowa: IPA: naˈzvjiskɔ /nazˈviskɔ/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • surname         
  (Noun  ) (noun   )
   
  name that indicates family
   
  A family name or last name.
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
   
  name that indicates family
 • last name   
   
  The surname, or family name of an individual.
   
  A family name or last name.
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
 • family name   
  (noun   )
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
 • name         
  (verb, noun   )
 • appellation     
  (noun   )
 • cognomen   
  (noun   )
 • denomination   
  (noun   )
 • last name (surname)   
 • noun     
  (noun   )
 • to-name   

Pozostałe znaczenia:

 
surname

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (18)

czy mogę poprosić pani nazwisko i numer TELcan I have your name and number, please
czy mogę zapytać o pana nazwiskomay I ask your name
czy może pan podać swoje nazwisko TELcan I have your name, please
imię i nazwiskofull name
Islandzkie nazwiskaIcelandic name
jak nazwisko, proszę kogo mam zameldowaćwho shall I say
jak się wymawia to nazwiskohow do you pronounce this name
jakie jest pana nazwiskowhat is your surname
NazwiskoFamily name; Last Name
nazwisko panieńskiemaiden name
nazwisko patronimicznepatronymic
nazwisko rodowefamily name; maiden name
nie pamiętam pana nazwiskaI don't remember your name
odpowiedź udzielona przez komisarza/komisarz [imię i nazwisko]answer given by (commissioner's name)
pana nazwisko brzmi znajomoyour name sounds familiar
Polskie nazwiskaPolish name
Rodzina bez nazwiskaFamily Without a Name
słyszałem pana nazwisko wiele razyI've heard your name many times

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nazwisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Chciałbym się upewnić, czy pracuje u was... salowy nazwiskiem HartsteinI want to confirm that you have a ward orderly...... on your staff by the name of Hartstein
Imię i nazwisko (wielkimi literamiThis certificateis valid for ‧ days
Widzisz, " cabron ", ja urodziłem się z innym nazwiskiemI was born with another name... the name of my father
Ten facet ma nazwisko i żonęThis guy has a name and a wife
jeżeli chodzi o uzasadnienie, które ma zostać dostarczone, wyraża wątpliwość, czy wniosek Komisji lub tekst Rady spełnia wymogi wyroku we wspomnianej powyżej sprawie Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie i Komisji, które dotyczyły obowiązku przekazania informacji o powodach, na podstawie których w tych przypadkach nazwisko osoby lub nazwa podmiotu znalazły się na liście, ze szczególnym uwzględnieniem prawa danych osób lub podmiotów do otrzymania informacji o dowodach przeciwko nimQueries, in relation to the statement of reasons to be provided, whether either the Commission proposal or the Council text complies with the requirements of the judgment in the above-mentioned Case Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission, which referred to the obligation to communicate the grounds on which, in such cases, the name of a person or entity is included in the list, taking into particular account the right of persons and entities concerned to be informed of the evidence against them
szczegółowych informacji o osobie, która ma zostać przekazana (np. imiona, nazwiska, wszelkie poprzednie imiona i nazwiska, imiona i nazwiska, pod jakimi jest znana, pseudonimy, płeć, stan cywilny, data i miejsce urodzenia oraz obecne i ewentualne poprzednie obywatelstwothe particulars of the person to be transferred (e.g. given names, surnames, any previous names, other names used/by which known or aliases, sex, civil status, date and place of birth, current and any previous nationality
Antroponimia parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Dębnie koło Brzeska (imiona i nazwiska)Antroponimy of Saint Margarita's parish in Debno, near Brzesko (names and surnames)
To dziwne nazwisko, Prior WalterIt' s a weird name, Prior Walter
Ale zmieniłem imiona i nazwiskaThe names and surnames are changed
imię i nazwisko oraz funkcję pracownika przedsiębiorstwa, które wystawiło fakturę handlowąThe name and function of the official of the company which has issued the commercial invoice
Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i RadyThe names of members are to be collected, processed and published in accordance with the provisions of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council
Informacje te obejmą, w miarę możliwości, nazwiska, numery telefonów, teleksów i faksów oraz adresy poczty elektronicznej (Internet lub X.‧), które mogą być używane do połączeń ogólnych między ośrodkami kontroliSuch information shall include the following where they exist: names, telephone, telex and fax numbers, and e-mail addresses (Internet or X.‧) which may be used for general communications between Control Centres
Ponieważ sprawcy przestępstw seksualnych wobec dzieci charakteryzują się tym, że często ponownie popełniają to samo przestępstwo, musimy stworzyć obejmujący całą UE rejestr nazwisk potencjalnych sprawców przestępstw seksualnych, pedofilów i osób z podobnymi problemami behawioralnymi.As sex offenders who target children have a high reoffending rate, we must establish an EU-wide register of the names of potential sex offenders, paedophiles and people with relevant behavioural problems.
Imię i nazwisko uczestnikaParticipant name
Bill Carson to fałszywe nazwisko, tak?Bill Carson' s a fake name, huh?
na rzecz ... (nazwisko i imię (imionato ... (surname and given name(s
Imię i nazwisko (wielkimi literamiName (in capital letters
Nazwisko przedstawiciela przedsiębiorstwa, które wystawiło fakturę w ramach zobowiązania, i następująca podpisana deklaracjaThe name of the official of the company that has issued the undertaking invoice and the following signed declaration
Możemy zmienić nazwisko i sfałszowac tożsamość...... ale jeśli nie możemy uciec od przeznaczenia...... musimy z nim walczyćWe can change our names and forge new identities...... but if we can' t escape our destiny...... then we' il fight it
Gdybym nie pracował z tymi gliniarzami, kiedy wyrabiałeś sobie nazwisko w Wydziale Wewnętrznym, pracowałbym samIf I had to work with cops you investigated while you were licking your name at illP working alone
Świadectwa muszą zawierać nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela DGP oraz jego urzędową pieczęć w kolorze różniącym się od pozostałych wpisówThe certificate shall bear the name, capacity and signature of the representative of the DGP, and the latter
O nazwisku i adresie użytkownika można poinformować tylko wówczas, gdy ustawodawstwo krajowe przewiduje takie poinformowanieThe name and address of the usual driver should be communicated only if national legislation provides for such communication
Zapoznam państwa z niewielką częścią tych wydarzeń, które miały miejsce w czasie czterech dni w kwietniu 1876 roku, cytując słowa napisane w tym czasie przez amerykańskiego dziennikarza o nazwisku MacGahan.I will familiarise you with a small part of this, which took place over four days in April 1876, through the words written at the time by an American journalist by the name of MacGahan:
Przy okazji publikacji nazwiska każdego powołanego członka podawane są także jego kwalifikacje zawodoweWhen each appointment is published, the professional qualifications of each member shall be specified
nazwisku składającego wniosekthe name of the applicant
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7842 zdań frazy nazwisko.Znalezione w 1,322 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.