wymowa: IPA: naˈzvjiskɔ /nazˈviskɔ/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • surname         
  (Noun  ) (noun   )
   
  name that indicates family
   
  A family name or last name.
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
   
  name that indicates family
   
  name that indicates family
 • last name   
  (Noun  )
   
  The surname, or family name of an individual.
   
  A family name or last name.
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
 • family name   
  (Noun  ) (noun   )
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
 • name         
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • cognomen   
  (Noun  ) (noun   )
 • appellation     
  (noun   )
 • denomination   
  (noun   )
 • figure         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
 • last name (surname)   
 • noun     
  (noun   )
 • patronym   
 • public figure   
  (Noun  )
 • to-name   

Pozostałe znaczenia:

 
surname

Did you mean: Nazwisko

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (21)

czy mogę poprosić pani nazwisko i numer TEL
can I have your name and number, please
czy może pan podać swoje nazwisko TEL
can I have your name, please
imię i nazwisko
full name; signature
imię i nazwisko uczestnika
participant full name
Islandzkie nazwiska
Icelandic name
jak się wymawia to nazwisko
how do you pronounce this name
jakie jest pana nazwisko
what is your surname
nazwiskiem
named; by the name of
Nazwisko
Family name; Last Name
nazwisko rodowe
family name; maiden name; last name; surname
nie pamiętam pana nazwiska
I don't remember your name
o nazwisku
named; by the name of
pana nazwisko brzmi znajomo
your name sounds familiar
Polskie nazwiska
Polish name
Rodzina bez nazwiska
Family Without a Name
słyszałem pana nazwisko wiele razy
I've heard your name many times

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nazwisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Witam.Chciałbym złożyć rezerwację na dzisiejszy wieczór Na nazwiska Hodge i Bigsby
en I' d like to make a reservation for this evening under the names Hodge and Bigsby
pl w rubryce ‧ nazwę lub nazwisko posiadacza świadectwa refundacji
en in box ‧, the name of the holder of the refund certificate
pl Przy odpowiedzi na to pytanie wystarczy podać odniesienie do publikacji nazwisk na mocy art. ‧ ust
en In answering this question, it is sufficient to provide a reference to the publication of the names under Article
pl Imię i nazwisko
en If yes, specify
pl Przekazanie uprawnień na (nazwisko/nazwa, pełny adres, Państwo Członkowskie
en Rights transmitted to (name, full address and Member State
pl zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia, wraz z nazwiskami sygnatariuszy, Radzie i Komisji
en Instructs its President to forward this declaration, together with the names of the signatories, to the Council and the Commission
pl W związku z przekazaniem w dniu ‧ czerwca ‧ r. panów Zdravki TOLIMIRA i Vlastimira DJORDJEVICA do aresztu MTKJ, ich nazwiska powinny zostać usunięte z wykazu
en Following the transfer of Mr Zdravko TOLIMIR and Mr Vlastimir DJORDJEVIC to the custody of the ICTY on ‧ June ‧, their names should be removed from the list
pl Informacje są nadawane za pośrednictwem zazwyczaj używanych stacji radiowych I poprzedzone nazwą, sygnałem rozpoznawczym i oznaką rybacką statku oraz nazwiskiem jego kapitana
en The information shall be transmitted via the radio stations usually used, preceded by the name, the call sing and external identification of the vessel, and the name of its master
pl Bardzo by nam pomogła lista tych nazwisk
en It would be very helpful for us to have those names
pl Ten fakt, zapewne sprawia, że życie we Florencji z nazwiskiem Pazzi... nie jest zbyt wygodne, nawet po ‧ latach
en I think that would make living in Florence with the name Pazzi... uncomfortable, even ‧ years later
pl Wybacz, ale tak bez nazwiska
en Sorry but without a last name
pl Pragnę podziękować panu Vlasákowi - mam nadzieję, że prawidłowo wymawiam jego nazwisko, jako że mój czeski jest żaden - za jego uwagi, ponieważ dzięki nim mam okazję, by powiedzieć, że nie mogę się doczekać możliwości skorzystania z narzędzi Eurobarometru, by dowiedzieć się więcej, co obywatele czują i myślą o Rzeczniku Praw Obywatelskich i rozstrzyganiu skarg przez niego.
en I want to thank Mr Vlasák - I hope I am pronouncing the name correctly, because my Czech is non-existent - for his remarks, because it gives me the opportunity to say that I am actively looking forward to the possibility of making use of the facilities of the Eurobarometer in order to be able to find out more about what citizens think and feel about the Ombudsman and about the handling of complaints.
pl Nazwisko osoby odpowiedzialnej: ...
en Name of person responsible: ...
pl nazwisko, nazwa, adres zakładu produkcyjnego i pakującego
en the name, business name and address of the producer and packager
pl imię i nazwisko oraz data urodzenia towarzyszącego(-ych) dziecka(-ci
en name and date of birth of the accompanying child(ren
pl Głos poparcia musi zawierać informację dotyczącą co najmniej nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz obywatelstwa osoby popierającej
en The statement must as a minimum show the name, date of birth, home address and nationality of the supporting person
pl Uważaj, Jonathan./ Oto, co zrobisz./ Poszukaj grupy wewnętrznych kont/ w funduszu powierniczym Liebling- Holloway./ To ukryte konta./ ‧ niezależnych rachunków,/ z numerami IBAN,/ kończących się cyframi ‧./ Spakujesz je w jeden plik.../ i ustawisz standardowy transfer/ do Banku Narodowqego w Madrycie./ Konto zostało już założone/ na twoje nazwisko
en Wyatt) Pay attention, Jonathan.This is what you' re gonna do. Look for a group of sub- accounts in the Liebling- Holloway Trust
pl Jak tylko się dowiecie kim ona jest, jej nazwisko znajdzie się w raporcie, a wtedy ją znajdę
en Once you knowwho she is, hername will be in the report and I' Ilfind her
pl nazwę (nazwisko) i adres nadawcy w przypadku opakowań transportowych
en ff) the sender
pl nazwisko i adres stron oraz ewentualnie ich przedstawicieli
en the names and addresses of the parties to the proceedings and their representatives, if any
pl faktury lub pokwitowania sprzedaży produktu, na których muszą znajdować się co najmniej nazwy (nazwiska) i siedziby (adresy) danych stron oraz ilość, cena zakupu faktycznie zapłacona producentowi lub organizacji producentów oraz-dla każdej kategorii zakupionego produktu-data jego dostarczenia
en the sales invoice or receipt for the product, which must state at least the names and addresses of the parties concerned and the quantity, the purchase price actually paid to the producer or to the producers
pl Przydałoby się nazwisko
en Last name would have been nice
pl Imię, nazwisko i tytuł urzędowego lekarza weterynarii
en Name and qualification of the official veterinarian
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ państwa członkowskie przedstawiły Komisji nazwiska wybranych przez siebie przedstawicieli
en In accordance with Article ‧, the Member States have proposed the names of their representatives to the Commission
pl Informacje takie powinny zawierać możliwie jak najwięcej danych, takich jak nazwiska, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej, które mogą być przydatne do ogólnej komunikacji między ośrodkami monitorowania rybactwa Stron
en Such information shall, to the extent available, also include names, telephone numbers and e-mail addresses that can be useful for general communication between the FMCs
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7842 zdań frazy nazwisko.Znalezione w 1,174 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.