wymowa: IPA: naˈzvjiskɔ /nazˈviskɔ/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • surname         
  (Noun  ) (noun   )
   
  name that indicates family
   
  A family name or last name.
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
   
  name that indicates family
 • last name   
   
  The surname, or family name of an individual.
   
  A family name or last name.
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
 • family name   
  (noun   )
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
 • name         
  (verb, noun   )
 • appellation     
  (noun   )
 • cognomen   
  (noun   )
 • denomination   
  (noun   )
 • last name (surname)   
 • noun     
  (noun   )
 • to-name   

Pozostałe znaczenia:

 
surname

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (18)

czy mogę poprosić pani nazwisko i numer TELcan I have your name and number, please
czy mogę zapytać o pana nazwiskomay I ask your name
czy może pan podać swoje nazwisko TELcan I have your name, please
imię i nazwiskofull name
Islandzkie nazwiskaIcelandic name
jak nazwisko, proszę kogo mam zameldowaćwho shall I say
jak się wymawia to nazwiskohow do you pronounce this name
jakie jest pana nazwiskowhat is your surname
NazwiskoFamily name; Last Name
nazwisko panieńskiemaiden name
nazwisko patronimicznepatronymic
nazwisko rodowefamily name; maiden name
nie pamiętam pana nazwiskaI don't remember your name
odpowiedź udzielona przez komisarza/komisarz [imię i nazwisko]answer given by (commissioner's name)
pana nazwisko brzmi znajomoyour name sounds familiar
Polskie nazwiskaPolish name
Rodzina bez nazwiskaFamily Without a Name
słyszałem pana nazwisko wiele razyI've heard your name many times

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nazwisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na stronie internetowej Agencji ogłasza się datę wpływu odwołania wszczynającego postępowanie, nazwiska lub nazwę oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę stron, przedmiot sporu, żądania oraz zwięzłe przedstawienie zarzutów i głównych argumentów na poparcie odwołaniaAn announcement shall be published on the website of the Agency, indicating the date of registration of an appeal initiating proceedings, the names and addresses of the parties, the subject matter of the proceedings, the remedy sought by the appellant and a summary of the pleas in law and of the main supporting arguments
Nazwisko wierzycielaName of the creditor
numer upoważnienia głównego przetwórcy i, w przypadku podmiotów czyszczących krótkie włókno lniane, nazwisko podmiotów czyszczących, nazwy ich firm oraz adresy i lokalizacje zakładówthe primary processor
miejsce i datę podania oraz kod identyfikacyjny, który można powiązać z nazwiskiem i adresem właściciela zwierzęcia (zwierzątplace and date of administration, identity code that can be linked to the name and address of the owner of the animal(s
Oświadczenie pisemne nr ‧/‧, złożone przez posłów Ilesa Braghetto i Panayiotisa Demetriou, w sprawie ochrony i zachowania dziedzictwa religijnego w północnej części Cypru zostało podpisane przez większość posłów do Parlamentu w dniu ‧ lipca ‧ r., w związku z czym- zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Regulaminu- zostanie przekazane osobom, do których jest kierowane i opublikowane ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy w rubryce Teksty przyjęte z posiedzenia w dniu ‧ września ‧ rBy ‧.‧.‧, written declaration No ‧/‧, by Iles Braghetto and Panayiotis Demetriou on the protection and preservation of the religious heritage in the northern part of Cyprus, had been signed by the majority of Parliament's component Members and would therefore, under Rule ‧, be forwarded to the institutions named therein and published, together with the names of the signatories, in the Texts Adopted of the sitting of
Wskazanie, czy osoby prawne powinny podać nazwiska i kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za realizację usługiIndication of whether legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff to be responsible for the execution of the service
Nazwisko osoby podpisującej i podpisName of signatory and signature
w polu ‧ – nazwisko lub nazwę i pełny adres nadawcyin box ‧, the name or trading name and full address of the consignor
Tak było w sprawie danych dotyczących nazwiska pasażera, czyli PNR, w związku z którą istnieje porozumienie PNR podpisane ze Stanami Zjednoczonymi w 2007 roku, które jest obecnie renegocjowane właśnie na skutek inicjatywy Parlamentu.This was the case, for example, with regard to the Passenger Name Record or PNR, in connection with which there is a PNR agreement, concluded with the United States in 2007, the renegotiation of which is currently in progress, upon the very initiative of Parliament.
W przypadku gdy miejsce sadzenia znajduje się w Państwie Członkowskim innym niż Państwo Członkowskie korzystające z upoważnienia, właściwe organy Państwa Członkowskiego korzystającego z upoważnienia powiadamiają właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym rośliny mają być zasadzone, o nazwie (nazwisku) i adresie miejsca, w którym rośliny mają być zasadzoneWhere the place of planting is situated in a Member State other than the Member State making use of the authorisation, the responsible official bodies of the Member State making use of the authorisation shall inform the responsible official bodies of the Member State where the plants are to be planted of the name and addresses of the premises where the plants are to be planted
w przypadku naukowych badań i rozwoju, właściwe osoby na bieżąco sporządzają dokumenty na piśmie, w których umieszczane są szczegóły na temat tożsamości produktu biobójczego lub substancji czynnej, dane dotyczące etykietowania, dostarczonych ilości, jak również nazwisk i adresów osób, które otrzymały produkt lub substancję, oraz sporządzają dokumentację zawierającą wszystkie posiadane dane na temat możliwego oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt bądź środowisko naturalnein the case of scientific research and development, the persons concerned draw up and maintain written records detailing the identity of the biocidal product or active substance, labelling data, quantities supplied and the names and addresses of those persons receiving the biocidal product or active substance and compile a dossier containing all available data on possible effects on human or animal health or impact on the environment
deklarację, że wyrób przeznaczony jest wyłącznie do użytku określonego pacjenta, ze wskazaniem jego nazwiskaa statement that the device is intended for exclusive use by a particular patient, together with the name of the patient
Nazwisko i imię: ZELENOWIĆ DraganName: ZELENOVIC Dragan
Rejestry zawierają w szczególności historię wpisów, datę i godzinę przekazania danych, dane wykorzystane do wyszukiwania, odniesienie do danych przekazanych oraz nazwę właściwego organu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danychThe records shall show, in particular, the history of the alerts, the date and time of the data transmission, the data used to perform a search, a reference to the data transmitted and the name of both the competent authority and the person responsible for processing the data
Zna nazwisko?/ TakDid she get a name?Yeah
W moim okręgu wyborczym jest człowiek o nazwisku Ted Carroll - jeden z setek muzyków sesyjnych - który napisał do mnie z prośbą o przyjęcie tych kompromisów.There is one in my constituency, a guy called Ted Carroll - one of many hundreds of session musicians - who has written to me asking us to adopt these compromises.
Nazwisko i imięName and forename
W dniu składania wniosków o pozwolenie Państwa Członkowskie powiadamiają departamenty Komisji teleksem lub faksem o ilościach wg kodu CN, na które złożono wnioski o pozwolenie na przywóz wraz z nazwiskami i adresami osób składających wnioskiOn the day on which licence applications are lodged, the Member States shall inform the Commission
Nazwisko armatoraName of shipowner
nazwisko posiadacza kartysurname of the holder
Sprawa F-‧/‧: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia ‧ lipca ‧ r.- Wybranowski przeciwko Komisji (Służba publiczna- Konkurs otwarty- Nieumieszczenie nazwiska na liście rezerwy administratorów- Ocena z egzaminu ustnego- Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/‧/‧- Uzasadnienie- Uprawnienia komisji konkursowej- Ocena kandydatówCase F-‧/‧: Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of ‧ July ‧- Wybranowski v Commission (Civil service- Open competition- Non-inclusion on the reserve list- Evaluation of the oral test- Notice of Competition EPSO/AD/‧/‧- Statement of reasons- Powers of the selection board- Assessment of candidates
Potrzebuję pewnych informacji, o kobiecie nazwiskiem LaytonI need some information on a woman named Layton
A tak przy okazji, zaproszenie wyglądałoby prawdziwej, gdyby było na nim nazwiskoBy the way, your invitation would sound more real if it had the guy' s name on it
Nie są oni zobowiązani do wskazania na etykiecie, zewnętrznym opakowaniu zbiorczym lub instrukcji obsługi nazwy (nazwiska) i adresu osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie wyrobów do obrotu, wyznaczonego przedstawiciela lub importera na terytorium drugiej stronyThey shall not be obliged to indicate the name and address of the person responsible for placing the device on the market, of the representative or of the importer established within the territory of the other Party on the label, outer packaging or instructions for use
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7842 zdań frazy nazwisko.Znalezione w 2,339 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.