wymowa: IPA: naˈzvjiskɔ /nazˈviskɔ/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • surname         
  (Noun  ) (noun   )
   
  name that indicates family
   
  A family name or last name.
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
   
  name that indicates family
 • last name   
   
  The surname, or family name of an individual.
   
  A family name or last name.
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
 • family name   
  (noun   )
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
 • name         
  (verb, noun   )
 • appellation     
  (noun   )
 • cognomen   
  (noun   )
 • denomination   
  (noun   )
 • last name (surname)   
 • noun     
  (noun   )
 • to-name   

Pozostałe znaczenia:

 
surname

Did you mean: Nazwisko

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (18)

czy mogę poprosić pani nazwisko i numer TEL
can I have your name and number, please
czy może pan podać swoje nazwisko TEL
can I have your name, please
Islandzkie nazwiska
Icelandic name
jak się wymawia to nazwisko
how do you pronounce this name
jakie jest pana nazwisko
what is your surname
Nazwisko
Family name; Last Name
nazwisko rodowe
family name; maiden name
nie pamiętam pana nazwiska
I don't remember your name
pana nazwisko brzmi znajomo
your name sounds familiar
Polskie nazwiska
Polish name
Rodzina bez nazwiska
Family Without a Name
słyszałem pana nazwisko wiele razy
I've heard your name many times

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nazwisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na stronie internetowej Agencji ogłasza się datę wpływu odwołania wszczynającego postępowanie, nazwiska lub nazwę oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę stron, przedmiot sporu, żądania oraz zwięzłe przedstawienie zarzutów i głównych argumentów na poparcie odwołania
en An announcement shall be published on the website of the Agency, indicating the date of registration of an appeal initiating proceedings, the names and addresses of the parties, the subject matter of the proceedings, the remedy sought by the appellant and a summary of the pleas in law and of the main supporting arguments
pl Nazwisko wierzyciela
en Name of the creditor
pl numer upoważnienia głównego przetwórcy i, w przypadku podmiotów czyszczących krótkie włókno lniane, nazwisko podmiotów czyszczących, nazwy ich firm oraz adresy i lokalizacje zakładów
en the primary processor
pl miejsce i datę podania oraz kod identyfikacyjny, który można powiązać z nazwiskiem i adresem właściciela zwierzęcia (zwierząt
en place and date of administration, identity code that can be linked to the name and address of the owner of the animal(s
pl Oświadczenie pisemne nr ‧/‧, złożone przez posłów Ilesa Braghetto i Panayiotisa Demetriou, w sprawie ochrony i zachowania dziedzictwa religijnego w północnej części Cypru zostało podpisane przez większość posłów do Parlamentu w dniu ‧ lipca ‧ r., w związku z czym- zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Regulaminu- zostanie przekazane osobom, do których jest kierowane i opublikowane ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy w rubryce Teksty przyjęte z posiedzenia w dniu ‧ września ‧ r
en By ‧.‧.‧, written declaration No ‧/‧, by Iles Braghetto and Panayiotis Demetriou on the protection and preservation of the religious heritage in the northern part of Cyprus, had been signed by the majority of Parliament's component Members and would therefore, under Rule ‧, be forwarded to the institutions named therein and published, together with the names of the signatories, in the Texts Adopted of the sitting of
pl Wskazanie, czy osoby prawne powinny podać nazwiska i kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za realizację usługi
en Indication of whether legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff to be responsible for the execution of the service
pl Nazwisko osoby podpisującej i podpis
en Name of signatory and signature
pl w polu ‧ – nazwisko lub nazwę i pełny adres nadawcy
en in box ‧, the name or trading name and full address of the consignor
pl Tak było w sprawie danych dotyczących nazwiska pasażera, czyli PNR, w związku z którą istnieje porozumienie PNR podpisane ze Stanami Zjednoczonymi w 2007 roku, które jest obecnie renegocjowane właśnie na skutek inicjatywy Parlamentu.
en This was the case, for example, with regard to the Passenger Name Record or PNR, in connection with which there is a PNR agreement, concluded with the United States in 2007, the renegotiation of which is currently in progress, upon the very initiative of Parliament.
pl W przypadku gdy miejsce sadzenia znajduje się w Państwie Członkowskim innym niż Państwo Członkowskie korzystające z upoważnienia, właściwe organy Państwa Członkowskiego korzystającego z upoważnienia powiadamiają właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym rośliny mają być zasadzone, o nazwie (nazwisku) i adresie miejsca, w którym rośliny mają być zasadzone
en Where the place of planting is situated in a Member State other than the Member State making use of the authorisation, the responsible official bodies of the Member State making use of the authorisation shall inform the responsible official bodies of the Member State where the plants are to be planted of the name and addresses of the premises where the plants are to be planted
pl w przypadku naukowych badań i rozwoju, właściwe osoby na bieżąco sporządzają dokumenty na piśmie, w których umieszczane są szczegóły na temat tożsamości produktu biobójczego lub substancji czynnej, dane dotyczące etykietowania, dostarczonych ilości, jak również nazwisk i adresów osób, które otrzymały produkt lub substancję, oraz sporządzają dokumentację zawierającą wszystkie posiadane dane na temat możliwego oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt bądź środowisko naturalne
en in the case of scientific research and development, the persons concerned draw up and maintain written records detailing the identity of the biocidal product or active substance, labelling data, quantities supplied and the names and addresses of those persons receiving the biocidal product or active substance and compile a dossier containing all available data on possible effects on human or animal health or impact on the environment
pl deklarację, że wyrób przeznaczony jest wyłącznie do użytku określonego pacjenta, ze wskazaniem jego nazwiska
en a statement that the device is intended for exclusive use by a particular patient, together with the name of the patient
pl Nazwisko i imię: ZELENOWIĆ Dragan
en Name: ZELENOVIC Dragan
pl Rejestry zawierają w szczególności historię wpisów, datę i godzinę przekazania danych, dane wykorzystane do wyszukiwania, odniesienie do danych przekazanych oraz nazwę właściwego organu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych
en The records shall show, in particular, the history of the alerts, the date and time of the data transmission, the data used to perform a search, a reference to the data transmitted and the name of both the competent authority and the person responsible for processing the data
pl Zna nazwisko?/ Tak
en Did she get a name?Yeah
pl W moim okręgu wyborczym jest człowiek o nazwisku Ted Carroll - jeden z setek muzyków sesyjnych - który napisał do mnie z prośbą o przyjęcie tych kompromisów.
en There is one in my constituency, a guy called Ted Carroll - one of many hundreds of session musicians - who has written to me asking us to adopt these compromises.
pl Nazwisko i imię
en Name and forename
pl W dniu składania wniosków o pozwolenie Państwa Członkowskie powiadamiają departamenty Komisji teleksem lub faksem o ilościach wg kodu CN, na które złożono wnioski o pozwolenie na przywóz wraz z nazwiskami i adresami osób składających wnioski
en On the day on which licence applications are lodged, the Member States shall inform the Commission
pl Nazwisko armatora
en Name of shipowner
pl nazwisko posiadacza karty
en surname of the holder
pl Sprawa F-‧/‧: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia ‧ lipca ‧ r.- Wybranowski przeciwko Komisji (Służba publiczna- Konkurs otwarty- Nieumieszczenie nazwiska na liście rezerwy administratorów- Ocena z egzaminu ustnego- Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/‧/‧- Uzasadnienie- Uprawnienia komisji konkursowej- Ocena kandydatów
en Case F-‧/‧: Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of ‧ July ‧- Wybranowski v Commission (Civil service- Open competition- Non-inclusion on the reserve list- Evaluation of the oral test- Notice of Competition EPSO/AD/‧/‧- Statement of reasons- Powers of the selection board- Assessment of candidates
pl Potrzebuję pewnych informacji, o kobiecie nazwiskiem Layton
en I need some information on a woman named Layton
pl A tak przy okazji, zaproszenie wyglądałoby prawdziwej, gdyby było na nim nazwisko
en By the way, your invitation would sound more real if it had the guy' s name on it
pl Nie są oni zobowiązani do wskazania na etykiecie, zewnętrznym opakowaniu zbiorczym lub instrukcji obsługi nazwy (nazwiska) i adresu osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie wyrobów do obrotu, wyznaczonego przedstawiciela lub importera na terytorium drugiej strony
en They shall not be obliged to indicate the name and address of the person responsible for placing the device on the market, of the representative or of the importer established within the territory of the other Party on the label, outer packaging or instructions for use
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7842 zdań frazy nazwisko.Znalezione w 3,149 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.